Krevní obraz za 30 vteřin

Krevní obraz za 30 vteřinÚstav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK zakoupil unikátní přístroj, který dokáže provést kompletní analýzu krevního obrazu během 30 vteřin a zároveň umožňuje automatizovat v jednom běhu další, nová a progresivní hematologická vyšetření. Krom zřejmé časové úspory se tak do budoucnosti naskýtá možnost průlomových výsledků v diagnostice a predikci vývoje některých onemocnění, stejně jako v racionalizaci medikace.

Dnešní stávající automatizovaná hematologická analýza zahrnuje komplex vyšetření, která se vzájemně doplňují.

Mezi základní screeningová hematologická vyšetření můžeme počítat analýzu krevního obrazu, to je určení počtu červených krvinek, leukocytů a krevních destiček a stanovení hemoglobinu, hematokritu a dalších parametrů, jako je střední objem červených krvinek aj.

Patří sem i diferenciální rozpočet subpopulací leukocytů, to je neutrofilních, basofilních a eosinofilních granulocytů, dále monocytů a lymfocytů, celkem 27 parametrů krevního obrazu. To vše slouží k určení různých typů anemií, nebo naopak leukocytóz při zánětu, leukemií a podobně. Analýza přístrojem pak trvá asi 30 sekund.

Krevní obraz za 30 vteřin

Nový koncept hematologické linky však umožňuje všechny procesy této hematologické analýzy včetně mikroskopického vyhodnocení krevních nátěrů automatizovat, standardizovat a přizpůsobit konkrétním podmínkám v laboratoři.

Hematologická linka XN-3000DI je tvořena dvěma hematologickými analyzátory řady XN, nátěrovým a barvícím automatem SP-10 a modulem pro digitalizaci mikroskopických preparátů DI-60. Všechny moduly jsou fyzicky propojeny transportní linkou pro vzorky a nátěry.

Tedy proces probíhá jako Walk Away System – laborant prakticky může odejít a přístroj vše sám vyšetří. Analýza, včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů, proběhne automaticky. Pracovníci laboratoře se tak mohou plně věnovat jiné odborné

práci. Fyzické propojení hematologické analýzy s přípravou mikroskopických preparátů a jejich vyhodnocením tedy významně zkracuje dobu od přijetí vzorku v laboratoři až po odeslání výsledku lékaři.

Očekáváme, že tento koncept plně automatizovaného řešení komplexní hematologické analýzy při přímém zapojení do informační sítě VFN významně zkrátí dobu čekání lékařů na výsledky a tím urychlí jejich další rozhodování o vedení léčby. Zvyšuje se tak i komfort pro pacienty v odborných ambulancích, kdy budou ušetřeni dlouhého čekání na výsledky mikroskopického vyhodnocení. Počítáme s uvedením tohoto analyzátoru i do třísměnného provozu po dobu 24 hodin.

Analýza základních hematologických parametrů na analyzátoru řady XN však díky využití technologie značení nukleových kyselin umožnuje automatizovat v jednom běhu i další, nová progresivní hematologická vyšetření.

Je napříkladrozšířena o vysoce senzitivní záchyt mladých vývojových forem buněk a buněk se zvýšenou metabolickou aktivitou. Lékař díky novým parametrům s vysokou prediktivní hodnotou může lépe předvídat budoucí vývoj onemocnění a racionalizovat medikaci.

Díky tomu se může významně snížit zátěž pacienta medikamenty i ekonomickou náročnost léčby.

Expertní software linky samostatně kontroluje i technické podmínky analýzy, odhaluje možné abnormality analýzy, sleduje stav všech analytických procesů a provádí technickou validaci výsledků. Pro hodnocení výsledku zpracovává také demografické údaje, historii výsledků pacienta, hlášení a grafické výstupy analyzátorů i další specifické požadavky laboratoře nebo lékaře.

Komunikační propojení mezi moduly pomocí řídícího expertního softwaru umožňuje i vzájemné sdílení informací. Díky tomu jsou podmínky přípravy a vyšetření mikroskopického preparátu vždy individuální pro každý vzorek. Odborník, který vyhodnocuje a validuje výsledky morfologické analýzy v DI-60 má pak u každého vzorku přímý přístup k výsledkům hematologického modulu XN.

Komunikační řešení hematologické linky XN-3000DI tím plně využije moderní IT technologie ve VFN a umožňuje náhled a validaci výsledků i ze vzdálených pracovišť.

Hodnotící odborník tedy nemusí být fyzicky přítomen přímo v laboratoři, a přesto může mít stále přístup ke všem výsledkům – jak číselným, tak grafickým, včetně komentářů z hematologického analyzátoru, ale i k morfologickému zobrazení buněk a jejich hodnocení z modulu DI-60. To je vhodné i pro vědecký kontakt při zapojení do mezinárodních vědeckých projektů.

Vedle uvedených parametrů je však tento analyzátor schopen podávat i další nová data pro náš výzkum. Během analýzy krevního obrazu, která trvá 30 sekund, vyhodnotí navíc další nadstandartní, výzkumné parametry:

 • stupeň granularity neutrofilů – toxická granulace – význam u hematoonkologických onemocnění a sepsí
 • aktivace neutrofilů – význam u sepsí
 • Delta-He – rozdíl mezi střední hmotností hemoglobinu u erytrocytů a retikulocytů – význam u anémií a sepsí
 • aktivované lymfocyty – v % i absolutních hodnotách, význam u sepsí.

Včasná diagnostika septických stavů by pak umožnila rychle zasáhnout antibiotiky a zabránit komplikacím, v mnoha případech smrtelných. Zavedení nových markerů septického stavu do algoritmu péče na jednotkách intenzivní péče tedy především urychlí stávající diagnostický postup. Výhodou je, že tyto další údaje má klinik okamžitě k disposici po dobu 24 hodin.

Výzkum v této oblasti řešený spolu s 1. chirurgickou klinikou VFN (prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.) v rámci programu RVO VFN 64 165 „Rychlá diagnostika vybraných markerů systémové zánětlivé reakce ve vztahu k trombotickým komplikacím a sepsi v perioperačním období“ bude postupně rozšířen po analýze výsledků i na další pracoviště.

Získaná data budou sloužit i k výzkumu na kardiochirurgické klinice v projektu Studium systémového zánětu u kriticky nemocných – možnosti rychlé diagnostiky sepse a její odlišení od neinfekčního systémového zánětu“, který tato klinika (vedoucí prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

) řeší společně s výzkumným týmem Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, vedeného prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc.

Další průlom v časné diagnostice očekáváme i v oblasti hematoonkologie. Zde ve spojení s imunotypisací subpopulací lymfocytů pomocí průtokové cytologie, zejména v diagnostice a monitorování efektu léčby maligních lymfomů a leukemií. To jsou však jen prvé směry dalšího výzkumu.

Uvedený přístroj – hematologická linka XN-3000DI – zakoupený z prostředků výzkumného projektu Ministerstva zdravotnictví ČR RVO VFN 64 165, je zatím první, plně automatizovaný morfologický hematologický analyzátor, který byl uveden do provozu ve státech střední Evropy.

Místo 30 minut jen 30 sekund. Nový přístroj radikálně zrychlí analýzu krve

Ilustrační foto

Foto: acr.army.cz

Speciální automatická linka zkrátí čekání na výsledky krevního obrazu až o půl hodiny. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze je prvním zařízením ve střední Evropě, které si přístroj pořídilo. Linku za 6,5 milionu korun si nemocnice koupila za výnosy z vědecké činnosti.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má jako první ve střední Evropě speciální automatickou linku, která zkrátí kompletní analýzu krevního obrazu. Namísto současné půl hodiny ji budou mít lékaři k dispozici za 30 sekund.

„Výsledky jsou hned dostupné lékařům v nemocniční informační síti, což urychlí rozhodování o léčbě,“ řekl primář centrálních hematologických laboratoří Jan Kvasnička. Analyzátor bude pracovat 24 hodin denně.

„Nemocnice si na přístroj ušetřila z výnosu vědecké činnosti, dala za něj 6,5 milionu korun,“ dodal.

Součástí hematologické analýzy je určení počtu červených a bílých krvinek či krevních destiček, celkem se sleduje 27 parametrů. Lze tak zjistit různé typy anémie, leukémie či vážný zánět v těle.

Než měla VFN automatickou linku, musely laborantky v mikroskopech ověřovat další hodnoty. Počty vyšetření buněk omezovala nejen doba jejich trvání, ale i zraková únava laborantky. Hodnocení 100 a více buněk v mikroskopu trvá půl hodiny, laborantka byla schopna denně bez únavy zraku správně vyhodnotit 20 až 30 vzorků, analyzátor jich vyhodnotí 120 až 150.

Hematologická linka tedy umožnila automatizovat a standardizovat hematologické analýzy, včetně mikroskopického vyhodnocení krevních nátěrů. Linku tvoří dva hematologické analyzátory, nátěrový a barvicí automat a modul pro digitalizaci mikroskopických preparátů. Moduly propojuje transportní linka pro vzorky a nátěry.

„Analýza běží automaticky, přístroj nahradí práci čtyř, pěti laborantek, které se tak mohou plně věnovat jiné odborné práci,“ ocenil profesor Kvasnička.

Budete mít zájem:  Léky Na Zpevnění Cév?

Krevní obraz za 30 vteřinNová automatická linka Všeobecné fakultní nemocnice.  Foto: ČTK

Vedle základních vyšetření se v analyzátoru dají automatizovat i další vyšetření, například záchyt buněk se zvýšenou metabolickou aktivitou. Lékař tak může lépe předvídat vývoj nemoci a upravit léčbu. Pacient není zbytečně zatěžován léky a léčba je levnější.

Software linky sám kontroluje i technické podmínky analýzy, zpracovává demografické údaje, historii výsledků pacienta a další.

Přístroj umožní včas odhalit septické stavy, lékař může hned podat antibiotika. Využití má na jednotkách intenzivní péče, získaná data poslouží také kardiochirurgické klinice a průlom lze očekávat v časné diagnostice v hematoonkologii.

Monitorovat by se mohl efekt léčby maligních lymfomů a leukémií, to jsou zatím jen směry dalšího výzkumu.

Laboratoř

Naše pracoviště disponuje vybavením pro laboratorní diagnostiku parametrů krve (krevní obraz, biochemické hodnoty, hladiny progesteronu s výsledkem do 20 minut, krevní srážlivosti, hodnoty krevních plynů), močovou analýzu včetně vyhodnocení močového sedimentu, parazitologické vyšetření stolice i kůže. Pro složitější laboratorní analýzy spolupracujeme s externími laboratořemi, kterým vzorky odesíláme. Jedná se především o vyhodnocení histologických a cytologických bioptátů, stanovení hladiny barbiturátů.

 • Imunologický analyzátor FUJIFILM IMMUNO AU10
 • NX500 měří na bázi suché chemie (technologie vícevrstvých slidů) a umožňuje stanovení až 30 biochemických parametrů krve • analyzátor pracuje na bázi suché chemie (vícevrstvá slidová technologie s vysokou odolností vůči interferencím ve vzorku), analyzátor vyniká excelentní přesností a reprodukovatelností měření v celém rozsahu pásma měřitelnosti • nejrychlejší analyzátor na trhu ve třídě malých analyzátorů, 12 parametrů změří za 7 minut /128 testů za hodinu, možnost kontinuálního vkládání vzorků, není nutno čekat na ukončení měření aktuálního vzorku přednastavené profily měření:  pes, kočka, králík, fretka, kůň, skot, prase, ovce, koza, potkan, činčila, psoun, morče, možnost uložení až 50 dalších profilů
 • FUJIFILM NX500

určený pro veterinární kliniky je analyzátor sloužící k měření parametrů T4 / TSH / žlučových kyselin/kortizolu / hladiny progesteronu s výsledkem do 20 minut.

SPECIFIKACE • plně automatický imuno analyzátor, který je schopen správně a přesně vyhodnotit koncentraci hormonů T4 (canine/feline), TSH (canine), Kortizolu a BA (žlučové kyseliny) ve zvířecí krvi • hormony jsou měřeny nejpřesnější imunochemickou technologií tzv.

SPF-Surface Plasmon Fluorescence, (fluorescenční detekcí na tenké vrstvě), analyzátor je kvalitativně srovnatelný s velkými imuno analyzátory používanými v klinických laboratořích

URIT-5160Vet – Hematologický veterinární analyzátor s laserovou klasifikací WBC

 • hematologický veterinární analyzátor
 • laserová klasifikace WBC (LY, MON, NEU, EOS, BASO) a retikulocyty
 • 30 parametrů
  • RETIC_ABS – počet retikulocytů
  • RETIC% – poměr počtu retikolocytů na počet RBC
  • IRF (Immature reticulocyte fraction) – frakce nejméně zralých retikulocytů
  • P_LCR (Platelet larger cell ratio) – poměr velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • P_LCC (Platelet larger cell count) – počet velkých krevních destiček větších než 12fl.
  • NRBC (Nucleated Red Blood Cells) – počet jaderných červených krvinek
  • NRBC% – Poměr počtu jaderných červených krvinek na počet WBC
  • RRBC – mód měření rezistentních erytrocytů
 • doba měření vzorku 80 sekund
 • dotyková obrazovka
 • zvířata:
  • pes, kočka, kůň, prase, kráva, býk, králík, opice, potkan, myš, ovce, skot, velbloud a 3 volné pozice pro uživatelem definované zvíře

EXIGO švédský veterinární hematologický analyzátor

s mikroadaptérem MPA. Jediný analyzátor na trhu, který umožňuje mimo klasického měření ze zkumavky také měření krevního obrazu pouze z jediné kapky krve. Jedná se o nejvhodnější řešení pro veterinární kliniky a ordinace k rychlému, netraumatizujícímu odběru a měření krve malých zvířat.

• EXIGO EOS/4DIFF je osvědčený analyzátor, který měří 19 parametrů krevního obrazu včetně 4-populačního diferenciálního rozpočtu WBC (lymfocyty, monocyty, eosinofily, neutrofily) a poskytuje excelentní přesnost a reprodukovatelnost v celém rozsahu měřitelnosti • jediný analyzátor na trhu umožňující mimo měření ze zkumavky také měření z kapky krve pomocí MPA adaptéru. Jedná se o rychlý, netraumatizující odběr a měření krevního obrazu zejména malých zvířat, již není potřeba zkumavka ! • Advanced WBC DIFF, tento speciálně přizpůsobený diferenciální rozpočet s plovoucími diskriminátory k měření zvířecí krve umožňuje přesné měření i velmi patologických hodnot • analyzátor je navíc vybaven unikátním systémem kontroly distribuce krvinek v měřících kanálech, jinými slovy pokud dochází k nestandardnímu průběhu měření způsobeným např. shlukováním nebo patologickými tvary některých krevních buněk, analyzátor příslušný parametr výsledku vyhodnotí a označí jej příznakem SE/DE. Z klinického pohledu je vždy doporučeno následně provést mikroskopické ověření k potvrzení správnosti a přesnosti analýzy daného parametru

 Analyzátor krevních plynů EPOC

umožňující stanovení parametrů pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin, Agap. Přenosný analyzátor krevních plynů, elektrolytů a dalších urgentních parametrů pro veterinární kliniky a praxe.

SPECIFIKACE • biočipová technologie měření, k měření se používají speciální měřící  karty, karta obsahuje 17 parametrů a lze ji skladovat při běžné pokojové teplotě • měřené parametry: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Cl-, iCA2+, glukóza, hematokrit, laktát, kreatinin, HCO3, TCO2, Base Excess, sO2, hemoglobin, Agapk

 1. Koagulační analyzátor qLab
 2. Přenosný koagulační analyzátor. SPECIFIKACE • mikroprůtokový systém, stripová technologie • měřené parametry PT / APTT, oba parametry jsou měřeny současně v jednom měřícím stripu • kalibrován a validován pro veterinární použití, přednastavené profily pro psa a kočku
 3. InSight MS – močový analyzátor

Močový analyzátor Insight je moderní reflektanční fotometr s jednoduchým ovládáním určený k přesnému vyhodnocování 11-parametrových veterinárních diagnostických proužků.

Analýza moči je důležitým nástrojem jak při odhalování nemocí, tak pro monitoring a screening zdravých zvířat.

Abnormality mohou být indikativní pro onemocnění močového systému, jakož i dalších orgánových systémů, včetně funkce jater, acidobazické rovnováhy a metabolismu karbohydrátů.

Hematologický analyzátor – Nikon Kohden Celltac α

Slouží ke zjišťování základních hematologických hodnot krve tj. počtů červených a bílých krvinek, zastoupení jednotlivých druhů bílých krvinek, počtu krevních destiček. Z výsledků jsme schopni zjistit přítomnost zánětu, anemie (sníženého počtu červených krvinek), dehydratace, atd.

Hematologický analyzátor IDEXX Lasercyte

Stanovuje stejné hodnoty jako předchozí hematologický analyzátor, svou technologií je však schopen stanovovat přesnější výsledky. Je využíván při náročnější diagnostice.

Biochemický analyzátor krve Arkray Spotchem

Je využíván ke stanovení biochemnických parametrů krve jako jsou hodnota krevního cukru, bílkoviny, jaterních enzymů a bilirubinu látek sloužících k monitorování funkce ledvin. Zjištuje selhání ledvin, jater, cukrovku, hypoglykemii, ztrátu bílkovin.

Biochemický analyzátor krve Reflotron

Stanovuje jednotlivé biochemické parametry jako jsou hodnota krevního cukru, bílkoviny, jaterních enzymů a bilirubinu látek sloužících k monitorování funkce ledvin. Používá se ke kontrole terapie (např. chronického selhání ledvin, jaterní nedostatečnosti), kdy se sleduje pouze vybraná hodnota.

Biochemický analyzátor krve IDEXX VetTest

Tento analyzátor využíváme ke stanovení širšího spektra biochemických parametrů krve. Stanovuje 12 základních biochemických parametrů a dále je schopen určit hodnotu hladiny volného T4 (hormonu štítné žlázy) při zjišťování onemocnení štítné žlázy, dále hladinu žlučových kyselin při diagnostice snížené funkce jaterní tkáně, hladinu kortizolu při diagnostice hyper-/hypoadrenokorticismu.

Močový analyzátor Arkray pocket chem a IDEXX VetLab UA

Zjišťují 10 základních hodnot moči jako jsou pH, hustotu přítomnost krve, bílých krvinek, ketolátek, bílkovin, bilirubinu, urobilinogenu a nitrátů. Využívá se v diagnostice a kontrole terapie při zánětech dolních cest močových, cukrovce, močových kamenech a  tvorbě močových krystalů.

 • Refraktometr
 • Optický přístroj, jímž se dá stanovit hustota a obsah bílkovin v moči nebo punktátu.
 • Analyzátor parametrů krevní srážlivosti IDEXX Coag Dx

Umožňuje stanovení aktivovaného parciálního tromboplastinového času a protrombinového času, což jsou parametry krevní srážlivosti. Jsme schopni odhalit poruchy krevní srážlivosti (koagulopatie) u rizikových pacientů před chirurgickým zákrokem, u kritických pacientů.

Budete mít zájem:  Káva Bez Kofeinu Zdraví?

Analyzátor krevních plynů IDEXX VetStat

Využívá se ke stanovení hodnot krevních plynů, což slouží ke stanovení acidobazické rovnováhy v organismu. Je potřebný při diagnostice a terapii závažných metabolických onemocnění. 

Mikroskop Olympus BX 41 s digitální kamerou

Mikroskop využíváme v laboratoři k vyhodnocování parazitologických vyšetření stolice, kožních seškrabů a stěrů dále k vyšetření močového sedimentu a vyhodnocení cytologických preparátů (stěry, otiskové preparáty, tenkojehelné biopsie, krevní nátěry, atd.).

Centrifugy

Několik typů centrifug nám slouží k přípravě vzorků např. Příprava séra z plné krve, oddělení sedimentu, příprava koprologických vzorků stolice.

Šťastnější za 30 vteřin – Novinky.cz

Věnování pozornosti pozitivním věcem pomáhá vštípit si je do mysli.
Foto: Profimedia.cz

Myslete na věci, kterých jste už dosáhli nebo je zvládli. Vzpomeňte si na dobrou vlastnost, kterou máte a které si cení vaše okolí, ale hlavně vy sami. Nebo si uvědomte, jak dobře jste zvládli pracovní konverzaci s kolegou, odevzdali zadaný úkol s předstihem. Zaměření pozornosti na vaše silné stránky vám zvedne náladu.

Uvědomte si například, že jste se v noci zbytečně nebudili, celé dopoledne proběhlo bez nepříjemností, s nikým blízkým jste se nepohádali, nepřipálili jste večeři. I když se nějaké nepříjemnosti staly, nesoustřeďte se jen na ně.

Máte dobré rodinné období. Nebo jste zdraví. Zastavte se na chvíli a uvědomte si to na moment. Věnování pozornosti pozitivním věcem pomáhá vštípit si je do mysli.

Co dělá lidi doopravdy šťastnýmiVztahy a sex

Máte třicet vteřin na to, abyste ocenili, že máte i nabitý mobil, zrovna když ho potřebujete, že i dnes funguje internet nebo jste dopsali e-mail a máte ho tím pádem z krku. Podle výzkumů se váš pocit štěstí zlepší, když dáte do popředí své mysli předměty, úkony a lidi, které vnímáte jako pozitivní.

Pojmenujte si emoce, jako jsou smutek, vztek, strach, a uvědomte si, že k vám přišly, a tím pádem mohou zase i odejít. Výzkumy naznačují, že po pouhém pojmenování pocitu se člověku uleví. Funguje to tak, se tzv. cítící část mozku přepne na myslící část. Už jen to způsobí, že pocit začne méně bolet a vy máte svou náladu více pod kontrolou.

Fotka rodiny, snímek z cest nebo oblíbený citát může přinést krátkou vzpruhu.

Udělat si minipauzu a ocenit fotku krásného výhledu, šťastného momentu nebo věty, která vám přináší radost do života, pomůže.

Nejenže to na chvíli zvýší pocit štěstí, ale také často snižuje stres včetně krevního tlaku, což přispívá k lepšímu fyzickému zdraví. Dobré je fotografie čas od času vyměnit, ať se neokoukají.

Když se lidé nevěnují sobě, ale honbě za štěstímVztahy a sex

Poraženecké držení těla podporuje negativní emocionální status. Studie ukázaly, že lidé, kteří se hrbí a šourají, trpí častěji špatnými náladami a nižším sebevědomím než lidé se vzpřímeným držením těla. Samozřejmě se dá namítnout, že vnitřní stav ovlivňuje ten vnější, ale výzkumy potvrzují, že to platí i obráceně.

Z toho samého důvodu se tedy i usmějte, i když se vám zrovna nechce. Mnoho lidí si myslí, že pocit štěstí přichází zevnitř a teprve z mysli se dostane do projevu chování. Úsměv, který věnujete sami sobě, může mít ovšem stejný účinek jako úsměv věnovaný někomu jinému. Potěší toho, komu je určen. Tedy i vás. Vědomé rozhodnutí usmát se aktivuje produkci tzv. hormonů štěstí v těle.

Vdechnutí většího množství vzduchu do plic člověka přiblíží k režimu „odpočinek a obnova“ a dodá mu na psychické vyrovnanosti.

Hlavní zprávy

Krevní obraz

(Celkový) krevní obraz (KO) je běžné screeningové vyšetření. Provádí se při každém příjmu do nemocnice, stejně jako při podezření na hematologické nebo vážnější infekční onemocnění.

Součásti KO:

 • Leukocyty (Leu, WBC) + tzv. diferenciál, tj. percentuální zastoupení lymfocytů, monocytů, neutrofilních, bazofilních a eosinofilních granulocytů.
 • Erytrocyty (Ery, RBC).
 • Parametry erytrocytů, tj. jejich objem (MCV), obsah hemoglobinu v buňce (MCH), jeho koncentrace v buňce (MCHC), distribuční šíře objemu erytrocytů (RDW).
 • Obsah hemoglobinu na objem krve (Hb) a hematokrit (Hct).
 • Trombocyty (Tr, PLT).

Postup a použité metody[upravit | editovat zdroj]

Žilní krev je odebrána do zkumavky s EDTA. Počty a relativní zastoupení jednotlivých buněčných řad jsou analyzovány za pomocí průtokové cytometrie. Průtoková cytometrie určí nejenom množství buněk jednotlivých buněčných typů v jednotce objemu, ale také objemy daného typu.

Některé abnormální buňky mohou být identifikovány nepřesně (schistocyty, nezralé a leukemické formy leukocytů). V případě podezření na přítomnost abnormálních buněčných typů je nutné vyhodnocení pod mikroskopem zkušeným laboratorním pracovníkem (tzv. „manuální“ diferenciál).

Hb koncentrace je určena s použitím kolorimetrie (= absorpční spektrometrie). Hct je stanoven po centrifugaci vzorku jako poměr (procentuální hodnota) kondenzovaného („namačkaného“) objemu buněčných elementů (Ery + Leu + Tr) vzhledem k celkovému objemu.

Parametry erytrocytů (MCV, MCH, MCHC) jsou vypočítány pomocí jednoduchých rovnic.

Fyziologické hodnoty[upravit | editovat zdroj]

Parametr
Muži
Ženy
Jednotka a komentář
Ery

Hb

Hct

5±0,7 4,6±0,7 × 106/µl (= 1012/l)
150±20 140±20 × g/l (také se vyjadřuje g/dL)
0,46±0,06 0,43±0,06 (nebo × 100 v procentech)

Retikulocyty: 0,5–1,5 %

 • Odráží dynamiku změn v počtu erytrocytů. Snížené hodnoty obvykle znamenají anémii z nedostatečné produkce, zatímco zvýšené hodnoty anémii ze zvýšených ztrát.
Parametr
Výpočet
Hodnota
MCV

MCH

MCHC

Hct/Ery 90±5 fL
Hb/Ery 31±3 pg
MCH/MCV = Hb/Hct 34±3 g/dl

MCV (mean corpuscular volume, střední objem erytrocytu),

 • dělí anémie na mikrocytární, normocytární a makrocytární.

MCH (mean corpuscular hemoglobin, průměrné množství Hb v buňce),

 • dělí anémie na hypochromní a normochromní.

MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration, střední koncentrace Hb v erytrocytech).

RDW (distribuční šíře erytrocytů): 11,5–14,5 %,

 • podává přehled o variabilitě ve velikosti červených krvinek (anizocytóze).

Leu: 4000–10 000/µl (děti asi o 25 % více, batolata – asi o 50 % více)

Diferenciální rozpočet leukocytů:

Trombocyty: 150 000–350 000/µl

Nomenklatura změn počtu buněk v KO[upravit | editovat zdroj]

Příčiny změn v krevním obraze[upravit | editovat zdroj]

Červená krevní řada[upravit | editovat zdroj]

Parametr
Zvýšen
Snížen[1]
Hemoglobin

Počet erytrocytů

MCV

Distribuční šíře erytrocytů

Počet retikulocytů

polycytémie, pobyt ve výškách, stavy spojené s hypoxií, nádory produkující erytropoetin (např. karcinom ledviny), stresové stavy, kuřáctví, dehydratace anémie, hemolýza, renální insuficience, krevní ztráty, aplázie dřeně, léky (chloramfenikol, zlato), gravidita (převládá hemodiluce nad pouze mírným vzestupem erytromasy)
polycytémie, pobyt ve výškách, srdeční onemocnění, nádory produkující erytropoetin, stres, kuřáctví, hemokoncentrace anémie, hemolytické stavy, renální insuficience, krevní ztráty, aplázie dřeně, toxické látky (benzol), léky (chloramfenikol)
karence B12 (perniciózní anémie), nedostatek kyseliny listové, jaterní onemocnění, abuzus alkoholu, myxedém, aplázie dřeně, retikulocytóza (mladé formy erytrocytů jsou větší), myelofibróza (v nátěrech typické slzičkové erytrocyty – dakryocyty), léky (antikonvulziva) karence Fe, hemoglobinopatie (talasemie), anémie chronických onemocnění, sideroblastické anémie, otrava olovem
vyšší MCV: karence vitaminu B12 nebo kyseliny listové, jaterní onemocnění, imunohemolytické anémie, nemoc z chladových aglutininů
nižší MCV: sideropenie, DIC (diseminovaná intravaskulární koagulace), konsumpční koagulopatie a stavy spojené s fragmentací erytrocytů (schistocyty), hemoglobinopatie
hemolytické anémie, akutní krevní ztráty, anémie v průběhu terapie aplastické anémie, anémie s poruchou vyzrávání červené řady, jaterní onemocnění, posttransfuzní stavy, stavy po chemoterapii

Bílá krevní řada[upravit | editovat zdroj]

Parametr
Zvýšen
Snížen[1]
Počet neutrofilů

Počet lymfocytů

Počet monocytů

Počet eosinofilů

Počet bazofilů

akutní bakteriální infekce, akutní a chronické myeloidní leukemie, myeloproliferace, generalizovaná maligní onemocnění, stresové stavy – bolest, chlad, teplo (tzv. distribuční leukocytóza s přesunem leukocytů z marginálního poolu do cirkulujícího), nekrózy tkáně (infarkt myokardu), vaskulitidy, dekompenzace diabetu s acidózou, léky (G-CSF a GM-CSF – faktory stimulující kolonie granulocytů, resp. granulocytů a makrofágů, lithium, kortikoidy, adrenalin), leukemoidní reakce (nad 30 000 segmentovaných i mladších granulocytů) u sepsí, endokarditid, miliární tuberkulózy a metastáz nádorů virové infekce, aplastické anémie, rtg záření, agranulocytóza, imunosuprese, léky (antibiotika, chemoterapeutika, tyreostatika, analgetika, psychofarmaka), lymfatické a monocytové leukémie
CAVE! Při hodnocení neutropenií je podstatný pokles jejich absolutního počtu.

chronické infekce, tuberkulóza, chronická lymfadenóza, infekční mononukleóza, další virózy, chronická lymfadenóza, Hodgkinova choroba, hypokortikalizmus, idiopatická proktokolitida, idiopatická trombocytopenická purpura AIDS a přidružená onemocnění, poškození kostní dřeně po chemo- a radioterapii, léčba steroidy, hyperkortikalizmus, aplastická anémie, neurologická onemocnění (roztroušená skleróza)
virové, protozoární a parazitární infekce, granulomatózní choroby (sarkoidóza, Crohnova choroba), nádory (maligní lymfomy, monocytová leukemie) aplastické anémie, chronická lymfadenóza, terapie glukokortikoidy
alergická onemocnění, bronchiální astma, parazitární infekce (u nás nejčastěji toxokaróza, trichinelóza a střevní helmintózy), lékové alergie, kolagenózy, angioneurotický edém, Hodgkinova choroba a další generalizované malignity, kožní choroby (urticaria, pemphigus)
chronická myeloidní leukemie, hypotyreóza, mastocytom, event. systémová mastocytóza
Budete mít zájem:  Pilulky Na Vonave Prdy?

Krevní destičky[upravit | editovat zdroj]

Parametr
Zvýšen
Snížen[1]
Počet trombocytů

maligní onemocnění (zejm. oblast GIT), zánětlivá střevní onemocnění, stavy po splenektomii, myeloproliferativní onemocnění (trombocytemie, polycythemia vera), infekce, po ztrátách krve, sideropenie, pankreatitidy hypersplenizmus (zejm. při cirhóze jater), poškození dřeně, alkohol, imunitní poruchy (nejčastěji polékové), infekce (např. Helicobacter pylori), kolagenózy, DIC a jiné konsumpční koagulopatie, septické stavy

Fyziologické změny v krevním obraze a v diferenciálním počtu v dětství[upravit | editovat zdroj]

Genová exprese hemoglobinu před a po narození (data on Wood W.G., (1976). Br. Med. Bull. 32, 282.).

Normální hodnoty červených a bílých krvinek v periferní krvi se u dětí mění v závislosti na věku.

Hemoglobin

V perinatálním období je hemoglobin (Hb) složen z 80 % z fetálního hemoglobinu (HbF – řetězce α2 γ2) a z 20 % z hemoglobinu dospělých (HbA1 – řetězce α2 β2). Po narození dochází během 6–12 měsíců k výměně fetálního hemoglobinu za hemoglobin dospělých.

Erytrocyty

V prvních dnech po narození je přítomna krátkodobá polyglobulie (relativní polycytémie) s koncentrací hemoglobinu kolem 195 g/l v důsledku redukce objemu krve, zvýšený počet retikulocytů na 3 % a makrocytóza erytrocytů. Po novorozeneckém období dochází k plynulému poklesu hladiny hemoglobinu v důsledku utlumené erytropoézy.

Ve věku 10 týdnů je dosaženo nejnižší hodnoty hladiny hemoglobinu (až 95 g/l, průměrně 115 g/l) – tento jev se někdy nazývá „anémie tříměsíčního období“. Následuje plynulý vzestup až do dosažení hodnot dospělých po skončení puberty. Normální hodnota retikulocytů se pohybuje kolem 1 % a doba životnosti erytrocytu v krvi je 120 dní.

U nedonošených dětí je pokles hemoglobinu výraznější díky nedostatečné produkci erytropoetinu – „anémie nedonošených“. Pokles Hb je kompenzován posunem disociační křivky kyslíku doprava a lehčím výdejem kyslíku do tkání. Mění se také objem erytrocytů.

Po narození je 119 fl (makrocytóza), poté klesá na 70-77 fl v 6 měsících a postupně stoupá na 80-90 fl v dospělosti.[2][3]

Normální hodnoty červeného krevního obrazu[4]

Věk
Hemoglobin (g/l)
Hematokrit (%)
Erytrocyty (1012/l)
Retikulocyty (‰)
MCV (μm3)
Poznámka
1 den 140–240 58–62 4,5–6,5 15–65 106±7 polyglobulie
1 měsíc 110–170 30–37 3,9–5,3 3–13 100±6
3 měsíce 100–130 30–37 3,2–4,3 10–35 88±6 „anémie tříměsíčního období“
1 rok 110–150 33–40 4,2–5,5 3–13 73±8
13–17 let muži 130–160 39–47 4,8–5,7 1–13 78±8
13–17 let ženy 110–160 36–44 4,3–5,5 1–15 78±8

Leukocyty

Počet leukocytů během prvních dnů života prudce stoupá až na hodnoty okolo 20×109/l (leukocytóza tvořená granulocyty – neutrofily, eosinofily a bazofily) – neutrofilie s posunem doleva. Asi po jednom týdnu opět ubývá leukocytů („první překřížení“v 5.

dni)[3] a objevuje se převaha lymfocytů (relativní lymfocytóza) do věku 4. roku, pak se poměr neutrofily/lymfocyty vyrovnává a později převažují granulocyty až do stáří („druhé překřížení“ v 5. roce). Monocyty tvoří v diferenciálním rozpočtu 5-10 % buněk.

[2][3]

Trombocyty

Normální počet je 140-400×109/l bez závislosti na věku, objem 7-11 fl a doba jejich života v cirkulaci 7-10 dní.[3]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

 • Krč, I.: Hematologie – hodnocení krevního obrazu

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. ↑ a b c KRČ, I. HEMATOLOGIE – HODNOCENÍ KREVNÍHO OBRAZU. UROLÓGIA PRE PRAX [online]. 2007, roč. -, vol. 5-6, s. 231-232, dostupné také z . 
 2. ↑ a b MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. 233. ISBN 978-80-247-2525-3.
 3. ↑ a b c d LEBL, J, J JANDA a P POHUNEK, et al. Klinická pediatrie. 1. vydání. Galén, 2012. 698 s. s. 529-530. ISBN 978-80-7262-772-1.
 4. ↑ MUNTAU, Ania Carolina. Pediatrie. 4. vydání. Praha : Grada, 2009. s. XX. ISBN 978-80-247-2525-3.
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů, část I. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1291-1.

Pavel (†51) zemřel po chybné transfuzi: 30 vteřin navíc a mohl žít!

Kvůli pochybení personálu Univerzitní nemocnice v Košicích zemřel Pavel (†51) poté, co mu během transfuze podali špatnou krev. Po zákroku mu začaly vypovídat službu orgány. Jeho smrt způsobilo selhání jater. Nemocnice tři zúčastněné zaměstnance propustila a případ řeší policie.

Jedenapadesátiletého Pavla převezli do Univerzitní nemocnice Louise Pasteura v Košicích se zápalem plic. Musel podstoupit operaci, během níž ztratil velké množství krve. Proto měl dostat transfuzi. Kvůli špatnému překontrolování mu však zdravotníci podali špatnou krevní skupinu, což mu způsobilo vážné zdravotní komplikace. Za několik týdnů Pavel zemřel.

Transfuze je složitý proces, kterému musí předcházet důkladná kontrola. Ta mohla Pavlovi zachránit život. Podání špatné krve má většinou fatální následky. „Dochází k poškození ledvin. Masivní srážení může vést k selhání více orgánů,“ vysvětlil pro server Pluska.sk Viliam Lauko z Oddělení laboratorní medicíny Národního ústavu srdečních a cévních chorob.

Špatnou krev již lékaři nedokážou dostat z těla ven. „Pacient musí podstoupit dialýzu. Lékař může podat kortikoidy, které zmírní imunitní reakci. Víceméně se tlumí příznaky, všeobecný lék neexistuje. Všechno závisí na tom, kolik krve pacient dostal a v jakém stavu byl předtím.“

Podle zjištění Pluska.sk neudělaly chybu jen sestry, ale také lékař. Krev má totiž projít přes kontrolu minimálně šesti očí. Podle soudního znalce se musí nejprve zjistit pacientova skupina.

Těsně před podáním krve se u lůžka provádí tzv. křížová kontrola, při které se zjišťuje, zda je v nádobce správná krev. Její vzorek se nakape na kontrolní papírky.

Po podání krve do těla pacienta se jeho stav musí neustále sledovat.

Pochybení z únavy

Propuštění zaměstnanci argumentovali, že kontrolu zanedbali kvůli své přetaženosti a únavě. Toto tvrzení ospravedlňuje i prezident slovenského Červeného kříže Viliam Dobiáš.

„Lidé si neuvědomují, že nedostatek lékařů a zdravotních sester neznamená jen to, že na vyšetření čekají měsíce. Zdravotnický personál je také přetažený a unavený a může dojít k selhání. Nedostatek zdravotnických pracovníků ohrožuje lidské životy už teď.

Mnozí jsou přepracovaní – a i přesto musí zvládat mnoho přesčasů,“ říká Dobiáš.

Chyba se může stát

Primář Oddělení intenzivní péče společnosti CINTRE Peter Michalka vysvětlil pro Pluska.sk, jak probíhá kontrola správnosti krevní skupiny. „Proces ověřování kompatibility je velmi přesný a precizní.

Může však nastat situace, že je přetlak pacientů nebo nedostatek sester. Když jsou na 40 pacientů jen 2 sestry, lékaři mají více ordinací a je nutné podat pět transfuzí, je možné, že někdo udělá chybu,“ popsal primář.

Zároveň však dodal, že jsou podobné případy ojedinělé, a přirovnává takové situace například k pádu letadla.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector