Za vodu přidanou v rybě zaplatíte i dvě stovky navíc

Za vodu přidanou v rybě zaplatíte i dvě stovky navíc

V náhradním termínu členské schůze konané 1.8.2020 v Lužci nad Vltavou se sešlo 49 členů. Vzhledem k situaci ohledně shromažďování, si zaslouží všichni poděkování za disciplinovanost ohledně vstupních formalit.

Zásadní informace se přítomní dozvěděli z prezentace. Přehledně byly zpracovány zprávy o zarybnění, údržbě revírů, dotacích, práci s mládeží, práce rybářské stráže a sportovní úspěchy. Další byla témata ke stavbě cyklostezek, hospodaření s vodou na plavebním kanále a návazných tůních, rybožraví

predátoři a bobři. 

Níže připojujeme pár základních informací:

Bylo navrženo a schváleno navýšení částky placené za brigádu z 500 Kč na 700Kč viz usnesení na konci článku. (od roku 2011 se částka neměnila). Důvodem je možnost získání pozemků ve Vrbně a Mlazicích, kde lze provozovat rybolov z takto získaných prostředků a zajištění vlastnických práv k těmto revírům, abychom na nich v budoucnu udrželi společný rybolov.

„Konkrétně budou prostředky použity na to abychom měli vodu ve Vrbně, Zelčíně a Hořínské strouze. Díky rekonstrukci kanálu nám hrozí, že nebudeme mít právo k nakládání s vodou a protože nejsme vlastníci, je složité zjistit a vstoupit do jednání včas.

Dále cyklostezky- jediný přístup k Labi pod cukrovarem zůstane u Hadíku a to jen proto, že tam máme pozemky a stavba s námi musí jednat. Jinak už by tam byl asfalt a zákaz vjezdu jako všude. Takhle k tůni a pozemku přístup zůstane a i senioři si můžou zajet k vodě. Budeme se tedy snažit o pozemky i podél našich toků.

To jsou hlavní důvody navýšení brigádnické povinnosti.“ (Část z odůvodnění předsedy MO)

´V roce 2019 bylo provedeno zarybnění všech našich revírů dle dekretu + ryby navíc v celkové částce cca 1.127.000,- Kč

´Z této částky tvořilo vícezarybnění (zarybnění nad stanovenou povinností dekretem MZV) ve výši 274.153,- Kč (candát, štika, bílá ryba a okoun – směs)

´Navíc dotované zarybnění úhořím monté v částce 120.183,- Kč a zarybnění z výtěžku startovného 25.400,- Kč (pstruh duhový)

 • Část statistiky je možné prostudovat v sekci INFORMACE A KE STAŽENÍ
 • V rámci povinného zarybnění 2019 bylo nasazeno:
 • ´Kapr (45-60cm) 9.230 ks
 • ´Lín jednoletý 1.500 ks
 • ´Štika jednoletá 5.140 ks
 • ´Štika dvouletá 500 ks
 • ´Candát jednoletý 7.971 ks
 • ´Amur dvouletý 240 kg
 • ´Bílá ryba mix jedno a dvouletá 100 kg
 • ´Pstruh duhový dvouletý 2.000 ks
 • ´Pstruh obecný jednoletý 200 ks
 • ´Siven americký tříletý150 kg
 • ´Sumec jednoletý – 600 ks
 • ´Parma dvouletá 1.000 ks
 • Vícezarybnění:
 • ´Pstruh duhový SÚS 160 kg + 180 kg startovné
 • ´Kapr tržní SÚS 4.170 ks
 • ´Úhoří monté 45.047 ks
 • ´Štika mix 8.250 ks
 • ´Candát mix 2.000 ks
 • ´Bílá ryba a okoun mix 11.120 ks
 • Údržba revírů:

Na tůni v Lužci nad Vltavou proběhl úklid nepořádku partou místních členů a oprava chaty. Na tůni ve Vrbně byly opět převážně místními členy posbírán nepořádek a posečena tráva.

Ve Vehlovicích je partou kolem pana Fidlera renovována rybářská chata, vyčištěn byl břeh pod tratí a posbírány všechny odpadky.

Tyto akce byly nejprve projednány členy výboru MO s vlastníky pozemků a majitelů příbřežní vegetace, tak aby při údržbě nevznikla škoda na jejich majetku. 

´Na revíru 411167, v celém areálu pískovny Baraba byl během ledna proveden úklid partou lidí kolem našeho člena pana Růžičky. Uklízely se především pozemky ve vlastnictví naší organizace a dále i veškeré pozemky cizích vlastníků ve vzdálenosti 3 m kolem vody.

Dále pomohla jednání s obcí Dolní Beřkovice, kdy od Vlíněvse bylo vyřezáno přebytečné chroští podle panelky, aby nelákalo k uložení odpadu. Špatná situace je od Cítova, kde jsme na náklady organizace nechali odklidit dva ohořelé vraky aut. Bohužel byly na pozemcích rybářů a nebylo kam se odvolat.

O situaci kolem přístupové cesty od vlakové zastávky Cítov stále jednáme, ale nedaří se nám vymoci nápravu letitých černých skládek, které se stále rozrůstají. Kolem Hadíku a Mlazických tůní si vzal na starost úklid člen RS J. Huml, který svolal veřejnou akci, které se zúčastnili celkem 4 rybáři.

Z široké veřejnosti přišel jeden člověk a na Mlazice několik členů RS. Bohužel všichni mají spoustu řečí jak by pomohli a účast nakonec svědčí o něčem zcela jiném….

´Na pstruhovém revíru Baraba proběhlo jarní sečení rákosin a náletů, které pokračovalo ještě po zahájení sezóny. Ne úplně všechno se stihlo podle plánu a to hlavně díky nejistotě ohledně jarní karantény.

´Celkový objem posbíraného odpadu byl opět kolem 1900 kg. Veškeré odpady nejprve třídíme na nebezpečné odpady a odpad, který nelze zdarma odevzdat jako tříděný odvážíme na skládku. I letos jsme za úklid s odvozem včetně nebezpečných látek a vraků zaplatili částkou přes 58.000,- Kč,

 1. ´Probíhá přeznačení revírů a jsou přidány podrevíry
 2. ´Zakoupili jsme nové sítě v hodnotě 50 tis Kč z části dotované firmami provádějící úpravy na plavebním kanále
 3. ´Proběhl výlov a přemístění ryb z plavebního kanálu před jeho vypuštěním
 4. ´Organizace zakoupila pro potřeby údržby nový profesionální křovinořez Husqvarna
 5. ´Na kanále byla upravena a čištěna násoska ve Vrbenci
 6. ´Aktuálně probíhá zvýšený dozor na pískovně, kde již byla zadržena povolenka čtyřem rybářům za nepořádek na lovném místě viz fotky dále…
 7. Rybožraví predátoři a bobři:

Na našich revírech se vyskytuje kormorán – až 1.100 ks, volavka popelavá a bílá v počtu přes 100 ks, dále čáp černý, bílý a vydra na Vltavě a části labe. V souhrnu tito predátoři usmrtí a poraní více než 6500 Kg ryb, tedy kolem 21.000 jednotlivých kusů za celou sezónu.

´Několik bobrů se usídlilo na Sidonce, v konci Mlazických tůní a také ve Vrbně a na tůni v Lužci. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při lovu u nahlodaných stromů !

´Stát začal dotovat odstřel kormorána velkého. Z oslovených MS je však malý zájem a kormorány střílejí v honitbách jen jednotlivci. Velké poděkování v tomto směru patří panu Kettnerovi, který ročně střelí přes stovku kormoránů…

Budete mít zájem:  Na benzínkách budou nově k dispozici defibrilátory

Práce rybářské stráže:

´Rybářská stráž má 38 členů. Aktuálně z odevzdaných povolenek vyplývá 1750 kontrol. Nejčastější porušení RŘ a BPRŘ s následkem zadržení povolenky jsou lov po povolené době lovu, lov na tři pruty, nepovolený způsob lovu. Dále napomenutím je nejčastěji řešeno nezapsání příchodu a špatné zapsání úlovku bez váhy atd.

 • ´V roce 2019 bylo celkem zadrženo 52 povolenek
 • ´2x oznámení na Mú pro podezření z pytláctví
 • ´Dále byla prováděna aktivní kontrola revírů lodí – denní a noční kontroly.
 • ´Z důvodu vypuštění byl slovený plavební kanál a ryby přeneseny do Vltavy a Tůní v Lužci nad Vltavou
 • ´Členové RS jsou vždy přítomni u nasazování, kontrolních odlovů a výlovů. Organizují a pracují na úklidech, údržbě a provádějí značení revírů nebo například kontrolu průtoku MVE
 • ´O aktivitách rybářské stráže se často dozvídáte ze stránek Středočeského územního svazu, nebo našeho webu
 • ´Proběhlo školení RS předsedou územního svazu Dušanem Hýbnerem
 • ´RS obdržela nové uniformy
 • Zpráva o hospodaření:

´Stav finančních prostředků na účtu a v pokladně na počátku roku 2019 byl  585703,79 Kč. Rozpočtové položky byly čerpány průběžně a výnosy byly naplněny dle očekávané výše dle schváleného rozpočtu.

´V roce 2019 činily výnosy naší organizace 2 866 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů byly tržby za členské známky, placené neodpracované brigády a zápisné ve výši 1114 tis. Kč, dotace a příspěvky ve výši 590 tis. Kč,  přerozdělené prostředky z povolenek na zarybnění a režii ve výši 1 162 tis. Kč.

´Náklady ve výši 2579 tis. Kč byly čerpány v souladu s rozpočtem na rok 2019. Z této částky bylo 1 127 tis. vydáno za nákup  násadových ryb .

Dále byly prostředky použity na úklid  revírů,  na správní režii, služby spojené s provozem MO, nákup drobného hmotného majetku, na sportovní činnost, na podporu dětského rybářského kroužku a na daně a poplatky.

Nákladové prostředky činily 510 tis. Kč, z toho 274 tis. na revíry a 236 tis. na správu.

´V roce 2019 jsme začali splácet půjčku od Územního svazu, kterou jsme získali v roce 2018 na nákup vodních ploch. Roční splátka činí 180 000,- Kč + úrok ve výši  25200,–Kč.

´Hospodářský výsledek  byl vykázán ve výši +286 tis. Kč. Tyto prostředky budou  použity  na rozvoj  naší organizace (tedy hlavně opět na nákup vodních ploch a pozemků).

 1. ´Koncem roku se opět podařilo získat dotaci spojenou s náhradou škod způsobených kormoránem ve výši  274153,–Kč, za kterou byly nakoupeny ryby určené k vysazení.  
 2. ´Stav finančních prostředků k poslednímu dni roku 2019 činil  493491,69 Kč.   
 3. ´Podrobnější informace o hospodaření lze získat nahlédnutím do výsledovky, rozvahy, které jsou přílohou této zprávy. 
 4. ´Sestavila: S. Smolčáková

´Mělník, 3.2.2020

 • Rozpočet na rok 2020, účetní závěrka 2019, výkaz zisku a ztrát, výsledovka a rozvaha je členům kteří nebyli na schůzi k dispozici na vyžádání.
 • USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2020:
 • Členská schůze schvaluje:
 1. Zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze
 2. zprávu hospodáře o zarybnění v roce 2019 a plánovaném zarybnění pro rok 2020
 3. účetní závěrku za rok 2019, rozvahu a výkaz zisku a ztráty
 4. rozpočet na rok 2020
 5. zprávu o stavu členské základny a průběhu prodeje povolenek
 6. zvýšení brigádnické povinnosti dospělých z 5 na 7 hodin při stávající ceně neodpracované hodiny 100Kč/hod. U mládeže zůstává 5 hodin. Částka hrazená za neodpracované brigády pro rok 2021 je tedy 700Kč dospělí, 500 Kč mládež a děti bez brigádnické povinnosti.
 7. V návaznosti na změnu brigádnické povinnosti se mění výše zápisného na rok 2021 následovně: Děti 100 Kč, Mládež 500 Kč, Dospělí 700 Kč
 8. Delegáta na konferenci SúS Marka Macholdu a náhradníka Prof. Petra Rába, dále tytéž navrhuje jako delegáta a náhradníka na sněm ČRS

Členská schůze bere na vědomí:

Členská schůze ukládá:

 1. výboru MO pokračovat v účelném nákupu vodních ploch s ohledem na finanční možnosti MO
 2. v oblasti práce s mládeží pokračovat ve spolupráci s kroužkem při DDM Mělník a pokusit se rozšířit o další kroužek při místní organizaci.
 3. uspořádání a spolupořádání rybářských závodů
 4. výboru MO žádat o dostupné dotace a dary
 5. připravovat podmínky pro zachování rybolovu na stávajících vodních plochách

Ryby a plody moře

Za vodu přidanou v rybě zaplatíte i dvě stovky navíc

Koupíte filé, dáte ho na pánev a ono se místo smažení vaří. Je v něm víc vody než masa. Koupíte lososa, necháte rozmrazit a půlka balení je voda. Když se zeptáte stovky lidí, proč nekupují mořské ryby, odpoví, že kvůli vodě, devadesát devět z nich.

Mořské ryby od nás vodu navíc neobsahují

A neobsahují ani éčka, barviva a dochucovadla. Filé, divokého lososa či tuňáka nabízíme výhradně v kvalitě seafrozen, kdy jsou ryby zamražené hned po ulovení na rybářské lodi. Tím veškeré úpravy masa končí. K rozmražení dojde až u vás těsně před přípravou. Faremní lososi a krevety v nabídce projdou mražením taktéž bezprostředně po výlovu.

Výhody ryb mražených metodou seafrozen (zmraženo na moři)

 • Ryby jsou zmražené čerstvé, bezprostředně po ulovení. Zachovají si tak svoji přirozenou chuť a vůni moře.
 • V kuchyni nepoznáte rozdíl – na moři mražené filé je při přípravě k nerozeznání od čerstvě ulovených ryb.
 • Masu těchto ryb zůstává po rozmražení jeho nutriční hodnota

Víte, proč je v mořských rybách v supermarketech voda navíc?Většina ryb pro český trh je mražena metodou doublefrozen.

Při ní jsou ryby zamražené na lodi na pevnině rozmražené, napěchované vodou a polyfosfáty, znovu zamražené a rozvezené do mrazicího boxu vašeho supermarketu.

Všechny produkty vám doručíme v libovolném množství až k vám domů. Zavážíme plošně celou republiku, v košíku se vám zobrazí konkrétní dny, na kdy si můžete objednat pro vaše PSČ.

Co si vyberete?

Aljašskou tresku, farmovaného i divokého lososa, tuňáka, hejka, mečouna, marlina a další mořské ryby máme celé i porcované. Ochutnejte také krevety a mušle v sushi kvalitě, filé z aljašské tresky (nemleté) či bezlepkové rybí prsty (také nemleté). Všechny ryby a mořské plody v nabídce jsou bez přídavku vody a zmražené pouze jednou, ihned po výlovu.

Budete mít zájem:  7 zahřívacích polévek pro chladné dny

Ochutnejte pacifické lososy Keta, lovené na volném moři. Bereme je bez dalších mezičlánků přímo od partnerských rybářů z Kamčatky,  Sachalinu a Kurilských ostrovů. Rozdíl v chuti a konzistenci masa oproti farmovým lososům je zásadní.

271,43 Kč/kg (s DPH)

Žralok mako (Isurus oxyrinchus) steak- řezáno z loins.Mohutný steak, ideální na gril,pánev…

Přidat do košíku

-33 %

399 Kč/kg, po slevě 269 Kč/kg (s DPH)

Žralok mako (Isurus oxyrinchus) steak- řezáno z loins.Mohutné steaky, ideální na gril,páne…

Přidat do košíku

1 499 Kč

Po slevě: 799 Kč

-47 %

1 499 Kč/kg, po slevě 799 Kč/kg (s DPH)

Tygří krevety, neloupané, easy peel, na moři zmražené, nepředvařené. Super kvalita, bez ch…

Přidat do košíku

-17 %

299 Kč/kg, po slevě 249 Kč/kg (s DPH)

Treska tmavá steaky z filet /Pollachius virens, balení 1 kg, zmraženo na moři bezprostředn…

Přidat do košíku

-13 %

496,67 Kč/kg, po slevě 430 Kč/kg (s DPH)

Steaky z filet tresky obecné v kvalitě Nutaaq®, balení obsahuje 2 kusy ,přibližně o 150g k…

Přidat do košíku

470 Kč/kg (s DPH)

Steak z filet tresky obecné v kvalitě Nutaaq®, balení 1 kg, zmrazeno na moři, bezprostředn…

Přidat do košíku

470 Kč/kg (s DPH)

Filety z tresky obecné v kvalitě Nutaaq®, balení 1 kg obsahuje 3ks, zmrazeno na moři, bezp…

Přidat do košíku

-16 %

645 Kč/kg, po slevě 545 Kč/kg (s DPH)

Tatarák jsme vyrobili z norského lososa, maso je nasekané z celých filet, není mleté. Slož…

Přidat do košíku

1 908,33 Kč/kg (s DPH)

Balení 120g obsahuje 20 plátků. Složení: Octopus (Octopus cyanea), sůl, voda Země původu:…

Přidat do košíku

638 Kč/kg (s DPH)

Balení 500g obsahuje 33kusů.

Přidat do košíku

230 Kč/kg (s DPH)

Obalované porce filé z aljašské tresky v křupavé strouhance se špenátem a italskou ricotto…

Přidat do košíku

Výrobci pumpují do ryb vodu, lidé platí za kus ledu i přes dvě stovky

Hlavní obsahDva z největších hříšníků – Nowaco, glazované filety z pangase a Frionor, filety z tresky pestré
Foto: dtest.cz

dTest zkoumal 22 namátkou zakoupených rybích výrobků. Ukázalo se, že filety někdy obsahují méně než 50 procent rybího masa, zbytek je zmrzlá pitná voda.

„Pomocí laboratorních analýz lze přesně zjistit, kolik masa a kolik vody obsahuje rybí výrobek,“ uvedla Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu dTest.

Testy časopisu se zaměřily na podíl glazury na povrchu filet i na vodu přidanou do masa.

Zpracovatelé používají technologii „double frozen“, tedy dvojího zmrazení, jednou na moři a podruhé po rozmrazení a zpracování, čímž dochází ke ztrátě buněčné vody, ale i bílkovin a dalších živin a tím ke ztrátě hmotnosti.

Ta se dohání tím, že se maso před opětovným zmrazením nakládá do roztoku kyseliny citrónové, pitné vody, fosfátů a soli, který způsobí zadržení vody v mase, a zvýší tedy hmotnost výrobku.

„Do masa se nasákne voda a chemičtí pomocníci ji výtečně zadrží a během transportu a skladování nepustí,“ dodává Rozová.

Zmrazená voda se pak mění v zisky výrobců na úkor peněženek spotřebitelů. Dodavatelé a distributoři ale mají volné ruce, kontrolní úřady jsou totiž vázány „Metodickým pokynem stanovujícím jednotný postup pro kontrolu označování hluboce zmrazených ryb a rybích výrobků“, který v srpnu 2009 vydala Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství.

Na základě tohoto pokynu se kontroluje pouze hmotnost glazury, nikoliv hmotnost záměrně přidané vody.

Zmrazené filé a filety jsou plné uměle přidané vody, za kterou platíme nehorázné peníze. Obecně se to ví, ale budete v šoku, jak hodně vody je v některých výrobcích a nejde jen o tu, která odkape z povrchu ryby po rozmrazení. Nejvíce jí je nacpáno dovnitř masa.To vše odhalilo nejnovější vydání dTestu. Na Stream.cz v 1. díle A DOST! se dozvíte o tresce a za týden o pangasovi.

Podle časopisu se největší rozdíl v ceně na kilogram rybího masa a rybího výrobku projevil u značky Frionor, kdy u filet z tresky pestré (minimální trvanlivost do konce 05/2014) vychází cena za zmrzlou vodu na 208 korun. Následují značky Equus, u filet z tresky (minimální trvanlivost 26/02/14) je to 148 Kč za vodu, Nowaco, glazované filety z pangase

Přidaná voda ve zmražených rybách, aneb proč se z rybího filetu stane kaše…

Jezte ryby, jsou zdravé! Ano, ryby jsou rozhodně zdravé a dle zásad zdravé výživy bychom ryby a rybí produkty měli konzumovat co nejčastěji. Má to však háček!

Co vlastně konzumujeme? Zdravé ryby, nebo chemické látky a přidanou vodu? Praktiky, které pro zvýšení zisků uplatňuje v současné době potravinářský průmysl, mnoho lidí nechápe a nevychází z údivu.

Určitě jste si již mnohokrát řekli, že to upečené kuřátko nevoní po mase, ale tak nějak divně, jakoby neutrálně.

Nebo jste si koupili mléko a měli jste pocit, jakobyste vypili obarvenou vodu.

 A zcela určitě jste si také pokoušeli doma osmahnout či opéci pěkný kousek rybího mraženého filetu, který se vám nakonec místo opečení podařilo uvařit ve vlastní šťávě.

Jenže kdyby to byla šťáva, bylo by to fajn, ale místo šťávy se tento kousek filetu uvařil v uměle přidané vodě a chemických aditivech….A tom bude dnešní článek: Přidaná voda ve zmražených rybách, aneb proč se z rybího filetu stane kaše…

Proč je zdravé jíst ryby?

Zdroj lehce stravitelných bílkovin

 • rybí maso obsahuje bílkoviny, které jsou pro člověka snadno stravitelné a v našem trávicím traktu se rozloží během 2-3 hodin v porovnání s jiným druhem masa.

Zdraví prospěšné tuky

 • maso mořských ryb naše tělo obohatí o tzv. zdravé tuky tj. omega-3 nenasycené mastné kyseliny
 • Omega- 3 nenasycené mastné kyseliny působí jako prevence před nemocemi srdce a oběhové soustavy (pro tyto pozitivní účinky se doporučuje hlavně:losos, tuňák, makrela, sardinky nebo sleď.)
 • nejméně tuku mají sladkovodní dravé ryby: okoun, candát, štika.Naopak nejvíce tuku obecně mají ryby žijící ve studených vodách. Pro správnou činnost štítné žlázy je důležitý jód a ten obsahují zejména mořské ryby.
 • Obsah bílkovin a tuků na 100 g
 • Druh – bílkovin – tuků
 • Tuňák – 20 – 8
 • Losos – 20 -11
 • Sleď – 11 – 8
 • Makrela – 11 – 6,5
 • Sardinky – 19 – 11
 • Treska – 17 – 1
Budete mít zájem:  Bystrý a silný? Co (ne)umí doplněk stravy GABA

Ryby, hubnutí a sportovní trénink…

 • při objemové tréninku se doporučuje konzumace lososa
 • pro zvlášť příjemný poměr bílkovin a tuků z hlediska formování postavy je nejlepší treska.
 • Aljašská treska, neobsahuje oproti např. některým tuňákům methylrtuť a polychlorované bifenyly. 
 • Omega-3 nenasycené tuky také potlačují záněty šlach a svalů a mají příznivý vliv na stav kloubů.
 •  rybí tuk přispívá k redukci tukových zásob.
 • ryby mají obecně nižší obsah kalorií než červené maso, vepřové maso, drůběží maso, a proto je můžete konzumovat ve velkém, netrpíte pocitem hladu, a redukci hmotnosti lépe snášíte…

Jak často jíst ryby?

Ryby se doporučuje konzumovat 2-3 týdně a druhy ryb se mají střídat. Tolik základní informace…

Česká republika není přímořským státem, a tak se mnoho ryb dováží  k našim spotřebitelům výhradně ve zmraženém stavu. A zde poslední dobou vyvstává zásadní problém v kvalitě dovezených ryb…

Způsoby zmražení ryb a jejich úskalí…

Používají se 3 způsoby

 • Zmražení na moři-seafrozen
 • Zmražení na pevnině-landfrozen
 • Dvakrát mražené –doublefrozen

Seafrozen – zmražení na moři– proběhne hned po vylovení ryb přímo na rybářské lodi, tudíž z hlediska chuti, nutričních hodnot, a pro zachování šťavnaté čerstvosti ryb jde o nejlepší variantu zmražení. Navíc takovýto “rybí produkt” vykazuje nejmenší hmotnostní úbytky.

Landfrozen – zmražení na pevnině– ryby se zamrazí v přístavu– vzhledem k času výlovu, okolní teplotě, a při nedodržení správného postupu, se může kvalita zmražených ryb lišit. Pokud však jde o seriózního dodavatele, rozdíl nemusí téměř žádný.

Doublefrozen – dvakrát zmražené – většinou jde o čínský dovoz a probíhá tak, že celou rybu výrobce koupí zmraženou,  poté ji rozmrazí a vyfiletuje.

U této varianty dochází následně při kuchyňské úpravě k hmotnostním ztrátám, změnám na struktuře ryby (vzniknou roztrhané kousky rybího masa), ryba nemá pevnou konzistenci a nutriční hodnota takovéto dvakrát zmražené ryby je nižší.

 Nižší kvalita je obvykle kompenzována cenou.

Přidaná voda ve zmražených rybách? Jak poznáte, že rybí filet obsahuje přidanou vodou s chemikáliemi?

Odpoveď je jednoduchá – přímo při kuchyňské úpravě.

Určitě jste se s tímto jevem sami doma při přípravě zmražených rybích filetů setkali. Vyjmete z mrazáku obrovský filet krásně narůžovělé zmrazené tresky, vložíte na pánev, těšíte se, že se z tohoto obřího filetu nají téměř celá rodina, a ono ejhle.

Filet se vám před očima začne smrskávat, tvoří se bílá pěna a společně s vodou, která hojně vytéká z filetu se mísí s olejem a vytváří tak nevzhlednou emulzi, ve které není možno filet opéci, nebo osmahnout. Růžová treska mizí v nedohlednu a s ní i vidina nedělního rodinného obědu.

Ve finále z pánve už jen smutně zhrabete pár rozdrolených kousků rybího masíčka, které můžete akorát tak přidat do rybího rizota.

Proč se z rybího filetu stane kaše…

Hlavním důvodem je, že výrobci z důvodu vyššího zisku rybí filety napichují tzv. vnitřní vodou, což je voda nastříknutá do svaloviny.

Výrobci rybích produktů na spotřebitelích nechutně vydělávají a koneční spotřebitelé zakoupí rybu, jejíž čistá hmotnost se po rozzmrazení zcvrkne a ztratí až 40 % na hmotnosti a prokazatelně tím utrpí jak kvalita masa, tak i jeho struktura.

Malé množství vody je skutečně při zamrazení potřeba a říká se tomu – povrchová glazura, která slouží k ochraně ryb před vymražením. Tato lehká glazura zajistí uzavření ryb v ledové krustě a zabrání vymrzání.Nicméně vpichování vnitřní vody není potřeba a výrobci jej čile využívají, aby oblafli své nic netušící naivní zákazníky.

A druhým viníkem jsou chemické látky, které tuto vodu navazují a říká se jim: Polyfosfáty. Naleznete je pod označením: E 450 – E 452.

Negativní účinky Polyfosfátů…

Vysoké dávky mohou zapříčinit odvod vápníku z těla(u mnoha žen, druhou příčinou problému odvápnění kostí. První příčinou je narušená hormonální rovnováha v organismu. Hormon příštítných tělísek parathormon (parathyroid hormone – PTH)- v organismu reguluje hladinu vápníku.)

Jak na obalu poznat obsah vody a chemické látky?

 • přítomnost přidané vody a glazury(tj.lehké omrazení filetu) musí být označena na obalu v případě, že převyšuje 5% hmotnosti zboží!!! (tedy v našem případě rybího filetu)
 • v případě glazury je na obalu uvedeno slovo GLAZOVANÉ.

Navíc v označení hmotnosti musí být zákazník jasně informován, kolik činí hmotnost masa.

Hmotnost v případě např. 10 % glazury  bude značena následovně: Hmotnost 1000 g – čistá hmotnost masa 900 g

Bohužel v případě vnitřní vody, čili onoho nástřiku do svaloviny + glazury filetu, předpis nerozlišuje. Výrobce značí ve složení jen glazuru, zákazník tedy nemá informaci o celkovém množství vody.

Pokud tedy výrobce nastříkne 20 % vody dovnitř svaloviny a použije 20% glazuru, celkem tedy bude výrobek obsahovat 40 % vody, značení na obalu bude ve složení následující: rybí maso 80 %, voda 20 %, E452 

Jak v obchodě vybrat kvalitní zmraženou rybu?

 • při nákupu nejen zmrazených ryb a filetů čtěte informace na obalu!
 • pokud chcete pořídit kvalitní zmraženou rybu, rybí filet, poznáte jí právě podle obalu!
 • není-li uvedeno složení a je uvedena jen hmotnost filetu a obsahuje méně než 5 % přidané vody ve formě glazury, jde o kvalitní zmrazenou rybu. Pochutnáte si a z pánve se už nevypaří :o)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *