Mobilem změříte kvalitu potravin

Kvalita českého potravinářství má bohatou tradici, která byla v posledních letech opomíjena a nahrazována snahou o dosažení co nejnižší ceny mnohdy na úkor kvality produktů.

Tento stav je pro naše producenty neudržitelný, neboť dlouhodobě nemohou konkurovat státům s hospodářstvím zaměřeným především na zemědělskou výrobu a hospodařících na nesrovnatelně větších rozlohách zemědělské půdy.

Proti masové produkci může Česká republika nabídnout vyšší kvalitu produktů, která může zajistit českému potravinářství a zemědělské prvovýrobě potřebnou konkurenceschopnost. Špičková kvalita a přidaná hodnota jsou tím, co tvoří konkurenční výhodu v rámci evropské produkce potravin.

V oblasti bezpečnosti a kvality potravin je cílem zejména zlepšení celkové úrovně prodávaných potravin a podpora producentů kvalitních místních potravin, včetně zavedených značek kvality.

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond vnímá otázku kvality potravin jako jednu ze svých priorit a prostřednictvím značek kvality Klasa, Regionální potravina, biolist, biozebra, Chráněné zeměpisné označení (CHZO), Chráněné označení původu (CHZP) a Zaručená tradiční specialita (ZTS) seznamuje veřejnost s kvalitní a lokální potravinářskou produkcí.

Hlavní součástí podpory kvalitních potravin ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu je edukace spotřebitelů v otázkách kvality potravin, pořádání akcí na podporu prodeje oceněných produktů, včetně propagačních kampaní a spolupráce při prezentaci na domácích a zahraničních výstavách a veletrzích. Projekty na podporu kvalitních potravin a typických regionálních produktů běží v řadě evropských zemí.

Značka Klasa www.eklasa.cz

Národní značka kvality KLASA byla zavedena Ministerstvem zemědělství v roce 2003.

Za dobu své existence se značka KLASA stala nejen prestižní záležitostí pro její držitele, ale především si získala důvěru obyvatel České republiky, kteří výrobky označené logem KLASA při nákupech preferují.

Rovněž výrobci a zástupci obchodních řetězců velmi pozitivně hodnotí prodejnost těchto výrobků a vítají podporu kvalitní potravinářské produkce.

Značka KLASA je udělována pouze prověřeným zemědělským a potravinářským výrobkům, které splňují nadstandardní kvalitativní a bezpečnostní kritéria.

Požadavky pro udělení značky KLASA jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské normy.

KLASA slouží především k lepší orientaci spotřebitele na trhu, k identifikaci kvalitních potravinářských produktů a k prezentaci prověřených potravin ze strany kontrolních orgánů.

Značka KLASA během svého fungování prokázala svou marketingovou sílu a stala se nedílnou součástí prodejní marketingové podpory domácích producentů potravin.

Marketingová podpora kvalitních potravin neovlivní pouze české zemědělství a potravinářství, ale celou ekonomiku a příjmy státního rozpočtu.

Zvýšení výroby a prodeje potravin zabezpečí potřebu zemědělské produkce, vyšší zaměstnanost – zejména ve venkovských regionech se svízelnou sociální situací a vyvolá požadavky na zvýšení výroby dodavatelského průmyslu.

Značka Regionální potravina www.regionalnipotravina.cz

Projekt Regionální potravina je zaměřen na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin a zároveň vychází vstříc vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů o čerstvé potraviny s jasným domácím původem.

Značku „Regionální potravina“ získávají formou krajských soutěží lokální výrobci potravin a pěstitelé. Soutěže se vyhlašují ve všech 13 krajích České republiky (vyjma Prahy).

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který usiluje o udělení značky Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin dané oblasti. Odborné poroty vybírají vždy jeden vítězný výrobek v 9 kategoriích.

Oceněné výrobky získávají certifikát ministra zemědělství a právo užívat značku „Regionální potravina“ daného kraje po dobu 4 let.

Komunikace značky je podpořena celostátní informační kampaní, jejímž cílem je podpořit poptávku po těchto potravinách a přesvědčit spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také jejich kvalita, čerstvost a původ. Kampaň se zaměřuje mimo jiné také na aktivity, které mají přímý vliv na podporu prodeje regionálních potravin a propagují je přímo v místě prodeje.

Projekty na podporu lokálních potravin a typických regionálních produktů běží v řadě evropských zemí. Tento trend spolu s dlouhodobým zaměřením na vysokou kvalitu a bezpečnost potravin přináší nezanedbatelné hospodářské efekty, ať už jde o zachování tradiční výroby, udržení a tvorbu nových pracovních míst či obecně příliv finančních prostředků do regionů.

Značka Bio www.myjsmebio.cz

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na osevním postupu a péči o půdu.

Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Jsou vždy krmena krmivem z ekologického zemědělství a jsou chována na pastvě. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí.

Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, jenž dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.

Bezpečné a kvalitní potraviny. Kdo nám za ně ručí?

Nejdůležitější dozorovou institucí v ČR je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která kontroluje kvalitu zemědělských výrobků a potravin, a to od jejich výroby přes skladování, přepravu až po prodej. Je zodpovědná také za kontrolu dovážených potravin a od roku 2015 i za kontrolu reklamy na potraviny a kvality pokrmů v zařízeních společného stravování.

Budete mít zájem:  9 čajů, které mohou zlepšit vaše trávení a zažívání

V kompetenci SZPI je posuzovat správnost označování výrobků i kontrolovat jakost potravin. Tou se rozumí senzorické znaky jako vzhled, vůně či chuť, ale i tzv. analytické znaky jako obsah vody, cukrů, tuků nebo bílkovin.

Inspekce provádí také kontrolu bezpečnosti potravin, čímž se rozumí zejména výskyt nejrůznějších mikroorganismů, ale i obsah potravinářských aditiv (tzv. éček), reziduí zemědělských pesticidů nebo znečišťujících látek z životního prostředí.

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa (SVS) provádí dozor při výrobě, přepravě a skladování surovin a potravin živočišného původu jako je maso, mléko, ryby, drůbež, zvěřina nebo vejce. Dále při jejich prodeji na tržnicích, na tržištích i v prodejnách potravin.

Co kontrolují hygienici?

Pod ministerstvo zdravotnictví spadají orgány veřejného zdraví (hygienická služba), jejichž úkolem je zjišťovat příčiny poškození nebo ohrožení zdraví z potravin, případně zabránit šíření infekčních onemocnění prostřednictvím potravin. Jejich důležitou rolí je i kontrola materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. Tím jsou myšleny např. potravinářské obaly, nádobí a další kuchyňské vybavení.

Do čeho mluví SZÚ?

Pro ministerstvo zdravotnictví připravuje odborné podklady Státní zdravotní ústav, konkrétně jeho Centrum zdraví, výživy a potravin.

Toto centrum provádí hodnocení zdravotních rizik, zajišťuje monitorování množství a složení potravin, které lidé konzumují. Centrum vede národní databáze spotřeby potravin nebo výskytu chemických látek v potravinách.

Zajišťuje ale také zdravotní autorizaci geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Speciální kontrola ekologických zemědělců a biopotravinEkologičtí zemědělci a výrobci biopotravin musí dodržovat všechna pravidla, jaká platí pro ostatní zemědělce a potravináře. Ale kromě toho musí dodržovat ještě mnohá pravidla navíc.

Například nesmí používat syntetické chemické pesticidy, které jsou aplikovány na polích, v sadech nebo vinicích konvenčních zemědělců. Nesmí také používat geneticky modifikované plodiny (GMO). Aby mohli produkovat biopotraviny, musí ekologičtí zemědělci získat speciální certifikaci.

A do dodržování pravidel ekologického zemědělství pak kontroluje několik speciálně určených inspekčních a certifikačních organizací.

Státní zdravotní ústav mimo jiné každý rok publikuje souhrnnou zprávu Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Ta obsahuje speciální část věnovanou potravinám, která se jmenuje „Zdravotní důsledky zátěže lidského organismu cizorodými látkami z potravinových řetězců“.

Tyto zprávy se zpracovávají pravidelně už více než 20 let. Mimo jiné z nich lze vyčíst, jak postupně klesá množství nebezpečných chemikálií, kterými bylo zemědělství zamořeno v dobách socialistického Československa, jako jsou mnohé, dnes již zakázané, pesticidy (např.

DDT) nebo průmyslové chemikálie jako polychlorované bifenyly (PCB).

Evropský systém rychlého varování

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF z anglického Rapid Alert System for Food and Feed) byl zřízen v roce 2002 společně se Evropskou agenturou pro bezpečnosti potravin (EFSA).

Slouží členským státům Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku k rychlému sdílení informací o možných rizicích, která pocházejí z krmiv a potravin. Každý stát má kontaktní místo systému a je povinen Evropskou komisi informovat o všech závažných zdravotních rizicích v této oblasti.

Komise všechna hlášení vyhodnocuje a předává všem členům systému prostřednictvím jednoho ze čtyř typů oznámení.

V České republice byla SZPI stanovena jako tzv. národní kontaktní místo systému RASFF. Má za povinnost shromažďovat informace od všech dozorových orgánů v naší zemi a předávat je Komisi.

Naopak je povinna informovat o hlášeních ze systému ostatní české kontrolní orgány. SZPI také publikuje na internetu týdenní přehledy oznámení, které přijala nebo odeslala.

Ministerstvo zemědělství pak každý rok zpracovává zprávu o činnosti systému RASFF v České republice, která je pro každého dostupná na internetu.

Hlášení systému RASFF

Prvním typem oznámení je varování, které je rozesíláno v případě, že je nutné rychle jednat, protože je spotřebitelům ke koupi nabízena nějaká potravina nebo krmivo, které představuje vážné riziko. Oznámení typu informace je rozesíláno v případech, kdy není riziko považováno za vážné nebo pokud riziková komodita už není na trhu.

Další typ oznámení se nazývá odmítnutí na hranicích a týká se případů, kdy testování potraviny nebo krmiva prokázalo rizika, na základě kterých byla zásilka odmítnuta na vnějších hranicích Evropské unie.

A posledním typem oznámení je novinka, kterou může být jakákoli jiná informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, které jsou považovány za podstatné pro kontrolní orgány jednotlivých zemí.

Co můžete udělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Informace o kvalitě a bezpečnosti potraviny si ověřujte ze seriózních zdrojů.
  • Nevěřte řetězově šířeným e-mailům o „zázračných“ vlastnostech některých potravin, ale ani těm, které vyvolávají strach z potravin jiných. Velmi často jde buď o podvodný marketing nebo o poplašné zprávy, tzv. hoaxy.
  • Potraviny si vybírejte podle složení uvedeného na obalu nebo podle výsledků nezávislých spotřebitelských testů.
  • Nekupujte mechanicky poškozené potraviny nebo takové, které zapáchají nebo jsou viditelně plesnivé či nahnilé. A to ani s velkou slevou.
  • Potraviny skladujte v podmínkách doporučených na obalech.

Kvalitu potravin zjistí nová aplikace, od ledna bude k dispozici zdarma

Během sekundy půjde z čárového kódu zjistit složení, výrobní postup, certifikát kvality nebo názor ostatních uživatelů.

Budete mít zájem:  Balzám na suché rty pomůže, ale jenom chvíli. Co je účinnější?

Kvalitu potravin zjistí nová aplikace. Podívejte se, jak funguje. | Video: Foodgroot

Praha – Češi si od ledna budou moci zdarma změřit kvalitu potravin pomocí mobilní aplikace nazvané Foodgroot. Během sekundy zjistí z čárového kódu složení, výrobní postup nebo certifikát kvality – třeba cechovní normy.

Následně například jogurtu přiřadí hodnocení kvality – podobně jako třeba funguje hodnocení filmů v databázi ČSFD. Zároveň mléčný výrobek zařadí do žebříčku s dalšími jogurty.

„Chceme okamžitě přinést co nejvíc ucelené informace, aby je uživatel rychle pochopil, protože v obchodech jsou pouze ceny a spotřebitel musí sám složitě studovat složení,“ říká autor projektu a šéf firmy Foodgroot Petr Václavek.

V marketingu se pohybuje přes dvě dekády, poslední dobou působil mezi start-upy a mimo jiné se podílel na projektu on-line burzy umění Artstaq. S aplikací posuzující kvalitu potravin prý chtěl přijít před pěti lety. „V té době ale nebyla tak vyvinutá technologie, od té doby udělala obrovský krok,“ říká.

Informovanost zákazníků díky této aplikaci je podle Václavka jedinou cestou, jak bojovat s dvojí kvalitou potravin v Evropě. „Nevím, jak chtějí politici zrušit různé kvality potravin, když proti nim stojí velké nadnárodní firmy, které neporušují zákon,“ dodává.

Foodgroot u potravin měří asi pět desítek parametrů – jiný algoritmus posuzuje mléčné výrobky, pečivo i uzeniny. Složení tvoří polovinu kvality, velký podíl má technologie výroby, část bude tvořit názor uživatelů. „Nyní přemýšlíme nad tím, jestli ještě neoddělíme naše hodnocení od uživatelského, které je ovlivněné cenou i výrobcem,“ uvádí Václavek.

Na aplikaci pracuje tým lidí složený z matematiků, statistiků nebo odborníků zabývajících se potravinami nebo dietou. Má využívat data získaná z centrální databáze Brandbank od společnosti Nielsen. „Je zde komplexní složení potravin, ke kterému se dostaneme. Zajímá mě i spolupráce se státními institucemi, protože chci, aby vše bylo transparentní,“ tvrdí Václavek.

Informace o potravinách se už snaží podávat i jiné aplikace. V Česku například funguje Fér potravina (dříve Nutriatlas), která zákazníkovi vysvětluje složení a pomáhá například alergikům. Neobsahuje však hodnocení kvality a její další rozvoj podpořil obchodní řetězec Penny Market. Obdobná aplikace funguje také v USA.

Firma Foodgroot na základní vývoj vybrala padesát tisíc eur od investorů, tedy v přepočtu 1,2 milionu korun. Za vybrané peníze vyrobí aplikaci běžící na všech platformách. Další finance chce Václavek vybírat přes crowdfundingový portál. Sází na to, že je mezi lidmi o produkt zájem.

Opřít se může například o jinou aplikaci GreenScan. Ta si dala za cíl ukázat složení kosmetických produktů a na svůj vznik vybrala na portálu HitHit od lidí přes 280 tisíc korun – tedy ještě víc, než o kolik tvůrci projektu prosili.

Další peníze poslouží Foodgroot k rozvoji aplikace. První varianta sice bude zdarma, za další služby však mají zákazníci platit. „V momentě, až bude aplikaci používat hodně lidí, můžeme k základní verzi přidat třeba tu, za niž se bude platit. Za dvě eura například dostanete komentáře nebo podrobnější seznam látek,“ upřesňuje Václavek.

Jak zjistit kvalitu potravin podle čárového kódu?

9. srpen 2019 četba na 8 minut

  • Petr Václavek
  • Foto: Facebook Petra Václavka

Novou online platformu Foodgroot hodlá příští rok v lednu uvést na český a později i na evropský a globální trh podnikatel Petr Václavek. Platforma sbírá data o potravinách a soustředí je do aplikace, jíž budou zákazníci moci používat přímo v obchodech, a zjišťovat tak kvalitu potravin ještě předtím, než je zakoupí. Václavek představil Foodgroot v rámci konference Web Top 100.

Základem platformy Foodgroot má být elektronická aplikace, která bude schopná z čárového kódu výrobku v obchodě zjistit jeho složení, výrobní postup, certifikát kvality nebo názor ostatních uživatelů.

„Když si vezmete klasický nákupní košík, tak v něm najdete jednotlivé kategorie výrobků, z nichž každá má podkategorii a ta ještě subkategorii. Pak se bavíme zhruba o 300 oblastech a pro každou z nich je třeba zpracovat vlastní algoritmus a specifický model, protože se liší třeba biochemické složení: bílý jogurt a mléčná rýže jsou dva různé světy,“ popisuje Václavek.

Foodgroot tak podle něj bude u potravin měřit asi pět desítek parametrů. A na základě určené kvality je bude řadit do žebříčku.

„Čím se lišíme od fenoménu pořadů a projektů zaměřených na kvalitu potravin, typu Na pranýři nebo A dost!, je to, že budeme mít rating jednotlivých výrobků, tedy jejich hodnocení a seřazení.

Vezmete-li v obchodu šest jogurtů a naskenujete je, tak vám je aplikace seřadí vedle sebe podle kvality, přičemž vezme v úvahu všechny dostupné informace. Naší ambicí je vytvořit konečné místo pro určení kvality potravin a současně nabídnout obrovské množství dat médiím i institucím,“ tvrdí Václavek.

 „Aplikace není zlý policajt, který chce všechny kontrolovat, ale je to nástroj, aby se věci začaly měnit,“ dodal.

Budete mít zájem:  S igelitkami zadarmo je ámen. Kolik kde zaplatíte?

Sociální sítě 26. říjen 2017 četba na 4 minuty

Fungování ratingu přirovnal k české filmové databázi CSFD, kde filmoví fandové i recenzenti přidělují shlédnutým filmům procenta, ale současně je doplňují i komentáři nebo přímo detailními recenzemi. Foodgroot bude kvalitativní hodnocení sestavovat tak, že z poloviny přihlédne ke složení potraviny, velký podíl bude mít technologie výroby a zbylou část hodnocení bude tvořit názor uživatelů.

„Bude to srovnávač kvality potravin. Po naskenování výrobku uvidíte okamžitě jeho základní procentuální hodnocení a to, které výrobky se umístily v žebříčku nad ním i pod ním. V rozšířené informaci pak najdete rodokmen každého výrobku s detaily o něm. Otevřeme ji i výrobcům, kteří si budou moci sledovat své výrobky a obohacovat systém o další informace,“ konstatoval manažer.

Vedle těchto otevřených dat, která budou k dispozici všem, budou moci uživatelé údajně dodat do aplikace i informace o svém vlastním zdravotním stavu, na jejichž základě získají svůj životně-stylový zdravotní profil, k němuž pak bude aplikace přihlížet při hodnocení jednotlivých potravin – bude tedy schopna vyhodnotit i to, zda jsou pro konkrétního uživatele vhodné.

9. listopad 2017 četba na 3 minuty

Jako primární zdroj dat chce projekt využívat centrální databázi Brandbank od společnosti Nielsen, která podle Václavka pokrývá asi 75 procent trhu.

„Je velmi zajímavé, jaký vývoj prodělávají potraviny z hlediska technologií, co všechno v nich lze nahradit a obejít. Je to obrovský byznys, s nímž je těžké držet krok a orientovat se v tom, jak se vlastně potraviny vyrábějí,“ uvedl na konferenci Web Top 100 Petr Václavek. 

Připomněl pak i fakt, že Česko bývá z hlediska kvality potravin nazýváno „smetištěm Evropy“, čímž se začali zabývat i čeští politici.

„Fakt, že se něčeho chytí politici, bývá lakmusový papírek ukazující, že jde opravdu o vážné téma. Ale také naznačující, že se nic nevyřeší.

Příkladem mohou být podvodní pražští taxikáři, kde magistrát ani za dvacet let nedokázal s taxikářskou mafií hnout. Dokud nepřišla aplikace Uber,“ uvedl Václavek.

Na potravinovém trhu přitom podle něj v dnešní době době platí, že „nevědomost je volbou“, protože stačí poskládat si informace. 

Sociální sítě 5. listopad 2017 četba na 8 minut

„Existuje spousta aplikací, které se dívají na nějakou problematiku z dílčího pohledu, ale my děláme to, že trh indexujeme a dáváme mu vnitřní smysl, protože určujeme pořadí,“ uvedl Václavek.

„Přes osmdesát procent lidí nám říká, že nejsou schopni se zorientovat v nabídce a určit kvalitu potravin.

Klíčovou otázkou přitom je, co vlastně znamená ten pojem znamená a jak skutečnou kvalitu potravin určit.“

◀ PŘEDCHOZÍ ČÁST DALŠÍ ČÁST ▶

Objevte kvalitu potravin

Hovězí zadní

Naše hovězí pochází z masa mladých býků, chovaných na 300 farmách po celé České republice. Poctivá práce řezníků, pečlivé opracování, dvojí kontrola kvality a jasný původ, to všechno je Vocílka. Kvalitní maso výhradně z českých chovů.

Hovězí mělněné

Naše hovězí mělněné s tučností do 9 % je z kvalitního libového masa mladých býků, chovaných na 300 farmách po celé České republice. Poctivá práce řezníků, pečlivé opracování, dvojí kontrola kvality a jasný původ, to všechno je Vocílka. Kvalitní maso výhradně z českých chovů.

Vepřová krkovice

Naše krkovička je z vepřů, chovaných na 60 farmách po celé České republice. Poctivá práce řezníků, pečlivé opracování, dvojí kontrola kvality a jasný původ, to všechno je Vocílka. Kvalitní maso výhradně z českých chovů.

Citron

V BILLE máme rádi šťavnaté, kyselé citrony. Naše odrůdy mají silnou slupku, takže ovoce zůstává déle šťavnaté. A vy si můžete vychutnat více šťávy.

Ledový salát

U nás v BILLE víme, jak má vypadat skvělý ledový salát. Křupavý, vzdušné struktury, velký a křehký. Zkrátka jako ten náš. Protože na kvalitě opravdu záleží.

Kiwi

Chutnají báječné, protože jsou zralá, a tak obsahují hodně přírodního cukru. Vozíme je pro vás ze slunných farem celého světa.

Hruška

U nás dostanete velké, ručně sbírané hrušky. Jsou báječně křupavé a šťavnaté. Balíme je v jedné vrstvě, aby zůstaly neporušené. Vychutnejte si špičkovou kvalitu našeho ovoce.

Grapefruit

U nás v Bille máme speciální odrůdy grapefruitů s krásnou oranžovou až červenou slupkou a tmavě červenou dužinou. Nejlepší je ale jejich chuť, tak sladká a šťavnatá. Zkrátka jedinečnost zvenčí i zevnitř.

Ananas

Naše ananasy jsou opravdu sladké. Je to proto, že je sklízíme zralé. A proto jsou tak čerstvé a plné šťávy.

Avokádo

U nás v BILLE najdete velké plody s velkým množstvím dužiny. A to znamená více lahodné dužiny pro vás.

Mango

U nás v BILLE dáváme mangu čas, který potřebuje, aby dozrálo na stromě. Plody jsou tak připravené k jídlu. Mají žlutou až oranžovou dužinu, která je nejen krásná, ale chutná a zdravá.

Cherry rajčátka

U nás v BILLE najdete oválná cherry rajčátka ideální velikosti. Nejsou ani moc velká, ani moc malá. Mají lahodnou, vyváženou chuť zralých rajčat.

Pomelo

U nás v Bille najdete velká pomela, která se dobře loupou a mají šťavnatou, aromatickou dužinu. Díky silné kůře zůstanou dlouho lahodná a plná šťávy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector