Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Dlouhodobá a systematická podpora mládežnického sportu u tradičních sportovních odvětví reprezentujících Ústecký kraj.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Grantový program společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) „Společně 2021“ má za cíl finančně přispět na projekty, které obohacují nabídku volného času dětí a mládeže, podpoří sportovní a kulturní aktivity, pomohou vylepšit veřejný prostor a podpoří osoby s hendikepem.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Kraj Vysočina vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras a zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek.

Dotační program byl zřízen za účelem podpory činnosti a přípravy vrcholových sportovních kolektivů a jednotlivců ve významných sportovních soutěžích organizovaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni a podpory přípravy a organizace významných sportovních akcí pořádaných na nejvyšší národní či mezinárodní úrovni na území Karlovarského kraje.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Dotace na  podporu a rozšíření kulturních, sportovních, volnočasových sociálních, vzdělávacích, bezpečnostně-preventivních a dalších typů přínosných a hodnotných aktivit realizovaných na území města Havířova nebo jinak propojených s městem a jeho občany; podpora činností a projektů, které rozšíří a obohatí nabídku vyžití obyvatel města Havířova nebo slouží k jeho výrazné propagaci.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Dotace na  podporu zapojení mládeže do projektu, který je o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a The Duke of Edinburgh’s International Award Czech Republic Foundation (DofE).

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Cílem tohoto programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava s cílem zvýšit jeho atraktivitu pro trvalé bydlení.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Dotace na podporu pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Dotace na podporu sportovních organizací, které zajišťují pravidelné pohybové aktivity pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

Pardubický kraj podpořil volnočasové a kulturní projekty

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Krajské úřady

Krajské úřady každoročně vypisují výzvu na podporu mládeže a neziskového sektoru (uzávěrky jsou vždy podle konkrétních výzev, výjimkou je Kraj Vysočina, kde je uzávěrka průběžná). Jelikož témata a data výzev se mění, není možné v publikaci postihnout aktuálnost dat jen podat informaci, že typové programy existují a kde lze nalézt více informací.

Liberecký kraj

 • Krajský úřad Libereckého kraje
 • Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
 • U Jezu 642/2a
 • 461 80 Liberec 2

Aktuální kontakty na zaměstnance naleznete na stránkách kraje.

V Libereckém kraji existuje několik grantových programů pro mládež, vhodný program pro mezinárodní spolupráci je nejspíše oblast 10 – Podpora projektů v resortu školství.

Grantové řízení podléhá režimu školního roku, nikoliv kalendářního! Tedy s tím souvisí posunutí termínu odevzdání žádostí na září a dotace potom spadají projekty realizované od září následujícího roku. Program kryje až 70% nákladů do max. výše 50 tis. Kč.

Podporují se v zásadě 2 typy projektů:

 • volnočasové aktivity
 • společné aktivity dětí, rodičů, škol a školských zařízení a komunitní funkce škol a školských zařízení

Jihočeský kraj

 1. Krajský úřad Jihočeského kraje
 2. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
 3. U Zimního stadionu 1952/2
 4. 370 76 České Budějovice

http://www.kraj-jihocesky.cz/

Aktuální kontakty naleznete na stránkách kraje.

Programy vyhlašované v Jihočeském kraji:

 • podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání,
 • akce s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež,
 • podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů,
 • podpora talentované mládeže a soutěží,
 • podpora mezinárodní spolupráce

Podpora mezinárodních aktivit klade důrazem na již existující přeshraniční aktivity s Horním Rakouskem, Dolním Rakouskem a Dolním Bavorskem.

Příspěvek je možné získat i na pořádání tradičních mezinárodních závodů, turnajů a utkání na území Jihočeského kraje s převahou zaměření na mládež či na kofinancování projektů podpořených z evropských dotačních titulů zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti sportu. Minimální výše grantu z rozpočtu Jihočeského kraje činí 10.0000 Kč, maximální výše grantu 50.000 Kč.

Jihomoravský kraj

Ing. Jana Tóthováreferentka pro volnočasové aktivityKrÚ JMK, kancelář 161, Cejl 73, BrnoTelefon: 541 658 306

[email protected]

www.kr-jihomoravsky.cz

V Jihomoravském kraji existuje program DO SVĚTA! 2011“ určený pro podporu spolupráce a partnerství právnických osob na území JMK vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále také školy a školská zařízení) se zahraničím a rozvojem jazykových znalostí žáků a studentů.

V rámci programu jsou podporovány následující oblasti mezinárodních projektů (příprava a realizace dvou a vícestranných zahraničních aktivit pro žáky a studenty škol):

 • jazykové pobyty
 • studijní pobyty a praxe
 • výměnné pobyty
 • dofinancování projektů programu COMENIUS, LEONARDO DA VINCI 

Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 30 tis. Kč a maximální výše dotace určená na jeden projekt není stanovena

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský krajOdbor školství, mládeže a sportuKrajský úřad28. října 117 702 18 OstravaKontakt:Ing.Hlubková Daniela, 

[email protected]

www.kr-moravskoslezsky.cz

U Moravskoslezkého kraje existuje dotační program Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením. Zažádat na projekt mezinárodní spolupráci mládeže by bylo možné v rámci první části tohoto grantu.

Tato oblast je určena pouze pro nestátní neziskové organizace, jejichž hlavním předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže od 3 do 26 let. Předmětem grantu je:

 • Podpora akcí krajského, celostátního a mezinárodního charakteru
 • Podpora pravidelné, celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, která je určena co nejširšímu spektru dětí a mládeže

Dotace poskytuje 20 až 200 tis. Kč při spoluúčasti 30%.

Minimální výše poskytnuté dotace je 20.000 Kč a maximální 200.000 Kč, ale maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů na projekt. Uzávěrky na následující rok jsou většinou na podzim.

Olomoucký kraj         

Olomoucký krajOdbor školství, mládeže a tělovýchovyOlomoucký krajJeremenkova 40a779 11 Olomouc

[email protected]

www.kr-olomoucky.cz

V Olomouckém kraji je možné čerpat finance na mezinárodní spolupráci mládeže z několika zdrojů.

 1. Příspěvek na podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje pro projekty školské, vzdělávací a vědecké (zejména spolupráce škol a mládežnických organizací), kulturní a další podle specifikace ve výzvě. Partneři by měli být z partnerských regionů Olomouckého kraje. Žádat lze o příspěvek ve výši 30 000Kč.
 2. Dále je možnost požádat přímo o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje:
 3. Neinvestiční příspěvky do 30.000 Kč. Zde je možné žádat o příspěvek na veřejně prospěšnou činnost v oblasti činností s mládeží, v oblasti kultury, vzdělávání a jiných. Žádat lze formou elektronického formuláře na stránkách kraje.
 4. Významné projekty Olomouckého kraje. U tohoto grantu je možné žádat o příspěvek na veřejně prospěšnou činnost v oblasti činností s mládeží, ohledně kultury, vzdělávání a jiné. Jde však spíše o větší projekty.

Pardubický kraj

Krajský úřad Pardubického krajeOdbor školství, kultury a tělovýchovyKomenského nám. 125532 11 Pardubice

[email protected]

http://www.pardubickykraj.cz

V Pardubickém kraji existuje Grant na podporu mezinárodní spolupráce s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony. Cílem grantu je podpořit rozvoj již existujících vztahů s jmenovanými zahraničními partnery a umožnit širší zapojení občanů a subjektů Pardubického kraje do uskutečňování konkrétních akcí mezinárodní spolupráce, a to nejen na poli školských, vzdělávacích a sportovních akcí.

Minimální výše grantu je 10 tis.Kč a spoluúčast min. 40%. Žádat mohou fyzické a právnické osoby se sídlem v Pardubickém kraji. Uzávěrka je v lednu aktuálního roku na který se žádá.

Také Grant na podporu sportu a volnočasových aktivit nabízí oblast Program na podporu činnosti NNO pracujících s dětmi a mládeží . Max. lze čerpat 40 tis.

Kč Cílem programu je podpora zájmové činnosti, zlepšení příležitostí dětí a mládeže ke smysluplnému využívání volného času.

Program je určen na pokrytí nákladů spojených s celoroční činností jednotlivých organizací, na podporu organizace a účasti na akcích pořádaných NNO. Spoluúčast je u celého grantu min. 30% a uzávěrky jsou konci kalendářního roku.

Budete mít zájem:  Kontaktní čočka se může v oku ztratit. Pravda, nebo lež?

Zlínský kraj

Zlínský krajOdbor školství, mládeže a sportutřída Tomáše Bati 21761 90 Zlín

www.kr-zlinsky.cz

[email protected]

Zlínský kraj vypisuje granty v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Fondu mládeže a sportu program jednorázových akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, jako jsou např. turnaje, přebory, jednotlivá kola soutěží apod.

Dotace nemůže být použita na:

 • úhradu platu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců příjemce dotace;
 • úhradu výdajů za pohoštění a občerstvení, pokud se nejedná o stravování a pitný režim aktivních účastníků akce;
 • pořízení investičního majetku v hodnotě vyšší než 40.000,- Kč včetně DPH za 1 ks a celkové hodnotě vyšší než 100.000,- Kč včetně DPH;
 • dotaci jiným fyzickým nebo právnickým osobám.
 • Dotace může dosáhnout výše maximálně 75 % celkových nákladů na akci.
 • Uzávěrky jsou rozděleny do dvou pololetí, a termíny pro podání žádostí v únoru a červenci.
 • Doporučenou možností je také přímo požádat hejtmana Zlínského kraje o přidělení finančních prostředků z fondu hejtmana.

Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského krajeZávodní 353/88360 21 Karlovy Vary

www.kr-karlovarsky.cz

Poskytuje grant na podporu sportovních aktivit a volnočasových aktivit dětí a mládeže při odboru školství, mládeže a tělovýchovy a lze použít zejména pro tyto účely:

 1. podpora celoroční činnosti Krajské rady dětí a mládeže,
 2. podpora celoroční činnosti informačních center pro mládež,
 3. podpora činnosti organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let,
 4. podpora akcí neziskového charakteru nestátních neziskových organizací a sdružení pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území kraje.

Příspěvky se poskytují zejména k podpoře realizace projektů, které:

 • mají nadregionální a regionální význam,
 • zahrnují aktivity, na kterých má kraj zájem,
 • významně prezentují kraj a výrazně zvyšují povědomí veřejnosti o kraji,
 • není možno je realizovat z běžných provozních prostředků žadatele.

Žádost musí být podána vždy 31.10. roku, po kterém následuje rok realizace projektu.

Královéhradecký kraj

 1. Krajský úřad Královéhradeckého krajeodbor grantů a dotacíPivovarské náměstí 1245
 2. 500 03 Hradec Králové
 3. Kontakt:Mgr. Dana Komorová,495 817 273
 4. dkomorova@kr-kralovehradecky.

  cz

V oblasti volnočasových aktivit a sportu je k dispozici program Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.

Zaměřením programu je „rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí.

Dotace pokryje částku 10 až 50 tis. Kč, maximální možný podíl dotace na celkových nákladech žádosti 70%. Program poskytuje prostředky zásadně na krytí neinvestičních nákladů a jsou nastaveny specifické limity a pravidla. Termín vyhlášení je většinou na začátku kalendářního roku.

Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského krajeOdbor školství, mládeže a sportuoddělení mládeže a sportuŠkroupova 18306 13 Plzeň

[email protected]

www.kr-plzensky.cz

 • V rámci Plzeňského kraje existuje dotační titul: Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů s cíly:a týká se vychovávání mladých lidí k solidaritě, toleranci a porozumění prostřednictvím interkulturního vzdělávání, zdokonalování jazykové vybavenosti a tím odbourávání bariér při vzájemné komunikaci, znalost reálií, příprava dětí a mládeže na soužití ve sjednocené Evropě a další.
 • Program podporuje:
 • Dvoustranné mezinárodní kontakty dětí a mládeže.
 • Mezinárodní tábory s min. účastí 30 % zahraničních účastníků konané v České republice nebo v zahraničí.
 • Dvou i vícestranná jednorázová setkání mládeže u nás i v zahraničí.
 • Mezinárodní projekty a výměny mládeže.
 • Vzdělávací akce v zahraničí.
 • Podpora spolupráce škol a školských zařízení se školami a školskými zařízeními z oblasti partnerských regionů PK, včetně spolupráce s Centrem Bavaria Bohemia ve městě Schönsee.

Dotace se nevztahuje na projekty, které je možné financovat v rámci příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.

Podpora Plzeňského kraje u jednotlivých projektů dosahuje maximálně 80 % z celkových nákladů projektu. Výzva je vyhlášena většinou na začátku roku s uzávěrkou v březnu.

Středočeský kraj

Středočeský krajZborovská 11,Praha 5,Tel.: 257280111,

[email protected]

http://www.kr-stredocesky.cz

Středočeský kraj vyhlašuje dotace z Fondu sportu, volného času a primární prevence, která zahrnuje také „Podporu volnočasových a sportovních aktivit“.

Tento grant se dělí na dvě části: část investiční (podpora výstavby a modernizace sportovních zařízení) kde lze žádat min o 40  tis. Kč až do částky 1 mil.

Kč a část neinvestiční, v jejímž rámci by se mohla také pořádat případná mezinárodní spolupráce, ale spíše jen okrajově. Žádat lze od 10 do 100tis. Kč a spoluúčast je nastavena na úžasných 5%. Výzva se vyhlašuje na podzim.

Ústecký kraj

Ústecký krajVelká Hradební 3118/4840002 Ústí nad Labem+420 475 657 111

[email protected]

www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj vyhlašuje grantový program Volný čas určené pro:

 • multifunkční strukturovanou podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • reprezentace kraje v oblasti volného času dětí a mládeže
 • rozvoj zájmové činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží

Minimální výše dotace 30.000,- Kč. Výše spoluúčasti příjemce dotace je nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu. Termín vyhlášení je 1. polovina ledna. Další možností je Fond hejtmanky, který podporuje akce prezentující Ústecký kraj.

Kraj Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina,Žižkova 57,587 33 Jihlava

http://www.kr-vysocina.cz/

Kontaktní osoba:Mgr. Alena Mikulíková

e-mail: [email protected]

 1. Kraj Vysočina podporuje volnočasové aktivity pomocí grantových programů Jednorázové akce, Sportujeme a programu na dofinancování evropských projektů.
 2. Program Jednorázové akce podporuje následující aktivity:
 • vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež,
 • širokou a účinnou propagaci účelného trávení volného času,
 • spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže,
 • rozvoji materiálně-technické základny,
 • aktivní zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Minimální výše dotace na jeden projekt je 5 000 Kč, maximální výše dotace je 70 000 Kč a může pokrýt až 40 % celkových nákladů projektu. Časový harmonogram realizace projektu 1. 1.–31. 12. kalendářního roku, na který žadatel o dotaci žádá.

Na dofinancování evropských projektů je možné žádat maximálně 50 000,- Kč a dotace může dosáhnout maximálně 20 % z celkového rozpočtu projektu.

Dofinancovány mohou být:

 • Programy celoživotního učení (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig a eTwinning),
 • Mládež v akci (Akce 1, Akce 3 a Akce 4),
 • Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.

I přes pandemii kraj investuje a zároveň podpoří projekty za více jak 300 milionů korun…

Pardubice – V souvislosti s předpokládanými finančními dopady stávající koronavirové pandemie rozhodla Rada Pardubického kraje o změně struktury některých dotačních programů, které nemají přímý dopad na fungování organizací, sportovních klubů či neziskového sektoru. I přes snížení objemu dotací o 100 milionů korun bude moci kraj díky dobrému nastavení rozpočtu rozdělit do území více jak 300 milionů korun včetně podpory projektů měst a obcí.

„I přes současnou složitou situaci jsme schopni zachovat velmi štědrou dotační politiku kraje směrem k dalším subjektům, ale i obcím v celkovém rozsahu více jak 300 milionů korun se snížením pouze o 100 milionů. V rámci krajského rozpočtu se nabízelo i radikálnější krácení, což však není díky konzervativnímu nastavení rozpočtu nutné.

Náš rozpočet je nastaven na sníženou predikcí příjmů oproti předpovědi Ministerstva financí, kdy se pohybujeme 300 milionů pod loňskou predikcí. Je však nutné de facto každý den sledovat, jak se příjmy vyvíjejí a pružně na to reagovat,“ sdělil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě v gesci oblast financí.

 „Již dříve jsme avizovali, že vzhledem k očekávaným finančním dopadům stávající koronavirové pandemie budeme nucení některé dotační tituly omezit.

Řada z nich se však vzhledem k nemožnosti cestování či sdružování osob vyřešila sama, protože není možné uskutečňovat zahraniční výměnu škol či spolků, ale také pořádat sportovní, kulturní a společenské akce, na které v rámci těchto dotací také přispíváme,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že i nadále kraj počítá s původně plánovanými investičními aktivitami.

V oblasti kultury je tradičně vyhlášeno hned několik dotačních titulů. „Kompletně budou zrušeny podprogramy na podporu kulturních aktivit a preventivní péče o sbírky muzeí a galerií. V rámci podprogramu na podporu kultury a památkové péče bude celkový rozpočet snížen z 14,2 milionů korun na osm milionů korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast kultury, majetku a investic Roman Línek.

Dále nebudou vyplaceny dotace na podporu sportovní reprezentace kraje, významné sportovní akce či volnočasové aktivity.

„Vypláceny nebudou ani prostředky na budování infrastruktury cestovního ruchu, výstavbu, rekonstrukci a opravu sportovních zařízení či pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací.

Naopak se nedotkneme prostředků, které souvisí s činností mládeže a fungování sportovních oddílu, protože je nechceme dostat do existenčních problémů,“ sdělil radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný.

Zdroj a foto: Pardubický kraj

Pardubický kraj otevírá své dotační programy pro rok 2019

Jednotlivé odbory krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašují výzvy k předkládání žádostí o dotace v roce 2019. Pro většinu krajských dotačních titulů bude příjem žádostí probíhat od 2. do 31. ledna 2019.

Odbor rozvoje

 • Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
 • Podpora pořízení územních plánů
 • Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech
 • Podpora zpracování strategických dokumentů obcí

Odbor životního prostředí a zemědělství

 • Péče o životní prostředí
 • Podpora začínajících včelařů
 • Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí

Odbor sociálních věcí

 • Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021) (ZDE uzávěrka UŽ 3. prosince 2018)
 • Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Program podpory prorodinných aktivit
 • Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb
 • Program podpory fundraisingu
 • Program podpory sociálního podnikání

Odbor dopravy

 • Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
– Program podpory kultury a památkové péče

 • Podpora kulturních aktivit (tradiční lidová kultura a ostatní kulturní aktivity),
 • Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií (zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií, zlepšení péče o sbírkový fond, činnost subjektů prezentujících historické a kulturní dědictví),
 • Podpora památkové péče (stavební obnova kulturních památek, restaurování kulturních památek a jejich součástí, zachování a obnova drobných objektů památkového charakteru),
 • Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče (krajské postupové a národní přehlídky a další dotace)

– Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit

 • B1-Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže,
 • B2-Podpora handicapovaných sportovců,
 • B3-Podpora sportu pro všechny,
 • B4-Podpora sportovní reprezentace kraje,
 • B5-Podpora významných sportovních akcí,
 • F2-Naplňování Koncepce podpory mládeže (dříve Podpora NNO pracujících s dětmi a mládeží),
 • C1-Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací

– Podpora údržby lyžařských běžeckých tras (ZDE příjem žádostí od 25. března do 15. dubna 2019)

Odbor zdravotnictví

 • Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost (ZDE příjem žádostí od 1. července do 30. září 2019)

Kancelář hejtmana

 • Dotace pro NNO v oblasti bezpečnosti a rozvíjení tradic (ZDE příjem žádostí od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 pro akce uskutečněné v I. pololetí a od 1. května do 30. června 2019 pro akce uskutečněné ve II. pololetí)
 • Program Tvář Pardubického kraje (ZDE příjem žádostí od 2. ledna do 28. února 2019)
 • Dotační program na podporu spolupráce s partnerskými zahraničními (ZDE příjem žádostí od 2. do 31. ledna 2019)

Každoročně jsou také přijímány žádosti:
– v rámci podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (od 1. listopadu do 31. prosince a od 1. května do 31. července) a ostatních složek IZS (od 1. listopadu do 31.

prosince),
– v rámci rozvoje infrastruktury obcí v oblasti vodního hospodářství (uzávěrky 31. ledna a 30. června),
– v rámci příspěvků a záštit kanceláře hejtmana a individuálních dotací Pardubického kraje.

Více informací na https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-dotacni-programy, případně na https://www.pardubickykraj.cz/prehled-dotacnich-programu a na webových stránkách jednotlivých odborů krajského úřadu.

Kromě výše uvedeného stále probíhá příjem žádostí ve 4. výzvě tzv. kotlíkových dotací, který bude ukončen nejpozději 10. prosince 2018 ve 12 hodin. Aktuální informace na https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje

Podpora regionálního rozvoje v Pardubickém kraji – Ministry of the interior of the Czech Republic

Pardubický kraj svými socioekonomickými charakteristikami patří spíše k průměrným krajům České republiky. Ukazatele popisující průmyslovou výrobou však naznačují, že v této oblasti se může skrývat poměrně významný rozvojový potenciál.

Meziregionální disparity v rámci území krajePro doplnění obrazu ohledně výchozích podmínek pro regionální rozvoj je zapotřebí se také zabývat meziregionálními disparitami Pardubického kraje. Ty byly řešeny v rámci aktuálního Programu rozvoje Pardubického kraje.

Pro jejich stanovení byly použity ukazatele míry nezaměstnanosti, daňové výtěžnosti, relativizovaného počtu podnikatelů, indexu stáří, hustoty obyvatelstva a migrace. Výše zmíněnými ukazateli vesměs disponuje Český statistický úřad a úřady práce. Mezi ukazatele nebyl z praktických důvodů zařazen žádný ukazatel, který by vyžadoval speciální šetření.

Při práci s ukazateli byly využity časové řady, a to se záměrem postihnout nikoli jen momentální stav hodnocené skutečnosti, ale dlouhodobějšíčasové úseky, reprezentované průměrnými hodnotami. Všechna data byla získána do úrovní obcí.

Na základě takto získaných dat bylo potom prováděno srovnávání jednotlivých územních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Výsledkem je následující vymezení problémových regionů (ORP) Pardubického kraje (viz mapka). 

Pardubický kraj lze z tohoto pohledu vidět jako kraj s poměrně významnými meziregionálními disparitami, kdy problémové mikroregiony jsou soustředěny zejména v jeho jihovýchodní části (okres Svitavy).

Cílená podpora problémových mikroregionů, vedoucí k odstranění těchto disparit, by znamenala nutnost zapojení značného množství finanční prostředků, které však kraj k dispozici nemá.

Proto k řešení této situace využívá i dotace z evropských fondů. Konkrétně se jednalo o prostředky ze Společného regionálního operačního programu, opatření 1.1.

Podpora podnikání ve vybraných regionech, kdy bylo na podporu podnikání v problémových mikroregionech rozděleno více jak 62 milionů korun.

K dalšímu nástroji patří grantový program na podporu problémových mikroregionů, který Pardubický kraj vyhlašuje na podporu projektů obcí a svazků obcí již od roku 2003.

Podpořené projekty musí být zaměřeny na podporu ekonomických aktivit v daném území a musí přispět ke zlepšení ukazatelů, na jejichž základě byly problémové mikroregiony v Pardubickém kraji definovány.

Vzhledem ke zkušenostem čerpaných z ostatních krajů se domníváme, že tento grantový program s jasně definovaným územním dopadem může být pro ostatní kraje (i vzhledem k absenci obdobných programů na centrální úrovni) zajímavý. Bližší informace lze získat na stránkách Pardubického kraje – odkaz Grantové programy.

Program rozvoje Pardubického krajeProgram rozvoje byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 13. 12. 2001. V roce 2003 byl částečně aktualizován. V roce 2006 byl program zpracován nově a zastupitelstvo ho schválilo dne 21. 9. 2006. Program je složen ze dvou částí.

První část – sociálně-ekonomická analýza kraje obsahuje popis kraje, hlavní ukazatele sociálního a ekonomického vývoje kraje a SWOT analýzu. Druhá programová část obsahuje vizi, popis problémových okruhů, vymezení regionů pro soustředěnou podporu a způsob naplňování a monitorování programu.

Problémové okruhy jsou rozděleny na těchto sedm témat – Ekonomika, Technická vybavenost, Dopravní přístupnost a obsluha území, Lidské zdroje a kvalita života, Venkovský prostor a zemědělství, Životní prostředí, Cestovní ruch, Činitelé.

Naplňování konkrétních opatření v jednotlivých problémových okruzích programu je monitorováno a pravidelně hodnoceno. Výsledky jsou následně předkládány samosprávě kraje.

Grantové programyPardubický kraj vypisuje každoročně grantové programy do oblastí jako jsou regionální rozvoj, cestovní ruch, sociální oblast, zdravotnictví, kultura a památková péče, sport a volnočasové aktivity, životní prostředí, spolupráce s partnerskými regiony a podobně. Grafznázorňuje poskytnuté granty z rozpočtu kraje v roce 2008. Celkový finanční objem grantů v roce 2008 činil více jak 52 milionů korun. Kromě těchto grantů poskytuje v rámci samostatné působnosti kraj ze svého rozpočtu další dotace a příspěvky.

Využívání evropských fondůJedinečnou příležitostí pro podporu regionálního rozvoje představují finanční prostředky z evropských fondů. Dotace z evropských fondů čerpal Pardubický kraj, jak v předvstupním období, tak v letech 2004 až 2006 a samozřejmě je využívá i nyní v programovém období 2007 – 2013.

Předvstupní období Z období před vstupem do Evropské unie mohou být příkladem podpořené projekty modernizace železničních koridorů s dotací asi 1,2 miliardy korun z programu ISPA, celá řada převážně obecních projektů podpořených z programu Sapard a Phare 2003 nebo krajský projekt modernizace silnic v příhraniční oblasti Pardubického kraje s dotací z EU téměř 100 milionů korun v rámci programu Phare CBC.

Období 2004 – 2006 V období 2004 – 2006 byly pro rozvoj území Pardubického kraje velmi významné prostředky získané ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Celková dotace z tohoto programu do území Pardubického kraje přesáhla 640 milionů korun, téměř polovinu z této částky získal samotný Pardubický kraj, který měl v tomto programu přes 20 úspěšných projektů. Jednalo se o projekty zaměřené na modernizace silnic, životní prostředí, vzdělávání, informační technologie a cestovní ruch.

Z projektů ostatních žadatelů z území Pardubického kraje může být příkladem projekt cyklostezek v regionu Orlicko – Třebovsko s dotací zhruba 65 milionů korun, projekty školy Svítání, multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách a celá řada dalších akcí.

V rámci programu SROP zajišťoval kraj také administraci grantových schémat.

Přitom bylo částkou 142 miliony korun (včetně dotace z rozpočtu Pardubického kraje v objemu 26 milionů korun) podpořeno 72 projektů z oblasti podpory podnikání, sociální integrace a cestovního ruchu.

Kraj rovněž zajišťoval administraci grantových schémat z OP Rozvoj lidských zdrojů na podporu vzdělávacích projektů v celkovém objemu dotace z Evropské unie 35 milionů korun.

Celá řada projektů byla financována prostřednictvím dalších evropských zdrojů, například projekt Technoparku Pardubice s dotací asi 300 milionů korun z programu Průmysl a podnikání nebo obnova nádvoří zámku v Pardubicích z tzv. norských fondů. V rámci období 2004 – 2006 přitom uplatnil Pardubický kraj a jeho příspěvkové organizace téměř 50 úspěšných projektů s celkovou dotací zhruba 475 milionů korun z evropských fondů.

Důležitým nástrojem pomoci čerpání dotací z evropských fondů byl projekt „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje“.

Kromě Úřadu práce Pardubice, Krajské hospodářské komory, Regionální rozvojové agentury, Koalice nevládek Pardubicka spolupracoval Pardubický kraj v tomto projektu s řadou dalších partnerů.

Projekt obsahoval širokou paletu dílčích skupin činností – od vytvoření a provozu databáze projektových záměrů obcí, podnikatelů a nestátních neziskových organizací Pardubického kraje na webových stránkách s informacemi o evropských fondech, zřízení poradenských center pro municipality, podnikatele i neziskový sektor, organizování stáží s cílem získat informace, jak k problematice čerpání evropských fondů přistupují v zahraničí, realizace vzdělávacích aktivit. Celkové náklady projektu činily zhruba 18,5 milionu. Hrazeny byly ze 75 % z prostředků EU v rámci opatření 3.3. SROP. Zbývající uznatelné náklady jsou rovným dílem financovány ze státního a krajského rozpočtu. Projekt byl ukončen v roce 2007.

Velmi důležitým výstupem tohoto projektu je databáze projektových záměrů. V této databázi se podařilo shromáždit přes 750 projektových záměrů, kterým byly poskytovány poradenské služby při tvorbě žádostí o dotaci.

Pardubickému kraji se díky databázi podařilo zmapovat velkou část projektů, vznikajících na území kraje a směřujících své žádosti o dotaci do evropských fondů, zejména Regionálního operačního programu NUTS II SV.

Na základě těchto podkladů bylo možno osobně konzultovat s předkladateli jejich projektové záměry, a tím jim napomoci získat dotaci pro realizaci projektů.

Období 2007 – 2013V rámci programovacího období 2007 – 2013 Pardubický kraj ve vztahu k čerpání evropských fondů vykonává následující role:

 • na odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů probíhá administrace čtyř globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s objemem finančních zdrojů zhruba 900 milionů korun. V rámci tohoto odboru funguje i kontaktní místo pro program česko-polské přeshraniční spolupráce a pro tzv. norské fondy.
 • mezi další aktivity kraje patří poskytování informací o možnostech čerpání fondů, a to jak pro potřeby samotného kraje a jeho příspěvkové organizace, tak i pro žadatele z území kraje. Žadatelé se se svými projektovými záměry mohou obracet na pracovníky oddělení regionálního rozvoje a cestovního ruchu, kteří jim pomohou zorientovat se v operačních programech a zařadit jejich projekt, v případě, že je možné jej z evropských zdrojů financovat, do odpovídajícího operačního programu. Na internetových stránkách Pardubického kraje je rovněž zřízen odkaz Fondy EU, kde zájemci naleznou potřebné informace týkající se jednotlivých operačních programů.
 • příprava projektů kraje a jeho příspěvkových organizací. Pro zajištění těchto činností byla schválena organizační směrnice „Systém přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z evropských fondů pro orgány Pardubického kraje a krajem zřizované příspěvkové organizace,“ která řeší odpovědnosti, postupy a způsob zajištění jednotlivých fází a činností projektového cyklu projektů spolufinancovaných z evropských fondů v rámci plánovacího období 2007 – 2013. V souladu s principem projektového řízení je příprava a realizace projektů zajišťována prostřednictvím projektových týmů, které jsou vedeny projektovými manažery s přesně stanovenými kompetencemi. Systém se vztahuje na všechny projekty Pardubického kraje a jeho příspěvkových organizací. Tento systém byl oceněn zvláštní cenou poroty mezinárodní soutěže BEST PROJECT MANAGEMENT.

Pro období 2007 – 2013 se Pardubický kraj ve spolupráci s Královéhradeckým a Libereckým krajem podílel na přípravě Regionálního operačního programu Severovýchod, na jehož základě přijde do území Pardubického kraje ze strukturálních fondů více než 6 miliard korun.

Z této částky již bylo schváleno k podpoře 83 projektů s celkovou dotací téměř 2,8 miliardy korun.

Jako příklady podpořených projektů je možné jmenovat modernizaci silnice II/315 Lanškroun – Tatenice, multifunkční dopravní terminál v České Třebové, sportovní areály v Přelouči nebo ve Starém Městě, vybudování penzionu se zázemím v Martinicích, vojenské muzeum v Králíkách či dům na půli cesty v Chrudimi.

 • Kromě ROPu využívá Pardubický kraj i žadatelé z jeho území řadu dalších programů financovaných z evropských fondů, například OP Životní prostředí, Integrovaný operační program, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a další.
 • Text: Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odborustrategického rozvoje kraje a evropských fondů
 • Krajského úřadu Pardubického kraje
 •  Základní charakteristika Pardubického kraje
 • Výhodná geografická poloha kraje v centru ČR
 • Silná průmyslová tradice (chemie, elektrotechnika)
 • Podprůměrná míra nezaměstnanosti
 • Velký počet malých obcí v kraji
 • Absence dálnic a rychlostních silnic (vnější silniční napojení kraje)
 • Značný podíl strukturálně ohrožených odvětví v ekonomické struktuře kraje (textil apod.)
 • Podprůměrná úroveň příjmů obyvatelstva – nižší koupěschopná poptávka

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector