15 způsobů, jak využít med pro zdraví

Jakou hodnotu má včelí med?

15 způsobů, jak využít med pro zdraví

     Mnoho lidí se dívá na med – jeden z hlavních produktů včel jako na pouhou příjemnou sladkost. I když v dnešní době máme mnoho cenných a na vědeckém základě postavených znalostí o medu a jeho vztahu k fyziologii výživy a k ochraně zdraví člověka vůbec, nedokázali jsme dosud snížit vysokou spotřebu řepného cukru, která se pohybuje v Čechách kolem 40 kg na osobu a rok. Spotřeba medu je ve srovnání s okolními státy v naší republice velmi malá, ba nejnižší – asi 25 dkg na osobu za rok.

     Tato bilance nás vede k zamyšlení.

Je třeba zvážit důsledky nadměrného přetížení lidského organizmu při štěpení disacharidů řepného cukru, a to nejen vzhledem k zatížení enzymatické činnosti při asimilaci této chemické sloučeniny, ale i v souvislosti s chorobami dneška.

Fyziologové dnes přičítají vysoké spotřebě řepného cukru značný podíl viny na vzniku a průběhu tzv. civilizačních chorob a považují stoupající spotřebu cukru za největší zlo v lidské výživě.

     Naproti tomu včelí med obsahuje převážně monosacharidy, glukózu – cukr hroznový a fruktózu – cukr ovocný, v různém množství a poměru podle zdrojů včelí pastvy. Těchto jednoduchých cukrů organizmus člověka téměř bezpracně a bez enzymatické zátěže využívá; přeměnu cukrů v celém chemickém koloběhu obstarávají včely.

Dále med obsahuje:

 • dextríny
 • oligosacharidy, což jsou cukry, skládající se z více než dvou až deseti jednoduchých cukrů
 • vodu
 • bílkoviny, kterých je v medu 0,1 – 0,5 %. Jejich obsah je různý podle původu medu.
 • enzymy
 • inhibin
 • vitamíny A, B1, B2, B6, B12, C, D, H, K, E, P
 • vonné látky
 • barviva – karoten, flavony
 • pylová zrnka
 • různé minerální látky: vápník, fosfor, draslík, sodík, chlór, síra, hořčík, železo, křemík, mangan aj.
 • včelí mateří kašičku
 • volné organické kyseliny
 • aminokyseliny

Med je nejen vynikající potravinou, ale i pomocným lékem na mnohé nemoci. Používá se při léčbě

 • nemocí srdce,
 • jater,
 • žaludku,
 • střev,
 • ledvin,
 • močového ústrojí,
 • chřipkových onemocnění,
 • černého kašle,
 • tuberkulózy plic.
 • Požíváním medu se také
 • rozšiřují krevní cévy,
 • což je důležité při léčbě vysokého krevního tlaku.

Také se doporučuje přikládat med na

 • rány
 • a popáleniny.
 • V plastické chirurgii při
 • transplantaci kůže zjistili, že rány se rychleji a bez komplikací hojí, když pacient dostává stravu doplněnou medem. Med je účinnou látkou
 • při otravách, hlavně houbami, protože krev otrávených ztrácí největší část glukózy, která se vhodně nahrazuje medem.
 • Medem podávaným před spaním se mírní
 • nervová vyčerpanost
 • a léčí nespavost.

     Z tohoto důvodu používáme ke slazení pokrmů výhradně včelí med, a to domácí přímo od včelaře, ne však z obchodu, kde je zpracováním i skladováním znehodnocený. 

     Med nesmí být zahřátý na teplotu vyšší než 46°C, jinak ztrácí většinu vitamínů a enzymů, takový med je již nestravitelný pro naše tělo, je bezcenný.

     Med je cennou potravinou ve výživě dětí. Ideálně se v něm doplňují vlastnosti léčebného a výživného charakteru. Med, hlavně tmavý, svým obsahem železa a mědi zvyšuje obsah krevního barviva (hemoglobinu) a podporuje tvorbu krve. Má velký vliv na růst a přírůstky.

     Mnozí vědci prováděli různé výzkumy. Např. Wetzel na základě důsledných lékařských pozorování dokázal, že vitamín B12 nacházející se v medu a podávaný v dávkách 10 mikrogramů dětem slabého vzrůstu přispěl k růstu, fyzické síle, zvyšování hmotnosti a k povzbuzení chuti k jídlu.

     Dorval (Montreal – Kanada) dělal mnohé pokusy s požíváním medu u dětí. U anemických a tělesně slabých dětí zjistil po podávání 30 g medu denně zvýšenou hladinu hemoglobinu o 8 až 25 % a zvýšení hmotnosti o 2 až 6 kg. Tyto výsledky připisoval kromě cukru obsahu minerálních látek, železa, vápníku, fosforu a enzymů nacházejících se v medu.

     Damede zjistil příznivé účinky medu, hlavně u malých dětí při podrážděních a žaludečně střevních zánětech. Přímo zachraňující účinky měl med při smrtelných průjmech kojenců.

     Med se může podávat kojencům už od prvního týdne života v malých dávkách.

     Energetická hodnota ředěného kravského mléka je nižší než energetická hodnota ženského mléka. Rozdíl se vyrovnává přislazování 5 – 7 % cukru. Běžně se přislazuje řepným cukrem sacharózou.

Tento cukr v porovnání s jednoduchými cukry medu velmi zatěžuje trávicí orgány dítěte. Kromě toho průmyslně vyrobený řepný cukr už neobsahuje vitamíny, enzymy, minerální látky a další vzácné látky nacházející se v medu.

Z uvedeného vyplývá opodstatněnost používání medu jako sladidla v umělé výživě kojenců, a to v množství 6 – 8 procent.

     Z těchto důvodů je vhodné používat ke slazení všech pokrmů dětí, ale i dospělých domácí včelí med.

     Medu užívali naši předkové po tisíciletí. Neznali chemické složení ideálních cukrů, které jsou v medu obsaženy, nevěděli o přítomnosti látek, jež mají schopnost pozastavit růst a množení baktérií.

Věděli však, že med čistí rány, že se ho používá proti zánětům a spáleninám a že je ideálním konzervačním prostředkem.

Svědčí o tom mnoho důkazů z historie, například i nedávný nález zkrystalizovaného medu v egyptských pyramidách; tento med je i po 3000 letech jedlý a zachoval si v prostředí chladu a temna vysokou biologickou hodnotu.

Na základě pylových analýz bylo dokázáno, z kterých rostlinných nektarových zdrojů pocházel. Uchování kvalitního medu se připisuje nejen ideálnímu skladování, ale i vysoké koncentraci cukrů jako konzervačního činitele (kolem 80 %), kyselému prostředí (vliv obsahu přírodních kyselin, ve kterém se nedaří baktériím), dále přítomnosti kyseliny mravenčí a látek s inhibičními účinky.

     Tyto inhibiny jsou neobyčejně citlivé na teplo a světlo, obdobně jako ostatní biologicky cenné látky v medu, jejichž znehodnocením se i med může stát umělým sladidlem, stejným jako řepný nebo třtinový cukr. Proto se med nesmí vystavovat světlu a teplotě vyšší než 46 °C.

     Ruští vědci se pomocí dotazníkové akce informovali o způsobu života lidí starších než sto let na území Ruska. Mnozí z těchto dlouhověkých lidí byli pastevci žijící v oblastech vyšších nadmořských výšek, ve velké míře byli mezi nimi i včelaři.

     Takzvané “léčivé síly v úle” se vysvětlují i výskytem minimálního množství baktérií v bezprostřední blízkosti úlu.

Baktericidnost je studována i v souvislosti s účinky propolisu, který včely přinášejí do úlů v podobě pryskyřičné látky z pupenů topolů a ovocných i jehličnatých stromů a který se v posledních letech stává předmětem jednání mezinárodních vědeckých setkání farmakologů a humánních i veterinárních lékařů.

     Za druhé světové války, jak uvádí ruský lékař profesor V. A.

Petrov, používalo přes 40 klinik v Rusku medu jako antiseptika při zraněních, protože byl velký nedostatek obvazového materiálu a dezinfekčních prostředků.

Důkazů o významu medu ve výživě člověka, převážně v pooperačních stavech, dále v potravě dětí a starších lidí, a vůbec o účincích medu jako léku, máme velmi mnoho – z klinik i léčebných ústavů celého světa.

Které druhy medu považujeme za nejlepší? 

     Každý med má svou charakteristickou chuť a vůni závisející na zdroji včelí pastvy a na způsobu skladování. Rozeznáváme medy květové (nektarové), medovicové (tzv. spadkové nebo lesní) a smíšené, které obsahují podíl jak květových, tak medovicových medů.

     Podrobným průzkumem snůškových oblastí naší republiky jsme se zabývali na včelařském pracovišti Vysoké školy zemědělské v Brně od roku 1967.

Bylo prozkoumáno na tisíc vzorků medů z různých oblastí Moravy, Čech a Slovenska za použití nové metody rozboru na základě kvantitativních a kvalitativních pylových analýz.

Studiem pylových zrn v medu se výzkumní pracovníci na celém světě zabývali již ke konci minulého století, ale vědecký základ dostal tento výzkum až po prostudování forem a tvaru pylových zrn jednotlivých rostlin pod mikroskopem.

Většina pylu se totiž dostává do medu tím způsobem, že napadá do nektaru, který je vylučován v témž květu rostliny, a s ním je pyl včelou přenesen při snůšce do úlu. Na základě toho se dá rozpoznat, z kterých rostlinných zdrojů med pochází a jakým podílem je určitá rostlina v medu zastoupena.

     Z výsledků pylových mikroskopických analýz medů vyplynulo, že naše tuzemské medy můžeme obecně charakterizovat jako vícedruhové, pocházející z několika nektarových zdrojů s větší či menší příměsí medovice až k čistě lesním medům. Pylové spektrum jednotlivých lokalit se značně liší, lze vytipovat oblasti s jednodruhovými medy, např.

medy jižního území Slovenska a jižní Moravy představují snůškovou oblast akátovou, dále existují menší snůškové oblasti z ovocných stromů, řepky, jetelů, maliníku, lípy apod.

Druhová skladba medů je velmi variabilní vlivem závislosti zdrojů včelí pastvy na koncentraci a specializaci rostlinné výroby jednotlivých zemědělských oblastí a kooperačních celků.

15 způsobů, jak využít med pro zdraví

     Značnou část území naší republiky tvoří snůškové zdroje medovicové. Jsou to např. Drahanská vysočina, Jeseníky, Beskydy a jižní a jihozápadní Čechy. V lesích, které tvoří třetinu našeho území, máme velké skryté rezervy včelí pastvy. Množství medu z lesních oblastí závisí na optimálních podmínkách pro přemnožení producentů medovice, tj.

stejnokřídlého hmyzu – mšic, červců apod. Ke gradaci těchto producentů dochází v nepravidelných intervalech v těsné závislosti na biotických a abiotických faktorech. Med lesní je tvořen zcela odlišným způsobem než květový.

Zatímco při návštěvě květů saje včela nektar, který invertuje a zahušťuje na med, u lesních medů využívá rostlinných šťáv ze sítkovic listnatých a jehličnatých stromů nepřímo. Rostlinné šťávy nejprve procházejí speciálně uzpůsobeným zažívacím ústrojím stejnokřídlého hmyzu.

Přebytečné cukry jsou potom mšicemi a jinými druhy tohoto hmyzu vylučovány a teprve druhotně odebírány včelami. V medovicových medech jsou kromě jednoduchých cukrů zastoupeny i polysacharidy v širším cukerném spektru. Lesní medy jsou bohatší na stopové a minerální látky, především železo, mangan, draslík, vápník a kyselinu fosforečnou.

Přičítá se jim význam pro tvorbu krve, především hemoglobinu, pro vývin kostí a zubů u dětí a vliv na látkovou přeměnu a nervový systém. Naproti tomu medy květové se považují za dietetické; obsahují vyšší podíl bílkovin.

     Často se setkáváme s dotazy na pravost medu, obvykle v souvislosti se zkrystalizováním. Proces krystalizace medu je běžný u všech medů s vyšším obsahem hroznového cukru – glukózy. Proto medy lipové, řepkové, jetelové, medovicové a vřesové po určité době od vytočení zkrystalizují, zatímco jednodruhový med akátový s vyšším podílem fruktózy – cukru ovocného – nezkrystalizuje nikdy.

     Také proces inverze cukrů v medném volátku včely při přinášení nektaru nebo medovice do úlu je velmi zajímavý. Volátko je vlastně biochemická laboratoř; včela dokáže z obsahu medného volátka (20 – 50 mg) zinvertovat během 30 minut asi polovinu obsahu sladiny.

Přitom pro získání 1 kg nektaru, který přinese do úlu, musí navštívit i několik miliónů květů. Často nalétá včela za snůškou až 100 km za den. Sama by to nedokázala.

Budete mít zájem:  Zlomenina Lícní Kosti Léčba?

Ve včelím společenství šedesáti až osmdesáti tisíc včel v době vrcholného rozvoje včelstva a při dokonalých informacích o směru a vzdálenosti pastvy, jichž se včele dostane prostřednictvím tanců na plástech, jsou však tyto výkony možné.

     Výnosy medu v našich klimatických oblastech s krátkou snůškou se pohybují kolem 7 kg na včelstvo. Je to malá produkce ve srovnání s produkčními možnostmi včelstev z oblastí se stálými snůškami, jako jsou Kanada, Austrálie apod. Přesto jsou naše tuzemské medy v zahraničí velmi ceněny a slouží i k obohacování méně kvalitních latinskoamerických medů.

      Přesné normy vypracované na základě evropské regionální normy, vydané Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) jako Codex alimentarius, vymezují kritéria jakosti medu a základní požadavky na hygienu při jeho získávání a prodeji.

     U nás se med považuje více za lék – přírodní drogu. Ve správné výživě by se však měl ve větší míře uplatňovat i jako potravina, a to nejen v nemocnicích, ale i v jídelnách a v domácnostech.

15 způsobů, jak využít med pro zdraví

Včelí úl – Křemže / Chlumeček

Jak v kuchyni využít med

Med je včelí produkt, to jistě všichni víte. Jaké je využití medu v kuchyni a v jakých receptech ho můžeme nalézt, se dozvíte v následujícím medovém článku.

Med je hustá kapalina, kterou vytvářejí včely sběrem a zahušťováním nektarů z květů, nebo látek ze mšic, zvaných medovice. Podle toho se dělí na květový med a medovicový neboli lesní med.

Med obsahuje velmi malé množství vody (přibližně 14 – 18%), nevznikají v něm tím pádem žádné organismy a je tedy lehce skladovatelný.

Dále jsou v medu obsaženy převážně cukry: fruktóza a glukóza (kolem 30%), sacharóza (přibližně 1%) a ostatní cukry (kolem 9%).  Med rovněž obsahuje některé minerály, jako je draslík, sodík, vápník, hořčík a další.

Množství jednotlivých látek se u obou druhů medu liší vždy o několik procent.

Med se dnes většinou získává pomocí odstředivé síly v medometu, který byl vynalezen v roce 1865. Dříve se med jedl i s plásty, lisoval se, nebo se také nechal odkapat. Tyto metody nejsou však ideální.

Med a naše zdraví

Odjakživa se med využívá jako alternativní prostředek k léčení. Díky antiseptickým účinkům může ideálně v kombinaci s citronovou šťávou snižovat příznaky při nachlazení.

Dále je prokázáno, že med pomáhá při utišení kašle a nespavosti, či při trávicích problémech. Kromě toho med díky obsahu cukrů dodává našemu tělu potřebnou energii a pomáhá i proti stresu.

Také již staří Egypťané a další národy využívali med nejčastěji při léčení popálenin a podobných zranění.

Med jako sladidlo

Med má své nezaměnitelné místo v kuchyni. Zaměnit jím ale můžete například cukr nebo jiná sladidla. Do té doby, než se v Evropě začal používat třtinový a řepný cukr, se sladilo pouze medem. Dodnes je velmi oblíbené popíjet čaj slazený medem, získá totiž úplně jinou chuť, než když ho osladíte pouze cukrem.

15 způsobů, jak využít med pro zdravíZkuste medem osladit také zázvorový čaj.

Medové nápoje

Kromě čaje lze med využít i ve studených nápojích. Kupříkladu med se přidává do domácí zázvorové limonády či do dalších nápojů, jako je smoothie, které lze připravit několika způsoby: avokádové smoothie, kiwimangové smoothie a další.

Nesmíme opomenout dříve velmi oblíbenou a tradiční medovinu. Dnes se s její domácí podobou setkáváme převážně na různých městských slavnostech.

Skvělý na pečení

Med je díky svým vlastnostem vhodný pro pečení. I při pečení ho lze využít vícero způsoby – jednak při pečení masa či zeleniny, kdy med výrazně dochutí pokrm a u masa vytvoří příjemnou křupavou kůrčičku, a také při pečení sladkých pokrmů, jako je medovník, medové trubičky či tradiční perník.

15 způsobů, jak využít med pro zdravíPokud chcete získat jemné maso s medově sladkým nádechem, vyzkoušejte recept na křupavé kuře s medovým lilkem, pečený bůček či medovou kachnu s jablky. 

Pokud máte zálusk na jemně nasládlou lahodnou pečenou zeleninu, připravte si pečenou petržel na medu s česnekem nebo třeba medové papriky plněné sýrem.

Med na grilu

Med se na grilu objevuje v podobě přísady do nejrůznějších marinád, kde ho kombinujeme, obdobě jako v jiných pokrmech, s dalšími ingrediencemi jako jsou chilli, hořčice, česnek nebo balzamikový ocet pro dosažení té nejlahodnější chuti.

V medové marinádě se nejčastěji griluje kuřecí maso, díky jeho méně výrazné chutí se totiž do něj nejlépe vtáhne medová chuť. Příkladem mohou být medové kuřecí paličky na grilu či kuřecí špízy.

Velmi často se takto grilují i kuřecí křídla, která jsou doplňována nejrůznějšími dipy a omáčkami.

Obdobně se v medu griluje vepřové maso a dokonce i zelenina, která se v průběhu grilování polévá medovou marinádou.

Salátové dresinky

Med rovněž bývá nepostradatelnou součástí dresinků mnoha zeleninových salátů v kombinaci s dalšími surovinami. Saláty jsou pak díky jemně nasládlé chuti dresinku neodolatelné. Dokazuje to například recept na rukolový salát s gorgonzolou, salát se slaninou a bílými fazolemi nebo těstovinový salát s čerstvými rajčaty.

 

12 skvělých způsobů jak využít med pro zdraví a krásu

15 způsobů, jak využít med pro zdraví

Med je výtečný jako zdravější alternativa slazení, báječně chutná na chlebu s máslem, ale tím to určitě nekončí. Med má všestranné využití a podporuje zdraví i krásu. Přinášíme vám 12 skvělých tipů, jak tento přírodní produkt využít na maximum.

Kvalitní med je bohatý na antioxidanty, je antibakteriální a protizánětlivý, což z něj činí skvělého pomocníka pro vnitřní i vnější využití.

Potřebovat budete pouze 1 žloutek, 1 polévkovou lžíci medu a 2 lžíce kokosového oleje, abyste vytvořili super výživnou masku, která se hodí jak na obličej, krk a dekolt, tak i na vlasy.

Je vaše kůže po oholení podrážděná? Med má zklidňující účinky a může pomoci zklidnit podrážděnou pokožku. Vydejte se tedy do kuchyně, uchopte skleničku s medem a šup s ním na pokožku. Nechte jej chvíli působit a opláchněte vlažnou vodou.

Při manikúře je zcela běžné ošetření kůžičky kolem nehtů. Ta by se neměla správně stříhat, ale pouze zatlačovat pomerančovým dřívkem. Je-li však vaše kůžička kolem nehtů tvrdá, půjde to jen těžko. S tím pomůže lžička medu, lžička jablečného octa a lžička kokosového oleje. Tuto směs masírujte do kůžičky a nechte 10 minut působit, pak umyjte teplou vodou a hurá na zatlačování kůžičky.

Ať je léto nebo zima, měl by člověk pečovat o své rty. Před spaním namažte své rty medem a snažte se je neolizovat. Vaše rty se krásně zjemní a vyživí.

Lžička medu před tréninkem nahradí pověstný banán. Pomůže uvolnit pomalý a stálý proud glukózy do krve, což při cvičení vede ke zvýšení energie.

Směs vytvořená z medu, skořice, olivového oleje a vody vám pomůže přírodní cestou zesvětlit vlasy. Samozřejmě nečekejte radikální zesvětlení, ale spíš rozjasnění a jemné „promelírování“. Pro lepší představu mrkněte na video.

Med má jak už jsme si zmínili antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti, což z něj činí skvělou léčivou pomůcku. Pokud jste se spálili, nejprve pusťte na popálené místo studenou vodu, po dobu 5 minut oblast ochlazujte. Poté potřete místo kvalitním medem. Med používejte i nadále, než se popálení zahojí.

Není moc příjemné se probudit po těžké noci s kocovinou. Pokud to krapet přepísknete, dejte si před spaním pár lžic medu a vlažné vody. Po probuzení můžete ještě zopakovat.

Znovu připomínáme protizánětlivé a antibakteriální účinky medu, které jsou výtečné pro léčbu akné. Trápí-li vás akné, zařaďte med do svého stravování a aplikujte jej na problematické partie.

Pokud je vám špatně, zkuste zalít horkou vodou nastrouhaný zázvor a nechat jej vyluhovat, pak přidejte med a teplý nápoj vypijte.

Med má úžasný účinek na pokožku. Ne nadarmo se med používá při detoxikační masáži. Přidejte do své koupele polévkovou lžíci medu, půl polévkové lžíce kokosového oleje a můžete se těšit na jemnou a hebkou pokožku.

Z medu, mléka a oleje si můžete udělat i domácí zábal na ruce. Tato maska neprospívá pouze pokožce, ale i nehtům.

Obrázek: pixabay.com

 • cvičení
 • kocovina
 • krása
 • lázeň
 • maska
 • med
 • ruce
 • spáleniny
 • zábal
 • zdraví

Med v lidovém léčitelství: přinášíme vám 15 vyzkoušených rad a doporučení

… Med působí dobře na deprese a snižuje škodlivé působení kávy, cigaret a alkoholu na lidský organismus. Měli by ho užívat dospělí i děti. Je doporučen především lidem, kterým věkem slábne srdeční sval a ve větší či menší míře se modifikuje.

Zde je slíbených patnáct vyzkoušených rad a doporučení…

1. – při rekonvalescenci po různých onemocněních:

Boj s nemocí je námaha, organizmus potřebuje spoustu energie. Přidávejte med do mléka.

2. – při zánětech horních cest dýchacích:

Med pomůže – podaný v teplém mléce nebo čaji s citronem – proti infekci.

3. – při žaludečních vředech vzniklých překyseleností žaludku:

Med snižuje sekreci žaludečních šťáv na polovinu. Na lačný žaludek užívejte 1 lžíci denně.

4. – při nespavosti:

Před spaním si dejte kávovou lžičku medu. Večeřet by se mělo již v 17 hodin.

5. – při onemocnění jater a žlučníku:

Med usnadňuje léčení ovocnými cukry. Při zánětu žlučníku může pravidelným užíváním medu dojít k jeho uklidnění.

6. – při žloutence:

Doporučuje se užívat denně med, případně ho míchat s ovocnými šťávami a vodou.

7. – při nedostatku krevního barviva (hemoglobinu):

Doporučuje se tmavý med, který obsahuje více železa, mědi a hořčíku. Denně dávat do mléka nebo do čaje 2 ořechy a lžíci medu. Při chudokrevnosti má velmi dobré výsledky.

8. – na přecitlivělé nervy:

Nejlépe lžíci medu ráno na lačný žaludek a lžíci medu večer před spaním.

9. – na pálení žáhy:

Med se užívá namísto jedlé sody.

10. – při zácpě:

Před spaním si dejte kávovou lžičku medu – upravuje stolici.

11. – při cukrovce:

Neškodí užívat denně kávovou lžičku světlého medu při dodržování ostatní diety.

12. – při poruchách trávení a plynatosti:

Med upravuje trávení a zamezuje vzniku bolesti.

13. – při nadbytku tuku v lidském organismu:

Med obsahuje enzymy, které podporují trávení. Je tedy částečně prostředkem proti otylosti!

14. – v těhotenství:

Ženy mají zkonzumovat alespoň 5 kg medu v průběhu těhotenství. Plod tak dostane látky potřebné ke zdárnému vývoji.

Budete mít zájem:  Jídlo pro nejmenší děti - dobrý byznys

15. – novorozeňata a starší děti:

Je vhodné sladit i kojeneckou stravu květovým medem. Obavy z průjmu jsou zbytečné. Med je prospěšný pro děti v každém věku. Není pravda, že med způsobuje zubní kaz u dětí – naopak, med zdraví dětí velmi prospívá.

Pravidelná konzumace medu je důležitá pro předcházení různým onemocněním. Ve spotřebě medu máme co dohánět. Nejen v Evropě. Japonci se dožívají nejvyššího průměrného věku na světě. A v Japonsku se také spotřebuje nejvíce medu na hlavu.

Zdroj: http://www.vitalia.cz/clanky/15-zpusobu-jak-vyuzit-med-pro-zdravi/

Med: Kdy pomůže vašemu zdraví a kdy vám může naopak ublížit?

Zdroj: Teresa Kasprzycka / Shutterstock.com

05. 10. 2020 | Doba čtení 3 minuty

Léčivé účinky medu jsou velmi široké. Užívat jej můžeme nejen preventivně, ale i jako pomoc při řadě zdravotních obtíží. Přesto jsou určité situace, kdy bychom se měli konzumace medu vyvarovat.

Vysoký krevní tlak

Med obsahuje látku acetylcholin, která rozšiřuje drobné cévy a tím snižuje tlak. Léčba vysokého tlaku však patří zcela do kompetence lékaře – ovšem pokud budeme dodržovat všechny jeho pokyny a pravidelně užívat předepsané léky, můžeme si vypomoci i medem.

Lze s úspěchem využít i účinek bylinek a denně pít šálek čaje z květu hlohu slazený lžící medu. Tuto léčbu je lepší praktikovat v ranních nebo dopoledních hodinách, večer již vhodná není, protože by během noci mohlo dojít k příliš velkému poklesu krevního tlaku.

Poruchy trávení

Nejenže med dodává tělu energii, aniž by zatěžoval trávicí soustavu, ale navíc dokáže povzbudit činnost střev při vleklé zácpě a naopak zklidnit střevní pohyb u neinfekčních průjmů.

Dextriny obsažené v medu hojí poraněnou sliznici, a proto se med používá při vředové chorobě žaludku, dvanácterníku nebo sliznice tlustého střeva.

Pravidelné pití medové vody ráno nalačno (viz preventivní užívání medu) dokáže nejen snížit intenzitu a frekvenci obtíží, ale i urychlit hojení žaludečních nebo dvanácterníkových vředů.

Preventivní užívání medu

Doporučuje se užívat denně nalačno půl hodiny před snídaní jednu polévkovou lžíci medu. Vhodné je med rozpustit ve vlažné vodě nebo čaji, protože neředěný může někdy vyvolávat pálení žáhy, někdo zase nemá rád jeho vysoce sladkou chuť.

Manukový med pochází z balmínu košťatého (Leptospermum scoparium). Zdroj: Liga Cerina / Shutterstock.com

Med pro dobré usínání

Při problémech spíše neurotického charakteru (nespavost, nervozita, předrážděnost, neklidný spánek) je lépe denní dávku medu užívat večer před spánkem. V tomto případě je vhodné med rozpustit ve vlažném mléce, protože mléčné bílkoviny med částečně váží a zklidňující účinek medu je tak dlouhodobý.

Pro koho med není vhodný?

Med by pochopitelně neměli konzumovat lidé s alergií na něj. Sporné je také užívání medu při tak rozšířeném onemocnění, jako je cukrovka, a to i přesto, že med nijak dramaticky nerozkolísá hladinu cukru v krvi.

Lékaři v tomto případě med zakazují hlavně proto, že základem úspěšné léčby cukrovky je dieta – pacient musí prakticky odvyknout sladké chuti.

Užívání i malého množství vysoce sladivého medu by chuť na sladké spíše podpořilo a tím pacientovi znesnadnilo dodržování dietního režimu.

Český svaz včelařů, z.s. základní organizace Nejdek

MED

Zajímavý článek o falšování medu a jeho pozadí v reáliích ČR napal Jan Brož, redaktor Euro.cz  – Drsný sladký byznys. Falšování medu je stále rozšířené – Více na: https://www.euro.cz/byznys/drsny-sladky-byznys-1433252

Aktualizováno:
3.1.2019

První letošní snůška medu byla slušná, ta druhá už však byla výrazně slabší, říká k letošní sezoně Jiří Toman ze včelařského družstva Apis. Jak dodává, u včelařů se projevovali hlavně velké lokální rozdíly.

Někteří z oslovených včelařů si první snůšku pochvalují, jiní naopak tvrdí, že byla mizerná. „Byly velké lokální rozdíly. Takže i chovatelé, kteří mají svá včelstva pár kilometrů od sebe, mají zcela rozdílné zkušenosti. Jeden byl s první snůškou spokojený, druhý nevytočil skoro nic,“ vysvětluje Jiří Toman.

Robert Chlebiš z farmy Med Chlebiš v Šilheřovicích rovněž mluví o průměrné až podprůměrné snůšce. „Mám zprávy od kolegů včelařů z Beskyd, kteří se netají tím, že tak slabý rok dlouho nepamatují. Je pravda, že to počasí včelkám letos moc nepřálo,“ uvedl Robert Chlebiš.

Jedenadevadesátiletý včelař Ivan Korba ze Slezské Ostravy se stará o pět včelstev a letos med stáčel jen jednou. „Moc toho ty včelky nenanosily, takže ten rok dopadl z pohledu snůšky bídně. Třeba ten příští bude lepší,“ dodal Ivan Korba.

Zákazníci se podle včelařů musejí připravit na to, že si za med připlatí. V současnosti se kilogram květového medu prodává od 185 do 200 korun, pokud lidé nakupují med od menších chovatelů, pořídí med i za 150 či 160 korun.

V průběhu letošního roku šly ale podle Jiřího Tomana ceny medu nahoru o deset až patnáct procent. Robert Chlebiš je přesvědčen, že pokud včelař nabízí zákazníkovi kvalitní med, je cena 200 korun odpovídající.

„Už staří včelaři říkali a objevovalo se to i v dobové literatuře, že cena kilogramu medu byla zhruba stejná jako cena másla.

Když sleduji současné ceny másla v obchodech, tak by ta cena 200 korun u medu odpovídala,“ dodal Robert Chlebiš.

Včelám začíná nový rok v polovině léta

V současnosti už včelstvům i jejich chovatelům začalo období, kdy připravují včelstva na zimu. „Příroda už včelám moc nektaru nenabízí. Je proto třeba začít včelstva přikrmovat.

Používá se k tomu cukerný roztok.

Ten se připravuje tak, že se tři kilogramy cukru rozpustí ve dvou litrech vody,“ upřesňuje Jiří Toman a dodává, že zkušení chovatelé nechávají včelám i dostatečnou zásobu vlastního medu.

Včelaři už musejí od července také pečlivě sledovat spad roztočů varroa a v případě většího výskytu jej musejí okamžitě likvidovat.

Zdroj: http://www.agris.cz/clanek/197096

Aktualizováno:
28.7.2018

V lednu 2016 pro účely diplomové práce připravila studentka Česká zemědělské univerzity v Praze  pí. Natálie Elizues dotazník k preferencím  spotřebitelů při nákupu medu. Přestože na dotazník odpovědělo jen 74 respondentů, přináší zajímavé informace. Více si můžete přečíst ZDE

7 způsobů, jak použít med pro lepší pleť, vlasy a nehty

Med používáme zejména v kuchyni, když si chceme trochu osladit život. Věděla jste ale, že tento žlutý zázrak může mít skutečně skvělé účinky na vaši pleť, vlasy či nehty? Máme pro vás tipy na sedm DIY produktů, které si z medu jednoduše vyrobíte doma.

Sladký balzám na rty

Med dělá divy při zklidňování suché pokožky a popraskaných nehtů. Společně s včelím voskem bývá často ingrediencí v různých balzámech a krémech.

Smíchejte jednu lžíci medu se třemi lžícemi včelího vosku a se třemi až pěti lžícemi oleje (může být mandlový, levandulový, jojobový, nebo dokonce slunečnicový), abyste dosáhla požadované konzistence balzámu.

A pamatujte, že si tuhle směs budete dávat na svou pleť, takže si určitě kupte med, o němž víte, odkud pochází a co v něm je.

Včelí královna peelingů

Přibývání bakterií může vést ke stále problémovější pleti. Proto je dobré si asi tak jednou až třikrát týdně dát masku nebo použít nějaký peeling, aby vaše pleť vypadala stále zdravě. Med má antibakteriální vlastnosti, které předcházejí tvorbě bakterií, a jeho enzymy mohou přirozeně pročistit a rozjasnit pokožku.

Vytvořte si svůj vlastní peeling nalitím medu na talíř – takové množství, jaké byste použila skutečného peelingu – a promíchejte ho s cukrem, toho použijte asi tak jednu třetinu množství medu. Krouživými pohyby si směs aplikujte na obličej, nechte působit asi 5 až 10 minut a pak opláchněte.

Přirozené melíry

Jak už jsme zmínili dříve, enzymy medu, stejně jako citrónu, dokáží pročistit a rozjasnit pokožku – to stejné platí o vlasech! Efekt je skutečně super-přirozený, funguje nejlépe hlavně na světlých vlasech, ale i u tmavších může zapůsobit, jen to chce více trpělivosti.

Med má nespočet barevných variant. Barva medu, jakou si vyberete, se pak světle odrazí na vašich vlasech. Pokud chcete o odstín blonďatější barvu, zvolte med žluté barvy a smíchejte ho se dvěma lžícemi citrónu.

Jestli máte náladu spíš na karamelové až červené podtóny, vyberte si raději jantarový – žlutohnědý med a přidejte dvě lžíce skořice. Potom aplikujte na vlasy a nechte působit přes noc (třeba s koupací čepicí).

Jestli jste tmavovláska, možná budete muset proces zopakovat ještě jednou.

Hydratační krém

Med je takový přírodní zvlhčovač, jednoduše zadržuje vodu tím, že bere vlhkost ze vzduchu. Hydratační krém si můžete vyrobit tak, že si na sebe nanesete med jako pleťovou nebo tělovou masku a necháte působit 15 až 20 minut.

Voňavý šampón

Hydratační účinky, které má med na vaši pleť mohou být přínosné i pro vaše vlasy, a to zejména pro suché konečky.

Zvlhčující vlastnosti medu pomohou obnovit hladkost a jemnost vlasů a pro vás, které jste fanynkami organických beauty produktů, je tohle odteď váš nejlepší možný šampon.

Rozpusťte dvě lžíce medu v šálku teplé vody, aplikujte na temeno hlavy a krouživými pohyby vmasírujte do vlasů. Nechte alespoň 10 minut působit jako masku a pak opláchněte. Ta úžasná vůně je pak už jen bonus.

Krém na ruce a nehty

Teď už byste to měla vědět s jistotou: med = vlhkost. Takže pokud máte cokoliv suché, rozpraskané nebo mdlé, dejte si na to med. To funguje i pro vaše ruce a nehty.

Tu stejnou masku, kterou můžete použít pro suchou kůži, stačí smíchat s trochou kokosového oleje a použít na kůžičku kolem nehtů či celé ruce – je to perfektní péče před manikúrou.

Luxusní olej do koupele

Dejte si detox jak pro svou kůži, tak smysly. Rozpusťte dvě lžíce medu v šálku horké vody a nalijte si je do koupele.

Toto kouzelné ochucovadlo je totiž plné antioxidantů, a proto je ideální pro detoxikaci kůže a předcházení oxidačnímu stresu. Oxidační stres je hlavní příčinou nemocí a časného stárnutí.

Je to vlastně moment, kdy má vaše tělo nedostatek antioxidantů, které obsahují určité potraviny.

 • Tweet
 • Whatsapp

odborný časopis

Podle písemných dokumentů se med na našem území produkuje od 5. století n. l. Včelařské patenty byly vydány v roce 1775 pro Moravu a Slezsko a o rok později 1776 pro Čechy. 

SLOŽENÍ MEDUBěhem zrání se mění nejen konzistence, ale i chemické složení původních surovin. Sacharóza se štěpí na jednodušší cukry (hlavně fruktózu a glukózu) a současně z jednoduchých cukrů vznikají cukry složitější.

Budete mít zájem:  Partneři Klubu Pevného Zdraví?

Med pak dále obsahuje na tisíce dalších užitečných látek – dodnes se vědcům nepodařilo všechny popsat a odhalit. Nejspíš i proto, že co med, to originál.

Med je totiž produkt, jehož složení závisí na neustále se měnících přírodních podmínkách.

HLAVNÍ SLOŽKY MEDU

• Fruktóza 30 až 38 %  • Glukóza 26 až 33 %  • Sacharóza 1 až 5 %  • Vyšší cukry 1 až 10 %  • Voda 17 až 18 %  • Enzymy 0,1 až 0,6 % (glukozooxidáza, fosfatáza, invertáza, diastáza, kataláza)  • Vitamíny 0,1 % (kys. pantotenová, B1, B2, B3, biotin, C)  • Minerály 0,1 až 1,0 % (mj.

draslík, sodík, vápník, hořčík, železo, fosfor, síra, mangan, zinek, měď)  • Organické kyseliny 0,1 až 0,5 % (mj. pyrohroznová, glukonová, jablečná, citronová)  • Aminokyseliny 0,1 až 0,5 % (mj.

fenylalanin, prolin, alanin, valin)  • Hormonální látky (noradrenalin, acetylcholin, adrenalin, dopamin, látky z mateří kašičky)  • Barviva (mj. rutin, kverutin, akacetin) 

 • • Vonné látky (diacetyl, acetaldehyd a další) Vzhledem k obsahovým látkám není divu, že je med často nazýván elixírem zdraví a dlouhého žití.
 • ČESKÝ MED

Musí splňovat přísná kritéria:  • Obsah vody v medu nesmí být více než 18%.  • Obsah hydroxymethylfurfuralu nesmí být více jak 20 mg/kg. Hydroxymethylfurfural vzniká při zahřívání glukózy a fruktózy. Jeho přítomnost v medu poukazuje na stáří či zahřívání medu.  • Obsah sacharidů nesmí být více jak 5%. 

• Med musí pocházet z České republiky a nesmí mít příměsi cizího medu Občas narazíme na bio med. Tento pojem je však zcestný, protože pravý med nesmí být nijak upravený ani ošetřovaný. Takže každý nezávadný med je bio.

DRUHY MEDUKVĚTOVÝ MED

Květový med vzniká z nektaru, který pochází z květů rostlin. V květovém medu převažují hlavně glukóza, fruktóza, více vitamínů, pyl, méně minerálních látek, voda max. 19 % a pro lidské tělo lehce stravitelný. Vytáčí se v jarním období.

Květový med se dá rozdělit podle rostlin, z kterých nektar pochází:  • akátový med – má vůni a chuť po akátových květech, vyznačuje se průhlednou mírně nažloutlou barvou a dlouho zůstává v tekutém stavu  • lipový med – má lahodně jemnou chuť a vůni 

 1. • řepkový med – velmi častý med, který se vyznačuje žlutou barvou a tendencí rychle krystalizovat
 2. LESNÍ MED

neboli medovicový med se získává z hmyzem předělané mízy stromů. Tento med je obohacen o větší množství minerálů a vitamínů, ale obsahuje i větší množství baktericidních látek. Vytáčení začíná až v letních snůškách, má palčivější chuť a lepší vůni. Krystalizuje mnohem později a je tmavé barvy. Z prvního medobraní je květový med, z druhého smíšený. Třetí medobraní bývá medovicové.

PASTOVANÝ MED

Někdy se také můžete setkat s pojmem pastovaný med. Pastování se provádí proto, že některé medy nám rychle zkrystalizují a obtížně se spotřebovávají. Pastováním medu se provádí řízená krystalizace, krystaly medu se zakulatí a tím z medu vznikne dobře roztíratelná pasta. Nejčastěji se pastuje květový med, který má tendenci rychle krystalizovat.

NEŽ ZAČNETE MED UŽÍVAT

Jak jsme již zmínili v úvodu, med obsahuje silné přírodní kyseliny a ty mohou u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci. Jestliže po požití medu objevíte vyrážku nebo pupínky, popř. jiné nepříjemné nežádoucí reakce (svědění těla, dušnost), med ihned přestaňte užívat!

VYUŽITÍ MEDU

• Zánět horních cest dýchacích Tlumí zánět a bolest. Používá se jako sladidlo průduškových čajů a dále samotný s máslem nebo rozmixovanou cibulí.  • Virový zánět jater, žlučníku a poškození jaterní tkáně vlivem užívání léků Doporučuje se 3x denně polévková lžíce medu a dále slazení všech tekutin (náhradou za řepný cukr).

  • Žaludeční a duodenální vřed Med při vyšší koncentraci snižuje sekreci žaludečních žláz a je vhodným doplňkem v potravě při konzervativní léčbě.  • Nespavost Pro uklidňující účinek medu se podávají 1 až 2 lžičky před spaním.  • Dětské anémie Med obsahuje ve stopových minerálech vstřebané železo a měď, zvyšuje hodnoty hemoglobinu.

Po 4 měsících používání medu se hodnota hemoglobinu u pacientů zvýšila o 8 %.  • Neurasthenické projevy u dětí Med má sedativní účinek, je vhodný k vylepšení těchto stavů. • Rekonvalescence a vyčerpání organizmu Med obsahuje jednoduché cukry, které se vstřebávají přímo do krve, podává se ke konzumaci v nápojích i samotný.

• Pro seniory Včelaři říkají, že co pro kojence znamená mléko, je pro starého člověka v potravě med. Při užívání zlepšuje střevní peristaltiku, působí uklidňujícím účinkem a předchází zhoršení arteriosklerózy. Sklenice kvalitního medu tedy prospěje našim babičkám více než velká bonboniéra.

  • Činnost jater Dodává-li se organizmu med v nadbytku, ukládá se jako glykogen, zlepšuje svalovou činnost a podporuje činnost jater. Dodáváme-li v nadbytku rafinovaný cukr, ukládá se v organizmu jako cholesterol a tím zhoršuje arteriosklerózu. Med obsahuje PP faktor, který rozšiřuje cévy a zesiluje přívod živin a kyslíku do tkáně.

V játrech se krev zbavuje jedovatých zplodin trávení, proto potřebují být zdravá, aby byl zdravý celý organismus.  • Věnčité tepny a srdeční sval Med přispívá k rozšíření věnčitých srdečních tepen a k lepšímu prokrvení srdečního svalu, dodává hroznový cukr, vitamíny B a C, stopové prvky draslík a hořčík.

  • Otravy houbami Podání teplého mléka a medu při první pomoci podpoří poškozená játra. Dává se několik lžic medu v teplém mléku nebo čaji. Je ale bezpodmínečně nutné, aby postižený navštívil ihned lékaře.  • Paradentóza zubů Ve vyzrálém medu a ve víčkách zavíčkovaných medových plástů (tzv. voští) jsou inhibiny, které působí proti rozvoji baktérií.

  • Hnisavé rány Med aplikovaný na hnisavé rány pomáhá odlučovat odumřelé tkáně a rány oživuje. Lze jím ošetřovat bércové vředy, za války byl používán k hojení poranění.  • Po epidemickém zánětu jater Pacienti, kteří prodělali toto onemocnění často trpí poruchami zažívacího traktu, křečovitými bolestmi ve střevech a průjmy.

Doporučuje se 2x denně lžíce medu ve sklenici jablečného moštu po dobu 2 měsíců.  • Noční pomočování dětí Děti mívají živé sny, med jim přináší klidný spánek a jejich psychika se zlepší.  • Prořezávání zoubků u dětí Med snižuje hladinu fosforu v krvi a tím otupuje vnímání bolestivých pocitů.

  • Chřipka a senná rýma Žvýkání odvíčkovaných voskových víček během vytáčení medu (voští) působí příznivě u zánětů horních cest dýchacích i u senné rýmy.  • Ženy v těhotenství Pro celkové zlepšení průběhu těhotenství se maminkám radí zvýšená konzumace medu, stopové prvky, vápník a fosfor zvyšují odolnost organizmu děťátka a doplňují výživu matky. Každý člověk reaguje na různé podněty jinak. Co jednomu pomůže, nemusí na druhého působit stejně. Med a včelí produkty nejsou všelékem, ale mohou příznivě ovlivnit léčení některých nemocí. Český med je velmi kvalitní a známý v celé Evropě. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE …. 

• Hlavní význam včel nespočívá v poskytování medu, ale v jejich schopnosti opylovat hmyzosnubné rostliny. Když hodnotíte ekonomický přínos včelařství, tak 80-90 % připadá pěstitelům plodin (zemědělci, sadaři, zahrádkáři) a 20-10 % chovateli včel.

  • K získání 1 kg medu musí včely navštívit alespoň 5 milionů květů, životní dílo jedné včely je asi 9g medu.  • Včela mává křídly rychlostí 180ti mávnutí za vteřinu.  • Včelí matka naklade ročně 200 000 vajíček. Ve vrcholném období vývoje včelstva denně naklade až dvojnásobek své vlastní váhy.

Pro srovnání slepice by musela denně snést asi 25 vajec. 

• Češi významným způsobem ovlivnili historii včelařství, neboť medomet, který se používá k vytáčení medu, je vynálezem majora Františka Hruschky. Ten v roce 1868 objevil, že lze využít odstředivé síly k získání medu z plástů. Do té doby včelaři získávali med vykapáním vylisováním nebo vyvářením voštin.8

MEDOVÝCH PŘIKÁZÁNÍ

1. Med uchovávejte v temnu ve skleněných nebo porcelánových nádobách, ideálně při teplotě 15 °C. Ke snížení enzymatické aktivity medu na polovinu dojde zhruba po 4 letech, skladuje-li se med při teplotě 20 °C.  2. Nádobu s medem vždy dobře uzavírejte. Vzdušná vlhkost může narušit horní vrstvy medu.

Med je totiž silně hygroskopický.  3. Každý pravý med časem krystalizuje, některý dříve, jiný později. Krystalizací se však hodnota medu, chuť ani vůně nemění. Zkrystalizovaný med je vhodný ke slazení teplých nápojů i jako pomazánka.

Potřebujete-li med v tekutém stavu, stačí ponořit sklenici s medem do vodní lázně teplé do 40 °C a za krátkou dobu bude med v původním stavu. Ještě jednodušší způsob je položit sklenici medu na teplý radiátor.  4. Medem můžete nahradit část cukru nebo celou dávku cukru uváděnou v předpisech.

1 litr medu váží 1,25 kg a jeho celková sladkost je 75 % sladkosti cukru.  5. Med má ve zvýšené teplotě karamelizující vlastností, proto veškeré druhy pečeného cukroví s přísadou medu mají temnější barvu.  6.

Při pečení z medu je třeba pokaždé přidat jedlou sodu, která neutralizuje kvasy obsažené v medu a zkypří těsto.  7. Při pečení medového těsta je třeba teplotu pečení zvýšit o 15 °C než je uvedeno při pečení s cukrem. 

8. Při zařazování medu do jídelníčku berte v úvahu, že med je vysokoenergetická potravina. Za rozumnou dávku ve výživě dětí se pokládá 30 g denně, u dospělých nemá denní dávka přesáhnout 100 g. Kalorická hodnota 100 g medu představuje 303 kcal, 1 lžička má 23 kcal.

A co Vy, milí čtenáři? Má ve Vaší kuchyni med nezastupitelné místo? Používáte i další včelí produkty a včelí kosmetiku? Podělte se o Své zkušenosti na našem webu aktivneozdravi.cz nebo se zeptejte včelaře na vše, co Vás k danému tématu zajímá.

Pokud Vás včelaření zaujalo, neváhejte a zkuste získat domácí med.

RADA NA ZÁVĚR

Dáváte si med do čaje? Vždy chvíli počkejte, nedávejte jej do vařící vody, protože tím se léčivé látky zničí. Teplota vody, do které med přidáme, by měla být maximálně 50 stupňů!

 • A NA ÚPLNÝ ZÁVĚR
 • „Dobře osazený úl a správné ošetřování včelstva jest tou nejlepší domácí lékárničkou.“
 • Lucie Pavlisková

HANDL,B. : Včelí produkty ve výživě člověka a v lékařství, 1990, str.23

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector