Preventivní prohlídky jsou povinné!

Co všechno můžete realizovat bez vlastní úhrady z veřejného zdravotního pojištění? Na jaké preventivní prohlídky máte nárok? Dozvíte se nejen to, v jakém období života a kolik prohlídek můžete u různých lékařů podle jejich zaměření absolvovat. Vysvětlíme vám, jaká konkrétní vyšetření jsou pro vás v rámci prohlídek připravena (samozřejmě opět plně hrazená zdravotním pojištěním) apod.

Kompletní přehled obsahu preventivních prohlídek u dětí i dospělých upravuje vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70/2012 Sb.

Preventivní prohlídky / věk 0-1  1-2  3-14  15-17  18-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 a více
Prev. prohlídka u prak. lékaře pro děti a dorost 9x za rok 1x za rok 1x za 2 roky
Preventivní prohlídka u praktického lékaře 1x za 2 roky
Preventivní prohlídka u stomatologa 1x za rok 2x za rok 1x + 1x za rok* (2x v průběhu těhotenství)
Preventivní prohlídka u gynekologa 1x za rok
 • * 1x preventivní prohlídka dle vyhlášky
  + 1x pravidelná prohlídka
 •    (nejdříve po 5 měsících od preventivní prohlídky)

Preventivní prohlídky jsou povinné!

Preventivní prohlídky / věk 18-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60
Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi 1x v 18, 30, 40, 50 a 60 letech
Vyšetření glykemie (hladiny cukru v krvi) 1x v 18, 30 1x za 2 roky
Vyšetření EKG 1x za 4 roky
Speciální test na okultní krvácení ve stolici 1x za rok 1x za 2 roky
Screeningová kolonoskopie – na základě doporučení může nahradit speciální test na okultní krvácení ve stolici 1x za 10 let
Screeningové mamografické vyšetření prsu – u žen 1x za 2 roky
Vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (vyšetření ledvin) u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi 1x za 4 roky

Díky všem

Děkujeme, že s námi vítězíte. 
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Preventivní prohlídky jsou povinné!

VĚK OBSAH PROHLÍDKY
Obsah preventivních prohlídek od narození do 18 měsíců a) anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování, b) fyzikální vyšetření včetně zhodnocení – zjištění hmotnosti, délky dítěte a obvodu jeho hlavy, interní vyšetření, vyšetření psychomotorického vývoje, c) poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk.
První prohlídka Proběhne zpravidla do 2 dnů od propuštění z porodnice, pokud je to možné, tak v rodině. Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinné a těhotenské anamnézy, b) celkové fyzikální vyšetření, c) kontrola preventivního podání vitamínu K.
ve 14 dnech Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) zjištění výživy dítěte, b) zahájení preventivního podávání vitamínu D, c) doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí mezi třetím až šestým týdnem věku.
v 6 týdnech Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitamínu D, b) orientační vyšetření zraku, zahájení očkování a plán dalšího očkování.
ve 3 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola preventivního podávání vitamínu D, b) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
ve 4 až 5 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) orientační vyšetření zraku a sluchu, b) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
v 6 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola preventivního podávání vitamínu D, b) kontrola vývoje chrupu a poučení rodičů o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře a jeho zapojení do pravidelných zubních prohlídek.
v 8 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců orientační vyšetření zraku a sluchu.
v 10 až 11 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců kontrola preventivního podávání vitamínu D.
ve 12 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, b) kontrola preventivního podávání vitamínu D, c) zjištění velikosti fontanely, d) vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu, e) informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů a doporučení stomatologického vyšetření, f) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
v 18 měsících Obsahem prohlídky je kromě standardního vyšetření do 18 měsíců: a) kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu a vyšetření zraku a sluchu, b) posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte, c) kontrola očkování a plán dalšího očkování.
ve 3 letech a) prověření anamnézy, kontrola a plán očkování, b) zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků, c) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, d) kompletní fyzikální vyšetření, e) vyšetření očí a zraku, řeči, hlasu a sluchu, f) orientační vyšetření laterality a znalosti barev, g) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, h) vyšetření dutiny ústní, i) vyšetření genitálu, j) poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk.
v 5 letech a) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, b) zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti a vyšetření znalosti barev, c) kontrola hygienických návyků.
v 7, 9, 11 a 13 letech a) prověření anamnézy, b) kontrola a plán dalšího očkování v 11 a 13 letech, prevence karcinomu děložního čípku, c) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, d) kompletní fyzikální vyšetření, e) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, f) vyšetření zraku včetně barvocitu, g) vyšetření sluchu, řeči a hlasu, h) vyšetření dutiny ústní a chrupu, i) zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností u dětí ve 13 letech.
v 15 letech a) celkové vyšetření a aktualizace anamnézy, kontrola očkování, b) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, c) kompletní fyzikální vyšetření, d) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, e) vyšetření zraku, sluchu, řeči, hlasu, f) vyšetření dutiny ústní a chrupu, g) celkové zhodnocení stavu a vývoje.
v 17 letech a) doplnění anamnézy, kontrola očkování, b) zjištění hmotnosti a výšky – zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů, c) kompletní fyzikální vyšetření, d) vyšetření moči, krevního tlaku a pulzu, e) vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, f) vyšetření dutiny ústní a chrupu, g) poučení o chráněném sexu.
před dovršením 19 let Obsah prohlídky je stejný jako v 17 letech, navíc je provedeno závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.

Stejně důležité jako pravidelné prohlídky je i dodržení doporučených očkování. Očkovací kalendář naleznete zde.

Preventivní prohlídky u dospělých plně hrazené ZP 211

Všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře

Provádí se 1x za dva roky (po uplynutí 23 měsíců). Týká se všech od 18 let, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé.

Obsahem prohlídek je doplnění anamnézy, lékař/ka zjišťuje onemocnění v rodině, dřívější onemocnění, pracovní zatížení, návyky a předpokládaná zdravotní rizika. Zkontroluje očkování proti tetanu, případně jiná očkování.

Prohlídka je zaměřená na kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti, vyšetření moči, orientačního vyšetření zraku, sluchu a kůže. Součástí je i onkologická prevence zaměřená na zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy.

Při podezření na onkologické onemocnění nebo při pozitivní rodinné anamnéze se provádí vyšetření per rectum, u mužů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsu, a to spolu s poučením o samovyšetření.

Vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a tukových látek v krvi Provádí se při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech.
Vyšetření glykemie Provádí se při první všeobecné preventivní prohlídce a dále ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech.
Vyšetření EKG Provádí se ve 40 letech a dále ve čtyřletých intervalech.
Speciální test na okultní krvácení ve stolici Provádí se od 50 do 55 let v jednoročním intervalu, od 55 let ve dvouletém intervalu. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.
Mamografické vyšetření prsu – u žen Provádí se ve 45 letech a dále ve dvouletých intervalech, vyšetření probíhá na základě doporučení gynekologa či praktického lékaře.
Vyšetření funkce ledvin Provádí se od 50 let ve čtyřletých intervalech, laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.
Budete mít zájem:  Hyperaktivní děti mívají hyperaktivní rodiče aneb ADHD v dospělosti

Zubní preventivní prohlídky

Obsahem zubní preventivní prohlídky u dospělých, která se provádí 1x ročně, je vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, onkologická prevence a poučení o správné hygieně dutiny ústní.

U těhotných žen se prohlídka provádí 2x v průběhu těhotenství.

Gynekologické preventivní prohlídky

Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech a dále 1x ročně je aktualizace rodinné, osobní a pracovní anamnézy, klinické vyšetření prsů od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na zhoubný nádor prsu, prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů, vyšetření v zrcadlech a provedení kolposkopického vyšetření (neprovádí se u virgo žen), odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému či dalšímu vyšetření (neprovádí se u virgo žen), palpační bimanuální vyšetření (při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou sondou), nácvik samovyšetření prsů při první prohlídce, u žen od 45 let doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření, které se dále provádí ve dvouletých intervalech, u žen od 50 do 55 let speciální test na okultní krvácení ve stolici, který se provádí v jednoročním intervalu, od 55 let ve dvouletém intervalu. Od 55 let je toto vyšetření možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

Nezapomínejte! Jako klienti ZP211 můžete využít příspěvek na nehrazené preventivní prohlídky z našeho Fondu prevence

Pacient má nejen práva, ale i povinnosti

Pacienti v Česku už si zvykají, že mají řadu práv a neváhají se za ně bít. Klidně i za pomoci právníků. Jenže už málokdo ví, že pacient musí také plnit řadu povinností. A nejde zdaleka jen o to, platit povinné solidární zdravotní pojištění.

Patří sem například zákonná povinnost chodit na preventivní prohlídky. Kdo opakovaně nepřijde, může dostat pokutu. A není to zdaleka jediná povinnost pacienta.

Například HIV pozitivní musí lékaři vždy hlásit svou nemoc, jinak mohou být obviněni až z šíření nebezpečné nakažlivé choroby, a to je trestný čin.

Povinnost chodit na preventivní prohlídky je uložena zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Ten v § 12 uvádí: “Pojištěnec je povinen … e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy”.

A pokud svou povinnost pacient opakovaně neplní – a takové případy se skutečně stávají, že někdo i deset patnáct let nepřijde na prevenci – může mu jeho zdravotní pojišťovna (podle § 44 zmíněného zákona) uložit pokutu.

Pravda, není velká, jen 500 Kč, takže pojišťovny spíš sází na vlídný přístup a na opakované zvaní na prevenci osobním dopisem nebo pomocí elektronických médií. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění povinnosti. 

V zákoně ovšem není specifikováno, kdo má pojištěnce k prohlídce vyzvat. Tedy zda lékař, pojišťovna, nebo snad někdo jiný. I to přispívá k faktu, že se ve skutečnosti pokuty prakticky neukládají. „V minulosti řešil povinnost chodit na preventivní prohlídky dnes již zrušený zákon č. 20/1966 Sb.

, o péči o zdraví lidu, a podle něj povinnost zvát na prohlídky měla zdravotnická zařízení.

Můžeme připomenout jeho ustanovení, že “zdravotnická zařízení pečují aktivně o zdraví obyvatelstva zejména prevencí nemocí…” a že “každý je povinen podrobit se v rámci dispenzární péče nebo obecně prováděných preventivních akcí podle směrnic ministerstva zdravotnictví na vyzvání příslušných zdravotnických zařízení preventivním prohlídkám, vyšetřením a diagnostickým zkouškám, které nejsou spojeny s nebezpečím pro zdraví”. Zákon ovšem neukládal žádné sankce za nesplnění dané povinnosti,“ říká mluvčí největší zdravotní pojišťovny v zemi Oldřich Tichý.

Povinnosti nemocných

Netřeba asi mluvit o povinnosti nemocného na neschopence, že musí dodržet léčebný domácí režim, a vyskytovat se doma vždy v době, kdy nemá od lékaře výslovně povolené vycházky.

Česká sociální správa podniká pravidelné kontroly a některé výmluvy pacientů, proč zrovna nebyli doma, ve chvíli, kdy byli ve stavu nemocných, jsou často kuriózní. „Šel jsem do sklepa pro uhlí,“ zní například jedna z nich.

Jenže za nesplnění této povinnosti hrozí poměrně tvrdé sankce a mimo jiné odnětí nemocenské. A pozor: kontroloři chodí klidně i v deset večer.  

Pacienti však mají více zákonem daných povinností. A to především tyto:

 • podrobit se léčení, lékařskému dohledu, potřebnému laboratornímu vyšetření a dalším antiepidemiologickým opatřením, pokud je u nich diagnostikována některá z vážných infekčních chorob (včetně HIV)
 • dodržovat poučení lékaře, jinak může být vyloučen z léčby (pokud nejde o povinnou léčbu)
 • informovat lékaře před vyšetřením nebo léčebným výkonem o HIV statusu a dalších infekčních chorobách, které podléhají státnímu dozoru (mnohé sexuálně přenosné choroby jako kapavka, syfilis, či třeba žloutenka)
 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas
 • v nemocnici se řídit vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb, což znamená například nekouřit v celém areálu zařízení a další opatření
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem
 • v odůvodněných případech se podrobit vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a stejně tak vyšetřením, zda nemá žloutenku, HIV pozitivitu či sexuálně přenosné choroby (ženy před porodem, pacienti před operací, pacienti se zraněním nebo kteří někoho zranili pod vlivem návykových látek…)
 • pokud má pacient soudem nařízenu ústavní léčbu, musí se jí podrobit – přestupku podle §29 se dopustí ten, kdo úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí povinnému vyšetření nebo léčení, padělá nebo úmyslně neoprávněně změní lékařskou zprávu nebo zdravotní průkaz anebo zneužije lékařskou dokumentaci, případně padělá či zneužije lékařský předpis, a za přestupek hrozí pokuty    

Recepty musíte vyzvednout jen do určité doby

Dejte si také pozor na platnost receptu: je totiž omezená. Není to sice povinnost pacienta vyzvednout si léky na receptu, jenže lékař z měsíčního výpisu snadno zjistí, že léky neberete. A pak má právo vyloučit pacienta z léčby pro porušení léčebného řádu. Dokdy tedy recept vyzvednout?

Obecně jej pacient smí uplatnit po dobu čtrnácti dnů, poté už vám lékárník léky nevydá. U poukazů na zdravotní pomůcky je platnost 90 dnů.

Velmi omezená platnost však je pro recepty vydané na pohotovosti lékařské i zubní: ten platí pouze jeden den, nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení a to proto, že jde o akutní či neodkladnou péči. Jen pět dní mají platnost recepty na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika.

Zato takzvaný opakovací recept, na nějž se dá vyzvednout lék opakovaně – typicky třeba antikoncepce – má platnost nejdéle šest měsíců ode dne vystavení. Platnost poukazu na rehabilitační vyšetření, které vám lékař vydal, je sedm dní.

Do této doby se musí pacient ve zdravotnickém zařízení objednat a poukázku odevzdat, neznamená to ovšem, že už musí začít s rehabilitací, protože objednací lhůty bývají i několikatýdenní.

U poukazů, které odesílají pacienta na další vyšetření u odborného specialisty, tedy lidově řečeno žádanky na vyšetření rentgenem, magnetickou rezonancí a podobně, není platnost stanovena, ale lékař ji obvykle sám vypíše. Stejná pravidla platí bez ohledu na to, zda je o běžný recept či e-Recept.

Preventivní prohlídky jsou povinné!

Dvacet let se coby novinářka snažila přijít na to, jak funguje české zdravotnictví a proč je v něm tolik nelogických zákrut. Díky tomu otevírala v MF DNES témata, která široce rezonovala napříč společností.

Získala za ně také tři prestižní novinářská ocenění. Dnes pracuje ve vydavatelství Economia.

Vzhledem k tomu, že svět zdravotnictví považuje za důležitý a domnívá se, že relevantní informace o něm v Česku stále chybí, rozhodla se podílet se na tom, aby se to změnilo. [email protected]

Preventivní prohlídky a očkování v dětském věku

Preventivní prohlídky pro děti a dorost napomáhají k tomu, aby vaše dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění. Nezanedbávejte proto systém preventivních prohlídek, na které má vaše dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

První prohlídku dítěte by měl zvolený praktický lékař pro děti a dorost provést do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem.

Lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav.

Při všech následných preventivních prohlídkách (první je ve 14 dnech) lékař vaše dítě zváží, změří, kompletně vyšetří včetně psychomotorického vývoje, a očkuje podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, vás bude lékař včas informovat.

Budete mít zájem:  Prasklý Žaludeční Vřed Léčba?

Prvních šest měsíců ve znamení důležitých očkování

V prvních třech měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. Při prohlídce ve 14 dnech je zahájeno i preventivní podávání vitamínu D a je vydáno doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření kyčlí mezi 3. – 6. týdnem věku dítěte.

Při prohlídce ve 3 měsících proběhne kontrola očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína – 1. dávka od 9. týdne věku). Ve 4. měsíci lékař dítě přeočkuje 2.

dávkou hexavakcíny (ve dvouměsíčním intervalu) Lze využít i možnosti nepovinného očkování proti pneumokokové infekci.

Ve 4. až 5. měsíci (a následně pak i v 8. měsíci) lékař provede i orientační vyšetření zraku a sluchu.

První narozeniny

Už při preventivní prohlídce v šesti měsících má lékař poučit rodiče o potřebě návštěvy dětského stomatologa ve druhém půlroce života dítěte. Při preventivní prohlídce ve 12.

měsíci pediatr posuzuje růst a vývoj dítěte, vyšetří zrak a sluch. Provede kontrolu vývoje řeči, poučí o hygieně dutiny ústní, individuálně zváží příjem fluoridů a provede kontrolu chrupu.

Doporučí první preventivní návštěvu zubního lékaře, pokud už jste ho již s dítětem nenavštívili.

Lékař dítě přeočkuje 3. dávkou hexavakcíny mezi 11. a 13. měsícem věku (tzn. interval mezi 2. a 3. dávkou je minimálně 6 měsíců).

Program očkování finišuje do dvou let

Mezi 13. až 18. měsícem bude vaše dítě očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka). V 18.

měsíci lékař v rámci preventivní prohlídky opět posoudí psychomotorický vývoj vašeho děťátka se zaměřením na rozvoj řeči a sociální chování dítěte, provede se opět kontrola stavu chrupu, zraku a sluchu a kontrola očkování.

Nově je do obsahu preventivních prohlídek dětí ve věku 18 měsíců začleněno provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS).

Předškolní věk

Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch.

V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař dítě přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a nyní nově proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka mezi 5. a 6 rokem věku).

Do preventivní prohlídky ve věku 5 let je zaveden audiometrický screening sluchu dítěte, jehož cílem je záchyt získané poruchy sluchu (vzácně i poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Veškeré potřebné informace o screeningovém vyšetření obdržíte od dětského praktického lékaře.

Další preventivní prohlídky

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech.

Jejich obsahem má být i rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence. Lékař při prohlídce vždy zkontroluje očkování dítěte, dítě zváží a změří a posoudí jeho růst. Samozřejmě provede kompletní vyšetření, včetně pohybového aparátu, kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, dále vyšetření moče, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu. Zkontroluje také dutinu ústní a stav chrupu, popřípadě doporučí stomatologické vyšetření. Mezi 10. a 11. rokem věku dítěte se provede přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně. Při prohlídce od 13 let mají děti dostat poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejícím se sexuálním životem, včetně poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku. Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru je ze zákona hrazenou službou, je-li zahájeno 1. dávkou od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, očkovací látka je hrazena dívkám i chlapcům a hradí se dvě dávky očkování. 15letým dívkám má lékař doporučit preventivní gynekologické vyšetření. U dětí ve 13, 15 a 17 letech věku se hodnotí i rizika do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy. Lékař se také musí vyjádřit k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

Poslední preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost se provádí nejpozději do dovršení 19 let věku. Jejím obsahem je navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé.

Péči o zuby nezanedbávejte

Poprvé byste měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života a dále pravidelně dvakrát ročně až do 18 let věku. Nezapomeňte, že školy již neorganizují hromadné stomatologické prohlídky, se svým dítětem musíte k zubaři sami.

Všechna preventivní vyšetření jsou pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař vaše dítě v případě potřeby pošle.

V rámci preventivní prohlídky vás lékař také poučí o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu.

Ortopedická péče a péče o zrak a sluch

Zrak i sluch jsou u dítěte sledovány již od narození v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost, případně u specialistů. V rámci ortopedické péče je součástí prevence sledování správného vývoje kyčlí. Vyšetření kyčelních kloubů, včetně ultrazvukového vyšetření provádí ortoped.

Harmonogram preventivních prohlídek a povinných očkování v dětském věku

Věk Druh vyšetření/očkování
do 2 dnů po návratuz porodnice první prohlídka dítěte – návštěva pediatra u vás doma
4. den – 6. týden selektivní očkování proti tuberkulóze u dětí v riziku nákazy
14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření
6. týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku, kontrola a plán zahájení očkování
3. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; od započatého 9. týdne očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína – 1. dávka) kontrola očkování a plán očkování
4. – 5. měsíc 2. dávka hexavakcíny dva měsíce po 1. dávce, preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování, vyšetření varlat chlapců, poučení o výživě
6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. – 12. měsícem)
8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
10. – 11. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe3. dávka hexavakcíny mezi 11. a 13 měsícem věku dítěte
12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola a plán očkování
13. – 18. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)
18. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje, preventivní vyšetření PAS, kontrola očkování a jeho další plán
3. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, sociálního chování, vyšetření zraku, sluchu, řeči, genitálu, kontrola a plán očkování před vstupem do kolektivu
5. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dále očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků se zaměřením na pomočování; odeslání na audiometrický screening sluchu ve věku 5 let
7. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
9. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
11. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
10. – 11. rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně
13. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola očkování + poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku
15. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření, případně prohlídka dívek dětským gynekologem
17. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, u dívek doporučení gynekologického vyšetření
19. rok poslední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost (měla by se uskutečnit před dnem dovršení 19 let věku dítěte) + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé
Budete mít zájem:  Umírání Na Rakovinu Příznaky?

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v OZP můžete bezplatně využít řadu dalších preventivních programů a benefitů pro celou rodinu. Více zde

Preventivní prohlídky: Jak často a kdy byste na ně měli jít?

Na pravidelné preventivní prohlídky, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, chodí podle posledních průzkumů jen zhruba pětina lidí. Přitom může včasná návštěva lékaře ušetřit spoustu zdravotních komplikací, nebo dokonce zachránit život. A zdaleka nejde jen o dnes tolik obávanou rakovinu.

„Preventivní prohlídky slouží k odhalení dosud skrytých onemocnění, jako jsou například vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoký cholesterol a další.

Řada onemocnění může totiž dlouho probíhat bez jakýchkoli příznaků a jejich odhalení výrazně sníží riziko leckdy i nevratného poškození zdraví.

Například včasná léčba hypertenze sníží velmi významně riziko infarktu myokardu a mozkové mrtvice, což jsou stavy, které se jen zřídkakdy obejdou bez závažných trvalých následků,“ zdůrazňuje praktický lékař MUDr. Michal Lazák.

K praktickému lékaři každé dva roky

Na pravidelnou kontrolu u svého praktického lékaře, kterou máte plně hrazenou ze zdravotního pojištění, se objednejte každé dva roky.

Co vás v rámci prohlídky čeká? Pohovor s lékařem na téma vašeho životního stylu, prodělaných onemocnění, stravovacích návyků, pohybové aktivity.

Připravte si také odpověď na dotazy ohledně vaší rodinné anamnézy, tedy jaká onemocnění se vyskytla ve vašem nejbližším příbuzenstvu.

Součástí prevence je laboratorní vyšetření krve a moči, orientační kontrola zraku a sluchu, kontrola krevního tlaku, vyšetření pohmatem mízních uzlin a kontrola žil dolních končetin a také stavu kůže. Dále by měl lékař pohmatem vyšetřit břicho, štítnou žlázu a poslechnout si dýchání, poklepem a poslechem vyšetřit srdce a plíce.

Povinně se dnes již provádí také základní onkologická prevence. Lékař by měl zkontrolovat platnost očkování proti tetanu a pokud jste starší 45 let, čeká vás navíc kontrola glykémie, tedy hladiny cukru v krvi.

K zubaři dvakrát ročně

Téměř polovina dospělé české populace zanedbává pravidelné prohlídky stavu svého chrupu u zubního lékaře a do ordinace zamíří až ve chvíli, kdy se vyskytne akutní problém, například krvácení dásní nebo bolestivý zánět.

Kontrolu a základní ošetření u zubního lékaře máte hrazenou ze zdravotního pojištění dvakrát za rok. V rámci prohlídky proběhne vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání uvnitř ústní dutiny, kontrola stavu čelistí a případně vám lékař navrhne nejvhodnější řešení případných problémů.

Následná stomatologická péče pak může být hrazena pojišťovnami plně nebo částečně, v některých případech je ale zcela nehrazená.

Součástí prevence bývá i instruktáž o správné ústní a dentální hygieně, případně vám lékař doporučí návštěvu u dentální hygienistky.

Těhotné ženy mají nárok na preventivní prohlídku v zubařském křesle dvakrát v průběhu těhotenství.

…. • Autor: iStock.com

Nárok na EKG

Pokud je vám více než 40 let, máte na kontrolu činnosti srdce pomocí EKG neboli elektrokardiografie nárok zdarma každé čtyři roky. EKG ale bývá dnes již poměrně běžnou součástí komplexní preventivní prohlídky v ordinaci vašeho praktického lékaře.

Přístroj velmi jednoduše, rychle a zcela neinvazivně zmonitoruje během pár minut činnost srdce a upozorní lékaře na všechny i sebemenší odchylky od pravidelného rytmu.

Díky tomu se můžete začít včas léčit, a snížíte tak riziko možného srdečního selhání.

Objednejte se včas, zejména pokud vás občas potrápí pocity silného bušení srdce, dušnosti, bolestí a tlaků na hrudi nebo závratě.

Prevence rakoviny

Rakovinou tlustého střeva nebo konečníku onemocní ročně v České republice téměř deset tisíc lidí, z toho zhruba třetina této nemoci nakonec podlehne. Češi se bohužel dlouhodobě drží na předních příčkách světového žebříčku této zhoubné nemoci.

Pokud je vám víc než padesát let, můžete bezplatně podstoupit bezbolestný a pohodlný test na takzvané okultní krvácení ve stolici, které může být prvním příznakem nádorového onemocnění (od věku 55 let ho máte zdarma každé dva roky).

O domácí test požádejte praktického lékaře, pokud vám ho sám nenabídne. Není čeho se bát. Dostanete obálku se sadou tří psaníček, která slouží k odběru tří po sobě jdoucích vzorků stolice, a pevné papírové lopatky k pohodlnějšímu pořízení vzorků. Vše tedy provádíte v naprostém soukromí, laboratorní vyhodnocení posléze zařídí váš lékař.

Screening sice není povinný, nikdo vás k vyšetření nemůže nutit, v zájmu svého zdraví byste ho ale neměli ignorovat.

Je vám více než 55 let? Pak máte navíc nárok na preventivní kolonoskopické vyšetření konečníku a tlustého střeva, které se provádí od této doby nadále jednou za deset let. Jde sice o trochu nepříjemné, ale důležité vyšetření, jelikož pokud se nádorové onemocnění střev odhalí včas, máte poměrně velké šance na úplné vyléčení.

Jedenkrát ročně ke gynekologovi

Všem ženám, které jsou starší než 15 let, hradí zdravotní pojišťovny preventivní vyšetření v ordinaci gynekologa, a to jedenkrát ročně. Přesto se na ně pravidelně dostaví jen asi polovina českých žen. Podle lékařů jde o velkou nezodpovědnost.

Vyšetření se provádí pohledem, pomocí gynekologických zrcadel a také pohmatem. Většina gynekologů také zkontroluje stav vnitřních orgánů (dělohy a vaječníků) za pomoci ultrazvuku (sonografické vyšetření). Součástí prohlídky je samozřejmě odběr vzorků tkáně z děložního čípku, které se zasílají do laboratoře k mikrobiologickému a cytologickému vyšetření.

Pokud jsou jakékoli změny na děložním čípku odhaleny včas, léčba je většinou účinná, zatímco neobjevený nádor dokáže (někdy i dost rychle) čípek zcela zničit a prorůst do okolních tkání. Rakovinou děložního čípku onemocní každoročně zhruba tisíc českých žen a téměř polovina jich nakonec v důsledku nemoci umírá.

.. • Autor: iStock.com

Boj o prsa: Kdy jít na mamograf?

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. V České republice funguje už spoustu let dobře propracovaný systém celonárodní prevence, který ale bohužel využívá zatím jen zhruba 60 procent Češek. Každé ženě, která již oslavila 45.

narozeniny, plně hradí mamografické vyšetření jejich zdravotní pojišťovna, a to každé dva roky. K objednání na vyšetření (v kterémkoli z mamografických center v republice) potřebuje pacientka pouze doporučení od gynekologa nebo praktického lékaře.

Vyšetření prsou (mamografické nebo sonografické) mají zdarma také mladé ženy od 25 let, a to v případě, že se v jejich blízké rodině nemoc vyskytla nebo se přímo u nich samotných objevují jiné rizikové faktory. Cílem prohlídky je objevit zhoubný nádor ještě v tzv. preklinické fázi, jelikož počáteční stadium představuje obrovskou šanci na úplné vyléčení.

Programy adresného screeningu

Zdaleka ne každý ví, že od začátku roku 2014 byl v České republice zahájen program adresného zvaní občanů do screeningových programů zhoubných nádorů. Jeho cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich. Proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní, a riskují tak závažné nádorové onemocnění.

Program zastřešuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, zdravotní pojišťovny pak na základě vyhodnocení dat o dosavadní poskytnuté zdravotní péči a nastavení screeningových programů zasílají vhodným klientům pozvánku k návštěvě praktického lékaře nebo gynekologa.

Screeningové programy na vyhledávání časných asymptomatických stadií rakoviny prsu a tlustého střeva jsou prospěšné. Adresné oslovení klienta jeho zdravotní pojišťovnou zpravidla vede k návštěvě lékaře, minimálně alespoň z důvodu konzultace, zda má doporučené vyšetření smysl.

Díky těmto programům se povede vyšetřit větší procento populace. Zejména v případě nádorů prsu a tlustého střeva je včasný záchyt velmi důležitý, protože léčba dosud nerozvinutého onemocnění je vysoce úspěšná a většinou vede k plnému uzdravení.

Naopak, přijde-li člověk až ve chvíli, kdy má potíže, bývá na vyléčení zpravidla pozdě,“ upozorňuje MUDr. Michal Lazák.

 • Podrobně o náplni preventivních prodhlídek čtěte také ZDE.

Autor: Simona Procházková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector