Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen

Posláním Denního stacionáře PAPRSEK je poskytnout dětem a mládeži se zdravotním postižením, prostřednictvím odborného a individuálního přístupu, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro jejich soběstačnost, běžný život a všeobecný rozvoj.

Název zařízení

Druh služby

Forma služby

Zařízení sociálních služeb

Kapacita

Provozní doba

Místo poskytování

Zřizovatel

Denní stacionář PAPRSEK
služby sociální péče
ambulantní služba
denní stacionář
25 uživatelů
6.00 – 16.00 hod., po celý rok v pracovních dnech
Máchova 1134, 739 61 Třinec
statutární město Třinec

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen

Cílová skupina

Do cílové skupiny spadají děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným postižením, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči).

Komu službu neposkytujeme

Zájemce žádá takovou službu, kterou neposkytujeme, z důvodu naplněné kapacity, osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena v době kratší 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cíle služby

Směrem k uživatelům

 • zvýšit soběstačnost uživatelů, podpořit celkový rozvoj jejich dovedností a dále upevňovat již nabyté návyky v oblasti soběstačnosti (samostatnost při jídle, používání WC, oblékání a svlékání, pochopit režim dne a průběh sociální služby, atd.),
 • posunout uživatele ve vývoji řeči (mluvení, vyjadřování svých potřeb, používání mateřského jazyka a v komunikačních dovednostech, atd.),
 • posunout uživatele v pohybových aktivitách (zlepšit chůzi, upevnit schopnost přemisťování, rozvinout schopnost koordinace končetin, atd.),
 • posunout uživatele ve vývoji zraku (u dětí tupozrakých zlepšit zrakovou ostrost, u dětí nevidomých cvičit hmat, sluch, čich, orientaci v prostoru a připravovat na výuku Braillova písma, u dětí slabozrakých zkvalitňovat zrakové vjemy využíváním speciálních pomůcek, atd.),
 • posunout uživatele s poruchou sluchu ve schopnosti komunikace (logopedie, alternativní komunikace),
 • zvyšovat schopnost začlenění uživatelů do běžné společnosti (do běžné MŠ nebo do běžné školy, atd.)

Cíle směrem k rozvoji služby

Stanovené cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestavovány každoročně dle platné Metodiky k plánování rozvojových cílů pro daný rok.

Zásady poskytovaných služeb

Zásada individuálního přístupu

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby a požadavky uživatelů),
 • nasloucháme přáním, podnětům uživatelů.

Zásada důstojnosti uživatele

 • individuální přístup k uživateli k jeho jedinečnosti, respektování volby a potřeb uživatele,
 • dodržování práv uživatelů, snaha o respektování individuálních životních  hodnot  uživatelů,
 • kontrolní mechanismus je nastaven ve Standardu kvality č. 2 a 7.

Zásada partnerství

 • podporujeme uživatele v aktivním přístupu k životu a v posilování jejich soběstačnosti,
 • pracovník uživateli pomáhá a podporuje ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které dokáže uživatel vlastními silami zvládnout sám, podporujeme rozhodnutí uživatele a zodpovědnost za sebe,
 • nasloucháme přáním, podnětům a připomínkám uživatelů a jejich zákonných zástupců.

Zásada týmové práce

 • týmový způsob práce, jednotný přístup zaměstnanců k uživateli,
 • pracovníci tvoří tým, který v průběhu služby komplexně pomáhá plnit osobní cíle uživatelů.

Zásada odbornosti

 • v zařízení pracují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační požadavky. Uživatelům se věnují odborní pracovníci z oblasti logopedie, tyflopedie, psychologie, fyzioterapie, speciální pedagogiky,¨
 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich zaměstnanců (účastníme se kurzů, seminářů).

Sociální služba Denní stacionář PAPRSEK  nabízí tyto základní činnosti vymezené Zákonem č. 108/2006 Sb

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (jednotlivé konkrétní činnosti při oblékání a svlékání jsou dělané buďto: pouze s dohledem pracovníka a uživatel je vykonává samostatně nebo jsou vykonávané s dohledem a slovním vedením pracovníka a uživatel se je snaží udělat sám, popřípadě se mu lehce pomůže nebo jsou pracovníkem dělané za uživatele); konkrétně sem započítáváme: oblékání a svlékání spodního prádla, ponožek, triček, košil, kalhot a šatů, pyžam, zapínání knoflíků, zipů, nazouvání a zouvání papučí, bot, celková úprava vzhledu – zastrčení trička do kalhot, zapínání a zavazování,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (týká se uživatelů, kteří mají nějakým způsobem omezenou možnost samostatného pohybu a to buďto u uživatelů, kteří pouze leží nebo u těch, kteří se dokážou plazit nebo chodit po čtyřech); konkrétně sem započítáváme: nadzvednutí, přeložení z jednoho místa na druhé (z vozíku na zem, ze země na lůžko, z lůžka na vozík), přesun uživatelů ze sedu, lehu, z kolen, z polohy na zádech nebo na břiše,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (buďto uživatel tuto činnost zvládá samostatně, ale vždy má dohled pracovníka nebo se uživatel samostatně pohybuje a orientuje v prostoru, ale má dohled pracovníka a jeho slovní vedení nebo je uživatel odkázán úplně na pracovníka); konkrétně sem započítáváme: samostatnou chůzi, samostatné stání, posazení se, vedení za ruku, změnu polohy, pohyb po místnostech, chůze po schodech, jízdu na invalidním vozíčku nebo kočárku, jízdu výtahem a hmatovou orientaci,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (u této činnosti u jednotlivých uživatelů je rozdílný dohled tzn. rozlišujeme “pouhý” dohled pracovníka u uživatele, který se samostatně nají, dále dohledem a slovním vedením pracovníka pro uživatele, kterým je třeba připomínat, aby si např. brali menší sousta, aby nehltali, aby si jídlo zapili, aby nemluvili apod. a pak je to celková podpora a podávání jídla pro uživatelé , kteří to sami nedokážou); konkrétně sem započítáváme: podávání jídla, krájení, mixování, mačkání, odšťavňování, ohřev jídla, plnění nosičů, instalace pultu k podávání stravy, podávání bryndáků, zvukovo-hmatová komunikace signalizující podávání stravy a pití.

Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní  hygienu

 • pomoc při  úkonech osobní hygieny  (rozlišujeme opět zda pracovník přímé péče u této základní činnosti pouze dohlíží a uživatel si samostatně zajistí svou hygienu nebo u uživatele nejen dohlíží, ale jej i slovně vede a říká mu přesně co po které činnosti následuje nebo prakticky veškerou hygienu provádí za uživatele; konkrétně sem započítáváme: mytí a utírání rukou a obličeje, v případě potřeby i celého těla, utírání  a omývání pusy od slin, česání, utírání a čištění nosu při rýmě, odsávání hlenů,
 • pomoc při použití WC (to jak dlouho daný úkon trvá a jak je náročný opět záleží na tom na kolik je uživatel samostatný, rozlišujeme zda pracovník přímé péče u této základní činnosti pouze dohlíží a uživatel samostatně používá WC nebo nočník nebo u uživatele nejen dohlíží, ale jej i slovně vede a říká mu přesně co po které činnosti následuje nebo prakticky veškeré úkony spojené s použitím WC provádí za uživatele; konkrétně sem započítáváme: slovní připomínání pomocí otázky – chce se ti na záchod?, pomoc při vysazování na nočník, pisoár nebo WC, přidržování a držení uživatele v určité poloze na WC, utírání, případně omývání vlhčeným ubrouskem, přebalování a výměna plen.
Budete mít zájem:  Jaký Význam Má Páteř?

Poskytnutí stravy

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně  výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

Do těchto výchovných, vzdělávacích a  aktivizačních činností zahrnujeme širokou škálu činností, které jsou uživateli poskytovány individuálně nebo skupinově. Dělíme je do dalších podskupin: pracovní a výtvarná výchova – tj. modelování, lepení, trhání, stříhání, navlékání, konstruktivní hry; hudební výchova – tj.

 zpěv, pohybové hříčky, hra na nástroje, rytmizace, tanec, hry; tělesná výchova – tj. rozcvičky, cvičení na nářadí, pohyb v tělocvičně, motorika jednotlivých části těla a prstů, koordinační cvičení, dechová cvičení, na zahradě – pohyb na trojkolkách, koloběžkách, odrážedlech; rozumová výchova – tj.

 čtení pohádek, vyprávění si příběhů, doplňování obrázků, matematické představy; logopedická prevence –  která probíhá skupinově a jejím cílem je, aby uživatelé byli co nejlépe vzdělávání v oblasti správné výslovnosti a používání mateřského jazyka.

Pro uživatelé, kteří jsou v předškolním věku je zde zřízena třída s předškolní přípravou, která pracuje s uživateli tak, aby byli co nejlépe připraveni na vstup do školy. Do těchto základních činností zahrnujeme i vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání, kterým chápeme i čas a nové nápady pracovníků přímé péče pro výrobu pomůcek pro uživatelé, díky kterým se lépe začlení.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (kontakt s rodinou uživatele s jeho rodiči, prarodiči a všemi, kteří uživatele vyzvedávají ze zařízení, pravidelné vzájemné konzultace a vyměňování si informací o uživateli, jeho dovednostech a postupech. Setkání s rodiči u příležitosti Vánoc, svátku Matek, kde mají možnost vidět své dítě při vystoupení. Vycházky s uživateli ven, do lesoparku, na jarmarky, trhy, do divadla, do muzea.

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (do této základní činnosti započítáváme péči psychologa zařízení, který jednou za půl roku může vyšetřit uživatele a vypracovat (vždy se svolením zákonného zástupce) tzv. Psychologické posouzení, kde psycholog doporučí na co by bylo vhodné se zaměřit v oblasti další práce s uživatelem. Dále sem patří tyflopedagogická péče pro uživatelé, kteří mají nějaké zrakové postižení. Péče logopeda, který pracuje s uživateli, kteří potřebují individuální logopedickou péči. Uživatel rovněž tráví čas na rehabilitaci, kdy mu fyzioterapeut poskytuje podporu a péči tj. základní činnosti denního stacionáře, mimo samotné rehabilitační cvičení. Dále sem započítáváme práci uživatelů na počítači, volnou hru na zaměstnání a jiné dětské hry, sledování DVD a televize, odpolední odpočinek a relaxace (v ložnici) nebo herně, popřípadě na vodním lůžku.

Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – vysvětlování dětem, co jsou jejich práva a co povinnosti – o svých právech se uživatelé nejvíce dozví přirozeně při všech výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činnostech. Zájem dítěte hájíme nejen v kontextu s ostatními uživateli, ale také apelujeme na rodiče dětí a na ostatní pracovníky. Všem uživatelům a jejich zákonným zástupcům poskytujeme, pokud se na nás obrátí, základní sociální poradenství.

Fakultitativní činnosti

Léčebná rehabilitace

Léčebnou rehabilitaci nabízíme všem uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK, kteří si mohou zvolit, zda  ji budou chtít využívat nebo nikoliv. Pokud uživatel Denního stacionáře PAPRSEK má  zájem využívat léčebnou rehabilitaci, pak je zapotřebí, aby jej vyšetřil rehabilitační lékař našeho zařízení.

Lékař na základě vyšetření stanoví, zda léčbu potřebuje či nikoliv a určí konkrétní postupy. Uživatel pak na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři, dle stanoveného Léčebného rehabilitačního plánu. Léčebnou rehabilitaci pak zajišťují fyzioterapeuti.

Součástí základních činností ve stacionáři je i doprovod na rehabilitaci, pomoc při svlékání a oblékání, pomoc na toaletě, výchovné činnosti – uživatel všechny tyto činnosti využívá i v průběhu rehabilitace, a proto čas strávený na rehabilitaci je hrazený stejně jako základní činnosti v denním stacionáři.

Fakultativní službou, která je hrazena ze zdravotního pojištění jsou léčebně rehabilitační úkony, které jsou uživateli poskytovány (jedná se zejména o cvičení Vojtovou metodou, Bobath kocept, parafín a magnetoterapie, vodoléčba a další).

Registraci u konkrétní zdravotní pojišťovny mají oprávnění zjišťovat pouze fyzioterapeuti léčebné rehabilitace.

Svoz uživatelů

Svozem  uživatelů se rozumí   přepravu  uživatelů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  PAPRSEK na ul. Máchova  1134, Třinec; event.

 převoz do místa svého bydliště, na hipoterapii apod.

Přeprava je zajišťována automobilem značky  FORD TRANZIT, nebo ŠKODA  ROOMSTER, jehož vybavení odpovídá požadavkům zákona o silničním provozu, automobil FORD TRANZIT je přizpůsoben rovněž pro přepravu uživatelů na invalidním vozíku.

Podrobná pravidla svozu uživatelů upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.

Ke stažení

Fotogalerie8

Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen Fotogalerie: Děti léčí pohádková místnost Snoezelen

Terapie „pohádkovou“ místností

Dětští pacienti Janských Lázní mohou využívat zajímavou terapeutickou metodu. Jejím základem je unikátní prostředí multismyslové místnosti Snoezelen.

Výraz „Snoezelen“ vznikl propojením dvou holandských slov „snuffelen“ (cítit čichové vjemy) a „doezelen“ (dřímat, pobývat, relaxovat). Tento terapeutický koncept vznikl v 70.

letech minulého století v Holandsku a jeho zakladatelem je pan Ad Verheul se svými kolegy, kteří pracovali s postiženými pacienty.

Ad Verheul se s kolegy snažil o aktivaci a zpříjemnění života svým postiženým pacientům pomůckami z rozličných materiálů, tvarů a barev. Na základě jejich reakcí začal budovat speciálně vybavená místa pro klienty a rozvíjel samotný koncept.

Snoezelen je speciálně vybavená relaxační místnost, která vypadá tak trochu jako z pohádky. Je plná barev, různých světel, stínů a neobvyklých předmětů různorodých tvarů a materiálů.

Budete mít zájem:  Léky Na Předpis Přes Internet?

„Pobyt v prostoru dětem zprostředkovává multisenzorickou stimulaci, tedy stimulaci hmatu, sluchu, zraku, čichu i chuti,“ říká prim. MUDr. Vasil Janko, ředitel léčebné péče Janských Lázní.

Kromě toho také napomáhá zklidnění, navození relaxace a získávání nových osobních zkušeností.

Klienti si na základě pobytu v místnosti vytváří příjemné asociace s prostředím i terapeutem, lépe se uvolní, což má výrazný vliv na jejich psychiku (odbourání stresu) a následně na celý zdravotní stav.

Terapii, trvající 45 minut, provádí s malým pacientem zkušený ergoterapeut. „Ve Snoezelenu se mezi nimi umocňuje vzájemná důvěra,“ říká prim. MUDr. Vasil Janko. Pacient se v příjemné atmosféře, navozené světelnou stimulací, teplem, hudbou a dalšími podněty uvolní a zrelaxuje.

Zároveň se neobvyklými podněty a vedením terapeuta aktivizuje k různým formám pohybu a objevování zvláštností prostředí. Pobyt v místnosti pozitivně ovlivňuje zdraví, uklidňuje, vyvolává pocity jistoty, bezpečí, důvěry, ale také probouzí zájem, aktivuje a vyvolává nové asociace a zkušenosti.

Obecně lze říci, že Snoezelen koncept zlepšuje kvalitu života a to nejen samotným klientům, ale i jejich rodinám.

O lázních

Janské Lázně patří k evropské špičce v léčbě pohybového aparátu, neurologických a respiračních onemocnění. Světovou proslulost získaly v 1. polovině 20. století léčbou následků dětské obrny a staly se první léčebnou svého druhu v Evropě. Dnes se do Janských Lázní jezdí léčit děti s pohybovými obtížemi ze všech kontinentů.

Fotografie poskytla Kateřina Svobodová, ANTENNA Media

Vesna v Janských Lázních léčí děti nově. Skoro pohádkově

Metoda se nazývá Snoezelen. Malí klienti docházejí k terapeutkám do speciálně vybavené relaxační místnosti. Vypadá jako z pohádky.

Je plná barev, různých světel, stínů a neobvyklých předmětů různorodých tvarů a materiálů.

„Pobyt v prostoru dětem zprostředkovává multisenzorickou stimulaci, tedy stimulaci hmatu, sluchu, zraku, čichu i chuti,“ říká primář Vasil Janko, ředitel léčebné péče Janských Lázní.

Metodu mám šanci vidět na vlastní oči. Terapeutka vede malého, špatně se pohybujícího chlapce ke stěně, na které jsou zavěšeny různé předměty.

Adam Kuthan, kterému ve třech letech museli lékaři odstranit nezhoubný nádor na mozku, se je snaží rozpoznávat. Pak se pod vedením terapeutky Ivy Burlakové zklidňuje a usedá do houpací sítě.

Místnost je již zahalena do tmy, kterou protínají různé světelné vjemy, pomáhá i práce s počítačovou technikou.

Co znamená Snoezelen?

Základem léčebné metody je unikátní prostředí multismyslové místnosti. Výraz vznikl propojením holandských slov „snuffelen“ (cítit, čichové vjemy) a „doezelen“ (dřímat, pobývat, relaxovat).

Terapeutický koncept vznikl v Holandsku a jeho zakladatelem je Ad Verheul s kolegy, kteří pracovali s postiženými pacienty. Snažil se o aktivaci a zpříjemnění života postiženým pomůckami z rozličných materiálů, tvarů a barev.

Na základě jejich reakcí začal budovat speciálně vybavená místa pro klienty a rozvíjel samotný koncept.  

„Jsem moc vděčná za to, že můžeme s Adamem do léčebny jezdit. Pozvolna se jeho stav zlepšuje. Vesna je pro nás největší šancí na další pokroky,“ říká Silvie Kuthanová, maminka pacienta.

Rodina bydlí na vesnici u Kyjova, Adam pochází z dvojčat, má sestru Anetku a dvanáctiletého brášku Davida.„Do tří let se Adam vyvíjel úplně bezproblémově. Vůbec jsme o nádoru nevěděli. Když začaly problémy, nádor byl už obrovský.

Operace byla složitá a po ní se všechno obrátilo vzhůru nohama. Teď bojujeme. Ale mám radost z každého úspěchu,“ popisuje maminka Silvie Kuthanová.

Individuální přístup

„Metoda je na pomezí psychologie, speciální pedagogiky a ergoterapie. V místnosti se stimulují všechny smysly. S Adámkem jsme dnes stimulovali zrak, pozornost u didaktické stěny, zkoušeli jsme barvy.

V houpačce jsme se světýlky stimulovali Adámkův vestibulární rovnovážný systém, což je právě pro něj hodně důležité. U každého pacienta postupujeme individuálně,“ komentuje konkrétní terapii Iva Burlaková.

Je vidět, že se pacienti při pobytu v místnosti, který trvá 45 minut, cítí dobře. V příjemné atmosféře, navozené světelnou stimulací, teplem, hudbou a dalšími podněty, se uvolní a zrelaxují.

Pobyt v místnosti pozitivně ovlivňuje zdraví, uklidňuje, vyvolává pocity jistoty, bezpečí, důvěry, ale také probouzí zájem, aktivuje a vyvolává nové asociace a zkušenosti.

Snoezelen koncept zlepšuje kvalitu života a to nejen samotným klientům, ale i jejich rodinám.

Multisenzorická stimulace

Multisenzorická stimulace probíhá v místnosti zvané Snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.

Metoda multismyslové stimulace způsobuje pozitivní změny v neurovegetativním systému organismu a komplexně harmonizuje osobnost. Nabízí nové zážitky, fyzické i psychické zklidnění, zaměstnání smyslů a výběr libých a příjemných aktivit.

Klienta motivuje prostředí, ale i samotné předměty, materiály, techniky a pomůcky, které vedou k aktivaci a stimulaci také klienty, kteří mají problémy s vyjádřením svých pocitů a zájmů, jež je možné na úrovni Snoezelenu nahradit tělesnými reakcemi, mimikou, doteky a řečí těla.

V Sanatoriích Klimkovice jsme v rámci jedné místnosti kombinovali několik cíleně vytvořených prostředí – Tmavý Snoezelen, Světlý Snoezelen a Harmonizační lehátko, které jsou dle individuálních potřeb využívány pro stimulaci dospělých klientů. Prostředí Snoezelenu se tak stává flexibilnější a proměnlivější a umožňuje vysoce individualizovaný přístup ke každému klientovi.

 • Specificky vytvořená místnost je předurčena k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací či interakční, přičemž tyto funkce mohou působit odděleně nebo současně podle potřeb a stavu klienta.
 • SNOEZELEN MIX
 • BÍLÝ SNOEZELEN

Světlá část Snoezelen místnosti je určena k relaxaci, podněcuje vzpomínky a příjemně prožité věci z minulosti. Toto prostředí vyvolává pocit pohody a důvěry, přispívá k uvolnění, podporuje seberealizaci – formou vyjádření přání a potřeb či respektování zájmů a projevů klienta, rozvíjí smyslové vnímání, emocionalitu, poznávání, komunikaci, motoriku aj.

Budete mít zájem:  Závislost Na Automatech Léčba?

V Bílém Snoezelenu lze relaxovat, poddávat se tepelné, vibrační a taktilní stimulaci, poslouchat či se přímo zapojit do hry na etnické nástroje s perkusním laděním. Zde se můžete nechat také oslovit podněty, které podněcují paměť, schopnost zapamatování a vybavení.

Dochází zde ke zvýšení koncentrace, kterou podporují imaginační metody a relaxační hudba, která zároveň podněcuje intenzitu prožitků.

TMAVÝ SNOEZELEN 

Tmavá část Snoezelen místnosti je využívána hlavně ke zrakové stimulaci – terapii, která se zaměřuje na nácvik zrakového vnímání a zlepšení očních pohybů.

Cílem je mimo jiné všímat si kombinací světel a rozdílných účinků vizuálních podnětů a rozvíjet zrakovou, sluchovou i haptickou percepci.

Pro tuto terapii jsou dominantní světelné podněty, optická vlákna, UV světla, interaktivní a LED světelné panely, fluorescenční barvy, LED reflektory, plasmové a zrcadlové koule, panely ohýbající světlo, obrázkové kotouče aj.

HARMONIZAČNÍ LEHÁTKO

Harmonizační lehátko je spjato s pojmem muzikoterapie, která je považována za léčebnou metodu, využívající hudby jako terapeutického prostředku, kdy proniká do hlubších vrstev osobnosti než mluvené slovo a působí na celistvost jedince, na jeho tělo, smyslové i nadsmyslové vnímání. Živě vytvářená hudba a vibrace působí, zklidňují a vylaďují na všech úrovních.

Rozsáhlá nabídka muzikoterapeutických prostředků nám v současné době umožňuje efektivněji uplatňovat pozitivní vliv zvuků na psychickou i somatickou stránku člověka. Stále větší hlukové a psychické zamoření populace dělá z harmonizačního lehátka ideální nástroj, kde se lze spolehlivě hlubinně uvolnit. Jeho tónové vibrace uvolňují somatické i psychické bloky a navozují atmosféru klidu.

Ležící klient během terapie vnímá zvuk a vibrace terapeutem rozeznívaných strun, které jsou laděny do stejného tónu. Tyto strunové vibrace působí přímo do buněk, tkání a tělesných orgánů. Klient vnímá tyto tónové vibrace celým tělem. Jeho mysl se zklidní a dochází k regeneraci a uvolnění celého těla.

Zaznamenaným efektem je blahodárný vliv na CNS, metabolismus a další biologické procesy v těle. Regenerují se svaly, klouby, imunitní a hormonální systém. Účinky jsou na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální.

Dochází k efektu hluboké relaxace, odstranění stresu, uvolnění svalového napětí a svalových bloků, harmonizace dýchání, tepu srdce, krevního oběhu a lymfy a naladění organismu k další činnosti.

 

 1. Relaxace: dochází k navození klidu, uvolnění, pocitu absolutní pohody, kdy je vše dovoleno.
 2. Poznání: smyslovou stimulací pomocí hmatu, zraku, sluchu, čichu a chuti dochází k pozitivní motivace k mnohým činnostem a objevování světa.
 3. Interakce: široké možnosti snoezelenu, a pocit důvěry, který je jedním z principů terapie, vyvolávají touhu, jinak pasivního jedince zapojit se do společných činností, nebo je dokonce samostatně ovlivňovat a měnit.

Muzikoterapie: hudba a zpěv jsou výborným uvolňujícím a léčebným prostředkem, při kterém dochází ke sluchové stimulaci. Zpěv a další hudební činnosti, včetně hry na hudební nástroje, dokážou lidský organismus velmi rychle dostat do stavu relaxace. Zpěv a práce s dechem má navíc kladný vliv na další tělesné a psychické procesy.

Aromaterapie: prostředí snoezelenu umožňuje také navození stimulace a relaxace čichových center v mozku při práce s vonnými oleji a aromalampou.

Arteterapie: výtvarné a kreativní činnosti podporují kreativitu, navíc pomáhají zlepšovat jemnou motoriku a zároveň dochází také ke hmatové stimulaci. Variabilní možnosti UV osvětlení místnosti a použití reflexních barev pomáhají stimulovat zrak.

Sanatoria Klimkovice

Sanatoria Klimkovice: místo, kde se dějí zázraky

Na trávníku před drobnými domky cvičí skupina žen různého věku ranní jógu. Po pěšinkách v lesoparku ukusují své ranní kilometry první běžci, děti se schází na snídani. Tak nějak vypadá ráno v Sanatoriích Klimkovice. Léčí se tu pohybové, kožní i neurologické potíže a občas se tu doslova dějí zázraky.

Kdysi dávno, konkrétně před 6-11 miliony let, tu všude kolem bylo moře. Při bouřlivých pohybech zemského povrchu vznikly na dně pískové kapsy, ve kterých se tato prastará voda dochovala až do dnešních dní. Říká se jí jodobromová solanka a dnes už byste ji jen těžko vytvořili. Proto je tak vzácná. Díky vysokému obsahu solí a minerálů taky umí léčit.

Solanku, která léčí pacienty v Klimkovicích, našli lidé na Ostravsku už v 19.

 století, ale teprve o pár desítek let později tu proběhly vrty a průzkumy, které odhalily velké kapsy uložené pravěké vody v okolí Jistebníka a Polanky nad Odrou. A právě odtud ji klímkovické lázně čerpají.

Dlouhým potrubím teče do speciálních jímek a odtud do balneoprovozů a léčebných rehabilitací. Prostě tam, kde je potřeba, aby léčila.

Není to jen vzácná solanka, která tu napravuje zdraví pacientů. Usměvavé sestry nás provází také rehabilitačním pavilonem. A jestli bychom si to prý nechtěli taky vyzkoušet.

Zavedou nás do místnosti, kterou prakticky vyplňuje klec z pevného pletiva, která je ověšena popruhy a páskami. Oblékají nás do kosmického oblečku, který se pevně stahuje pomocí gumových pásků.

Klec, ve které pak probíhá terapie, slouží ke zmenšení váhy těla tím, že se do ní prostě zavěsíte. Nevypadá to lákavě, ale funguje to.

Děti s těžkými pohybovými omezeními, s dětskou mozkovou obrnou a dalšími poruchami, díky tomuhle zařízení nejednou udělaly svůj první samostatný krok. Mohlo by se zdát, že pro jeden jediný krok je každodenní několikahodinové cvičení s terapeutem až příliš velká námaha, ale pokud je to první krok k novému životu, bude vám připadat jako zázrak.

Mají tady speciální tělocvičnu, mají tady snoezelen místnost, která vypadá jako z pohádky, a která pomáhá aktivovat smysly. Mají tady 3D místnost, lokomoční centrum pro děti, balanční terapii a spoustu dalších moderních provozů, které mají jediný cíl. Pečlivou prací a po malých krůčcích pomoci dětem i dospělým. Dokonce i „beznadějným“ případům.

Sanatoria Klimkovice nezapřou dobu, ve které byla postavena a divoký rozmach architektury 90. let je pro někoho příjemným překvapením, pro jiného zase trnem v oku. Uvnitř ale najdete jedny z nejmodernějších lázní u nás, konají se tu koncerty, přednášky, cvičení, a hlavně sem lidé jezdí proto, aby tu nechali bolesti a mohli odejít se vzpřímenou hlavou.   

Autor: Lenka Blažková  

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector