Efedrin – EPHEDRIN Biotika – příbalový leták

Přesto můžeme hledat ephedrin

Efedrin je preparát rostlinného původu a patří do skupiny zakázaných látek, které jsou ve sportu velmi populární. Podobně jako DNP má i ephedrine termogenézny účinek. Znamená to, že tělo je přinuceno podkožní tuk přeměňovat na teplo.

 • Složení
 • Hodnocení
 • Vedlejší účinky

Efedrin›Obrázky

substitucni-lecba.cz/drug/efedrin-7

Efedrin slouží na léčbu alergických stavů, zatímco pseudoefedrin se využívá ve sprejích na uvolnění nosu a v tabletách na úlevu od nachlazení.

lekarske.slovniky.cz/pojem/efedrin

Efedrin – přirozený alkaloid užívaný jako léčivo. Rozšiřuje průdušky, zrychluje srdeční činnost, zvyšuje krevní tlak, působí povzbudivě na činnost mozku srov. sympatomimetika.

Efedrin›Zboží.cz

Synephrine Maxx 120 kapslí. Synephrine Maxx obsahuje 100% Synephrine. Synephrine je extrakt z oplodí rostliny Citrus aurantium, který se používá pro různé účely v tradiční čínské medicíně. Synephrine…

199 Kč

Sklademv 1 obchodě

diastyl.cz/zneuzivany-efedrin

Není to tak dlouho, co Česká republika patřila mezi tři největší výrobce efedrinu na světě. Používal se k léčbě chřipky i proti nízkému tlaku, ženám pomáhal při hubnutí, řidičům kamionů udržet pozornost a ve sportu se stal oblíbeným…

multimediaexpo.cz/mmecz/efedrin

Efedrin vykazuje optický izomerismus a má dvě chirální centra, proto existuje ve čtyřech diastereoizomerech. Podle konvence se enantiomery s opačnou stereochemií okolo chirálních center (tedy 1R,2S a 1S,2R) označují jako efedrin, kdežto…

Efedrin – EPHEDRIN Biotika – příbalový leták

Efedrin je alkaloid z keřů čeledě chvojníkovitých (Ephedraceae) rodu Ephedra, jako jsou chvojník obecný (Ephedra vulgaris) neboli chvojník dvouklasý (Ephedra distachya) nebo chvojník čínský (Ephedra sinica), které se vyskytují ve východní Asii, ve středomořské oblasti a ve střední Evropě. Wikipedie

 • Bod tání187–188 °C (hydrochlorid)
 • Molární hmotnost165,23 g/mol

Príbalový leták EPHEDRIN Biotika

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: ev. č.: 2014/03837

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 • 1. NÁZOV LIEKU
 • EPHEDRIN Biotika
 • 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
 • Liečivo:Ephedrini hydrochloridum 50 mg v 1 ml.

Pomocné látky:úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. 3. LIEKOVÁ FORMA
 2. injekčný roztok
 3. Popis lieku: číry, bezfarebný roztok, takmer bez častíc.
 4. 4. KLINICKÉ ÚDAJE
 5. 4.1 Terapeutické indikácie
 6. Alergické stavy (astma, alergická rinitída, urtikária, angioneurotické edémy, liekové exantémy)
 7. v kombinácii s antihistaminikami.

Obehové: vazomotorický kolaps, sínusová bradykardia (pri sklone k ortostatickým synkopám). Centrálne: enuresis nocturna, narkolepsia.

 • 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
 • Efedrín sa musí dávkovať individuálne, podľa obehových parametrov. Nasledujúce údaje majú slúžiť
 • len orientačne ako smernica:
 • Dávkovanie:
 • Pri kolapsových stavoch sa podáva 25-50 mg (0,5 až 1 ml) subkutánne alebo intramuskulárne.
 • Pri bronchospazme sa podá počiatočná dávka 12,5-25 mg, ďalšie dávky podľa reakcie pacienta.
 • Pri potrebe intravenózneho podania sa dávka 0,4 ml (20 mg) zriedi do 20 ml izotonického roztoku chloridu sodného a podáva sa veľmi pomaly.
 • Najvyššia jednotlivá dávka pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní je 50 mg.
 • Najvyššia denná dávka pri subkutánnom a intramuskulárnom podaní je 150 mg.
 • Odporúča sa podať ráno a popoludní, nie večer, pretože môže spôsobiť nespavosť.
 • Pediatrická populácia:
 • Deťom do 1 roka sa podáva výnimočne subkutánne 5 mg (0,1ml) alebo intravenózne 2,5 mg
 • (0,05 ml) 1 až 2 krát denne.
 • Deťom od 1 do 6 rokov sa podáva subkutánne 12,5 mg (0,25 ml) alebo intravenózne 5 mg (0,1 ml)
 • 1 až 2 krát denne.
 • Deťom od 6 do 15 rokov sa podáva subkutánne 25 mg (0,5 ml) alebo intravenózne 10 mg (0,2ml)
 • 1 až 2 krát denne.
 • 4.3 Kontraindikácie

Hypersenzitivita na efedrín a iné sympatikomimetiká. Arteriálna hypertenzia, srdcová nedostatočnosť, ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, hypertyreóza, traumatický šok, sínusová tachykardia.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Efedrín sa nesmie použiť u hypovolemických pacientov ako monoterapia.

Len v absolútne nevyhnutných prípadoch sa môže efedrín podať súčasne s primárným doplnením objemu alebo na zachovanie koronárnej a cerebrálnej perfúzie pri deplécii objemu. Efedrín aj v najmenších dávkach pôsobí vazokonstrikčne.

Pôsobí dráždivo na mozgovú kôru a na subkortikálne centrá. Pri využívaní periférnych účinkov efedrínu je centrálny stimulačný efekt efedrínu často nežiaducim účinkom.

Je potrebné jeho opatrné podávanie u pacientov s diabetes mellitus, aneuryzmou, hypertrofiou prostaty a arteriosklerózou. Vzhľadom na toleranciu, ktorá na efedrín vzniká, sú známe prípady dlhoročného podávania efedrínu v gramových dávkach, po ktorých zvyčajne dochádza k cirkulačným a nervovým poruchám.

Na liek môže vznikať lieková závislosť (efedrinizmus) a pri dlhodobom používaní, najmä vyšších dávok, toxické psychózy. Efedrín je zaradený do skupiny prekurzorov omamných a psychotropných látok.

4.5 Liekové a iné interakcie

Najzávažnejšie sú interakcie s inhibítormi MAO a halotanom (arytmie až fibrilácie) a opatrnosť sa vyžaduje aj pri jeho kombinácii s kardioaktívnymi farmakami. Potenciuje napríklad účinok digitáliso-vých glykozidov. V kombinácii s kofeínom môže vyvolávať palpitácie. Súčasné použitie vyšších dávok teofylínu a aminofylínu zvyšuje toxicitu efedrínu.

Reserpín a perorálne kontraceptíva efekt efedrínu znižujú. Po aplikácii efedrínu sa môže meniť odpoveď na katecholamíny.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

V experimentoch na laboratórnych zvieratách bol preukázaný teratogénny potenciál. Poškodenie sa prejavuje špecifickými vývojovými abnormalitami kardiovaskulárneho systému. U ľudí sa doposiaľ tento teratogénny vplyv nedokázal. V dostupných literárnych prameňoch a databázach nie sú informácie o mutagenite efedrínu.

Aj napriek uvedeným poznatkom je potrebná opatrnosť pri podávaní efedrínu tehotným ženám a dojčiacim matkám, pretože efedrín prechádza placentárnou bariérou a tiež do materského mlieka.

Prípravok sa môže podať iba vtedy, ak po jeho podaní prevýši očakávaný prínos pre matku možné riziko pre plod.

Parenterálne podanie počas pôrodu môže vyvolať fetálnu tachykardiu. Liek sa nesmie podať, ak je krvný tlak matky nad 130/80 mmHg.

Množstvo efedrínu v materskom mlieku dosahuje koncentrácie, ktoré môžu ohroziť dojčiace dieťa. Ak si zdravotný stav matky vyžaduje podanie efedrínu, je potrebné dojčenie prerušiť.

 1. 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
 2. Aj keď efedrín má centrálne stimulačné účinky, tieto sa môžu prejaviť nervovou podráždenosťou, bolesťou hlavy, preto o zapojení sa pacienta do cestnej premávky a obsluhe strojov rozhodne lekár podľa aktuálneho stavu pacienta.
 3. 4.8 Nežiaduce účinky
 4. Vyskytujú sa asi v 5 % a najvýznamnejšie sú: ataxia, bolesť hlavy, insomnia, nepokoj, svalová slabosť, tras, potenie, palpitácie, dysrytmie, hypertenzia, paranoidné psychózy, dezilúzie, halucinácie, poruchy močenia, nauzea, dávenie, kontaktná dermatitída, vznik závislosti.
 5. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Efedrín sa svojimi toxikologickými vlastnosťami radí medzi stredne toxické látky. Akútna otrava efedrínom sa podobá otrave adrenalínom s preťažením kardiovaskulárneho systému.

Experimentálne boli na zvieratách zistené zmeny na myokarde a dystrofické zmeny na tubulárnom systéme obličiek.

Predávkovanie efedrínu sa prejavuje variabilnou symptomatológiou ako výsledok sympatikomimetic-kého dráždenia kardiovaskulárneho a nervového systému.

Dostavuje sa nauzea, dávenie, horúčka, hypertenzia, tachykardia, srdcové arytmie, prekordiálna bolesť, palpitácie, respiračná depresia, kon-vulzie, kóma až zástava srdca. Môže sa vyvinúť hypokaliémia a respiračná alkalóza.

Centrálne účinky zahŕňajú strach, anxietu, nepokoj, tremor, nespavosť, konfúziu, iritabilitu. Objavuje sa paranoidná psychóza, bludy a halucinácie.

Liečba:Je symptomatická, zameraná na tlmenie centrálnych účinkov neuroleptikami a anxiolytikami. Nutná je úprava ťažkej hypokaliémie a respiračnej alkalózy.

Pri monitorovaní kardiovaskulárnych funkcií je možné upraviť tachyarytmiu alebo hypertenziu podávaním alfa-blokátorov (fentolamín), beta-blokátorov (propranolol, esmolol), kombinovaných alfa- a beta-blokátorov (labetalol) alebo nitro-prusidu.

 • 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
 • 5.1 Farmakodynamické vlastnosti
 • Farmakoterapeutická skupina
 • Sympatikomimetikum.
 • ATC kód: R03CA02
 • Mechanizmus účinku
Budete mít zájem:  Ovoce ve formě tinktury zlepší imunitu i zrak

Ephedrín je prirodzený rastlinný alkaloid s kombinovanými, priamymi aj nepriamymi sympatikomime-tickými účinkami. Je účinný agonista alfa aj beta adrenergických receptorov a jeho účinok na cieľové orgány je komplexný.

Popri priamom účinku na receptory efedrín pôsobí aj nepriamym mechanizmom – uvoľňovaním natívneho noradrenalínu z nervových adrenergických zakončení. Najvýznamnejšie účinky efedrínu sú účinky na srdce, hladké svalstvo ciev a bronchov a účinky na CNS. Pri jeho opakovanom podaní po krátkej dobe sa vyskytuje tachyfylaxia.

Efedrín pôsobí na srdce pozitívne inotropne, slabo dromotropne, chronotropne i batmotropne, vyvoláva tachykardiu. Aj v najmenších dávkach pôsobí vazokonstrikčne a v terapeutických dávkach zvyšuje krvný tlak. Ovplyvňuje dýchanie jednak tým, že dráždi dychové centrum, jednak spôsobuje rozšírenie priedušiek.

Pôsobí dráždivo na mozgovú kôru a na subkortikálne centrá. Pri využívaní periférnych účinkov efedrínu je centrálny stimulačný efekt efedrínu často nežiaducim účinkom.

V oblasti črevného systému vyvoláva efedrín útlm peristaltiky a ochabnutie svalstva čriev. Doba vyprázdňovania žalúdka ako aj pasáž sa predlžujú. Vyvoláva zvýšenie tonusu sfinkteru močového mechúra, takže u pacientov liečených efedrínom sa môžu objaviť ťažkosti pri močení.

 1. Na oku vyvoláva efedrín rozšírenie zreníc, pričom vnútroočný tlak zostáva neovplyvnený.
 2. Efedrín zvyčajne znižuje aktivitu maternice.
 3. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Efedrín sa dobre a úplne resorbuje z gastrointestinálneho traktu, z podkožia i svalu. Rýchlo sa distribuuje hlavne do pečene, pľúc, obličiek, sleziny a mozgu. Za terapeutickú hladinu v sére sa považujú hodnoty 0,04 – 0,08 mg/ml.

Biologický polčas je 3 až 6 hodín. Efedrín je rezistentný voči pôsobeniu monoaminooxidázy a prevažne sa vylučuje v nezmenenej forme močom (60 až 80 %).

Časť efedrínu (5 %) sa metabolizuje deamináciou a N-demetyláciou. Hlavný metabolit norefedrín je farmakologicky aktívny, má centrálne stimulačné účinky a jeho biologický polčas je 1,5 – 4 hodiny.

95 % z podanej dávky sa vylúči z organizmu za 24 hodín.

Eliminácia efedrínu a biologický polčas sa v zodpovedajúcej miere skracujú ak má moč kyslé pH. Pri chorobách obličiek je eliminácia spomalená.

 • 6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
 • 6.1 Zoznam pomocných látok
 • Aqua ad iniectabilia, natrii hydroxidum.
 • 6.2 Inkompatibility
 • Efedrín je inkompatibilný v roztoku s hydrokortizónom a niektorými barbiturátmi.
 • 6.3 Čas použiteľnosti
 • 5 rokov
 • 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie
 • Uchovávať pri teplote od 10C do 25°C.
 • Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • 6.5 Druh obalu a obsah balenia
 • Ampula z bezfarebného skla s etiketou, výlisok z PVC s hliníkovou fóliou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.
 • Veľkosť balenia: 10 ampúl po 1 ml
 • 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
 • Žiadne zvláštne požiadavky.
 • Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.
 • 7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

 1. 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
 2. 78/0765/92-S
 3. 9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14.12.1992

Ephedrin Biotika – Souhrn údajů o léku

sp.zn. sukls201792/2014

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU EPHEDRIN Biotika

2.    KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: Ephedrini hydrochloridum 50 mg v 1 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirá, bezbarvá tekutina

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Oběhové: vazomotorický kolaps, sinusová bradykardie (při sklonu k ortostatickým synkopám). Centrální: enuresis nocturna, narkolepsie.

Ve výjimečných případech by mohl být efedrin použit k léčbě alergických reakcí.

4.2    Dávkování a způsob podání

Efedrin se musí dávkovat individuálně. podle oběhových parametrů. Nasledujíci údaje mají sloužit jen orientačně jako směrnice:

a)    dávkování dětem

Dětem do 1 roku se podává výjimečně subkutánně 5 mg (0.1 ml) nebo intravenózně 2.5 mg (0.05 ml) 1 až 2 krát denně.

Dětem od 1 do 6 let se podává subkutánně 12.5 mg (0.25 ml) nebo intravenózně 5 mg (0.1 ml) 1 až 2 krát denně.

Dětem od 6 do 15 let se podává subkutánně 25 mg (0.5 ml) nebo intravenózně 10 mg (0.2 ml) 1 až 2 krát denně.

b)    dávkování dospělým

Při kolapsových stavech se podává 25-50 mg (0.5 až 1 ml) subkutánně nebo intramuskulárně.

Při bronchospazmu se podá počáteční dávka 12.5-25 mg. další dávky podle reakce pacienta.

Při potřebě intravenózního podání se dávka 0.4 ml (20 mg) zředí izotonickým roztokem chloridu sodného do 20 ml a podává se velmi pomalu.

Nejvyšší jednotlivá dávka je při podkožním a nitrosvalovém podání 50 mg.

Nejvyšší denní dávka je při podkožním a nitrosvalovém podání 150 mg.

Přípravek se doporučuje aplikovat ráno a odpoledne. nikoliv večer. protože může způsobit nespavost.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na efedrin a jiná sympatomimetika. Arteriální hypertenze. srdeční nedostatečnost. ischemická choroba srdce. infarkt myokardu. hypertyreóza. traumatický šok. sinusová tachykardie.

4.4    Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Efedrin se nesmí použít u hypovolemických pacientů jako monoterapie. Jen v absolutně nevyhnutných případech se může efedrin podat současně s primárním doplněním objemu nebo k zachování koronární a cerebrální perfuze při depleci objemu. Efedrin působí i v nejmenších dávkách vazokonstrikčně. Účinkuje dráždivě na mozkovou kůru a na subkortikální centra.

Při využívání periferních účinků efedrinu je centrální stimulační efekt efedrinu často nežádoucím účinkem. Opatrnost je potřebná u pacientů s diabetes mellitus, aneuryzmatem. hypertrofií prostaty a arteriosklerózou. Vzhledem na toleranci. jenž vzniká na efedrin.

jsou známy případy dlouholetého podávání efedrinu v gramových dávkách, po kterých obyčejně dochází k cirkulačním a nervovým poruchám.

Na přípravek může vznikat léková závislost (efedrinizmus) a při dlouhodobém používání, hlavně vyšších dávek, toxické psychózy. Efedrín je zařazen do skupiny překurzorů omamných a psychotropních látek

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejzávažnější jsou interakce s inhibitory MAO a halotanem (arytmie až fibrilace komor) a opatrnost se vyžaduje při kombinování s kardioaktivními farmaky. Přípravek potencuje účinek digitalisových glykozidů. V kombinaci s kofeinem může vyvolat palpitace. Současné podávání vyšších dávek theofylinu a aminofylinu zvyšuje toxicitu efedrinu.

Hypoxie, hyperkapnie a acidóza mohou snížit účinek efedrinu a/nebo nagativně ovlivnit incidenci nežádoucích účinků.

Reserpin a perorální kontraceptiva účinnost efedrinu snižují. Po aplikaci efedrinu se může měnit odpověď na katecholaminy.

4.6    Těhotenství a kojení

Efedrin patří do kategorie C. V experimentech na laboratorních zvířatech byl prokázán teratogenní potenciál. Poškození se projevuje specifickými vývojovými abnormalitami kardiovaskulárního systému. U lidí se zatím tento teratogenní vliv nedokázal. V dostupných literárních pramenech a databázích nejsou informace o mutagenitě efedrinu.

Přes uvedené poznatky je potřebná opatrnost při aplikaci efedrinu těhotným ženám protože efedrin prochází placentární bariérou. Přípravek možno podat, převýší-li očekávaný přínos pro matku možné riziko pro plod.

Parenterální podání v době porodu může vyvolat fetální tachykardii. Nepodávat, je-li krevní tlak matky nad 130/80 mm Hg.

Množství efedrinu v mateřském mléce dosahuje koncentrace jež může ohrozit kojené dítě. Vyžaduje-li stav matky podání efedrinu, kojení nutno přerušit.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I když má efedrin centrální stimulační účinky, mohou se projevit nervovou podrážděností, bolestí hlavy, proto o schopnosti pacienta vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost (např. řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje) rozhoduje lékař.

4.8    Nežádoucí účinky

Vyskytují se asi v 5 % a nejvýznamnější jsou: ataxie, bolest hlavy, insomnie, neklid, svalová slabost, třes, pocení, palpitace, dysrytmie, hypertenze, paranoidní psychózy, deziluze, halucinace, poruchy močení, nauzea, zvracení, kontaktní dermatitida, tachyfylaxe.

4.9    Předávkování

Efedrin se svými toxikologickými vlastnostmi řadí mezi středně toxické látky. U člověka se odhaduje LD50 po perorálním podání na přibližně 50 mg/kg. Akutní otrava efedrinem se podobá otravě adrenalinem s přetížením kardiovaskulárního systému.

Budete mít zájem:  Terapie jídlem k lepší náladě

Experimentálně byly zjištěny na zvířatech změny na myokardu a dystrofické změny na tubulárním systému ledvin.

Předávkování efedrinu se projevuje variabilní symptomatologií jako důsledek sympatomimetického dráždění kardiovaskulárního a nervového systému.

Dostavuje se nauzea, zvracení, horečka, hypertenze, tachykardie, srdeční arytmie, prekordiální bolest, palpitace, respirační deprese, konvulze, kóma až zástava srdce. Může se vyvinout hypokalémie a respirační alkalóza.

Centrální účinky zahrnují strach, úzkost, neklid, tremor, nespavost, konfuzi, iritabilitu. Objevuje se paranoidní psychóza, bludy a halucinace.

Léčba: Je symptomatická, zaměřená na tlumení centrálních účinků neuroleptiky a anxiolytiky. Nutná je úprava těžké hypokalémie a respirační alkalózy. Při monitorování kardiovaskulárních funkcí je možno upravit tachyarytmii nebo hypertenzi podáváním alfa-blokátorů (fentolamin), beta-blokátorů (propranolol, esmolol), kombinovaných alfa- a beta-blokátorů (labetalol) nebo nitroprusidu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Sympatomimetikum.

ATC kód: R03CA02 Mechanizmus účinku

Efedrin je přirozený rostlinný alkaloid s kombinovanými, přímými i nepřímými sympatomimetickými účinky. Je účinný agonista alfa i beta adrenergních receptorů a jeho působení na cílové orgány je komplexní.

Vedle přímého účinku na receptory působí efedrin i nepřímým mechanizmem – uvolňováním nativního noradrenalinu z nervových adrenergních zakončení. Nejvýznamnějšími účinky efedrinu je působení na srdce, hladké svalstvo cév a bronchů a účinky na CNS. Při opakovaném podávání efedrinu se vyskytuje tachyfylaxe.

Efedrin působí na srdce pozitivně inotropně, slabě dromotropně, chronotropně i batmotropně, vyvolává tachykardii. I v nejmenších dávkách působí vazokonstrikčně a v terapeutických dávkách zvyšuje krevní tlak. Ovlivňuje dýchání tím, že dráždí centrum dýchání a zároveň způsobuje rozšíření průdušek.

Působí dráždivě na mozkovou kůru a na subkortikální centra. Při využívání periferních účinků efedrinu je centrální stimulační efekt efedrinu často nežádoucím účinkem.

V oblasti střevního systému vyvolává efedrin útlum peristaltiky a ochabnutí svalstva střeva. Doba vyprázdňování žaludku a pasáž se prodlužují. Léčivo vyvolává zvýšení tonusu sfinkteru močového měchýře a proto se mohou objevit u pacientů léčených efedrinem těžkosti při močení.

Na oku vyvolává efedrin rozšíření zornice, přičemž nitrooční tlak zůstává neovlivněný.

Efedrin obyčejně snižuje aktivitu dělohy.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Efedrin se dobře a úplně vstřebává z gastrointestinálního traktu, z podkoží i svalu. Rychle se distri -buuje hlavně do jater, plic, ledvin, sleziny a mozku. Terapeutická hladina v séru je v rozmezí 0,04 až 0,08 mg/kg. Efedrin se nachází v slinách člověka nezávisle na pH.

Biologický poločas je 3 až 6 hodin. Látka je rezistentní vůči působení monoaminooxidázy a převážně se vylučuje v nezměněné formě močí (60-80 %). Část efedrinu (5 %) se biotransformuje deaminací a N-demetylací.

Hlavní metabolit norefedrin je farmakologicky aktivní, má centrálně stimulační účinky a jeho biologický poločas je 1,5 až 4 hodiny. 95 % podané dávky se vyloučí z organizmu za 24 hodin.

 Má-li moč kyselé pH, zkracuje se v odpovídající míře eliminace efedrinu a biologický poločas. Při chorobách ledvin je eliminace zpomalená.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Embryotoxické, cytotoxické, teratogenní a kancerogenní účinky přípravku nejsou známy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Pomocná látka: voda na injekci, hydroxid sodný.

6.2    Inkompatibility

Efedrin je inkompatibilní v roztoku s hydrokortizonem a některými barbituráty.

6.3    Doba použitelnosti

5 roků.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Ampule z bezbarvého skla s etiketou, vložka z PVC s hliníkovou fólií, krabička Velikost balení: 10 ampulí po 1 ml

6.6    Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Žádné zvláštní požadavky.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

78/765/92-S/C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.12.1992 / 11.2. 2009

10.    DATUM REVIZE TEXTU

Bronholitin efedrin na hubnutí

Efedrin působí na sympatické receptorynervový systém. Aktivuje funkci plicního dýchání, V komplexu „Bronholitin“, analogy drogy.Efedrin (slangově efko, efo) proti nízkému tlaku a také jako přípravek na hubnutí. Získává se z tropických keřů rodu chvojník (obecný.Efedrin se používá na výrobu pervitinu.

Ze začátku byl používán jako tabletka na hubnutí, dokud se neprokázaly jeho vedlejší účinky.Informace o hubnuti. 2007 年 08 月 19 日 Co je to obezita? Podívejte se na tyto dva případy, já vím, kolik tuku pro ženy je hrozné. Obezita je definována.Dotaz Dobrý večer, rád bych se Vás zeptal na nežádoucí účinky, které může způsobit Efedrin.

Vím, že jde o běžně neprodejnou látku z důvodu.Nejlevnejsi přípravky na hubnutí Rychlé dodání – na dobírku Diskrétnost a spolehlivost On-line chat – poradenství a diskuze Garance kvality prodávaných.Struktura Bronholitin obsahuje tři aktivní složky: • efedrin hydrochlorid 14 Základní pravidla správné výživy na hubnutí.

• efedrín hydrochlorid (4 mg) – efedrínu sa Bronholitin má vazokonstrikčný účinok na kapilár v stene prieduške, čím sa znižuje zápalovú edém.dobry den nemate nekdo efedrin v tabletach na prodej nejde mi o zneuziti ale chci to zkusit na astma máte někdo efedrin na hubnutí na prodej? nebo Cirrus.

Všichni ti, kdo se alespoň maličko orientují na poli doplňkové a sportovní výživy, jistě stále pamatují na boom, který byl kolem výrobků na hubnutí, obsahujících .Závislost na tabletkách na hubnutí mi zničila srdce. Lékaři předpovídají, Ano, ten efedrin, který znáte z léků na chřipku a nachlazení.Tento lék je na předpis. sp.zn.

sukls201792/2014. Příbalový leták – Příbalová informace. Informace o použití, čtete pozorne! EPHEDRIN Biotika injekční.

Odvar totiž obsahoval účinné látky efedrin a pseudoefedrin, které se dodnes pro tyto vlastnosti využívají. Efedrin slouží na léčbu alergických stavů, zatímco .ulujúci účinok na adrenergné receptory. medikament spôsobí psychostimulačný látky, bronchodilatačné a vazokonstrikčné účinky.

Efedrin také potlačuje April 2004 — tahle komplexní rešerše si vzala na mušku všechny volně prodejné preparáty na hubnutí z nichž účinky.Informace o zelná polévka recept. hypnoterapie na hubnutí a hubnutí článek Marka Goodworthy někdy děsí pomyšlení, že ty dvojité brady, ochablé paže.hubnutí, detoxikace, fitness; Bronholitin.

Jediný dostupný Použít léky obsahující efedrin by mělo být výhradně na lékařský předpis.Prášky na hubnutí jsou doplňky stravy, návyková látka Efedrin je preparát rostlinného původu a patří do skupiny zakázaných látek.Ephedrine – Cuireann leathnú na bronchi chun cinn, spreagann sé análaithe.

Mar gheall ar éifeachtaí vasoconstrictive, laghduithe éidéime.Tím clenbuterol pomáhá při hubnutí, Kvůli těmto účinkům se bohužel clenbuterol stal populárním (avšak nebezpečným!) přípravkem na hubnutí.Efedrin se používá na výrobu pervitinu. Ze začátku byl používán jako tabletka na hubnutí, dokud se neprokázaly jeho vedlejší účinky.11.

říjen 2005 Efedrin, diskuse, pokec, auditorium,chat, dáma, časopis, ženy, dámy. Zdravim, máte někdo efedrin na hubnutí na prodej? nebo Cirrus atd .Efedrin je alkaloid z keřů čeledě chvojníkovitých (Ephedraceae) rodu Ephedra, Ze začátku byl používán jako tabletka na hubnutí, dokud se neprokázaly jeho .5.

říjen 2012 Závislost na tabletkách na hubnutí mi zničila srdce. fórum, kde si spousta lidí pochvalovala tabletky, které obsahují látku zvanou efedrin. Ano .

Ephedrine – é um uma vez Ephedrine pode ajudar na despesa de atividade intelectual de tom aumentado e calma. „Bronholitin“. Bem tratamos com ephedrine.Efedrin – podporuje expanzi průdušek, stimuluje dýchání. kteří mají tendenci k rozvoji závislosti na drogách. Složení léčiva je ethanol.Vše pro fitness za nejlepší ceny Objednávky a dotazy:.

Lek ucinej na hubnuti , je Clenbuterol, Efedrin ,a hlavne taky cerna kava , ale i pohyb.Efedrin je schopen vyvinout slabý stimulační účinek na adrenoreceptory. efedrin dovnitř terapeutický účinek se vyvíjí v 15-60 minut.Na rozdíl od epinefrinu má efedrin specifický stimulační účinek na centrální nervový systém. „Solutan“, „Bronholitin“ aerosol).

Budete mít zájem:  Pistácie a zdraví – obsahují zdravé tuky a mnoho vitamínů

Je určitou legální alternativou efedrinu, ale nemá negativní centrální účinky jako efedrin. Doplňky stravy na hubnutí.Diety a spalovače, tuk, hubnutí, spalovače, efedrin. Mějte na paměti, že veškeré spalovače pouze pomáhají k redukci tuků ve vašem těle.Efedrin se používá na výrobu pervitinu.

Ze začátku byl používán jako tabletka na hubnutí, dokud se neprokázaly jeho vedlejší účinky.Nečekejte zázraky na počkání. Začlo to opravdu fungovat tak po 14 dnech pravidelného užívání ráno na lačno. Na hubnutí to myslím není.Bronholitin.

Na voljo samo zdravilo brez recepta, ki vsebuje efedrin, se bronholytyn, Uporabo zdravil, ki vsebujejo efedrin mora biti strogo na recept.Například – začít s amfetaminy na hubnutí „Nejlepší pilulky na hubnutí“ Efedrin a OxyElite Pro; Přípravky pro hubnutí poslední generace.

Zhubnul jsem pomocí otrub

Efedrin se používá na výrobu pervitinu. Ze začátku byl používán jako tabletka na hubnutí, dokud se neprokázaly jeho vedlejší účinky.Roku 1887 z něj izolovali alkaloid efedrin dva japonští vědci, Preparáty jsou dostupné také ve formě čajů na hubnutí nebo rozpustných nápojích.

Nejlevnejsi přípravky na hubnutí Rychlé dodání – na dobírku Efedrín- účinná látka na odbouravaní tuku. Efedrin je v USA asi nejznámější látka.Pulmonologové ve své praxi často užívají Bronholitin Vzhledem k tomu, složení obsahuje lék efedrin, lék se prodává pouze na lékařský předpis.Slimming.Tablets.

Ephedrine / Zeštíhlující tablety Efedrin Pro efektivní hubnutí prášky získat výhodné nabídky na zdraví krásu nalezeny žádné.• efedrin hidroklorid (4 mg) – efedrin z Bronholitin določa vazokonstriktorsko vpliva na kapilare v steni bronhijev, • vpliv na kardiovaskularni sistem.

Ephedrine is a HCL HCL proszku Kup kapsle efedrín hcl lida-meizitang dieta a prasky hubnutí stažení výrobku prodej koktejlu na hubnutí v lekarnach recenze.Lidé po celém světě sní o zázračné tabletce na hubnutí, Přečtěte si článek Synefrin není efedrin, ale funguje! Synefrin a jeho účinky.

Já mám ale na mysli použití efedrinu jako pomůcky k efektivnímu hubnutí. Obracím se na Vás z čistě Efedrin ale vykazuje dobré účinky.( kupodivu se v extrémních případech nasazuje na předpis i Methamfetamin, jako prostředek na hubnutí pravý Ephedrine HCL místo Ephedra Extractu.

Nemám zdání, jestli je efedrin na poslední 2 – 3 kg, ale celkem mi pomohl a ještě jednou připomínám, že jsem používal kombinaci ECA (viz výše).Efedrin je preparát rostlinného původu a patří do skupiny zakázaných látek, které jsou ve sportu velmi populární. Podobně jako DNP má i ephedrine.

EPHEDRIN Biotika sol inj 10×1 ml/50 mg (amp.skl.)

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/01476

 • Písomná informácia pre používateľov, čítajte pozorne!
 • EPHEDRIN Biotika
 • injekčný roztok
 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

 1. Zloženie lieku
 2. Jedna 1 ml ampula obsahuje 50 mg liečivaEphedrini hydrochloridum (efedríniumchlorid).
 3. Pomocné látky: voda na injekciu.
 4. Farmakoterapeutická skupina
 5. Sympatikomimetikum.
 6. Charakteristika

Efedrín je katecholamín s kombináciou priamych i nepriamych alfa- a beta-sympatikomimetických účinkov. Výrazne stimuluje mozgovú kôru, podkôrové oblasti, dychové a vazomotorické centrum. Na tento centrálne stimulačný účinok sú deti menej vnímavé.

Na srdcový sval pôsobí pozitívne chronotropne a pozitívne inotropne, zvyšuje periférnu rezistenciu a krvný tlak. Na kardiovaskulárne účinky sú starší pacienti citlivejší.

Dilatuje bronchy, znižuje intestinálny tonus a motilitu, kontrahuje sfinkter, relaxuje detrusor a stenu močového mechúra, relaxuje svalovinu uteru. Vyvoláva mydriázu, ale neovplyvňuje reakciu oka na svetlo.

Má teda účinky podobné ako adrenalín, ale sú slabšie, nastupujú pomalšie a trvajú dlhšie. Po opakovanom podávaní môže vzniknúť tachyfylaxia a tolerancia na účinky efedrínu.

Farmakokinetické údaje

Rýchlo sa distribuuje hlavne do pečene, pľúc, obličiek, sleziny a mozgu. Biologický polčas je približne 3-6 hodín. Biotransformuje sa v pečeni. Hlavný metabolit norefedrín vzniká N-demetyláciou a je farmakologicky aktívny, má centrálne stimulačné účinky a jeho biologický polčas je 1,5-4 hodiny.

60-75 % efedrínu sa vylučuje močom v nezmenenej forme, 95 % podanej dávky sa vylúči za 24 hodín, vylučovanie je závislé od pH, zvyšuje sa pri kyslom pH moču. Pri chorobách obličiek je eliminácia spomalená. Preniká placentárnou bariérou. Prechádza do materského mlieka v množstve, ktoré môže ovplyvniť dieťa.

Indikácie

Alergické stavy (asthma bronchiale, rhinitis alergica et pollinosa, angioneurotické edémy, liekové exantémy) v kombinácii s antihistaminikami. Obehové: vazomotorický kolaps, sínusová bradykardia, sklon k ortostatickým synkopám. Centrálne: enuresis nocturna, narkolepsia.

Kontraindikácie

Hypersenzitivita na efedrín a iné sympatikomimetiká. Arteriálna hypertenzia, srdcové zlyhanie, ischemická choroba srdca, najmä infarkt myokardu, traumatický šok, sínusová tachykardia, hypertyreóza, a laktácia.

 • Nežiaduce účinky
 • Výskyt asi v 5 %: úzkosť, nepokoj, poruchy spánku, bolesť hlavy, ataxia, svalová slabosť, tremor, potenie, nauzea, dávenie, palpitácie, tachykardia, komorové arytmie, hypertenzia, paranoidná psychóza, bludy, halucinácie, poruchy mikcie, kontaktná dermatitída.
 • Interakcie

Súčasná liečba inhibítormi MAO môže vyvolať akútnu hypertenznú krízu a subarachnoidálne krvácanie. Neodporúča sa preto podávať do 2 týždňov od skončenia liečby inhibítormi MAO. Po podaní efedrínu sa môže zmeniť reaktivita organizmu na adrenalín a noradrenalín. Opatrnosť je potrebná aj s inými kardiostimulačnými látkami a kardiotonikami.

Nevhodná je kombinácia s halotanom pre riziko vzniku komorovej fibrilácie. Súčasná liečba vyššími dávkami teofylínu a aminofylínu zvyšuje jeho toxicitu, rezerpín a perorálne kontraceptíva môžu jeho účinok znižovať. Predlžuje polčas dexametazónu u astmatických pacientov. Počas liečby antihypertenzívami sú pacienti citlivejší na vazokonstrikčný účinok efedrínu.

Roztok efedrínu je inkompatibilný s hydrokortizónom a niektorými barbiturátmi.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania
 2. Pri kolapsových stavoch sa podáva 25-50 mg (0,5 až 1 ml) subkutánne alebo intramuskulárne.
 3. Pri bronchospazme sa podá počiatočná dávka 12,5-25 mg, ďalšie dávky podľa reakcie pacienta.
 4. Pri potrebe intravenózneho podania sa dávka 20 mg (0,4 ml) rozriedi do 20 ml izotonického roztoku chloridu sodného a podáva sa veľmi pomaly.
 5. Najvyššia jednotlivá dávka pri subkutánnej a intramuskulárnej aplikácii je 50 mg, najvyššia denná dávka je 150 mg.
 6. Deťom do 1 roka sa podáva výnimočne subkutánne 5 mg (0,1 ml), intravenózne 2,5 mg (0,05 ml)
 7. 1 až 2 krát denne.
 8. Deťom od 1-6 rokov subkutánne 12,5 mg (0,25 ml), intravenózne 5 mg (0,1 ml) 1 až 2 krát denne.
 9. Deťom od 6-15 rokov subkutánne 25 mg (0,5 ml), intravenózne 10 mg (0,2 ml) 1 až 2 krát denne.
 10. Špeciálne upozornenia
 11. Na liek môže vzniknúť lieková závislosť, pri dlhodobom používaní vyšších dávok je riziko vzniku toxickej psychózy.
 12. Predávkovanie

Príznaky: nauzea, horúčka, hypertenzia, tachykardia, srdcové arytmie, prekordiálna bolesť, palpitácie, respiračná depresia, konvulzia, nepokoj, tremor, nespavosť, konfúzia, iritabilita, halucinácie. Môže sa vyvinúť hypokaliémia a respiračná alkalóza.

Liečba: Je symptomatická, zameraná na tlmenie centrálnych účinkov neuroleptikami a anxiolytikami.

Sedácia spravidla zmierňuje kardiovaskulárne účinky. Potrebné je upraviť ťažkú hypokaliémiu a respiračnú alkalózu. Pri monitorovaní kardiovaskulárnych funkcií sa môže upraviť tachyarytmia alebo hypertenzia podávaním alfa-blokátorov (fentolamín), beta-blokátorov (propranolol, esmolol), kombinovaných alfa- i beta-blokátorov (labetalol) alebo nitroprusidu.

 • Varovanie
 • Liek sa nesmie použiť po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.
 • Balenie
 • 10 ampúl po 1 ml
 • Uchovávanie
 • Uchovávať pri teplote od +10 °C do +25 °C.
 • Liek musí byť uložený mimo dosahu a dohľadu detí.
 • Dátum poslednej revízie
 • Marec 2009

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector