Co je to ortodoncie?

je vyrovnání zubů v obou čelistech, dosažení dobré artikulace zubních oblouků (to znamená dobře do sebe zapadajících zubů v horní i dolní čelisti), čímž se zlepší estetika, ale i funkce chrupu.

Pokud nejsou založeny všechny stálé zuby, je možné pomocí ortodontické léčby mezery po chybějících zubech uzavřít nebo mezery naopak dobře připravit pro nahrazení nezaložených zubů.

Jak probíhá implantologická léčba se můžete dozvědět ze zkušeností Hynka Šibala. Děkujeme jemu i jeho mamince za sdílení.

Před zahájením ortodontické léčby je třeba stanovit léčebný plán, podle kterého se bude Co je to ortodoncie?při léčbě postupovat. K sestavení plánu ortodontické léčby je nutné pečlivé vstupní vyšetření pacienta, při kterém se zhotoví otisky chrupu, RTG snímky a fotografie obličeje a chrupu. S vypracovaným léčebným plánem vás lékař pečlivě seznámí a budete-li s ním souhlasit, stává se tento plán léčby závazným. Není možné plán v průběhu léčby bezdůvodně měnit, ustoupit od plánovaných extrakcí zubů, léčit pouze v jedné čelisti, upustit od chirurgických zákroků nebo protetických zákroků, které byly před započetím léčby naplánovány. Nedokončení ortodontické léčby dle původního plánu znamená nefunkční, nestabilní a esteticky neuspokojivý výsledek.

Změna původního plánu léčby může nastat při již probíhající léčbě v případě, že u dítěte není příznivý růst čelistí, v případě úrazu během léčby či ztrátě některého zubu. Případně z jiných závažných důvodů, kdy musí dojít k urychlenému ukončení ortodontické léčby.

 K léčbě se používají ortodontické aparáty, které mohou být snímatelné nebo fixní.

Snímatelné aparáty

(ty, které si pacient sám vyjímá z úst)Co je to ortodoncie?

Pomocí těchto aparátů je potřeba vytvarovat jednotlivé segmenty horní čelisti do vyhovujícího zubního oblouku ještě před implantací kostního štěpu do rozštěpového defektu v alveolární kosti horní čelisti. V některých případech se s ortodoncií začíná již v útlém věku, okolo třetího roku života, a to zejména u dětí s opožděným vývojem a nepříznivým růstem v horní čelisti postižené rozštěpem.

Snímatelné aparáty hradí pojišťovny v plné výši.

Fixní aparáty

(pacient je nesnímá, jsou pevně fixovány)

Co je to ortodoncie?tvoří kovové zámečky a kroužky, které jsou po dobu ortodontické léčby nalepeny na zubech. Do zámků a kroužků se vkládají drátěné oblouky, které postupně tvarují ideální zubní oblouk nebo se jejich pomocí zuby posunují na určené místo. Fixní aparáty jsou určené k léčbě stálých zubů. Průměrná doba léčby je dva roky, ale u vážnějších vad je delší.

 • Názorné video s posunem zubu, který vyrostl v patře na určené místo v zubním oblouku: ZDE
 • Názorné video a úpravou opačného skusu použitím obličejové masky: ZDE
 • Na léčbu fixními aparáty pojišťovny přispívají.

Dojde-li během léčby k poškození aparátu (uvolněný zámek, zlomený drátěný oblouk, ztráta zařízení přidávaných k fixnímu aparátu, opětovné lepení některých prvků aparátu), hradí tento materiál potřebný k dokončení léčby pacient dle aktuální cenové kalkulace! Buďte na své aparáty opatrní, dodržujte všechna doporučení. Ušetříte tak čas za neplánované návštěvy a peníze za nový materiál!

Spolupráce pacienta (rodičů pacienta)

je nezbytnou podmínkou ortodontické léčby. Je velmi důležité docházet k pravidelným Co je to ortodoncie?kontrolám. Aparáty fixní vyžadují kontrolu každý měsíc nebo po 6 týdnech, aparáty snímatelné se kontrolují po 2 – 3 měsících. Jestliže se nedodržují termíny návštěv v ordinaci, aparát po delší době bez dozoru může mít i nežádoucí účinky, prodlužuje se léčba, případně může dojít i k poškození chrupu. Pokud nedodržujete návštěvy, je právem lékaře, i když není léčba dokončena, aparát sejmout a pacienta z léčby vyřadit.

Nejdůležitější podmínkou léčby je perfektní hygiena. Pacient si musí při léčbě fixním aparátem zvyknout nosit zubní kartáček neustále sebou – do školy, na kontroly, všude tam, kde bude jíst. Při nedostatečné hygieně dochází k zánětům dásní, odvápňuje se sklovina a na zubech vznikají trvalé skvrny nebo zubní kaz.

Nedostatečná zubní hygiena je nejčastějším důvodem předčasného sejmutí fixního aparátu před dokončením léčby. Doporučujeme instruktáž o používání hygienických pomůcek k fixnímu aparátu u dentální hygienistky.

Pokud jsou problémy s ústní hygienou po nasazení fixního aparátu a projeví se zánět dásní, je nutné docházet pravidelně na dentální hygienu až do úplného uzdravení dásní – tato péče není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Názorné video s instruktáží čištění zubů s fixními aparáty: ZDE

Co je to ortodoncie?Dále je nutné počítat s určitou změnou stravovacích návyků. První dny po nasazení zubního aparátu jsou doprovázeny mírnými bolestmi vyvolanými tlakem na zuby. Tyto pocity jsou velmi individuální a netrvají déle než týden. Je-li to potřebné, lze podat i běžná analgetika.

Několik dní po nasazení aparátu by pacient měl konzumovat jen měkké potraviny. Potom je již možné konzumovat vše, vyjma tvrdých jídel, jako jsou např. oříšky, toasty, topinky, syrová mrkev, kedluben atd.

Zeleninu a ovoce je potřeba krájet na menší kousky, případně i strouhat, stejně tak pečivo je nutné dělit na jednotlivá sousta, aby při jídle nedošlo ke stržení zámků.

Naprosto vyloučeny jsou lepivé bonbóny, turecký med, žvýkačky, ale také okusování tužek, nehtů a jiných předmětů.

Retenční, neboli stabilizační fáze léčby

je neméně důležitou etapou, neboť výsledek léčení fixním aparátem je potřeba stabilizovat co nejdéle v konečné podobě. Pacienti tento fakt velmi často podceňují, což má za následek recidivu – to znamená návrat k původnímu stavu. Všechny zuby po ortodontické léčbě mají tuto tendenci, proto je nutné dosažený stav léčení udržovat dle pokynů lékaře.

K tomuto udržení se nejčastěji používají retenční snímatelná rovnátka. Kromě toho se lepí na zadní stranu zubů tenký drátek, tzv. retainer, který zabezpečuje stabilizaci předních zubů. Jestliže dojde k jeho uvolnění, je potřeba dostavit se co nejdříve k opětovnému Co je to ortodoncie?nalepení.

Je vždy potřeba počítat s dlouhodobým užíváním retenčních zařízení, protože jizvy po předešlých operačních zákrocích mohou vyvolávat tah měkkých tkání a může tak dojít k částečnému až úplnému návratu do původního nevyhovujícího postavení zubů. Někdy je potřeba počítat s udržováním retence dlouhodobě až celoživotně. Jestliže podceníte tuto fázi léčby a nedodržujete pokyny lékaře, stáváte se sami zodpovědnými za již zmíněné následky.

Ortodontická léčba je většinou nezbytná a není určena pouze k vyrovnání zubů, ale napomáhá vyřešit situaci, kdy v čelisti chybí některé zuby nebo zlepší závažnou poruchu skusu, navazuje na péči ostatních odborníků rozštěpového týmu.

U pacientů s velkou disproporcí čelistí a obličeje je potřeba řešit situaci nejen ortodonticky, ale i s pomocí operačního posunu čelistí – ortodontická léčba je vždy plánována vždy v úzké spolupráci s operujícím chirurgem.

Vždy je prováděna předoperační příprava pomocí rovnátek, následuje operace čelistí po ukončení růstu obličeje a ortodontické doléčení. Opět je potřeba aktivní spolupráce pacienta – pravidelné kontroly aparátu a perfektní hygiena úst. Bez spolupráce nelze dosáhnout dobrých výsledků a operace musí být většinou odložena.

Pokud je potřeba vyřešit mezery po nezaložených, případně ztracených zubech, je vždy konzultován implantolog a následně protetik.

Oba odborníci navrhnou řešení, pacient zváží obě možnosti a podle jeho rozhodnutí je přizpůsobena léčba požadovanému cíli.

Jak probíhá implantologická léčba společně s augmentací kosti čelistnístního oblouku (doplnění umělým materiálem) se můžete dozvědět z příspěvku Jany a Hynka Šibalových ZDE

Po ukončení ortodontické léčby a po případném nahrazení chybějících zubů v zubním oblouku je možné provést poslední korekční zákroky  – korekci jizev na horním rtu, korekce nosu atd., čímž se léčba uzavírá.

Vaše spolupráce, trpělivost a píle se vám vyplatí a odměnou vám bude právě hezký úsměv.

Přečtěte si teké: Orotodoncie v kostce, Péče o chrup dětí s rozštěpem, Co je to medový kaz

Podívejte se: Časosběr rovnání zubů fixními rovnátky

 Obrázky zdroj: vylecit.cz, rovnatka1.estranky.cz, perfect-smele.cz

Co je ortodoncie?

Ortodoncie je mnohým z nás důvěrně známý obor zubního lékařství, jehož hlavní náplní je rovnání křivých zubů. Ačkoliv jsme použili termín, který ortodontisté slyší velmi neradi, skutečností zůstává, že více než 80 % všech zákroků je především estetických.

Ortodoncie (čelistní ortopedie, ortopedická stomatologie, dentofaciální ortopedie) je specializovaný obor zubního lékařství zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí odchýlených zubů, vztahy a nepravidelnostmi zubních oblouků a čelistí včetně jejich vývoje a růstu.

Dnes jsou ortodontické zákroky velmi často spojovány s rovnátky neboli ortodontickým aparátkem, který napravuje chyby v postavení zubů.

Postupně se rovnátka stávají módní záležitostí, což výrazně mění pohled na dráty v ústech, které byly v minulém tisíciletí považovány za cosi velmi nepěkného.

Ortodontista je specializovaný zubní lékař. Musí absolvovat tříletou praxi na ortodontickém pracovišti, kterou zakončí obhajobou odborné práce a složením atestační zkoušky.

Zkoumá nejen zuby, ale stará se i o celkový výraz obličeje, vzhled v průběhu mluvení i při úsměvu. Posuzuje tvar jednotlivých zubů, úroveň dásně a profil pacienta.

V následujícím textu si představíme hlavní úkoly každého ortodontisty.

Cílem ortodontisty je pravidelný chrup

Dosáhnutí pravidelného stálého chrupu je cílem každé ortodontické léčby. Děje se pomocí snímacích nebo fixních aparátů (rovnátek) jak u dětí, tak i dospělých. Má vytvářet krásný úsměv na pohled, ale je potřeba zejména pro správnou funkci zubů.

V takovém postavení jsou zuby stabilizovány ve vztahu k sousedním a protilehlým zubům, čelistem i měkkým tkáním (tvářím, rtům). U pravidelného stálého chrupu jsou sousední zuby v kontaktu v určitém místě, které tvoří bod či plošku. Jejich spojnice pak vytváří pravidelnou křivku.

Toto pravidlo však neplatí u dočasných zubů, kdy se mohou vyskytnout zejména u předních zubů mezery. Ty představují prostor pro prořezání stálých zubů, které jsou mnohem širší. U dospělého chrupu tudiž nejde pouze o to, zdali jsou zuby rovné, ale také o vztahy mezi horní a dolní čelistí.

Pokud dochází například k dlouhodobému přetěžování jednoho či více zubů, může ve výsledku zub vypadnout.

Srovnání zubních oblouků

U pravidelného chrupu ve skusu by měly horní zuby překrývat dolní oblouk. Zároveň u plně prořezaného stálého chrupu by měl být každý zub v kontaktu se dvěma zuby v protilehlé čelisti. Toto pravidlo neplatí pro první dolní řezáky a poslední horní stoličky. Posun je způsoben rozdílnou šířkou prvních řezáků (horní řezáky jsou širší než dolní). 

Náprava nepravidelností

Ideálně pravidelný stálý chrup je velmi vzácný.

Ortodontické anomálie se mohou vyskytovat u jednotlivých zubů (velikost, tvar, počet, postavení), zubních skupin (protruze, retruze, obrácený skus, otevřený skus, hluboký skus, převislý skus, zkřížený skus, stěsnání, mezerový chrup), vztahem zubních oblouků (hodnotí se postavením špičáku a prvního horního moláru) a anomálie vztahu a velikosti čelistí (posouzení na speciálním kefalometrickém RTG). Při narušení vývoje čelistí, alveolárních výběžků a patra během vývoje plodu mohou vzniknout vrozené vady – rozštěpy rtů, čelistí, patra. Vyskytují se jednostranně či oboustranně v různém stupni a kombinaci. Rozštěpy jsou poměrně častě (1:400–500 porodů). U těchto případů je ortodontická léčba nutností, stejně tak jako po úrazech či při velkých nepravidelnostech.

Budete mít zájem:  Proč nejíst s rybou měkkýše? Kvůli alergii

Vývoj chrupu

Dočasný chrup

Dočasných zubů je 20. Chrup se začíná prořezávat kolem půl roku věku a vývoj je ukončen asi ve dvou letech dítěte. Prořezávání začíná obvykle prvním dolním řezákem a končí druhými moláry. Anomálie při prořezávání mohou nastat z důvodu intenzivního působení zlozvyků (dumlání prstů a dudlíku).

Výměna chrupu

Výměna chrupu je zahájena prořezáním prvního stálého zubu a ukončena výměnou posledního dočasného zubu. Jako první se obvykle prořezává první dolní molár nebo první dolní řezák v pátém až šestém roce věku dítěte. Dolní zuby se obvykle prořezávají dříve než horní a u děvčat začíná výměna asi o půl roku dříve než u chlapců.

Anomálie se vyskytují v případě, kdy je doba mezi prořezáváním jednotlivých zubů na obou stranách větší než půl roku. Vznikne-li mezera mezi prvními horními řezáky (diastema), většinou dochází k uzavření, jakmile se prořežou druhé horní řezáky.

Vznikne-li však při prořezávání horních řezáků zákus či obrácený skus (horní zuby při skousnutí zapadají za dolní), jde o anomálii, která nemá tendenci k samoúpravě. Naopak s postupujícím prořezáváním ostatních zubů se fixuje. Další odchylky mohou nastat tehdy, pokud se druhý stálý molár prořezává před prvními moláry, premoláry a špičáky.

Svým tlakem může zmenšovat prostor pro zařazení ostatních zubů, zejména pro druhý premolár v dolní čelisti a špičák nebo druhý premolár v horní čelisti. Dochází tak ke stěsnání zubů.

Stálý chrup

I po prořezání všech zubů dochází neustále k posunu. Tím může dojít ke zmenšování místa zejména pro zuby v přední části chrupu. Projevuje se to nejvíce v dolní čelisti. Mohou se na tom podílet i prořezávající se třetí moláry. Zubní oblouk se tak stále zkracuje a v oblasti řezáků se objevuje stěsnání.

vydáno: 9.6.2013 8:00 autor: MDDr. Kristýna Horáková

Ortodoncie – Wikipedie

Příprava rovnátek

Ortodoncie, ze starořeckého orthos – přímý, rovný správný a -odont – zub,[1] je odvětví zubního lékařství, které se zabývá studiem a léčením nepravidelností chrupu.[2] Specializuje se tedy na diagnostikování, prevenci a léčbu zubních a obličejových anomálií, lidově posunu křivých zubů do jejich pravidelného postavení a uvedení čelistí do správných poloh.

Nesprávné postavení zubů a čelistí bývá časté. Téměř 30 % populace má natolik vadný skus, že jeho náprava vyžaduje ortodontický zásah.[3] Tato léčba může trvat od pár měsíců po několik let.

Zahrnuje použití rovnátek a dalších ortodontických aparátů, jejichž pomocí se chrup a čelisti uvedou do správného postavení či polohy. Je-li skus natolik vadný, že by tyto metody nepomohly, musí se vada řešit operativně.

Takové chirurgické zákroky se obvykle provádějí brzy po dokončení růstu čelistí, neboť s kostmi se v tomto věku snáze manipuluje. Tyto operace provádí maxilofaciální chirurg.

Historie

Počátky ortodoncie coby moderního oboru sahají do poloviny 19. století.[4] K jejím průkopníkům patří mimo jiné
Norman William Kingsley (1829–1913)[4] a Edward Angle (1855–1930).[5] Angle vytvořil první jednoduchou klasifikaci vadného skusu, která se používá dodnes.[4]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Orthodontics na anglické Wikipedii.

 1. Definition of orthodontics Dictionary.com [online]. [cit. 2019-08-28]. Dostupné online. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 2. ↑ Kolektiv. Akademický slovník cizích slov. II. svazek L – Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 388 s. ISBN 80-200-0524-2
 3. ↑ BORZABADI-FARAHANI, Ali. Principles in Contemporary Orthodontics. Redakce Naretto Silvano. [s.l.]: In Tech, 2011. ISBN 978-953-307-687-4. DOI 10.5772/19735. Kapitola An Overview of Selected Orthodontic Treatment Need Indices, s. 215–236. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite book}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 4. ↑ a b c A Brief History of Orthodontic Braces – ArchWired [online]. Dostupné online. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite web}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.Šablona:Self-published source
 5. ↑ PECK, Sheldon. A biographical portrait of Edward Hartley Angle, the first specialist in orthodontics, part 1. Angle Orthod. United States: Nov 2009, s. 1021–7. ISSN 0003-3219. DOI 10.2319/021009-93.1. PMID 19852589. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite journal}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Ortodoncie na Wikimedia Commons
Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Nevkládejte však bez oprávnění cizí texty.
Autoritní data

 • GND: 4030473-5
 • LCCN: sh85095770
 • MA: 29694066, 2776998927
 • NDL: 00562744

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortodoncie&oldid=19088822“

Často kladené otázky z oblasti ortodoncie

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá vadami v postavení jednotlivých zubů, skupin zubů, vztahu zubních oblouků i vadami růstu čelistí.

Tyto vady je možné upravit pomocí snímacích nebo fixních aparátů (rovnátka) jak u dětí, tak i u dospělých, což vede ke zdokonalení vzhledu a funkce zubů a také může velmi významně pomoci ke zlepšení dlouhodobého zdraví zubů, dásní a čelistního kloubu rozložením žvýkacích tlaků na všechny zuby.

Proč podstoupit ortodontickou léčbu?

Hodně lidí má křivé či stěsnané zuby. Za to, že nemáme úsměv jako holywoodská hvězda, může genetická výbava našich předků. Po nich dědíme velikost zubů i jejich polohu.

Nejčastějším problémem je stěsnání zubů a předkus, což nejen že nevypadá hezky, ale takto prominující zuby mají větší tendenci k úrazům. U některých pacientů může být problémem nesprávný skus, který často vede k funkčním problémům.

Ortodontická léčba je schopna posunout takovéto zuby do ideální pozice. To pomůže nejen ke zlepšení jejich vzhledu, ale také skusu a zároveň i k usnadnění čištění zubů.

Jaký věk je optimální pro ortodontickou léčbu?

Léčba nepravidelností by se měla zahájit v době, kdy dětem začnou prořezávat stálé zuby nebo když je vývoj chrupu dokončený. I když ortodontická léčba probíhá obvykle lépe u dětí, i dospělí mohou tuto terapii podstoupit a počet takovýchto pacientů stoupá. Obecně lze říci, že rovnátka se dají nosit v každém věku. 

Jak probíhá léčba? 

Ortodontická léčba může být realizována mnoha druhy aparátů, které lidé znají jako „rovnátka“. Dělí se na dvě hlavní skupiny: snímací rovnátka, které si pacient může před jídlem nebo sportem vyjmout z úst a fixní (pevné) aparáty, které jsou pevně upevněné na zubech. 

Co je snímací aparát? 

Mezi snímatelné aparáty patří různé typy deskových nebo i funkčních aparátů (viz.

níže) používaných u dětí k léčbě jednodušších vad nebo předléčení vad těžšího charakteru, po kterém následuje léčba fixním aparátem.

Jsou na nich upevněny jemné drátky a pružiny, které jemnými tlaky posouvají zuby. Snímací aparáty mají výhodu v menší náročnosti péče o čistotu zubů. Minimální doba nošení je 12 až 14 hodin denně. 

Co je funkční aparát? 

Ortodontický aparát, který umí modifikovat způsob růstu čelistí, řídit prořezávání zubů a vyloučit negativní vlivy okolních měkkých tkání (rty, jazyk, tváře).

Tyto funkční aparáty používají sílu Vašich čelistních svalů a mohou pomoci při některých typech problémů. Tato rovnátka leží volně v ústech, nesmí tlačit na dáseň a sliznice.

Měly by se nosit kromě jídla, pití a provozování sportovních aktivit co nejvíce. 

Co je fixní aparát? 

Fixní aparát se skládá ze zámků a kroužků přilepených pevně na zuby. Tyto prvky jsou spojeny drátem, kterým upravujeme tvar oblouku a po němž posunujeme zuby.

Na rozdíl od snímacích aparátů je fixní aparát v ústech pacienta 24 hodin denně a tím je zajištěno nepřetržité působení na zuby. Velmi často bývají fixní aparáty po určitou dobu léčby kombinovány s různými vyjímatelnými doplňky.

Fixní aparáty jsou poměrně náročné na čištění a navíc jsou choulostivé na tvrdou stravu, která je po dobu jejich nošení prakticky vyloučená. 

Jaké jsou druhy fixních aparátů? 

Fixní rovnátka mohou být kovová, plastová (pro jejich nevýhody je na našem pracovišti nepoužíváme) a keramická. Vlastnosti kovových a keramických zámečků jsou srovnatelné, rozdíl je v estetice, proto variantu keramických zámečků v současné době velmi často volí dospělí pacienti. 

Jak dlouho trvá ortodontická léčba? 

Délka léčby závisí na typu vady, dále na druhu použitého ortodontického aparátu, na tom zda byly extrahovány některé zuby a v neposlední řadě také na Vaši spolupráci. Pokud nebude dostatečná, léčba se může prodloužit a nebo nemusí být zcela úspěšná.

Obvykle trvá několik měsíců do dvou a půl roku. Fixní aparáty se nosí mezi 12 až 24 měsíci, ale mohou se nosit i déle v závislosti na závažnosti vady.

Snímací aparáty se většinou nosí kratší dobu než fixní aparáty, můžete je potřebovat na předléčení před fixním aparátem a po léčbě fixním aparátem. 

Jak časté jsou návštěvy u ortodontisty? 

Ortodontické kontroly u pacientů s fixním aparátem jsou obvykle jednou za 4 až 6 týdnů, se snímacím aparátem za 2 až 3 měsíce, závisí však na typu vady. 

Co je retenční fáze ortodontické léčby? 

Po skončení vlastní ortodontické terapie, tedy posunu zubů, je chrup v korektním postavení. Zuby se však mohou v různé míře vracet do původní polohy, proto se tato pozice musí po určitou dobu stabilizovat.

Toto období se nazývá retence a aparáty, které drží zuby na svém místě, zatímco se okolní struktury fixují, se nazývají retainery. Retainery mohou být snímací (retenční dlaha nebo deska) nebo fixní (lepený drátek na vnitřní ploše zubů) v závislosti na původní vadě.

Je nutné vždy extrahovat (vytrhnout) nějaké zuby? V ortodoncii lze nedostatečné místo získat prakticky jen dvojím způsobem, buď vykloněním zubů dopředu nebo extrakcí některých zubů.

Pokud je ve Vašem zubním oblouku nutné získat místo, Váš ortodontista Vám na základě důkladného vstupního vyšetření sdělí, kterou z těchto možností lze u Vás použít tak, aby výsledek celé léčby byl v budoucnu stabilní. 

Budete mít zájem:  Překvapivý závěr výzkumu: Ženy nejsou ukecanější než muži

Jaká je úspěšnost léčby? 

Úspěch závisí na schopnostech ortodontisty, nadšení a spolupráci pacienta i rodičů. Je důležité pravidelně docházet na kontroly a držet se všech instrukcí ortodontisty. U léčby dětí je velmi důležité, aby byl dětský pacient minimálně stejně tak motivovaný jako jeho rodiče. 

Je výsledek ortodontické léčby trvalý? 

I po retenci je normální, že se v průběhu života mohou zuby v menší míře pohnout, takže nemůže být poskytnuta žádná trvalá záruka. Nicméně je neobvyklé, že by se zuby pohnuly natolik, aby byla potřebná další léčba.

Co je ortodoncie? – ORTHOPRAGUE

Ortodoncie je velmi specializovaný úsek zubního lékařství, který zahrnuje diagnostikování, prevenci a léčbu zubních a obličejových anomálií. MUDr. Ivanov absolvoval tři roky specializace v oboru ortodoncie na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Zde se naučil jak správně používat metody ortodoncie a dentofaciální ortopedie k posunu křivých zubů do jejich pravidelného postavení a uvedení čelistí do správných poloh.

K tomuto účelu se musejí vyrobit, aplikovat a kontrolovat ortodontické aparáty, často za použití i zámků ke korekci těchto problémů.

Proč vznikají zubní a obličejové deformace?

Malokluze je termín popisující křivé, stěsnané a skloněné zuby. Většina malokluze je dědičná, některá jsou ale získaná. Dědičné jsou většinou stěsnání zubů, mezerovitý chrup, více zubů anebo chybějící zuby, velká variace jiných nepravidelností chrupu a obličeje.

Získané deformace mohou být výsledkem cucání palce nebo jazyka, ústního dýchání (z důvodu neprůchodnosti dýchacích cest), zubní nemoci, úrazů, předčasné ztráty dětských anebo stálých zubů.

Bez ohledu na její vznik, hodně z těchto problémů ovlivňuje nejen uspořádání zubů, ale i celkový vzhled obličeje.

Prospěšnost ortodontické léčby

 • Rovné zuby a krásný úsměv
 • Lepší vzhled obličeje
 • Zlepšení skusu vede ke zlepšení žvýkání
 • Prevence ztráty zubů, zapříčiněný špatným skusem
 • Zdravější dásně a přilehlé kostní struktury
 • Zdravý TMK / mandibulární kloub
 • Psychologický a sociální prospěch

Proto Vám ortodoncie může dát atraktivní úsměv a zlepšit Vaše dentální zdraví a obličejové rysy. Zlepšení Vašeho vzhledu může zvýšit sebevědomí a výzkumy v této oblastí ukazují, že atraktivní vzhled zubů i obličeje jsou důležitým předpokladem budoucího úspěchu.

V jakém věku mohu začít s léčbou?

Ve většinu případů je nejlepší začít s ortodontickou léčbou u rostoucího pacienta, obyčejně v raném adolescenčním věku 8-12 let. Toto období odpovídá nejbouřivějšímu vývoji čelistí.

V některých případech nepoměr skeletální pozice obličeje i čelistí musí být upraven ihned po jejich diagnostikování, a to může být i ve věku pěti let. Zde včasná léčba může snížit závažnost deformace a do budoucna minimalizovat anebo úplně eliminovat potřebu další ortodontické léčby.

Nezapomínejme, že potřeby každého pacienta jsou jedinečné. Proto trvání a typ léčby mohou být určeny po pečlivé a kompletním zhodnocení případu.

Ortodoncie u dospělých?

Je vzrušující, že v naší praxi léčíme vysoké procento dospělých pacientů, u kterých je možná ortodontická anebo chirurgicko-ortodontická léčba. Křivé zuby, špatný skus, stěsnání a deformace na základě nesprávného skeletálního podkladu se dnes úspěšně korigují bez ohledu na věk.

Poslední novinky v dentální technologii dělají léčbu jednodušší a efektivnější. Keramické zámky a nové techniky jejich lepení s minimem nepohodlí povzbuzují více dospělých k vyhledání ortoléčby.

Také my používáme superelastické a termoaktivní oblouky s tvarovou pamětí k redukci trvání léčby na minimum.

Ortodoncie

Ortodoncie je samostatnou součástí stomatologie s odlišným způsobem léčby, zabývá se úpravou nepravidelností postavení zubů a čelistí navzájem. Ortodontické anomálie nepříznivě působí na vzhled, tím i na psychiku pacienta. V naší populaci se vyskytují asi v 90 % všech ortodontických vad, z toho kolem 28 % je vhodné léčit. Jde o retence zubů a vadné mezičelistní vztahy.

Ortodontická léčba je dlouhodobá a velice závislá na spolupráci pacienta. Většina pacientů přichází k lékaři se žádostí o estetickou úpravu chrupu a vzhledu obličeje. Málo kdo si již uvědomuje, k jakým dalším obtížím z nesprávného postavení zubů a čelistí může dojít. Ortodontické vady bývají také příčinou zhoršené výslovnosti.

Nefyziologický skus může způsobit onemocnění čelistního kloubu, zapříčit bolesti hlavy či potíže se svaly obličeje a krku.

Nesprávným postavením zubů vzniká mnoho špatně čistitelných míst především v mezizubních prostorech a tím vzniká větší riziko vzniku zubního kazu, zánětu dásní a zánětu parodontu, který zapříčiní úbytek alveolární kosti s případnou ztrátou zubů.

Úkolem ortodoncie není pouze léčba, ale i předcházení některým ortodontickým vadám. K tomu přispívá dobrá informovanost nejen rodičů, ale především dětských lékařů, kteří vidí potencionálního pacienta dříve než ortodontista.

K nejčastějším příčinám vzniku ortodontických vad patří genetika. Dědí se např. tvar zubů, počet, velikost a barva zubů, tvar a velikost čelistí, obličeje i zubních oblouků. Nejčastěji nezaloženými zuby jsou stálé horní malé řezáky, druhé zuby třenové i zuby moudrosti.

Další velký vliv na vznik ortodontických anomálií mají tzv. zlozvyky, nejčastěji dumlání palce. Vzniká přetrváváním sacího reflexu a paleček, který je vhodně tvarovaný k zasunutí do úst, je vždy po ruce.

Tento zlozvyk zapříčiní nepravidelnosti tvaru při růstu čelistí i zubních oblouků. Vhodně a včasně podaná informace může zamezit vzniku ortodontické vady.

Dalším častým zlozvykem je přetrvávající dýchání ústy, jejíž důsledkem může být úzká horní čelist s rizikem ztráty místa pro stálé zuby.

Své místo zde mají také úrazy v oblasti dutiny ústní. Úraz v dočasném chrupu může vést k předčasné ztrátě zubů a následně ke ztrátě místa pro stálý zub či ke vzniku jiných ortodontických anomálií.

Ortodontická léčba, za vhodný začátek léčby se považuje období smíšeného chrupu asi ve věku kolem osmi let, kdy je již dítě schopné nosit rovnátka i spolupracovat. Tzv.

časná ortodontická léčba se může zahájit již před třetím rokem věku dítěte, kdy se pomocí vhodných pomůcek a jednoduchých cviků odstraňují zlozvyky dítěte. Horní věková hranice pro ortodontickou léčbu není stanovena.

K léčbě slouží ortodontické aparáty běžně nazývané jako rovnátka.

Zdroj: DOSTÁLOVÁ, Taťjana. SEYDLOVÁ, Michaela a kolektiv. Stomatologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. Počet stran 196. ISBN 978-80-247-2700-4.

Co je ortodoncie | MUDr. Jiří Horák

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zaobírá léčbou anomálií obličeje, zejména pak úst. Cílem je srovnat čelisti do správné polohy a posunout zuby tak, aby co nejlépe tvořily oblouk. Výsledkem je kromě estetického efektu i delší životnost celého chrupu.

Ortodontická léčba je individuální

V případě, že se rozhodnete podstoupit ortodontickou léčbu, stanovíme léčebný plán a dovedeme vás k dokonalému úsměvu. Nikdo není stejný, proto i postupy léčby vypadají různě. Některé postupy jsou poměrně jednoduché, další mohou být náročnější, chirurgické zákroky jsou však výjimkou. Poskytujeme:

 • Komplexní vyšetření
 • Léčba snímacími aparáty
 • Léčba fixními aparáty
 • Zevní tahy a jiné alternativy
 • Chirurgické řešení případů
 • Instruktáž dentální hygieny
 • Air-flow bělení zubů
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem

Úloha dentální hygieny v ortodoncii

Spolupráce pacienta v oblasti dentální hygieny nejenže významně přispívá průběhu léčby, ale především prodlužuje životnost vašeho chrupu. V případě nedodržování hygieny, či doporučených postupů, vznikají na vašich zubech barevné odlišnosti, což závisí pouze na vašem přístupu.

Co jsou rovnátka

Nasazujeme takzvaná rovnátka – snímací i fixní. Snímací aparáty – rovnátka, které si pacient může sám vyjmout, slouží k léčbě lehčích vad nebo k předléčení složitých anomálií před nasazením fixního aparátu, převážně v dětském věku. Dále se používají po léčbě fixním rovnátkem, ke stabilizaci dosaženého léčebného výsledku.

Léčba snímacím aparátem

Léčba snímacím aparátem slouží zpravidla k léčení drobných ortodontických vad. Rovnátka pacient užívá podle léčebného plánu. Během léčby upravujeme funkčnost aparátu, aby efekt byl co nejlepší. Snímací aparát se také používá po ukončení léčby fixním rovnátkem, pro ustálení docíleného stavu. Snímací aparát není univerzální metodou léčby.

Léčba fixním aparátem

Léčba fixním aparátem je nejčastější. Od drobných nerovností, přes mezery mezi zuby až po komplikované kefalometrické metody léčby. Tato metoda umožňuje odstranění široké škály vad a zároveň v posledních letech slouží rovnátka jako módní doplněk. Rovnátka jsou prostě IN a váš dokonalý úsměv je vaše nejlepší vizitka.

Objednávejte se, prosíme, telefonicky.

Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá úpravou nedostatků v postavení zubů, eventuelně i čelistí. Poskytujeme léčbu jak aparáty fixními („rovnátka na pevno“), tak aparáty snímacími („vyndavací rovnátka, rovnátka snímatelná“).

Proč rovnat zuby?

Nejčastějším důvodem, který k nám přivádí pacienty, je zlepšení úsměvu, estetiky obličeje.

Pěkný úsměv je důležitou součástí našeho vzhledu, který je důležitý pro komunikaci a jednání s lidmi. Člověk s pěkným úsměvem vypadá mladší, působí přesvědčivěji. Častým důvodem ortodontické léčby je zlepšení podmínek pro čištění zubů. Rovné zuby, které nejsou natěsnané na sebe, se snáze udržují čisté, čímž se snižuje pravděpodobnost vzniku zubního kazu.

Dalším významným důvodem bývá zlepšení skusu, neboť existují ortodontické vady, které neumožňují čelistem na sebe správně dokousnout. Stává se, že některé zuby nedokusují vůbec, žvýkací síla se proto přenáší na okolní zuby, které jsou v důsledku toho přetěžovány, a hrozí jejich poškození. Ortodoncie řeší i tyto problémy.

Pro dosažení dokonalého výsledku je třeba často nezbytná spolupráce s odborníky z jiných oborů stomatologie, jako například s implantologem a protetikem (náhrada chybějících zubů), s praktickým zubním lékařem (dostavby čípkovitých zubů), stomatochirurgem (extrakce zubů moudrosti, obnažení retinovaných špičáků) a dalšími.

Tyto výkony zajistí buď Váš praktický zubní lékař, nebo jsme je po domluvě s ošetřujícím lékařem schopni zajistit.


Co Vás čeká?

 1. Konzultace (založení karty pacienta, vyšetření, posouzení možností ortodontické léčby)
 2. Vstupní vyšetření (otisky zubů, fotografie zubů a obličeje, RTG – Kefalometrický snímek a OPG snímek)
 3. Plán léčby (délka léčby, seznámení s posunem zubů a čelisti, návrh extrakce zubů, atd…)
 4. Dentální hygiena
 5. Separace gumičkami
 6. Nasazení fixního aparátu
 7. Aktivní léčba – návštěvy na ortodoncii
 8. Retenční fáze – snímací retainer, retainer fixní

1.Konzultace
Při první návštěvě pacienta vyšetříme a nastíníme možnosti ortodontické léčby. Pacient se poté sám rozhodne, zda podstoupí ortodontickou léčbu.

2.Vstupní vyšetření
Pokud se pacient rozhodne pro ortodontickou léčbu, je třeba zhotovit potřebnou dokumentaci pro stanovení přesného léčebného plánu. To zahrnuje zhotovení otisků pro sádrové modely chrupu, RTG snímků a fotodokumentace.


3. Stanovení léčebného plánu

Na základě těchto vyšetření stanovíme další postup, včetně toho, jaký typ aparátu se použije, zda bude třeba extrahovat některé zuby a určíme i cenový plán léčby. Léčebný plán s pacientem (resp. s rodiči) vždy vysvětlíme a domluvíme se na dalším postupu.

Budete mít zájem:  Víme, co jíme? Mnohdy nevíme nebo se nezajímáme…


3.Aktivní léčba

Léčba fixním aparátem (fixní rovnátka, rovnátka na pevno)
Tato fáze léčby trvá obvykle kolem 2 let, vždy to závisí na závažnosti vady. Pacientům nabízíme standardní kovové zámky, nebo průhledné keramické a safírové. Obojí má své výhody a nevýhody, možnosti pro každého pacienta vybereme během stanovení léčebného plánu. Během léčby fixními ortodontickými aparáty je nutné dbát o dokonalou ústní hygienu. Po ukončení léčby fixním ortodontickým aparátem následuje fáze retenční, kdy pacient nosí snímatelný aparát na noc.

 • Léčba snímacím aparátem

 • 4.Retenční fáze
 • Dentální hygiena

Snímací aparát (rovnátka vyndavací, na noc) používáme nejčastěji při léčbě pacientů, u kterých probíhá výměna chrupu mléčného za stálý, nebo jako retenční aparáty po ukončení léčby rovnátky fixními.
Retenční fáze následuje po léčbě fixními rovnátky, cílem je stabilizovat výsledek dosažený ortodontickou léčbou. Zuby jsou drženy v nové postavení buď aparátem snímacím, nebo drátkem, který je zezadu přilepen na zuby a není vidět (tzv. fixní retainer). Typ retenčního aparátu určí vždy lékař.
Velmi důležitou součástí preventivní stomatologie, která se v poslední době rozvíjí nebývalým tempem je zubní hygiena. Zahrnuje nácvik domácí péče o chrup, seznamuje klienta s pomůckami ke správnému čištění zubů. Dentální hygienistka provádí instruktáž a dokonalé odstranění zubního kamene a plaku v dutině ústní. Její činnost je dozorována lékařem. Po provedené instruktáži je možno si doporučené pomůcky (mezizubní kartáčky, dentální nitě, atd.) zakoupit přímo v našem stomatologickém zařízení.


Základem zdravých
je jejich správné čištění
Návštěvy zubaře nejsou pro většinu z nás příjemnou záležitostí hlavně v případě, kdy je nutné zuby vrtat a v horším případě trhat. Většině problémů lze předejít správnou technikou a prostředky, použitými při čištění zubů.

O zubní hygienistce mnozí slyší poprvé. V minulosti její činnost zastávali více či méně sami zubní lékaři. Dnes ale, při stále se zvyšující specializaci ve všech oblastech lidského života, se vydělila péče o chrup do samostatného oboru.

Zubní hygienistka (mužů je v této funkci mizivé množství) se zabývá nejen zubní hygienou obecně.

Hlavní činností je kontrola stavu chrupu pacienta a doporučení nejvhodnějšího způsobu čištění, ale samozřejmě, že se stará i o odstraňování zubního kamene a dalšími úkony, kterými šetří čas zubnímu lékaři. Zubař se tak může věnovat jen závažnějším zákrokům.

Technika čištění
Nejčastější chybou při čištění zubů je špatná technika. Pouhé horizontální drhnutí zubů kartáčkem je zcela nedostačující, protože se nedostane k nejproblematičtějším místům jako jsou krčky nebo mezizubní prostory.

„Nejlepší technikou je přiložit kartáček k zubu a jemnými krouživými pohyby čistit, pohyby by měly být asi jako když čistíme kartáčkem elektrickým. Tak by se měly vyčistit postupně všechny zuby z obou stran. Samozřejmě, že se na kartáček nesmí příliš tlačit, aby nedocházelo ke zbytečnému dráždění a poranění dásně.

Alternativní metodou je stírání plaku vertikálními tahy kartáčku směrem od kořene zubu k jeho korunce.

Kartáčky a dentální nit
Kromě způsobu čištění je neméně důležitý také výběr vhodných kartáčků. Dnešní trh nabízí mnoho druhů a tak člověk mnohdy neví, po čem sáhnout.

Úplně nejlepší je obyčejný měkký kartáček s rovně zastřiženými štětinami a přímým držadlem, současně je důležité říci, že čím tvrdší kartáček, tím hůře, protože tvrdý kartáček nadměrně poškozuje dásně a tím dochází k jejich rychlejšímu ústupu a zároveň se vybrušuje sklovina v krčkových oblastech zubů.

Běžný kartáček se ovšem nedostane do všech míst. Ty nejrizikovější jsou mezizubní prostory, pro jejich čištění slouží mezizubní kartáčky a dentální nit nebo páska. Velikost mezizubních prostor a velikost kartáčku je nejlépe nechat posoudit zubní hygienistkou. Čistit by se měly všechny mezizubní prostory.

Zubní niť nebo páska se používá v případě spíš těsných mezizubních prostor. Pokud jde o širší mezírky mezi zuby, je ideální kombinace obojího – niť a mezizubní kartáček, protože dentální niť nemá tak velkou čistící plochu.

Pasty a ústní vody jsou jen kosmetika
Reklamy chrlí ze všech stran informace o důležitosti a nezbytnosti té které zubní pasty a ústní vody. Pravda je ovšem trochu jiná. Zubní pasta je důležitá pouze proto, že obsahuje fluor. Jeho dodání je její důležitou funkcí.

Zároveň usnadňuje a zpříjemňuje čištění zubů.Jinak se jedná o stránku pocitovou. Stejně tak i ústní vody. Ani pasta ani vody samy o sobě nezabrání kazivosti zubů. Té lze předcházet jen dokonalým a správným čištěním chrupu.

Doporučení jak zuby nejlépe čistit a čím, to je jednou z hlavních činností zubní hygienistky.

Pravidelnost je nejdůležitější
Zuby bychom si měli čistit nejméně 2x denně (po snídani a před spaním). Doporučuje se ovšem čištění po každém jídle. Není třeba pokaždé čistit i mezizubní prostory, ale na noc by to mělo být samozřejmé.

Kromě čistění zubů je neméně důležitá i odborná péče. Zubní ordinaci bychom měli navštěvovat nejlépe každého půl roku.

Pravidelné prohlídky zubním lékařem nebo hygienistkou mohou včas odhalit problémy ještě v zárodku, než se z nich vyvine skutečně závažný problém.

Časté dotazy

Ortodoncie je nástavbovým specializovaným oborem stomatologie. Zabývá se diagnózou, prevencí a léčbou nepravidelností v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí, a to jak v dětském, tak i v dospělém věku.

Cílem ortodontické terapie je estetický a funkční chrup s ohledem na maximální možnou stabilitu dosaženého výsledku léčby.

Pro získání odbornosti v tomto oboru je nutná tříletá postgraduální příprava lékaře na akreditovaném univerzitním pracovišti zakončená atestační zkouškou.

Kdy je vhodné začít s ortodontickou léčbou?

U dítěte první návštěvu ortodontisty nejčastěji doporučí zubní či dětský lékař nebo se pro ni rozhodnou rodiče či sám pacient. Zahájení léčby je velmi individuální a souvisí s prořezáváním zubů.

U dospělých tato omezení neplatí. Na první návštěvu lze přijít bez jakéhokoliv doporučení. Často proto, že máte zájem zlepšit své zdraví či vzhled.

Jak dlouho trvá ortodontická léčba?

Délka léčby je závislá na typu vady. Obecně platí, že léčba fixními aparáty trvá u dospělého pacienta 1,5 roku +/- půl roku. U menších vad může léčba trvat i jen několik týdnů. Aby byla léčba maximálně efektivní a zbytečně se neprodlužovala, je nutné docházet pravidelně na kontroly a dbát pokynů lékaře.

Musím mít doporučení od svého zubního lékaře?

Nemusíte. Na konzultaci se lze objednat i bez písemného doporučení Vašeho praktického zubního lékaře.

Nepoškodí se mé zuby nošením rovnátek?

Fixní rovnátka zuby nepoškozují. Jsou přilepena k zubu speciálním lepidlem, které zub kryje a zabraňuje vzniku zubního kazu pod ním. Co ovšem může způsobit poškození skloviny je nedostatečná ústní hygiena v průběhu léčby.

Pokud se okolo „zámečků“ fixního aparátu udržuje zubní povlak, bakterie v něm produkují kyseliny, které rozpouští sklovinu. To má pak za následek vznik tzv. bílé skvrny, která je počínajícím stádiem zubního kazu.

Našim pacientům je vždy důkladně a názorně ukázán postup provádění ústní hygieny tak, abychom těmto komplikacím předešli.

Lze srovnat zuby pouze snímacími aparáty?

Ve většině případů snímací aparát neumožňuje ortodontickou vadu zcela vyléčit. Léčba snímacími aparáty se využívá především u malých dětí jako přípravná fáze před léčbou fixními aparáty a dále pak po sundání fixních aparátů jako prostředek k udržení výsledků léčby.

Fixní rovnátka jsou v současné době nejrozšířenější a nejspolehlivější metodou k úpravě postavení zubů a vad skusu. Technika léčby fixními aparáty nesmírně pokročila, jako jediná umožňuje kontrolovaný pohyb zubů ve všech směrech.

Náš tým s nimi má bohaté zkušenosti a také skvělé výsledky.

Bolí zuby při nošení fixních rovnátek?

Nasazení fixního ortodontického aparátu nebolí. Po nasazení rovnátek můžou pacienti cítit tlak a bolest při dokousnutí. Do týdne tato bolestivost odezní.

Průvodním jevem po nasazení fixního aparátu jsou také podrážděná místa kontaktu tváře a jazyka s vystouplými komponenty fixního aparátu. V těchto případech se používá vosk na rovnátka, kterým se vystouplá hrana dráždící tkáň oblepí.

Také zhruba 2-4 dny po každé kontrole bývají zuby citlivější na dotek.

Vadí rovnátka při hraní na hudební nástroj?

Nevadí. Jedinou výjimkou je omezení profesionálních hráčů na dechové nástroje, které mají nátrubek (trubka, pozoun, tuba, atp.). V takovém případě zámečky na předních zubech komplikují správný nátisk.

Vadí rovnátka při sportu?

Nevadí. Je ovšem potřeba dbát zvýšené opatrnosti při kontaktních sportech, zejména bojových. Při těchto aktivitách je vhodné používat chránič.

Nejsem již starý(á) na nošení rovnátek?

V zásadě platí, že dokud jsou v ústech zuby, je možno je rovnat. Limitem pro ortodontickou léčbu není věk, ale stav zubů a jejich závěsného aparátu (parodontu). Proto pokud uvažujete o ortodontické léčbě, přijďte se k nám poradit.

Kolik stojí ortodontická léčba?

Cenu ortodontické léčby se pacient dozví až po konzultaci a vyšetření doktorem. Její výše záleží na mnoha faktorech, zejména na typu vady chrupu a zvolené metodě léčby. Před započetím léčby fixními aparáty seznámíme pacienta s celkovou, konečnou cenou, ta se v průběhu léčby již nenavyšuje.

Musím stále chodit na preventivní prohlídky, i když mám rovnátka?

Ano. Jak bylo zmíněno výše, ortodoncie je nástavbovým oborem a zabývá se především postavením zubů. Preventivní prohlídky dále provádí Váš praktický zubní lékař. V případě, že nalezne zubní kaz na zubu s fixním rovnátkem, je možno aparát z tohoto zubu přechodně sejmout a po spravení kazu opět nasadit.

Musím se vzdát některých jídel v průběhu ortodontické léčby?

V zásadě se stravovací návyky při léčbě výrazně měnit nemusí. Při nošení fixního rovnátka je ale vhodné vyhnout se především tvrdým jídlům, jako jsou topinky, ořechy, tvrdá zelenina apod.

Při uvolnění zámečku vlivem nevhodné stravy je sice možno tento zámeček dolepit, léčba se však prodlužuje. Proto je nutné být na součásti aparátu opatrný. Zhruba 2-4 dny po každé kontrole bývají zuby citlivější až bolestivé na dotek.

Toto období je třeba překlenout konzumací měkké stravy, jako jsou různé kaše a jogurty.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector