Psycholog: Prokrastinace je otázka sebevědomí a mentálních bloků

 • Programová náplň – Psychologie zdraví
 • Programová náplň podoboru Základy psychologie
 • Úvod do psychologie

Mgr. Martina Brožková, Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Co to je psychologie, čemu se věnuje a čím může být prospěšná. 
 • Rozdělení psychologie a její disciplíny. 
 • Psychologie. Je to vůbec věda? 
 • Biologická a sociokulturní determinace psychiky
 • Zajímavé psychologické výzkumy a jejich možné využití v našem životě. 
 • Vybrané kapitoly aneb ochutnávka obecné psychologie (př. vědomí a nevědomí, senzorické procesy, lidská percepce, motivace, jazyk, myšlení a emoce). 

Psychologie osobnosti – dobrodružství jedinečnosti

Mgr. Martina Brožková, Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Osobnost, jáství, koncepce, struktura a rysy osobnosti.
 • To nejdůležitější z psychologie osobnosti.
 • Typologie osobnosti.
 • Biologický základ osobnosti – temperament, emoce, citová zralost. 
 • Dynamika osobnosti – klasifikace potřeb a motivace.
 • Výkonové vlastnosti osobnosti – dispozice, schopnosti, IQ
 • Osobnost a charakter – charakterové vlastnosti, morální vývoj, svědomí, sebehodnocení, sebevědomí.
 • Rozvoj vlastní osobnosti a vlastního potenciálu. 
 • Aktivní práce na sobě, seberealizace, sebevědomí, sebeúcta, sebepoznání, sebereflexe, vlastní hodnota.

Vývojová psychologie – život jako cesta 

Mgr. Martina Brožková

 • Vývojová psychologie hravě a v souvislostech celého rodinného systému od početí do smrti.
 • Vývojová psychologie se zabývá vývojem člověka jako jedince – aneb pojďme prozkoumat dobrodružství, které začíná před narozením a končí smrtí.
 • Rodičovství jako výzva.
 • Smrt.

Sociální psychologie – člověk jako tvor sociální

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Vybrané kapitoly ze sociální psychologie a osobnosti člověka.
 • Člověk a společnost. Společnost, předsudky, kolektivní vědomí.
 • Naše začleňování mezi ostatní jedince. 
 • Socializace, sociální vývoj člověka, sociální ovlivňování (rodina, škola, přátelé, práce, společnost, kultura).
 • Socializační procesy, sociální učení, interakce.
 • Sociální roce sociální pozice, konflikt sociálních rolí. 
 • Sociální skupiny a jak nás ovlivňují.
 • Sociální percepce a chyby, které děláme.
 • Psychologie davu. Manipulativní jednání a jak se mu bránit. 

Pedagogická psychologie – nikdy se nepřestáváme učit

Mgr. Martina Brožková

 • Paměť a jak funguje. Dá se cvičit? 
 • Typy učení. 
 • Rozdílné studijní typy, učební styly a strategie.
 • Současné paradigma pedagogiky, konstruktivistický versus transmisivní přístup v pedagogice. 
 • Vzdělávání a jeho podoby.
 • Alternativní směry aneb jde to i jinak (Waldorf, Montessori, svobodné školy, domácí vzdělávání, unschooling).
 • Pozornost a jak ji zlepšit. 
 • Potíže v učení.  
 • Poruchy učení a speciální pedagogika, prevence školní a výukové neúspěšnosti, formativní versus sumativní hodnocení ve škole.

Náročné životní situace

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Žijeme ve stále se zrychlujícím se světě. 
 • Závažné životní situace. 
 • Stres a jeho zvládání. 
 • Jak zářit, ale neshořet (aneb syndrom vyhoření). 
 • Traumatické události v našem životě a jak je zvládnout. 
 • Posttraumatický šok, příčiny vzniku, průběh, terapie.
 • Mysl, tělo, psychosomatika.
 • Základy psychosomatiky, vliv psychiky na zdraví člověka.
 • Neurolingvistické programování, aktivní NLP. Autogenní trénink.
 • Duševní hygiena, aneb jak se starat i o svoje nitro. 
 • Relaxace a její možnosti.
 • Prokrastinace. Plánování času – time management

Abnormality duševního života

Mgr. Martina Brožková

 • Co je vlastně norma? Jak ji uchopit?  
 • Chorobné změny psychických jevů a jednotlivé odchylky. 
 • Jak se vyvíjel náš náhled na abnormality a zvláštnosti.  
 • Poruchy osobnosti (rozlišení, druhy, projevy chování, možnosti léčby, psychoterapie).
 • Deprese, aneb když temnota pohltí. 
 • Úzkostná porucha.
 • Obsedantně kompulzivní porucha.
 • Schizofrenie. Maniodepresivní psychóza.
 • Demence a vzácné poruchy. 
 • Autismus. 

Psychodiagnostika, (Psycho)Terapie

Mgr. Martina Brožková

 • Psychodiagnostika, terapie a její podstata, možnosti a úskalí. 
 • Principy psychodiagnostiky.
 • Jaké typy terapie existují a proč se nebát psychoterapeuta.
 • Osobnost terapeuta. 
 • Dramaterapie, arteterapie, zooterapie a další. 
 • Skupinová terapie, komunita.
 • Praktické ochutnávky. 

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Nezpracované trauma, následky, léčba. 
 • Terapeutický rozhovor, praktický nácvik, poradenská činnost.
 • Pozitivní přístup k životu
 • Aktivní a tvořivý život, pozitivní myšlení.
 • Prevence deprese, úzkostných stavů a změny nálad.
 • Práce se vztekem, agresí, smutkem a pocitem viny.

Komunikace trochu jinak

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

 • Co to je komunikace a proč nelze nekomunikovat
 • Jak spolu komunikujeme? 
 • Verbální a neverbální komunikace.
 • Chyby v komunikaci a argumentační fauly. 
 • Kouzlo diskuse. 
 • Asertivita versus agresivita. 
 • Efektivní komunikace, konfliktní a krizová komunikace, pozitivní komunikace.
 • Partnerská komunikace, rozdíl komunikace mezi mužem a ženou.
 • Komunikace v poradenství, druhy klientů.
 • Dotazy, diskuse, společné shrnutí celého ročníku. 
 1. Programová náplň podoboru Psychosomatika
 2. Programová náplň je širší než obsah přednášek uvedených v rozvrhu hodin, vzhledem k tomu, že některé přednášky se v rozvrhu hodin obměňují po 2 – 3 letech).
 3. Cesta k pochopení, lásce a zdraví
 4. MUDr. Milan Oulehla
 • porozumění druhým
 • význam lásky a empatie
 • význam pochopení pravdy
 • terapie pomocí koncentrované myšlenky (veršem)
 • cesta ke zdraví
 • jednoduché odpovědi na složité životní otázky

Duchovní a osobnostní rozvoj

Mgr. Helena Veselá

 • Proč si sami sebe nevážíme a proč si nevěříme aneb O malé sebeúctě a malé sebedůvěře
 • Partnerství mezi mužem a ženou- výjimečné spojení pro vývoj lidských duší
 • Každá trampota má svou mez… aneb O rodičích a dětech
 • Životní síla – kde se nalézá a kam se ztrácí
 • Kam se ztratilo pravé ženství a ryzí mužství

Duchovní příčiny nemocí

Ing. Jana Holická

 • etika a její principy
 • nemoc a její příčiny
 • jak uzdravit duši i tělo
 • praktické cvičení – diagnostika potíží, nemocí aj. u jednotlivce v průběhu života
 • praktické cvičení – nalezení chyb a překážek vývoje – co jsme si vytvořili
 • praktické cvičení – jak změnit své postoje

Grafologie a její význam ve vztahu k rozvoji osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Motto: ,, Nejtěžší ztráta, to je ztráta vlastního Já…“ ( C. Mc Cullersová)

Grafologie je psychodiagnostická metoda vycházející z psychologie výrazu z psychologie rukopisu. Jejím hlavním předmětem je vztah mezi rukopisem osobnosti a jejími psychosomatickými vlastnostmi. Grafologie jako vědní disciplína má význam v osobní i pracovní rovině.

  V osobní rovině grafologie osobnosti přinese hluboké sebepoznání, založené na nevědomé, podvědomé úrovni. Uvědomění si základních temperamentových a charakterových vlastností, kvalitu vlastního potenciálu a možnosti jeho dalšího rozvoje. Umět lépe zvládnout stres, zvýšení sebevědomí a sebeúcty osobnosti.

Budete mít zájem:  Více než 2 hodiny času denně u tabletu nebo počítače může mít vliv na dětský mozek!

V pracovní rovině na základě sebepoznání přinese grafologie vnímání a pochopení rozdílů jiné osobnosti, zlepšení mezilidských vztahů, prohloubení sociální a emocionální inteligence, empatii a umění orientovat se v oblasti psychologie osobnosti.

Zaměstnavateli – zadavateli grafologie přinese zlepšení komunikace mezi pracovníky na základě pochopení osobnostních rozdílů, vzájemnou empatii a toleranci, psychickou vyrovnanost jednotlivců a rozvoj jejich osobnostního potenciálu, zlepšení týmové spolupráce.

Na základě etického kodexu České grafologické komory v Praze, veškeré konzultace a poradenství probíhají na úrovni individuálních konzultací. Konzultace jsou vedeny na základě rozboru rukopisu písma osobnosti s písemným souhlasem.

Cílem grafologie je poznání a pochopení charakterových a temperamentových vlastností osobnosti, sebereflexe, sebeuvědomění, sebepřijetí, zvýšení sebevědomí a sebedůvěry, možnosti osobnosti, zvládání vnitřního stresu a napětí na základě vlastních možností, pochopení rozdílnosti jiné osobnosti na základě svého sebepoznání.

Dílčí témata:

 • Základní psychologický profil osobnosti na základě rozboru rukopisu
 • Sebepojetí, slabé a silné stránky osobnosti
 • Vůle a emocionalita, empatie
 • Inteligence a racionalita, její možnosti
 • Vitální základ a vitalita
 • Morální vlastnosti, empatie a sociabilita
 • Odolnost vůči stresu a zátěži
 • Osobnostní potenciál a možnosti dalšího rozvoje

Homeopatie a psychosomatické souvislosti

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

 • vertikální a horizontální způsob myšlení
 • společnost jako celek v horizontální rovině
 • fyzické tělo, forma, mentální složka
 • první a druhý způsob léčby
 • homeopatie a nemoc
 • homeopatické léky
 • miasmata časoprostorová osa
 • charakteristika léků podle říší

Imunologie a prevence onemocnění z pohledu fytoterapie

Jitka Klimešová

 • Imunologie – základní principy funkce imunitního systému (klasická imunologie, klinická imunologie, vývojová imunologie, ekoimunologie, imunoterapie)
 • Epigenetika
 • Lifestyle neboli zásady zdravého životního stylu
 • Prevence onemocnění (nutriční výživa mikro a makro, fototerapie, pohybová terapie a meditace, spánková hygiena, sebepéče a další)
 • Fytoterapie a imunologie
 • Byliny ovlivňující imunitní systém, základní tipy a doporučení pro praxi

Kineziologie

Petra Rusňáková

 • Seznámení s kineziologií
 • Svalový test a předtesty – kontrakce, extenze a svalový obvod
 • F/O držení…. uvolnění stresu, dech a uvedení do přítomnosti ve stresových situacích
 • Emoční vyladění
 • Jednoduché uvolňující cviky (zkrat uší, očí, křížové programování, směry pohledu)
 • Praktická ukázka

Možnosti a cesty osobnostního rozvoje

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Přínos psychohygieny k sebevýchově a utváření osobnosti

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Psychosomatické souvislosti ve fyzioterapii

Mgr. Kamila Karásková

 • Bolesti zad – krční, hrudní i bederní páteře
 • Bolesti nosných kloubů-kyčlí, kolen, ramen.
 • Úrazy. Viscerovertebrální souvislosti.
 • Řešení jizev a jejich hlubší význam v systému těla.
 • Funkční poruchy oblasti pánevního dna, inkontinence, poporodní bolesti zad, kostrče – Praktické cvičení k harmonizaci dané oblasti, princip Ženy. Bolestivá menstruace – proč a co s tím.

Psychosomatika z pohledu Nové germánské medicíny

Alice Bláhová

 • 5 biologických zákonů podle kterých se vyvíjí nemoc i zdraví
 • konkrétní spouštěče onemocnění
 • fázovost onemocnění
 • orgány a jejich orgánové reakce v souvislosti s příslušností k části mozku
 • pravo-levá dominance pro ukládání onemocnění na pravou nebo levou stranu těla
 • úloha bakterií a virů v uzdravení
 • vypočitatelnost obratu k uzdravení

Síla pozitivního myšlení

Mgr. Bc. Jitka Anastazie Meindl

Systemické konstelace

Vlaďka Jestřábová

 • účinný nástroj k osobnímu rozvoji, růstu, porozumění našim vlastním pocitům a činům
 • pomocník k opuštění starých přesvědčení a názorů na život
 • metoda dovolující nám nabytí úcty a lásky k předchozím generacím, k životu a k nám samotným
 • pomocník v nalezení pravého místa nejen v rodině, ale i v životě samotném
 • seminář je prožitkový a dotkne se každého účastníka, i když svoji konstelaci nestaví

Tarot a sebepoznání „Alchymie jako vnitřní proměna“

Bohumil Vurm, Zuzana Vurmová

Program: Podstata alchymie jako proměny neušlechtilého v ušlechtilé, symbolizovaná přeměnou olova ve zlato, je paralelou cesty k hlubokému poznání a vnitřní proměně. Alchymie znovu ožila v 15. století jako součást nastupující renesance a našla svůj odraz v dílech tehdejších geniálních umělců.

Symbolika alchymie v obrazech Hieronyma Bosche, Albrechta Dürera, Leonarda da Vinci nebo Rafaela dodnes ukazuje možnou cestu k pochopení sebe sama a světa kolem nás. Ve 20. století obohatil alchymii svým pohledem švýcarský psycholog Carl Gustav Jung.

Jeho „individuace“, zjednodušeně stávání se sám sebou, je cestou, jak uzdravit nemocnou či zmatenou duši.

Bohumil Vurm je spisovatel a tvůrce výstav s historickou tematikou. Je členem mezinárodní organizace FIJEV se sídlem v Paříži, která sdružuje novináře a autory s vinařským zaměřením.

Jako první u nás v 90. letech začal přednášet o karetním systému tarot a jeho symbolice. Dlouhodobě se zabývá evropskou historií a dílem nizozemského malíře Hieronyma Bosche. Přednáší pro širokou veřejnost i na školách a univerzitách, doma i v zahraničí. Jeho přednáška „Bosch a tarot“ byla otištěna ve sborníku z mezinárodní konference konané v roce 2010 v Nizozemí.

Napsal první původní českou encyklopedii tarotu. Jeho úspěšné trilogie „Tajné dějiny Evropy“ a „Příběh templářů.“ byly vydány také v Maďarsku. Mezi jeho další knihy patří „Rudolf II.

a jeho Praha“, „Praga Mystica“, „Tarot a hledání smyslu života“. Spolu s manželkou Zuzanou napsal další úspěšné knihy –  „Karel IV. / Rytíř – poutník – král – císař“, „Prahou po stopách zednářské symboliky“ a nejnovější „Václav IV.

a Zikmund / Bratři – rivalové – králové“.

Je autorem či spoluautorem scénářů k výstavám „Praga Mystica“, „Krásy a tajemství České republiky“, „Vivat Comenius“, „Páni z Rožmitála“ a „Víno napříč staletími“. Předsedá Nadaci Hieronymus propagující dílo Hieronyma Bosche.

 • Zdravá  komunikace  aneb komunikací ke zdraví
 • Mgr. Martina Brožková
 • Cíle: 
 • seznámit se se základními oblastmi sociálních (a profesních) dovedností    (přiměřené poznání a ovládání sebe sama, poznávání a akceptace druhých, empatie, tolerování apod.) s důrazem na  oblast sociální komunikace;
 • zprostředkovat některé metody a postupy rozvoje sociálních dovedností;
 • zvýšit motivaci pro práci na dlouhodobějším osobním růstu.

Forma: přednáška, cvičení, modelové situace , hry, diskuse, sdílení vlastních zkušeností…

 • Oblasti sociálních dovedností   (sociální percepce, sociální interakce a komunikace, konflikty a jejich zvládání, asertivita, zvládání zátěže).
 • Sociální percepce:  jak vnímám ostatní, jak jsem vnímán?
Budete mít zájem:  Jak si ulevit při porodních bolestech? a co se děje “tam dole” po porodu?

Jak zlepšovat a zpřesňovat sociální percepci a posilovat vlastní pozitivní dojem (image).

 • Sociální komunikace jako nejdůležitější dovednost: 
 • jak se učit efektivní – zdravé komunikaci
 • intrapersonální komunikace a její význam,  jak efektivněji komunikovat  sám se sebou
 • interpersonální komunikace
 • rozvíjení  komunikační způsobilosti v oblasti
 • neverbální  k. –  vhodné a nevhodné  neverbální signály, jak vnímat a rozumět neverbálním sdělením
 • verbální komunikace  
 • naslouchání jako nejdůležitější komunikační dovednost
 • Asertivita jako cesta k druhým lidem, které předchází cesta k vlastním potřebám, přáním,  právům : 3P – poznání, projevení, prosazení
 • asertivní osobnost
 • asertivní techniky  (kritika, prosazování, kompromis)
 • Konflikty
 • Konflikt jako cesta k souladu
 • Styly řešení, dovednosti pro zvládání

Prokrastinace očima psychoterapeuta

Pokud máte to štěstí, že vám prokrastinace přímo nekomplikuje život, nejspíš jste o ní už alespoň četli a víte, že jde o opakované a těžko ovlivnitelné oddalování důležitých úkolů. Také jste se jistě dočetli, že prokrastinace není lenost a že prokrastinujeme tehdy, když nám na něčem záleží.

Dokonce i jazykoví puristé vzali výraz prokrastinace na milost a neprosazují například liknavost s trochu jiným významovým odstínem. Proč ne, nakonec. Jen bychom se neměli nechat zmást latinským slovem a neměli považovat prokrastinaci za nemoc a diagnózu. 

Prokrastinátor není nemocný (pokud zároveň netrpí duševní nemocí, například depresí), je schopen svůj problém odstranit a už vůbec nepotřebuje léky. Přesto je chronické odsouvání úkolů závažný problém s dopadem na celou existenci člověka.

Udává se, že počet prokrastinujících za posledních třicet let stoupl až šestinásobně a že nejvíc prokrastinátorů je mezi vysokoškoláky – podle některých autorů až 90 procent.

Na druhou stranu uvažujícího člověka jistě napadne, že lidé možná prokrastinovali i před pěti sty lety, jen se tomu neříkalo prokrastinace, neměřilo se to, nepsalo se o tom a také tehdy samozřejmě nebylo tolik vysokoškoláků. A už vůbec nebyli psychoterapeuti. A že je vůbec celé to haló kolem prokrastinace tak trochu přehnané.

Přes všechny moderní návody na život „zde a nyní“ žijeme budoucností. Dokončení školy, založení rodiny, děti, kariéra, úspěch, peníze.

Co musíme, co nesmíme

Myslím, že pravda bude někde uprostřed. Nám lidem je jistě nezávisle na společenské éře vlastní sklon odkládat nepříjemné povinnosti a odsouvat nepříjemné emoce. Přesto boom prokrastinace nebude jen nafouklou bublinou, naopak může jít o jev hluboce provázaný s naší dobou a s naší společností. 

Pokud neodevzdáme včas diplomovou práci, nezískáme titul a neotevřou se nám dveře k existenční pohodě. Pokud včas nedodáme zakázku, příště žádnou nedostaneme. Proto se musíme naučit psát diplomky a dodávat zakázky včas. Proč se nám nechce do diplomek a zakázek, přestože přinášejí vidinu peněz a úspěchu, to pro jistotu příliš nezkoumáme.

Žijeme nakonec v takové době. Potřebujeme problémy operativně řešit, není kdy a není vlastně proč (opravdu ne?) zdlouhavě hledat hlubší než bezprostřední příčiny. Nemáme čas na zohledňování našich osobnostních priorit, našich nejhlubších potřeb.

Potřebujeme uspět a postupovat k cílům. Přes všechny moderní návody na život „zde a nyní“ žijeme budoucností. Dokončení školy, založení rodiny, děti, kariéra, úspěch, peníze.

Nejít s dobou znamená vypadnout z proudu, nehybnost rovná se smrt. Nemůžeme nic odkládat, nesmíme neplnit úkoly včas, nesmíme vypadnout z mohutného proudu ode dneška k zítřku. V žádném případě NESMÍME PROKRASTINOVAT.

Na prokrastinaci lze vyzrát, i s dlouhodobým efektem, a ještě u toho jako bonus získat hodně pro spokojenější a zralejší život.

Proč se ponořit hlouběji

Máte pravdu. Já si tady spiritizuji nad společenskými tématy a vy potřebujete dopsat seminárku, odevzdat analýzu, dokončit projekt, zařídit konferenci a vymalovat tchýni byt. Ovšemže se v této situaci nebudete zamýšlet nad tajnými přáními vaší osobnosti a nad tím, nakolik jsou, anebo nejsou v souladu s tím, co od vás očekává vaše okolí.

V každém případě si na internetu najděte rady, které vám pomohou účinně zatočit s prokrastinací (najdete stovky odkazů, kurzů a knížek). Nebo vyhledejte některého z nás, psychoterapeutů. Na prokrastinaci lze vyzrát, i s dlouhodobým efektem, a ještě u toho jako bonus získat hodně pro spokojenější a zralejší život.

Ale pokud byste se svým problémem přišli za mnou, počítám, že bychom se – poté, co úspěšně odevzdáte onu seminární či diplomovou práci nebo včas dokončíte cokoli jiného – s velkou pravděpodobností dostali do větší hloubky problému. O čem bychom si povídali?

 • Jaké jsou vaše cíle a zdali je vůbec máte.
 • Proč odkládáte diplomku ze sociologie, ale práci o literatuře jste spolubydlícímu napsal rád a včas.
 • Jak nesete neustálý tlak na termíny, tak těžko slučitelný s vaším přirozeně pomalejším tempem.
 • Komu děláte radost svým vysokoškolským titulem.
 • Co vás opravdu baví a proč, co vás nebaví a proč.
 • Co pro vás znamenají očekávání druhých.
 • Kde se vzala vaše nedůvěra ve výsledek vaší práce.
 • Kde se vzal váš perfekcionizmus, odkud pochází vaše úzkostnost, odkud vaše depresivní nálady.

A vynořila by se jistě spousta dalších a dalších otázek a témat, u každého z vás jiné. Protože člověk je individualita s individuálními potřebami a možnostmi. Snaha o jeho vtěsnání do společenských norem se málokdy povede bez nežádoucích příznaků, jakým je například právě prokrastinace.

Jak zabránit tomu, aby vám pracovní stres přestal ovládat život?

Stres před uzávěrkou, důležitou schůzkou s klientem nebo
při projektu, na kterém vám záleží, je běžný, ale pak by měla
přijít pohoda. Jenže pokud se chvíle klidu nedostavují, bere vám práce
víc, než si myslíte.

Nejen energii a radost ze života, ale také
fyzické síly.
I když máte svou práci rádi, vždy je
důležité udržet pracovní stres na minimu. Jinak dopadnete jako
uzlíček nervů, který už se málokdy zasměje.

Budete mít zájem:  Julínek se vrací. Jste rádi?

Nepsavost, bolest hlavy
a podrážděnost mohou přijít vzápětí. 

Jak moc ovlivňuje práce váš život. Nebrání vám užívat si
předvánoční pohodu, dovolenou anebo obyčejná odpoledne doma? Pokud
ano, můžete s tím něco udělat. Doktor Timothy Legg, psycholog
z Kalifornie, svým pracovně vyčerpaným klientům doporučuje
změny v určitých oblastech. Odrazovým můstkem ke změně je
přiznání, že už nežijete svůj život v klidu, radosti a
pohodě.

Uvědomte si, jak na vás stres působí

Stres je snadné podcenit a nevšímat si ho, protože se skrývá
v různých činnostech, situacích a reakcích. A vy ho přímo
nevidíte. Já jsem si donedávna myslela, že ho mám pod kontrolou a
moc ho není. Ale po týdnu s 
chytrými
hodinkami na ruce a grafem zobrazujícím hladinu a délku stresu
jsem se zděsila. Není ho málo a nezažívám ho jen občas.

„Dlouhodobé
vystavení nekontrolovanému stresu může mít vliv na vaše tělo a
duševní zdraví.

Je v přímé souvislosti s vyhořením
v práci, depresí a úzkostí,“ říká odborník a doporučuje
nepodceňovat typické známky stresu, jako jsou málo energie nebo
únava, bolesti
hlavy,
nespavost, změny chuti k jídlu, zažívací problémy, rychlá
srdeční frekvence, pocení,
nízké sebevědomí, ztráta sexuální touhy a časté nemoci.

Zapište si své stresory

Když už si píšete nákupní seznamy, termíny schůzek, jaký máte
pro tento měsíc cíl, začněte si psát i vaše stresory. Pondělní
ranní porada v 8 hodin, věčně upovídaná kolegyně, příliš mnoho
práce, špatné vztahy… Identifikace a záznam stresových situací vám pomůžou
pochopit, co vás trápí.

Některé z nich mohou být jemnými
zdroji napětí, například nepohodlný pracovní prostor nebo dlouhé
dojíždění. Zapisujte si do deníku po dobu jednoho týdne a sledujte
své spouštěče stresu a vaše reakce na ně. Nezapomeňte zahrnout
lidi, místa a události, jež vám poskytli fyzickou, mentální nebo
emocionální odpověď a podporu.

Během psaní si dle psychologa
Timothy Legga položte následující otázky:

Jak jsem se díky tomu cítila? (Bojíte se, zlobíte se,
cítíte se ublíženě?)

Jaká byla moje reakce? (Začala jsem křičet, pít, nebo šla
na procházku?)

Jaké jsou některé způsoby řešení? (Jak se mohu daného
stresoru zbavit?)

Udělejte si čas na dobití energie

Abyste se
vyhnuli syndromu vyhoření, musíte i několik minut denně věnovat
čas sami sobě, a to i během náročného dne. Slýcháte to často? Tak
to konečně udělejte! A mimo to je také důležité přestat o své práci
přemýšlet, a to tak, že přestanete kontrolovat e-maily týkající se
práce v době, kdy máte volno, na dovolené nebo večer vypnete
pracovní telefon.

Zdokonalte svůj time-management

Pocit, že vás práce zahlcuje, závisí na tom, jak jste
organizovaní. Zkuste si na začátku pracovního týdne vytvořit seznam
priorit tím, že připravíte úkoly a seřadíte je podle důležitosti.
S případnou
prokrastinací zatočíte tak, že si vyhradíte konkrétní časové
bloky, kdy se práci budete věnovat s hlubokým
soustředěním.

Zapracujte na work life balance

Pokud budete k dispozici nepřetržitě, hodně rychle a snadno
vyhoříte. Proto je dle odborníků důležité vytvořit si
jasné hranice mezi pracovním a soukromým životem, abyste se
vyhnuli možnému stresu. Část toho znamená vyhradit si čas na
setkávání s lidmi a stanovit pravidla, kdy budete kontrolovat
e-maily nebo telefonovat.

Zkroťte negativní myšlenky

Jste-li dlouhodobě ve stresu, má vaše mysl tendenci hodnotit vše
negativně a dělat unáhlené závěry. Pokud vám třeba váš šéf ráno
neodpoví na pozdrav, můžete si začít myslet, že je na vás naštvaný,
a začnete o sobě pochybovat. Místo toho, abyste činili automatické
úsudky, doporučuje Timothy Legg pokusit se distancovat od svých
negativních myšlenek a jen je pozorovat.

Spolehněte se na silnou síť podpory

Zůstaňte v kontaktu s dobrými přáteli a členy rodiny, neboť i
díky nim můžete lépe zvládnout stresující pracovní situace.

Pokud se potýkáte s obzvláště náročným pracovním týdnem,
zkuste se zeptat kamarádů či rodičů
, zda mohou v určité
dny pomoci s vyzvedáváním dětí, úklidem domácnosti, vařením,
čímkoliv, co potřebujete.

Mít lidi, na které se můžete v těžkých
dobách spolehnout, může zmírnit vaše psychické napětí.

Starejte se také sami o sebe

Pokud se pravidelně cítíte zahlceni prací, je pravděpodobné, že
zapomínáte na čas pro sebe. Nejíte, šidíte spánek, přestáváte se
věnovat koníčkům, rodině i přátelům a odpočinek de
facto neznáte.

Čas pro sebe tedy znamená upřednostnit spánek před prací,
vyhradit si čas na zábavu a ujistit se, že během dne nezapomínáte
jíst.
Máte pocit, že na tohle nemáte čas? Pamatujte si, že
vaše efektivita nejen v práci bude stoupat, když budete mít
uspokojené vaše základní potřeby.

Maslowova pyramida lidských
potřeb zní jasně – spánek, jídlo, bezpečí, jistota, láska,
vzdělávání…

Opusťte perfekcionismus

Máte tendenci se k pracovním úkolům, které jsou už
vyřešené, vracet a ještě je vylepšovat? Nebo projekt neustále
zdokonalujete a měníte, protože se vám nezdá dost dobrý, i když ho
už všichni odsouhlasili? Tak potom místo prospěchu děláte kroky
vzad. Sice má perfekcionismus některé pozitivní výhody, ale může
být také vysoce stresující a vést k syndromu vyhoření.

Promluvte si se šéfem

Cítíte-li, že je stres neúnosný, promluvte si se šéfem. Jeho
podpora a možnosti řešení vás mohou uchránit před vyhořením. Domluvte si čas, kdy si o všem promluvíte.

Řekněte, co vám
dělá starosti, v jaké oblasti je toho na vás moc, místo
stížností a podrážděného chování.
Určitě najdete řešení.

A
pokud nemáte se svým šéfem dobrý vztah, zvažte možnost kontaktovat
ve vaší společnosti někoho z oddělení lidských zdrojů, je-li k
dispozici. I tam vám mohou pomoci zorientovat se v možnostech
řešení situace.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *