Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školství

Část pátá zákoníku práce – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – se, dalo by se říci, obecně vztahuje na všechny zaměstnance a zaměstnavatele, popřípadě podnikající fyzické osoby.

Pak ale máme spoustu dalších předpisů, které toto téma v jednotlivých odvětvích řeší více hloubky a nezabývají se jen zaměstnanci.

V dnešním článku se pokusíme zaměřit na bezpečnost a ochranu zdraví ve školských zařízeních.

Jedním z důležitých předpisů pro školy je zákon č. 561/2004 Sb.

, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, který upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

BOZP je ve školském zákoně řešena jak pro zaměstnance, tak i pro žáky/studenty, i když u nich se samozřejmě jedná „jen“ o bezpečnost a ochranu zdraví. Žáci/studenti jsou vždy na začátku školního roku seznámeni s vnitřním řádem školy, popř. i jinými dokumenty a ve většině případů jim je školní řád k dispozici po celý školní rok.

Školní řád vydává ředitel/ka školy a tento řád mimo jiné upravuje podmínky zajištění BOZP, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Žáci a studenti jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Dále zákon uvádí, že školy a školská zařízení zajišťují BOZP, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (např.

v odborných učebnách nemanipulovat bez svolení s chemickými látkami, zařízeními, vybavením laboratoří atd.; udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku; před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí vyučujících; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např.

kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých   látek) apod.).

Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Tady jako příklad můžeme uvést odborné učiliště. Studenti v rámci výuky/praxe používají elektrické ruční nářadí, spotřebiče, stroje apod.

Aby byla zajištěna BOZP, je nutné, aby studenti byli minimálně seznámeni s návody k použití, aby nad nimi byl pedagogický nebo jiný odborný dozor, v případě potřeby byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (např.

ochrana sluchu, ochrana rukou, ochrana nohou, ochrana očí), někdy je také potřeba zdravotní způsobilost atd. Všechny stroje, přístroje, nářadí, spotřebiče, zařízení atd. musí procházet pravidelnými kontrolami a revizemi a zjištěné závady musejí být odstraňovány.

Také je důležité doplnit, že při praktickém vyučování smějí žáci pod přímým dohledem nebo dozorem osoby s odbornou způsobilostí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi nebo vykonávat činnosti spojené s nebezpečnou expozicí prachu, které jsou stanoveny v prováděcím právním předpise.

Školy a školská zařízení ve velké většině řeší bezpečnost žáků a pedagogů tím, že v době vyučování je celá škola/školské zařízení uzamčeno. Což je na jednu stranu správně z hlediska bezpečnosti a krádeží, na druhou stranu je tato situace nepřípustná z hlediska zajištění požární ochrany, kdy je potřeba, aby únikové východy byly trvale volné a průchodné. Pokud:

 • je u únikového východu klíček,
 • jsou dveře vybaveny panikovým kováním,
 • dveře otevírá signál od elektrické požární signalizace,
 • je otevření dveří zajištěno jiným způsobem,

je vše v pořádku. Pokud jsou ale dveře trvale uzamčeny a klíček od nich má jen školník (jedná se především o boční a zadní únikové východy), je to v rozporu s požadavky požární ochrany. V tomto případě se situace řeší velmi těžce. Nejjednodušší způsob řešení problému je umístění tzv. červené krabičky s klíčkem k únikovým dveřím nebo vybavení dveří panikovým kováním.

Přestože se pedagogové snaží udělat vše pro bezpečnost a ochranu zdraví, i přece jen může dojít k úrazu. Pokud dojde k úrazu zaměstnance školy, postupuje se dle NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Pokud ovšem dojde k úrazu žáka/studenta/dítěte, je nutné postupovat podle vyhl. č. 64/2005 Sb.,o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

 • Tak jako ostatní zaměstnavatelé mají knihu úrazů, tak i školy a školská zařízení  vedou knihu úrazů, ve které se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola nebo školské zařízení o úrazu dozví.
 • V knize úrazů se uvede:
 • a)       pořadové číslo úrazu,
 • b)      jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,
 • c)       popis úrazu,
 • d)      popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,
 • e)      zda a kým byl úraz ošetřen,
 • f)        podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,
 • g)       další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.
 • Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.
 • I zde existuje Záznam o úrazu, který škola nebo školské zařízení vyhotovuje, jde-li o
 • a)       úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo
 • b)      smrtelný úraz.
 • Pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, vyplňuje se záznam o úraze i tehdy, nejedná-li se o skutečnosti uvedené výše pod písmeny a) a b).

Vyhláška dále řeší i hlášení úrazu a zasílání záznamu o úrazu. Přílohu vyhlášky tvoří vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka, studenta.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školství

Obrázek 1 – Bezpečnost a ochrana zdraví se týká i těch nejmenších dětí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce – 2. vydání | Wolters Kluwer ČR, a. s

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například pacientů, OSVČ, studentů, zákazníků).

Budete mít zájem:  Vitamín c prý může způsobit potrat – je to pravda?

Kniha, kterou právě držíte v rukou, vás provede současnou BOZP, seznámí vás s principy jejího pojetí a i se základními požadavky prevence rizik, tedy se zajištěním BOZP. Upozorní vás nejen na specifika BOZP v hornictví, ve státní správě a v bezpečnostních sborech.

Také v ní najdete základní informace o oblastech, které se s BOZP prolínají – požární ochrana, firemní ekologie a krizový management. Zároveň vám poskytne informace o připravovaných změnách v právních předpisech a českých technických normách.

Důležité informace v ní naleznou nejen zaměstnavatelé (vedoucí zaměstnanci), kteří chtějí svým zaměstnancům zajistit bezpečná a zdraví neohrožující pracoviště, ale i OSVČ, odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a všichni, kdo se zajímají o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, resp. o prevenci rizik při práci (studenti studijních programů BOZP, auditoři, personalisté, odboráři atd.). Naleznete zde nejen teoretické informace, ale i příklady z praxe (odpovědnosti za zajištění BOZP, pracovních úrazů atd.) a návody řešení jednotlivých situací, například, jak zajistit BOZP a PO v mikrofirmách, tedy ve firmách do devíti zaměstnanců, nebo jak vyplnit záznam o úrazu. Též zde najdete vzory interních předpisů a osnov školení BOZP. Z hlediska komplexnosti popisu BOZP je tato publikace na našem trhu zcela ojedinělá.

Obsah knihy není pouhým přehledem požadavků právních předpisů, ale též přináší různé zajímavé informace z oblasti BOZP – například o historii zajištění bezpečné práce, o výši mzdy odborně způsobilé osoby, perličky pro zasmání i pro zamyšlení.

O autorovi:

Tomáš Neugebauer (*1966) v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě čtyřiadvacet let včetně příbuzných oblastí – požární ochrana, firemní ekologie, krizový management.

Nejprve jako řadový „bezpečák“, později jako vedoucí Útvaru BOZP a PO.

Z BOZP má maturitní zkoušku (obhajoba diplomové práce na téma zajištění bezpečnosti a hygieny práce a ergonomických požadavků v administrativních prostorách) a je interním auditorem systému managementu BOZP.

Specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Podílel se na různých projektech, například na tvorbě „Motivačního školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik“ nebo na testování vhodnosti tzv. pohyblivých opěrek předloktí ke klávesnici počítače.

Píše publikace nejen věnované problematice BOZP. Bezpečnost práce popularizuje i mnohými články v různých časopisech a na internetu. Také netradičními způsoby, například prostřednictvím stolních kalendářů s tématikou BOZP a PO, a prostřednictvím webových stránek (www.bozppo-neu.cz).

Provádí lektorskou činnost v oblasti BOZP. Přednášel v kvalifikačních kurzech začínajících techniků BOZP. V posledních letech se věnuje tvorbě on-line seminářů a videoseminářů.

Je autorem systémového pojetí a odborného obsahu e-learningových projektů Školení BOZP a Školení PO, které Evropská unie ocenila titulem „Doporučený příklad“.

V roce 2012 zvítězil v prvním ročníku soutěže odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik „Profesionál BOZP“ (je držitelem dvou evropských a dvou národních ocenění). Výsledky své práce prezentuje na mezinárodních seminářích.

(PDF) PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

přesvědčit na základě kontrolních otázek (Černá, L., Kubíková, Z., 2011).

 • Jabůrková a Vlčková (2005, s. 13) uvádějí, že
 • Otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví jsou ukotveny v Zákoníku
 • práce
 • a školských předpisech a vyhláškách, ale tyto normy přesnou definici
 • pracovního nebo školního úrazu neznají. Významným předpisem, kde jsou

stanoveny odpovědnosti za úrazy žáků, je vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb.

o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

. Tato vyhláška byla vyhotovena na základě

usnesení v § 29 odst. 3 zákona č. 564/2004 (školský zákon)

 1. . Právním předpisem,
 2. který se zabývá otázkami vzniklých úrazů žáků na školách, je Metodický pokyn č.
 3. 37 014/2005-25, který má za úkol zaručit bezpečnost a také ochranu zdraví žáků na
 4. školách. Metodický pokyn je upravován Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy ČR (Nováková, Z., 2008).

 • Prachař (2009, s. 59) uvádí, že „školním úrazem se rozumí úraz, který se stal
 • studentům při vyučování ve školách, při výchově mimoškolních výchovných
 • zařízeních. Jde o úrazy studentů při vzdělávání a výchově (exkurzích, při koupání,
 • při výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních a turistických akcích, na
 • zahraničních výletech, při účasti na soutěžních přehlídkách). Za školní úraz není
 • považován úraz žáka, který se mu stane cestou do školy nebo ze školy domů“.
 • K hlavním typům úrazů ve školách se všeobecně řadí (Grivna a kol., 2003):
 • – nejrůznější způsoby pádů,
 • – poranění vzniklá na základě špatného vybavení školy,
 • – úrazy vzniklé při srážce nebo rvačce mezi spolužáky.
 • Úrazy ve školách a školních zařízeních lze rozdělit na úrazy neúmyslné
 • a úmyslné. Neúmyslné úrazy vznikají o přestávkách, a to buď na chodbách školy
 • nebo ve třídách, v hodinách tělesné výchovy, které probíhají v tělocvičnách a na
 • školních hřištích, kdy všeobecně hodiny tělesné výchovy patří k těm předmětům,
 • kde tato úrazovost patří mezi nejčastější. Úrazy v těchto uvedených případech
 • vznikají obzvlášť za nepřítomnosti pedagogického pracovníka. Úmyslné úrazy

vznikají při násilných projevech mezi spolužáky navzájem (Grivna a kol., 2003).

 1. Povinností školy je, aby důvody, které vedly ke vzniku školního úrazu, byly
 2. pečlivě vyšetřeny a na základě tohoto šetření se zjistilo, do jaké míry došlo
 3. k porušení právních a jiných předpisů, které mají vliv na to, aby nedocházelo

k ohrožování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (Černá, L., Kubíková, Z., 2011).

Při zjišťování důvodů úrazu je především nutné, aby se objasnilo, jaké okolnosti

vedly ke vzniku úrazu, a jestliže byly odhaleny i jeho příčiny, potom je zapotřebí,

Zákoník práce 262/2006 Sb. [2018-03-03]. Dostupné na:

http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace/

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, MŠMT ČR. [online].

[2018-03-03]. Dostupné na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-64-2005-sb-1

Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzděláváním [online]. [2018-03-03]. Dostupné na:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novy-skolsky-zakon-1

BOZP a PO pro školství – Extéria, s.r.o

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství je nejdůležitější oblastí, protože zde vyrůstají naše děti a je zde velký prostor na to, abychom BOZP a PO vnímali jako prioritu, ke které je třeba přistupovat s tou největší vážností. Není to jen formalita.

Je proto důležité, aby i ve školských zařízení byla dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci čili zkráceně BOZP. Většina lidí však netuší, jak BOZP je ve školství náročná a složitá.

Musí se řešit nejen bezpečnost zaměstnanců školy, ale také bezpečnost studentů, dětí a žáků, a to nejen v prostředí školy, ale taktéž na školních výletech, na dětských hřištích, v přírodě a na podobných místech.

Budete mít zájem:  Co si počít s ekzémem?

BOZP se řeší zásadně v takzvaném přípravném období, které je před začátkem nového školního roku. Během přípravného období ředitelky a ředitelé plné povinnosti, které se týkají bezpečnosti práce a které jsou stanovené zákonem.

Jaké jsou povinnosti škol v BOZP?

Školy mají celou řadu povinností, které je třeba splnit. Například musí vyhledávat, posuzovat a také zhodnocovat rizika, která jsou spojená s činnostmi nebo s pracovním prostředí ve školách.

Také se musí provést pravidelné školení (je nutné o prováděných školeních vést dokumentaci). Další povinností škol vůči bezpečnosti práce je povinnost školit první pomoc, čímž se zajistí podmínky pro poskytnutí potřebné první pomoci.

Školeni musí být nejen zaměstnanci školy, ale také žáci a studenti, kteří školu navštěvují.

K dalším povinnostem, které se týkají BOZP na školách, patří stanovení zákazu kouření na pracovišti, povinnost provádět roční prověrky BOZP na pracovištích školských zařízení, také je nutné zajišťovat pracovní podmínky pro těhotné a taky pro mladistvé osoby. K dalším povinnostem patří:

 • Povinnost řešit pracovní úrazy jak zaměstnanců, tak samozřejmě žáků a studentů, kteří školu navštěvují.
 • Povinnost vést dokumentaci k BOZP, kterou je nutné pravidelně aktualizovat (interval je stanovený na jeden rok).
 • Povinnost dbát na práva a povinnosti jak zaměstnanců, tak žáků a studentů. Je nutné, aby žáci, studenti a také zaměstnanci byli se svými právy a povinnostmi pravidelně seznamováni.
 • Povinnost provádět revize a kontroly, také povinnost udržovat používaná zařízení ve škole.

Jaké jsou povinnosti škol v oblasti PO?

Školní zařízení musí dodržovat nejen povinnosti v oblasti BOZP, ale také musí splňovat povinnosti v oblasti PO.

K nim patří povinnost zařadit činnosti do kategorie požárního nebezpečí, také povinnost vést a následně i pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany, nesmíme zapomenout na vypracování poplachové směrnice a zpracování přehledu o prostředcích požární ochrany, které podléhají pravidelné revizi a kontrolám.

Existují tři rizikové faktory ve školství

Ve školství se můžete setkat se třemi rizikovými faktory, na které je třeba si dát pozor. Prvním faktorem jsou pracovní podmínky. Je nutné, aby se dodržovalo ergonomické požadavky na pracovišti.

Dalším faktorem jsou biologičtí činitelé, čímž se myslí práce s biologickými činiteli, která musí být prováděna vždy v kontrolovaném pásmu. Třetím a posledním rizikovým faktorem ve školství jsou hygienické požadavky.

Je třeba dodržovat platné legislativní předpisy ve spojení s provozem škol a školských zařízení.

V případě, že potřebujete s BOZP a PO pomoct, obraťte se na nás – na společnost EXTÉRIA, která na základě smlouvy zajistí kompletní outsourcing služeb v oblasti BOZP a PO ve školství. Pokryje a postará se o veškeré zákonné požadavky, nebudete se tedy muset věnovat ničemu jinému, jen řízení školy.

Jaká je cena pro školy za BOZP a PO?

Naše komplexní roční služby vč. zastupování u kontrol (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomek ceny tedy od 599 Kč/měsíčně, díky velkému množství školských zařízení dokážeme mít velmi konkurenční cenu na trhu v ČR.

Právní úprava BOZP ve školství

(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá.

V odstavci 2 předmětného ustanovení nalezneme povinnost škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů.

Současně je zde zmocňovací ustanovení pro MŠMT k vydání vyhlášky, kterou se stanoví opatření právě k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Tato vyhláška však dosud nebyla vydána, neboť nebyla nalezena shoda na tom, co všechno by měla obsahovat.

Připravovaná vyhláška k § 29 odst. 2 školského zákona MŠMT v současné době připravuje vyhlášku, kterou by došlo k naplnění zmocnění v § 29 odst. 2 školského zákona.

Jedná o oblast velmi širokou a zahrnující rozličná témata – počínaje objektovou bezpečností, přes zajištění dozoru, zajištění bezpečnosti při různých akcích mimo školu apod. V první řadě je třeba rozhodnout, které všechny oblasti bude vyhláška zahrnovat.

Vyhláška by měla být připravena na půdě MŠMT do konce roku 2016, následně projde standardním legislativním procesem.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů je dále řešena v několika dalších ustanoveních. Některá se týkají např.

počtu dětí, žáků a studentů, povinností jak ze strany školy seznámit děti, žáky a studenty se zásadami bezepčnosti a ochrany zdraví, tak i povinnosti samotných dětí, žáků a studentů dodržovat pravidla stanovená školním či vnitřních řádem, povinnosti zákonných zástupců hlásit škole všechny změny, které by mohly mít vliv na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů.

Samostatnou kapitolou je pak zajišťování dozoru nad dětmi, žáky a studenty jak mezi vyučováním, tak i při akcích konaných mimo školu. Namátkou tak lze zmínit např. ust. § 23 v odst.

5, které umožňuje, aby zřizovatel školy povolil výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále ust. § 30 odst.

1 stanovuje, že součástí školního řádu či vnitřního řádu musí být kromě jiného podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Ust. § 35 zmocňuje MŠMT, aby pro mateřské školy stanovilo vyhláškou kromě jiného podrobnosti o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ust. § 65 odst.

3 Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obdoba je pak pro studenty voš v ust. § 96 odst. 3

Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práciin

ŠŤASTNÁ, Michaela. Současná a připravovaná právní úprava BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. In Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/sites/default/files/obsah/super-obsah/bezpecnost-ochrana-zdravi-ve-skolstvi-v-cr-aktualni-temata-2016/soubory/01-stastna-bezpecnost-ochrana-zdravi-deti.pdf

Budete mít zájem:  Penbene 1 500 000 – příbalový leták

Mgr. Pavel Fošum – Nové právní předpisy ve vztahu k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů

Soubor podmínek, za kterých se práce na daném pracovišti provádí, které zahrnují fyzikální, chemické, biologické, sociální a psychologické faktory ovlivňující bezpečnost zaměstnance při práci.

Stav, při němž je riziko ohrožení (osob) nebo vzniku škody vyloučeno nebo sníženo na přijatelnou úroveň.

Osoba, která dovršila patnáctý rok a nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

Předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, předpisy o bezpečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo důkazy o provedených činnostech.

MŠMT ČR

         Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) spočívá především vevytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a neohrožujícím prostředí.//  

 •         V resortu školství jsou stanovené povinnosti v oblasti BOZPdvojnásobně těžší než v jiných odvětvích, protože vedle zaměstnanců se ve školách pohybuje hlavní objektvzdělávacího procesu – děti a žáci.
 •         Problematika bezpečnosti práce ve školství je velmi složitá, protožezasahuje do mnoha speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.
 •         Zásadami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –prevencí rizik –  se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisůk zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebominimalizovat působení neodstranitelných rizik.

          Školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků přivzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb (§29 školskéhozákona).

K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizikspojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik (§§101,102a ZP).

Při stanovení konkrétníchopatření bere v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunechžáků v rámci školního vzdělávání (účast žáků na různých akcích pořádaných školou). Zároveň přihlíží k věkužáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

       Škola podle školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušnéhorámcového vzdělávacího programu, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženoklíčových kompetencí vztahující se k ochraně zdraví žáků a jejich bezpečnosti. Tyto klíčové kompetence jsouvytvářeny na základě vzdělávacího obsahu – očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacímprogramu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanémujako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí jemimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevencesociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.

      Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, při poskytováníškolských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravývývoj a předcházení sociálně patologických jevů (Vyhláška č.

 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb veškolách a školských poradenských zařízeních). Rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy,délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (§ 4 a § 5 školského zákona).

       Zaměstnavatel (ředitel školy) je povinen zajistit zaměstnancům školy školení oprávních a ostatních předpisech k zajištění BOZP při práci, které doplňují jejich odborné předpokladytýkající se pedagogické činnosti a které se vztahují k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít dostyku.  

        Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravípři práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisya dokumenty, technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o zacházení s hořlavinami,chemickými látkami a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. (§349 odst. 1 ZP).

       Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisechk zajištění BOZP při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.     

Dokumentaci k zajištění BOZP, kterou je zaměstnavatel (ředitel školy) povinen vést, tvořízejména:

 1. Doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích –  § 108, odst. 5 ZP
 2. Projektová dokumentace  kotelny – § 3 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti prácev nízkotlakých kotelnách
 3. Školní řád, vnitřní řád – § 30 školského zákona
 4. Zápisy o provedeném školení zaměstnanců – § 103 odst. 2, 3 ZP
 5. Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce – § 96 ZP
 6. Kniha úrazů – § 105 ZP a § 1 vyhlášky č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/2005 sb., o evidenci úrazůdětí, žáků a studentů
 7. Záznamy o pracovních a školních úrazech – § 105 ZP a §1 vyhlášky č. 57/2010 Sb.
 8. Evidence uznaných nemocí z povolání – § 105 odst. 6 ZP
 9. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků – čl. 7 Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti aochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže atělovýchovy čj. 37 014/2005.

Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeníchmá mimořádný význam výkon dozoru nad jejich činností.

Konkrétní úkoly a podrobnosti v péči o bezpečnost aochranu zdraví a v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízenístanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně závazné právní předpisy.

Pro oblast evidence, záznamu a hlášení úrazu byla vydána vyhláška MŠMT č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Touto vyhláškou se provádí § 29 odst. 3 školského zákona.

          Od 1. ledna 2011 platí  Nařízení vlády. č. 201/2010 Sb.,o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Kontakt:

Bc. Anna Bowersreferenttel.: +420 234 811 137

e-mail: Anna.Bowers@msmtcz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector