Thékom (nádor vaječníku) – příznaky, příčiny a léčba

Obsah:

Nádory vaječníků a vejcovodů představují asi 15 % všech zhoubných novotvarů u žen. Česká republika se s incidencí 23 (počet nových případů na 100 000 žen za rok ) nachází na 4.

místě v Evropě, úmrtnost na tyto nádory je relativně vysoká a činí 15 (zemřelých na tuto diagnózu na 100 000 žen za rok).

Biologické chování nádorů vaječníků a vzácných nádorů vejcovodů je velice podobné, proto jsou uváděny spolu, léčba těchto nádorů je identická.

Obrázek: Vývoj výskytu nádorů vaječníků a úmrtnosti na něj v českých zemích.

Projevy nádorového bujení vaječníků (symptomatologie)

Projevy nádorového onemocnění vaječníků a vejcovodů přicházejí bohužel pozdě a nejsou pro toto onemocnění příznačné. Nemocné mívají pocit nepohody v břiše, jsou unavené, mají pocit plnosti, někdy se jim zvětšuje objem břicha.

To způsobuje buď sám rostoucí nádor, či jím způsobený výpotek (tekutina) v dutině břišní, odborně zvaná ascites. Nádor se také může projevit až vzdálenými ložisky (metastázami) v jiných orgánech, například dušností při postižení plic.

Typ nádoru

Nádory vaječníků se dělí do dvou velkých skupin, na nádory epitelové (karcinomy = rakovina) a nádory vycházející z jiných struktur vaječníků, tzv. neepitelové .Tyto nádory postihují obvykle ženy mladšího věku a mají velmi dobrou prognózu, tvoří maximálně 10 % všech nádorů vaječníků . Dále se budeme zabývat pouze nádory epitelovými – karcinomy.

Příčina vzniku nádoru vaječníků

Příčina vzniku nádorů vaječníků není známa, významná role se přisuzuje vlivu ženských pohlavních hormonů, estrogenů a zvláště pak jejich vlivem na dozrávání vajíčka – ovulaci. Proto užívání hormonální antikoncepce, které blokuje ovulaci, vede ke snížení rizika nádorového bujení.

Zda toto snížení rizika trvá i po ukončení užívání hormonální antikoncepce, není známo.
Jsou známy i dědičné formy nádorů vaječníků. Tím jsou ohroženy nejvíce ženy s mutací genů BRCA-1 a BRCA – 2, které mimo jiné spolupůsobí na vzniku karcinomu prsu. Tyto nádory postihují mladší ženy do 40 let věku.

Obecně postihují zhoubné nádory vaječníků nejčastěji ženy mezi ve věku mezi 50 a 75 lety.

 • Prevence vzniku nádorů vaječníků neexistuje.

Diagnostika

Včasná diagnostika nádorového onemocnění vaječníků je vždy velmi náročná a neexistuje žádný jednoduchý test, kterým by se toto onemocnění dalo objevit. Proto je důležité, aby ženy pravidelně navštěvovaly preventivní gynekologické prohlídky, které umožní onemocnění objevit v časném a tedy vyléčitelném stádiu.

Při podezření na nádor vaječníku či vejcovodu se lékař vyptá ženy na její potíže, dobu jejich trvání, vztah k menstruačnímu cyklu, poslední menstruaci, počet porodů, hormonální léčbu, na poslední preventivní gynekologické vyšetření – tedy stanoví osobní anamnézu.

Pak se vyptá na závažná onemocnění v rodině, eventuální výskyt nádorů, věk ve kterém se projevily – odebere anamnézu rodinnou v pátrání po možné dědičné příčině onemocnění.

Pak provede gynekologické vyšetření a ultrazvukové vyšetření. K základnímu vyšetření patří též odběr krve včetně marketu CA-125 (může být zvýšen u nádoru vaječníků) a snímek plic. Někdy je třeba doplnit vyšetření počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí(MRI).

Tato vyšetření nevedou k diagnóze přímo, ale jsou nutná před operací, která jako jediná může stanovit či vyvrátit diagnózu nádorů vaječníku. Přesná diagnóza se pak získá na základě histologického (pod mikroskopem) vyšetření tkání odebraných při operaci.

Prognóza nádorů vaječníku a vejcovodu

Základním prognostickým znakem (ukazuje, jak je pravděpodobné, že onemocnění bude vyléčeno) je rozsah onemocnění, tj. které orgány byly kromě vaječníků nádorovým onemocněním postiženy).

Teprve pak rozhoduje o výsledcích léčby typ nádoru, jeho agresivita či celkový stav nemocné. Nádory se dělí do čtyř stádií, kdy stádia I a II tvoří časně zjištěné nádory, stádia III a IV jsou pak již pokročilá.

Časné nádory rozsahu I a II (tedy nádory, které jsou lokalizovány v pánvi nemocných), mají dobrou prognózu, vyléčení je u nich pravidlem.

 1. Bohužel 75% všech nádorů vaječníků je diagnostikováno ve stádiích III a IV, kdy je léčba výrazně náročnější a její výsledky nejsou dobré.
 2. Obrázek: Rozdělení stádií nádoru vaječníku v České republice.

Léčba

Léčba nádorů vaječníků a vejcovodů je složitá a kombinovaná, zahrnuje chirurgickou operaci, chemoterapii, hormonální léčbu, ozáření, či různé kombinace těchto metod.

Operace

Základním diagnostickým i léčebných krokem u nádorů vaječníků a vejcovodů je operace, provedená zkušeným onkochirugickým týmem. Ta spočívá v otevření dutiny břišní, kdy chirurg pohledem a hmatem prozkoumá orgány dutiny břišní, ověří rozsah onemocnění a odebere část nádoru na okamžitému histologické vyšetření (vyšetření tkáně pod mikroskopem).

Dle rozsahu onemocnění pak stanoví optimální postup operace. Je – li onemocnění menšího rozsahu (stádia I a II ) a je-li to technicky možné, provede radikální chirurgický výkon, který spočívá v odstranění vaječníků, vejcovodů, dělohy, odstraní velkou předstěru v břiše(omentum), slepé střevo a odebere mízní uzliny z oblasti pánve a kolem velkých cév (v oblasti bederní páteře).

Takováto rozsáhlá operace vyžaduje běžně následný desetidenní pobyt v nemocnici.
Někdy ovšem tato radikální operace není možná. Je to tehdy, když nádor postihuje orgány, které by mohl chirurg poranit a radikální operace není technicky možná.

Zde chirurg opět odebere vzorek tkáně na histologické vyšetření a snaží se odstranit co nejvíce nádorových hmot (debulking), byť některé je nucen ponechat v břiše nemocné.

U mladých nemocných, které si přejí mít ještě děti, je možné u velmi časných stádií provést záchovný výkon, který další těhotenství umožní.

Chemoterapie

Po operaci zváží onkogynekologický tým u všech nemocných vhodnost pooperační chemoterapie (podání léků ničících nádorové buňky). Ta je podávána všem nemocným, kromě pacientek s velice časným stádiem onemocněním či komplikujícími onemocněními.

Chemoterapie má několik úkolů
U nemocných po kompletním odstranění nádoru má pojistit chirurgický výkon zahubením neviditelných a ojedinělých nádorových buněk, které mohly zůstat operací nedotčeny – adjuvantní podání.

U nemocných, kde nebyla radikální operace možná, je úkolem chemoterapie zmenšit nádor v břiše nemocné natolik, aby po 2 – 4 cyklech této léčby bylo možné provést operaci znovu a nádorovou tkáň odstranit.

To se nazývá neoadjuvantní chemoterapie a po operaci je nemocná léčena ještě několika stejnými cykly chemoterapie.

Základním lékem pro léčbu nádorů vaječníků je derivát platiny spolu s druhým lékem – taxanem. Tato vysoce účinná léčba byla vyzkoušena na řadě klinických studií a v současné době představuje standard v léčbě tohoto onemocnění.

Léčba se obvykle zahajuje do měsíce od operace, probíhá v intervalech po 3 týdnech a obě dvě látky jsou podávány do žíly.

Před zahájením léčby je třeba vyšetřit základní krevní a biochemické hodnoty, funkci ledvin, před podáním taxanu je aplikována premedikace (léky, snižující riziko alergické reakce).
Ženy samozřejmě zajímá, jaké jiné vedlejší účinky má tato chemoterapie.

Bohužel, ztráta vlasů během prvních několika cyklů je pravidlem (po ukončení léčby dorostou), stejně tak je potřeba podávat léky proti zvracení. Přes tyto nepříjemnosti řada nemocných absolvuje tuto léčbu bez problémů ambulantně.

Budete mít zájem:  Farmářské trhy (22.-28. 11.): Advent začíná...

Léčba relabujícího (znovu se vracejícího) onemocnění

U vyšších stádií onemocnění (III a IV) a zejména, pokud se nepodařilo při operaci odstranit všechny nádorové hmoty z dutiny břišní, se často nádorové onemocnění vaječníků navrací.

Projevuje se to růstem nádorové tkáně v břiše, potížemi s vyprazdňováním střev (zácpa) či vznikem tekutiny v dutině břišní.

Tento stav onemocnění již v naprosté většině případů nelze vyléčit, moderní protinádorová léčba však umožňuje nemocným odstranit problémy s růstem nádoru (paliativní efekt) a prodloužit přežití.
K léčbě se používají cytostatika tzv. II. řady a hormonální preparáty.

Pro léčbu břišního výpotku se používá chemoterapie podaná přímo do dutiny břišní (intraperitoneální chemoterapie).

V případě pouze lokálních projevů nádorového bujení se využívá možnosti lokální resekce či ozáření nádorového ložiska.

Sledování nemocných

Po ukončení léčby je nemocná nadále sledována (dispenzarizována) v pravidelných kontrolách, kdy v prvých třech letech je obvykle zvána ke kontrolám po 3 měsících. Po této době se jejich interval prodlužuje, nemocné jsou dispenzarizovány doživotně.

Doc.MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.
Onkologické a radioterapeutické oddělení FN
E.Beneše 13
305 99 Plzeň

Email: [email protected]

Rakovina vaječníku: příznaky, léčba (karcinom ovaria)

Rakovina vaječníku představuje velice nebezpečnou nemoc postihující
ženské reprodukční orgány.

Vaječník (ovarium) je párový ženský pohlavní
orgán
vyskytující se v oblasti malé pánve. Oba vaječníky jsou
lokalizovány po stranách dělohy (uterus), se kterou jsou
spojeny vejcovody (tubae uterinae). Vaječníky ženy
v reprodukčním období jsou velké zhruba jako švestka, po menopauze se
jejich velikost zmenšuje.

Ovaria plní dvě základní funkce. Produkují pohlavní
hormony
(estrogeny a gestageny), které regulují menstruační cyklus
a komplexně působí na celý ženský organismus. A také ještě slouží
jako skladiště ženských pohlavních buněk, vajíček.

Každé vajíčko je uloženo v jakémsi pouzdru, folikulu. Během každého
menstruační cyklu roste a uzrává několik folikulů najednou, až jeden
z nich zhruba v půlce cyklu praskne (stádium tzv. ovulace)
a vypustí vajíčko do vejcovodu. Pokud dojde ke kontaktu vajíčka a spermie,
může dojít k oplodnění (fertilizaci) a v děloze se
vyvíjí plod.

Rakovina je nemoc, která napadá buňky v různých tkáních lidského
těla. Zdravé buňky se neustále regulovaně dělí a udržují si stabilní
stav dle potřeb organismu. Kdežto nádorové buňky podléhají
neregulovanému a nekontrolovatelnému dělení a tvoří neorganizované
shluky, nádory (karcinomy, tumory).

Existují dva druhy nádorů, benigní a maligní.
Benigní nádory (nezhoubné) rostou pomalu v místě
jejich vzniku a nemají sklony tendence pronikat a napadat ostatní zdravé
tkáně. Na vaječnících vznikají nezhoubné nádory celkem často,
označují se jako tzv. cystomy. Jsou v průměru 20-30 cm
velké, vyplněné tekutinou nebo hlenem a obalené tenkou slupkou.

Svou nezanedbatelnou velikostí však mohou utlačovat okolní
tkáně
(střevní kličky, cévy, močové cesty atd.). Léčba
benigního nádoru se většinou řeší operativní cestou,
kdy se nádorové buňky odstraní a nemoc tak končí. Nezhoubné nádory
nepředstavují rakovinu v pravém slova smyslu, protože neohrožují ostatní
zdravé tkáně.

Maligní nádory napadají a prorůstají
do zdravých tkání
, kde tvoří druhotná ložiska, tzv.
metastázy.

Metastázy mohou expandovat dále do ostatních
orgánů krevní nebo mízní cestou.

V případě rakoviny vaječníků je
charakteristické odlupování částeček nádoru a jejich přichycení na
další orgány, například na střevo, dělohu, vejcovody,
pobřišnici atd.

Karcinom ovaria se jen zřídkakdy šíří krevní cestou. Ke svému
rozšíření využívá zejména mízní cévy, kterými se dostává až do
mízních uzlin dutiny břišní, kde metastázuje.

Rakovina se vyskytuje v různých formách s nevyzpytatelnými příznaky a
projevy, léčbou a šancí na uzdravení. V případě rakoviny vaječníků
se nejčastěji jedná o epiteliální karcinom, který se tvoří z buněk
ležících na povrchu ovarií.

Rizikové faktory rakoviny vaječníku

Zvýšené riziko onemocnění rakovinou vaječníku nám může prozradit
rodinná anamnéza. Pokud některou vaší blízkou příbuznou
postihl karcinom vaječníku, máte i vy zvýšené riziko onemocnění.

osobní anamnéza nám může leccos napovědět. Pokud
jste prodělala např. rakovinu prsu, jste náchylnější i k rakovinnému
bujení na vaječnících.

Významným rizikovým faktorem je věk. Lze konstatovat,
že s přibývajícím věkem roste i riziko onemocnění rakovinou
vaječníků. Kritické období nastává zejména po
menopauze
, což dokazuje i polovina postižených pacientek, které
jsou starší šedesáti tří let.

Ve vyšším ohrožení se mohou vyskytovat i ženy, které začaly
menstruovat před dvanáctým rokem života nebo ženy procházející
menopauzou již v padesáti letech.

Velké riziko s sebou přináší i léky na neplodnost
(klomifencitráty). Riziko je ještě vyšší v případě, že se ženě
nepodařilo i přesto otěhotnět.

V neposlední řadě rizikové faktory reprezentuje
kouření tabákových výrobků a konzumace nadměrného
množství alkoholu. Tyto faktory jsou zodpovědné zejména za
vznik nádorů mucinózního typu.

Prevence rakoviny vaječníku

V případě karcinomu vaječníku neexistuje žádná účinná prevence,
která nám zajistí stoprocentní ochranu. Je tu ale několik možností,
které mohou snížit riziko jejího vzniku.

 • Je dokázáno, že užívání hormonální perorální
  antikoncepce
  po dobu minimálně tří let snižuje riziko rakoviny
  vaječníků o 30-50%.
 • Ženy, které zvolily jako ochranu před početím podvázání
  vaječníků
  , riziko rakovinného bujení snížily až o 67%.
 • Obecně můžeme konstatovat, že částečnou ochranu zaručuje
  těhotenství a dostatečně dlouhé kojení
  (minimálně po dobu jednoho roku).
 • Studie prokázaly, že ochranné účinky má i strava bohatá na
  zeleninu.

Příznaky a projevy rakoviny vaječníku

Rakovina vaječníků se dlouho nikterak neprojevuje a nenese s sebou
žádné specifické příznaky. Nemusí být objevena ani při běžné
gynekologické prohlídce .Právě proto je jen málokdy nádor nalezen včas
v počátečním stádiu.

V pokročilém stádiu žena může cítit pobolívání
břicha
, nadýmání a pálení žáhy.

Nádor mezi tím neustále roste a odštěpuje drobné částečky, které
napadají další tkáně (střevní kličky, pobřišnici, povrch jater atd.) a
zakládají druhotná ložiska.

Tato ložiska produkují tekutinu, která se
kumuluje v břišní dutině a tvoří tzv. ascites.

Nádorové buňky mohou projít dokonce i bránicí až do pohrudniční
dutiny, kde mohou též produkovat tekutinu, tzv. pleurální
výpotek
.

Pokročilejší stádium je charakteristické zvětšením objemu
břicha
, bolestí břišní stěny, častým
močením
(způsobené tlakem, který působí na močový měchýř),
zácpou (způsobenou tlakem na konečník),
nechutenstvím, zvracením a v některých
případech i dýchacími potížemi.

Léčba rakoviny vaječníku

Je třeba, aby se pacientka svěřila do rukou odborníků ve
specializovaných zdravotnických zařízeních, nejlépe v tzv.
onkogynekologických centrech.

Rakovina vaječníků je léčena kombinací dvou metod, operací a
následnou chemoterapií.

Cílem operace je jednak odstranění maximálního
možného množství nádorových buněk (tzv. debulking),
jednak stanovení přesného rozsahu onemocnění
(tzv.staging). Řez je veden od stydké spony až k pupku
(v některých případech i nad pupek) pro přehlednější orientaci
v celé dutině břišní.

Standardně se odstraňují oba vaječníky a vejcovody (adnexectomie),
děloha (hysterectomie), slepé střevo (appendectomie), předstěra břišní
(omentectomie) a odběr vzorků mízních uzlin (lymfadenectomie). Ve vážných
případech je třeba odstranit i slezinu nebo část střeva.

Někdy se může stát, že je nádor v úzkém vztahu k životně
důležitým orgánům a je nemožné jej odstranit bez poškození orgánu
(nádor je tzv. inoperabilní). A tak se operatér snaží odstranit alespoň
co nejvíce nádorové tkáně.

Budete mít zájem:  Známe se z minulého života

Chemoterapie představuje boj proti rakovinnému bujení
pomocí cytostatik (látky, které mají schopnost likvidovat
rychle se dělící nádorové buňky). Cytostatika jsou do organismu dodávána
buď v injekční nebo tabletové formě.

Ovariální karcinom je na chemoterapii velice citlivý.
Chemoterapie působí systémově. To znamená, že ničí i sekundární
ložiska, která ještě nebyla ani objevena.

V současné době se při
chemoterapii používají cytostatika obsahující sloučeniny
platiny
(karboplatina,cisplatina) v kombinaci s dalšími cytostatiky
(paklitaxel, adriamycin, atd.).

Cytostatika jsou podávána v jednodenních
i vícedenních režimech. Léčba se opakuje ve čtyřtýdenních intervalech
(v tzv. sériích).

Jak si mohu pomoci sama

Při léčbě ovariálního karcinomu je nezbytně důležité, aby pacientka
hodně odpočívala, zvláště při náročné chemoterapii,
která krade velké množství energie.

Moc o svém onemocnění nepřemýšlejte nebo by vás po chvíli úplně
pohltilo. Snažte se zaměřit na běžné činnosti všedního dne. Věnujte se
svým koníčkům, rodině a přátelům.

Dodržujte zdravou životosprávu, připravujte si pestrou
stravu bohatou na zeleninu a ovoce, snažte se věnovat v rámci možností
i nějaké fyzické aktivitě a vyhněte se každopádně jakýmkoli stresovým
a psychicky náročným situacím.

Komplikace rakoviny vaječníku

Komplikace nemoci nastávají při samotné protinádorové léčbě,
protože ta způsobuje mnohé vedlejší účinky.

Po operaci může dojít k zanícení dutiny břišní (to
se však v dnešní době stává zřídkakdy). Častěji dochází
k povrchovému zanícení rány, které se však vyléčí
pravidelným čištěním a ošetřováním.

Je nutné zmínit, zejména mladším pacientkám, že odstraněním
pohlavních orgánů mizí i jejich šance mít vlastní děti.

Navíc musí
počítat s tím, že po odstranění vaječníků dochází k markantnímu
poklesu pohlavních hormonů (estrogenů), což způsobuje nástup
menopauzy (projevující se např. návaly horka, pocením) a
dřívější nástup řídnutí kostí a onemocnění srdce a cév.

Při tzv.
substituční (náhradní) hormonální léčbě jsou pacientce
tyto hormony dodávány a tak se příznaky spojené s menopauzou zmírní.

Chemoterapie je faktorem, který způsobuje těžké komplikace. Cytostatika
totiž neumí moc dobře rozlišovat mezi rapidně se množící nádorovou
buňkou a rychle se dělící buňkou zdravé tkáně.

Mezi zdravé buňky,
které procházejí rychlým dělením, můžeme řadit buňky vlasových
folikulů, výstelky trávicí trubice a zejména buňky kostní dřeně, které
produkují červené a bílé krvinky nezbytné pro organismus.

Tudíž nejzávažnější problémy způsobují cytostatika tím, že
ničí i zdravé buňky lidského organismu. Tento proces se
projevuje chronickou únavou, nevolností a zvracením, větší náchylností
k infekcím, vypadáváním vlasů atd.

Diskuse

Další názvy: karcinom ovaria, karcinom vaječníku, karcinom ovaria, maligní nádor vaječníku, zhoubný nádor vaječníku

Sedm příznaků rakoviny vaječníků, které možná ignorujete

„Bohužel nádory vaječníků bývají i v dnešní době diagnostikovány v pozdních stadiích, nejvíce ve stadiu, kdy je nádor rozšířen různou měrou v dutině břišní. Je to dáno na rozdíl od ostatních gynekologických nádorů absencí varovných příznaků, díky anatomické lokalizaci vaječníků,“ říká gynekolog Lubomír Hašlík z gynekologické ambulance GYNPRAG.

Často se tedy stává, že tuto nebezpečnou chorobu lékař odhalí až v pokročilém stadiu, kdy se snižuje šance na přežití. Zjištění ovariální rakoviny v raném stadiu tak může být hlavní zbraní a klíčem k přežití.

Podle organizace American Cancer Society je relativní míra pětiletého přežití pro všechny typy rakoviny vaječníků 45 procent. Toto číslo však stoupá až na 92 procent v případě, že je rakovina zachycena ve stadiu, než se rozšíří mimo vaječníky.

Doktor Kevin Holcomb, ředitel onkogynekologie na Weill Cornell Medicine, uvedl pro server msm.com, že asi 70 procent všech nádorů vaječníků je diagnostikováno ve stadiích III a IV, kdy je léčba mnohem náročnější a šance na přežití jsou mnohem nižší.

Podle slov doktora Holcomba však rakovina vaječníků není tichá nemoc a mnoho žen s tímto nádorem má příznaky v prvních měsících a týdnech před stanovením diagnózy. Tyto symptomy však bývají nejasné a nespecifické. Na rozdíl od rakoviny prsu navíc dosud nebyl vyvinut přístroj na pravidelné a přesné screeningové vyšetření, který by zhoubný nádor odhalil v počátečním stadiu.

A které faktory přispívají ke zvýšenému riziku vzniku rakoviny vaječníků? „Jsou to faktory, které přímo či nepřímo souvisí s ovulací nebo pozměněnou strukturou tkání vaječníků.

Protože jeden z hlavních patogenetických činitelů je počet ovulací (uvolnění vajíčka z vaječníku v průběhu menstruačního cyklu), každý faktor, který snižuje počet ovulací, lze teoreticky považovat za ochranný.

Sem patří kromě většiny druhů antikoncepce, která ovulaci blokuje, i jakékoliv těhotenství, počítaje i předčasně ukončené, potraty anebo i těhotenství mimoděložní,“ vysvětlil gynekolog Hašlík a dodal, že největší riziko v tomto ohledu má žena, která za svůj reprodukční cyklus nerodila.

„Dalším činitelem jsou léky na stimulaci ovulace nebo v podstatě samotná léčba neplodnosti.

Zde probíhá diskuse, zda-li je hlavní příčinou samotná mnohonásobná tvorba vajíček v průběhu stimulace ve vaječníku nebo druhotné zvýšení hormonů v těle ženy, které je důsledkem této stimulace.

Ze strukturálních faktorů jsou to především individuální genetická predispozice a přítomnost nezhoubných onemocnění vaječníků za života ženy. Mezi hlavní rizikové genetické faktory patří obávaná mutace v tzv.

BRCA 1 a 2, která je známá především v souvislosti s karcinomem prsu. Mezi benigní nádory jako predisponující faktory patří tzv. endometrióza a nadměrná tvorba cyst. Dále pro úplnost je vyšší riziko u žen vyššího socioekonomického stavu, kavkazské rasy a žen s krevní skupinou A,“ uvedl doktor Hašlík.

Jak už jsme zmínili výše, příznaky ovariální rakoviny jsou víceméně neurčité, a pokud je zaznamenáte, neznamená to, že určitě trpíte zhoubným nádorem. Stejné příznaky mohou provázet mnohá jiná nenádorová onemocnění.

Pokud však symptomy přetrvávají každý den po dobu několika týdnů, doktor Holcomb radí zajít si k lékaři a zažádat o pánevní vyšetření, ultrazvukové transvaginální vyšetření nebo krevní testy CA 125, které mohou pomoci odhalit rakovinu vaječníků.

Nadýmání a bolesti břicha

Jedním z příznaků, který může naznačovat, že se něco ve vašem těle děje, je tlak v břiše, nadýmání, pocit plnosti a dlouhodobá bolest v oblasti břicha a podbřišku.

Doktorka Amanda Faderová, docentka a ředitelka Kelly Gynocologic Oncology Service na Johns Hopkins Medicine, vysvětlila, že při rakovině vaječníků mohou vyrůst poměrně velké nádory, které navíc způsobí vznik tekutiny v dutině břišní, což může vést k poměrně dramatickému zvětšení břicha. Pokud vám tedy naroste břicho, ale jiné části těla, jako jsou obličej a paže, naopak ztrácí tuk i svalovou hmotu, měli byste podle Faderové raději zamířit k lékaři.

Budete mít zájem:  Recept na bezový sirup, lahodný a léčivý nápoj našich babiček

Změny ve vyprazdňování

Časté nutkání na stolici, těžká zácpa, která se střídá s průjmem, nebo také pálení žáhy mohou poukazovat na spoustu méně závažných problémů, než je rakovina vaječníků, ale doktor Holcomb neradí tyto potíže ignorovat. Zvláště pokud přetrvávají delší dobu a nikdy jste na ně netrpěla.

Vypočítejte si plodné dny, datum porodu nebo svůj body mass index

Doktor Holcomb se domnívá, že je v tomto případě vhodné požádat lékaře o celkové vyšetření a rovnou zmínit podezření na rakovinu vaječníků. Včasná diagnóza je totiž při tomto onemocnění velice důležitá.

Ztráta chuti k jídlu

 • Nenápadným příznakem rakoviny vaječníků může být podle doktora Holcomba i pocit sytosti při malém příjmu potravy, nebo nechuť k jídlu.
 • Doktor Hašlík souhlasí s tím, že mezi příznaky nádoru vaječníků lze považovat i sníženou chuť k jídlu, která je ale spíše přisuzována druhotně přítomností vody v těle, nadmutím břicha a útlakem zažívacího ústrojí.
 • „Nejčastěji přinutí ženu navštívit gynekologa či praktického lékaře náhlý příbytek na váze spolu s námahovou dušností, nechutenstvím, poruchou defekace anebo močením či vzácněji vaginálním krvácením, vše z výše uvedených příčin,“ řekl doktor Hašlík.

Nevolnost

Bolest břicha, nevolnost a zvracení patří mezi běžné potíže, které mohou mít mnoho příčin.

Pacient ani lékař si proto obvykle nedá hned do souvislosti žaludeční nevolnost a zvracení s něčím tak vážným, jako je rakovina vaječníků.

Nicméně doktor Holcomb upozornil, že příznaky ovariální rakoviny nejsou izolovaným příznakem, ale souborem příznaků. A spolu s nevolností a nadýmáním se v případě rakoviny vaječníků objevují i další tělesné změny.

Častější močení

Mezi takové změny patří i častější nutkání na močení. Doktorka Faderová uvedla, že časté návštěvy toalety nemusí vždy ukazovat na zánět či podráždění močového měchýře.

Pokud se změna ve vyprazdňování močového měchýře objeví náhle a navíc zaznamenáte další příznaky, které jsou zmíněny v tomto článku, je podle Faderové vhodné poradit se o těchto potížích s lékařem.

Menstruační poruchy

Podle Ovarian Cancer National Alliance změny ve vašem menstruačním cyklu mohou mít celou řadu příčin včetně hormonální nerovnováhy, zánětů, polypů či mimoděložního těhotenství.

I v případě tohoto příznaku však platí, že samotná nepravidelná menstruace nemusí být důvodem k obavám.

Větší problém může nastat při kombinaci těchto potíží s dalšími symptomy, které zmínili doktor Holcomb a doktorka Faderová.

Bolest při pohlavním styku

Odborníci z Ovarian Cancer National Alliance v souvislosti s prevencí rakoviny vaječníků upozorňují také na bolestivý pohlavní styk. I tento intimní problém může mít celou řadu příčin, pozor byste si však měly dát, pokud se pro vás stane sex bolestivým bez zjevné příčiny a tento stav přetrvává déle než dva týdny.

Nejlepším způsobem, jak se před rakovinou vaječníků chránit, je prevence, i když ani ta nedokáže zaručit, že se vám ovariální rakovina vyhne. Stejně jako u jiných typů rakovin i v tomto případě odborníci doporučují především dostatek pohybu a zdravou stravu s převahou zeleniny a ovoce.

Podle doktora Hašlíka je jedinou možnou prevencí pravidelná návštěva gynekologické ordinace, kde by mělo být standardně provedeno v kompletní vaginální ultrazvukové vyšetření.

Rakovina vaječníků: zákeřná nemoc, která přichází nenápadně

Foto: Pixel-Shot, Shutterstock.com

Syndrom malé sukně, tak se někdy mluví o rakovině vaječníků. Podobně jako u jiných nádorů i toto závažné onemocnění dlouho nezpůsobuje žádné problémy. Projeví se až ve chvíli, kdy nádor vyroste a tlačí na své okolí. Následkem toho dojde k zvětšení objemu břicha, s kterým souvisí i zmíněný název.

Nemoc trápí nejčastěji ženy mezi 55–75 rokem života, nevyhýbá se ale ani mladším. Diagnózu si každý rok vyslechne více než 900 žen v ČR. Šest set z nich na následky onemocnění zemře. Jde o sedmou nejčastější rakovinou a osmou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu u žen na světě.

U 10 až 15 procent pacientek jde o geneticky dědičné onemocnění související s mutací BRCA 1 a BRCA 2, které zhoršují riziko onemocnění rakovinou prsu. Pokud měl v rodině některý blízký příbuzný rakovinu prsu, vaječníků nebo dělohy, je vhodné udělat včas genetické vyšetření.

Vyšší riziko rozvoje onemocnění mají také ženy, které nikdy nerodily, nebraly antikoncepci, začaly brzy menstruovat nebo u nich menopauza nastoupila později, v minulosti měly cysty nebo endometriózu.

Silná a bolestivá menstruace? Může to být endometrióza

Problémem tohoto nádorového onemocnění je, že nikterak nevaruje, že se v těle děje něco divného. V břiše je místa dost, a tak se v něm zhoubné bujení může šířit dlouho nenápadně. Včasné diagnóze může napomoci sledování kombinace a opakování určitých příznaků.

Důležité je nepodceňovat nadměrné nadýmání a zvětšující se břicho, bolesti břicha nebo trvalý tlak v bederní krajině, všímat si nepravidelné menstruace nebo abnormálního krvácení z pochvy, nevolnosti či zvracení, únavy, zácpy i častějšího močení.

Foto: Demkat, Shutterstock.com

Časté močení nemusí být jen příznakem zánětu močových cest

Nemoc nemá inkubační dobu.

Lékaři se vždy snaží odstranit nádor chirurgicky, při tom obvykle vyjmou vaječníky a vejcovody společně s dělohou, okolními tkáněmi, slepým střevem a mízními uzlinami v pánvi, využívá se chemoterapie a nově i biologická léčba. Ozařování se při léčbě rakoviny vaječníků obvykle nepoužívá.

Provádí se ultrazvuk břicha, následně CT vyšetření břicha. Z krve lze navíc zjistit určité markery, které na nemoc ukazují.

Foto: H_Ko, Shutterstock.com

Více než polovina žen s rakovinou vaječníků má šanci, že bude žít i po pěti letech. U pacientek s rakovinou prsu je šance přežití pěti let 89 %

Nejvíce jich vzniká při léčbě, která má vedlejší účinky. Po chirurgické léčbě může dojít k zanícení rány. Nutné je myslet na to, že odstraněním vaječníků zcela končí plodnost ženy, dochází také k poklesu estrogenů. To způsobuje nástup menopauzy se všemi negativnímu projevy včetně zvýšení rizika osteoporózy a nemocí srdce a cév.

Jak poznáte, že se blíží menopauza

Riziko vzniku nemoci se zvyšuje s věkem. Vliv má kouření, nezdravá strava, riziko nemoci se naopak snižuje, pokud se žena stane matkou. Ohroženější jsou obézní ženy. U pacientek s prokázanou mutací v genech BRCA se doporučuje odstranění vaječníků a vejcovodů poté, co si vyřeší  plánování rodiny. Důležité pro všechny ženy jsou pak pravidelné preventivní prohlídky u gynekologa.

 • Popis – Nádorové onemocnění postihující zejména ženy po menopauze
 • Příznaky – Zažívací potíže, bolesti břicha, zácpa, potíže s močením, zvětšující se břicho
 • Inkubační doba – Není
 • Léčba – Chirurgické odstranění nádoru, chemoterapie, biologická léčba
 • Smrtnost – Tento typ rakoviny má nejvyšší úmrtnost ze všech gynekologických nádorů. Zhruba polovina žen s rakovinou vaječníků má pětiletou šanci na dožití.
 • Prevence – V případě výskytu v rodině je třeba genetické vyšetření. Důležitá je zdravá strava, nekouřit a udržovat přiměřenou váhu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector