Znáte biofeedback? co je to a k čemu je dobrý?

Jedná se o metodu tréninku nervové soustavy spojující poznatky lékařské vědy a pokrokových informačních technologií. Metoda je založená na principu biologické zpětné vazby zpracováváním hodnot EEG lidského mozku.

Klient získává okamžitou informaci o činnosti svého mozku.

Má prostor ve spolupráci s terapeutem ke korekci svých mozkových vlnových délek a celkově se tedy může naučit tomu, jak zlepšit svoji pozornost a přitom se nedostávat do stavu vypětí nebo psychické nepohody.

Jak metoda funguje?

Znáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý?EEG Biofeedback funguje na principu sledování lidského EEG a následného posílení schopnosti trvalého udržení optimální činnosti nervových buněk mozku. Na základě reflexního děje dochází k posílení žádoucí činnosti neuronů, která bývá u výše zmíněných poruch disharmonizována.

Metoda využívá moderní software, který sestává mj. z jednotky měřící EEG potenciál neuronů a počítačové hry, kterou uživatel v průběhu tréninku ovládá myslí. Dosažení optimální aktivity neuronů se pak projeví pohybem ovládaných prvků počítačové hry.

Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře a počtem dosažených bodů. Klient má zpětnou vazbu, že se mu daří potvrzenou také zvukovým signálem. Má tedy dvojitou odpověď v rámci svých úspěchů ve hře – vizuální a sluchovou.

Lidský mozek se učí rád, a proto se systematickým opakováním a tréninkem naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích. Trénink pomocí EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Nepředstavuje žádné riziko, jelikož nemá vedlejší účinky. Jeho efekt bývá dlouhodobý.

K čemu EEG biofeedback slouží?

Jde o velmi účinný prostředek pro zlepšení koncentrace, urychlení reakčního času a zvýšení celkové psychické odolnosti a kondice. Tam, kde není třeba řešit konkrétní poruchy, je možné EEG Biofeedback využít jako účinnou psychofitness metodu.

Specifické tréninkové protokoly lze využít také pro odstranění úzkostí a trémy prostřednictvím tréninku zaměřeného na nácvik relaxace, případně na kombinaci relaxační a stimulující formy tréninku.

Pokud máte problémy s obecnými důsledky stresu, mezi nejčastější patří potíže s usínáním či nespavost, může vám metoda EEG biofeedbacku pomoci k celkovému zklidnění. Zlepší se spánek, vrací se a zkvalitňuje se schopnost soustředění. Zlepšují se vaše výkony (paměť, plánování, rozhodování), posilujete své volní schopnosti.

Když trpíte poruchu pozornosti, soustředění, učení a hyperaktivitou (ADD, ADHD). Vaše chování se během terapie zklidní, naučíte se lépe ovládat, posílíte svou vůli.

V indikovaných případech chronických bolestí hlavy (migrén), zad a podobných bolestivých stavů budou příznaky ustupovat, až mohou mizet zcela.

Jestli patří mezi vaše problémy úzkosti a deprese, ve většině případů dochází pomocí tréninku EEG biofeedback ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti, zlepší se sociální zdatnost a paměť.

Jak sezení probíhá?

Znáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý?

Sezení probíhají zásadně formou individuálních setkání v délce 60 minut. Každé sezení je „šito“ na míru konkrétnímu klientovi, jeho potřebám a aktuálnímu rozpoložení.

Klient během tréninku sleduje jednoduchou počítačovou hru, kterou však ovládá pouze svojí myslí. Je přitom připojen 3 elektrodami, které snímají jeho EEG aktivitu mozku. Videohra se uživateli hýbe v závislosti na jeho schopnosti pozornosti a relaxace zároveň. Činnost mozku klienta je zobrazena jako pohyb auta, řeky, robota či jiné grafické hry, kterou si uživatel sám vybere.

Klient nemusí mít obavy z neúspěchu, jelikož terapeut nastavuje náročnost tréninku tak, aby zpětná vazba pro klienta byla vždy pozitivní a úroveň tréninku se zvyšovala postupně. Jedině pozitivní zpětnou vazbou lze totiž dosáhnout žádoucí změny a harmonizace mozkových vln.

Délka tréninku je odvislá od cíle, kterého chce klient dosáhnout, na závažnosti obtíží a na věku klienta.

Jsou-li obtíže mírné, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní sada asi 20 sezení.

U poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba 20 – 40 sezení, stejně tak u těžších dysfunkcí mozku můžeme předpokládat počet sezení mezi 20 – 40 návštěvami.

Pravidelnost tréninků (min. 1x týdně – ideálně 2x týdně) a motivace klienta jsou nezbytnou součástí úspěšné terapie pomocí metody EEG biofeedback.

Náš tým

V rámci služby EEG biofeedback spolupracujeme s kvalifikovanou logopedkou a psycholožkou poradenského centra Alfons. Děje se tak v případech, kdy je to žádoucí v rámci zakázky klienta a on sám s tímto předem souhlasí.

Napsali nám…

Student VZnáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý?UT: „Biofeedback jsem chtěl zkusit kvůli zahraničním studiím, které prokazovaly značné zlepšení plynulosti řeči, ale samozřejmě mým cílem bylo také zlepšení pozornosti, zlepšení organizace času a třeba zmírnění určitého neklidu ve společnosti. Co se týče plynulosti řeči, tam zlepšení pravděpodobně nastalo, ale jen minimální, protože ve stresových situacích je plynulost pořád stejná. V příjemných/klidových situacích je totiž plynulost řeči dobrá, někdy úplně plynulá. Dalším bodem bylo zlepšení pozornosti, které opravdu nastalo, nyní jsem schopen se delší dobu soustředit. Organizace času zůstala beze změny. Výrazné zlepšení pozoruji v zmírnění neklidu, při určitých situacích, ve společnosti (je otázkou, jestli je to adaptací do nového prostředí, pouze biofeedbackem, nebo kombinací adaptace a biofeedbacku). Celkově se cítím jistější ve společnosti. Práce terapeutek hodnotím velmi kladně, vážím si individuálního přístupu, přátelského a příjemného vystupování, a jejich snahy o zlepšení mé „kondice“, kvůli které jsem tuto terapii vyhledal. Prostředí je dobře dostupné, relativně diskrétní a určitě příjemné na pobyt“.

Revoluční změny v metodě EEG Biofeedback

V tomto obsáhlém článku bych vám rád představil důvody pro změnu metodiky našeho institutu a důvod, proč jsme výrazně změnili obsah kurzu BFB pro profesionály (nyní základní kurz). Tato změna proběhla záměrně a po zralé úvaze.

Mgr. Alan Tyl

Terapeuti, kteří již nějaký čas pracují s EEG Biofeedbackem, jistě tak jako já zaznamenali, že u některých klientů se nám trénink daří více, u některých méně. A to i tam, kde bychom měli právo účinný efekt očekávat.

Rád bych uvedl tři důvody, které jsou z mého hlediska nejsilnější příčinou neúspěchů tréninku:

 1. Obecný způsob regulace mozku (CZ, C3, P4 atd.) není účinný na všechny poruchy

V České republice je metoda Biofeedback obzvláště vyhledávaná speciálními pedagogy a využívaná u školních dětí s ADHD a poruchami učení. Zde je metoda spolehlivá a efektivní. Dále je obvykle úspěšná u úzkostí, poruch spánku, kondičního tréninku pro špičkový výkon. Dobré výsledky můžeme často čekat i u poruch autistického spektra.

U dalších obtíží se jedná však o obecný způsob práce. Působíme jen na několik přednastavených lokalit mozku a to ve frekvenčních pásmech odpovídajících věku klienta. To je vše.

Výsledný efekt – který se sice často dostavil, ale v některých případech také ne – vycházel z principu obecné regulace. Stručně řečeno, ukážeme mozku, jak funguje skrze zpětnou vazbu a spoléháme se na to, že si sám svoje fungování zreguluje.

Necílíme napřiklad nutně na část mozku, která úzce souvisí s konkrétní obtíží, protože toto know-how ve starší metodice nebylo dostatečně obsaženo.

 1. Dlouhé čekání na výsledek

Výsledný efekt Biofeedbacku se často dostavil až po několika desítkách sezení. To může mít velký vliv na důvěru klienta v metodu. Považuji za přirozené, že každý klient by raději viděl výsledky co nejrychleji, zvlášť když si sám terapii hradí.

 1. Nemožnost reagovat na probíhající změny v reálném čase
Budete mít zájem:  Sója a zdraví – alternativní názor

To, co jsem vždy považoval za těžko snesitelné, byla nemožnost zblízka pozorovat a řídit trénink. Reagovat na probíhající změny v reálném čase, ihned a na místě. Obvykle úprava tréninku probíhala až po 10-20 sezeních. Jednalo se tedy více o předem nastavené procedury než o terapii v pravém slova smyslu.

Hlavním momentem, který mě nakonec donutil vyjít z komfortní zóny, byl neúspěšný trénink ženy trpící obsesivně kompulzivním syndromem, který ji silně omezoval v možnosti normálního, štastného života. Biofeedback byl v tomto případě z velké části neúčinný, i přes dodržení doporučeného postupu a delším čase tréninku.Po tomto zážitku jsem přestal hledat omluvy pro náš klasický přístup, a začal hledat účinnější alternativu.

Nová metodika

Tyto důvody mne tedy vedly k tomu, abych pátral po nových, rychlejších a cílenějších postupech metody. Vrátil jsem se proto k našemu původnímu zdroji a inspiraci, k hlavním průkopníkům EEG Biofeedbacku v USA a v Evropě – manželům Othmerovým. Byl to původně jejich institut, ve kterém se v roce 1996 vyškolil můj otec v ovládání metody.

Zjistil jsem, že tato americká dvojice provedla ve svém systému po roce 2000 mnoho změn. Odklonili se od tradičního pohledu prvotního průkopníka metody EEG Biofeedbacku, profesora Stermana. Na základě svých dlouholetých zkušeností s klienty zavedli v metodě EEG Biofeedback změny jak evoluční, tak i revoluční v tom, co nám umožňují.

Ilustrace efektu

Pro ilustraci efektu těchto změn nám může posloužit příklad 8-letého chlapce, s vývojovými obtížemi v důsledku poškození mozku. Obtíže byly značné – zahrnovali buzení se každou noc, obtíže zvládnout sám obsluhu na záchodě, narušenou rovnováhu a koordinaci – tedy poměrně silně život omezujíccí obtíže.

Níže uvedený graf představuje tabulku symptomů vyplněné matkou chlapce, kde číslo deset představuje nejhorší myslitelný rozsah symptomu a číslo nula nepřítomnost symptomu.

Co je zcela pozoruhodné a naprosto nepozorované ve starší metodice je, že k největšímu a zásadnímu zlepšením došlo již po prvních pěti sezeních, jak graf ilustruje.

I když zároveň je vidět, že jsou obtíže, jako řeč, které se lepší pomaleji.

Zde je třeba zdůraznit, že takto rychlý a silný efekt je zcela bezprecedentní pro metodiku, kterou náš institut používal až do roku 2018.

I přestože tento chlapec se začal zlepšovat výjimečně rychle a jistě ne vždy trénink probíhá takto úspěšně, významné zrychlení efektu tréninku jsme zaznamenali i u většiny dalších klientů.

Trénink tohoto chlapce ilustruje dramatický rozdíl efektivity obou metodik.

Znáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý?

Jak a proč to funguje?

Znáte biofeedback? Co je to a k čemu je dobrý?

Obrázek: Metoda Othmerových je kombinací bipolárního umístění elektrod, tréninku EEG pásma (frequency band training) a SCP tréninku (frekvence pod 0.1 Hz). My v naší praxi nyní využíváme obě možnosti.

V čem spočívají revoluční změny EEG Biofeedback?

 • Větší možnost řídit proces ve spolupráci s klientem

Dobrá pozorovací schopnost, schopnost komunikace s klientem a budování vzájemné důvěry získávají na významu.

 • Využití plného rozsahu frekvenčního pásma

Klientovy příznaky nyní používáme k nalezení vhodné tréninkové frekvence. Díky použití odlišného zapojení jsme schopni využívat celé relevantní frekvenční EEG pásmo mezi 0 až 30 Hertzy. To má především za důsledek změnu efektivity u vývojových poruch a traumat, kde jsme schopni trénovat skrze vlnové délky související s raným vývojem mozku, jako je theta, delta.

 • Větší interakce mezi klientem a terapeutem

Nevycházíme již z klientovy diagnózy, ale především z vnějškově pozorovatelných symptomů. Ty nás směřují v úvaze, o jaký typ problému mozku se jedná. Přestáváme se tak postupně orientovat na data z přístrojů, které činnost mozku ukazují velmi povrchně – a je proto náročné a často zavádějící s nimi pracovat při stanovení tréninkového plánu.

 • Využití nových trénovacích zón

Používáme nové trénovací zóny umístění elektrod, které vždy propojují limbický systém (náš emoční mozek ) s vývojově mladší mozkovou kůrou (racionální část mozku).

 • V partnerském přístupu terapeuta a klienta

Klienta nebo rodiče klienta považujeme nyní za partnery. Vzájemnou komunikací a pozorováním vývoje příznaků hledáme a upravujeme vhodný tréninkový postup. Reagujeme tak v reálném čase, podle toho, co klientovi nejvíce vyhovuje a co ho nejlépe podporuje. Budujeme vzájemnou odpovědnost za proces.

 • Ověření nového postupu v EEG Biofeedbacku

Přístup manželů Othmerových jsme nejdříve otestovali na sobě a našich známých, kde jsme si ověřili jeho efektivitu.

Následných několik prvních měsíců aplikace metody v práci s klienty nám potvrdily výrazné zvýšení efektivity metody skrze nový přístup.

Velká výhoda čerpání informací od manželů Othmerových je, že jejich síť praktikantů je největší na světě – 4000 lidí. Jejich postupy byly vyzkoušeny v praxi již mnohokrát a i proto cítíme důvěru v jejich efektivitu.

 • —————————————-
 • Kde můžeme čekat podstatně silnější efekt nové metody?
 • Následky traumatu

Zde mozek „uvízl“ v situaci starého traumatu. Trauma může vzniknout z mnoha příčin, obvykle v raném věku – od jasných situací jako je napadení nebo zanedbávání dítěte, po celkem běžné situace jako je zásah do těla operací nebo i temperament dítěte, který neumožňuje rodičům dítěti dát dostatek vhodné péče.

Někdy dokonce ani nevíme, z čeho trauma vzniklo, a přesto jasně pozorujeme jeho projevy, jako je neustálé nastavení na přežití – svět je vnímán jako něco ohrožujícího, nebezpečného.

Z hlediska mozku mluvíme o neustálém přebuzení amygdaly, našeho poplašného systému.

Trauma také může vést k problémům s citovou vazbou – schopností mít zdravý vztah k rodičům či opatrovníkům a následně i dalším lidem, a také může vést k příznakům poruchy osobnosti.

Z hlediska nového přístupu trénujeme často nízké frekvence, kterými se dotýkáme raných vývojových fází, a pomáháme mozku opustit „začarovaný kruh“, kdy stále reaguje na starou událost. Trénink také zaměřujeme na pravou hemisféru, která je hlavní vyvíjející se částí mozku do cca 3 let života.

Specificky s vývojovým traumatem pracuje obdobné doktorka Sebern Fisherová, která napsala knihu Neurofeedback in developmental trauma – calming the fear driven brain. Pokud by vás téma zajímalo, lze ji koupit jako ebook např. zde na Amazonu.

Podobně dobře na trénink funguje i post traumatická stresová porucha, která se vyskytuje například po nehodách nebo u vojáků v důsledku bojové činnosti. Zde je důležitou informací, že PTSP je obvykle spojená s raným traumatem v dětství – bez tohoto prvotního oslabení je dospělý nervový systém často schopen se ozdravit i z velkých otřesů relativně rychle.

Vývojové poruchy

Zatímco efekt u ADHD, dyslexie a dysortografie nám byl již dobře znám, zde se bavíme o prohloubení efektu i do závažnějších obtíží vývoje nervového systému.

Jednou z nich jsou vývojové vady řeči, především dysfázie, kterou naše předchozí metodika dokázala ovlivnit vždy pouze do jisté míry. Nový pohled toto vysvětluje – nejedná se totiž o funkci levé hemisféry (kde sídlí obvykle hlavní řečová centra), ale o povzbuzení vývoje pravé hemisféry, navíc často v nízkých (vývojových) frekvenčních pásmech.

Budete mít zájem:  Mysli Na Zdraví – Čokoládové Trio?

Proto jsou také vývojové poruchy často spojeny emočními problémy pravé hemisféry, jako je emoční labilita, přecitlivělost, vztek a agresivita, nebo naopak emoční chlad, nedostatek empatie a porozumění sociálním situacím.Někdy se jedná o senzorické funkce pravé hemisféry, jako je rovnováha, koordinace, prostorové vnímání a vnímání těla, schopnost uvolnit se, senzorická integrace.

Potkáme zde poruchy autistického spektra, se kterými již máme pozitivní zkušenosti při dlouhodobém tréninku, ale nyní jsme schopni trénink více specificky zaměřit a působit hlouběji do emočních center trénovaného. V poslední době jsme zaznamenali několik znatelných posunů při tréninku vysokofunkčního autismu – Aspergerova syndromu.

Dalším typem je dětská mozková obrna, kde jsme schopni působit na spasticitu těla, problémy senozorické integrace, osvojování řeči a emoční regulace.

A nakonec i bez nálepky konkrétní diagnózy mohou mít děti rozličné obtíže v těchto raných funkcích, a my nyní jsme schopni je účinně a cíleně podořit v uzdravení a rozvoji. Tato oblast specificky vykazuje nejvíce dramatickou změnu v rámci aktuální metodiky.

Úzkost a deprese:

Tyto dvě kategorie jsou silně provázány. I přestože se o depresi někdy uvažuje jako o nedostatečné aktivaci mozku, protože chybí energie a chuť do života, ve skutečnosti je při úzkostech i depresích problém s limbickým (emočním) systémem mozku.

Úzkosti vždy dobře reagovali na Biofeedback trénink, a nyní jsme schopni pomoci úzkostným lidem rychleji a lépe, včetně panických ataků. Hraje ze roli především silnější schopnost zklidnit amygdalu – poplašný emoční systém – klienta. S depresemi mají manželé Othmerovi velmi dobré zkušenosti.

V ČR nás s depresí zatím příliš klientů nenavštěvuje, snad proto, že tato možnost pomoci u deprese není příliš veřejně známa, nicméně efektivita u úzkosti ukazuje na dobrou uplatnitelnost i v této kategorii.

Nestability:

Zde se jedná o takzvaně paroxysmální, záchvatovité obtíže. Jsou to tedy obtíže jako epilepsie, migrény a bolesti hlavy obecně, panické ataky, astma, prudké výkyvy nálad bez zjevné příčiny a podobně. Naše prozatimní zkušenost s migrénou je vynikající.

U lehčích případů migrén záchvat často odešel již během půlhodinového tréninku, nebo krátce po něm. Z dlouhodobého hlediska se daří mozek naučit větší stabilitě, aby do záchvatu migrény neupadal.

Co se týče záchvatů epilepsie, o efektivitě metody u této potenciálně závažné diagnózy se ví již od samých počátků metody a díky novému zapojení lze očekávat ještě silnější a rychlejší výsledky v budování stability mozku.

U epilepsie stále nicméně trvá embargo ze strany českých neurologů, kteří metodu klientům s touto diagnózou EEG Biofeedback – zřejmě z opatrnosti a také neznalosti metody – raději nedoporučují.

Biofeedback – metoda biologické zpětné vazby

Biofeedback nám předkládá pravděpodobně nejpádnější důkaz vlivu mysli na tělo. U zdravého člověka jsou téměř všechny fyziologické funkce prováděny a regulovány na pokyn mozku a centrálního nervového systému. Mysl však často tomuto procesu brání, například při stresu, který vyvolává napětí v celém těle.

Biofeedback může pacienta naučit, jak za takových podmínek zasáhnout, aby byla obnovena vyrovnaná funkce těla. Vědomé ovládání může ovlivnit mnoho tělesných funkcí, které je možno kontinuálně přesně sledovat přístroji, například srdeční frekvenci, teplotu kůže, krevní tlak, svalové napětí a mozkové vlny (EEG).

Vybavení pro biofeedback, které měří tyto funkce, představuje elektroencefalograf, který zaznamenává mozkové a nervové vlny, elektromyograf (EMG), který registruje svalové napětí, a přístroj pro sledování galvanického odporu kůže, který detekuje elektrickou vodivost kůže při stavech vzrušení, strachu nebo nervozity.

Když jste zapojeni na tyto přístroje, přivádějí informaci zpět k vám ve formě laikovi zcela pochopitelné. Například, když přístroj zaznamená svalové napětí, objeví se červené světlo nebo zazní určitý signální zvuk; aby vás upozornil na to, co se děje uvnitř vás.

A s touto informací, spolu s relaxačními technikami a zapojením představivosti, můžete začít ovládat svalové napětí.Techniky, které jsou užívány v kombinaci s technickým vybavením pro biofeedback je cvičení relaxace a autosugesce, vizuální představivost a meditace.

Například pokud přístroje hlásí, že se vaše srdeční frekvence zrychluje, můžete užít svojí imaginace a představit si klidné místo nebo meditovat a opakovat mantru, abyste tak uvolnili svoji mysl i tělo. To znamená, že při biofeedbacku pacient není předmětem terapie, on sám se stane terapií samotnou.

Biofeedback lze využít při celé řadě stavů, včetně chorob souvisejících se stresem, nervově svalových potíží..Biofeedback může být velmi účinnou metodou při emocionálních nebo behaviorálních potížích, jako jsou pocity úzkosti nebo deprese, fobie, nespavost, bolesti hlavy ze svalového napětí nebo skřípání zubů.

Biofeedback lze také využít při léčbě chorob, u kterých někteří odborníci předpokládají psychosomatický původ, jako je astma, žaludeční vředy, zánět tlustého střeva, průjmy, srdeční arytmie, vysoký krevní tlak, Raynaudův syndrom nebo migrény.

Biofeedback může pomoci lidem postiženým mozkovou mrtvicí, ochrnutím nebo křečemi svalů při určitých pohybech.Protože biofeedback prohlubuje vaše uvědomění a pochopení jak funguje vaše tělo a mysl, může být také prospěšný při prohloubení sebeuvědomění a při duchovním růstu.

Nezapomínejte však, že přesto, že se biofeedbacku musíte aktivně zúčastnit, přílišná snaha způsobuje nežádoucí stres. Nejdůležitější je se uvolnit – používejte meditaci, představivost a další techniky, abyste se mohli plně soustředit na svůj vnitřní stav.

Terapie biofeedbackem může trvat týdny, měsíce nebo i roky v závislosti na vašich potížích. Většina lidí potřebuje sezení v průběhu nejméně šestí týdnů, která trvají třicet až šedesát minut a mohou probíhat jednou za týden nebo denně, opět v závislosti na potřebě pacienta.

Musíte se naučit převést do každodenního života to, co jste se naučili během této terapie.

Potřebuje to trochu praxe, než se naučíte rozlišovat příznaky vašich problémů – jako je svalové napětí, bolesti hlavy a podobně – a situace, ve kterých se objevují, a pak užít techniky, které je dokáží zmírnit bez užití přístrojů. Budete pravděpodobně potřebovat pravidelné prohlídky, abyste si zachovali to, co jste se naučili.

Více o biofeedbacku se dozvíte na www.galaxy.cz

Zdroj: Zdravá žena – nakl. Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál! Přidat komentář AVS přístroje – metoda alternativní medicíny

Biofeedback

CO JE EEG BIOFEEDBACK?

 • Zrcadlo pro mozek, díky němuž jsme schopni vidět, jak náš mozek funguje
 • Tréninková metoda, která umožní ovládat naše mozkové vlny
  • je nenásilná, bezbolestná a hravá
  • nepředstavuje žádné riziko, protože nemá vedlejší účinky
  • není návyková
  • její efekt je dlouhodobý
  • Sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby, kdy nám okamžité, cílené a přesné informace o ladění, resp. „rozladění“ našich mozkových vln umožní se naučit, jak je uvést do souladu

JAK SE EEG BIOFEEDBACK PROVÁDÍ?

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje „feedback“ – zpětnou vazbu, tj. informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Budete mít zájem:  Kvasinky V Močové Trubici Příznaky?

Průběh mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce „přeložený“ do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky. Hru ovládáte jen činností svého mozku.

Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Pokud vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí.

Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, která mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Mozek sám tím rozvíjí proces učení nových, vhodnějších mozkových vln.

KOMU JE EEG BIOFEEDBACK URČEN?

Metodu EEG Biofeedback lze využít u zdravých jedinců ke zvýšení výkonu, odolnosti vůči stresu a zátěži, k posílení vůle, vytrvalosti, k rozvoji tvůrčích schopností. Uvedená metoda také pozitivně ovlivňuje paměť, napomáhá rozvoji kreativity aj.

Škola má oprávnění využívat přístrojovou metodu u zdravých jedinců za účelem regeneračním, preventivním a podpůrným (v oblasti osobnostního rozvoje).

My nabízíme své služby především dětem předškolního věku, žákům 1. a 2. stupně základní školy, u kterých se předpokládají nebo se již objevily problémy s učením vyplývající z níže uvedených poruch:

 • Poruchy pozornosti – ADD, ADHD
 • Specifické poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
 • Vývojové vady řeči, koktavost
 • Poruchy paměti
 • Poruchy chování

JAK JE EEG BIOFEEDBACK ÚČINNÝ?

EEG biofeedback je účinný v 60 – 90 % případů podle míry obtížnosti problému. Čím je psychologicky závažnější, tím je trénink náročnější.

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během času. Délka tréninku záleží na cíli, kterého chceme dosáhnout, na závažnosti potíží i na věku.

Orientační počet sezení (1sezení trvá cca 60 minut):

 • mírné obtíže – 20 až 30 sezení
 • prosté poruchy pozornosti (nesoustředěnost, roztěkanost, neklid) – 40 sezení
 • poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), vývojové vady řeči, poruchy chování (hyperaktivita, hypoaktivita a jiné tzv. lehké mozkové dysfunce) – 60 sezení

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně 2 – 3x týdně. Když se dostaví zřetelné výsledky, může se tempo zvolnit na 1 – 2 sezení týdně.

JAKÁ JE CENA EEG BIOFEEDBACKU?

Cena jednoho sezení je 350 Kč / hod. Při počtu 10 a více sezení poskytujeme slevu na 300 Kč / hod. Doporučujeme minimálně 20 sezení, aby byl trénink efektivní a přinesl zlepšení stavu.

 • Platbu lze provést 2 způsoby:
 • JAK SE NA EEG BIOFEEDBACK OBJEDNAT?
 • Pro objednání svého dítěte kontaktujte naše pracovnice:
 • KDY BUDOU SEZENÍ PROBÍHAT?

1)    hotově v kanceláři školy 2)    bankovním převodem na účet školy vedený u České spořitelny a. s. : 5485852/0800. Variabilní symbol bude přidělen po první konzultaci u našich pracovnic. Do poznámky pro příjemce prosím uvádějte jméno a příjmení dítěte.

pondělí 12:00 – 16:00 Bábíková Martina
úterý 16:00 – 18:00 Čiháčková Jiřína
středa 9:00 – 11:00 Čiháčková Jiřina
čtvrtek 14:00 – 16:00 Bbíková Martina

Biofeedback

Biofeedback, též biologická zpětná vazba je terapeutický postup, který zahrnuje měření osobních fyziologických veličin jako krevní tlak, tep, teplotu, pocení, svalové napětí (EMG) v reálném čase a jejich prezentaci ve vhodné formě pacientovi. Pacient je do jisté míry schopen tyto hodnoty ovlivnit vůlí a tím se naučit je alespoň částečně ovládat.

Malé přístroje na biofeedback jsou dnes běžně k dostání, můžeme k nim zařadit i přístroje na měření tlaku (tonometry).

Biofeedback může být použit ke zlepšení zdraví, výkonu a fyziologických změn, které se často vyskytují ve spojení se změnami myšlenek, emocí a chování. Tyto změny mohou být zachovány bez použití dodatečného vybavení, neboť nutně není nutno používat zařízení k procvičování biofeedbacku.[1]

Bylo zjištěno, že biofeedback je účinný při léčbě bolesti hlavy a migrény.[2][3]

Hlavní součásti biofeedbacku

Elektromyogram (EMG) – tonus svalů

Elektromyogram je nejrozšířenější formou měření biofeedbacku. Využívá elektrod, či jiných senzorů pro měření napětí svalů. Tím, že EMG upozorňuje na napětí ve svalu, pacient se může tento pocit naučit rozeznat a včas ovládnout.

EMG je používán jako relaxační technika na pomoc při uvolňování svalových napětí při bolestech zad, hlavy, krku a vrzání zubů. EMG se může používat při léčbě některých onemocnění jejichž projevy se zhoršují při stresu – například astma.

Povrchová teplota kůže

Senzor připevněný na prst na ruce či na nohu měří povrchovou teplotu kůže. Pokud je jedinec vystaven stresu, klesá z důvodu vazokonstrikce jeho povrchová teplota. Varování může pomoci včas začít s uvolňovacími technikami. Teplotní zpětná vazba může pomoci při léčbě určitých oběhových poruch nebo snížit frekvenci migrén.

Galvanické napětí kůže

Senzory pro galvanické napětí kůže měří aktivitu vašich potních žláz. Tato informace může být užitečná při léčbě emočních poruch jako jsou fóbie, strach apod. Tato metoda je nejčastěji používána ve spojení s detektory lži. Praktiky využívající galvanického napětí kůže jsou používány i při některých typech psychoterapie.

Elektroencefalogram (EEG)

EEG sleduje na základě korových akčních potenciálů aktivitu mozku při různých psychických i fyzických stavech jako je bdění, spánek, pohyb apod. Z důvodu časové a finanční náročnosti je tato metoda nejméně využívána v oblasti biologické zpětné vazby, ale své uplatnění si získala v diagnostice i terapii některých psychických poruch.

Historie

Neal Miller, doktor psychologie a neurolog, je všeobecně považován za otce moderního studia biofeedbacku. Na jeho základní principy přišel při studiu podmíněného chování myší.

Jeho tým odhalil, že při stimulaci center budících u myší příjemný pocit bylo možné naučit je ovládat určité projevy srdeční frekvence.

Do této doby se předpokládalo, že tyto procesy jsou pouze pod vlivem autonomního nervového systému.

Klinická účinnost

Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback (AAPB) a Mezinárodní společnost pro neurofrekvenci a výzkum (ISNR) spolupracují na ověřování a vyhodnocování léčebných protokolů k řešení otázek týkajících se klinické účinnosti použití biofeedbacku a neurofeedbacku, jako je ADHD a bolest hlavy. V roce 2001 Donald Moss, tehdejší prezident Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback, a Jay Gunkelman, předseda Mezinárodní společnosti pro neurofrekvenci a výzkum, jmenovali pracovní skupinu pro stanovení norem účinnosti biofeedbacku a neurofeedbacku.

Reference

 1. ↑ ‚What is Biofeedback‘. www.aapb.org [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné online. 
 2. ↑ NESTORIUC, Yvonne; MARTIN, Alexandra. Efficacy of biofeedback for migraine: a meta-analysis. Pain. 2007-3, roč. 128, čís. 1-2, s. 111–127. PMID: 17084028. Dostupné online [cit. 2018-11-14]. ISSN 1872-6623. DOI:10.1016/j.pain.2006.09.007.

  PMID 17084028. 

 3. ↑ NESTORIUC, Yvonne; MARTIN, Alexandra; RIEF, Winfried. Biofeedback treatment for headache disorders: a comprehensive efficacy review. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2008-9, roč. 33, čís. 3, s. 125–140. PMID: 18726688. Dostupné online [cit. 2018-11-14]. ISSN 1573-3270. DOI:10.1007/s10484-008-9060-3. PMID 18726688.

   

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu biofeedback ve Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo biofeedback ve Wikislovníku

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Biofeedback&oldid=17162090“

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector