V kolika zemích světa dostávají lidé český důchod?

Důchodů máme několik typů. Ten nejčastější je starobní a pobírá ho více než 2,4 milionu lidí. V průměru dostávají 13 300 korun.

Více o důchodech. 

Patrně jste už od někoho z okolí slyšeli větu Jdu do důchodu. Ta v přeneseném slova smyslu znamená, že odcházíte ze zaměstnání a bude vám vyplácen takzvaný starobní důchod. Tedy platba od státu, na kterou máte nárok, jestliže dovršíte předem stanoveného věku. Samotný význam slova znamená, že se jedná o pravidelný peněžitý příjem.

V Česku rozlišujeme v sociálním zabezpečení několik typů důchodů – starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí a vojenský. Nejčastější formou důchodu je starobní důchod, na který mají nárok všichni lidé od jisté věkové hranice, kteří si zároveň po určitou dobu platili sociální pojištění.

Aktuálně je hranice pro odchod do důchodu stanovena na 65 letech. Ta platí pro všechny obyvatele Česka, kteří se narodili v roce 1972 a později. U starších ročníků je věk nižší a u žen se do něj započítává také to, kolik vychovaly dětí.

Aktuálně tak do důchodu odcházejí muži na narození v roce 1956 a ženy ročníku 1958, které vychovaly dvě děti.

Předčasný důchod

Pokud chcete pobírat starobní důchod dříve, můžete si zažádat o takzvaný předčasný důchod. Nárok na něj mají všichni, kteří platili sociální pojištění alespoň 35 let. Pokud tuto podmínku splníte, pak je ještě rozhodující věk.

Mužům je zpravidla umožněno jít do předčasného důchodu o 3 roky dříve, než by měl dotyčný jít standardně, aktuálně tedy platí hranice 60 let. Podobné je to u žen – s tím, že ony tři roky se odečítají od věku, kdy by měly jít do důchodu podle počtu vychovaných dětí.

Předčasný důchod před dovršením 60 roku věku tak můžou uplatnit zejména ženy, a ještě vybrané skupiny osob. Typické je to například u fyzicky vysoce náročných prací jako jsou horníci.

Pokud si vyberete variantu, že chcete pobírat starobní důchod dříve než při dovršení potřebného věku, počítejte vždy s tím, že vám bude důchod trvale krácen.

Pokud například chcete jít na odpočinek o tři roky dříve, a váš důchod by měl činit 10 000 korun, bude se vaše výsluha krátit trvale o 1 800 korun. Pokud půjdete jen o rok dřív, dostanete měsíčně o pětistovku méně.

Rozhodujícím faktorem je doba, po kterou jste platili sociální pojištění, zjednodušeně řečeno odpracovaná léta. Vypočítat si svůj důchod můžete pomocí kalkulačky MPSV. Kalkulačku důchodu pro Excel naleznete TADY.

Jak vysoký starobní důchod dostanu?

Pro výpočet toho, kolik dostanete peněz v rámci starobního důchodu, je zcela rozhodující, jak dlouho jste platili sociální pojištění, a především v jaké výši.

Lidé, kteří sice splňují rozhodnou dobu pro přiznání důchodu, ale v období pro výpočet důchodu neměli žádné nebo jen minimální příjmy, dostávají takzvaný minimální důchod. Ten činí 3 270 korun.

Takovýto důchod ale nedostane v podstatě nikdo, protože stačí alespoň minimální odvody pojištění a důchod je poté vyšší.

Závěrem ještě pár statistických údajů: Od ledna letošního roku se důchodcům přidávalo a mají tak aktuálně průměrný důchod zhruba 13 300 korun. Na konci roku 2018 byl v Česku vyplácen starobní důchod 2,4 milionu lidí. Předčasný důchod z toho pobíralo více než 600 tisíc osob. Vyplácení starobních důchodů stojí státní kasu ročně zhruba 28 miliard korun.

V kolika zemích světa dostávají lidé český důchod?

Jan Schönbauer pracoval v několika bankách a investičních společnostech jako poradce. Svoji novinářskou kariéru odstartoval v ekonomické televizi Z1, dále pak psal pro několik finančních webů i pro magazín Forbes. V současnosti je absolovent VŠE Praha na volné noze a věnuje se především psaní textů o financích, startupech a IT.

Jak pobírat důchod ze zemí EU?

Svoboda pohybu umožňuje pracujícím využívat právo přijmout zaměstnání, ve kterékoli zemi EU a mít stejné pracovní podmínky a sociální ochranu jako domácí občané.

Počet Evropanů mající v penzi nárok na důchod z více členských zemí EU stoupá. Výplata důchodu je upravena Nařízeními č. 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny zákonům jednotlivých členských zemí.

V těchto ustanoveních se pamatuje na občany, kteří během svého aktivního života pracovali ve více členských zemí EU.

Záznamy o důchodovém pojištění jsou ve v každé členské zemi EU uchovávány až do doby, kdy dosáhne občan důchodového věku dle legislativy daného státu. Zjednodušeně řečeno, zaplacené příspěvky se nepřevádějí do jiné členské země EU a ani nejsou občanovi po skončení pojištění v daném členském státu vypláceny.

 Důchod vyplácí občanovi každá země, kde byl pojištěn po dobu alespoň jednoho roku. Při dosažení důchodového věku dle domácí legislativy je následně vyplácen poměrný důchod. Výše jednotlivých důchodů se vypočítává na základě záznamů o pojištění v každé jednotlivé zemi.

Pokud byl občan v dané zemi pojištěn po dlouhou dobu, bude z dané země zde dostávat poměrně vysoký důchod. V opačném případě bude jeho důchod nízký.

Legislativa EU

Při vyplácení důchodů z více členských zemí EU platí několik základních principů, které jsou upraveny v Nařízeních EU č. 1408/71 a 574/72. Tyto předpisy jsou nadřazeny důchodovým zákonům jednotlivých členských zemí EU.

Platí tedy, že:

 • V každé zemi, kde občan vykonával výdělečnou činnost a byl důchodově pojištěn (odváděl tedy důchodové pojištění), jsou uchovávány podklady pro výpočet důchodu do doby, než dosáhne občan důchodového věku. Z každé země bude občan dostávat důchod až po dosažení důchodového věku dle národní legislativy. Výpočet důchodu je v každé zemi jiný a jeho úroveň v porovnání s průměrnou mzdou rozdílná.
 • Aby měl občan nárok na poměrnou část důchodu z jiné členské země EU, tak je nutné, aby zde byl důchodově pojištěn nejméně jeden rok. V případě, že občan pracoval více než jeden rok ve více zemích EU, tak může dostávat poměrný důchod např. i z pěti zemí.
 • Při výpočtu důchodu z jednotlivých zemí je nutné počítat s tím, že důchod z každé země se počítá na základě záznamů občana o době pojištění v dané zemi. V případě, že získal např. v Rakousku dobu pojištění pouze 4 roky, tak jeho důchod z Rakouska bude poměrně nízký.
 • Při pojištění v jiné členské zemi EU je důchod vypočítán podle právních předpisů daného členského státu přesně stejným způsobem, jako pro státního příslušníka dané země. Nezáleží tedy na tom, zda občan při dosažení důchodového věku v dané zemi bydlí či nebydlí.

Praktický příklad

Pan Novák byl při výkonu své práce pojištěn 34 let v Česku, 2 roky v Německu, 2 roky v Rakousku a 2 roky opět v Česku. Důchod pana Nováka se bude tedy skládat ze samostatných plateb důchodu ze všech tří zemí. Důchody totiž zpravidla vyplácejí pověřené instituce (v Česku ČSSZ) přímo penzistům.

V Německu se tedy vypočte důchod, na který by měl pan Novák nárok po 40 letech pojištění, panu Novákovi bude z Německa vyplácena částka odpovídající jeho skutečným dobám pojištění, tj. 2/40 (5 %) této částky. Podobně Rakousko mu bude vyplácet 2/40 (5 %) částky, na kterou by měl v Rakousku nárok po 40 letech pojištění.

A konečně Česko mu bude panu Novákovi vyplácet 36/40 (90 %) částky, na kterou by měl v Česku nárok po 40 letech pojištění.

Budete mít zájem:  Syndrom Dráždivého Tračníku Příznaky?

Odlišný důchodový věk

V členských zemích EU je jiný důchodový věk. Ve většině západoevropských zemí je důchodový věk 65 let, ve východní Evropě je to však o několik let méně. Nárok na důchod má občan vždy až po dosažení důchodového věku.

Důchody z jiné členské země EU se přepočítávají na měnu země, kde penzista bydlí. Směnné kurzy se pevně stanovují čtyřikrát ročně. Pro zasílání důchodů do ciziny je zapotřebí sdělit jednotlivým pověřeným institucím v daných zemích potřebné údaje (např.

bankovní spojení, potvrzení o pobytu nebo pravidelné zasílání dokladu, že občan žije, potvrzené notářem…). Všechny podrobnosti sdělí jednotlivé instituce v daných zemích.

Pokud občan řádně odvádí pojistné ze svého příjmu v dané zemi zaměstání po dobu kratší než jeden rok, tak o své příspěvky nepřijde. Nevznikne mu však nárok na výplatu poměrné části důchodu z dané země. Platí pravidlo, že pokud doba, po kterou byl penzista v jedné zemi pojištěn, není dostatečně dlouhá na získání nároku na důchod v této zemi, všechny doby pojištění, které splnil, budou vzaty v úvahu v jiné zemi. Tato legislativní úprava EU zaručuje, že nikdo není znevýhodněn z důvodu, že pracoval během svého života v mnoha členských zemích EU. V případě, že občan je pojištěn 8 měsíců ve Španělsku a poté 6 měsíců v Portugalsku a následně 10 let ve Francii a pracovní kariéru ukončí v Itálii, tak převezme dobu pojištění ve Španělsku a Portugalsku (doba pojištění je kratší než jeden rok) Itálie, protože je zemí posledního zaměstnání. Tato legislativní úprava EU zaručuje, že nikdo není znevýhodněn z důvodu, že pracoval během svého života v mnoha členských zemích EU. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5 Hlasováno: 4 krát

Pět důvodů, proč budeme odcházet do důchodu později než v 65 letech

Legislativní zastropování důchodového věku na 65 let není trvalé a v budoucnu budeme odcházet do důchodu pravděpodobně o několik let později. Podívejme se na pět vybraných důvodů, proč tomu tak bude.

Aby bylo možné dostávat na účet pravidelný měsíční státní starobní důchod, je nutné splnit dvě základní podmínky: dosáhnout řádného důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění.

Legislativní novinka přitom zastropovala důchodový věk na 65 let. Řádný důchodový věk se tak mění lidem narozeným v roce 1966 a později.

I přes zastropování důchodového věku na 65 let budou ale dnešní čtyřicátníci odcházet do důchodu později. Důvodem jsou demografické a ekonomické trendy.

1) Prodlužování střední délky života

Střední délka života (naděje dožití) 60letých občanů se v Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, stále prodlužuje. Průměrně stát tedy vyplácí důchod delší dobu než v minulosti. Prodlužování délky výplaty státního důchodu výrazně zvyšuje nároky na finanční zabezpečení. Vždyť od roku 2000 se zvýšila průměrná délka pobírání starobního důchodu o 4 roky.

Tabulka 1: Průměrná délka pobírání starobního důchodu

Rok Průměrná délka pobírání důchodu
2015 23,97 let
2012 23,26 let
2009 22,64 let
2006 21,72 let
2003 21,14 let
2000 19,96 let

Pramen: ČSSZ „Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2015“

2) Stoupá počet penzistů

V Česku se státní důchody vyplácí v průměru stále déle, současně se však státní důchody vyplácí i více penzistům, neboť do důchodu odchází silné ročníky. Tento trend bude v budoucnu pokračovat. Na konci roku 2015 se vyplácelo starobních důchodů o 470 tisíc více než v roce 2000.

Tabulka 2: Počet vyplácených starobních důchodů

Rok Počet vyplácených starobních důchodů
2015 2 376 883
2012 2 341 220
2009 2 108 368
2006 1 995 350
2003 1 914 219
2000 1 906 759

Pramen: ČSSZ „Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2015“

3) Rostou výdaje na důchody

Výdaje na výplatu důchodů meziročně stále stoupají, jak lze vidět z Tabulky 3, kde jsou uvedeny roční výdaje na důchody ve vybraných letech v období 2000 až 2015.

Tabulka 3: Roční výdaje na starobní důchody

Rok Výdaje na starobní důchody
2015 315 mld. Kč
2013 301 mld. Kč
2011 285 mld. Kč
2009 244 mld. Kč
2007 204 mld. Kč
2005 176 mld. Kč
2003 156 mld. Kč
2000 131 mld. Kč

Pramen: ČSSZ „Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2015“

4) V řadě zemí se zvyšuje důchodový věk nad 65 let

Důchodový věk se již nyní zvyšuje nad 65 let v některých vyspělých zemích světa, např. na 67 let se  v příštích letech postupně zvyšuje důchodový věk v Austrálii, v Dánsku, ve Francii, v Kanadě, v Německu, v Nizozemí, ve Velké Británii nebo v USA.

Důchodový věk se na 67 let zvyšuje i v zemích s nižším náhradovým poměrem při odchodu do důchodu než v Česku, jako jsou zejména vyspělé mimoevropské země světa nebo Velká Británie. Vyšší důchodový věk než 65 let nebude za několik let ve vyspělých zemích světa ničím mimořádným.

5) Jednoduché legislativní opatření

Změnit celý důchodový systém je velmi náročné a pro zásadní dlouhotrvající změny je vhodný politický konsensus. Zvýšit důchodový věk je legislativně nejjednodušší variantou, jak snížit výdaje na důchody a přitom nesnižovat úroveň státního důchodu.

S budoucím zvýšením důchodového věku počítá i legislativní novinka, neboť ke změně důchodového věku bude docházet každých pět na základě demografického vývoje.

 Nahrávání …

Důchody | Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí

Důchodové pojištění v ČR, starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, nároky z ciziny – z EU a z ostatních smluvních států  

Důchodové pojištění (DP) v České republice (ČR)

V České republice důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele upravuje zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění.

Dle tohoto zákona jsou vypláceny starobní, invalidní a pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí) důchody. Účast na důchodovém pojištění je pro určitý okruh osob povinná.

Za určitých podmínek je možné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění.

 • Další informace o DP v ČR:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
 • Evropská unie (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP) a Švýcarsko
 • Podmínky pro účast na důchodovém pojištění a druhy dávek jsou upraveny národními předpisy každého státu.

V rámci EU platí pravidla (tzv. koordinační nařízení), která zajišťují osobám, které se rozhodly pracovat nebo bydlet v jiných členských státech, aby nebyly znevýhodněny nebo poškozeny na svých důchodových právech oproti osobám, které pracují nebo bydlí pouze v jednom členském státě.

Starobní důchody

Kdo vám bude vyplácet důchod, jestliže jste pracovali ve více členských státech?

Každý stát, ve kterém jste byli pojištěni nejméně jeden rok, vám bude vyplácet starobní důchod. Předpokladem je, že splníte podmínky pro nárok na důchod dané právními předpisy tohoto státu, tj. dosažení důchodového věku a potřebné doby pojištění.  Informace k pojištění kratšímu než 1 rok najdete zde.

Jestliže jste například pracovali ve třech různých zemích, budou vám odděleně vypláceny tři starobní důchody.

Jak se váš důchod vypočítá?

V každém členském státě, v němž jste byli pojištěni, jsou uchovávány vaše doby pojištění. Příspěvky, které jste platili, se nepřevádějí do jiného členského státu ani vám nebudou vyplaceny, jestliže přestanete být v tomto státě pojištěni.

Výše důchodu, kterou vám každý stát bude vyplácet, bude záviset na délce vašeho pojištění v daném státě. Pokud v některém státě nezískáte potřebnou dobu pojištění, přihlédne se i k dobám pojištění získaných v jiných státech. Obdržíte tzv.

Budete mít zájem:  Léky Na Mořskou Nemoc?

přenosný dokument P1, ve kterém bude uveden přehled rozhodnutí, která každý stát učinil ve věci Vaší žádosti.

Ve kterém státě byste si měli zažádat o důchod?

O důchod byste měli zažádat ve státě svého bydliště, i když jste vykonávali pracovní činnost                 v několika různých státech. Výjimkou je situace, kdy jste v státě svého bydliště nikdy nepracovali.        V takovém případě byste si měli podat žádost ve státě, v němž jste pracovali naposled. Kontaktní instituci najdete v našem adresáři: zde.

Budete žít v důchodu v jiném státě?

Váš důchod vám bude vyplácen bez ohledu na místo Vašeho pobytu či bydliště v jiném členském státě EU. Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“, který je k dispozici v několika jazycích na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm .

Další informace o koordinaci důchodového pojištění v EU:

Evropská komise (EK): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=cs

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-zabezpeceni-osob-pohybujicich-se-v-ramci-eu

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/evropska-unie

Invalidní důchody

Invalidní důchody se podle koordinačních nařízení dělí do dvou základních typů – systém A a systém B. Podle systému A výše dávky není závislá na získání určité doby pojištění. V systému typu A platí, že nárok na dávku obecně existuje pouze v případě, že osoba je pojištěna v době, kdy došlo ke vzniku invalidity, a doby pojištění získané v minulosti nejsou pro výši důchodu relevantní.

V ČR platí systém B, kde výše dávky závisí na době pojištění. Bližší informace o podmínkách nároku na invalidní důchod v ČR naleznete na stránkách ČSSZ:https://www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod

Kdo vám bude vyplácet invalidní důchod, když jste byli pojištěni ve více členských státech? 

Pokud jste byli pojištěni v několika státech, než jste se stali invalidními, nacházíte se v jedné z následujících situací:

Pokud jste byli pojištěni pouze na základě právních předpisů v systému typu B, bude vám důchod vyplácet každý stát, v němž jste byli pojištěni. Jeho výše bude odpovídat délce vašeho pojištění v každém z nich.

 1. Pokud jste byli pojištěni pouze na základě právních předpisů v systému typu A, bude vám důchod vyplácet ten stát, v němž jste byli pojištěni, když jste se stali invalidními.
 2. Jestliže jste byli pojištěni v rámci dvou nebo více právních předpisů typu A a B, bude vám poměrný důchod vyplácet každý z těchto států.
 3. Další informace o invalidních důchodech:

EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=861&langId=cs

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodove-pojisteni.

Pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké, sirotčí důchody)

Všeobecně  pro  pozůstalé  manžele  nebo  manželky  a  pro  sirotky  při  přiznávání  vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů platí stejná pravidla jako pro starobní důchody. Důchody se musí  vyplácet bez jakýchkoliv omezení, změn nebo odkladů bez ohledu na to, zda pozůstalé osoby mají trvalý pobyt v jiném členském státě.

Další informace k pozůstalostním důchodům:

EK: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=857&langId=cs&intPageId=982

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/duchodove-pojisteni

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/vdovsky-vdovecky-duchod

            https://www.cssz.cz/web/cz/sirotci-duchod

Formuláře související s koordinací sociálního zabezpečení

MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare

ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/evropska-unie.htm

Smluvní státy

Státy, se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení (seznam bilaterálních smluv – https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-smluv-uzavrenych-cr .

Při rozhodování o nároku na důchod v případě, že osoba získala doby pojištění v ČR a v některém ze smluvních států, se posuzuje nárok na důchod nejen podle českých vnitrostátních předpisů, ale současně i podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou Česká republika s příslušným státem uzavřela.

Výplata důchodu osobě žijící v zahraničí se provádí po předchozím zaslání tiskopisu „Potvrzení o žití“, který je k dispozici v několika jazycích na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/mezinarodni-smlouvy.htm.

Další informace k mezinárodním smlouvám:

ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/mezinarodni-smlouvy

Státní důchod ze zahraničí

Na této stránce

Poslední kontrola: 11/01/2021

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce platí i ve Spojeném království a pro občany Spojeného království v EU.

Pokud jste před 31. prosincem 2020 nabyli jakákoli práva sociálního zabezpečení (jako je právo na zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchod), dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanoví obecná pravidla na ochranu těchto práv. Více o vašich právech.

Pokud narazíte při vymáhání svých práv na problém, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich.

Až budete o důchod žádat, musíte žádost podat na úřadě důchodového zabezpečení v zemi, kde máte momentálně bydliště nebo kde jste naposledy pracovali. Pokud jste v zemi současného bydliště, nikdy nepracovali, hostitelská země předá vaši žádost zemi, kde jste pracovali naposledy.

Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích do systému sociální zabezpečení ze všech zemí, ve kterých jste pracovali.

V některých zemích by vám měl úřad důchodového zabezpečení zaslat formulář žádosti o důchod ještě předtím, než dosáhnete věkové hranice pro odchod do důchodu, která platí v dané zemi. Pokud jste formulář nedostali, měli byste se na příslušný úřad obrátit s dotazem, zda vám ho pošlou automaticky.

Doporučujeme, abyste se o způsobu nárokování svých důchodových práv informovali nejméně 6 měsíců před odchodem do penze, protože získání důchodu z několika zemí může být zdlouhavé.

Potřebné dokumenty

Dokumenty, které k získání penze musíte předložit, se v jednotlivých zemích liší. Obvykle musíte poskytnout své bankovní údaje a nějaký osobní doklad totožnosti.

Více informací vám poskytne úřad důchodového zabezpečení, který vaši žádost vyřizuje.

Rozdílná věková hranice pro odchod do důchodu

V některých zemích EU se odchází do důchodu později než v jiných.

O penzi můžete po dosažení zákonného důchodového věku zažádat pouze v zemi, kde nyní bydlíte (nebo kde jste naposledy pracovali). Pokud máte nárok na důchod i v jiných zemích, obdržíte tuto část své penze až po dosažení zákonného důchodového věku v těchto zemích.

 • Proto je důležité si ve všech zemích, kde jste pracovali, dopředu zjistit, co by se stalo, kdybyste začátek pobírání důchodu změnili.
 • Pokud začnete jednu penzi pobírat dříve než druhou, může to mít vliv na celkovou výši vašeho důchodu.
 • Další informace vám poskytne příslušný úřad v zemi, kde bydlíte, nebo v zemích, kde jste pracovali.
 • Informace o důchodovém věku a o systémech důchodového zabezpečení v jednotlivých zemích EU:

Zvolit zemi:

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Francouzka Caroline pracovala 15 let v Dánsku, ale ke konci kariéry se vrátila do Francie. Jak je ve Francii obvyklé, zažádala v šedesáti letech o důchod, ale dostala jen velmi nízký.

V tom věku však má nárok pouze na tu část svého důchodu, která jí náleží z Francie. Příslušnou část z Dánska dostane, až jí bude 67 let, což je zákonný důchodový věk v Dánsku pro její věkovou skupinu.

V některých zemích EU musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracovanou určitou minimální dobu.

V takovém případě musí úřad důchodového zabezpečení zohlednit všechna období, během nichž jste pracovali v jiných zemích EU, jako kdybyste v dané zemi pracovali po celou dobu (tzv. zásada sčítání dob).

Pokud tak hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Tom pracoval 4 roky v Německu a 32 let v Portugalsku.

V Německu musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracováno nejméně 5 let. Tom by normálně nárok na starobní důchod v Německu získat neměl, protože tam pracoval jen 4 roky.

Budete mít zájem:  Léky Na Čerpacích Stanicích?

Německý úřad důchodového zabezpečení však musel zohlednit roky, kdy pracoval v Portugalsku. Jeho nárok proto uznali a vyplácejí mu důchod za 4 roky, které odpracoval v Německu.

Sociální zabezpečení po dobu kratší než jeden rok

Pokud jste v jedné zemi odváděli příspěvky do systému sociálního zabezpečení méně než rok, může se na vás vztahovat zvláštní pravidlo, jelikož některé země EU neumožňují vyplácení důchodového pojištění za období kratší jednoho roku. Měsíce placeného sociálního pojištění či pobytu v zemi, kde jste pracovali pouze krátkou dobu, nepropadnou, ale vezmou se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemích, kde jste pracovali déle.

Pokud máte potíže s vyplácením důchodu za pracovní období kratší než jeden rok, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Výpočet důchodu

Úřad důchodového zabezpečení v každé zemi EU, kde jste pracovali, zkontroluje výši příspěvků zaplacených do tamějšího systému sociálního zabezpečení, dále jejich výši, kterou jste zaplatili v jiných zemích, a jak dlouho jste tam pracovali.

Sazba na úrovni EU

Každý úřad důchodového zabezpečení vypočítá tu část důchodu, kterou by měl vyplácet, a to při zohlednění období, které jste odpracovali v jednotlivých zemích EU.

Sečte proto období, během nichž jste odváděli příspěvky do systému sociálního zabezpečení ve všech zemích EU a vypočítá, jak vysoký důchod byste dostávali, pokud by tyto příspěvky byly po celou dobu placeny do systému sociálního zabezpečení daného státu (tzv. teoretická výše).

Tato částka se pak upraví tak, aby odpovídala skutečné době, po kterou jste byli v této zemi pojištěni (tzv. poměrná dávka).

Sazba na úrovni jednotlivých států

Pokud splňujete podmínky pro nárok na vnitrostátní důchod bez ohledu na dobu odpracovanou v jiných zemích, úřad důchodového zabezpečení rovněž vypočítá výši vašeho vnitrostátního důchodu (tzv. nezávislá dávka).

Výsledek

Vnitrostátní orgán poté poměrnou a nezávislou dávku porovná a vy z této země obdržíte tu, která je vyšší.

Rozhodnutí každé země ohledně vaší žádosti bude vysvětleno ve zvláštním sdělení, tzv. formuláři P1, který vám bude zaslán.

 1. Rosa pracovala 20 let ve Francii a 10 let ve Španělsku.
 2. V obou zemích musíte mít k tomu, abyste získali právo pobírat starobní důchod, odpracováno minimálně 15 let. Obě země vypočtou výši Rosina důchodu takto:
 3. Francouzské úřady provedou dvojí výpočet:
 • Vypočtou výši jejího vnitrostátního důchodu za 20 let, které ve Francii pracovala – řekněme 800 eur.
 • Vypočtou rovněž teoretickou výši, tj. jak vysoký důchod by Rosa dostávala, pokud by ve Francii pracovala plných 30 let – řekněme 1 500 eur. Poté stanoví výši poměrného důchodu, což je ta částka, která by jí měla být zaplacena za léta odpracovaná ve Francii: 1 500 x 20 let ve Francii / celkem 30 let = 1 000 eur.

Rosa má tedy nárok na vyšší částku – 1 000 eur měsíčně.

Španělské úřady nebudou výši vnitrostátního důchodu vypočítávat, protože Rosa pracovala ve Španělsku kratší dobu, než je požadované minimální období. Vypočtou pouze sazbu na úrovni EU – nejdříve tedy teoretickou výši, tj. jak vysoký důchod by Rosa dostávala, pokud by ve Španělsku pracovala plných 30 let – řekněme 1 200 eur.

Poté stanoví výši poměrného důchodu, což je ta částka, která by jí měla být zaplacena za léta odpracovaná ve Španělsku: 1200 x 10 let ve Španělsku / celkem 30 let = 400 eur.

Nakonec tedy Jana obdrží starobní důchod ve výši 1 400 eur.

Vyplácení důchodu

Každá země, ve které máte nárok na penzi, většinou vyplácí odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště (pokud tedy bydlíte v EU).

Pokud v Unii nežijete, budete si možná muset otevřít bankovní účet v každé zemi EU, která vám důchod vyplácí.

Invalidní a pozůstalostní důchod

Výše uvedená pravidla se rovněž vztahují na výpočet invalidního důchodu a pozůstalostního důchodubg. Je důležité vědět, že:

 • pokud žádáte o dávky invalidního důchodu, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že provede lékařské vyšetření sama. Často se tak dojde k rozdílným výsledkům. Jedna země může vaši invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná vás nemusí za invalidu považovat vůbec.
 • Některé státy EU například nevyplácejí pozůstalostní důchody. Pokud váš manžel nebo manželka pracuje v zahraničí, a vy se spoléháte na možnost pobírat pozůstalostní důchod, ověřte si, zda v této zemi existuje.

V 72 zemích světa dostávají lidé český důchod

Nejvíc důchodů do zahraničí v prvním pololetí ČSSZ vyplácela na Slovensko, a to 16 304, důchodcům do Polska (12 269) a do Spolkové republiky Německo (10 687).

Na seznamu zemí, kam ČSSZ důchody zasílá, jsou také například exotické země jako Rwanda, Mali, Paraguay, Kostarika, Island, Filipíny, Thajsko a další. ČSSZ přitom do zahraničí vyplácí všechny druhy důchodů, tedy důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké i sirotčí.

Výplata důchodů do zahraničí si ke konci pololetí 2010 vyžádala celkové výdaje ve výši 1 miliardy 248 milionů Kč.

Lidem, kteří trvale bydlí v cizině, se důchody vyplácejí na adresu v cizině, na osobní účet u peněžního ústavu v cizině nebo na osobní účet u banky/spořitelny v České republice. Na adresu v cizině se důchody vyplácejí 4× ročně vždy v březnu, červnu, září a prosinci, a to zpětně za čtvrtletí.

Výplata na účet v zahraničí se provádí v měně daného státu nebo v jiné volně směnitelné měně, a to bezhotovostně prostřednictvím České národní banky a příslušné korespondenční banky v cizině, vždy za zpětnou dobu a v časových intervalech, které si příjemce důchodu určí.

Výplata na účet v České republice je vždy v českých korunách za zpětnou dobu, a to prostřednictvím České národní banky.

K tomu, aby lidem, kteří žijí mimo území ČR, mohla ČSSZ důchod vyplácet, potřebuje tzv. „Potvrzení o žití“. Jedná se o tiskopis (dostupný na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/tis­kopisy/evropska-unie.htm), který vyplněný, vlastnoručně podepsaný a s úředně ověřeným podpisem musí poživatel důchodu předložit ČSSZ.

Ve státech Evropské unie se důchody vyplácejí v souladu s Nařízeními Rady (EHS) 1408/71 a 574/72, které jsou nadřazeny národním zákonům členských států. Na žádost důchodce je důchod vyplácen do toho členského státu EU, který si určí. Důchod vyplácí všechny členské státy EU, které jej přiznaly podle svých vnitrostátních předpisů.

Jestliže člověk získá dobu pojištění potřebnou pro nárok na důchod v jednom státě bez přihlédnutí k cizím dobám pojištění, bude mu přiznán tzv. plný důchod. Jeho výše bude určena pouze na základě vnitrostátních právních předpisů.

Pokud pojištěnec získá v některém státě nárok na důchod pouze s přihlédnutím k cizím dobám pojištění, bude mu přiznán tzv. dílčí důchod.

Pokud se nejedná o členský stát Evropské unie, je pro případnou výplatu důchodu důležité, zda má Česká republika s danou zemí uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení.

Základním smyslem těchto smluv je zajistit práva osob, které se přemisťují mezi dvěma smluvními státy. Úplný přehled mezinárodních smluv včetně jejich obsahového a věcného rozsahu je na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz­.cz/cz/mezina­rodni-smlouvy/.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector