Odškodnění za očkování? Jak to chodí v Británii

V tomto článku bych ráda nastínila, jak přistupuje Velká Británie k problematice odškodňování, pokud člověk utrpí újmu na zdraví v důsledku očkování. Proč? Z jednoduchého důvodu.

Toto téma totiž trápí i mnoho slovenských a českých rodičů, protože na Slovensku a ani v České republice v této oblasti stále nefunguje žádný systém odškodňování.

Věřím, že je čas na změnu, ačkoli naši politici na ni evidentně nejsou připraveni a nechtějí připustit, že očkování může v některých případech i poškodit.

Je zajímavé, že v zemích prvního světa takové poškození připouštějí. Ve Velké Británii funguje již od roku 1979 zákon, který povoluje odškodnění po poškozeních z očkování bez nutnosti „jít“ přes soud.

Pravda je taková, že i zde se lidé snaží o to, aby byl tento zákon změněn, protože není postaven dobře a dostat se k odškodnění je velmi náročné, často až nemožné – bez rozdílu, zda poškození zdraví pacienta bylo způsobeno vakcínou nebo ne.

V každém případě bychom i na Slovensku mohli čerpat z tohoto zákona a ten náš vylepšit tak, aby odpovídal době, ve které žijeme.

Britská pravidla hry

Ve Velké Británii je maximální odškodnění po poškození z očkování nastaveno na nezdanitelných 120 000 liber za každé poškození. Pokud poškozený pobírá státní příspěvky na podporu bydlení nebo kvůli svému zdravotnímu postižení, tyto příspěvky mohou být sníženy pod určitou hranici, a to v závislosti na tom, o jaký příspěvek jde. (1)

Podle zdejších zákonů netřeba dokázat na sto procent, že to bylo právě očkování, které poškodilo zdraví člověka. Je nutné to dokázat na jednapadesát procent. Poškození musí být vážné, tedy zdraví člověka musí být postiženo minimálně na šedesát procent.

Odškodnění lze získat po očkování proti těmto nemocem: záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky, tuberkulóza, haemophilus nákazy typu B, meningitida typu C, pneumokokové nákazy, lidský papillomavirus HPV, pandemická chřipka H1N1 (očkování muselo proběhnout do 31. srpna 2010), pravé neštovice (očkování muselo proběhnout do 1. srpna 1971). Odškodnění zahrnuje i trojkombinaci vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli a také trojkombinaci vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). Poškození nemusí být pouze fyzické, ale i psychické.

V tomto zákoně však mnoho vakcín chybí. Není v něm zahrnuto očkování proti vzteklině, hepatitidě B, hepatitidě A, meningitidě typu B, běžné chřipce a ani očkování proti klíšťové encefalitidě, ba dokonce ani očkování proti tropickým chorobám, ačkoli tato očkování jsou v Anglii v nabídce a lidé se jimi dávají očkovat.

Zákon povoluje odškodnění i v případě, pokud byla v těhotenství očkovaná matka a její dítě je kvůli tomuto očkování poškozené nejméně na šedesát procent. Na papíře taková vsuvka v zákoně vypadá dobře, ale dokázat, že poškození nastalo kvůli očkování, není vůbec jednoduché. Samozřejmě, i zde platí, že to musíte dokázat na padesát jedna procent.

Šanci na odškodnění máte i tehdy, pokud jste přišli do blízkého fyzického kontaktu s osobou, která byla ve Velké Británii očkována živou vakcínou proti dětské obrně a prokážete na jednapadesát procent, že jste v důsledku toho utrpěli poškození zdraví.

Výjimky ze zákona

Nárok na odškodnění platí jen tehdy, byla-li osoba očkovaná před dosažením 18. roku věku. Zákon umožňuje dvě výjimky: Pokud byla osoba starší 18 let očkovaná proti daným nemocem z důvodu epidemie, věkový limit se rovněž nevztahuje na očkování proti nemocem, jako jsou dětská obrna, zarděnky, meningitida typu C, lidský papillomavirus a pandemická chřipka H1N1 (očkována do roku 2009).

Žádost o odškodnění se podává v těchto případech mimosoudní. Pokud jde o osobu mladší 18 let, podává ji zákonný zástupce. Ale je tu chyták: Ve Velké Británii máte nárok na podání žádosti až tehdy, když poškozené dítě dovrší dva roky.

Pokud dítě do té doby zemře a úmrtí se uzavře například jako náhlé úmrtí kojence (SIDS) nebo se jako příčina úmrtí určí nějaký jiný důvod, rodičům nárok na odškodnění nevznikne.

A možná toto je jeden z důvodů, proč bychom tento zákon neměli doslovně kopírovat, ale měli bychom umožnit odškodnění již od prvního očkování, které dítě dostane, bez ohledu na to, zda v budoucnu dovrší nebo nedovrší vyšší věk.

Pokud poškozený dovrší 18 let a až tehdy se rozhodne podat žádost, podle zákona tak musí učinit do tří let od dovršení plnoletosti nebo do maximálně šesti let od podání vakcíny, která dotyčnou osobu poškodila. Aplikuje se ta podmínka, která dá poškozenému více času.

Kolik žadatelů reálně uspělo?

Podle oficiálních zdrojů z ministerstva práce a důchodů ve Velké Británii bylo od ledna 1998 do února 2015 podáno 2122 žádostí. Toto číslo zahrnuje pouze žádosti podané mimosoudně. Pouze třicet žadatelů uspělo, z nich každý poškozený dostal od státu 120 000 liber.

Vláda tuto částku nenazývá odškodněním, ale pomocí k zajištění lékařské a osobní péče, kterou dotyčný žadatel potřebuje. Zdroj také uvedl, že do 22. dubna 2015 bylo hlášeno 8228 nežádoucích reakcí na očkování proti HPV viru a z toho 2587 vážných, přesto nikdo nebyl odškodněn.

 (2)

Současný zákon nevyžaduje od příslušných orgánů zaznamenat, o jaké poškození jde a ani to, jaká vakcína postižení způsobila, a proto tyto informace nedrží v záznamech.

Ministerstvo tvrdí, že často nelze s jistotou potvrdit, která vakcína způsobila dané poškození, protože poškození jsou většinou očkováni několika vakcínami najednou, popřípadě v krátkém časovém rozmezí. Rovněž podotklo, že žadatelé o odškodnění mají taková postižení, která se vyskytují i u neočkované populace.

Z jiných zdrojů se mi podařilo zjistit, že jeden z úspěšných žadatelů na základě zákona z roku 1979 byl odškodněn z důvodu vzniku epilepsie po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. (3)

O odškodnění je možné žádat i soudní cestou

Každý poškozený má kromě této formy žádosti o finanční pomoc také možnost vymáhat odškodnění soudně bez ohledu na to, zda jeho žádost byla úspěšná či nikoliv. Tato možnost se týká i těch, kteří mají pocit, že jejich zdraví poškodila vakcína, která není zahrnuta v uvedeném zákoně.

V tomto případě odškodnění nemá určený finanční limit, ale tento způsob je finančně velmi náročný a často neúspěšný, neboť dokázat, že právě daná vakcína způsobila poškození, není jednoduché. Nemluvě o tom, že pokud je prokazatelnost nejistá, poškozený bude mít problém najít právníka, který takový případ vezme.

Alespoň ve Velké Británii to tak je.

I britští politici si uvědomují, že zákon z roku 1979 nesplňuje to, k čemu byl původně přijat. Dne 24. března 2015 diskutovali v parlamentu o nutných změnách, protože dosud uspělo pouze malé množství žadatelů o odškodnění, ačkoliv poškozených je mnohem víc, ale bohužel neuspěli. (4)

Britští politici si uvědomují potřebu změn v zákoně

  • Za hlavní potřebnou změnu politici považují zahrnutí vakcíny proti hepatitidě B do vyrovnávacího programu. Mnozí dospělí a zejména pracovníci ve zdravotnictví totiž musí být povinně očkování proti této nemoci, ale v případě poškození zdraví již nárok na odškodnění nemají. Politici si naštěstí uvědomují, že se mezi lidmi najdou poškození i touto vakcínou, kvůli čemuž pak musí zanechat své profese a ztratí i výdělek, který jim zajišťoval kvalitní životní standard.
  • Další diskutovanou změnou je lepší dostupnost odškodnění pro dospělou populaci. Už to bylo v článku zmíněno, že byla-li osoba očkovaná po 18. roce věku, nárok na částku 120 000 liber má jen v omezených případech. Ve Velké Británii je doporučováno očkování pro dospělé proti sezónní chřipce a pneumokokovým infekcím. Ovšem na druhé straně zákon nezahrnuje možnost žádat odškodnění po poškození vakcínami, které měly zajistit ochranu proti těmto nákazám.
  • Další diskutovanou změnou je zrušení podmínky, kde rodič nemá nárok žádat o odškodnění dříve, než dítě dosáhne věku dvou let. Podle politika Browna tento zákon nezajišťuje férovost vůči těm, kteří se nedožili požadovaného věku. Rovněž je třeba dbát na to, že rodič dítěte, které má po očkování poškozené zdraví, má často vyšší náklady na péči o takové dítě, a proto není správné, aby na peníze musel čekat, dokud dítě nedosáhne dvou let.
  • Zákon je nedostatečný, i co se týče odškodnění po poškozeních vakcínami proti HPV infekci (vakcína je známá jako vakcína proti rakovině děložního čípku). Hlášeno bylo několik tisíc poškození, ale dodnes nebyl nikdo odškodněn.
  • Některým politikům se nelíbí pravidlo dokazování 60% poškození zdraví. Z hlášení je evidentní, že toto pravidlo je příliš přísné a postižení, kteří nesplnili tento limit, trpí dál a bez nároku na pomoc od státu. Dalo by se to částečně vyřešit tak, že by zákon zahrnoval různé stupně odškodnění podle vážnosti daného poškození a omezování každodenní existence člověka s postižením. Padl i takový návrh, aby se částka 120 000 liber zvýšila pro ty nejtěžší případy, protože tato suma nepokryje náklady na péči o vážně poškozeného člověka, který nejenže ztratil na kvalitě života, ale často přišel i zaměstnání.
Budete mít zájem:  Pohledem psychologa: Už jsou zase tady. Letošní Vánoce jsou ještě větší výzva než jindy

Štědré finanční bonusy pro lékaře

Na závěr je nutné zmínit, že ve Velké Británii jsou ordinace, kde se očkuje, finančně ohodnocené takzvanými „target payments“. Proces je komplikovaný, tak alespoň nastíním, jak to zhruba funguje.

(5) (6) Nárok na extra finance mají takové instituce pouze tehdy, pokud dítě dostane všechna očkování v očkovacím programu do určitého termínu.

Lékař to například musí stihnout do dvou let dítěte, popřípadě do pěti let, ale v tom případě se poskytnutá částka výrazně snižuje.

Pokud jedno nebo více očkování chybí, případně se dítě doočkovalo po druhém roce věku, takové dítě se do plně očkované skupiny dvouletých dětí nepočítá.

Ordinacím vznikne nárok pouze tehdy, pokud je evidováno alespoň sedmdesát procent plně očkovaných dětí. Ordinace dostane vyšší odměnu při devadesáti procentech plně očkovaných dětí do dvou let.

Taková odměna může být až trojnásobná oproti tomu, co by dostala za sedmdesát procent očkovaných.

Jak jsem zmiňovala, ordinace dostanou určitou sumu peněz, i když očkují dítě po druhém roce věku, ale musí to být před dovršením pěti let. Jde o částku, která je zhruba třikrát nižší než u dvouletých dětí. Kalkulace jsou příliš složité, ale mluvíme tady o několika tisících až desetitisících liber. Vše záleží i na velikosti skupiny, která má být očkována.

Když si rodič uvědomí, že dítě do dvou let věku nemá nárok na odškodnění od státu, ale na druhé straně stát motivuje lékaře, aby naočkoval co nejvíce dětí před dosažením druhého roku věku, je přinejmenším sporné, zda současný zákon splňuje původní záměr. Naštěstí si to politici uvědomují a některým záleží na férovějším přístupu.

Kdy dospějí politici na Slovensku k férovému řešení tohoto problému?

Bohužel, Slovenská republika není s domáhání se práv ani tam, kde je Velká Británie nyní. Je nepravděpodobné, že by očkování v moderní západní zemi bylo méně kvalitní než u nás.

Spíše zde jde o to, že politici na Slovensku nejsou ochotni uznat, že poškození po očkování je reálné, případně se obávají odpovědnosti. Když ji jednou přiznají, nebude už cesty zpět.

Mít kompenzační program financovaný státem je férové ​​řešení, protože pokud stát ukládá očkovací povinnost pod hrozbou pokuty, popřípadě zakáže například návštěvu veřejných míst, tak by měl převzít plnou zodpovědnost za případné škody.

Jde přece o naše děti a jejich budoucnost v tomto státě. Velká Británie dokonce neukládá povinnost očkovat, nezakazuje neočkovaným dětem návštěvu školek (tak jak se to prosazuje v České republice) a nedává žádné pokuty za odmítnutí očkování. Je to k zamyšlení, milí politici, osud našich dětí a občanů Slovenska je ve vašich rukou.

Článek vyšel v měsíčníku DIEŤA 7/2015, autorka ho poskytla k publikování na serveru Vitalia.cz.

Zdroje:

Nejškodlivější podvod v medicíně za posledních 100 let: Souvislost vakcíny MMR a autismu byla mnohokrát vyvrácena, mýtus přesto žije dál

Čtrnáctiletý Tomáš je veselý a hezký kluk, má urostlé, opálené tělo a výrazné oči. Na první pohled by nikdo neřekl, že nechodí do běžné školy. Když ale začne mluvit, připomíná roztomilého předškoláka. Trpí středně těžkou formou autismu.

„Když mu byl rok, dostal vakcínu proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám. Brzy poté se začal chovat jinak. Kdybychom Tomáška nedali očkovat, vyvíjel by se normálně,“ říká jeho matka. O souvislosti jeho postižení s očkováním je přesvědčena dodnes.

K podobným závěrům jako ona dospěly v roce 1995 i stovky dalších rodičů v Británii.

Alespoň to tvrdil britský lékař Andrew Wakefield: „Začali za mnou chodit a říkali mi: moje dítě se vyvíjelo normálně, pak dostalo MMR vakcínu a najednou začalo být letargické, podrážděné a už nikdy nebylo jako dřív.“ Prý proto se pustil do výzkumu následků očkování.

A byl to on, kdo pomohl odstartovat lavinu odporu proti vakcíně MMR, jež spojuje očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám − jeho studie o souvislosti očkování a autismu vzbudila obrovský rozruch. O pár let později se ale ukázalo, že výzkum byl zfalšovaný.

Autora studie vyloučila britská lékařská komora pro neomluvitelné etické, lékařské a vědecké selhání. Jeho výzkum později označila vědecká obec za „podvod, který napáchal v oblasti medicíny nejvíce škody za posledních 100 let“. Ale nepředbíhejme.

Malá velká studie

Bylo únorové dopoledne roku 1998 a v londýnské nemocnici Royal Free Hospital se konala tisková konference. Lékaři na ní představili výsledky malé případové studie Andrewa Wakefielda. Málokdo tehdy tušil, že tiskovka odstartuje tak masivní změnu veřejného mínění o očkování.

A málokdo tušil, že za celým příběhem stojí peníze a obchodní zájmy. V tomto případě nikoliv zájmy farmaceutických firem, ale samotného Andrewa Wakefielda. Jeho studie vycházela ze vzorku pouhých dvanácti dětí ve věku od tří do 11 let.

Poukazovala na přímou souvislost výskytu střevních zánětů a poruch autistického spektra s očkováním dětí kombinovanou vakcínou MMR. Studie došla k závěru, že u osmi ze sledovaných dětí se po očkování vyvinul počátek jejich poruch chování.

„Identifikovali jsme také střevní onemocnění a poruchy vývoje u skupiny dětí, které se dosud vyvíjely normálně,“ shrnul výsledky výzkumu Wakefield.

Výsledky otiskl prestižní odborný časopis Lancet. Dostat svůj článek do tohoto časopisu je přitom snem každého vědce. Pokud podobný časopis studii otiskne, dostává tím jasný punc věrohodnosti. Společně s Wakefieldem pracovalo na výzkumu ještě dalších jedenáct lékařů. Na tiskovce se všichni vyjadřovali velmi opatrně: „Je třeba dalšího výzkumu, který by přezkoumal možný vztah k MMR vakcíně.

Zdaleka nejde o něco, co by bylo prokázáno.“ Nemocnice ale připravila pro novináře také videokazetu s velmi emotivními záběry. Malé dítě, které usedavě pláče poté, co mu lékař podal vakcínu do ramene, nebo výpovědi rodičů autistických dětí, kteří jsou přesvědčeni, že za rozvoj nemoci může právě vakcína. „Zjistit tuto skutečnost je zdrcující,“ říká na videozáznamu jedna z oslovených matek.

Munice pro novinářskou zkratku byla na světě a britské televizní kanály měly o senzaci postaráno: „Vyvstávají otázky ohledně bezpečnosti MMR vakcíny“, „Existuje podezření, že vakcína proti spalničkám může způsobovat autismus!“ hlásaly headliny večerních televizních zpráv.

Wakefield poté uspořádal ještě další vlastní tiskové konference, setkával se s veřejností a vystupoval v televizi. Nyní už nejen jako lékař, ale čím dál více jako aktivista proti stávajícímu způsobu očkování.

Začal prosazovat rozložení kombinované vakcíny a tvrdil, že negativní důsledky očkování může způsobovat právě spojení tří protilátek do jedné vakcíny. Britská veřejnost na tyto zprávy zareagovala okamžitě.

Proočkovanost dětí proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím poklesla během následujících pěti let až o 20 procent. Zatímco před publikací studie nechalo své děti očkovat 90 procent Britů, v roce 2003 to bylo v některých oblastech jen 70 procent.

Budete mít zájem:  13 typických těhotenských potíží: co s nevolností nebo pálením žáhy

Článek pro předplatitele

Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít:

  • Mobilní aplikaci HN
  • Web bez reklam
  • Odemykání obsahu pro přátele
  • On-line archiv od roku 1995
  • a mnoho dalšího…

Očkování chce Johnson zrychlit. Nyní zůstane Anglie doma, a to celé týdny

Chození ven bude omezené jen na nezbytné nákupy, cesty do práce a cvičení.

Zůstaňte doma, nařídila Angličanům vláda Borise Johnsona. Nebývale tvrdý lockdown má trvat minimálně do poloviny února. Situace v nemocnicích je už tak kritická, že tam začínají odkládat i urgentní operace rakoviny.

V Anglii platí od dnešního rána už třetí vládní lockdown, který je vůbec nejpřísnější za celé období pandemie. Vláda premiéra Borise Johnsona se na něm dohodla ve snaze zabránit totálnímu kolapsu zdravotnictví, které zoufale čelí záplavě nových případů nemoci covid-19.

„Následující týdny budou nejtěžší. Vím, jak tvrdé to je, jak jste frustrovaní, a vím, že máte vládních pokynů k porážce viru dost. Ale teď musíme víc než kdy jindy táhnout za jeden provaz,“ vzkázal občanům britský premiér Boris Johnson.

Obyvatelé Anglie musejí ode dneška zůstávat doma, výjimkou jsou nákupy základních potřeb, cesta k lékaři, péče o zranitelné lidi a možnost jít si ven zacvičit. Zkušenosti z jarních lockdownů zřejmě vládu vedly k ještě jedné výjimce – ven z domu mohou vyjít i lidé prchající před domácím násilím.

Přespávat mimo domov je zakázáno. Do práce mají lidé chodit jen tehdy, pokud není možné vykonávat zaměstnání z domova. Vláda také rozhodla o uzavření základních i středních škol, které přecházejí na distanční výuku. Otevřené zůstávají jen školky.

Premiér prohlásil, že by v této situaci nebylo fér studenty zkoušet, letní zkoušky GCSE (ekvivalent českých vysvědčení z deváté třídy) a A-level (obdoba českých maturit) se proto ruší.

Pokud si půjdou lidé ven například zaběhat, mohou vyrazit ve společnosti jedné osoby, a to i z jiné domácnosti. Skupinový sport venku i uvnitř je ale zakázán, výjimku dostaly jen profesionální soutěže.

Kromě obchodů nabízejících základní potřeby mohou zůstat otevřená i zahradnictví nebo optiky, restaurace mohou nabízet doručování – to se ale týká pouze jídel, ne alkoholu. Uzavřená zůstanou například i kadeřnictví. Na pohřbech se smí sejít maximálně 30 lidí a svatby by se měly povolovat jen výjimečně.

Otevřené zůstávají kostely, mešity či synagogy, a to včetně bohoslužeb. Do zahraničí se povolují jen nezbytné cesty, očekává se i omezení pohybu v rámci Anglie. Země také zpřísní hraniční kontroly a po příchozích bude vyžadovat negativní testy. Všechna výše uvedená pravidla by měla platit až do 15. února, tedy více než měsíc.

Johnson zároveň slíbil, že země vstupuje do závěrečné fáze boje proti viru, který by měla vymýtit očkovací kampaň. Ta bude podle premiéra zrychlovat a od půlky února by měli Britové dostávat až dva miliony dávek vakcíny týdně.

Tvrdá opatření mají podporu veřejnosti. Podle průzkumu agentury Savanta ComRes s tvrdým lockdownem souhlasí čtyři z pěti dotázaných.

Vláda reagovala na prudký nárůst nakažených – jen za posledních 24 hodin jich přibylo více než 58 tisíc, což je 50procentní nárůst oproti stejnému dni v minulém týdnu. O pětinu pak stoupl počet úmrtí, který den před vyhlášením lockdownu dosáhl čísla 406.

Roste také počet hospitalizovaných, kterých bylo včera v Anglii přes 26 tisíc, tedy o 30 procent více než minulé pondělí. I proto je lednový lockdown vůbec nejpřísnější. Například v listopadu byly restaurace a bary rovněž uzavřené, oproti nynějšímu stavu ale mohly alespoň chodit děti do školy.

Čtyři britští úředníci, kteří mají na starost boj proti koronaviru, zdůraznili, že případy narůstají takřka po celé zemi a v nejbližších 20 dnech reálně hrozí kolaps zdravotnictví. Zemí se šíří především nová, více šiřitelná mutace koronaviru. Stupeň pohotovosti je nyní na nejvyšší páté příčce ohrožení.

O skutečné krizi v britských nemocnicích svědčí i oznámení londýnské King’s College, jedné z největších britských nemocnic.

Ta v tomto týdnu zruší plánované operace pacientů s rakovinou, protože lůžka na jednotkách intenzivní péče jsou zabraná nemocnými s covidem.

Někteří lékaři se podle listu The Guardian nyní obávají, že odklad už tak urgentních operací může vyústit v rozšíření rakoviny do dalších částí těla nebo do stavu, kdy už nemocné nebude možné operovat.

King’s College zatím zrušila plánované operace u dvou pacientů, další ale zřejmě budou přibývat. Podobná situace navíc nejspíš postihne i další nemocnice, které budou nuceny pacientům nabízet místo operací chemoterapii, aby alespoň zastavily šíření rakovinotvorných buněk.

Kromě Anglie platí lockdowny i v dalších částech Spojeného království. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová už dříve ohlásila lockdown do konce ledna s tím, že uzavřené zůstanou i školy. Ty budou spoléhat na distanční výuku i ve Walesu, minimálně do 18. ledna.

Vyhlášení lockdownu podpořil i šéf opozičních labouristů Keir Starmer: „Bylo to nevyhnutelné, potřebovali jsme restrikce, proto jsem po nich volal,“ citoval ho deník The Times. Zmínil také odškodnění, jež by měli dostat rodiče, kteří nejsou kvůli péči o děti schopni pracovat.

Kritika na Johnsonovu adresu naopak zazněla od dalšího opozičního lídra, šéfa liberálních demokratů Eda Daveyho. Premiér si podle něj zvykl reagovat na rady expertů příliš pozdě: „Obávám se, že premiér přichází s lockdowny vždy příliš pozdě. Zpozdil se s tím prvním i s tím druhým a třetím – proto, že ignoruje rady odborníků.“

Očkování proti covidu bude dobrovolné, hrazené z pojištění, kývli poslanci

V zákoně je tak i výslovně zmíněný nárok na případné odškodnění, pokud toto očkování někomu způsobí zdravotní újmu.

Pro zákon hlasovalo 78 z 97 přítomných poslanců, nepodpořili ho poslanci hnutí STAN, hnutí SPD a nezařazení poslanci. Nyní zákon projedná Senát.

Zákaz znevýhodnění pro neočkované neprošel o hlas

Poslanci SPD neprosadili o pouhý jeden hlas pozměňovací návrh, aby nemohli být nijak znevýhodněni lidé, kteří se nebudou chtít nechat očkovat dosud představenými vakcínami proti covid-19.

Hnutí Tomia Okamury chtělo do zákona přidat, že „neúčast na takovém očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoli jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou“.

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Z mého pohledu je tato deklarace nadbytečná,“ komentoval to ve Sněmovně ministr zdravotnictví Blatný. A pro návrh SPD pak hlasovalo 47 z 95 přítomných poslanců, bylo třeba 48 hlasů. Úpravu vládního návrhu a přidání pojistky proti znevýhodnění lidí, kteří se nebudou očkovat proti covidu, nepodpořilo ANO, ČSSD a šéfka TOP Markéta Pekarová Adamová.

Svůj návrh poslanci SPD zdůvodnili tím, že jejich obava je vyvolána nejasnými podmínkami, jak bude postupováno vůči lidem, které se nebudou chtít očkovat dosud představenými vakcínami proti covid-19. A to vzhledem k rychlému vývoji vakcín proti covid-19. 

„Panují rovněž pochyby o možných vedlejších účincích vakcín. Dalším zneklidňujícím momentem jsou informace o tom, že někteří výrobci vakcín proti covid-19 odmítají převzít odpovědnost za případnou škodu na zdraví způsobenou očkovaným jedincům,“ napsali do zdůvodnění svého návrhu.

Poslankyně Karla Maříková z SPD poukázala na dřívější vyjádření Blatného, že ten, kdo bude očkován proti covid-19, bude „zvýhodněn“. Ohradila se proti tomu, aby vznikly dvě kategorie lidí – očkovaní a neočkovaní.

„Zvýhodnění je dáno samotným očkováním,“ opáčil jí Blatný.  Například když člověk pojede do rizikové oblasti.

Budete mít zájem:  Jak se vyznat v tucích?

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policisté budou moci pomáhat ve věznicích

Další schválený vládní návrh umožní pomoc policistů ve věznicích v případě personální krize u Vězeňské služby.

Poslanci zrychleně schválili i návrh, který umožní některým medikům zastávat v nemocnicích pozici praktické sestry. Dosud mohou medici pracovat jen jako sanitáři nebo ošetřovatelé.

Podle schválené novely zákona o zaměstnanosti nebudou muset firmy, které zaměstnávají postižené, ani v příštím roce dokladovat úřadům práce svoji bezdlužnost, pokud budou v době nařízených omezení proti šíření koronaviru žádat o příspěvky na jejich zaměstnávání. S příspěvkem budou moci čerpat i peníze z programu Antivirus.

Všechny tyto zrychleně přijaté zákony nyní projedná Senát.

Dodávky od firmy Pfizer do Česka se ještě sníží – Echo24.cz

KORONAVIRUS V ČR

Dodávky očkovacího séra firem Pfizer a BioNTech se příští týden sníží na 60 procent původně dojednaného objemu a v dalších týdnech lze počítat se zhruba 80 procenty.

Na jednání zdravotnického výboru pražského magistrátu to řekl ředitel Městské polikliniky Praha a krajský koordinátor očkování David Doležil.

Informace podle něj zazněly na dnešní schůzce krajských koordinátorů s národním a se zástupci ministerstva zdravotnictví.

Tento týden se proti původní domluvě dodávky snížily asi o 85 procent, má tak přijít o 13.650 dávek méně. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes nejprve řekl, že stát zatím o dodávkách v dalších týdnech nemá informace, poté ale v České televizi uvedl, že následující tři týdny mají být kráceny původně naplánované dodávky v průměru o 30 procent a že má přijít až o 80.000 dávek méně.

To se zhruba shoduje s informacemi, které podle pražského koordinátora zazněly na dnešní schůzce. V Praze to bude znamenat velké komplikace v souvislosti s očkováním seniorů v domovech. „V tuhle chvíli není dost vakcín. Ty, které byly nasmlouvané, budou dramaticky redukovány, a bude problém správně udělat reočkování těch, kteří již byli naočkováni,“ uvedl Doležil.

Echo24 , 20. ledna 2021

TREST ZA NENOŠENÍ ROUŠKY

Dodal, že město nyní dokončuje očkování lidí v domech pro seniory, s ohledem na snížené dodávky vakcín však bude zřejmě problém zajistit včas aplikaci druhé dávky. Tu je podle něj u seniorů třeba uskutečnit za 21 dní od první dávky, zatímco u zdravotníků je v plánu časový odstup o týden prodloužit. „Teď budeme trnout, aby bylo dostatek vakcín,“ řekl.

Radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě) si na jednání stěžovala na slabou roli města při rozdělování očkovací látky, která chodí v podstatě pouze do autonomních velkých nemocnic. „I ministerstva na ně mají omezený vliv, tím méně krajský koordinátor jako pracovník Prahy,“ řekla. Město podle ní může jen prosit nemocnice, aby mu očkovací látku poskytly.

Doležil se vyjádřil podobně, dodal však, že jinak by tomu mělo být s dalšími dodávkami vakcíny od firmy Moderna.

Ta má podle koordinátora mířit jen do městských organizací, zejména pak do Městské polikliniky, kde má vzniknout očkovací centrum.

„Byl jsem dnes ujištěn vrcholnými představiteli ministerstva zdravotnictví, že dodávky by měly být plynulé a měly by být se stoupající tendencí,“ řekl. První dodávka 8400 dávek této vakcíny dorazila minulý týden do Ostravy.

Echo24 , 20. ledna 2021

JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU

Koordinátor doplnil, že zatím není možné pro seniory zajistit očkování doma. Jednou naředěnou očkovací látku z ampule totiž podle něj není možné převážet ani mezi dvěma domy.

Pokud by tak u seniora doma zdravotník aplikoval jednu dávku, zbylých pět by musel vylít.

To by se podle Doležila mělo změnit po očekávané registraci další vakcíny firmy AstraZeneca, kterou již by měli dostávat i praktičtí lékaři a očkování provádět buď v ordinacích, nebo i při domácích návštěvách u pacientů.

Česko má podle Babiše objednáno zhruba 20 milionů vakcín proti nemoci covid-19. Kromě vakcíny od společností Pfizer a BioNTech a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců Curevac, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu.

Echo24 , 20. ledna 2021

VAKCÍNA NA COVID-19

Velká Británie informace, měna, počasí

Celostátní svátky

1. leden – Nový rok (New Year’s Day) – největší oslavy Nového roku probíhají v Londýně, kde je hlavním aktem oslav London Parade. Ve velkém se slaví také na Trafalgarském náměstí u Temže. Čínský Nový rok můžete oslavit v čínské čtvrti Soho.

březen/duben – Velký pátek (Good Friday) – připadá vždy na první pátek před Velikonoční nedělí. Toho dne měl být údajně ukřižován Ježíš. Stejně jako se u nás pečou mazance, v Anglii mají hot cross buns. V Irsku je tento den dokonce posvátným. Nesmějí se zabíjet jakákoliv zvířata a je zakázáno rybařit. Lidé se nesmí stěhovat nebo začínat práci.

Velikonoční pondělí (Easter Monday) – ve Velké Británii začínají Velikonoce masopustním úterým (Pancake Day).

Ženy a dívky pečou hory palačinek a všichni si na nich pak společně pochutnají s javorovým sirupem, cukrem nebo nutelou. V pondělí jsou typické průvody a pouštění draků.

Tradiční jsou také hony na vajíčka (Easter egg hunt), které mimo rodičů pořádají i školky, školy a různé organizace.

První pondělí v květnu – Jarní svátek (Early May Bank Holiday) – tento svátek je v podstatě svátek práce. Lidé oslavují konec zimního období a rodiny zdobí své domy. Pořádají se ale také demonstrace proti špatným nebo chybějícím právům zaměstnanců. Proslulý je i taneční festival Furry Dancing Festival, který připadá právě na toto pondělí.

Poslední pondělí v květnu – Jarní svátek (Spring Bank Holiday)

12. červenec – Bitva o Boyne (Battle of the Boyne) – tento svátek je oblíbený zejména v Irsku, kde pořádají pochody po celé zemi. Oslavuje se historická bitva mezi protestantským králem Vilémem III. Oranžským a katolickým králem Jakubem II., oranžisté si tak připomínají vítězství svého předchůdce.

Poslední srpnové pondělí (August Bank Holiday) – v tento den svátek slaví všichni kromě Skotska. Skotsko totiž svátek slaví první srpnové pondělí, nikoliv poslední.

25. prosinec – Vánoce (Christmas Day) – v Anglii se na Štědrý den chodí do kostela a dárky se rozbalují až následující den ráno. Na Trafalgarském náměstí rozsvítí vánoční stromeček a zpívají se koledy. Dárky v zemi nenosí Ježíšek, ale Father Chtristmas. Na krb se tradičně věší punčochy, hlavním chodem při večeři je krocan a jako dezert se podává vánoční puding.

26. prosinec – první svátek vánoční (Boxing Day) – název je odvozen od tradice, kdy chudí Londýňané chodili s krabicemi ke každému domu a dostávali zbytky vánoční večeře nebo i drobné peníze. V tento den se rodiny navzájem navštěvují a hrají různé hry.

Ostatní státní svátky (jednotlivé země)

17. březen – Den svatého Patrika (St. Patrick’s Day) – pouze Severní Irsko. Svatý Patrik je patron Irska, a právě proto se svátek slaví nejvíce v této zemi. Patrik byl pastýřem, který přinesl do Irska křesťanství. V tento den je hlavní barvou zelená, hospody a restaurace jsou zaplněné, pije se zelené pivo, jí se zelené jídlo atd.

30. listopad – Den svatého Ondřeje (St. Andrew’s Day) – pouze Skotsko. Stejně jako je v Irsku důležitý svatý Patrik, je ve Skotsku důležitý svatý Ondřej. Centrum oslav je v Edinburghu, Skoti nosí kilty, mají vlajky s Ondřejovým křížem, pije se whisky, jí se haggis a hraje se na skotské dudy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector