Letní tábory letos budou bezpečnější

15. 5. 2020

Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června. Zástupci pořádajících organizací se dohodli s hlavní hygieničkou na podmínkách jejich konání. Maximální počet dětí i pořadatelů jednoho pobytu bude do 300-500 lidí, podle epidemiologické situace, u stanových táborů maximálně 100 lidí.

Jde vždy o celkový počet jak účastníků, tak organizátorů. Podmínkou účasti bude také aktuální potvrzení od lékaře či přísnější pravidla pro personál v kuchyni. Důležité bude omezit kontakty účastníků tábora s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob (města kulturní akce apod.).

Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.

Letní tábory letos budou bezpečnějšíHygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2020

„Pokud bude dobrá epidemiologická situace a organizátoři budou dodržovat nastavená pravidla, není důvod, aby tábory neproběhly. Naopak bychom chtěli aktivity dětí v přírodě podpořit a umožnit jim tak v létě seberozvoj a dobrodružství, které tábory přináší. Zvýšený důraz klademe především na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny všech účastníků.

To znamená pravidelné mytí rukou za použití mýdla a jednorázových ručníků, používání dezinfekce, nošení roušek mimo areál tábora a volnou přírodu a dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Maximální počet účastníků včetně vedoucích a dalšího personálu byl stanoven na 300 osob s možností navýšení na 500 osob od 8. června v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj. Počet zúčastněných osob v sobě zahrnuje děti, vedoucí, zdravotníky, instruktory, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod.

U stanových táborů bude maximální počet všech zúčastněných 100. Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. „Pořadatelům příměstských táborů bychom doporučovali držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. Konání putovních táborů zatím není povoleno.

Vzniká zde potenciální nebezpečí případného šíření nákazy, která by se vyskytla v kolektivu dětí nebo naopak lokálně v prostředí, kde by se děti pohybovaly.

„Organizátoři musí zajistit provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich dostatečné sanitární vybavení. Zvlášť důležitá je tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dle možností jednorázové ručníky a dezinfekce.

Důležitá je také sanitace stravovacího provozu a vybavenost personálu v kuchyni ochrannými prostředky včetně pracovního pláště.

Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody přes dodržení skladovacích podmínek, správné tepelné ošetření až po uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny.

Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor,“ popsala podmínky konání táborů hlavní hygienička s tím, že konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce, jestli se koná v pevném objektu, chatkách nebo jde o stanový tábor. Zdůraznila také nutnost celkového úklidu a dezinfikování areálu tábora mezi jednotlivými běhy.

Povinnost nošení roušek účastníků tábora by měli organizátoři upravit dle aktuální epidemiologické situace a samozřejmě podle v té době platných mimořádných opatření. Roušky by se měly na táborech používat pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Podle počtu účastníků organizátor vytvoří skupiny (oddíly) dětí, u kterých se omezí vzájemný kontakt, např. na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe pokud by se jednalo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora. „Podle situace také doporučujeme organizátorům omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst,“ dodala hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Podmínkou účasti na letním táboře je každý rok potvrzení od lékaře.

Letos bude potřeba, aby byl lékařský posudek vystaven aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte na tábor jet i vzhledem k epidemii koronaviru,“ vysvětlila hlavní hygienička a potvrdila, že kromě potvrzení od lékaře musí děti i ostatní účastníci jako jsou vedoucí, personál kuchyně a úklidu či instruktoři doložit potvrzení o bezinfekčnosti. „Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.“Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření. Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce.

Odbor komunikace s veřejnostíIng. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: [email protected] 

Tábory budou mít letos v létě přísnější hygienické podmínky

Letní tábory letos budou bezpečnější

Povoleny by měly být tábory do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí.

Hygienické požadavky k ochraně proti koronaviru na letních táborech budou záležet na tom, zda půjde o tábor v budově, chatkách či stanech. Tábory budou muset dbát na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny.

Vyžadovat se bude vstupní důsledné provedení vstupního zdravotního filtru u dětí i ostatních účastníků akce, a dále na zvýšený zdravotní dohled na táboře.

Vyplývá to z doporučení pro zajištění táborů v letošní letní sezoně, který dnes představila hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Povoleny by měly být tábory do 300 lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by měl být počet omezen na 100.

Mluvčí České rady dětí a mládeže Soňa Polak ČTK řekla, že tábory pořádané organizacemi, jako jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, mají maximálně do 150 účastníků. Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června.

Organizátoři táborů se na hygienických opatřeních pro tábory domluvili s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou ve středu. Předseda ČRDM Aleš Sedláček ve čtvrtek řekl, že domluvené limity jsou pro pořadatele akceptovatelné a měly by umožnit konání naprosté většiny táborů.

Účastníci tábora by podle doporučení ministerstva měli zůstávat v areálu tábora nebo ve volné přírodě. Neměli by cestovat hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště a bazény, hrady a zámky. Omezit by se měly i návštěvy rodičů.

Všichni budou muset odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, která nesmí být starší než jeden den. Organizátoři táborů by také po rodičích měli vyžadovat doložení lékařského posudku z letošního roku. Lékařský posudek uvádí, že je dítě k účasti způsobilé. Běžně platí dva roky, takže ho rodiče využívají opakovaně.

Budete mít zájem:  Domácí Léčba Vaginální Infekce?

Tábory budou muset být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem, tekoucí vodou a toaletním papírem. Děti musí mít k dispozici vlastní ručníky. Samostatné hygienické zázemí bude muset mít personál kuchyně a na táboře bude muset být vyhrazeno místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na nákazu. Po každém táboře by se měl celý jeho prostor vydezinfikovat. Mezi jednotlivými turnusy by tak měla být prodleva alespoň osmi hodin, nejlépe celého dne, doporučilo ministerstvo. Děti nebudou moct uklízet prostor tábora, pouze pokoje či stany.

O konání putovních táborů bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemiologické situace, v současnosti je ministerstvo letos nedoporučuje. Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru stanovuje vláda. Rážová nicméně jejich pořadatele vyzvala, aby se snažili dodržovat i zpřísněné pokyny pro ostatní druhy táborů.

Letní tábory budou letos bezpečnější

Tato databáze je součástí jednotného geografického informačního systému integrovaného záchranného systému, který v případě mimořádné události (požáru, povodni, epidemii) zasahujícím záchranným složkám umožňuje přesnou lokalizaci a poskytuje jim další cenné informace nezbytné pro efektivní provádění záchranných a likvidačních prací. 

Tento projekt odstartovala dohoda, kterou v červenci loňského roku  uzavřel generální ředitel Hasičského záchranného sboru  ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán s hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. Na tuto centrální dohodu následně navázaly realizační dohody, které Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů uzavřely s krajskými hygienickými stanicemi. 

Databáze využívá údajů od hygieniků, kterým jako orgánům ochrany veřejného zdraví musí pořadatelé, dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, předem ohlásit pořádané zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) a školy v přírodě.

Po loňském zkušebním provozu je databáze letos již plně funkční a zapojily se do ní všechny kraje. V současnosti je v této jednotné databázi  evidováno v celé České republice  celkem 1 914   tábořišť. 

Systém funguje následujícím způsobem.

Operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru ČR mají on-line k dispozici pravidelně aktualizované údaje od pracovníků krajských hygienických stanic o tom, kde přesně se pořádané tábory nachází (včetně souřadnic GPS daného místa), základní údaje o organizátorovi akce včetně kontaktních údajů, počty účastníků akce nebo zpřesňující informace o akci jakého druhu se jedná a jak je zajištěno její zázemí. Každoroční zkušenosti záchranářů ukazují, jak nesmírně cenné jsou to pro zasahující záchranáře údaje, ty však dosud ne vždy byly k dispozici. 

Jednotky požární ochrany a další složky integrovaného záchranného systému tak nyní mají při mimořádné události prakticky okamžitě k dispozici informace potřebné k rychlému a efektivnímu zásahu a pomoci ohroženým.

Díky této databázi bude moci Hasičský záchranný sbor ČR účastníky táborů také včas varovat např.

před příchodem povodně nebo silného větru a velmi to usnadní i případnou evakuaci ohrožených (při živelní pohromě či epidemii). 

Projekt by tak měl přispět k větší bezpečnosti dětí a pracovníků na táborech a dalších podobných zotavovacích akcí.

  Do databáze mohou být zahrnuty také jiné podobné akce pro děti (organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je výše uvedeno), které nemusí být hygienikům dopředu nahlášeny.

Stačí pouze, aby se jejich organizátoři obrátili na nejbližší územní pracoviště krajské hygienické stanice. 

Letní tábory budou letos bezpečnější, slibují hasiči

Hlídky na silnicích, kolabující nemocnice. Dozvíte se s námi více!

Chrudismsko /TISKOVÁ ZPRÁVA KRAJSKÝCH PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ/ Hasičský záchranný sbor ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vytvořil celorepublikovou elektronickou databázi rekreačních akcí (tábory, zotavovací akce, školy v přírodě apod.).

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv VLP

Tato databáze je součástí jednotného geografického informačního systému integrovaného záchranného systému, který v případě mimořádné události (požáru, povodni, epidemii) zasahujícím záchranným složkám umožňuje přesnou lokalizaci a poskytuje jim další cenné informace nezbytné pro efektivní provádění záchranných a likvidačních prací.

Tento projekt odstartovala dohoda, kterou v červenci loňského roku uzavřel v Pardubicích generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán s hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. Na tuto centrální dohodu následně navázaly realizační dohody, které Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů uzavřely s krajskými hygienickými stanicemi.

Databáze využívá údajů od hygieniků, kterým jako orgánům ochrany veřejného zdraví musí pořadatelé, dle zákona č. 258/2000 Sb.

, o ochraně veřejného zdraví, předem ohlásit pořádané zotavovací akce (organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů) a školy v přírodě.

Po loňském zkušebním provozu je databáze letos již plně funkční a zapojily se do ní všechny kraje. V současnosti je v této jednotné databázi evidováno v celé České republice celkem 1 914 tábořišť.

Systém funguje následujícím způsobem.

Operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru ČR mají on-line k dispozici pravidelně aktualizované údaje od pracovníků krajských hygienických stanic o tom, kde přesně se pořádané tábory nachází (včetně souřadnic GPS daného místa), základní údaje o organizátorovi akce včetně kontaktních údajů, počty účastníků akce nebo zpřesňující informace o akci jakého druhu se jedná a jak je zajištěno její zázemí.

 • Každoroční zkušenosti záchranářů ukazují, jak nesmírně cenné jsou to pro zasahující záchranáře údaje, ty však dosud ne vždy byly k dispozici.
 • Jednotky požární ochrany a další složky integrovaného záchranného systému tak nyní mají při mimořádné události prakticky okamžitě k dispozici informace potřebné k rychlému a efektivnímu zásahu a pomoci ohroženým.
Budete mít zájem:  Rakovina vaječníků se projevuje i rostoucím břichem

Díky této databázi bude moci Hasičský záchranný sbor ČR účastníky táborů také včas varovat např. před příchodem povodně nebo silného větru a velmi to usnadní i případnou evakuaci ohrožených (při živelní pohromě či epidemii). Projekt by tak měl přispět k větší bezpečnosti dětí a pracovníků na táborech a dalších podobných zotavovacích akcí.

Do databáze mohou být zahrnuty také jiné podobné akce pro děti (organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než je výše uvedeno), které nemusí být hygienikům dopředu nahlášeny. Stačí pouze, aby se jejich organizátoři obrátili na nejbližší územní pracoviště krajské hygienické stanice.

(vh)

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

 • Tábory táborníci,
 • databáze,
 • Hasičský záchranný sbor,
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • Krajská hygienická stanice,
 • Česko,
 • Miroslav Štěpán,
 • hasič,
 • dětský tábor,
 • Michael Vít,
 • Pardubice,
 • příroda,
 • tisková zpráva,
 • integrovaný záchranný systém

Z REDAKČNÍ POŠTY: Není tábor jako tábor Děti na letním táboře se učí zachraňovat lidské životy Kometa pozvala na tábor finalistu SuperStar
Zedník-stavební dělník, 25 000 Kč Šička, 16 100 Kč Projektový mananger e-commerce, 30 000 Kč Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači), 17 280 Kč Provozní laborantka, 17 000 Kč Operátor/ka Call Centra, 15 600 Kč Stavbyvedoucí HSV, 30 000 Kč Řidič dodávky do 3,5 t, 35 000 Kč + PODAT INZERÁT

Letní tábory – léto 2021

Vážení rodiče, do 31. 3. 2021 se můžete přihlašovat na letní tábory, které jsme pro tento rok připravili. Přihlašování na všechny turnusy probíhá prostřednictvím emailu: [email protected]

Jednotlivé turnusy:

název termín vedoucí pro koho místo orientační cena kapacita
Letní tábor pro děti s autismem předškolního a mladšího školního věku 1. – 4. července 2021 Pavla Bestová děti s autismem do 10 let věku Chvalšiny (okres Český Krumlov – zrekonstruovaná fara na náměstí) 5 000 Kč 8 účastníků
Letní tábor pro děti, dospívající a dospělé s autismem 12. – 16. července 2021 Petra Marešová klienti s autismem od 7 let věku Chvalšiny (okres Český Krumlov – zrekonstruovaná fara na náměstí) 6 400 Kč 8 účastníků
Letní tábor terapeutický pro děti a dospívající s Aspergerovým syndromem 19. – 23. července 2021 Lucie Straková Jirků děti a dospívající s Aspergerovým syndromem chalupa Ambra (Libínské Sedlo, Prachatice) 6 000 Kč 9 účastníků

Při přihlášení uvádějte:

 • Jméno a věk dítěte
 • Diagnózu z poruch autistického spektra
 • Termín turnusu, na který své dítě hlásíte

Nejpozději do 10. dubna budete informováni, zda jste byli (respektive vaše dítě) na vybraný tábor přijati. Poté budou přihlášeným účastníkům tábora zaslány potřebné dokumenty.

Dovolujeme si vás upozornit, že uvedené ceny letních táborů jsou předběžné a jejich konečná podoba je závislá na výši prostředků z dotací a darů, které se nám podaří získat na jejich dofinancování.

O konečné výši úhrad vás budeme bezodkladně informovat, jakmile nám budou všechny potřebné skutečnosti známé.
Z důvodu velkého zájmu bývá kapacita jednotlivých turnusů brzy naplněna, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve!

Kritéria, která uplatňujeme při rozhodování o přijetí či nepřijetí na letní tábor:

 • Kompatibilita skupiny (děti podobného věku, diagnózy PAS a s podobným problémovým chováním)
 • Upřednostněny jsou děti, které využívají či využívaly našich služeb
 • Termín obdržení přihlašovacího e-mailu
 • Sociální situace rodiny

S ohledem na dlouhodobou nepříznivou celospolečenskou situaci si dovolujeme vyhradit právo zrušit pořádání letních táborů v případech, kdy nebudeme schopni jeho bezpečný chod zajistit ať personálně či finančně. Děkujeme za pochopení.

Pojedou letos děti na tábor? Jasno nemají ani epidemiologové

Letní prázdniny se blíží, přesto dál visí otazník nad dětskými tábory. Epidemiologové zatím mluvili až o srpnových termínech. Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar dnes televizi Nova řekl, že by tábory mohly začít v červenci.

Kvůli uzavřeným školám jsou teď rodiče učiteli, chodí do zaměstnání a do toho přemýšlejí, jak zabaví své děti o prázdninách – řada z nich stále spoléhá na dětské tábory. „Další aktivity jsem neplánovala, všechno je zrušené, takže program na prázdniny má tábor a dál se uvidí. Vím, že je o ni postaráno a já se můžu soustředit na práci,“ popsala například maminka Šárka Jančáková.

Každoročně na tábory zamíří zhruba čtvrt milionu dětí. Podle České rady dětí a mládeže, která takové organizace sdružuje, je největší zájem o ty tradiční se stany a programem v přírodě.

Pro rodiče to je taky odpočinek, že se na chvíli zbaví dětí, aby si odpočinuli. A odpočinout si zřejmě nepotřebují jen rodiče.

„Zpíváme tam písničky a některý mám hodně ráda. Jo a taky tam dobře vaří, třeba kuře na paprice! A těším se na kamarády, hodně,“ popsala jedna z malých účastnic, kterou by letos zrušení tábora moc mrzelo.

Zájem o tábory je každý rok enormní a některé hlásí plno už v zimě. Za jedno dítě rodiče zaplatí průměrně přes tři tisíce korun. „Letní tábor pro mé dvě děti jsem rezervoval a zaplatil už někdy v zimě po začátku nového roku. Teď tak mě oslovil provozovatel tábora, že nejspíš nebude možné odjet v termínu, který byl naplánován,“ uvedl například tatínek Tomáš Hlavička.

„Pro nás jako organizátory je největší problém ne koronavirus, ale nejednotné výpovědi představitelů státní správy. Rodiče už teď neví, co s dětmi, a někteří z nich pobírají příspěvek od státu, který nemůžou pobírat o prázdninách, a proto by potřebovali někam děti umístit,“ uvedl Radan Kukal z hnutí Duha.

„To hlavní, oproti tomu, že jsou děti teď doma, je, že by byly opět v kolektivu, a to je pro děti důležité,“ dodal psycholog Karel Humhal.

Hlavní slovo o pořádání dětských táborů mají mít epidemiologové. Ti nejdříve mluvili až o srpnových termínech. Teď se zdá, že je pustí dřív. „Pokud vydrží příznivá epidemiologická situace jako teď, budou možné tábory už v červenci,“ přislíbil epidemiolog a šéf koordinačního týmu Rastislav Maďar.

Budete mít zájem:  Voda V Plicích Příznaky?

„Pokud ta situace bude kontrolovatelná, byť by došlo k nějakému menšímu nárůstu případů, tak si myslím, že o těch prázdninách tábory v nějaké podobě povoleny budou, ale nemůžeme očekávat, že to budou nějaké masivní akce. A bez roušek jen možná,“ uvedl epidemiolog Roman Prymula.

Vládní harmonogram uvolňování opatření zatím počítá s tím, že se 25. května můžou konat třeba zotavovací akce pro děti ve věku do 15 let. Organizátoři akcí ale kritizují, že nemají dostatek informací, za jakých podmínek, je budou moct uskutečnit.

TNBiz.cz – Zprávy TNBiz jsou zpravodajským kanálem Televize Nova, TN.cz společnosti CET 21. TN.cz přináší zpravodajství z domácí i zahraniční ekonomiky a politiky.

Tábory od července téměř bez omezení. Na vládu míří návrh, aby na nich mohlo být až 500 lidí | Domov

Praha Léto se blíží a rodiče zneklidňuje otázka, zda a odkdy bude možné poslat děti na tábory. V úterý se problému věnovala pracovní skupina na ministerstvu zdravotnictví, která má na starosti zmírňování opatření zavedených kvůli nemoci covid-19.

„Pokud se dramaticky nezhorší epidemiologická situace v Česku, tábory se určitě budou moct konat od července, případně pokud by někdo chtěl již koncem června, mělo by to být možné,“ řekl LN epidemiolog Rastislav Maďar, který je garantem zmíněné skupiny.

Uvedený termín potvrdil LN i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Všichni si přejeme, aby se letní tábory pro děti nejpozději od července konaly. A věřím, že nám to vývoj epidemie umožní. Epidemiologové by o tom měli rozhodnou do konce května,“ uvedl. 

Roušky mají být obecně od 25. května povinné ve vnitřních prostorách, venku je budou lidé moci při dodržování dvoumetrových rozestupů odložit. Podobně to má být i na táborech, byť podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zatím ještě nejsou stanovena přesná pravidla. Epidemiologové však už rámcově počítají s možným modelem, který by tam mohl platit. 

„Když budou děti na vycházce v přírodě, roušky mít samozřejmě nemusí. To bude platit i u sportovních aktivit. Nicméně když děti budou mít nějakou skupinovou aktivitu a budou blízko u sebe a dýchat na sebe, ty roušky by mít měly,“ popsal pro LN Maďar s tím, že se ale finálně rozhodne až v červnu podle vývoje.

Počet osob na jednom táboře by podle Prymuly mohl být až pět set. „Předpokládá se to podle toho, jak budou probíhat početní vlny rozvolňování. V první etapě to bude 300 osob, ale ta bude ukončena předtím, než vstoupí v platnost opatření k táborům, takže tam by se to mělo dostat na 500 osob,“ řekl LN. Materiál zmíněné pracovní skupiny má projednat vláda. 

„Našeho syna chceme na tábor dát, včera jsme podali přihlášku a vyzvedli si složenku na zaplacení za pobyt, i když samozřejmě víme, že to není úplně bez rizika. Ale věříme, že situace se bude dál postupně uklidňovat a nebezpečí nákazy bude o prázdninách už opravdu minimální,“ řekl LN otec desetiletého Vojtěcha z Benešova.

Míra přenosu z dítěte na dospělého a naopak je dle expertů velmi malá. „Závěr ze světových studií je poměrně jednoznačný. Riziko, že by se dítě nakazilo ve škole, je téměř nulové,“ uvedl v pondělí náměstek ministra zdravotnictví a hlavní epidemiolog Roman Prymula.

Do úterního večera se v Česku podle dat ministerstva zdravotnictví nakazilo koronavirem v úhrnu 491 dětí ve věku do čtrnácti let, což činí 6,1 procenta z celkového počtu infikovaných.

I tak dle Maďara musejí rodiče počítat s jistým rizikem, rozhodnou-li se své dítě na tábor poslat.

Hlavně ať je dost dezinfekce

Samotný provoz letních dětských táborů se podle vyjádření Prymuly i Maďara nemá nijak zásadně lišit od zažitých zvyklostí, do provozního řádu akce pro mládež přibudou prvky striktně vyžadovaných hygienických pravidel, zejména co se týká pečlivé očisty rukou.

I kvůli tomu bude muset každý tábor disponovat dostatečnou a pravidelně doplňovanou zásobou dezinfekce a vedoucí budou střežit, aby ji děti používaly.

Povinná a rodičům nikoli neznámá budou i vyplněná čestná prohlášení o bezinfekčnosti a zejména potvrzující, že jejich dítko nemá průvodní příznaky onemocnění covid-19, tedy horečku, kašel, dušnost či náhlou ztrátu chuti a čichu. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti umožněna účast na táboře.

Provoz tábora má být rámován mantinely, jež si už Češi za měsíce trvající epidemie osvojili. „Tam, kde to bude možné, se bude dbát na dodržování dostatečných rozestupů.

Tím není myšleno mezi každým dítětem, nýbrž mezi jednotlivými skupinami, do nichž bude nutné účastníky tábora rozdělit a vzájemně je, pokud možno, nemíchat, a to ani během stravování,“ řekl LN Maďar s tím, že vzhledem k tomu, že letních táborů se zpravidla účastí různé staré děti, jež mívají i různý program a náplň dne, by nemělo vzájemné separování jednotlivých skupin činit vedoucím zásadnější problém.

Dát táborům už od července zelenou má i podporu ministerského předsedy. „Já to prosazuji, protože chápu, že rodiče uvítají, když děti půjdou z domu na letní tábor,“ řekl Andrej Babiš (ANO) v minulých dnech v České televizi.

Koordinátor pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření přijatých proti šíření epidemie Maďar však pro LN zdůraznil, že je nutné situaci sledovat a zohlednit případné výkyvy počtu infikovaných, zejména pak během června.

„Dojde-li k tomu, že by rapidně přibývalo nakažených, je pochopitelné, že bychom rozhodli, že se tábory nakonec konat nebudou,“ řekl Maďar.

Přípravný výbor Asociace dětské rekreace ČR minulý týden uvedl, že případný zákaz konání letních táborů by mohl být likvidační pro majitele táborových areálů a cestovní kanceláře či agentury zaměřené na dětskou rekreaci. Letních táborů se dle asociace každoročně účastní zhruba čtvrt milionu dětí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector