Které Látky V Ovzduší Mají Negativní Vliv Na Naše Zdraví?

Mezi hlavní znečišťující látky patří z anorganických látek oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a troposférický ozon; z organických benzen nebo benzopyren. Významné mohou být i některé kovy jako kadmium, arsen a nikl nebo nověji sledovaná rtuť.

Co škodí ovzduší?

Znečištěné ovzduší je příčinou mnoha úmrtí a nemocí, např. dýchacích cest, výskytu rakoviny a srdečních onemocnění. Mezi největší zdroje nečistot patří tepelné elektrárny a průmysl, automobilová doprava, lokální vytápění uhlím nebo spalování odpadu.

Co způsobuje plynné znečištění ovzduší?

Plynné imise

Tyto oxidy se do ovzduší dostávají při spalování fosilních paliv, při spalování mazutu a jako produkt nejrůznějších technologických procesů, podobně jako sulfan a sirouhlík, zejména v emisích chemického průmyslu.

Co je to znečištění ovzduší?

Co přesně vyjadřuje pojem znečištěné ovzduší? Zjednodušeně to znamená, že přírodní vlastnosti zemské atmosféry byly narušeny, ať už chemicky, biologicky či vlivem fyzikálních činitelů. Mezi nejvýznamnější zdroje znečištění patří zejména vedlejší produkty spalování, jako jsou oxid uhelnatý či oxid siřičitý (tzv.

Jak lidská činnost ovlivňuje množství kyslíku ve vzduchu?

Jiné plyny, jako je NO2, SO2 a CO, jsou produkovány spalováním fosilních paliv, např. ve vozidlech nebo při vytápění. Při vdechnutí člověkem mohou vážně ovlivnit množství kyslíku, které lze dopravit do krevního řečiště. Metan je plyn produkovaný spálením fosilních paliv a rozkladem organických materiálů na skládkách.

Co nejvíce škodí planetě?

Spalováním fosilních paliv a dalšími aktivitami člověk zvýšil koncentraci uxidu uhličitého v atmosféře na nejvyšší míru za posledních 800 000 až 20 milionů let, čímž způsobuje změnu klimatu a globální oteplování.

Co Znecistuje prostredi?

Mezi typické znečišťující látky patří oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, freony, polyaromatické uhlovodíky nebo oxidy dusíku. Mezi zdroje znečištění patří průmysl (bodové zdroje), lidská sídla (plošné zdroje) a dopravní prostředky (liniové zdroje).

Budete mít zájem:  První Příznaky Těhotenství Pálení Žáhy?

Jak chranit ovzduší?

Nespalujte plasty v domovních krbech a kotlech – zabráníte poškození svého zdraví a přispějete ke zlepšení životního prostředí Spalování výhradně ekologických paliv, jako je například zemní plyn nebo suché dřevo, je základním předpokladem udržení čistoty životního prostředí, zejména čistoty ovzduší.

Jaké plyny obsahuje vzduch?

Hlavními složkami vzduchu jsou plyny dusík, kyslík, argon, oxid uhličitý, neon, helium, krypton, vodík, xenon a ozon. Uvedeno je i složení vzduchu uvažované pro tepelnětechnické výpočty.

Co je to vzduch?

Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech (většina živých organismů by bez kyslíku z ovzduší nemohla vůbec existovat).

Co to je emise?

Emise jsou látky, které se vypouštějí ze zdroje, kterým může být například (komín průmyslové fabriky) do atmosféry. Jejich množství se udává v mg/hod., mg/měsíc, mg/rok. Je udán emisní limit, který nám vyjadřuje nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných ze zdroje do atmosféry.

Co to je ovzduší?

Ovzduší, atmosféra (z řečtiny a znamená: atmos = pára; sfaira = obal, koule) je plynný obal Země. V dnešním pojetí je ovzduší směsí plynů charakterizovanou svým složením a rozprostraněností v prostoru (vrstevnatostí).

Jak člověk ovlivňuje atmosféru?

Člověk svou činností významně ovlivňuje zemskou atmosféru. Lze uvést několik příkladů: globální oteplování- dochází k němu kvůli zvýšenému počtu oxidu uhličitého v atmosféře, což zapříčiňuje např. tání ledovců, proto se zvedají hladiny oceánů.

Co tvori atmosferu?

Obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů (argon, oxid uhličitý, vodík, helium, neon, radon, xenon, ozon a stopové příměsi dalších plynů). Voda v atmosféře se vyskytuje hojně, a sice ve všech třech skupenstvích (vodní pára, vodní kapky i ledové krystaly).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector