Novela vymáhá povinné očkování pokutami pro lékaře i školky

Novela vymáhá povinné očkování pokutami pro lékaře i školky

Začalo to v roce 2016 a od začátku letošního roku dále přituhuje. Nejenže se změnou očkovacího kalendáře daného vyhláškou od roku 2018 výrazně zkrátila lhůta, do kdy má být dítě naočkováno, ale vynucování očkování na českých rodičích zároveň nabralo nový kurz.

Přibyl totiž nový donucovací nástroj: pokud rodiče nenaočkují dítě včas, odmítnou akceptovat velmi krátké lhůty a očkování odloží za termíny stanovené vyhláškou, mají si všechny povinné vakcíny zaplatit sami.

Za státem vynucované očkování, za jehož případné vážné následky stát nenese žádnou zodpovědnost, tak budou rodiče muset zaplatit několik tisíc korun.

Upozornění: rodiče již za odložené povinné očkování platit nemusí, více informací najdete v aktualizaci na konci článku.

Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář a s ním přišlo mnoho změn.

Odborníci i rodiče velmi vítají, že konečně došlo k zavedení kratšího a šetrnějšího očkovacího schématu 2+1 pro očkování hexavakcínou, avšak tato pozitivní změna je zcela zatlačena do pozadí tím, že došlo k výraznému zkrácení lhůt, do kdy má být podle nové vyhlášky celý očkovací kalendář splněn. Očkování hexavakcínou má být dokončeno již ve 13.

měsíci oproti původním 18 měsícům věku dítěte, zahájení očkování vakcínou MMR proti spalničkám, zárděnkám a příušnicím se posunulo z 15. již na 13. měsíc věku a tuto vakcínu vyhláška nařizuje naočkovat maximálně do 18. měsíce. Původně toto očkování nemělo stanovenou horní hranici provedení.

! Povinné očkování není vynutitelné bez souhlasu rodičů.
I povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas.
Rodiče mají vždy právo z jakéhokoli důvodu očkování svého dítěte odložit.

Žádné argumenty o zachování kolektivní imunity nedokážou zastřít absurditu represivních opatření vůči nekompletně očkovaným dětem v ČR.

Tříleté a čtyřleté nekompletně očkované děti nesmějí navštěvovat mateřské školy, ale pětileté nekompletně očkované děti do mateřské školy musí, protože předškolní vzdělávání v mateřských školách je povinné.

Nekompletně očkovaní školáci nesmějí jet se svými spolužáky na školu v přírodě a některé zotavovací akce, nesmějí na tábory. Ve školních lavicích ale sdílejí se svými spolužáky stejný prostor dennodenně.

Za nesplnění povinného očkování v termínech stanovených vyhláškou může krajská hygienická stanice udělit každému z rodičů pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Dle zkušeností z posledních let je udělování pokut hygienickými stanicemi poměrně řídké.

V roce 2016 Ústavní stoud přiznal rodičům vedle již dříve potvrzené výjimky z očkovací povinnosti z důvodu náboženského vyznání i světskou výhradu svědomí.

Zdá se však, že si tvůrci a propagátoři tuhé vakcinační politiky v ČR našli nový nástroj, jak rodiče donutit, aby splnili Ministerstvem zdravotnictví nadiktovanou vyhlášku o očkování: pokud se rodiče nepodvolí, budou za to platit.

Hradit nebo nehradit, to je oč tu běží

Ministerstvo zdravotnictví už v roce 2016 přiznalo dětem bez rozdílu věku nárok na úhradu povinných vakcín pro pravidelná očkování, když se spolek Rozalio snažil rozklíčovat, proč některým rodičům pojišťovny odmítají hradit povinné očkování odložené na jejich žádost za termíny stanovené vyhláškou. I ve stanovisku z ledna tohoto roku se Ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje jednoznačně: dítě má právní nárok na úhradu pravidelného očkování pojišťovnou nezávisle na věku dítěte. Kde je tedy zakopaný pes?

Nehledě na stanovisko ministerstva se začínají od nového roku stále více množit případy, kdy dětští lékaři požadují po rodičích úhradu povinně očkovaných vakcín, pokud rodiče sami požádají o odložení jejich aplikace za termíny stanovené vyhláškou.

Pojišťovny podle svého vyjádření hradí odložené očkování pouze tehdy, dojde-li k odložení ze zdravotních důvodů, které potvrdí ošetřující lékař.

Od roku 2016 odmítala proplácet odložené očkování pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna, ostatní pojišťovny po medializaci případu odložené vakcíny ve většině případů proplácely.

Od nového roku se ale všechny zdravotní pojišťovny přidávají po bok VZP a odložené očkování na žádost rodičů proplácet odmítají, alespoň podle slov ředitele Svazu zdravotních pojišťoven. Ten v naší e-mailové komunikaci z 22. prosince 2017 uvedl následující:

Všechny zdravotní pojišťovny, včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, aplikují jednotný výklad s tím, že úhrada očkování (aplikace) a úhrada očkovací látky samotné, bylo-li očkování provedeno v jiném termínu než stanoví očkovací kalendář, který vyplývá z vyhlášky č. 537/2006 Sb., je možná pouze v těch případech, kdy k odsunutí očkování dojde na základě zdravotní indikace, která je zadokumentována ve zdravotní dokumentaci dítěte.

Na problematiku zajištění provádění pravidelného očkování a s tím související otázku úhrad této zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění je nutné pohlížet ze dvou hledisek, které musí být naplněny kumulativně.

Prvním, které je zároveň zákonným předpokladem pro realizaci kroku druhého, je okolnost, kdy nejdříve musí být provedeno pravidelné očkování plně v souladu s aktuálně planými pravidly vycházejícími z příslušných právních předpisů – v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.) a vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem (vyhláška č. 537/2006 Sb.). A pokud je tento předpoklad naplněn, lze následně realizovat krok druhý, který je řádným naplněním kroku prvého podmíněn, a tedy provést odpovídající úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

S ohledem na shora uvedenou úpravu se musí nejprve uskutečnit provedení pravidelného očkování podle stanovených pravidel (podle očkovacího kalendáře ve smyslu vyhlášky č. 537/2006 Sb.) a teprve pak může dojít k úhradě z veřejného zdravotního pojištění.

Pokud jde o výjimky z provedení pravidelného očkování podle očkovacího kalendáře, lze jednoznačně uznat a respektovat odložení nebo neprovedení pravidelného očkování ze zdravotních důvodů.

Ostatní důvody aktuální právní úprava bez dalšího neumožňuje zohlednit.

Ministerstvo zdravotnictví sice ve svých vyjádřeních přiznává dětem nárok na úhradu pravidelného očkování pojišťovnou nezávisle na věku dítěte, ale zároveň – jakožto monopolní tvůrce vyhlášky o očkování – dává výrazným zúžením lhůt pro provedení očkování a zároveň nemožností odložit očkování jinak než pouze ze zdravotních důvodů pojišťovnám do rukou mocnou zbraň. Rodičům, kteří nechtějí očkovat své děti tak brzy a kteří zároveň nehodlají z vlastní kapsy platit drahé vakcíny, za jejichž bezpečnost stát nenese žádnou odpovědnost, zbývá pak možná jediné: své dítě prostě neočkovat.

Jak lze postupovat, když po vás pediatr požaduje úhradu odloženého očkování

Pokud z různých důvodů odkládáte povinné pravidelné očkování svého dítěte a pediatr po vás požaduje vlastní úhradu vakcín, můžete postupovat takto:

 • Požádejte lékaře, aby vám písemně potvrdil, že vaše dítě odmítá naočkovat v případě, kdy mu vakcínu sami nezaplatíte, a z jakého důvodu to odmítá. Můžete postupovat např. tak, že tuto skutečnost a důvody, které vám ústně uvede, sepíšete a necháte ošetřujícímu lékaři potvrdit.
 • Požádejte lékaře, aby zapsal dítěti do karty, že očkování vašeho dítěte neodmítáte, ale pouze odkládáte, a že požadujete bezplatné očkování.
 • Požádejte vaši pojišťovnu o úhradu očkování a písemné uvedení důvodů, proč vašemu dítěti očkování odmítá uhradit.
 • Všechny tyto skutečnosti uveďte do negativního reverzu pro vašeho ošetřujícího lékaře. V reverzu můžete uvést, že chcete své dítě očkovat, ale že vám byla úhrada běžně hrazených vakcín pro pravidelné očkování odepřena a proto jste nuceni nechat své dítě nenaočkované. Můžete uvést jakékoli další důvody, které se týkají vaší situace (nedostatek financí, diskriminace v přístupu k očkování apod.)
 • V negativním reverzu je možné uvést i to, že nátlak pediatra na provedení očkování v termínech stanovených vyhláškou s hrozbou, že povinné vakcíny si budou muset rodiče při pozdějším očkování platit sami, lze chápat i jako narušení svobodného a infomovaného souhlasu podle zákona č. 372/2010 Sb., o zdravotních službách. Informovaný souhlas nesmí být dán pod nátlakem, jinak není platný.

Pokud se z různých důvodů rozhodnete, že odložené očkování svého dítěte lékaři zaplatíte, můžete poté žádat pojišťovnu o proplacení úhrady za aplikované vakcíny. Pokud pojišťovna odmítne, můžete úhradu na pojišťovně vymáhat soudně. V současnosti již případ soudního vymáhání úhrady povinného očkování probíhá.

Další informace naleznete v poradně Férové nemocnice Ligy lidských práv.

Hrozba vlastní finanční úhrady očkování by neměla převážit nad obavami z očkování vašeho dítěte, pokud takové máte. Rodiče by měli své děti očkovat tehdy, kdy jim to jejich svědomí dovolí. Hodnota zdraví stojí jednoznačně nad hodnotou peněz zaplacených za povinné vakcíny.

Případ rodičem zaplacené vakcíny Priorix

Obrátila se na nás matka 19 měsíčního dítěte, která na podzim minulého roku v 15 měsících věku dítěte odložila očkování vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR, Priorix).

Aniž by ji na to ošetřující lékařka předem upozornila, při návštěvě v lednu letošního roku byla matka nucena vakcínu i její aplikaci lékařce uhradit, a to 529 Kč za vakcínu Priorix a 150 Kč za její aplikaci, celkem 679 Kč.

Matka se informovala na pojišťovně (VZP), kde jí bylo sděleno, že je vše v pořádku a že vakcínu jejímu dítěti pojišťovna neuhradí. Rodiče zvažují další kroky.

Aktualizace červen 2018

K červnu 2018 byl problém neproplácení odloženého povinného očkování vyřešen. Na popud samotného ministra zdravotnictví vydal Svaz zdravotních pojišťoven v ČR nový metodický postup (změny vyznačeny žlutě).

S platností od 1.

června 2018 hradí pojišťovny v zájmu podpory proočkovanosti i ta povinná očkování, která rodiče ze své vůle odložili na pozdější věk dítěte, je-li toto očkování v souladu s příbalovými letáky (SPC) vakcín.

Rodiče, kteří v minulosti za odložené povinné očkování dětskému lékaři zaplatili, mohou nyní zažádat o vrácení.

Související:

Mohlo by vás zajímat

Ministr: Pojišťovny by měly vymáhat náklady za léčbu neočkovaných

Novela vymáhá povinné očkování pokutami pro lékaře i školky

Zdravotní pojišťovny by měly podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vymáhat náklady na léčbu nemoci, proti níž se člověk nepodrobil povinnému očkování. Legislativa to podle něj už v současné době umožňuje. Řekl to v debatě o návrhu změny zákona o ochraně veřejného zdraví na jednání sněmovního zdravotního výboru.

„V současné době se tím zabýváme a došli jsme k závěru, že to současná legislativa umožňuje. Pokud někdo nesplní zákonnou povinnost se očkovat a povede to k jeho onemocnění, budeme chtít, aby zdravotní pojišťovny po něm náklady na léčbu vymáhaly,“ řekl ministr.

S názorem, že by bylo vhodné diskutovat o vymáhání nákladů, přišel náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula poté, co se loni v září objevil případ tříletého chlapce hospitalizovaného v Brně kvůli tetanu. Matka ho odmítla nechat očkovat povinnou vakcínou a neřekla to ani lékařům v nemocnici.

Sněmovna v současné době projednává také zákon, podle kterého má stát odškodňovat rodiče, kterým dítě zemře nebo je vážně poškozeno povinným očkováním. U dětí by pojišťovny vymáhaly náklady po rodičích.

Výborem projednávaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví byla podle ministra vyvolaná zejména nutností adaptovat do české legislativy nařízení Evropské unie v oblasti kontrol a bezpečnosti práce.

Ministerstvo ale připojilo další změny, například právě v oblasti očkování.

Navrhuje, aby k současné povinnosti mít všechna povinná očkování pro přijetí do státní školky připojit také stejnou povinnost pro dětské skupiny nebo soukromé školky.

Kritici současné úpravy poukazují na to, že do školky děti být přijaté nemohou, zatímco do školy povinně nastoupit musí, ať očkované nebo ne. Pozměňovací návrhy poslanců se týkají také zákazu přijmout neočkované dítě na školu v přírodě nebo tábor. U školy v přírodě by ministerstvo podle náměstka Prymuly nemuselo na zákazu trvat.

V Česku jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně. Včetně nepovinných vakcín je to ročně milion dávek. Proti infekci jsou v případě vysoké proočkovanosti chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou.

Názory na prospěšnost očkování se liší. Roste počet rodičů, kteří děti očkovat nenechávají nebo ho odkládají do vyššího věku, protože je považují za nebezpečné. Vadí jim zejména kombinované vakcíny proti několika nemocem najednou. Závažné nežádoucí účinky ale podle lékařů nejsou prokázány. Odpůrci argumentují případy nervového poškození či narušením vývoje dítěte.

Rodičům, kteří děti očkovat odmítnou, hrozí pokuta až 10.000 korun. Situací se zabývaly i soudy, několik kauz čeká i na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Budete mít zájem:  Bartholiniho Žláza Přírodní Léčba?

Pětileté děti musí od pondělí povinně do školky. Někteří rodiče si to chválí, jiní mají obavy

„Zarazilo mě, že nyní nebude možno uvolňovat předškoláčka pravidelně jeden či dva dny v týdnu nebo měsíci, a třeba si s ním prodloužit víkend,“ stěžuje si maminka předškolačky Lenka. Nově budou muset mít děti na každou absenci omluvenku, jako ve škole.

Oběd zdarma ve školách a školkách zlepšuje docházku i studijní výsledky dětí z chudých rodin

Číst článek

Podmínky přitom nový zákon nestanovuje, ty si určuje každá školka sama, říká Jaroslav Faltýn z ministerstva školství: „Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.“

Někteří rodiče se ale bojí příliš tvrdého přístupu, objevily se už i případy, kdy školka údajně avizovala, že bude při absenci vyžadovat potvrzení od lékaře. Takový postup je ale podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse neoprávněný.

„V žádném případě to není tak, že by kvůli každé rýmě nebo náhlé nevolnosti by školky byly oprávněny žádat potvrzení od lékaře. Takový postup školky by neměl oporu v právních předpisech.“

Více papírování pro školky i možné pokuty pro rodiče

Jiná věc ale je, když bude dítě nemocné často nebo dlouhodobě. Tam by bez razítka lékaře rodiče nepochodili. Úřady by to mohly vyhodnotit jako přestupek a uložit pětitisícovou pokutu. Z omlouvání dětí mají obavy nejen rodiče, ale i samotné školky. Znamená to pro ně víc papírování.

„Jelikož je to povinná docházka, tak pro mě jako učitelku z toho plyne to, že budu muset kontrolovat a schvalovat každou absenci dítěte. Je to pro mě čas navíc,“ upřesňuje učitelka Beáta z jedné z pražských mateřských škol. Obavy mají školky i z individuálního vzdělávání. Když bude takových dětí v ročníku víc, nemusí to prý zvládnout.

Poslední rok mateřské školy: rodičům, kteří děti k zápisům nepřivedou, hrozí pokuta

Číst článek

„My ty rodiče budeme navádět k tomu, na co se zaměřit apod. Pokud by přišlo více dětí, tak by to bylo více administrativy. S tím, že se pak píšou ještě papíry okolo,“ říká učitelka Beáta.

Odbory už v minulosti varovaly nejen před větší administrativou, ale také před nedostatečnou kapacitou školek. Ty jsou ale podle České školní inspekce dobře připravené. Problémy prý být můžou, podle Andryse ale jen lokální: „Pak musí při přijímání dětí dávat přednost těm pětiletým, které podle zákona mají plnit povinnou docházku.“

Povinná docházka jako nástroj socializace

Tu ministerstvo školství zřídilo mimo jiné kvůli dětem ze sociálně slabých rodin, kterým to má pomoct dostat se do hlavního vzdělávacího proudu. I proto je poslední rok školky zadarmo. Analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle se ale už dřív pro rozhlas vyjádřil, že jeden rok nic nevyřeší.

„Do předškolního vzdělávání je třeba dostat ty znevýhodněné děti daleko dřív, několik let před nástupem do školy, protože ten handicap jim narůstá a jeden rok to nespraví.“

Právě ve vyloučených lokalitách je ale nejvíc rodičů, kteří své děti do povinného předškolního vzdělávání ani nepřihlásily. V celém Česku jsou to podle odhadů stovky dětí. Nejčastěji v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Návrh zákona o očkování proti Covid-19

Dopis poslancům

Tlak na co nejrychlejší plošnou vakcinaci proti Covid-19 budí pochybnosti. Očkování má začít v lednu nastávajícího roku. V médiích se objevují informace o tom, že očkovaní budou odměněni „bonusy“ v podobě zproštění povinnosti nošení roušky, vybaveni Covid-pasem budou moci volně cestovat do zahraničí.

Naši poslanci budou v nejbližších dnech projednávat návrh zákona o očkování proti Covid–19. V obavě o zdraví a svobodu nás i našich děti, v obavě z takto pojaté dobrovolnosti, adresujeme poslancům text pozměňovacího návrhu. Čtěte pozorně, jde o to nejcennější. Pokud naše obavy sdílíte, připojte se k apelu na poslance.

Jan Hnízdil

———————————————————————————————————————

Věc: návrh zákona o očkování proti Covid-19 Praha 30. 11. 2020

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

brzy budete jednat o návrhu zákona o očkování proti Covid-19. Na základě mediálních vyjádření členů vlády a dosavadního vývoje situace okolo koronaviru máme důvodné obavy, že očkování proti Covid-19 se stane podmínkou pro uplatňování řady základních lidských práv a svobod. Povinné plošné očkování proti Covid-19 je nepřípustné a zneužitelné.

Existuje jen jediná záruka, že k něčemu takovému nedojde, a to garance svobody volby v předkládaném zákoně. V příloze posíláme pozměňovací návrh včetně podrobného odůvodnění. Žádáme vás, abyste jako ti, kdo jsou zvoleni z naší vůle, učinili vše, co je zapotřebí pro ochranu našich občanských práv a svobod.

Jestliže má být očkování opravdu dobrovolné, deklarujte tuto skutečnost jasně v zákoně.

Děkujeme vám. S úctou.

Ing. Petra Cihlářová, MUDr. Ladislav Fiala, MUDr. Jan Hnízdil, Mgr. Hana Janišová, Ing. Petr Janiš, MUDr. Kateřina Lucká, Mgr. Lenka Ničková, MVDr. Jiří Urbánek, MBA, Renée Ungrová, Jana Vohryzková, MUDr. Ivan Vondřich

P. S. Otázka očkování proti Covid-19 je také součástí Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize, který do této chvíle podepsalo více než 75tisíc petentů. https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz

Příloha:

Pozměňovací návrh poslanců ….. k vládnímu návrhu zákona o očkování proti onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ke sněmovnímu tisku č….

V části první čl. I. se za § 1 vkládá nový § 2, který zní: „Očkování je dobrovolné. Podstoupení očkování nesmí být žádným způsobem vymáháno ani nesmí být očkováním podmíněn výkon základních lidských práv a svobod.“

Dosavadní paragrafy se přečíslují. Příloha č. 1

Věcné odůvodnění pozměňovacího návrhu

Srovnání s jinými virovými nákazami a očkováním proti nim.

Nový typ koronaviru SarS-Cov 2, který způsobuje onemocnění Covid-19, má dle metastudie, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace smrtnost 0,23%. U lidí mladších 70 let je dokonce smrtnost pouhých 0,05%. (1) Na základě nových informací se tedy míra smrtnosti tohoto onemocnění v zásadě přiblížila smrtnosti chřipky.

Dnes je známo, které skupiny obyvatelstva jsou koronavirem ohroženy (opět se tyto skupiny kryjí se skupinami ohroženými virem chřipky). V situaci, kdy bude existovat dostupná účinná vakcína pro tyto ohrožené skupiny, je tedy neodůvodnitelné, aby bylo očkování na jiné, než plně dobrovolné bázi stejně jako je tomu u očkování proti chřipce. Protože se objevují náznaky (mj.

od samotného ministra zdravotnictví), že by snad měli mít očkování „bonusy“ nebo že by snad bylo očkováním podmíněna kupř. možnost vycestovat a popř. se vrátit zpět do republiky (tzv.

CovidPass) (2), je nezbytně nutné, aby takový nátlak byl vyloučen a aby v zákoně o očkování proti onemocnění Covid-19 bylo přímo deklarováno, že očkování je dobrovolné a nesmí být nijak vymáháno, resp. na podstoupení očkování nesmí být nijak vázán výkon základních lidských práv a svobod. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zná institut povinného očkování dětí.

Za nepodstoupení očkování nezletilým je možnost uložit rodičům pokutu ve výši maximálně 10. 000 a nepodstoupení očkování je „sankcionováno“ možným nepřijetím dítěte do mateřské školy nebo nemožností absolvovat zotavovacím akce jako jsou např.

školy v přírodě (což u dětí ze základní školy nedává smysl, neboť jsou s dětmi, se kterými by školu v přírodě absolvovaly, tak jako tak v jedné třídě). Neočkované děti mohou chodit do posledního ročníku mateřské školy a mohou klasicky navštěvovat základní i střední školu bez omezení.

Na nepodstoupení očkování nejsou vázána žádná další onemocnění, ačkoli jde v případě nemocí, proti kterým se tzv. povinně očkuje, o mnohem závažnější nemoci než o Covid-19 vzhledem ke smrtnosti. U dospělých není nijak kontrolována séroprevalence protilátek proti nemocem, na které jsou děti povinně očkovány. Je to zjevné např. u spalniček, které jsou závažným onemocněním.

Podle dostupných oficiálních údajů 1 ze 4 infikovaných virem spalniček vyžaduje hospitalizaci a smrtnost je obdobná jako u Covid-19: zemře 1-2 lidí z 1000 nakažených. Také u spalniček má až 1/3 nakažených asymptomatický průběh. Protilátky proti spalničkám přitom nemá značná část dospělé populace.

Sérologické přehledy 2013 ukázaly, že ve věkových skupinách přirozeně promořených osob (narození před rokem 1968), tedy u narozených před rokem 1968, je v jednotlivých věkových skupinách IgG pozitivních 97 až 99 % osob. (3) Důležitá je ale skupina občanů, která již kvůli očkování neměla možnost se v dětství „promořit.

U té sérologické přehledy 2013 ukázaly, že ve věkových skupinách vakcinovaných osob, je vnímavých osob, tedy osob bez IgG protilátek proti spalničkám, 2 % u 25 – 29letých, 14 % u 30 – 34letých, 17 % u 35 – 39letých a 23 % u 40 – 44letých. (3) WHO současně opakovaně deklaruje, že spalničky jsou mimořádně závažným onemocněním.

U spalniček dochází k nárůstu onemocnění všude po světě (viz např. KHS Středočeského kraje (4). Spalničky jsou u malých dětí vážnou nemocí a u dospělých má nemoc mnohdy závažný průběh. S komplikacemi se setkáváme přibližně u 30 % pacientů a mohou postihnout téměř kterýkoliv orgánový systém.

Jejich spektrum je velmi široké, od ušních infekcí, přes průjmy a s nimi související dehydrataci až po závažné infekce dýchacího aparátu, jako je zápal plic, a tyto infekce mohou mít za následek například slepotu nebo encefalitidu (infekce, která způsobuje otok mozku). Spalničky nelze přímo léčit, je možné řešit pouze příznaky jako je vysoká horečka.

(5) Je zřejmé, že spalničky představují naprosto stejné nebo větší riziko než nový koronavirus, přesto není zapotřebí, aby byla prokazována profylaxe nebo platné očkování pro jakoukoli aktivitu. Je pochopitelné, že stát řeší problematiku zavlečení nemocí ze zahraničí.

To lze ale jen u chorob, které se skutečně vyskytují pouze a jedině v zahraničí a reálně tedy může hrozit riziko jejich zavlečení. Tak tomu např. bylo v případě epidemie eboly v některých zemích Afriky. Dávalo smysl, že je zapotřebí při překročení hranice řešit zdravotní stav dotčené osoby (ovšem nikoli při opuštění republiky).

Je-li ale virus už běžně přítomen v populaci (a není prakticky možné ho eradikovat vzhledem ke způsobu přenosu), je nepřípustné, aby docházelo k omezování základních lidských práv a svobod. Je také odůvodnitelné, aby bylo zavedeno pro určité choroby povinné očkování při cestování. V současnosti je to ale jen pro ty, které představují závažné riziko a mají vysokou smrtnost. Konkrétně je povinné očkování pro cestování do některých zemí Afriky na žlutou zimnici s letalitou 25-50%. Dále pak je třeba podstoupit očkování při cestě do Saudské Arábie na meningokovou meningitidu. (6) Žádným jiným očkováním není cestování podmíněno. Z dosud známých údajů o onemocnění Covid-19 není zřejmé, zda prodělané onemocnění zanechává dlouhodobou imunitu. Je pravděpodobné, že onemocnění s těžším průběhem zanechává protilátkovou imunitu, ale je též pravděpodobné, že i onemocnění s lehčím průběhem zanechává robustní T-buněčnou imunitu. V tom případě by prodělání nemoci bylo pro daného nízkorizikového jedince výhodnější, než nutnost očkování (velmi pravděpodobně opakovaného). (7,8)

Účinnost a bezpečnost vakcíny

Samostatnou otázkou je skutečná účinnost vakcíny. Jestliže by totiž účinnost byla např. 80%, bude i v očkované populaci 20% těch, kterým potřebné protilátky po očkování nevznikly. Není odůvodnitelné, aby tito lidé, kteří budou moci koronavirus šířit stejně jako neočkovaní, měli ony „bonusy“.

Pokud by skutečně mělo být očkování podmínkou výkonu základních lidských práv a svobod, je nezbytné, aby se u očkovaných pravidelně ověřovala hladina protilátek. Kupř. u vakcíny proti chřipce „existuje stále více důkazů o postupném oslabování postvakcinační imunity (tzv. vyvanutí imunity).

Pokles hladiny protilátek se týká celé populace, největší význam to ovšem má u vysoce rizikové populace, která vzhledem k dalším přidruženým závažným onemocněním a/nebo imunosenescenci má již primárně nižší tvorbu protilátek po očkování.

Ochranná imunita proti chřipce po očkování se snižuje v různé míře v závislosti na typu podané vakcíny, studované populaci a způsobu kvantifikace imunity. Účinnost vakcíny klesá o 6 % – 11 % za měsíc.

Vzhledem k tomu, že hladina postvakcinačních protilátek by měla být dostatečná ještě i na ochranu před případnou druhou vlnu chřipky v jarních měsících, v současnosti probíhají odborné diskuse o optimálním načasování očkování.“ (9) Dále Státní zdravotní ústav uvádí, že očkování proti chřipce pouze „snižuje riziko nákazy.

(10) Z toho tedy vyplývá, že očkování možnost nákazy nevylučuje; očkovaní nejsou vůči chřipce automaticky imunní a mohou se nakazit. Není prokázáno, že by očkování proti novému koronaviru fungovalo odlišně od vakcíny chřipkové. U vakcinovaných by tedy měla být opakovaně zjišťována hladina protilátek.

Jak by pak vůbec mohlo být uvažováno o jakýchsi bonusech, když není možné, aby vakcinovaní byli 100% imunní a nešířili virus? Existují další dosud nevysvětlené pochybnosti ohledně vakcín proti Covid-19.

Do klinických studií s vakcínami nebyli zařazováni adolescenti, imunitně kompromitovaní pacienti, ani těhotné či kojící ženy – ale očkováni by být měli, aby dosáhli na případné „bonusy“? Navíc v žádné studii nebyl endpoint „přerušení přenosu infekce z osoby na osobu“ (11) Jaký by tedy mělo smysl vystavení „covid-pasu“ vakcinovaným osobám, u nichž toto není zaručeno? Je třeba zdůraznit, že se problematika netýká pouze cestování. Podstoupením očkování nesmí být podmiňován ani výkon jiných práv a svobod jako je právo na získávání prostředků na život prací, právo na vzdělání, právo na přístup k lékařské péči anebo (ale ne jako poslední) právo na svobodný pohyb. Co se týče účinnosti vakcín, došlo v minulých týdnech k pozoruhodnému vývoji: 9. listopadu 2020 oznámila společnost Pfizer, že účinnost její vakcíny je 90% (12) 11. listopadu 2020 oznámilo Rusko, že účinnost vakcíny Sputnik dosáhla 92% (13) 16. listopadu 2020 oznámila americká společnost Moderna, že její vakcína má účinnost 94,5% (14) 18. listopadu 2020 upřesnila společnost Pfizer, že účinnost její vakcíny není původně uváděných 90%, ale 95% (15) Nad těmito „závody“ se pozastavil i minulý ministr zdravotnictví a vakcinolog Prof. Prymula (16), který navíc zpochybnil uváděná data s tím, že u respiračních viróz je podobně deklarovaná vysoká účinnost vakcíny na úrovni zázraku. Spolu s faktem, že běžný vývoj vakcín trvá cca 10 let (17) a vakcíny proti Covid-19 byly vyvinuty v průběhu necelého roku, dostává se do popředí otázka bezpečnosti vakcíny. Ani odborníci vakcinologové se dosud neshodli na tom, kterou vakcínu by oni sami považovali za bezpečnou (někteří projevili nedůvěru vůči čínským a ruským vakcínám, jiní naopak vůči RNA vakcínám) (18) Provádět vynucený úkon na lidském těle (jak bylo uvedeno výše) za pomocí vakcíny s nejasnostmi ohledně její bezpečnosti je z medicínského hlediska neetické, a tedy nepřijatelné. Je nutno se poučit i z chyb v minulosti – příkladem budiž plošné povinné očkování proti prasečí chřipce ve Švédsku, které mělo za následek několik set lidí postižených narkolepsií (šlo o lidi dosud zdravé, mladé). (19) Tato nežádoucí událost byla diskutována i na kongresu filosofie a etiky v medicíně v roce 2013 se závěrem, že „zdravotnické úřady v případě, že doporučují očkování celé populace, ve skutečnosti přerozdělují utrpení od těch, kteří by onemocněli nebýt očkování, k těm, kteří měli vedlejší účinky očkování, a tyto dvě skupiny velmi pravděpodobně nejsou stejné osoby“. (20) Problém „bonusů“ pro očkované spočívá také v tom, že každý musí k zásahu do osobní integrity a k lékařskému výkonu dát tzv. informovaný souhlas. Tento institut by absolutně ztratil význam, neboť by se nejednalo o souhlas, nýbrž o vynucený úkon na lidském těle, bez kterého by člověk nemohl normálně žít, pracovat, vzdělávat se, využívat zdravotní péče nebo se volně pohybovat. Takový přístup státu je nepřijatelný a je nutné mu zabránit.

Závěr

Vzhledem k výše uvedenému je nepřípustné, aby byl očkováním jakkoli podmiňován výkon základních lidských práv a svobod. Nový typ koronaviru nijak neodůvodňuje plošné omezování občanů a zásahy do práv.

Je srovnatelný s virem chřipky anebo s virem spalniček, kvůli kterým nikdy v minulosti nebyla takováto opatření ani zvažována.

Je nezbytné, aby v samotném zákoně, který je nazván „o očkování proti Covid-19“, byla taková jasná úprava ochrany základních lidských práv obsažena, aby později nemohlo dojít k žádným zásahům do základních lidských práv a svobod.

Zdroje:

(1) Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, John P A Ioannidis

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

(2) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ockovani-koronavirus-prukaz-cestovani-hranicepas.

A201119_124306_domaci_vank (3) http://www.szu.cz/tema/prevence/kdy-jste-imunni-vuci-onemocneni-spalnickami-nerozumite (4) http://khsstc.cz/dokumenty/epidemiologicka-situace-ve-vyskytu-spalnicek– 5017_5017_552_1.html (5) http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Ockovani/Fakta_a_myty_spalnicky.pdf (6) http://www.szu.cz/tema/cestovni-medicina/ockovani-pri-cestach-do-zahranici

(7) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/epidemiolog-jiri-beran-koronavirus-promoreni- meritelnypriznak-

populace-covid-19.A200507_172554_domaci_kane (8) https://news.ki.se/immunity-to-covid-19-is-probably-higher-than-tests-have-shown (9) http://www.szu.cz/tema/prevence/vyznam-ockovani-proti-chripce-a-jeho-optimalni-nacasovani (10) (http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-chripce-flu-vaccination-1

(11) Will Covid-19 vaccines save lives? Current trials aren´t designed to tell us, P Doshi, BMJ

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037

(12) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-vakcina-rusko-covid-19-sputnikv.

A201111_112333_zahranicni_indr

(13) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-vakcina-rusko-covid-19-sputnikv.

A201111_112333_zahranicni_indr

(14) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-vakcina-rusko-covid-19-sputnikv.

A201111_112333_zahranicni_indr

(15) https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/pfizer-vakcina-covid-19-

testovani.A201118_131714_zahranicni_mkop (16) https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/104091/prymula-o-svem-konci-vypadalo-to-pripravenemozna- me-sledovali-k-blatnemu-nechci-budu-radit-babisovi.html (17) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vakcina-ockovani-vyvoj-proceszdravtonictvi. A191118_151409_domaci_linv (18) https://video.aktualne.cz/dvtv/petras-s-vakcinami-jsme-na-tenkem-lede-je-otazkou-jestlije/ r~51fd6d6628c711ebb0f60cc47ab5f122/

(19) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6413474/

Ven z okresu jen s potvrzením. Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob

Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Události kolem pandemie v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Nová opatření od 1. 3. přehledně: 

 • Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
 • Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob.
 • Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
 • Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
 • V zastavěných obcích bude platit povinnost nosit všude ochrannnou roušku bez ohledu na vzdálenost další osoby.
 • Ochrana dýchacích cest je podle nařízení ministerstva od 1. března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.

23:31

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné.

Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. O víkendu už budou podle Havlíčka fungovat informační telefonické linky, které budou firmám v otázkách testování radit. Řekl to dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

zákon o ochraně veřejného zdraví Archivy – Liga lidských práv

Poslanci schválili novelu školského zákona, o které se mluví nejčastěji v souvislosti s inkluzivním vzděláváním. Změny se však netýkají pouze inkluze, ale také vzdělávání nejmenších dětí.

Novela totiž zavádí povinnou roční předškolní docházku.

V případě, že návrh odsouhlasí senát, bude od září 2017 platit, že dítě musí docházet do školky nebo jej rodiče musejí vzdělávat doma.

V případě povinné předškolní docházky nebude vyžadováno, aby bylo dítě řádně očkováno

Vyplývá to z ustanovení § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví a z důvodové zprávy k tomuto předpisu.

Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž uvádí, že z povinnosti přijímat jen očkované děti existuje výjimka pro zařízení, do nichž je docházka povinná. V důvodové zprávě k zákonu (na str.

 113) se výslovně uvádí, že tato výjimka platí například pro poslední ročník mateřské školy.

Do posledního ročníku školky tedy budou muset ředitelé přijmout dítě i v případě, že nebude zcela očkováno

Potvrdil to také hlavní hygienik Vladimír Valenta na třetím jednání Komise pro problematiku očkování.

Věříme, že rodiče dětí, které nejsou řádně očkovány dle vyhlášky, tuto změnu uvítají. V případě, že by rodiče preferovali alternativní způsob předškolního vzdělávání v dětském klubu či doma, bude i tato forma vzdělávání možná.

Líbí se vám naše aktivity v problematice povinného očkování? Pomozte nám dosáhnout změny v podobě svobodné volby rodičů. Děkujeme

Po více než ročním projednávání byla poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o ochraně veřejného zdraví.

Poslanecká sněmovna nakonec nepřijala senátní pozměňovací návrh, který by rušil povinnost mateřských školek, organizátorů táborů a dalších institucí přijímat jen řádně očkované děti a s tím spojené sankce.

Tato povinnost a sankce tedy zůstávají. K úplnému schválení novely zákona už chybí jen podpis prezidenta.

Je třeba však zdůraznit, že v oblasti očkování se nic zásadního nemění oproti stávající právní úpravě. Častější kontroly ze strany krajských hygienických stanic a ředitelek MŠ jsou způsobeny rozvířením debaty o očkování, nikoli právními změnami.

Schválené znění novely naleznete zde.

Přijetím novely dojde k několika změnám, které se týkají následujících oblastí:

Novelou byly konkretizovány subjekty, na které se vztahuje povinnost přijímat jen očkované děti. Na jesle, dětské skupiny a školky se povinnost vztahovala i před novelou zákona.

Novelou se povinnost rozšířila pro fyzické osoby pečující o děti do tří let ve své provozovně. Povinnost přijímat do péče jen očkované děti tedy neplatí pro chůvy, které nemají vlastní provozovnu.

Povinnost také neplatí pro neregistrované dětské spolky a kluby pečující o děti od tří let.

Novela rovněž uvádí, že z povinnosti přijímat jen očkované děti existuje výjimka pro zařízení, do nichž je docházka povinná. V důvodové zprávě (na str. 113) se uvádí, že tato výjimka platí například pro poslední ročník mateřské školy. Ministerstvo zdravotnictví při tvorbě novely počítalo s možností povinné předškolní docházky, kterou připravuje Ministerstvo školství.

Výjimkou pro vstup neočkovaného dítěte do školky je trvalá kontraindikace, což platilo i před novelou. V tomto ohledu se tedy nic nemění. Ustanovení však nelze vykládat doslovně. Na to upozornil i Ústavní soud v rozhodnutí Pl. ÚS 16/14 (odst. 93 a násl.).

Jako trvalou kontraindikaci je nutné brát i případy, kdy je zjištěn takový zdravotní stav dítěte, který brání podání očkovací látky.

Může se jednat i o kontraindikaci dočasnou nebo v potvrzení lékaře slovo kontraindikace vůbec být nemusí, ale musí z něj vyplývat, že zdravotní stav dítěte brání podání očkovací látky.

Za porušení povinnosti přijmout jen řádně očkované dítě hrozila školkám pokuta i dle stávající právní úpravy. Novela zákona pouze konkretizovala sankci pro případ přijetí neočkovaného dítěte. Dříve bylo teoreticky možné uložit pokutu na základě ustanovení § 92 do výše dvou, resp.

tří milionů korun. Tyto vysoké sankce však byly stanoveny obecně pro porušení jakéhokoli ustanovení zákona a nebyly nijak konkretizovány. Nikdo nepředpokládal, že by takto vysoké sankce připadaly v úvahu v souvislosti s trestáním školek. Novelou došlo k přesnějšímu vymezení sankcí, a to na 500.000,- Kč.

Stále však platí, že pokuta nesmí být likvidační. Jelikož půlmilionová pokuta by pro většinu zařízení jistě likvidační byla, opět se jedná pouze o teoretickou výši pokuty, která by v praxi nemohla být udělena. Sankce v tomto případě má tedy působit zastrašujícím dojmem, aby odradila ředitelky, které chtějí rodičům nekompletně očkovaných dětí vyjít vstříc.

Novela zákona však nemá vliv na platnost stávající judikatury, která umožňuje ředitelkám přijmout dítě na základě výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení. Více se o této problematice dočtete v článku „Jak si nenechat vyhodit neočkované dítě z mateřské školy“.

Ani v této oblasti se situace příliš nemění. I před novelou zákona totiž platilo, že dítě, které nebylo řádně očkováno, nesmí být přijato na školu v přírodě a zotavovací akci.

Zotavovací akcí je pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost. Zotavovací akcí tedy může být tábor nebo školní lyžařský výcvik.

Pokud se jedná o školu v přírodě, nezohledňuje se délka pobytu ani počet vyslaných dětí. I kdyby byl pobyt kratší než pět dní, pokud je pojmenován „škola v přírodě“, dítě nemůže být přijato. Je tedy celkem absurdní, že je rozdíl v zákonných podmínkách pro lyžařský výcvik a školu v přírodě. I zde je však možné udělit výjimku z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení.

Novelou bylo stejně jako u školek a dětských skupin vytvořeno zvláštní ustanovení (§ 92d), které specifikuje sankci za porušení povinnosti přijímat jen řádně očkované děti na školy v přírodě a zotavovací a akce. Pokud škola nebo pořadatel povinnost poruší, hrozí jim pokuta až do 30.000,- Kč.

Co je dále nového v oblasti očkování?

Novela sama o sobě nepřináší zásadní změny v oblasti očkování, pouze upřesňuje povinnosti a sankce. Její schválení také nemá vliv na možné udělení výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání.

Zájem veřejnosti o problematiku však přispěl k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo stanovisko, které říká, že řádně očkovaným dítětem pro přijetí do školky nebo na školu v přírodě se rozumí dítě, které bylo očkováno hexavakcínou ve schématu 2+1 a má jednu dávku MMR vakcíny.

Díky zájmu veřejnosti a tlaku na zákonodárce se také podařilo přimět Ministerstvo zdravotnictví, aby se právní úpravou očkování dále zabývalo. K tomu byla zřízena Komise pro problematiku očkování. Zápisy z jednání komise sepsané právničkou Ligy lidských práv a autorkou tohoto článku si můžete přečíst zde a zde.

Ministerstvo také připravilo novelu vyhlášky, která upravuje očkovací kalendář.

Znění novely zatím nebylo zveřejněno, ale mělo by se týkat stanovení horní hranice první dávky MMR vakcíny a odsunutí druhé dávky do pozdějšího věku.

Dle připravované novely má od roku 2016 platit, že první dávku bude třeba aplikovat do 18. měsíce věku dítěte, druhá dávka bude aplikována v sedmi letech dítěte.

Dnešní debata o senátním návrhu se točila hlavně kolem nezbytnosti a výhod očkování, nebezpečí zavlečení nemocí v souvislosti s uprchlickou krizí a chybějící odpovědnosti státu za nežádoucí účinky vakcín.

Jen několik politiků mluvilo k věci, tedy že senátní novela se týkala zrušení povinnosti školek a organizátorů táborů přijímat jen řádně očkované děti – tedy zbytečné nepřímé sankce rodičů a zároveň nepřiměřeného přenášení povinností orgánů ochrany veřejného zdraví na školská zařízení.

Během projednávání zaznělo z úst poslanců spousta zajímavých výroků. Poslanec Leoš Heger prohlásil, že přijetí senátní novely by bylo radikální změnou, která by de facto způsobila nepovinnost očkování. To ovšem rozhodně není pravda.

“Zarazil nás také výrok poslance pediatra Jaroslava Krákory, který prohlásil, že minulý rok bylo provedeno přes 6 milionů vpichů vakcíny a hlášeno bylo pouze 613 případů nežádoucích účinků. Poslanec dovodil, že pravděpodobnost nežádoucího účinku je tedy 1:60 000.

Není ovšem vůbec jasné, jak poslanec dospěl k tomu, že se očkuje takovéto množství vakcín, číslo je velice nadnesené. Při výpočtu, který měl upozornit na bezpečnost vakcinace, také poslanec nevzal v potaz, že dochází k výrazné podhlášenosti nežádoucích účinků, na kterou upozorňuje i Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Jeho výroky přesně ilustrují přístup řady pediatrů, kteří se snaží výskyt nežádoucích účinků bagatelizovat,“ komentuje jednání právnička Ligy lidských práv Tereza Hrubá.

Padaly ovšem i kritické komentáře k problematice vakcinace. Poslanec Petr Bendl například zdůraznil, že nesouhlasí s povinným očkováním a uvedl, že nechápe, proč je třeba kojence očkovat proti žloutence typu B přenosné krví a pohlavním stykem. V této souvislosti také uvedl, že hexavakcína je zločin.

V poslanecké sněmovně dále zaznívalo, že novela zákona o ochraně veřejného zdraví se nesoustředila na očkování, nýbrž se týkala primárně problematiky hluku.

Opakovaně se zdůrazňovalo, že legislativou v oblasti očkování se Ministerstvo zdravotnictví bude podrobněji zabývat.

K tomu byla zřízena Komise pro problematiku očkování, jejíž členkami jsou i Tereza Hrubá z Ligy a Martina Suchánková ze Spolku ROZALIO.

Na činnost komise se výslovně odvolal i poslanec Heger. Uvedl, že komise pracuje velmi intenzivně a spěje ke konečnému stavu, kdy by byl očkovací kalendář přehodnocen.

Tato komise se však sešla pouze od začátku června pouze dvakrát na dvě hodiny, z toho první schůzka byla převážně organizační. Druhá schůzka také nepřinesla žádné konkrétní návrhy změn.

Rozhodně tedy nelze tvrdit, že by komise pracovala intenzivně, ani že by spěla k přehodnocení očkovacího kalendáře, jak uvádí bývalý ministr zdravotnictví Heger.

„Mnoho poslanců spoléhá na výsledky jednání, zatím však nemáme pocit, že by byla komise při svém počtu členů a četnosti schůzek „akceschopná“. Reporty z jednání komise vždy zveřejňujeme na našem webu, aby veřejnost i poslanci věděli o tom, jak jednotlivá jednání probíhají. Další jednání komise nás čeká 29. září,“ říká Tereza Hrubá.

Novelu zákona nyní čeká podpis prezidenta republiky. Pokud prezident novelu nevetuje, vstoupí v platnost.

Pro školky a organizátory táborů se v podstatě nic zásadně nemění, sankce jim totiž v případě přijetí neočkovaného dítěte hrozily i před přijetím novely, jen jejich výše nebyla konkretizována.

Poslanci jen promarnili šanci podpořit návrh, který by přispěl k tomu, abychom se s naší očkovací politikou zařadili mezi naprostou většinu států Evropy, které očkování pro přístup do školky nevyžadují.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

do dolní komory míří ze Senátu novela zákona o ochraně veřejného zdraví s pozměňovacími návrhy. Jednou z navrhovaných změn, kterou doporučil i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu, je zrušení omezení přístupu neúplně očkovaných dětí do kolektivu.

Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu Senátem Liga lidských práv velmi uvítala. Byli bychom rádi, pokud by i poslanci podpořili pozměňovací návrh, respektive body 1., 4., 11., 12. a 13. přílohy k 157. usnesení Senátu, které se týkají přístupu do dětských kolektivů.

Dovolte mi prosím ve stručnosti uvést, k jakým změnám by došlo v případě přijetí pozměňovacího návrhu:

 • Očkování zůstane nadále povinné. Na povinnosti očkovat v souladu s českým očkovacím kalendářem se tedy přijetím pozměňovacího návrhu nic nemění. Sankce pro rodiče zůstávají nezměněny.
 • Zruší se podmínka přijmout pouze řádně očkované dítě do školky a na tábor. Bude vyžadováno pouze potvrzení o tom, kterým očkováním a kdy se dítě podrobilo.

Jaké jsou důvody pro zrušení podmínky přijmout do školky a na tábor pouze řádně očkované dítě?

 • Většina dětí, které nemají kompletně splněn očkovací kalendář a nemohou proto do kolektivu, očkovány jsou, ovšem v šetrnějším schématu (např. hexavakcínou ve schématu 2+1 – které ostatně doporučuje i výrobce vakcíny, pentavakcínou – bez hepatitidy B, která se mezi dětmi nepřenáší a proti které malé děti nedoporučil očkovat ani Státní zdravotní ústav). Stát tedy často hází klacky pod nohy rodičům, kteří svému dítěti věnují náležitou péči a o jeho zdraví projevují velký zájem.
 • Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se nejedná o sankci, nýbrž o nutné epidemiologické opatření. Pokud by se jednalo o nutné opatření k udržení vysokého standardu ochrany veřejného zdraví, jistě bychom nebyli v Evropě výjimkou s tímto přístupem. Očkování se nevyžaduje pro vstup do školky a na tábory téměř nikde v Evropě – ani na Slovensku, v Polsku, ve Slovinsku, tedy v zemích kde je očkování povinné!
 • Očkování zaměstnanců dětských zařízení vyžadováno není. Dítě tedy v mateřské škole nebo na táboře naprosto běžně tráví čas s osobami, které nejsou před nemocí chráněny a mohou jej nakazit infekční nemocí.
 • Neočkované dítě bude moci být přijato do školky v momentě, kdy začne platit povinná předškolní docházka. Dnes tedy pětileté děti nesmí do kolektivu, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví, a po změně školského zákona již k ohrožení zdraví docházet nebude? Očkování není vyžadováno pro přístup do základní školy a družiny, kde děti tráví celý den společně, proto se jeví jako zbytečné podmiňovat očkováním přístup do školky.
 • Zákazem přístupu neočkovaných dětí do kolektivu stát přenáší svoji odpovědnost na třetí osoby, které s očkováním nemají nic společného. Velmi výstižně tuto problematiku shrnuje přední imunolog prof. MUDr. Jiří Beran, Csc., který říká: „Stát, který neumí vysvětlit lidem, jak je očkování důležité, by se neměl hojit pokutou na vedoucím Junáka.“ [1]
 • Je třeba zdůraznit, že represe rodiče k očkování nepřimějí, naopak je tento systém ještě více odradí. K zvýšení důvěry v očkování je třeba, aby Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo kvalitní edukační program, ne aby „utahovalo šrouby“.
 • Případné neočkování se stává luxusem pro ty, kteří si to mohou dovolit. Tato sankce vede k tomu, že rodič musí zůstat s dítětem doma a nemůže nastoupit zpět do práce, může dítě umístit pouze do soukromé školky, která je ochotna udělit výjimku na základě výhrady svědomí nebo do školky lesní, zaplatit si individuální hlídání dítěte nebo vozit dítě do jedné ze sousedních zemí. Ano, zní to jako kuriozita, ale rodiče z příhraničních oblastí to opravdu dělají. Ani u jednoho z našich sousedů se totiž očkování k přístupu do kolektivu nevyžaduje. Všechny z uvedených možností jsou však finančně nákladné a zatěžují rozpočet rodiny.
 • Výše uvedené argumenty vzal v úvahu i Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a zrušení represivního přístupu vůči školkám a organizátorům táborů během rozpravy podpořili i lékaři z řad senátorů, například prof. MUDr. Jan Žaloudík, Csc., doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. nebo bývalý Rektor Univerzity Karlovy, fyziolog prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Výbor pro zdravotnictví, ani uvedení odborníci by jistě nepodpořili návrh, který by vedl k ohrožení veřejného zdraví.
 • Zvažte tedy prosím podporu senátního pozměňovacího návrhu, díky kterému by byly zrušeny tyto zbytečné sankce, které poškozují jak rodiče, tak i děti a které nemají medicínské zdůvodnění.
 • Budeme rádi, když se na nás v případě jakýchkoli dotazů obrátíte.
 • S úctou
 • Tereza Hrubá
  právnička / lawyer
  Liga lidských práv / League of Human Rights
  Burešova 6
 • 602 00 Brno, Czech Republic

[1] „Co změnit při očkování dětí“ v MF DNES z 25. 4. 2015

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector