Poslední rok školky bude možná povinný

Milí rodiče,

níže naleznete náměty pro děti k distanční výuce pro týden 29.3.-1.4. 2021. Distanční výuka je povinná pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání, pokud se nemůžete s dětmi účastnit, prosíme, abyste je omluvili.

Pokud někdo nemá možnost materiály vytisknout, můžeme mu je po předchozí domluvě předat ve školce vytištěné.

Přejeme všem dětem i rodičům krásné Velikonoce.

distanční výuka 29.3.-1.4.

Milí rodiče,

níže můžete dětem stáhnout náměty k distanční výuce pro tento týden. Distanční výuka je povinná pro děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ. Budeme rádi když nám na email pošlete fotky jak s dětmi pracujete ????

Pokud nemáte možnost si materiály vytisknout, je možné si je po předchozí domluvě vyzvednout ve školce.

Distanční výuka 22.-26.3.2021

Milí rodiče,

paní učitelky vašim dětem nachystaly náměty k distanční výuce pro tento týden. Distanční výuka je povinná pro děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ. Budeme rádi za zpětnou vazbu ????

Pokud nemáte možnost si materiály vytisknout, je možné si je po předchozí domluvě vyzvednout ve školce.

distanční výuka 15.-19.3.

Milí rodiče,

níže najdete náměty k distanční výuce pro tento týden. Pokud se některé děti v posledním roce před nástupem do ZŠ, pro které je tato výuka povinná nebudou moci distanční výuky účastnit, prosíme aby je rodiče řádně omluvili prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Pokud nemáte možnost si materiály vytisknout, je možné si je po předchozí domluvě vyzvednout ve školce.

distanční výuka 8-12.3.

Milí rodiče,

níže přikládáme náměty k distanční výuce předškoláků. Děti v posledním roce před nástupem školní docházky mají povinnost se distančně vzdělávat. Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání.

(Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.

Budeme rádi, pokud nám při znovuotevření MŠ dodáte pracovní listy a výrobky, či zašlete fotografie jak děti doma pracují.

Nemáte-li možnost si materiály vytisknout, prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailu [email protected] a domluvíme se na možnostech převzetí materiálů.

náměty k distanční výuce 1-5.2.

Z důvodu nových nařízení vlády bude školka od pondělí 1.3. dočasně uzavřena. Distanční výuka předškoláků (v případě zájmu i mladších dětí) bude probíhat prostřednictvím webových stránek, kde budou zveřejněny materiály k domácí práci. Budeme rádi, pokud nám pracovní listy a výrobky po otevření donesete ukázat do školky.

Termín znovuotevření bude zveřejněn zde na webu, MŠ bude uzavřena po celou dobu platnosti opatření.

O ošetřovné mohou rodiče žádat prostřednictvím formuláře na webu ČSSZ. Školka již žádný formulář nepotvrzuje.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz)

Milí rodiče Pastelek a Motýlků,

Zdravíme vás v této nelehké době a posíláme soubor materiálů a námětů, které můžete s dětmi doma v rámci distančního vzdělávání dělat a procvičovat. Budeme rádi, když pak děti své výrobky a práce donesou do školky ukázat.

Těšíme se, až školku zase v plném provozu otevřeme.

[…]

Vzhledem k nepříznivé koronavirovové situaci ve Zlínském kraji ředitelka mateřské školy důrazně žádá všechny rodiče a veškerý doprovod dětí, aby bez výhrad dodržovali pravidlo 3R – ruce, roušky, rozestupy.

Děkujeme.

Poslední rok školky bude možná povinný

 • V měsíci září proběhla v naší škole pravidelná hloubková inspekce, kdy nás na 3 dny navštívily inspektorky české školní inspekce a kontrolovaly kvalitu a efektivitu vzdělávání, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a také plnění podmínek vzdělávání daných školským zákonem.
 • Závěrečnou zprávu z inspekčního šetření si můžete přečíst níže.
 • […]

Dle rozpočtových pravidel zveřejňujeme návrh rozpočtu pro rok 2021.

[…]

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršení epidemiologické situace je MŠ po konzultaci se zřizovatelem nucena opětovně přistoupit k preventivním opatřením, které jak doufáme zabrání výskytu onemocnění Covid-19 v naší mateřské škole.

S platností od 12. 10. 2020 přistupujeme k těmto opatřením:

1. Při ranním příchodu nebo při odpoledním odchodu dítěte, nebude do budovy Mateřské školy umožněn vstup rodičům nebo doprovázející osobě.

U vchodu MŠ bude zaměstnanec MŠ, kterému předáte zdravé dítě bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění, a ten mu změří tělesnou teplotu a následně   předá dítě do třídy, kterou navštěvuje.

Pokud u vchodu nebude nikdo přítomen, zazvoníte si na třídu, do které Vaše dítě chodí a paní učitelka si dítě přijde převzít, nebo Vám naopak dítě přivede.

2. Děti si budou do MŠ nosit batůžky s vlastní lahví na pití, které jim bude paní učitelka během dne doplňovat.

3. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován jeden z rodičů, který je povinen si dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout.

V mezičase bude dítě izolováno od ostatních dětí. Prosíme rodiče, aby každé dítě mělo pro tento případ v batůžku čistou roušku, kterou použijí, pokud by tato situace nastala, až do zjištění zdrav.

stavu nemocného.

4. Po dobu výskytu onemocnění COVID-19 se zakazuje nošení vlastních hraček a hlavně plyšáků z domova, které mohou být původci přenesení virů do prostor MŠ.

Děkujeme, že budete tato opatření respektovat a doufáme, že pomohou zabránit výskytu onemocnění ve školce a že tím pádem nebudeme nuceni Mateřskou školu uzavřít.

Vážení rodiče,
na hlavní nástěnce již můžete přihlašovat děti na zobcovou flétnu pro školní rok 2020/2021.

Kroužek flétny bude probíhat každé úterý, první lekce proběhne 8.9.2020.

skupina č.1: 7.00-7:45

skupina č.2: 7:45-8:30

školné za pololetí je 600,-

4 důvody vlády pro odmítnutí zrušit povinnost školek přijímat dvouleté a povinný poslední rok v MŠ

Součástí včerejšího jednání vlády byl návrh zákona předložený poslancem Václavem Klausem. Ten obsahoval zrušení dvou klíčových bodů minulé vlády, a sice povinnost školek přijímat děti již od dvou let a povinnou docházku do posledního ročníku mateřské školy.

Navzdory dřívějšímu postoji ministra školství Plagy, který Klausovi částečně dal za pravdu ve zrušení povinných míst pro dvouleté, nakonec vláda návrh zákona odmítla. To bude mít vliv zejména na hlasování ve sněmovně, kde návrh zřejmě nezíská potřebnou většinu.

Vláda ve svém stanovisku uvádí čtyři důvody, proč chce, aby dvouleté děti mohly navštěvovat školku a jak pomáhá prodloužení školní docházky o jeden rok v mateřince. Níže je bez redakčních úprav uvádíme.

Slaďování práce a rodinného života a dopady na rozpočty obcí

Vláda považuje za nutné zahájit diskusi k povinnosti přijímat od roku 2020 do mateřských škol zřízených obcí nebo svazkem obcí děti od dvou let věku.

Změny provedené v posledních letech v sociálních dávkách, zejména v rodičovském příspěvku, byly koncipovány s požadovaným zvýšením flexibility čerpání této dávky, a to za účelem umožnění rychlejšího návratu žen na trh práce.

Zrušení povinnosti přijímat děti od dvou let věku do mateřské školy významně oslabí pozitivní dopad flexibilnějších možností čerpání rodičovského příspěvku a směřuje proti trendu slaďování pracovního a rodinného života.

Garance míst v mateřských školách rovněž pomáhá státu ušetřit díky zvýšení zaměstnanosti matek malých dětí, a to nejen tím, že za ně není třeba platit zdravotní pojištění, ale i tím, že do systému přispějí odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, a v neposlední řadě se tak posiluje i příjmová stránka rozpočtu o nepřímé daně rodičů. Vláda si je nicméně vědoma též dopadů na rozpočty obcí spojené s povinným budováním kapacit pro celou dvouletou populaci, zvláště s ohledem na skutečnost, že se opatření bude odhadem týkat třetiny až poloviny rodičů dvouletých dětí. Vláda proto zamýšlí připravit vlastní návrh novely školského zákona, kterým bude předmětná problematika řešena.

Nerovnosti ve vzdělávání

Pokud se jedná o návrh zrušit povinné předškolní vzdělávání v mateřských školách v rozsahu jednoho školního roku pro děti, které dosáhly pátého roku věku, vláda uvádí, že deklarovaným cílem tohoto opatření bylo zajištění adekvátní přípravy pětiletých dětí na zahájení povinné školní docházky a toto opatření je jedním z opatření Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 zaměřených na snížení nerovnosti ve vzdělávání. V této souvislosti vláda zdůrazňuje, že podle řady odborných názorů má zejména v případě dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí kvalifikované a pravidelné vzdělávání od raného věku velký potenciál eliminovat některá znevýhodnění, která si děti přinášejí z rodiny, a zvýšit jejich vzdělávací šance. Zavedení povinného předškolního vzdělávání je navíc jedním z kroků pro provedení opatření Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice a i z tohoto důvodu je žádoucí je nerušit. Dalším důvodem pro zavedení předmětné povinnosti bylo také snížení podílu dětí s odkladem povinné školní docházky. Vláda dále upozorňuje, že platná právní úprava je velmi krátce účinná a změna nebo případné zrušení povinného předškolního vzdělávání by byly opodstatněné teprve na základě vyhodnocení jeho fungování a s delším časovým odstupem.

Bezplatná školka pro pětileté je tu pro nejvíce potřebné

Předložený návrh zákona dále ruší bezúplatnost vzdělávání dětí v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, stejně jako bezúplatnost vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Tato změna je v odůvodnění zcela opomíjena. Nehledě na to, že se zrušení bezplatné docházky do předškolního zařízení u pětiletých dětí a dětí s odloženým nástupem do základní školy odrazí na zvýšení požadavků na sociální dávky u sociálně slabších rodin, jedná se podle názoru vlády o nevhodný návrh z důvodu možného snížení dostupnosti předškolního vzdělávání právě pro děti, které předškolní vzdělání nejvíce potřebují. Přijetí tohoto návrhu by zcela jistě omezilo vzdělávací příležitosti a jejich potenciální vyrovnávání zejména u dětí a žáků s nízkým socioekonomickým zázemím. Vláda připomíná, že se nejedná o návrat k předchozímu právnímu stavu, neboť vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné třídě základní školy bylo po celou dobu účinnosti školského zákona vždy poskytováno bezúplatně.

Budete mít zájem:  Před odchodem na rande se raději mladí lidé depilují, než kupují prezervativy

Legislativně-technické nedostatky

Předložený návrh zákona obsahuje též legislativně-technické nedostatky. Zejména je v této souvislosti třeba upozornit na v čl. II návrhu obsažené nevhodné přečíslování novelizačních bodů v zákoně č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.

, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které není promítnuto do čl.

IV tohoto zákona, což by mohlo způsobit problémy ve vztahu k dělené účinnosti tohoto zákona.

Pětileté děti musí od pondělí povinně do školky. Někteří rodiče si to chválí, jiní mají obavy

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: školka školky

„Zarazilo mě, že nyní nebude možno uvolňovat předškoláčka pravidelně jeden či dva dny v týdnu nebo měsíci, a třeba si s ním prodloužit víkend,“ stěžuje si maminka předškolačky Lenka. Nově budou muset mít děti na každou absenci omluvenku, jako ve škole.

Oběd zdarma ve školách a školkách zlepšuje docházku i studijní výsledky dětí z chudých rodin

Číst článek

Podmínky přitom nový zákon nestanovuje, ty si určuje každá školka sama, říká Jaroslav Faltýn z ministerstva školství: „Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.“

Někteří rodiče se ale bojí příliš tvrdého přístupu, objevily se už i případy, kdy školka údajně avizovala, že bude při absenci vyžadovat potvrzení od lékaře. Takový postup je ale podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse neoprávněný.

„V žádném případě to není tak, že by kvůli každé rýmě nebo náhlé nevolnosti by školky byly oprávněny žádat potvrzení od lékaře. Takový postup školky by neměl oporu v právních předpisech.“

Více papírování pro školky i možné pokuty pro rodiče

Jiná věc ale je, když bude dítě nemocné často nebo dlouhodobě. Tam by bez razítka lékaře rodiče nepochodili. Úřady by to mohly vyhodnotit jako přestupek a uložit pětitisícovou pokutu. Z omlouvání dětí mají obavy nejen rodiče, ale i samotné školky. Znamená to pro ně víc papírování.

„Jelikož je to povinná docházka, tak pro mě jako učitelku z toho plyne to, že budu muset kontrolovat a schvalovat každou absenci dítěte. Je to pro mě čas navíc,“ upřesňuje učitelka Beáta z jedné z pražských mateřských škol. Obavy mají školky i z individuálního vzdělávání. Když bude takových dětí v ročníku víc, nemusí to prý zvládnout.

Poslední rok mateřské školy: rodičům, kteří děti k zápisům nepřivedou, hrozí pokuta

Číst článek

„My ty rodiče budeme navádět k tomu, na co se zaměřit apod. Pokud by přišlo více dětí, tak by to bylo více administrativy. S tím, že se pak píšou ještě papíry okolo,“ říká učitelka Beáta.

Odbory už v minulosti varovaly nejen před větší administrativou, ale také před nedostatečnou kapacitou školek. Ty jsou ale podle České školní inspekce dobře připravené. Problémy prý být můžou, podle Andryse ale jen lokální: „Pak musí při přijímání dětí dávat přednost těm pětiletým, které podle zákona mají plnit povinnou docházku.“

Povinná docházka jako nástroj socializace

Tu ministerstvo školství zřídilo mimo jiné kvůli dětem ze sociálně slabých rodin, kterým to má pomoct dostat se do hlavního vzdělávacího proudu. I proto je poslední rok školky zadarmo. Analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle se ale už dřív pro rozhlas vyjádřil, že jeden rok nic nevyřeší.

„Do předškolního vzdělávání je třeba dostat ty znevýhodněné děti daleko dřív, několik let před nástupem do školy, protože ten handicap jim narůstá a jeden rok to nespraví.“

Právě ve vyloučených lokalitách je ale nejvíc rodičů, kteří své děti do povinného předškolního vzdělávání ani nepřihlásily. V celém Česku jsou to podle odhadů stovky dětí. Nejčastěji v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, Petr Kellner, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

V MŠ MONTY můžete předškoláka vzdělávat i individuálně

Jste rodič, který volí pro své dítě domácí výuku, plánujete delší cestu do zahraničí a máte doma dítě které zahrnuje povinná školní docházka?

Nejste si jisti, zda je schopni naplnit požadavky kladené na povinnou předškolní přípravu? MŠ Monty je tu pro Vás!!!

Dítě zapíšeme do individuálního vzdělávacího programu. Veškerou práci a materiály pro Vás zajistíme, dítě přezkoušíme a dohlédneme nad správnou přípravou do školy.

Pro více informací neváhejte kontaktovat ředitelku MŠ Monty Praha [email protected], +420 737 979 007

Individuální vzdělávání pro povinnou školní docházku je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání.

Individuální vzdělávání v českém jazyce může v MŠ MONTY probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část.

Pokud plánujete své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musíte nám svůj záměr oznámit a dítě k nám zapsat.  

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co obdržíme oznámení o individuálním vzdělávání, připravíme zákonnémuzástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,ve kterých má být dítě rozvíjeno a plán individuálního vzdělávaní. V průběhu školního roku ověřujeme, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy(schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.

Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, doporučíme rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.

MŠ MONTY stanovuje termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování ustanovuje následovně na poslední listopadový týden  nebo první prosincový, dále poslední březnový nebo první dubnový.  Musíte se ve stanovený termínu dostavit s dítětem k ověřenízískaných schopností a dovedností v určených oblastech.

 Důležitá poznámka:Pokud se z dítětem nedostavíte k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání.

Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá.

Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Ministerstvo školství bude prosazovat povinný poslední rok školky

Ilustrační foto

• 

ZDROJ: Pinkas Martin/Euro

Ministryně školství Kateřina Valachová bude prosazovat zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání. Na návrh svého předchůdce Marcela Chládka naváže, ačkoliv nedávno zveřejněná případová studie poukázala na možná vážná úskalí tohoto plošného opatření. Děti by podle Valachové měly mít umožněno, aby se do vzdělávací soustavy dostávaly ještě dříve.

Případová studie nepovažuje povinné předškolní vzdělávání pro všechny za optimální řešení. Poukazuje mimo jiné na skutečnost, že by zahrnulo mnohem více dětí než ty sociálně znevýhodněné, na které je zacíleno. Kvůli tomu by byly náklady nepřiměřeně vysoké a nemusely by mít kýžený efekt.

Valachová podle svých slov v prostředí neziskového sektoru už dříve slyšela minimálně o dílčích výsledcích této studie a o tom, jakým směrem směřují.

Zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před nástupem do ZŠ rozhodně podporuje. „Opírám se zejména o dlouhodobou odbornou shodu jak pedagogů, tak i většiny neziskových organizací.

Byla jsem v bývalých pozicích součástí tohoto prostoru, takže vím velmi přesně, že se o toto bojuje minimálně deset let,“ řekla ministryně .

Kritika ombudsmanky

Výjimky podle ní návrh novely umožňuje prostřednictvím domácího vzdělávání, o jehož podmínkách je možné ještě jednat. Otázkou dalších jednání také bude, zda bude možné tento povinný rok plnit také v přípravných třídách. To kvůli možné segregaci kritizovala mimo jiné ombudsmanka Anna Šabatová.

Budete mít zájem:  Vitaminy Proti Šedivění Vlasů?

S aktuální podobou návrhu nesouhlasí ani Valachová. Minimálně by se podle ní měly zpřesnit formulace o účelu přípravných tříd. „Druhou variantou je opuštění tohoto institutu přípravných tříd,“ doplnila.

Proti segregaci

Zpřesnění formulace musí zabránit vytvoření paralelního systému i tomu, aby se v přípravných třídách vyčleňovala určitá skupina dětí.

„Když jsem se účastnila debat, tak jsem měla za to, že bylo dosaženo konsenzu na tom, že by přípravné třídy navštěvovaly všechny děti s odkladem školní docházky,“ uvedla ministryně.

Slyšela to prý i z Chládkových úst, proto ji překvapilo, že to v návrhu novely není.

Dětem by podle ní mělo být umožněno, aby se dostávaly do předškolních institucí ještě dříve. Mimo jiné ve výše zmiňované studii se hovoří o možnosti zákonného nároku na školku od tří let.

„Pokládám to za jednu z legitimních možností. Domnívám se, že s ohledem na demografický vývoj je to věc, která by byla udržitelná,“ poznamenala Valachová.

Dřívější zapojení dětí do vzdělávání podle ní ulehčí společné vzdělávání.

Autor: ČTK

Postup při zápisu do MŠ na školní rok 2020 / 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy do všech mateřských škol zřizovaných městem Uherské Hradiště proběhnou bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením si situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Možnosti podání žádosti:

 1. do datové schránky školy
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 3. poštou
 4. do poštovní schránky

Podrobnější informace včetně příloh a konkrétních adres budeme aktualizovat v nejbližších dnech. Prosím, sledujte průběžně náš web.       

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Postup při zápisu do Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943 a všechny její další pracoviště:

Žádosti o přijetí – tiskopis bude zveřejněn na našich webových stránkách

 • vyplněný tiskopis žádosti doručíte dle výše uvedených možností pouze na pracoviště Mateřské školy, UH, Svatováclavská 943 (nebudete dodávat do vámi vybrané mateřské školy)
 • v žádosti je nutné vyplnit kontaktní údaje zákonných zástupců (e- mail a telefonní kontakt, na které vám budeme zasílat registrační číslo dítěte)

Očkování

 • společně s žádostí dodáte vyplněné a vámi podepsané čestné prohlášení k očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte – tentokrát nevyžadujeme potvrzení o očkování od lékaře

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti dle MŠMT zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – tiskopis opět bude zveřejněn na našem webu
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Jak poznáme, které pracoviště jste pro své dítě vybraly?

 • Společně s ostatními tiskopisy dodáte taktéž tiskopis, kde bude vyznačena vámi zvolená škola – ke stažení bude také na našem webu

Možnost individuálního vzdělávání

 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – žádost bude taktéž vložena ke stažení na webu

Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Pokud nebudete mít možnost vytisknout si naše tiskopisy, v mimořádných případech vám budou vydány v mateřské škole. Termín a způsob převzetí včas oznámíme.

Taktéž včas oznámíme emailovou adresu, na kterou bude možno zasílat veškeré tiskopisy k zápisu do mateřské školy. Další aktuální informace budeme dodávat posléze společně s potřebnými přílohami.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Ze dne Duben 14, 2020

U předškoláků je důležitější přístup než znalosti. Školka by neměla být povinná, shodují se odbornice

Už jen tři dny mají rodiče předškoláků na rozhodnutí, jestli své děti přihlásí do školky, nebo je budou učit doma. Od září totiž bude poslední rok ve školce povinný – zákon a vyhláška o povinném předškolním vzdělávání ukládají pětidenní docházku s nejméně čtyřmi hodinami denně ve státem uznané školce.

„Docházka do mateřské školy je výborná a exkluzivní nabídka rodičům. Skoro 90 % pětiletých dětí do školky chodí, ale rodiče by měli mít právo rozhodnout, zda tuto nabídku přijmou,“ myslí si Eva Opravilová, předsedkyně Asociace předškolní výchovy.

Nejasné povinnosti

Podle ní se měly nejdříve hledat cesty k tomu, aby rodiče tuto velkorysou nabídku přijali. Je třeba také vyjasnit, kdo je za co zodpovědný. Například kdo bude evidovat děti, které mají docházet, kdo bude vyzývat a informovat jejich rodiče, nebo vymáhat pokuty a sankce.

Máme strach, že se mateřská škola tímto aktem poškolští. Že se v ní bude vychovávat k plnění úkolů a k učení a na hraní bude menší prostor.Eva Opravilová

S názorem Opravilové na povinný rok školky souhlasí i konzultantka domácího vzdělávání Marta Bačovská: „Každý si dokáže představit, jaký je rozdíl mezi právem a povinností, které se musíte podvolit – a jaké vztahy mezi rodičem a školou to tvoří.“

Školka není škola

„Zákon stanoví, že ověřování proběhne jednorázově, a to v období od třetího do čtvrtého měsíce školního roku. Nepřijde mi to vhodné, první měsíce jsou obvykle věnovány adaptaci. Navíc nejsou stanovena kritéria, kterých mají děti dosáhnout. Jak bude ověřování probíhat, je zodpovědností ředitele,“ dodává Bačovská.

Každé dítě musí být přihlášeno do mateřské školy, je klasickým žákem. Ale rodič má možnost oznámit, že dítě bude vzdělávat individuálně.Marta Bačovská

Předškolní dítě by se podle ní mělo všestranně rozvíjet, orientovat se v prostředí, být zvídavé, umět komunikovat a těšit se na vrstevníky i do školy. „Není podstatné, jestli zvládá číselnou řadu. Nesouhlasím s tím, že bychom pětileté děti měli něco učit a na něco je připravovat.“

Znejistění rodiče

„Bojíme se, že děti budou nacvičovat pofidérní úkoly. Znám děti, které si do třetí třídy neuměly zavázat tkaničku. A dnes to jsou vynikající odborníci. Předškolák má především být otevřený k lidem a umět se vyjádřit – nejde o to, jestli zná barev osm, nebo deset,“ přitakává Opravilová.

Změna podle ní může vyvolat dvojí efekt u rodičů. „Buďto se spolehnou na to, že jejich dítě vychová a pro školu připraví školka. Nebo je to znejistí a začnou o sobě pochybovat – jestli jsou dost kompetentní na to, aby dítě dokázali k branám školy dovést,“ uzavírá.

Související příspěvky

Docentka Opravilová: Česká specialita je hodnotit dítě už ve školce. V zahraničí je kritérium věk

David Klimeš: Politici chtějí pomáhat rodinám. Ale spíše jim škodí

Poradna: Bude moci nenaočkované dítě absolvovat povinný rok předškolního vzdělávání v MŠ?

Dotaz: Nemohu se dopídit odpovědi na otázku povinného vzdělávání předškoláků, které vejde v platnost s novým rokem a tím, jak to bude, když předškolák není naočkován. Ani ve školce mi nedokáží říci, co bude mít přednost, zda povinnost školkové docházky oproti nenaočkování či naopak. Pokud mi můžete pomoci s odpovědí, budu moc ráda.

Odpověď: 

Na dotaz odpovědělo ministerstvo školství:

Odpověď na dotaz je uvedena v zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 50:

„Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině75) a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

Budete mít zájem:  Biologická Léčba Padání Vlasů?

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy bude povinné, a tedy se na něj bude vztahovat výjimka a dítě nemusí být očkované.

Neočkované děti podle zákona nesmějí do mateřských škol, na dětské tábory ani na školy v přírodě. Za porušení tohoto nařízení hrozí ředitelům škol či pořadatelům táborů až půlmilionová pokuta. Příští rok ale nastane zvláštní situace.

Zatímco přijetí neočkovaných čtyřletých a mladších dětí do školek bude dál protizákonné, pětileté děti budou muset ředitelé vzít i bez očkování. Od roku 2017 bude totiž povinný poslední rok předškolního vzdělávání.
Zákon č. 258/2000 Sb.

:
§ 50

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzdělávání v posledním ročníku MŠ bude podle ŠZ povinné, a bude se na ně vztahovat výjimka, proto děti zde nebudou muset být očkovány.

Více na:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ctyrlete-dite-bez-ockovani-do-skolky-nesmi-petilete-od-prist/r~fd4829847fef11e6a4100025900fea04/?redirected=1474903083

Pětileté děti musí povinně do školky. Někteří rodiče si to chválí, jiní mají obavy

Pro ty, kteří mají doma předškoláky, bude dnes začínající školní rok trochu jiný. Od prvního září totiž platí novela školského zákona, která zavádí povinné předškolní vzdělávání.

Týká se všech dětí starších pěti let. Nově tak budou muset do školky i ty děti, které tam do teď chodit nemusely. Celkem jich u nás je asi 10 tisíc. Ve školce budou muset trávit 4 hodiny denně v kuse.

Zpřísňují se i podmínky pro omlouvání dětí z výuky.

„Zarazilo mě, že nyní nebude možno uvolňovat předškoláčka pravidelně jeden či dva dny v týdnu nebo měsíci, a třeba si s ním prodloužit víkend,“ stěžuje si maminka předškolačky Lenka. Nově budou muset mít děti na každou absenci omluvenku, jako ve škole.

Podmínky přitom nový zákon nestanovuje, ty si určuje každá školka sama, říká Jaroslav Faltýn z ministerstva školství: „Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů.“

Někteří rodiče se ale bojí příliš tvrdého přístupu, objevily se už i případy, kdy školka údajně avizovala, že bude při absenci vyžadovat potvrzení od lékaře. Takový postup je ale podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse neoprávněný.

„V žádném případě to není tak, že by kvůli každé rýmě nebo náhlé nevolnosti by školky byly oprávněny žádat potvrzení od lékaře. Takový postup školky by neměl oporu v právních předpisech.“

Více papírování pro školky i možné pokuty pro rodičeJiná věc ale je, když bude dítě nemocné často nebo dlouhodobě. Tam by bez razítka lékaře rodiče nepochodili. Úřady by to mohly vyhodnotit jako přestupek a uložit pětitisícovou pokutu. Z omlouvání dětí mají obavy nejen rodiče, ale i samotné školky. Znamená to pro ně víc papírování.

„Jelikož je to povinná docházka, tak pro mě jako učitelku z toho plyne to, že budu muset kontrolovat a schvalovat každou absenci dítěte. Je to pro mě čas navíc,“ upřesňuje učitelka Beáta z jedné z pražských mateřských škol. Obavy mají školky i z individuálního vzdělávání. Když bude takových dětí v ročníku víc, nemusí to prý zvládnout.

„My ty rodiče budeme navádět k tomu, na co se zaměřit apod. Pokud by přišlo více dětí, tak by to bylo více administrativy. S tím, že se pak píšou ještě papíry okolo,“ říká učitelka Beáta.

Odbory už v minulosti varovaly nejen před větší administrativou, ale také před nedostatečnou kapacitou školek. Ty jsou ale podle České školní inspekce dobře připravené. Problémy prý být můžou, podle Andryse ale jen lokální: „Pak musí při přijímání dětí dávat přednost těm pětiletým, které podle zákona mají plnit povinnou docházku.“

Tu ministerstvo školství zřídilo mimo jiné kvůli dětem ze sociálně slabých rodin, kterým to má pomoct dostat se do hlavního vzdělávacího proudu. I proto je poslední rok školky zadarmo. Analytik organizace Člověk v tísni Daniel Hůle se ale už dřív pro rozhlas vyjádřil, že jeden rok nic nevyřeší.

„Do předškolního vzdělávání je třeba dostat ty znevýhodněné děti daleko dřív, několik let před nástupem do školy, protože ten handicap jim narůstá a jeden rok to nespraví.“

Právě ve vyloučených lokalitách je ale nejvíc rodičů, kteří své děti do povinného předškolního vzdělávání ani nepřihlásily. V celém Česku jsou to podle odhadů stovky dětí. Nejčastěji v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Související příspěvky

Poslední rok mateřské školy: rodičům, kteří děti k zápisům nepřivedou, hrozí pokuta

Oběd zdarma ve školách a školkách zlepšuje docházku i studijní výsledky dětí z chudých rodin

Povinnou školku lze obejít

Ilustrační foto
Foto: Lucie Fialová, Právo

Podle zákona, který byl po prezidentově vetu minulý týden definitivně schválen a začne platit za rok v září, se rodič může přihlásit k domácímu neboli individuálnímu vzdělávání.

V tom případě má povinnost nahlásit dítě do školky ve spádové oblasti, nebo i do jiné školky, ale s tím, že ředitele spádové školky o tom informuje. Formální přihlášení do školky je jedinou podmínkou, za jejíž porušení hrozí přestupkové řízení.

Rozhodne-li se rodič, že dítě bude vzdělávat doma, musí o tom zpravit ředitele příslušné školky nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku. Domácí vzdělávání je možné zahájit i v průběhu roku, ale opět o tom musí ředitel vědět.

Individuálního vzdělávání budou moci využít i rodiče dětí, které navštěvují lesní školky.

Ten pak rodiči vysvětlí, co se musí dítě naučit. Požadavky vycházejí z rámcových vzdělávacích programů pro mateřské školy, přičemž nároky na školkové děti nejsou velké.

Dítě má třeba zvládnout chytat míč, udržet se na jedné noze, obléci se, zavázat si tkaničky, používat toaletní papír, zvládat odloučení od rodičů, dodržovat pravidla, vyslovovat všechny hlásky, vyprávět příběh, malovat základní obrazce, rozlišovat pravou a levou, barvy, tvary, velikosti apod.

Ředitel školky pak v období mezi třetím až čtvrtým měsícem od počátku individuálního vzdělávání musí ověřit, jestli dítě má požadované dovednosti.

Kdyby dítě požadavky nesplňovalo, nemusí se hned domácí vzdělávání zrušit, ale ředitel může dát rodiči doporučení a domluvit se s ním na dalším ověření.

Automaticky individuální vzdělávání končí, pokud se rodič nedostaví na první ani náhradní termín „přezkoušení“.

Individuálního vzdělávání budou moci využít i rodiče dětí, které navštěvují lesní školky. Ty totiž často nesplňují formální předpoklady ministerstva, a tak nejsou jako školská zařízení registrovány.

Na vzdělání však jejich děti ochuzeny nejsou a státní požadavky by u ověřování v běžné školce měly zvládnout.

V dozoru nad povinnou předškolní docházkou nemusí být ředitelé tak přísní jako na základních školách. Podmínky pro uvolňování dítěte ze školky a pro omluvenky se stanoví ve školním řádu. Pokud třeba rodič nemusí do práce a chce zůstat s dítětem doma, ředitel ho za to nejspíš popotahovat nebude.

Nicméně na nezodpovědné rodiče bude mít páku, protože kvůli neplnění povinné docházky by mohlo opět dojít na přestupkové řízení s hrozbou pokuty až 5000 korun.

„Tyto přestupky zřejmě budou řešit obce s rozšířenou působností, jejich odbory školství. Nejprve by se měl odbor pokusit tomu rodiči domluvit. Když to nepomůže, tak může zahájit řízení o přestupku. Kdyby ani to nezabíralo, jsou i další možnosti,“ řekl Právu advokát František Korbel.

Podle něj by se mohlo v krajním případě dospět i k závěru, že rodič zanedbává své povinnosti, což už spadá do kompetence orgánu sociálněprávní ochrany dětí, který má širokou škálu možností řešení.

Dosud měli pětiletí pouze nárok na umístění do školky, což znamená, že pokud rodič požádal o přijetí, musela mu obec místo zajistit. Podobně tomu bude za rok i u čtyřletých. Pouze v případě nedostatečných kapacit bude možné čtyřleté dítě odmítnout.

V roce 2018 se bude tento nárok vztahovat i na tříleté a od roku 2020 i na dvouleté děti. Školky mají tedy dost času na přípravu, protože dvouleté děti vyžadují speciální přístup.

Nicméně ne každé batole místo ve školce získá. U zápisu projdou pouze děti, které prokážou určitou míru samostatnosti, například že se umí obléct, najíst či zajít si na nočník.

Jakému vzdělávání předškolních dětí dáváte přednost?Celkem hlasovalo 1945 čtenářů.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector