Léčba srdeční arytmie

Poruchy srdečního rytmu nazývané odborně arytmie patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Vznikají jako důsledek odlišného vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci.

Ve většině případů jde o naprosto nezávažné arytmie, které si postižený člověk vůbec neuvědomuje a které lze zachytit pouze dlouhodobým monitorováním elektrokardiogramu.

Kromě toho existuje celá řada záchvatovitých nebo setrvalých poruch srdečního rytmu, ať ve smyslu plus (rytmus rychlejší než normálně) nebo minus (pomalý rytmus nebo dlouhé pauzy v srdeční činnosti), které mohou působit nemocnému celou řadu obtíží.

Zatímco u jinak zdravých lidí nepředstavují tyto arytmie až na výjimky bezprostřední ohrožení života, u nemocných s postižením srdce (například po infarktu myokardu) mohou být některé arytmie životu nebezpečné.

Jaké je normální vedení elektrických vzruchů v srdci?

Lidské srdce je z technického hlediska obdivuhodným orgánem, který je schopen pracovat bez přestávky 24 hodin denně po celý život člověka. Srdce se přitom stáhne zhruba 100 000-krát denně, přečerpávajíc v klidu okolo 5-7 000 litrů krve, při běžné zátěži až jednou tolik a při těžším cvičení až 5-krát tolik v průběhu 24 hodin.

K tomu, aby srdce mohlo plnit tuto svoji hlavní úlohu, tj. pumpovat krev bohatou na kyslík k ostatním orgánům lidského těla, potřebuje být rytmicky poháněno elektrickými impulzy. Ty vznikají normálně v shluku buněk specializovaného převodního systému srdce, který se nazývá sinusový uzel a nachází se v horní části pravé srdeční síně.

Odtud se elektrický vzruch šíří svalovinou obou síní do síňokomorového uzlu, který je umístěn v dolní části přepážky mezi oběma síněmi. Také tento shluk speciálních buněk dokáže tvořit spontánně elektrické vzruchy, avšak pomaleji než uzel sinusový.

Proto se za normálních okolností jeho automatická činnost nijak neprojevuje a slouží pouze k regulovanému převodu elektrického podráždění na svalovinu komor. Tento převod se děje přes tzv. Hisův svazek, který je jediným elektrickým spojením mezi síněmi a komorami. Dále se šíří vzruch svalovinou komor a způsobuje jejich koordinovaný stah.

Tak je zajištěno, že srdce pracuje jako systém dvou paralelních čerpadel – nejprve se stáhnou obě síně a naplní tak obě komory, poté dojde ke stahu svaloviny komor a k vypuzení krve z pravé komory do plic a z levé komory k orgánům a tkáním celého těla.

Léčba srdeční arytmie

Jaké arytmie se mohou vyskytovat?

Srdce se normálně stahuje asi 60-100-krát za minutu, přičemž elektrické podráždění síní předchází aktivaci komor. Tento normální rytmus se nazývá rytmus sinusový. Někdy i za normálních okolností pracuje srdce pomaleji (například ve spánku) nebo rychleji (například při cvičení).

Při srdečních arytmiích bývá rytmus srdce abnormálně pomalý (bradyarytmie) nebo naopak rychlý (tachyarytmie). V prvním případě se buď elektrický vzruch v sinusovém uzlu tvoří pomalu nebo je porušeno jeho vedení přes síňokomorový uzel do komor.

Ve druhém případě se buď stane místem tvorby rychlých elektrických vzruchů kterákoli jiná malá oblast svaloviny síní nebo komor nebo elektrický impulz krouží v různě veliké oblasti srdce kolem dokola a aktivuje okolní svalovinu.

Pochází-li rychlý rytmus ze svaloviny síní nebo oblasti síňokomorového uzlu, nazývá se arytmie supraventrikulární. Naopak, pochází-li porucha srdečního rytmu ze svaloviny komor, je označována jako komorová.

Jaké jsou příznaky arytmií?

Bradyarytmie. Příznaky pomalého srdečního rytmu (bradyarytmie) se mohou lišit podle toho o jakou poruchu jde a jak rychle vzniká.

V případech, kdy je porušena normální tvorba elektrických vzruchů v sinusovém uzlu, pracuje srdce pomalu a nedokáže zrychlit svoji činnost při zátěži a nemocný pak při zátěži trpí závratěmi, točením hlavy nebo zvýšeným zadýcháváním a únavností.

Pokud je srdeční akce velmi pomalá nebo jsou přítomny několikavteřinové výpady v tvorbě elektrických vzruchů, může dojít i ke krátkodobé ztrátě vědomí. Náhlá porucha vedení elektrických vzruchů ze síní na komory se projeví obvykle jako krátkodobá ztráta vědomí.

Vznikne-li porucha postupně nebo je-li přechodného charakteru, mohou být příznaky podobné jako u poruchy tvorby elektrických vzruchů v sinusovém uzlu (točení hlavy, únavnost aj.). Je však nutno zdůraznit, že podobné příznaky mohou být způsobeny celou řadou dalších onemocnění (např. epilepsie, mozkové příhody apod.), a proto je potřeba odborného posouzení celé situace lékařem.

Tachyarytmie. Nejčastějším příznakem tachyarytmií jsou palpitace. Jde o nepříjemně vnímaný pocit rychlého nebo usilovného bušení srdce. V řadě případů jde o pouhé „škobrtnutí“ nebo „vynechání“ srdeční akce. Podkladem takových poruch rytmu jsou tzv.

extrasystoly, neboli předčasně přicházející stahy z míst abnormální tvorby vzruchu v síních nebo komorách. Extrasystoly se mohou opakovat rychle za sebou a tehdy bývají pociťovány jako nepravidelné pomalejší bušení srdce. Značná část nemocných trpí tzv.

fibrilací síní, kdy dojde k poruše normálního šíření elektrických vzruchů a tyto krouží v síních po mnoha měnících se okruzích. Díky nepravidelnému a rychlému převodu takových vzruchů na komory je arytmie pociťována jako různě rychlé a nepravidelné bušení srdce, provázené někdy i zvýšenou únavností nebo dušností.

V řadě dalších případů se arytmie projevuje v podobě záchvatů pravidelného bušení srdce. Tyto záchvatovité formy mají obvykle náhlý začátek i ukončení a jsou pociťovány jako rychlé tepání nebo chvění srdce. Často bývají provázeny pocitem tísně, kratšího dechu, případně slabostí až krátkodobou ztrátou vědomí.

U nemocných s postižením koronárních tepen může dojít při záchvatu arytmie i ke vzniku bolesti na hrudi (angina pectoris). Malá část nemocných trpí arytmiemi, které mají setrvalý charakter (tj. jsou přítomny prakticky trvale) a jejich příznaky se mohou zvýrazňovat při námaze.

Příznaky tachyarytmií mohou zahrnovat:

 • bušení srdce,
 • pocit dušnosti nebo kratšího dechu,
 • pocit tlaku na hrudi,
 • pocit pálivé bolesti na hrudi (angina pectoris),
 • pocit točení hlavy nebo závratě,
 • krátkodobé ztráty vědomí.

Je nutno zdůraznit, že neexistuje přímý vztah mezi závažností arytmie a jejím vnímáním. Jinými slovy, naprosto bezvýznamná porucha rytmu, která nemocného nijak neohrožuje na životě může být subjektivně vnímána velmi nepříjemně a znemožňovat nemocnému běžný život, zatímco mnohem závažnější arytmie nemusí být prakticky vnímány.

Jaké jsou léčebné možnosti k zvládnutí arytmií?

Bradyarytmie. Ačkoliv pokusy stimulovat srdce s poruchou tvorby nebo vedení vzruchů byly učiněny v 30-tých létech našeho století, trvalo dalších 30 let než byl na podzim roku 1958 naimplantován nemocnému první skutečný kardiostimulátor. Od té doby se stala kardiostimulace zcela běžnou formou léčby bradyarytmií.

Metoda spočívá v tom, že se z malého řezu pod klíční kostí zavede přes podklíčkovou žílu ohebná elektroda do srdce (do hrotu pravé komory a je-li to potřeba, druhá elektroda do výchlipky ve stěně pravé síně) a napojí se na kardiostimulátor, který se zašije do předem vytvořené malé kapsy v podkoží.

Po zašití rány se další kontroly a programování kardiostimulátoru dějí přenosem radiových vln z programovacího přístroje přes kůži. Neustálý technický pokrok umožňuje, aby kardiostimulátory co nejvíce napodobovaly normální činnost srdce a v případě poruchy tvorby normálních vzruchů v srdci stimulovaly srdce se zvyšujícící se frekvencí úměrně stupni zátěže.

Přes všechna tato zlepšení se velikost kardiostimulátorů neustále zmenšuje a hmotnost současných přístrojů se pohybuje okolo 15-30 g a rozměry v průměru 4-6x4x0,6-0,8 cm.)

Léčba srdeční arytmie

Možnosti preventivní léčby arytmií:

Tachyarytmie. Oproti bradyarytmiím představovala léčba rychlých srdečních rytmů donedávna značný problém. Ačkoliv celou řadu tachyarytmií lze účinně přerušit podáním některého z léků určených k léčbě arytmií (tzv.

antiarytmik) nebo elektrickým výbojem z defibrilátoru po krátkodobém uspání nemocného (elektrický šok vybije celé srdce a dovolí obnovení normální elektrické činnosti srdce), mnohem obtížnější je zabránit opakování poruch rytmu.

Skutečný převrat přineslo v posledních 10 letech zavedení nové metody odstranění samotného místa vzniku takových poruch srdečního rytmu pomocí katetrizačních technik (tzv. katetrizační ablace).

Při tomto výkonu jsou po napíchnutí žíly nebo tepny (po předchozím znecitlivění příslušného místa v třísle) do srdce zavedeny speciální tenké elektrodové katétry (podobné dlouhým ohebným trubičkám o průměru okolo 2 mm) a umístěny tak, aby mohly snímat elektrické signály z jednotlivých dutin srdce.

Po vyvolání poruchy srdečního rytmu, která nemocného obtěžuje, je možné z rozboru zaznamenaných elektrických signálů přesně určit oblast srdeční tkáně, která se podílí na vzniku a udržování arytmie.

Může jít buď o malý okrsek srdeční svaloviny (několik mm v průměru), který z nějakého důvodu vydává vzruchy mnohem rychleji než sinusový uzel nebo ve kterém elektrický vzruch krouží rychle kolem dokola. Po stanovení místa vzniku arytmie je do této oblasti zaveden hrot speciálního řiditelného elektrodového katétru. Poté je daná oblast v rozsahu jen několika málo milimetrů teplotně ovlivněna (laicky řečeno spálena) prostřednictvím energie aplikované katétrem. K tomuto účelu se v současnosti používá speciálního vysokofrekvenčního proudu, který prochází mezi hrotem katétru a plošnou elektrodou na povrchu hrudníku a zahřívá tkáň v okolí hrotu katétru. Zákrok sám je prakticky bezbolestný, a provádí se proto bez celkové narkózy.

Historie tohoto způsobu léčby není dlouhá. V letošním roce uplynulo 16 let od prvních pionýrských výkonů, které umožňovaly pouze přerušení převodu vzruchů mezi síněmi a komorami pomocí výboje elektrického proudu (tzv. neselektivní ablace).

Tyto výkony vedly k odstranění potíží nemocných, ale za cenu následné implantace kardiostimulátoru k náhradě poškozeného vedení mezi síněmi a komorami. Výrazný rozmach nastal zejména v posledních 10 letech, a to především díky používání vysokofrekvenčního proudu, který umožňuje přesné zničení samotného místa vzniku arytmie (tzv. selektivní ablace).

V České republice byla první neselektivní ablace provedena v IKEM v Praze v roce 1983, první selektivní výkon s použitím radiofrekvenční energie byl proveden na stejném pracovišti v roce 1992.

Úspěšnost selektivních katetrizačních ablací dosahuje u většiny typů supraventrikulárních tachyarytmií 95 % a více, přičemž výskyt komplikací se pohybuje v centrech s největší zkušeností pod 1%. Znamená to, že naprostou většinu nemocných se záchvaty tachyarytmií lze tímto zákrokem zcela uzdravit a zbavit je tak obtíží.

Vzhledem k tomu, že nejde o chirurgický výkon, ale o katetrizační techniku, může být nemocný již druhý nebo třetí den propuštěn z nemocnice domů a zapojit se do normálního života. Díky tomu znamenají katetrizační ablace srdečních arytmií jeden z největších pokroků současné medicíny.

Jedinou supraventrikulární tachyarytmií, kterou zatím nelze pomocí katetrizační ablace vyléčit, je fibrilace síní. Avšak i u této arytmie je možné pomocí katétrů léčebně zasáhnout v případě, že nemocný trpí obtížemi i při podávání různých léků. Tehdy lze provést neselektivní ablaci síňokomorového uzlu k zamezení převodu arytmie na komorovou svalovinu a komory stimulovat pravidelně pomocí naimplantovaného kardiostimulátoru.

U komorových arytmií lze vyléčit katetrizační ablací naprostou většinu nemocných, kteří mají jinak zdravé srdce a trpí některou z forem komorové tachykardie pocházející z malého okrsku svaloviny komor. Bohužel, u nemocných s komorovými tachyarytmiemi po infarktu myokardu nebo při jiném závažném srdečním onemocnění je zatím úloha katetrizačních ablací mnohem menší.

Je to způsobeno především tím, že u velké většiny takových nemocných vede komorová tachyarytmie k rychlé ztrátě vědomí a nelze proto provést nezbytné mapování místa jejího vzniku. V případech, kdy je to možné, lze však pomocí katetrizační ablace vyléčit asi 50 % nemocných. Ostatní pacienti s život ohrožujícími komorovými tachyarytmiemi musí být léčeni jiným způsobem.

U části z nich lze podávat s úspěchem léky, které brání vzniku arytmií. U nemocných, kteří jsou indikováni k operaci srdce (např. k implantaci aortokoronárních bypassů k zlepšení prokrvení srdce) je možno provést chirurgické odstranění místa vzniku komorových arytmií. V případech, kdy nelze uspět ani jednou z uvedených metod, lze nemocnému zachránit život implantací tzv.

kardioverteru-defibrilátoru. Jde o přístroj podobný většímu kardiostimulátoru, který se také podobným způsobem zašije do podkoží pod levou klíční kost a jehož speciální elektroda je zavedena do hrotu pravé komory srdeční. Přístroj poté sleduje trvale srdeční akci nemocného a v případě zachycení život ohrožující komorové tachyarytmie ji dokáže přerušit.

Děje se tak obvykle výbojem stejnosměrného elektrického proudu mezi hrotem elektrody a kovovým pouzdrem přístroje.

Budete mít zájem:  Léky Na Ředění Krve Injekce?

V případech, kdy se u nemocného vyskytují pouze nepříjemně pociťované extrasystoly, lze obvykle odstranit obtíže vysvětlením celé situace a podáním malé dávky uklidňujících léků nebo léků omezujících přímo výskyt etrasystol.

Je možné vzniku arytmií předcházet?

Vznik celé řady arytmií mohou usnadňovat různé podněty, které ovlivňují nervový systém člověka (např. stress, kouření, pití kávy nebo jiných nápojů s kofeinem, tělesná zátěž). Odstraněním takových podnětů lze často zmírnit výskyt arytmií nebo jejich vnímání. U většiny arytmií však nelze až na výjimky jejich vzniku předcházet jinak než použitím některé z výše uvedených léčebných metod.

Co dělat při podezření na srdeční arytmii?

 • Nepropadat panice a klidně dýchat.
 • V případě hrozící ztráty vědomí co nejdříve ulehnout nebo se alespoň posadit.
 • Snažit se nahmatat puls (na tepně na zápěstí nebo na krku), zjistit zda je pravidelný nebo nepravidelný a jak je rychlý (kolik tepů za minutu).
 • V případě přetrvávání potíží se nechat co nejrychleji dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení za účelem získání EKG záznamu, který má největší cenu pro stanovení diagnózy.
 • V každém případě se při výskytu příznaků, které mohou znamenat přítomnost arytmií poradit s lékařem, který by měl posoudit, zda je potřeba další vyšetření a případně léčba.

Více o bradyarytmii a kardiostimulaci se můžete dozvědět v dokumentu níže.

Srdeční arytmie a úspěšné zásahy metodami HearthMath

Léčba srdeční arytmie

Metody HearthMath vykazují až dramatická zlepšení stavu u pacientů se srdečními arytmiemi – dokládá to mnoho takovýchto případů i zpráv od profesionálních poskytovatelů zdravotní péče. Pacienti často popisují své schopnosti zastavit nebo zmírnit arytmické epizody již v okamžiku prvních příznaků, a to jen s použitím technik HearthMath. Mnoho pacientů navíc zaznamenává významná a dlouhodobá zlepšení vhledem k příznakům, potřebám léků nebo k celkové kvalitě života. Několik takovýchto příkladů je popsáno v následujícím textu.

Vývoj případu srdeční arytmie

Paní P.C. byla velmi aktivní ženou, která ráda lyžovala, potápěla se nebo skákala s padákem. V roce 1989 jí ale lékaři diagnostikovali srdeční arytmii a výhřez na srdeční chlopni. Její stav se zhoršoval natolik, že v roce 1993 jí naměřili během hodiny přes 700 nadbytečných stahů srdce a bylo jí řečeno, že může i náhle zemřít.

V té době již užívala beta-blokátory, va…. a aspirin a trpěla už jejich vedlejšími účinky: bolestmi žaludku, hlavy a vypadáváním vlasů. V následujícím roce ji postihla téměř smrtelná epizoda ventrikulární tachykardie a proto podstoupila chirurgický zákrok se zavedením katetru do srdce.

Její potíže však neustávaly, přestože v průběhu následujících devíti měsících byly u ní prováděny ještě další čtyři tyto chirurgické zákroky. V dubnu 1995 již lékaři konstatovali, že další pokusy jsou již příliš riskantní a mohly by jí způsobit perforaci v srdci s následkem smrti. To se už pacientka cítila jako invalida, byla v depresi a měla strach z dalšího života.

Musela opustit svoji práci u počítačové firmy. Uvědomila si ale také, že svým přístupem i jednáním na vedoucí pozici si mohla i sama přispět ke svým potížím: „Byla jsem typem člověka, který se snažil být perfektní matkou, manželkou i manažerkou. Zvykla jsem si spát jen čtyři hodiny denně, protože jsem měla vždy hodně práce. Vyžívala jsem se v tom.

Zvykla jsem si na všechen ten adrenalin až natolik, že jsem si už neuměla představit svůj život bez něj.“ Na podzim 1995 doporučil pacientce její kardiolog účast na semináři institutu HeartMath. Když se pak po nácviku nových metod vrátila za týden do práce, její spolupracovnice s u ní všimla ohromné změny. Bylo to díky provádění metody Freeze-Frame, kterou P.C.

používala pravidelně každý den a také pokaždé, když se dostala do stresových situací. Poznamenává k tomu toto: „Po tom víkendovém semináři jsem dokázala reagovat pokaždé, když se můj adrenalin začínal zvedat. Teď už dokážu díky své vůlí získávat zpět potřebnou rovnováhu.“

Pro kolegy paní P.C.

byla její proměna velice působivá: pozorovali u ní mnohem méně stresu, úzkosti nebo napětí a naopak mnohem více uvolněnosti – a to dokonce i v obdobích hektického zatížení. Její praktický lékař byl obdobně překvapen pokroky v jejím zdravotním stavu.

Dík dennímu používání naučených technik bylo možné u pacientky už několik týdnů po semináři vysadit užívání Valia; po šesti měsících jí byly sníženy dávky beta-blokátorů na polovinu a později byly dále snižovány. Na podzim dalšího roku už u ní přenosný záznamový přístroj (Holter ECG) nezaznamenal žádné nepravidelnosti srdečního rytmu.

Zásadní zlepšení funkcí autonomního nervového systému u paní P.C. bylo rovněž potvrzeno analýzou variability srdečního rytmu (HRV) v rozsahu 24 hodin. Před použitím technik HearthMath měla abnormálně nízké HRV, obzvláště v rozsahu nízkých frekvencí. Když je začala používat, dostaly se tyto ukazatele na normální úroveň a nyní už odpovídají hodnotám typickým pro její věkovou skupinu.

V průběhu následujících čtyř let se zdraví paní P.C. upevnilo a nevyskytly se už žádné epizody s tachykardií. Když se ujistila, že se jí skutečně navrátilo její zdraví a že už zase může žít jako dříve, konstatuje toto: „Cítím se naprosto skvěle.“ A protože neprováděla žádné změny ve svém stravovacím nebo cvičebním režimu, přičítá své vyléčení pouze metodám HearthMath, které se naučila.

Případ atriální fibrilace

V červenci 1985 byla L.F. přivezena do nemocnice se srdečním rytmem 30 tepů za minutu, přestože měla pracovní režim. Během několika minut její tepová frekvence klesala dokonce na hodnoty pod 20. Byla jí diagnostikována sinová dysfunkce a lékaři ji provedli implantaci kardiostimulátoru.

V únoru 1990 byla převezena do nemocnice, protože měla pocity „srdce v krku“. Její kardiogram vykazoval atriální fibrilace s rychlými ventikulárními odezvami (frekvence v rozsahu 155-180 za minutu). Bylo u ní aplikováno ošetření elektrickým defibrilátorem a dostala k užívání lék Dogoxin. Už za pár dnů se její potíže znovu opakovaly.

Znovu podstoupila ošetření defibrilátorem, avšak její fibrilace dál přetrvávaly – pouze nebyly už tak rychlé. Po dobu následujících šesti let paní L.F. pronásledovaly vracející se epizody atriální fibrilace, které někdy trvaly jen pár vteřin a jindy třeba i několik dní. Lékaři vždy nasazovali defibrilátor a předepisovali jí mnoho různých léků (včetně Amiodaronu nebo Sotololu).

Ty ale její potíže nijak neovlivnily. Kromě toho již pacientka měla výraznou hypertenzi a užívala kvůli ní ještě další léky. Její tepová frekvence se zvyšovala místy až na 220 za minutu, což se už stávalo životu nebezpečné. Toxické vedlejší účinky Amiodaronu už navíc začínaly ohrožovat její plíce. „Ten lék mě doslova pomalu zabíjel,“ vzpomíná dnes.

Jako poslední záchranu podstoupila v lednu 1996 radiofrekvenční katetrovou ablaci atrioventikulárních uzlíků a stala se úplně závislou na svém kardiostimulátoru.

I když se jí poněkud ulevilo od příznaků, výsledné zlepšení bylo jen minimální – stále se objevovaly fibrilace a v následných měsících se u ní rozvinula vážná ventrikulární tachykardie, jež si vyžádala další zákrok v podobě radiofrekvenční katetrové ablace. To bylo v srpnu 1996 a lékaři jí navíc předepsali ještě lék Coumadin na ředění krve a několik dalších.

Paní L.F. se pak v červenci 1998 na konferenci o kardiovaskulárním zdraví dozvěděla i výzkumu institutu HeartMath a jeho programech. Ještě tentýž měsíc se zúčastnila jejich víkendového semináře, zaměřeného právě na atriální fibrilace. Už když se začínala učit léčivým technikám, zažila „zásadní změnu“. Poznamenává k tomu toto: „Už můj první pokus s technikou Freeze-Frame se stal významnou a život měnící událostí. Nalezla jsem svůj vnitřní klid a pohodu a ujistila jsem se, že toto je pro mě ten nejsprávnější přístup. Cítila jsem, jak mé srdce znovu získává vlastní kontrolu a udržuje si zdravý rytmus i bez pomoci kardiostimulátoru. Když jsem prošla celým třídenním programem semináře a zvládla naučené techniky HeartMath, začala jsem se cítit ještě lépe. A po návratu do zaměstnání jsem už byla zase schopná se potýkat se stresem a moje výkonnost šla zase nahoru. Můj celkový náhled se změnil. A všimla si toho jak má rodina, tak i kolegové nebo ostatní pacienti.“

Paní L.F. své poznatky ze semináře HearthMath uplatňovala už jako integrální součást svého každodenního života. Při každé příležitosti zařazovala techniku Heart Lock-in s hudbou Heart Zones nebo techniku Freeze-Frame a především si hlídala situace, kdy začala cítit nástup stresové situace.

Od doby, kdy se naučila těmto postupům, již nezaznamenala až na jednu výjimku žádnou atriální fibrilaci. Tou výjimkou byla epizoda, která se objevila v průběhu pětidenní periody, kdy jako porovnávací experiment pozastavila používání naučených technik. To jí potvrdilo významnost těchto nástrojů, k nimž se okamžitě vrátila.

Výsledkem byl návrat k pravidelnému srdečnímu rytmu bez fibrilací a tak to zůstává až dodnes.

Kromě zlepšení svého tělesného stavu zaznamenala u sebe ještě paní L.F. rychlou, významnou a trvalou změnu celkových postojů, pocitů i jednání. Mohla konstatovat, že už nadále nepatří k osobnostem „typu A“, jež se vyznačují agresivitou, stresem, neustálým spěchem a shonem, kterou bývala dříve.

Nyní v sobě nalézala nové pocity míru, jejichž vnější projevy byly natolik zjevné, že se jí mnoho členů rodiny, přátel nebo kolegů ptalo: „Co jsi to se sebou udělala?“ Dokázala na to odpovídat pouze jediným možným způsobem, který si uměla představit: „Udělala jsem něco, co úplně změnilo můj život.

Jakmile se prokázalo, že její příznaky jsou plně pod kontrolou, v průběhu následných sedmi měsíců po absolvování semináře HeartMath mohlo být paní L.F. pod dohledem lékařů zrušeno užívání všech léků proti arytmii a hypertenzi.

Konstatuje toto: „Už jen úspory peněžních výdajů jsou příjemné, a to ani nezmiňuji význam toho, že se cítím tělesně dobře, jsem soustředěná a v rovnováze.“ Vzhledem k tomu, že nyní pracuje na pozici odborné poradkyně na klinice pro léčbu srdečních chorob, byla paní L.F. pověřena seznamováním pacientů s podobnými problémy s publikacemi institutu HeartMath.

Téměř všichni pacienti, kteří začali aktivně využívat nabyté informace, zaznamenali brzy významná zlepšení v klinických výsledcích (výsledky jsou popsány v následujícím textu).

Nemocniční studie: atriální fibrilace

Klinika Pacemaker, provozovaná řetězcem nemocnic v Orange County (Kalifornie) prováděla interní studii o používání léčebných postupů HeartMath u pacientů trpících atriálními fibrilacemi. Mnoho z těchto pacientů mělo těžké příznaky a užívalo vysoké dávky léků s mnoha škodlivými vedlejšími účinky.

Mnozí už měli léky označované jako „poslední možnost“, jejichž toxicita bývá až extrémní. Metodou náhodného výběru byla sestavena skupina 75 pacientů, kteří absolvovali domácí výukový program a praktikovali metody HeartMath.

Tento program zahrnoval učebnici Freeze-Frame, podpůrnou hudbu Heart Zones a příručku obsahující detailní instrukce pro naučení technik Freeze-Frame a Heart Lock-In. Pacienti byli požádáni, aby tyto naučené techniky používali po tři měsíce a po tuto dobu jim bylo i poskytováno poradenství od koordinátora z kliniky.

Ke konci třetího měsíce byly s pacienty prováděny individuální rozhovory, aby mohly být vyhodnoceny přínosy použitých technik. Celkem 71 ze všech 75 pacientů popisovalo významná zlepšení jak tělesného, tak i duševního zdraví.

56 pacientů zaznamenalo významné snížení počtu symptomatických epizod atriální fibrilace a bylo u nich možné pod vedením jejich lékařů snižovat množství užívaných léků. V krátké době pak úplně s léky skončilo 14 z nich.

Při vyhodnocování finančních úspor bylo konstatováno, že mnoho pacientů užívalo drahé antiarytmické přípravky Amiodarone nebo Sotalol a stejně tak i léky proti hypertenzi. Hlavní koordinátorka studie z kliniky Pacemaker pak konstatovala, že snížení nákladů za léky bylo u sledované skupiny pacientů řádově v tisících dolarů měsíčně.

 • Její závěr byl tento:
 • „Celkové přínosy pro pacienty zapojené do tohoto experimentu byly významné, život měnící a také neocenitelné.“

Zdroj: https://www.mindmods.com

Přesnější a šetrnější výzkum a léčba srdečních arytmií ve FNUSA a ICRC – FNUSA

Tisková zpráva, 23. 9. 2014, Brno

Nový sál pro výzkum a léčbu srdečních arytmií vybavený špičkovou technologií, stereotaktickým magnetickým navigačním systémem, dnes otevírá brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA).

Systém umožňuje velmi přesnou navigaci intervenčních nástrojů v srdci pacienta, a proto jsou zákroky provedené za pomoci tohoto přístroje přesnější a pro pacienta šetrnější než při použití jiných technologií. Srdeční arytmie přitom patří mezi častá kardiovaskulární onemocnění.

Navigační systém Stereotaxis EpochTM byl zakoupen v rámci projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC z prostředků Strukturálních fondů EU.

Srdeční arytmie je porucha srdečního rytmu a může se projevovat jako nepříjemné bušení srdce, pocit jeho občasného vynechání, nepravidelný tep a stavem slabosti. V nejhorších případech může poruchy rytmu vést až k takzvané náhlé srdeční smrti, na kterou jen v USA umírá ročně více než čtvrt milionu lidí.

Jednou z nejčastějších forem arytmií je fibrilace srdečních síní, kterou trpí zhruba 5 % populace nad 65 let a u populace nad 80 let se toto procento zvyšuje na dvojnásobek. Studie americké University of Minnesota však odhaduje, že některým z typů srdeční arytmie trpí téměř polovina populace.

Nový elektrofyziologický sál bude sloužit zejména k provádění elektrofyziologických vyšetření a katétrových ablací srdečních arytmií. Současně může sloužit také k přesnému umisťování stimulačních a defibrilačních elektrod do srdečních dutin nebo k rozšiřování zúžených věnčitých tepen při léčbě ischemické choroby srdeční a prevenci infarktu myokardu.

Systém lze také využít v oblasti neurologických intervencí. „Elektrofyziologická vyšetření a radiofrekvenční ablace se staly v posledním desetiletí jedním z pilířů diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu,“ přibližuje Zdeněk Stárek, vedoucí lékař elekrofyziologického pracoviště I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA.

Výhodou stereotaktického magnetického navigačního systému je, že umožňuje velmi přesnou navigaci instrumentária i do obtížně přístupných míst srdečních dutin, popřípadě mozku, a to nejen přímo z daného pracoviště, ale i „na dálku”, kdy operatér může být vzdálen tisíce kilometrů.

Martin Pavlík, ředitel FNUSA, sděluje: „Další nespornou výhodou je nižší vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření v průběhu zákroku a snížení množství použité kontrastní látky.”FNUSA je teprve druhou nemocnicí v ČR, která může využít při léčbě systém Stereotaxis EpochTM. I v celé Evropě je dosud pouze několik desítek těchto zařízení.

FNUSA také jako jediná v ČR vlastní starší verzi navigačního přístroje Stereotaxis NiobeTM ES. Ta je umístěná na odloučeném pracovišti jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a slouží pro experimenty na zvířecích modelech.

„Můžeme tak nabídnout vědeckým a vývojovým týmům spolupráci při výzkumu a vývoji například nových typů katétrů v animální i humánní laboratoři a tím přispět ke zrychlení a zkrácení vývoje moderních technologií a léčebných postupů,” říká ředitel ICRC Gorazd B. Stokin.

Kontakt pro média:Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, [email protected]. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, [email protected]

Srdeční arytmie se dá řešit i bez léků metodami lékařů přírodní medicíny

Většina pacientů s arytmií obvykle žije v představě, že srdeční arytmie je cosi nevratného nebo něco, s čím se musí žít. Hlavně proto, že lékaři na ní nemají žádné účinné léky a ani operace srdce moc nepomáhají. Je třeba se s tím smířit? 

V tomto článku se dozvíte, že srdeční arytmie se můžete zbavit.  Ozdravování trvá sice pár měsíců, ale vyplatí se to. Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny špatného fungování srdce a souvisejících srdečních arytmií.

Lepší postup vlastně neexistuje. Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu plnohodnotné a nezakyselující výživy (s dostatečným množstvím všech 46 esenciálních živin), užívat některé doplňky stravy na posílení výživy srdce a mírně přizpůsobit denní režim.

Zavést do praxe podle našeho návodu je poměrně jednoduché. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází ke zlepšení fungování srdce i celého organismu. Srdeční arytmie mizí.  Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého.

Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Jen zdůrazňuji, že metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu.

Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce  organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny.

Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. Své vzdělání v oblasti regeneračních metod lékařů přírodní medicíny stále rozšiřujeme.

Vycházíme i z našich  vlastních zkušeností s  regeneračními metodami při řešení jiných zdravotních problémů.

Máme již i klienty, kteří se pod naším vedením své srdeční arytmie zbavili, jejich celkový zdravotní stav se navíc výrazně zlepšil.

Hlavní příčiny srdeční arytmie a vhodné regenerační metody

Postup lékařů přírodní medicíny je založen na tom, že lidský organismus je ohromně přizpůsobivý a stále se přizpůsobuje podmínkám, kterými na něj působíme. Naše srdce je řízeno biochemicky pomocí nervů a hormonů. Pokud je vnitřní prostředí organismu narušeno (např. tzv. překyselením mezibuněčného prostředí – špatné pH), nervy a hormony nemohou dobře fungovat.

A to je velmi jednoduše řečeno hlavní příčina všech srdečních arytmií. Přírodní medicína používá metody, které stav vnitřního prostředí upravují. To se projeví nejen na činnosti srdce, ale ozdravíte se celkově. Pokud budete chtít, najdete v závěru tohoto článku odkaz na Regenerační program při srdeční arytmii, který vám dá přesný návod, jak provést.

Zvládne každý v domácích podmínkách.

Podívejme se podrobněji na jednotlivé příčiny srdeční arytmie podle lékařů přírodní medicíny:  

Překyselení organismu a jak přispívá k srdeční arytmii

Jednou z příčin srdeční arytmie je tzv. překyselení organismu. (Nejedná se o tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy si lakmusovým papírkem změříte kyselost moči, jak si lidé často pletou).  To je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor je tzv. znečištěn – překyselen.

Jednoduše řečeno, je tam špatné pH, které vzniklo nedostatečným odvodem zplodin buněčného metabolismu (jsou to většinou kyseliny). Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které přes toto znečištěné prostředí nemohou procházet (enzymy a hormony jsou totiž velice citlivé na pH prostředí).

Tím je narušena jak komunikace mezi buňkami, tak i správná výživa buněk s dalekosáhlými důsledky.  Nepřátelské prostředí narušuje i činnost nervů, které řídí srdce. 

Činnost srdce, ale i např. změna průtoku krve cévami je řízena tzv. bloudivým nervem. Jestliže je organismus překyselen, bloudivý nerv nemůže dobře fungovat.

Nervové a elektrické signály mají v překyseleném prostředí špatné podmínky pro přenos. Enzymy a hormony, které jsou zde rozhodující, v kyselém prostředí nefungují, tak jak by měly.

Tímto mechanismem s největší pravděpodobností podle přírodní medicíny dochází k srdeční arytmii.

Tento stav překyselení organismu ovlivňujeme sami strukturou výživy (a to znamená i sami můžeme změnit). K překyselení organismu dochází zejména vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, uzenin, sýrů, mléčných výrobků, pečiva a sladkostí, které převažují na tzv.

zásadotvornými – do této skupiny patří převážně ovoce a zelenina.  K překyselení organismu přispívá také nedostatek pohybu, špatné dýchání (povrchní), znečištěné prostředí a stresové situace. Při dlouhodobém působení těchto vlivů se organismus nestačí zbavovat svých kyselých metabolitů a ty se postupně ukládají v mezibuněčných prostorech.

To jsou svého druhu mezisklady, které organismus využívá, aby v krvi udržel acidobazickou rovnováhu. Navenek je tedy všechno v pořádku, ale tato tzv. skrytá acidóza (špatné pH), způsobuje celou řadu zdravotních problémů a celkově ovlivňuje mnohé pochody v organismu.

Odhaduje se, že problém překyselení se v našich končinách může v nějaké míře týkat 80 % obyvatelstva. Srdeční arytmie je jen jedním z možných projevů překyselení organismu. 

Vliv  výživy na srdeční arytmii

Druhým důvodem, který stojí za srdeční arytmií je nedostatek některých živin, které jsou důležité pro správnou srdeční funkci.

  Je třeba si uvědomit, že každá esenciální živina (a je jich celkem 46, které se musí dodávat potravou) je pro činnost organismu důležitá, protože esenciální živiny jsou nedílnou součástí hormonů, enzymů, ovlivňují acidobazickou rovnováhu.

Protože působí ve složitých komplexech, je vždy důležité prověřit, zda člověk ve své výživě má všechny potřebné esenciální živiny v potřebném množství. V našich končinách lidé dost často mohou trpět částečným nedostatkem živin a to i tehdy, když tzv. dobře jí.

Výše jsme zmínili dvě příčiny, které způsobují srdeční arytmii. Příčin je samozřejmě více. Ale pro pochopení problému a hlavně stylu, jakým srdeční arytmii řeší lékaři přírodní medicíny, není v tomto článku důležité ukazovat všechny příčiny a jejich řešení. V zásadě vždy platí, že na každou poznanou příčinu se přírodní medicína snaží najít adekvátní řešení.

Jak přírodní medicína řeší překyselení organismu?

Výše jsme uvedli, že jednou z příčin srdeční arytmie je překyselení organismu. Aby se tedy arytmie odstranila, musí se celkem logicky odstranit překyselení organismu. K rychlému odkyselení přírodní medicína používá dvě hlavní metody – půsty a odkyselovací programy.

Naše společnost pro počáteční odkyselení podle metodiky německých lékařů přírodní medicíny nabízí pro domácí užití  14 denní Zásaditý ozdravný program.  Ten doporučujeme zejména klientům s nadváhou, protože pomůže i se snižováním váhy a má i řadu dalších efektů.  Překyselení organismu se dá odstranit ale i pomaleji, důslednou změnou struktury výživy.

To znamená, že je třeba zejména dlouhodobý stravovací systém nastavit tak, aby se organismus dále nezakyseloval. Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii, je stravovací plán postaven tak, aby strava trvale nezakyselovala a současně obsahovala všech 46 esenciálních živin. Tím se odstraní jedna z příčin srdeční arytmie.

To je ukázka toho, jak se přírodní medicína (a my také) vyrovnala s řešením této konkrétní příčiny – překyselení organismu.    

Jak přírodní medicína řeší dostatek živin ve výživě

Druhou známou příčinou srdeční arytmie je nedostatek některých živin ve výživě. To je třeba také systémově odstranit (samozřejmě společně s překyselením organismu). Proto přírodní medicína při srdeční arytmii, ale i jiných zdravotních problémech pomáhá klientům přejít na zdravý systém výživy tzv.

Plnohodnotnou výživu. Jedná se o jednoduchý plán, podle kterého se stravujete a který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin v dostatečném množství.

Zde je třeba říci, že jen běžnou “chaotickou” stravou se všechny živiny zajistit nedají, a proto také běžná „chaotická strava“ nemůže vyřešit tuto příčinu srdeční arytmie.

  Proto i v našem Regeneračním programu při srdeční arytmii dostanete i správně naplánovanou plnohodnotnou výživu, která vám dodá všech 46 potřebných a nenahraditelných živin. Jedna varianta plnohodnotné výživy umožňuje i pohodlné a zdravé hubnutí cca 3-4 kg/měsíc. Více se o plnohodnotné výživě dozvíte v rámečku

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 

 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

Další příčiny srdeční arytmie a jejich řešení

Srdeční arytmie má ještě další příčiny, které je potřeba odstranit. Lékaři přírodní medicíny postupují i u všech dalších známých příčin v podobném duchu jako u výše uvedených dvou příčin.

Jedná se v podstatě o vědecký přístup, žádná alchymie! Síla přírodní medicíny je v tom, že jde ke skutečné podstatě zdravotních problémů, pomocí jednotlivých regeneračních metod se odstraňuje většina známých příčin srdeční arytmie. Co je důležité regenerační metody musí působit SOUČASNĚ. Proto vždy dochází ke zlepšení zdravotního stavu.

To se projevuje nejen u srdeční arytmie, ale protože podobné příčiny mají i další zdravotní problémy např. vysoký tlak,  řeší se případně současně i tyto problémy.

  Regenerace působí vždy na celý organismus (srdce nelze nějak oddělit) a tak klienti obvykle zaznamenávají další zlepšení dané kvalitní plnohodnotnou výživou – lepší náladu, lepší imunitu, lepší pleť. Každý náš klient, který skutečně zavede naše regenerační prvky do svého životního stylu, vždy získá zlepšené zdraví. 

Pomůžeme vám se srdeční arytmií – provádět budete v domácích podmínkách

Na základě výše uvedených poznatků jsme podle zásad lékařů přírodní medicíny a našich vlastních zkušeností sestavili Regenerační program při srdeční arytmii, který zahrnuje všechny potřebné změny (včetně nezakyselující a plnohodnotné výživy). Pomůže vám zlepšit zdravotní stav a postupně se zbavíte i srdeční arytmie.

Nerozdáváme žádné zázračné pilulky! U nás regenerace spočívá především na klientovi, který sám do svého svého životního a stravovacího stylu zavádí změny, regenerující organismus. Náš regenerační program mu poskytne doporučení a konkrétní snadný návod. A my vám případně poradíme, pokud si nevíte rady.

Jak vidíte, používáme jiné metody než klasická medicína, a proto také zákonitě dosahujeme jiných výsledků. Rádi vám pomůžeme. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pokud pokud potřebujete řešit jen srdeční arytmii, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při srdeční arytmii podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí se dozvíte podrobné informace)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017, revize 2019

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013).

Oblastí zdraví, výživy, regenerace organismu se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně. Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu.

K datu copyrightu zveřejnil desítky odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Arytmie: nejčastější příčiny a jak jim předcházet?

Foto: metamorworks, Shutterstock.com

Srdeční arytmie potrápí sem tam každého. Jejich příčin je totiž spousta. Mohou provázet pouhý stres a vyčerpání, ale také vážný zdravotní problém. Bývají vrozené, ale můžete je získat i v průběhu života. Víme, jak jim předcházet i co dělat, když vás postihnou.

Srdeční arytmie jsou poměrně častý zdravotní problém a postihují u nás stále víc lidí. Dochází při nich k poruchám rytmu srdce, což dokáže dost vylekat. Může jít o banalitu, ale v horším případě mohou způsobit třeba i mozkovou mrtvici. A protože mozkové příhody patří k nejčastějším důvodům úmrtí starších lidí, je dobré vědět víc také o arytmiích.

POTÍŽE SE SRDCEM MOHOU ZPŮSOBIT I MRTVICI

Srdeční arytmie jsou poruchy rytmu srdečního svalu. Dochází k nim kvůli nesprávné tvorbě nebo vedení elektrických signálů, díky kterým se srdce pravidelně stahuje.

Normálně se stáhne 60–100krát za minutu. V závislosti na aktivitě se tento rytmus v průběhu dne zpomaluje, nebo naopak zrychluje.

Pomaleji pracuje v klidu a ve spánku, rychleji při cvičení nebo jiné fyzicky náročné aktivitě.

Typy arytmie podle rychlosti úderů jsou dvě: bradykardie, při níž se srdce abnormálně zpomaluje a nezrychlí se ani v případě fyzické zátěže, a tachykardie, kdy srdce naopak zrychluje, takže má nemocný závratě, točí se mu hlava a zadýchává se.

Arytmie se také rozdělují na benigní, tedy takové, které jsou jen nepříjemné, ale nezpůsobují žádné zásadní potíže, a na maligní, které mohou vést k okamžitému selhání srdce, a tudíž ke smrti.

Kardiologové rozeznávají mnohem víc podtypů, patří sem i fibrilace síní. Je to nebezpečný a zároveň nejběžnější druh arytmie, který patří mezi časté příčiny srdečního selhání a mozkové mrtvice.

Když srdce přeruší pravidelný rytmus, v srdečních síních zůstane krev, která se srazí a může v krevním oběhu putovat po těle. Když sraženina ucpe tepnu vedoucí k mozku, zabrání přítoku krve do mozku a vznikne mrtvice.

Jak se pozná fibrilace síní?

Foto: Dragana Gordic, Shutterstock.com

Bolesti na hrudi a dušnost jsou vedle bušení srdce dalším častým příznakem arytmií

S arytmiemi srdce se můžete už narodit, nebo jimi v průběhu života onemocnět. S přibývajícím věkem se pravděpodobnost potíží zvyšuje, ale arytmiemi mohou trpět i mladí lidé.

Nejčastější příčinou je ischemická choroba, mezi další patří vrozené vady srdce, onemocnění srdce a projevují se tak i jiné potíže, např.

porucha štítné žlázy nebo nevyhovující hladiny hořčíku či draslíku v krvi.

Obrovskou roli hraje také životní styl, velký vliv na srdeční sval má dlouhodobý stres a úzkost. Častým onemocněním spojeným s chorobami srdce je vysoký krevní tlak a cukrovka (diabetes). Někdy se v této souvislosti užívá pro toto nebezpečné spojení termín kardiabetes.

A jak tedy arytmii bezpečně poznat? Mezi hlavní příznaky patří především bušení srdce. Může se přidat pocit tlaku a bolesti na hrudi, závratě, točení hlavy, dušnost nebo nemožnost se dodechnout, někdy i krátká ztráta vědomí.

Pokud vás náhle zasáhnou arytmie, nepropadejte panice, nemusí jít o nic vážného. Jako první pomoc funguje stimulace bloudivého nervu, tak to zkuste. Když to nepomůže, snažte se klidně dýchat, nahmatejte si pulz a zjistěte, zda je nepravidelný a jak je rychlý.

Pokud zjistíte, že je pod 60 stahů za minutu, nebo naopak více než 100 za minutu, raději vyhledejte lékařskou pomoc. Kdybyste měli závratě anebo by vám bylo na omdlení, položte se na zem nebo se posaďte, abyste si pádem neublížili. V každém případě se poraďte s lékařem o možných vyšetřeních a případné léčbě.

Uvědomte si, že nemusí jít o náhlou arytmii, ale i o smrtící infarkt!

Foto: megaflopp, Shutterstock.com

Důkladné vyšetření srdce pomocí monitorovacího zařízení může trvat i několik dní

Srdeční arytmie se diagnostikují pomocí elektrokardiogramu (EKG). V případě podezření na poruchu srdce se používá Holterovská monitorace, která zaznamenává změny srdečního rytmu během celého dne.

Když lékaři odhalí arytmii, léčí ji podle toho, o jaký typ přesně se jedná. Někdy stačí změnit životní styl, jindy se nasazují léky, pacientovi je možné voperovat kardiostimulátor či defibrilátor a existují i různé chirurgické zákroky (např.

katetrizační ablace), které dokážou cíleně zničit ložiska arytmie přímo v srdci.

 • Jiný název – Poruchy srdečního rytmu
 • Popis – Nenormálně rychlá či pomalá práce srdce, která vzniká kvůli nesprávné tvorbě nebo vedení elektrických signálů, díky kterým se srdce pravidelně stahuje. Někdy se jedná jen o nepříjemnost, v jiných případech může způsobit srdeční selhání či mozkovou mrtvici. O jaký druh arytmie se jedná, určí kardiolog na základě EKG.
 • Příznaky – Srdce bije rychleji, pomaleji či „poskakuje“, mohou se přidat závratě, dušnost, mdloby. Subjektivní pocity nejsou v korelaci se závažností stavu. Existují lide, kteří trpí život ohrožujícími arytmiemi a nevědí o nich.
 • Léčba – Změna životního stylu, léky, kadiostimulátor, defibrilátor, operace
 • Statistika – Nějakou arytmií trpí 2 % lidí mladších 65 let a 9 % starších.
 • Prevence – U vrozených srdečních vad žádná, jinak zdravý životní styl, nekouření, léčba vysokého krevního tlaku, obezity i cukrovky

Znáte pět nejčastějších věcí, které ničí vaše srdce?

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector