Sfingolipidy

Sfingolipidy – grupa organicznych związków chemicznych, lipidowych pochodnych aminoalkoholu sfingozyny. Sfingozyna posiada dwie grupy hydroksylowe i jedną aminową.

Łańcuch sfingozyny jest połączony przez mostek tlenowy z etanoloaminą, seryną lub choliną i jednocześnie przez wiązanie peptydowe z resztami rozmaitych kwasów tłuszczowych.

Sfingolipidy są obecne w błonie komórek nerwowych, gdzie uczestniczą w mechanizmie przekazywania sygnałów elektrycznych i rozpoznawaniu molekularnym.

Wśród sfingolipidów wyróżnia się

 1. sfingomieliny (należą do fosfolipidów)
 2. ceramidy
 3. glikosfingolipidy, które dalej dzielą się na:
  • cerebrozydy
  • gangliozydy
  • sulfatydy
 4. fosfosfingozydy
  • sfingomielidy

Znaczenie biologiczne

Powszechnie uważa się, że sfingolipidy chronią powierzchnię komórek przed niebezpiecznymi czynnikami otoczenia przez tworzenie wytrzymałej mechanicznie i chemicznie najbardziej zewnętrznej warstwy błon komórkowych. Odkryto, że niektóre złożone glikosfingolipidy uczestniczą w mechanizmie rozpoznawania molekularnego i przesyłania sygnałów międzykomórkowych.

Niedawno odkryto, że stosunkowo proste produkty metabolizmu złożonych sfingolipidów, takie jak ceramidy i fosforany sfingozyny są ważnymi mediatorami w kaskadach sygnałów blokujących apoptozę i negatywne skutki stresu[1][2].

Lipidy oparte na ceramidach mają tendecję do samoorganizacji, tworząc w błonach komórkowych obszary o większej lepkości niż pozostałe fosfolipidy. Uważa się, że oparte na sfingolipidach mikrodomeny służą do selekcji protein przechodzących przez te membrany.

Tematyka badania mechanizmu tej selekcji stanowi jeden z najbardziej ‚gorących‘ obszarów badań nad biologią molekularną komórek[3].

Sfingolipidy są syntezowane w aparacie Golgiego, po czym są modyfikowane w endosomach. Ich transport z aparatów Golgiego do błon komórkowych odbywa się przez cytoplazmę w formie monomerycznej. Sfingolipidy nie występują w błonach wewnątrzkomórkowych otaczających mitochondrium i reticulum. W błonach zewnętrznych stanowią ok. 20-30% ich składu[4].

Przypisy

 1. ↑ Hannun, Y. A., and Obeid, L. M. (2002) J. Biol. Chem. 277, 25847-25850 (pełny tekst on-line)
 2. ↑ Spiegel, S., and Milstien, S. (2002) J. Biol. Chem. 277, 25851-25854 (pełny tekst on-line)
 3. ↑ Brown, D. A., and London, E. (2000) J. Biol. Chem. 275, 17221-17224 (pełny tekst on-line)
 4. ↑ van Meer, G., and Lisman, Q. (2002) J. Biol. Chem. 277, 25855-25858 (pełny tekst on-line)

Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfingolipidy&oldid=60090406”

Сфинголипид – Sphingolipid

Общие строения сфинголипидов

Сфинголипиды представляют собой класс липидов , содержащих основу сфингоидных оснований, набор алифатических аминокислот спиртов , который включает сфингозин . Они были обнаружены в экстрактах мозга в 1870-х годах и были названы в честь мифологического сфинкса из-за своей загадочной природы. Эти соединения играют важную роль в передаче сигналов и распознавании клеток. Сфинголипидозы или нарушения метаболизма сфинголипидов особенно влияют на нервную ткань . Сфинголипид с группой R, состоящей только из атома водорода, является церамидом . Другие общие группы R включают фосфохолин , дающий сфингомиелин , и различные мономеры или димеры сахаров, дающие цереброзиды и глобозиды соответственно. Цереброзиды и глобозиды вместе известны как гликосфинголипиды .

Структура

Основания с длинной цепью, иногда называемые просто сфингоидными основаниями, являются первыми непреходящими продуктами синтеза сфинголипидов de novo как у дрожжей, так и у млекопитающих.

Эти соединения, в частности известные как фитосфингозин и дигидросфингозин (также известные как сфинганин, хотя этот термин встречается реже), в основном представляют собой соединения C 18 с несколько более низкими уровнями оснований C 20 .

Керамиды и гликосфинголипиды представляют собой N- ацильные производные этих соединений.

Основная цепь сфингозина O-связана с (обычно) заряженной головной группой, такой как этаноламин , серин или холин .

Основная цепь также связана амидом с ацильной группой , такой как жирная кислота .

Типы

Простые сфинголипиды, которые включают основания сфингоидов и церамиды, составляют ранние продукты путей синтеза сфинголипидов.

 • Основания сфингоидов – фундаментальные строительные блоки всех сфинголипидов. Основными сфингоидными основаниями млекопитающих являются дигидросфингозин и сфингозин, тогда как дигидросфингозин и фитосфингозин являются основными сфингоидными основаниями в дрожжах. Сфингозин, дигидросфингозин и фитосфингозин могут фосфорилироваться.
 • Керамиды , как общий класс, представляют собой N- ацилированные сфингоидные основания, лишенные дополнительных головных групп.
  • Дигидроцерамид получают N- ацилированием дигидросфингозина. Дигидроцерамид обнаружен как в дрожжевых, так и в млекопитающих системах.
  • Церамид производится в системах млекопитающих путем десатурации дигидроцерамида дигидроцерамид-десатуразой 1 (DES1). Эта высокобиоактивная молекула также может фосфорилироваться с образованием церамид-1-фосфата .
  • Фитокерамид образуется в дрожжах путем гидроксилирования дигидроцерамида по C-4.

Сложные сфинголипиды могут быть образованы добавлением головных групп к церамиду или фитокерамиду:

Синтез сфинголипидов de novo начинается с образования 3-кето-дигидросфингозина серин-пальмитоилтрансферазой . Предпочтительными субстратами для этой реакции являются пальмитоил-КоА и серин .

Однако исследования показали, что серинпальмитоилтрансфераза обладает некоторой активностью в отношении других видов жирных ацил-КоА и альтернативных аминокислот , а недавно было рассмотрено разнообразие сфингоидных оснований.

Затем 3-кето-дигидросфингозин восстанавливается с образованием дигидросфингозина. Дигидросфингозин ацилируется одной из шести (дигидро) церамидсинтаз, CerS – первоначально называвшейся LASS – с образованием дигидроцерамида.

Шесть ферментов CerS обладают разной специфичностью к субстратам ацил-КоА, что приводит к образованию дигидроцерамидов с разной длиной цепи (в диапазоне от C14 до C26). Затем дигидроцерамиды обесцвечиваются с образованием церамида.

Метаболические пути различных форм сфинголипидов. Сфинголипидозы отмечены на соответствующих стадиях дефицита.

Созданный de novo церамид является центральным узлом сети сфинголипидов и, следовательно, имеет несколько судьб. Он может фосфорилироваться церамидкиназой с образованием церамид-1-фосфата. Альтернативно, он может быть гликозилирован глюкозилцерамидсинтазой или галактозилцерамидсинтазой .

Кроме того, он может быть преобразован в сфингомиелин путем добавления головной группы фосфорилхолина сфингомиелинсинтазой . В результате этого процесса образуется диацилглицерин . Наконец, церамид может расщепляться церамидазой с образованием сфингозина . Сфингозин может фосфорилироваться с образованием сфингозин-1-фосфата.

Это может быть дефосфорилировано для преобразования сфингозина.

Пути распада позволяют превращать эти метаболиты в церамид. Сложные гликосфинголипиды гидролизуются до глюкозилцерамида и галактозилцерамида. Эти липиды затем гидролизуются бета-глюкозидазами и бета-галактозидазами для регенерации церамида. Точно так же сфингомиелин может расщепляться сфингомиелиназой с образованием церамида.

Единственный путь превращения сфинголипидов в несфинголипиды – через сфингозин-1-фосфатлиазу. При этом образуется этаноламин фосфат и гексадеценан.

Функции сфинголипидов млекопитающих

Обычно считается, что сфинголипиды защищают поверхность клетки от вредных факторов окружающей среды, образуя механически стабильный и химически устойчивый внешний листок липидного бислоя плазматической мембраны .

Budete mít zájem:  Zánět Dásní U Psů Léčba?

Было обнаружено, что некоторые сложные гликосфинголипиды участвуют в определенных функциях, таких как распознавание клеток и передача сигналов .

Распознавание клеток зависит главным образом от физических свойств сфинголипидов, тогда как передача сигналов включает специфические взаимодействия гликановых структур гликосфинголипидов с аналогичными липидами, присутствующими на соседних клетках, или с белками .

Недавно было показано , что простые метаболиты сфинголипидов , такие как церамид и сфингозин-1-фосфат , являются важными медиаторами в сигнальных каскадах, участвующих в апоптозе , пролиферации , стрессовых ответах, некрозе , воспалении , аутофагии , старении и дифференцировке .

Липиды на основе церамидов самоагрегируются в клеточных мембранах и образуют отдельные фазы, менее жидкие, чем основные фосфолипиды. Эти микродомены на основе сфинголипидов, или « липидные рафты », были первоначально предложены для сортировки мембранных белков по клеточным путям мембранного транспорта.

В настоящее время большинство исследований сосредоточено на организующей функции во время передачи сигнала.

Сфинголипиды синтезируются путем, который начинается в ER и завершается в аппарате Гольджи , но эти липиды обогащаются плазматической мембраной и эндосомами , где они выполняют многие из своих функций.

Транспорт происходит через везикулы и мономерный транспорт в цитозоле . Сфинголипиды практически отсутствуют в митохондриях и ЭР , но составляют 20-35 молярную долю липидов плазматической мембраны.

У экспериментальных животных кормление сфинголипидами подавляет канцерогенез толстой кишки , снижает уровень холестерина ЛПНП и повышает холестерин ЛПВП .

Другие сфинголипиды

Сфинголипиды универсальны у эукариот, но редко встречаются у бактерий и архей . Бактерии, которые действительно продуцируют сфинголипиды, обнаружены в семействе Sphingomonadaceae , группе FCB (некоторые члены) и некоторых частях Deltaproteobacteria .

Сфинголипиды дрожжей

Из-за невероятной сложности систем млекопитающих дрожжи часто используются в качестве модельного организма для разработки новых путей.

Эти одноклеточные организмы часто более поддаются генетической трактовке, чем клетки млекопитающих, и библиотеки штаммов доступны для получения штаммов, содержащих практически любую нелетальную одиночную делецию в открытой рамке считывания .

Двумя наиболее часто используемыми дрожжами являются Saccharomyces cerevisiae и Schizosaccharomyces pombe , хотя исследования также проводятся на патогенных дрожжах Candida albicans .

В дополнении к важным структурным функциям комплексных сфинголипидов (инозитол phosphorylceramide и его производных mannosylated), в сфингоидных основах фитосфингозин и dihydrosphingosine (sphinganine) играют жизненно важную роль в сигнальных S.cerevisiae , .

Эти эффекты включают регуляцию эндоцитоза , убиквитин-зависимый протеолиз (и, таким образом, регуляцию поглощения питательных веществ), динамику цитоскелета , клеточный цикл , трансляцию , посттрансляционную модификацию белка и реакцию на тепловой стресс.

Кроме того, недавно была описана модуляция метаболизма сфинголипидов с помощью передачи сигналов фосфатидилинозит (4,5) -бисфосфата через Slm1p и Slm2p и кальциневрин .

Кроме того, было показано взаимодействие на уровне субстрата между синтезом сложного сфинголипида и циклическим циклом фосфатидилинозитол-4-фосфата фосфатидилинозитолкиназой Stt4p и липидной фосфатазой Sac1p.

Сфинголипиды растений

Высшие растения содержат более широкий спектр сфинголипидов, чем животные и грибы.

Расстройства

Существует несколько нарушений метаболизма сфинголипидов, известных как сфинголипидозы . Основными членами этой группы являются болезнь Ниманна-Пика , болезнь Фабри , болезнь Краббе , болезнь Гоше , болезнь Тея-Сакса и метахроматическая лейкодистрофия .

Они , как правило , наследуется по аутосомно – рецессивным моды, но особенно Фабри заболевание является Х-хромосомой . Взятые вместе, сфинголипидозы имеют заболеваемость примерно 1 из 10 000, но значительно больше у некоторых групп населения, таких как евреи-ашкенази .

Фермент заместительная терапия доступна для лечения в основном болезнь Фабри и болезнь Гоше , и люди с этими типами сфинголипидоз могут жить и в зрелом возрасте.

Другие типы обычно приводят к летальному исходу в возрасте от 1 до 5 лет для младенческих форм, но прогрессирование может быть легким для ювенильных или взрослых форм.

Сфинголипиды также связаны с белком фратаксин (Fxn), дефицит которого связан с атаксией Фридрейха (FRDA). Потеря Fxn в нервной системе у мышей также активирует путь железо / сфинголипид / PDK1 / Mef2, указывая на то, что этот механизм эволюционно консервативен.

Кроме того, уровни сфинголипидов и активность PDK1 также увеличиваются в сердцах пациентов с FRDA, что позволяет предположить, что аналогичный путь затрагивается при FRDA.

Другое исследование продемонстрировало, что накопление железа в нервной системе мух усиливает синтез сфинголипидов, которые, в свою очередь, активируют 3-фосфоинозитид-зависимую протеинкиназу-1 (Pdk1) и фактор-усилитель миоцитов-2 (Mef2), чтобы вызвать нейродегенерацию фоторецепторов взрослых.

Дополнительные изображения

Смотрите также

Ссылки

внешние ссылки

Fosfolipidy i sfingolipidy – jaka jest między nimi różnica?

Fosfolipidy i sfingolipidy to substancje chemiczne, które ze względu na swoje właściwości fizykalne z powodzeniem wykorzystuje się przy produkcji kosmetyków czy leków. I chociaż wydaje się, że pełnią podobne funkcje, różnica między nimi jest znacząca.

Fosfolipidy, sfingolipidy, czyli, czym są właściwie lipidy?

Lipidy to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które nie są rozpuszczalne w wodzie, aczkolwiek bardzo dobrze rozpuszczają się w substancjach organicznych. Zalicza się do nich fosfolipidy, sfingolipidy, glikolipidy, lanoliny, sterole oraz wiele innych. Wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym ze względu na swoje wyjątkowe właściwości fizykalne, łączące dwojaki typ działania. Po pierwsze lipidy są swoistym nośnikiem substancji czynnych, czyli pełnią funkcję zgoła transportową. Oznacza to, że są po prostu “mikroskopijną kapsułą” przewożącą w swoim wnętrzu cenne składniki aktywne danego preparatu – czy to leku, czy kosmetyku. Tylko dzięki nim te ważne substancje odżywcze mogą przeniknąć przez naskórek i spełnić swoją rolę w głębi skóry. 

Po drugie natomiast lipidy, które są naturalnym budulcem skóry, odpowiadają za równowagę wodno-tłuszczową, wzmocnienie warstwy hydrolipidowej oraz zapewnienie właściwego poziomu nawilżenia.

Jakie są właściwości fosfolipidów?

Fosfolipidy (fosfatydy) to tłuszcze złożone, stanowiące budulec błon komórkowych i składnik struktur skóry. Jest to także nazwa wspólna dla grupy organicznych związków chemicznych, obejmujących między innymi sfingolipidy. Fosfatydy zawierają szkielet glicerolowy wzbogacony o kwasy tłuszczowe i kwas fosforowy. O budowie tych lipidów mówi się, że jest biwarstwowa, ponieważ fosfolipidy z jednej strony wykazują działanie hydrofilowe, a z drugiej hydrofobowe. Hydrofilowość zapewniają polarne główki, które są skłonne do wiązania cząsteczek wody. Z kolei hydrofobowość jest możliwa dzięki apolarnym ogonkom odpychającym wilgoć. To właśnie dzięki tej podwójnej specyfice fosfolipidy w kosmetyce mogą pełnić funkcję liposomów – polegającą na przetransportowaniu składników aktywnych w głąb naskórka, tworzyć micele, a także być naturalnymi emulgatorami niezbędnymi do tworzenia emulsji. Ponadto fosfatydy znajdują duże zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, ponieważ wykazują działanie:* nawilżające i natłuszczające,

Budete mít zájem:  Sedláci brázdí už i internet

* regulujące pracę gruczołów łojowych,

* łagodzące podrażnienia twarzy i ciała,* zmiękczające naskórek.

Czym się charakteryzują sfingolipidy?

Sfingolipidy, podobnie jak fosfolipidy, stanowią jedną z klas lipidów. Ich budowa jest jednak nieco inna niż w przypadku fosfolipidów, bowiem zamiast szkieletu glicerolowego posiadają szkielet sfingozyny. Sfingozyna w połączeniu z długołańcuchowym kwasem tłuszczowym wiązaniami amidowymi przekształca się w ceramidy, które odpowiedzialne są za regulowanie spoistości komórek, zapewnienie im sprężystości, odpowiedniego nawodnienia oraz ochrony przed czynnikami z zewnątrz.Sfingolipidy w kosmetyce doceniane są szczególnie przez to, iż stanowią najważniejszy surowiec do otrzymywania liposomów (sfingosomów). Zresztą przyczyniły się do tego wieloletnie badania laboratorium L’Oreal, które udowodniły, że sfingosomy są niemal identyczne z ceramidami naturalnie występującymi w naskórku, dzięki czemu zyskują zdolności regeneracyjne. Efektem była produkcja kremów ze sfingolipidami, rozpoczynająca się kiedyś od linii Niosomes i mająca swoją kontynuację dziś w postaci preparatu do bardzo suchej skóry Vichy Nutrilogie 1.Sfingolipidy i ceramidy są bardzo ważne dla współczesnej kosmetologii, ponieważ:* wnikają głęboko w naskórek,* odbudowują cement międzykomórkowy,* jako substancje hydrofilowe chronią przed przeznaskórkową utratą wody,* ułatwiają wchłanianie wilgoci w głąb skóry i regulują jej poziom.

Jaka jest różnica między fosfolipidami a sfingolipidami?

Analizując oba te związki dochodzi się do wniosku, że podobieństw między nimi jest bardzo dużo:* wnikają w głąb naskórka,* mogą pełnić funkcję liposomów,* będąc hydrofilowymi, dbają o odpowiednie nawodnienie skóry,* są wykorzystywane do produkcji kosmetyków.Jednak nie są to substancje tożsame. Różnica to przede wszystkim zakres działania. Sfingolipidy, będąc jednym z rodzajów fosfolipidów, wykazują się większą od swoich protoplastów lepkością, przez co też są zdolne do tworzenia cementu międzykomórkowego, mogą więc regenerować skórę, kiedy fosfatydy działają raczej w sposób pielegnacyjny.

Zespół Vichy

wtorek 29 sierpnia

Tag:

 • #Nawilżanie skóry
 • #Sucha skóra

Sfingolipidy i dermokosmetyki

Sfingolipidy ceramidów są odpowiedzialne, jak prawdziwy cement, za utrzymywanie prawidłowej spoistości komórek, za ich sprężystość, równowagę wodną i ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Sfingolipidy i dermokosmetyki są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ ceramidy weszły do użycia w dermokosmetykach i obecnie są uważane za jedne z najcenniejszych składników kosmetycznych, doskonale wnikają w naskórek i wbudowują się w struktury warstwowe cementu międzykomórkowego.

1. Jak zbudowana jest skóra człowieka?

Skóra człowieka jest narządem pokrywającym i osłaniającym nasz organizm. Składa się ona z trzech warstw:

 • naskórka,
 • skóry właściwej,
 • tkanki podskórnej.

Najbardziej powierzchowną warstwą skóry jest naskórek, którego główną rolą jest ochrona organizmu przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, ale również to ta warstwa w głównej mierze odpowiada za zewnętrzny wygląd naszej skóry. Nasz naskórek jest zbudowany z kilku warstw komórkowych:

 • podstawnej – nazywanej rozrodczą, ponieważ tu najobficiej przebiega podział komórek. Jest ona najniżej położona, ma połączone ze sobą i z komórkami warstwy kolczystej silnie zasadochłonne jądra. Nowo narodzona komórka warstwy rozrodczej przechodzi przez wszystkie warstwy, aż do rogowej co trwa około 30 dni),
 • kolczystej – kilka rzędów nie przylegających do siebie komórek połączonych desmosomami o wielokątnym kształcie. Przestrzenie międzykomórkowe są wypełnione płynem zawierającym mukopolisacharydy i białka,
 • ziarnistej – kilka rzędów komórek o kształcie wrzecionowatym), jasnej (nieprzepuszczalnej dla światła, ponieważ komórki tej warstwy zawierają eleidynę (białko załamujące światło) oraz rogowej.

2. Czym są sfingolipidy?

Warstwa rogowa podlega złuszczeniu, a jej składnikiem jest tzw. cement międzykomórkowy, który powstaje między innymi z substancji lipidowych należących do sfingolipidów zwanych ceramidami.

Sfingolipidy w postaci ceramidów są odpowiedzialne za utrzymywanie prawidłowej spoistości komórek, za ich sprężystość, równowagę wodną i ochronę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Struktura ceramidów przypomina strukturę ciekłych kryształów i ma właściwości hydrofilowe. Hydrofilowość (wodolubność) to skłonność cząsteczek chemicznych do łączenia się z wodą.

Związki sfingolipidowe chronią skórę przed utratą wody i ułatwiają jej wchłanianie, a więc regulują odpowiednie nawilżenie skóry. Stan skóry, jej gładkość, świeży wygląd zależą głównie od tego, czy nasz „płaszcz ochronny” ma wystarczającą ilość wody, a więc około 10–15%. Niestety, z upływem lat produkcja naturalnych ceramidów przez nasz organizm jest coraz mniejsza. Dlatego już około 40.

roku życia skóra łatwiej się przesusza i zaczynają powstawać pierwsze zmarszczki. Naskórek w którym brakuje ceramidów, staje się cieńszy, mniej elastyczny, zaburzeniu ulegają procesy rogowacenia.

3. Wpływ sfingolipidów na włosy

Coraz więcej wiemy też o wpływie ceramidów na kondycję włosów. Lipidy te są bowiem naturalnym składnikiem ‚spoiwa‘, które wypełnia przestrzenie pomiędzy komórkami osłonki włosa.

Ceramidy decydują tu, podobnie jak w skórze, o zawartości tego spoiwa, a więc o właściwym nawilżaniu włosów, ich elastyczności i sprężystości.

Spoiwo międzykomórkowe jest bardzo wrażliwe na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych, szczególnie promieni UV oraz agresywnych zabiegów upiększających, takich jak trwała ondulacja, utlenianie, farbowanie.

4. Sfingolipidy a dermokosmetyki

Ceramidy (sfingolipidy) weszły do użycia w dermokosmetykach i kosmetykach stosunkowo niedawno, obecnie są uważane za jedne z najcenniejszych składników kosmetycznych, doskonale wnikają w naskórek i wbudowują się w struktury warstwowe cementu międzykomórkowego.

Uzupełniają jego braki i dzięki temu mają bardzo silne działanie hamujące przeznaskórkową utratę wody. W praktyce stosuje się mieszaniny ceramidów z innymi składnikami cementu – sterolami oraz z lecytynami. Ich zasadniczą wadą jest bardzo wysoka cena.

Oprócz sfingolipidów w kosmetykach dermatologicznych stosuje się tzw. pseudoceramidy, związki o strukturze przestrzennej zbliżonej do struktury naturalnych ceramidów.

Dzięki podobieństwom struktury pseudoceramidy, podobnie jak ceramidy, wnikają w struktury cementu międzykomórkowego, wpływając na funkcjonowanie bariery naskórkowej – ich działanie nawilżające jest porównywalne z działaniem „prawdziwych” ceramidów.

5. Czym są komsmetyki dermatologiczne?

Dermokosmetyki, czyli kosmetyki dermatologiczne, są przeznaczone zarówno do pielęgnacji skóry zdrowej, jak również jako leczenie wspomagające różnych chorób skóry. Dermokosmetyk jest produktem, którego produkcja w dużej mierze przypomina produkcję leku, a nie kosmetyku.

Budete mít zájem:  Kapr musí být slizký. Jak poznat zdravou rybu?

Do jego powstania przyczyniają się lekarze dermatolodzy, chemicy i kosmetolodzy. Dermokosmetyki są więc dostępne jedynie w aptekach.

Zawierają składniki o potwierdzonym w wielu badaniach dermatologicznych i laboratoryjnych działaniu łagodzącym lub leczniczym, tworzone są z myślą o precyzyjnie określonych typach skóry bądź dolegliwościach. Produkuje się je w sterylnych warunkach, testuje na skórze wrażliwej.

Nie zawierają substancji mogących wywoływać uczulenia, dlatego ryzyko podrażnień jest minimalne. W ich składzie nie znajdziemy substancji zapachowych ani sztucznych barwników. Kosmetyki dermatologiczne zawierają również minimalne ilości bezpiecznych konserwantów.

Mogą być produkowane na bazie wód termalnych, które dzięki czystości i zawartości różnych niezbędnych oligoelementów (żelazo, miedź, cynk, srebro, mangan, selen oraz krzemu) mają właściwości ochronne, przeciwzapalne i kojące.

Stale prowadzone są badania nad nowymi produktami pomocnymi w pielęgnacji skóry oraz w leczeniu chorób skóry.

Badania ich skuteczności i bezpieczeństwa prowadzone są zarówno in vitro (procesy biologiczne przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem ), na hodowlach keratynocytów (komórki naskórka), jak również testowane in vivo (termin stosowany zazwyczaj przy opisywaniu badań biologicznych, odnosi się do czegoś, co ma miejsce wewnątrz żywego organizmu – w ustroju żywym) u osób ze skórą wrażliwą lub skłonnościami do alergii. Również niezmiernie ważne w dermokosmetykach są podłoża i dodatkowe substancje przeciwzapalne, łagodzące, nawilżające, odpowiedzialne za dobrą tolerancję produktu.

W dermokosmetykach możemy odnaleźć różne substancje aktywne, do których zalicza się m.in.

 • witaminę A -
 retinoidy to naturalnie powstające pochodne witaminy A i jej bezpośrednie metabolity (retinol, retynal, estry retinylu i kwas retinowy). Posiadają one działanie głównie złuszczające ale także podrażniające i stosowane są w: leczeniu trądziku, leczeniu łuszczycy, leczeniu rogowacenia starczego, łagodzeniu uszkodzeń słonecznych, usuwaniu przebarwień i starzenia się skóry,
 • witaminę E – ma działanie antyoksydacyjne i fotoochronne, 
“witamina C – to antyoksydant pochodzenia naturalnego, posiada działanie ochronne, naprawcze, przeciwzapalne, rozjaśniające przebarwienia. Jest także niezbędna do syntezy kolagenu,
“
 • witaminy z grupy B – preparaty z ich zawartością powodują m.in.: zwiększenie bariery ochronnej, nawilżenie, poprawę wyglądu i kondycji skóry,
 • substancje roślinne – mają działanie 
“antyoksydacyjne. Należą do nich: soja, kurkumina, sylimaryna, piknogenol
“. Sustancje takie, jak: miłorząb japoński, zielona herbata
“ maja działanie wygładzające, a opuncja figowa, aloes, allantoina, oczar wirginijski, papaja łagodzące. Wśród substancji roślinnych wykorzystywanych w kometykach znajdują się także: ziele ruty, arnikau, które uszczelniają naczynka,
 • metale – np. cynk i miedź są odpowiedzialne za gojenie uszkodzonej skóry 
“NMF (naturalny czynnik nawilżający),
 • 
“hydrochinon (związek fenolowy)- terapia przebarwień, hiperpigmentacji pozapalnych
“naturalne składniki rozjaśniające stosowane w zaburzeniach związanych z hiperpigmentacją,
 • środki złuszczające – AHA (alfa-hyroksykwasy),
“ BHA (beta-hydroksykwasy) Lipidy–Glicerydy, woski, steroloe, sfingolipidy (ceramidy)
“.

Sfingolipidy są niezbędne w produkcji dermokosmetyków. Najlepszy kosmetyk dermatologiczny to taki, który jest idealnie dostosowany do naszych potrzeb jak lek.

Wśród dermokosmetyków można znaleźć preparaty przeciwtrądzikowe, przeciwłojotokowe, przeciwłupieżowe, a także uszczelniające naczynia i zmniejszające ich reaktywność, a także substancje wpływające stymulująco na produkcję kolagenu, wykorzystywane jako profilaktyka starzenia się skóry.

Są także linie produktów przeznaczonych dla skóry suchej i odwodnionej, jak również normalnej. W odpowiednim doborze preparatu w zależności od oczekiwanych rezultatów pomocni będą: lekarze, kosmetolodzy czy farmaceuci.

Lek. med. Joanna Sałkowska-Wanat,  7 miesięcy temu

СФИНГОЛИПИДЫ

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

СФИНГОЛИПИДЫ (от греч. sphingo – сжимаю, сдавливаю, связываю и липиды), соед.

общей ф-лы RCH(OH)CH(NHCOR')CH2OX (R, R'-алкил, алкенил); молекулы сфинголипидов имеют D-эритро-конфигурацию. Сфинголипиды включают церамиды (X = Н), фосфосфинголипиды [X = P(O)(O-)Y; напр.

, при Y = O(CH2)2N(CH3)3- сфингомиелины] и глико-сфинголипиды (Х-моно- или олигосахарид).

Сфинголипиды широко распространены в природе, в значит. кол-вах присутствуют в клетках нервной системы животных и человека. Накапливаются в мозге, печени, селезенке при липи-дозах (болезни Ниманна – Пика, Тей-Закса, Гоше и др.).

Сфинголипиды обладают способностью совместно с фосфоглицери-дами формировать ламеллярные бислойные структуры. Устойчивы к слабощелочному и слабокислому гидролизу; при кислом метанолизе сфинголипидов образуются гл. обр.

RCOOCH3 и сфингозиновые основания RCH(OH)CH(NH2)CH2OH. Среди последних наиб.

часто встречаются сфинганин, или ди-гидросфингозин (R = C15H31), 4-сфингенин, или сфингозин (R = С13Н27СН=СН), 4-гидроксисфинганин, или фитосфин-гозин [R = С14Н29СН(ОН)], и их С20-гомологи.

Сфинголипиды гидролизуются в клетках лизосомальными ферментами до церамидов и далее под действием цераминидаз расщепляются на высшие к-ты и сфингозиновые основания. Биол. роль сфинголипидов разнообразна.

Известно, что они участвуют в формировании мембранных структур аксонов, синапсов и др. клеток нервной ткани, опосредуют в организме механизмы узнавания, рецепторные взаимодействия, межклеточные контакты и др.

жизненно важные процессы.

Сфинголипиды выделяют из разл. прир. источников или синтезируют. Синтез сфинголипидов осуществляется через стадию получения 3-бен-зоилцерамидов RCH(OCOC6H5)CH(NHCOR')CH2OH с последующим использованием р-ций фосфорилирования или гликозилирования.

Сфинголипиды применяют в научных исследованиях, особенно широко в виде производных, меченных радиоактивными атомами или флуоресцентными метками (см. Липидные зонды), к-рые позволяют тестировать поведение сфинголипидов в тканях, клетках или мембранных структурах. Гликосфинголипиды (особенно ганглиозиды) и антитела к ним используют в лечении нек-рых патологич. состояний.

Лит.: Видершайн Г. Я., Биохимические основы гликозидозов, М., 1980; Химия липидов, М., 1983; Phpspholipids, ed. by J. N. Hawthorne, G.B. Ansell, Amst.-N. Y.-Oxf., 1982; Sphingolipid biochemistry, ed. by J.N. Kanfer, S. Hakomori, N.Y.-L., 1983; The lipid handbook, ed. by F. D. Gunstone, J.L. Harwood, F. B. Padley, L.-N. Y., 1986. E. Н. Звонкова.

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Еще по теме:

 • Сфинголипиды – биохимический справочник
 • Сфинголипиды – Биологическая химия

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector