Nesouhlasíte s nahlížením zdravotníků do vašeho lékového záznamu? Jak postupovat

 • ob�ansk� pr�kaz (pop�. jin� pr�kaz toto�nosti)
 • pr�kaz zdravotn� poji��ovny
 • doporu�en� k operaci od �stavn�ho l�ka�e
 • l�ky, kter� pravideln� u��v�te v origin�ln�m balen� a s rozpisem u��v�n�
 • v�sledky va�ich vy�et�en�
 • v p��pad� pl�novan�ho opera�n�ho v�konu kompletn� intern� p�edopera�n� vy�et�en�, v�etn� z�znamu EKG
 • v p��pad� pot�eby berle a ort�zu, h�l, �i jin� kompenza�n� pom�cky
 • hygienick� pot�eby(ru�n�k, m�dlo, kart��ek na zuby, pastu, mu�i holen� atd…)
 • p�ez�vky
 • m��ete si don�st sv� py�amo a �upan(Z hygienick�ch d�vod� si mus�te zajistit jeho pravidelnou v�m�nu.)
 • v�t�� mno�stv� pen�z a cennost�
 • �perky, kreditn� karty, cennou elektroniku

Pokud u sebe budete m�t cenn� v�ci, doporu�ujeme jejich ulo�en� v nemocni�n�m trezoru.

P��jem do nemocnice

Ve v�t�in� p��pad� jste p�ij�m�n na z�klad� doporu�en� registruj�c�ho l�ka�e nebo ambulantn�ho specialisty. Jsou samoz�ejm� situace, kdy jste nucen p�ijet do nemocnice akutn�, bez doporu�en� l�ka�e. P�ij�mac� l�ka� V�s sezn�m� s d�vodem p�ijet� a s pl�nem zdravotn� p��e v pr�b�hu hospitalizace.

 • Zdravotn�k se bude pt�t, jak� nemoci a operace �i vy�et�en� jste kdy m�li, jak� nemoci se vyskytuj� ve Va�� rodin� (vysok� krevn� tlak, srde�n� infarkt, mozkov� mrtvice, rakovina, infek�n� onemocn�n�…).
 • Nahlaste jak�koliv omezen� nebo probl�m o kter�ch by jsme m�li v�d�t (alergie, bolest, omdl�v�n�, poruchy zraku, sluchu, dietn� omezen�, kardiostimul�tor a jin�).
 • S p�ijet�m na nemocni�n� l��ko souvis� V� podpis formul��e Souhlas s p�ijet�m do nemocnice. Je to d�le�it� pr�vn� �kon, kter� chr�n� zdravotn�ky p�ed obvin�n�m z neopr�vn�n� manipulace s pacientem. U d�t� podepisuj� souhlas s p�ijet�m do nemocnice jejich z�konn� z�stupci. U pacient� v b�zv�dom� nebo nesv�pr�vn�ch pacient� se hospitalizace �e�� podle platn�ch pr�vn�ch norem.
 • Pokud chcete vyu��t mo�nosti nadstandartn�ch pokoj�, ptejte se hned u p��jmu zda je voln�. U pl�novan� hospitalizace si m��ete pokoj rezervovat s p�edstihem.
 • V� civiln� od�v bude zaps�n na tzv. �atn� l�stek a ulo�en v �stavn� �atn�.
 • Po p��chodu na odd�len� se V�s ujme zdravotn� sestra, kter� ve spolupr�ci se sanit�rkou zajist� Va�e ulo�en� na l��ko a sezn�m� V�s s chodem odd�len�. Zodpov� tak� jak�koli Va�e dotazy k o�et�ovatelsk� p��i �i nemocni�n�m slu�b�m. Zvl�tn� pozornost v�nujte uk�zce funkce signaliza�n�ho za��zen�.
 • P�i p��jmu na l��ko po 10 hodin� nen� provozn� mo�n� pro V�s zajistit ob�d a po 15 hodin� ve�e�i. V tomto p��pad� je vhodn� si p�in�st n�co mal�ho k j�dlu.
 • Zdravotn� sestra se V�s bude pt�t na potravinov� a l�kov� alergie, na informace o tom co zvl�dnete z hlediska sebeobsluhy (p�i pohybu, osobn� hygien�, j�dle, p�i vst�v�n�, pou��v�n� toalety, obl�k�n� apod.). Upozorn�te na sv� dal�� omezen�, zvyky a pot�eby, aby o�et�uj�c� person�l po��tal s asistenc�, pokud ji pot�ebujete.
 • Na ruku V�m bude nasazen identifika�n� n�ramek, nesn�mejte ho po dobu hospitalizace.
 • Na odd�len� vypln�te informovan� souhlas s poskytnut�m zdravotn� p��e. Jedn� se o souhlas s pod�v�n�m l�k�, odb�r�, atd. V na�� nemocnici prob�h� v�uka student� medic�ny a o�et�ovatelstv�, m��ete vyj�d�it sv�j souhlas �i nesouhlas, aby nahl�eli do Va�� dokumentace a byli p��tomni l��by. Je ��douc� a u�ite�n�, aby se studenti sezn�mili v praxi s co nej�ir��m spektrem pacient� a onemocn�n�. D�le n�s informujete, zda m�te vypracovan� dokument d��ve vysloven�ho p��n�, kter� je nutno dolo�it. M�te pr�vo ur�it jakoukoliv osobu, kter� m��e b�t informov�na o Va�em zdravotn�m stavu. Pro komunikaci si ur�ete heslo, kter� t�mto ur�en�m osob�m sd�lte. Heslo uvedete do Souhlasu s poskytnut�m zdravotn� p��e b�hem hospitalizace. Bez tohoto hesla nemohou b�t informace o V�s poskytnuty.M��ete tak� vyslovit z�kaz pod�v�n� informac� o Va�em zdravotn�m stavu jak�koliv osob�.

Dodr�ujte pravidla

 • Na�im c�lem je Va�e uzdraven�, v�echny �innosti a doporu�en� sm��uj� k tomu, abyste se v na�� nemocnici c�tili bezpe�n� a byli u�et�eni ru�iv�ch vliv� okol�. Proto jsou vypracov�ny pravidla, kter�mi je ��douc� se ��dit. Vnit�n� ��d je V�m k dispozici vyv�en na odd�len�. Pokud jej nenajdete, m��ete si ho vy��dat u person�lu. T�k� se nap�. re�imu n�v�t�v, kou�en�, konkr�tn�ch omezen� a doporu�en�. Pokud m�te n�jak� individu�ln� po�adavky, pora�te se s person�lem.
 • ��dn� l�ky neberte sami, bez v�dom� zdravotn�k�. B�hem hospitalizace nemocnice odpov�d� za pod�n� ve�ker�ch l�k�, i t�ch, kter� dlouhodob� u��v�te doma. Po p��chodu na odd�len� odevzdejte svoje l�ky sest�e, kter� je ulo�� do s��ku s Va��m jm�nem. V� o�et�uj�c� l�ka� je za�ad� do spektra l�k�, kter� V�m budou pod�v�ny b�hem pobytu v nemocnici. V�echny pot�ebn� l�ky budete dost�vat od zdravotn�ch sester v p�esn� d�vce a v p�esn� �as. Va�e l�ky V�m budou p�i odchodu op�t odevzd�ny.

  Ptejte se

 • Ptejte se, kdykoliv V�m nen� n�co jasn�.
 • Oslovte person�l, kdykoliv n�co pot�ebujete.
 • Hlaste jak�koliv zhor�en� pot��.

Na co m�te pr�vo?

Pr�va pacient� jsou k dispozici vyv�eny na ambulanc�ch a na odd�len�ch. Pokud je nenajdete, m��ete si je vy��dat u person�lu.

Informace o sv�m zdravotn�m stavu

 • L�ka� je povinen V�m srozumiteln� sd�lit v�e, co se t�k� Va�eho zdrav� (v�sledky vy�et�en�, mo�nosti l��by, progn�zu onemocn�n�).
 • Pacient m� mo�nost vy��dat si kopii sv� zdravotn� dokumentace – p��slu�n� formul�� ��dosti ZDE.

Informovan� souhlasy

V souvislosti s n�kter�mi l��ebn�mi v�kony od V�s budeme po�adovat podpis tzv. Souhlasu pacienta s operac�, diagnostick�m, l��ebn�m v�konem nebo anestezi�. Jedn� se o vyj�d�en� Va�eho souhlasu s t�m, �e dobrovoln� podstoup�te ur�it� vy�et�en� nebo z�krok. M�te tak� pr�vo z�krok odm�tnout a sou�asn� b�t informov�ni o zdravotn�ch d�sledc�ch sv�ho rozhodnut�.

Seznam informovan�ch souhlas�

Rozhovor s operat�rem

V� l�ka� V�m vysv�tl� d�vody v�konu, nast�n� V�m mo�nosti �e�en�, rizika, p�edpokl�danou d�lku pobytu v nemocnici, progn�zu atd. Pokud �emukoliv nerozum�te, zeptejte se znovu. Pokud budete souhlasit podep�ete informovan� souhlas s opera�n�m v�konem.

V p��pad�, �e je ohro�en V� �ivot, a jste-li v bezv�dom�, m��e b�t �ivot zachra�uj�c� v�kon proveden bez Va�eho souhlasu.

Budete mít zájem:  Super olej z měsíčku lékařského – recept na jeho výrobu + účinky

Rozhovor s anesteziologem

P�ed operac� V�s nav�t�v� anesteziolog. Bude se pt�t na Va�e p�edchoz� a sou�asn� choroby, na u��van� l�ky, alergie, alkohol, n�vykov� l�tky, pr�b�h p�edchoz� anestezie (komplikace p�i anestezii, obt�n� intubace, nevolnost po anestezii apod.

), p�edchoz� pod�n� krevn�ch deriv�t� a p��padn� komplikace. Anesteziolog s V�mi bude konzultovat mo�nost nejvhodn�j��ho typu anestezie a l��by bolesti po v�konu. Pokud budete souhlasit, podep�eteinformovan� souhlas s anestezi�.

Strava v nemocnici

Dobr� stav v��ivy je velmi d�le�it� pro t�lesnou kondici, rychlej�� uzdraven� a snadn�j�� hojen� ran. V nemocnici m��ete m�t naordinov�nu speci�ln� dietu, p�izp�sobenou Va�emu zdravotn�mu stavu. Pokud m�te pot�e s p��jmem potravy (nechutenstv�, kous�n�, �patn� sebeobsluha) informujte person�l. M�te mo�nost vyu��t konzultaci nutri�n�ho terapeuta.

Nutri�n� poradna

Pacienti �N v Brn� maj� mo�nost konzultovat naordinovanou dietn� l��bu s nutri�n� terapeutkou v dob� hospitalizace i po propu�t�n� do dom�c� p��e emailem: [email protected] nebo  na tel: 545 538 312

Ob�erstven� a n�pojov� automaty

 1. N�pojov� automat s drobn�m ob�erstven�m:
 2. – p��zem� Pon�vky 10, vedle evidence
 3. – p��zem� Pon�vky 6, vedle evidence OSCH�S
 4. – dv�r Pon�vky 6
 5. Automat na k�vu:
 6. – p��zem� Pon�vky 10, vedle evidence
 7. – p��zem� Pon�vky 6, vedle evidence OSCH�S
 8. – p��zem� Pon�vky 4, u evidence rehabilitace

Kdo se o V�s star�

 • O�et�uj�c� l�ka�: Ka�d� den V�s nav�t�v�, vysv�tl� V�m dal�� postup, napl�nuje vy�et�en� �i l��bu.
 • Vedouc� l�ka� odd�len�: M��ete se s n�m sezn�mit p�i vizit�.
 • Slu�bu konaj�c� l�ka�: Star� se o V�s v odpoledn�ch a no�n�ch hodin�ch i o v�kendu.
 • Zdravotn� sestry: Poskytuj� V�m o�et�ovatelskou p��i b�hem denn� �i no�n� sm�ny.
 • Stani�n� sestra: M��ete se na ni obracet s p��padn�mi dotazy k o�et�ovatelsk� p��i.
 • Sanit�rky, o�et�ovatelky: Poskytuj� V�m z�kladn� o�et�ovatelskou p��i pod veden�m kvalifikovan�ch sester.
 • Fyzioterapeuti: Staraj� se o Va�i rehabilitaci. Mohou V�m poradit vhodn� cvi�en�, p�ed a po v�konu, pro zm�rn�n� Va��ch obt�� s pohybov�m apar�tem.
 • Psychiatr, psycholog, duchovn�: Rozhovor s odborn�kem �i duchovn�m m��e zlep�it psychickou pohodu a str�d�n�, kter� je u n�kter�ch onemocn�n�ch b�n�. Kontakt V�m zprost�edkuje stani�n� sestra nebo o�et�uj�c� l�ka�.

P�edch�zejte p�d�m

V nemocnici noste p�ez�vky s protiskluzovou podr�kou, kter� dob�e dr�� na noze. Necho�te jen v pono�k�ch a necho�te po tm�. Pokud je mokr� podlaha vy�kejte rad�ji na l��ku do vyschnut�. Nebojte se po��dat o�et�uj�c� person�l kdykoliv o pomoc.

Nesn�ejte bolest!

V�t�ina z n�s se p�i pobytu v nemocnici strachuje, jak bude sn�et bolest. Sou�asn� p��e umo��uje do zna�n� m�ry bolest odstranit nebo ji uti�it na snesitelnou �rove�. Odstra�ov�n� a zmen�ov�n� bolesti tvo�� d�le�itou sou��st ��inn� l��by Va�eho onemocn�n�.

Pokud n�m o sv� bolesti �eknete, zlep��te mo�nosti jej� l��by a umo�n�te n�m nastavit l��bu tak, aby V�m p�inesla opravdu �levu. Nemus�te trp�t, sv��te se. Budeme se V�s pt�t, jak silnou c�t�te bolest.

K tomu n�m slou�� vizu�ln� analogov� �k�la, stupnice, podle kter� si Vy sami �eknete, jak siln� c�t�te svoj� bolest. Stupnice m� deset bod� a ka�d� z nich je popsan� slovn�m doprovodem, popisem m�ry bolesti. D�le budeme zji��ovat m�sto, za��tek, dobu trv�n� bolesti a jak�koliv zm�ny.

Va�e ur�en� m�ry bolesti, �levy po pod�n� l�k� a dal��ch pocit� s bolest� spojen�ch n�m umo�n� navrhovat l��bu bolesti, kter� bude odpov�dat pot�eb�m ka�d�ho jednoho z V�s.

Pros�me informujte sestru nebo l�ka�e okam�it�, kdy� uc�t�te bolest!

Jsme tu, abychom V�m pom�hali.

REGULA�N� POPLATKY

Poplatek za n�v�t�vu pohotovosti � 90 K�

Poplatek se hrad�: v pracovn�ch dnech od 17.00 do 7.00 hod. v sobotu, v ned�li nebo ve sv�tek.

Od poplatku jsou osvobozeni:

poji�t�nci v hmotn� nouzi, poji�t�nci um�st�n� v d�tsk�ch domovech anebo �kolsk�ch za��zen�ch pro v�kon �stavn� nebo ochrann� v�chovy, ob�an�, kter�m soud na��dil ochrannou l��bu, ob�an�, kte�� se mus� pod��dit zvl�tn�m opat�en�m z d�vodu ochrany ve�ejn�ho zdrav� (l��en� n�kter�ch infek�n�ch onemocn�n�, na��zen� izolace, karant�nn� opat�en� apod.). N�rok na osvobozen� od poplatk� je nutn� v�dy dolo�it p��slu�n�m ��edn�m dokladem.

 • SPONZORSK� DAR
 • Ve�ejn� sb�rka
 • Na z�klad� uzav�en� p�semn� darovac� smlouvy 

m��ete �N v Brn� poskytnout finan�n� nebo v�cn� dar. Vypln�nou a V�mi podepsanou darovac� smlouvu ve dvou vyhotoven�ch za�lete na pr�vn� odd�len� �N v Brn�. Platbu lze prov�st v hotovosti na pokladn� �N (otv�rac� doba: Po-P� 7.00 � 14.30) nebo bezhotovostn� na ��slo ��tu uveden�ho ve smlouv�. Po podpisu smlouvy ze strany �N V�m bude jedno vyhotoven� smlouvy zasl�no zp�t na V�mi uvedenou adresu.

Vzor darovac� smlouvy Finan�n� dar

Vzor darovac� smlouvy – V�cn� dar

Pravidla pro pod�v�n� st�nost�

Luděk Čermák: Stát si usurpoval právo na ty nejcitlivější osobní údaje občanů

Vážený pane předsedo vlády,

v souvislosti se systémem eReceptu a elektronizací zdravotnictví si Vám dovoluji zaslat následující závažné informace.

Jak jistě víte, dne 1. června byl v rámci systému eReceptu zpřístupněn všem lékařům, farmaceutům, klinickým farmaceutům i pacientům dlouho připravovaný tzv. sdílený lékový záznam, což je přehled všech pacientem užívaných léků, uložených v Centrálním úložišti eReceptů (dále jen CÚeR) Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL).

Jako IT, se zkušenostmi s vedením zdravotnických subjektů, působením na ministerstvech financí a zdravotnictví a v orgánech pojišťoven, mám sice k řešení systému eReceptu řadu výhrad, avšak nejen mojí zásadní výhradou, na kterou upozorňuji opakovaně, je povinné vystavování eReceptů lékaři bez prokazatelného souhlasu pacientů.

S tím následně souvisí i souhlas pacientů s přístupem lékařů a lékárníků do jejich lékového záznamu, zakotvený v zákoně čís. 378/2007 Sb., o léčivech formou režimu opt-out, kdy pacient, pokud neprojeví nesouhlas, tak od 1.6.2020 s přístupem lékařů a lékárníků automaticky souhlasí.

Tento „souhlas“ s přístupem k těm nejcitlivějším osobním datům je totalitním zásahem státu do osobnostních práv občanů, o kterém drtivá většina pacientů dosud vůbec neví. Důkazem je skutečnost, kdy po sdělení zástupců MZ ČR a SÚKL na TK dne 29.5.

Budete mít zájem:  Dovolená v Řecku je nejlevnější v historii, máte na to dva týdny

, že pacient může zakázat přístup lékařům do svého lékového záznamu (dále též LZ), stoupl během pouhých 2 pracovních dnů počet nesouhlasů z 2345 na 2833, tj. o 21% a dále roste. Tento dosud relativně malý počet občanů nicméně vůbec neospravedlňuje jejich „souhlas“ daný zákonem. Je s podivem, že v rámci tzv.

chytré karantény kvůli koronaviru, kdy v porovnání s citlivostí dat ve sdíleném lékovém záznamu pacienta (dále též SLZ) v podstatě o nic nejde, musí občan souhlasit s trasováním svého pohybu podle čísla mobilního telefonu!

Podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod “Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“, avšak podle čl. 10, odst.

3 téže Listiny “Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě“. Který z těchto dvou článků je tomu druhému nadřazen a kdo to má rozhodnout? Občan, kterého se to bytostně týká nebo stát? Jednoznačně občan a to apriory udělením souhlasu a nikoliv jeho rušením.

Navíc od 25.5.2018 platí pod tvrdými sankcemi nařízení EP a ER č. 2016/679 (GDPR) o přísné ochraně osobních údajů, podle kterého je mj.:

Naprosto novým právem podle GDPR je právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal naše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Prioritou každého řešení ePreskripce je především odstranění ručního vkládání preskripčních údajů do počítače v lékárně a s příchodem zejména mobilních telefonů možnost zasílání identifikátorů eReceptů pacientům mimo ordinaci, kdy po výdeji léků má správce údajů, zde SÚKL, tyto údaje při nesouhlasu pacienta s nahlížením lékařů a lékárníků do jeho LZ v úložišti smazat, viz GDPR. Vytváření a sdílení lékových záznamů je až následná přidaná hodnota a pokud pacient se sdílením svého LZ nesouhlasí, je zřejmé, že nesouhlasí ani s vystavováním eReceptů. Zodpovědný pacient si přehled užívaných léků může zejména pro emergentní situace zaznamenávat na kartičku, kterou má stále u sebe. Současný stav povinného vystavování eReceptů a jejich uchovávání v databázi CÚeR po dobu 5 let (!), kdy pacient ze zákona „souhlasí“ s přístupem lékařů a lékárníků do svého LZ, je nejen zralý, ale už hodně přezrálý na ústavní stížnost. Pochlapí se konečně poslanci nebo senátoři?

Předpokládám, vážený pane předsedo, že jako šéfa vlády a bývalého ministra financí Vás zajímají hlavně finance. Tak tady je malý přehled toho, co systém eReceptu do spuštění SLZ dosud stál.

Podle nálezu NKÚ vydal SÚKL na systém eReceptu do konce roku 2016 ………………… 318 mil. Kč

Vývoj systému s novým Identifikátorem v letech 2016 až 2019 na základě veřejné zakázky, vč. DPH (osobně jsem přesvědčen, že mnohem víc) ………………. 18 mil. Kč

Náklady lékařů, nemocnic a lékáren, bez SW firem, na povinný přechod na eRecept, odhadují lékaři, znalí IT nejméně na ………………. 150 mil. Kč

Úhrady zdravotních pojišťoven lékařům podle Úhradové vyhlášky na roky 2018–2020 z fondu zdravotního péče za plně a částečně hrazené léky předepsané na eRecept ve výši á 1,70 Kč

 • za rok 2018 (58 531 324 eReceptů) …………………………… cca 109 mil. Kč
 • za rok 2019 (73 662 114 eReceptů) ……………………………. cca 145 mil. Kč
 • do konce května 2020 (36 659 067 eReceptů) …………….. cca 62 mil. Kč

Úhrady zdravotních pojišťoven lékárnám podle Úhradové vyhlášky na rok 2020 z fondu zdravotního péče za digitalizaci listinných receptů ve výši á 15 Kč

 • od 1.1 do 31.5. 2020 (588 373 eReceptů) ………………………………………. 9 mil. Kč

Úhrady SÚKL mobilním operátorům za SMS zprávy s identifikátorem eReceptu pacientům ve výši á 0,50 Kč

Vysvětlení nastavení souhlasů/nesouhlasů s nahlížením na sdílený lékový záznam

Od 1. prosince 2019 je možné projevit nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu. Nesouhlas může být udělen zvlášť pro lékaře, zvlášť pro lékárníky, zvlášť pro klinické farmaceuty.

Nesouhlas může každý pacient za sebe (nebo za své děti, u nichž je zákonným zástupcem) projevit primárně online ve webové aplikaci pro pacienty.

Pokud bude nastavení nesouhlasů provádět pacient online, má ve webové aplikaci možnost také vybrat konkrétního lékaře nebo konkrétního lékárníka, kterým souhlas s nahlížením udělí, pro ostatní lékaře nebo ostatní lékárníky bude pak přístup zakázán.

Pro lepší orientaci v nastavení souhlasů/nesouhlasů s nahlížením na sdílený lékový záznam ve webové aplikaci jsme pro Vás připravili vysvětlení základních pojmů s dopadem jednotlivých nastavení.

1. Pacient zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením lékařů

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že žádný lékař, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí lékaře zdravotnické záchranné služby při urgentním zásahu). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékaři, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

2. Pacient zvolí, že SOUHLASÍ s nahlížením lékařů

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že lékař poskytující Vám zdravotní služby bude mít při splnění příslušných podmínek možnost nahlížet do Vašeho lékového záznamu. Lékař tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.
Budete mít zájem:  Chronický Zánět Slinivky Léčba?

3. Pacient zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením lékárníků

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že žádný farmaceut, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékárníkovi, aby Vás při výdeji léčiv včas na případnou nebezpečnou interakci upozornil.

4. Pacient zvolí, že SOUHLASÍ s nahlížením lékárníků

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že lékárník bude mít při výdeji léčiv nebo konzultaci s Vámi možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Lékárník tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas Vás upozornit na nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.

5. Pacient zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením klinických farmaceutů

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že žádný klinický farmaceut nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí klinického farmaceuta při Vaší hospitalizaci v nemocnici). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte klinickému farmaceutovi, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

6. Pacient zvolí, že SOUHLASÍ s nahlížením klinických farmaceutů

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že klinický farmaceut poskytující Vám zdravotní služby bude mít při splnění příslušných podmínek možnost nahlížet do Vašeho lékového záznamu. Klinický farmaceut tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.

7. Pacient současně zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením lékařů ani klinických farmaceutů

POZOR! Současné zvolení nesouhlasu u lékařů a klinických farmaceutů bude mít za následek, že při případném následném udělení souhlasu bude na lékaře a klinické farmaceuty pohlíženo, jako by na Váš lékový záznam nikdy v minulosti nenahlíželi. Budou tedy muset opětovně splnit podmínku pro první nahlédnutí, tj. předepsat Vám léčivo, které si vyzvednete, nebo Vás mohou požádat o číslo Vašeho dokladu (OP nebo pasu).

Příklady složeného nastavení:

1. Pacient zaškrtá souhlas pro lékaře, nesouhlas pro lékárníky a klinické farmaceuty:

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že lékař poskytující Vám zdravotní služby bude mít při splnění příslušných podmínek možnost nahlížet do Vašeho lékového záznamu. Lékař tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život. Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že žádný farmaceut, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékárníkovi, aby Vás při výdeji léčiv včas na případnou nebezpečnou interakci upozornil. Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že žádný klinický farmaceut nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí klinického farmaceuta při Vaší hospitalizaci v nemocnici). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte klinickému farmaceutovi, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

2. Pacient zaškrtá nesouhlas pro lékaře, lékárníky i klinické farmaceuty:

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že žádný lékař, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí lékaře zdravotnické záchranné služby při urgentním zásahu). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékaři, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich. Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že žádný farmaceut, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékárníkovi, aby Vás při výdeji léčiv včas na případnou nebezpečnou interakci upozornil. Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že žádný klinický farmaceut nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí klinického farmaceuta při Vaší hospitalizaci v nemocnici). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte klinickému farmaceutovi, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich. POZOR! Současné zvolení nesouhlasu u lékařů a klinických farmaceutů bude mít za následek, že při případném následném udělení souhlasu, bude na lékaře a klinické farmaceuty pohlíženo jako by na Váš lékový záznam nikdy nenahlíželi. Budou tedy muset opětovně splnit podmínku pro první nahlédnutí, tj. předepsat Vám léčivo, které si vyzvednete, nebo Vás mohou požádat o číslo Vašeho dokladu (OP nebo pasu).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector