Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf?

Mamografie

Již téměř 4 roky funguje v Nemocnici Prostějov Screeningové mamografické centrum, které nabízí preventivní (screeningové) i diagnostické mamografické a ultrazvukové vyšetření prsů. Diagnostika chorob prsu zde má však mnohem delší tradici a až do dnešních dní zde byly vyšetřeny desetitisíce žen.

V loňském roce si krutou informaci, že má rakovinu prsu, vyslechlo 65 pacientek. „Jejich šance na plné uzdravení se však zásadně zvýšily tím, že se na rakovinu přišlo brzy.

A právě včasné odhalení zákeřné nemoci je cílem našeho vyšetřování,“ uvádí vedoucí lékařka centra MUDr.

Lucie Krpcová s tím, že ve většině případů se jednalo o rakovinu v počátečním stadiu, tedy v období, kdy je nádor prsu většinou dobře léčitelný.

Co je to vlastně mamografický screening?

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Cílem tohoto vyšetření je snaha o odhalení případného nádorového onemocnění prsu v jeho počátku, čímž se výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení ženy. 

Jak vlastně mamografické vyšetření probíhá?

Nejdříve je nutné, aby si ženy zajistily žádanku na vyšetření, kterou jim vypíše praktický lékař nebo gynekolog, a pak ještě vyplnily dotazník s anamnestickými údaji. Samotné vyšetření pak trvá  několik minut. Radiologická asistentka ženě stlačí prsa a následně provede vyšetření.

Ženy u vyšetření stojí, ale pro imobilní pacientky se vyšetření dá udělat i vsedě. Záznam je předán lékařce k vyhodnocení. Ta si zavolá pacientku do ordinace, a pokud je ještě potřeba, pacientku vyšetří ultrazvukem.

Každá pacientka odchází z vyšetření se dvěma nálezy pro svého praktického lékaře a gynekologa.

Je vyšetření bolestivé?

Každý z˙nás má jiný práh bolestivosti, takže nejde obecně říci, zda je vyšetření bolestivé, nebo ne. Pacientky musí počítat s tím, že určitý tlak budou pociťovat.

Myslím ale, že naše asistentky jsou zkušené a citlivé a jsou schopné vyšetření provést i u žen více citlivých bez problémů.

Je třeba si uvědomit, že bez správné komprese by nebyl snímek dobře hodnotitelný a vyšetření by mělo malou výtěžnost.

Kdy můžu jít na preventivní vyšetření?

Poprvé může žena přijít ve 40 letech, avšak jako samoplátkyně. Ze zdravotního pojištění je preventivní mamografické vyšetření hrazeno ženám od 45 let, a to 1x za 2 roky. Doporučení k vyšetření vystaví praktický lékař nebo gynekolog.

U žen mladších 40 let provádíme v úvodu sonografické vyšetření prsů. Klientka si vyšetření hradí. Zájem mladých žen v poslední době roste, neboť ženy si jsou vědomy nebezpečí, které jim hrozí.

Jaké jsou možnosti prevenci vzniku onemocnění?

Možnosti prevence vzniku onemocnění jsou omezené. Známým rizikem je pouze výskyt rakoviny prsu v rodině v několika generacích. Jedinou možností včasné diagnostiky a úspěšné léčby je tak preventivní mamografické vyšetření.

Jaké jsou rizikové faktory vzniku onemocnění?

 • menstruace před 11. rokem života
 • menopauza po 55. roku života
 • porod po 30. roku života
 • žádný porod
 • žádné kojení
 • hormonální substituční léčba po přechodu
 • výskyt rakoviny prsu v rodině
 • výskyt rakoviny vaječníků, tlustého střeva, maligního melanomu
 • předcházející výskyt rakoviny prsu
 • nadváha po přechodu
 • kouření
 • alkohol

Jaké jsou varovné signály onemocnění?

 • nově objevená bulka v prsu
 • nově objevená bulka v nadkliční jamce anebo v podpaží
 • vtažené bradavky
 • vtažená kůže prsa
 • nehojící se exém na prsu nebo bradavce
 • jednostranný výtok z bradavky
 • krvavý výtok z bradavky
 • nehojící se zánět kůže na prsu
 • změna tvaru prsu
 • zčervenalá pokožka kolem bradavky
 • snížení váhy prsu
 • Samovyšetření prsu – postup:

Nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu je samovyšetřování prsu. Jak je zřejmé z názvu, vyšetřování si žena provádí sama, a to pravidelně každý měsíc.

Ženy, které se samovyšetřováním začínají, by si měly po dobu jednoho měsíce vyšetřovat prsy každý den. Jen tak se naučí znát geografii vlastních prsů.

Nejlepší období pro samovyšetřování je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsy bez napětí. Pro ženy, které nemenstruují, je vhodný kterýkoliv snadno zapamatovatelný den.

Samovyšetřování provádějte po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.

Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf?

Zdvihněte obě dvě ramena a pokračujte v předchozím pozorování tak, že se před zrcadlem budete pomalu otáčet zprava doleva a zleva doprava.

Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf?

Nevynechávejte žádnou polohu. Některé změny mohou být objeveny ve svých počátcích právě jen v jedné z nich. Při jakémkoliv nálezu nebo jen pochybnosti navštivte svého lékaře.

Jakákoliv nalezená změna neznamená, že jste nemocná, ale je třeba mít jistotu. Samovyšetřování je velmi důležitým návykem a mnoha ženám již zachránilo prs a život.

Mělo by být zcela běžnou součástí osobní hygieny každé moderní ženy.

 • Kolik stojí mamografický screening?
 • A) Screeningové mamografické vyšetření hrazené ze zdravotního pojištění se provádí v těchto centrech u žen:
 • které jsou ve věku od 45 vyšetření se provádí ve dvouletých intervalech
 • u žen, které mají žádanku na screeningovou  mamografii od svého praktického lékaře 
 •            nebo gynekologa (informace poskytneme i ženám, které žádanku vystavenou nemají )
 •  B) Screeningové mamografické vyšetření – samoplátkyně
 • U žen, které jsou bez příznaků nádorového onemocnění prsu a nesplňují další výše uvedená kritéria (např. věk, interval od posledního vyšetření mamografem nebo nemají žádanku na screeningové vyšetření od lékaře), lze také provést v centru screeningovou mamografii(cena při přímé úhradě 550 Kč za vyšetření) nebo preventivní ultrazvukové vyšetření prsů (UZ) za přímou úhradu (cena při přímé úhradě 300 Kč za vyšetření)
 • Kde se mohu objednat?
 • Ambulance Online objednání

zpět na stránku ambulance

Mamografie, mamografický screening, ultrazvukové vyšetření prsů

Mamografie je základní diagnostickou metodou u žen s příznaky onemocnění prsu. Je také vhodnou metodou pro screening, tedy pro vyhledávání časných stadií nádorů v populaci žen bez příznaků onemocnění prsu.

Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf? Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf?

Karcinom (zhoubný nádor) prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů ženské části naší populace.

V ČR je ročně diagnostikováno kolem 4 600 nově vzniklých zhoubných onemocnění mléčné žlázy a jejich počet každoročně stoupá.

Na následky karcinomu prsu v České republice ročně zemře kolem 2 000 žen, takže mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20-54 let zaujímá karcinom prsu dokonce první místo!

Varující je četnost záchytu onemocnění až v pokročilém stadiu, kdy je možnost léčby nádoru již omezena a psychosociální i ekonomické důsledky, které s sebou onemocnění nese jsou obrovské.

Téměř třetina nemocných žen je mladších než 50 let. Křivka výskytu onemocnění jednoznačně stoupá po 45.roce věku, u žen mladších 35 let je zhoubný nádor prsu méně častý.

Kromě dodržování zásad zdravého životního stylu jsou na místě zejména preventivní prohlídky, které by měly začít již u mladých žen samovyšetřováním po 30. roku věku. Postup je popsán v letáčcích, které vydala řada zdravotních pojišťoven a zdravotnických organizací. Jsou také k dispozici v čekárnách ordinací odborných lékařů.

Mamografický screening

Mamografický screening znamená rentgenové preventivní vyšetřování mléčné žlázy u žen, které doposud nepociťují žádné známky přítomnosti nádorového onemocnění.

Nemoc je v počátečních stadiích omezena na malé místo a většinu nálezů nelze jednoznačně identifikovat pohmatově. Největší šance na úspěšnou léčbu či úplné uzdravení má právě záchyt těchto minimálních nálezů vyšetřovacími metodami.

Pravidelným screeningem v 1 – 2 ročních intervalech je možné výrazným způsobem snížit úmrtnost na nádory prsu a zvýšit procento vyléčených žen.

V České republice má každá žena nárok na bezplatné preventivní (screeningové) mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Bezplatné preventivní vyšetření prsu se provádí na specializovaných screeningových pracovištích, která získala osvědčení ministerstva zdravotnictví.

Tato pracoviště vyhověla náročným požadavkům a jsou pravidelně kontrolována v rámci tzv. reakreditací. Seznam schválených pracovišť je možné získat například na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) či www.mamo.cz. Ženám v rizikových skupinách (např.

při hormonální substituční terapii) je doporučeno mamografické vyšetření v ročním intervalu (s přímou úhradou v mezidobí pojišťovnou hrazeného screeningu).

Proč je vhodné vstoupit do screeningu?

Jednoznačně je prokázáno, že malá velikost nádorového ložiska má pozitivní dopad na celkový léčebný postup.

Dovoluje provést kosmeticky příznivý operační výkon (jen odstranění nádoru, či jen částečné odstranění postižené žlázy) a zároveň omezuje potřebný rozsah a intenzitu následné onkologické léčby.

Právě plošné vyšetřování žen, které ještě nemají žádné příznaky, umožňuje detekci drobných nehmatných nádorů, či jiné známky, které mohou popřípadě vznik nádoru již signalizovat.

Máte zájem vstoupit do screeningu?

Pokud pacientka splňuje kritéria zařazení do screeningu (je bez příznaků onemocnění prsu, ve věku od 45 let a interval od posledního mamografického vyšetření je minimálně 2 roky), pak vyšetření doporučuje gynekolog či praktický lékař. Vyšetření není v žádném případě povinné, předpokládáme, že většina žen si je vědoma závažnosti i rizika nádorových onemocnění prsů a screening spíše aktivně vyhledá.

Pokud žena nesplňuje kritéria věku, či intervalu preventivního vyšetření, lze provést vyšetření za přímou úhradu na pracovištích, které jsou pro preventivní vyšetřování určeny odbornou komisí jako tzv. akreditovaná pracoviště. Mezi vybraná pracoviště patří i pracoviště naší nemocnice. Výška úhrady mamografie je podle platného ceníku nemocnice nyní stanovena na 650,- Kč.

Pokud již přicházíte s pohmatovým či vizuálním nálezem a máte zřejmé příznaky onemocnění provádíme tzv. mamografii diagnostickou, která je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

K vyšetření vás obvykle doporučí váš gynekolog či lékař z mamologické poradny .

Co je akreditované pracoviště?

Odbornými komisemi a Ministerstvem zdravotnictví byla vybrána mamografická pracoviště, která splňují náročná technická kriteria, která jsou zárukou kvality provedených vyšetření.

Pracoviště zaměstnává erudované laboranty i tým specializovaných lékařů, kteří hodnotí snímky a určují další postup či nutnost dalších vyšetření.

Hodnocení výsledku či dalšího postupu probíhá podle vypracovaných standardů. Další podmínkou je komplexní péče o pacientku tj. návaznost diagnostického pracoviště na chirurgického lékaře, onkologa, gynekologa, patologa, kteří navrhují další postup vyšetření či možnosti léčby. V naší nemocnici je výhodou, že všechny tyto služby se odehrávají takříkajíc ,,pod jednou střechou“.

Mezi vybraná pracoviště, která jsou určena k provádění screeningu patří i mamografické pracoviště naší nemocnice (bližší informace o akreditaci a síti akreditovaných pracovišť můžete získat na adrese www.mamo.cz)

Budete mít zájem:  Práce na směny? Je to jako zažívat jet lag

Popis pracoviště:

Mamografická vyšetření provádíme na přístroji Lorad Selenia, který patří k přístrojům určeným pro preventivní vyšetření při minimalizaci dávky záření.

Pracoviště je vybaveno speciálními pomůckami, které sledují v pravidelných intervalech kvalitu zobrazovacího řetězce. Sonografické (ultrazvukové) pracoviště pro mamární problematiku je vybaveno přístrojem Medusin Accuvix XG s lineární multifrekvenční sondou s vysokým rozlišením .

Na ultrazvukovém pracovišti zároveň probíhá většina intervenčních výkonů jako jsou punkce cyst a core-cut biopsie podezřelých solidních útvarů.

Mamografie v diagnostice nádorů mléčné žlázy stále zaujímá prioritní postavení. Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu.

Všechny ostatní metody, jako je ultrazvuk, magnetická rezonance, scintigrafie jsou metody pomocné.

Jen u mladých pacientek do 30. roku věku upřednostňujeme sonografické vyšetření jako metodu první volby. Na lékaři je však rozhodnout, zda bude v některých případech doplněno i mamografické vyšetření (některá onemocnění se projevují určitými znaky, které sonografie nezobrazí – např. tzv. mikrokalcifikace). Mamografie je vyšetřovací metoda s použitím velmi nízkých dávek rentgenového záření.

Kvalita přístrojů je velmi přísně střežena zkouškami dlouhodobé stability i zkouškami provozní stálosti dle atomového zákona.

Průběh vyšetření:

Mamografie je rentgenologická metoda zobrazující prs ve dvou projekcích (šikmé a shora). Zhotovujeme tedy čtyři základní snímky. Prs je sevřen mezi dvěma destičkami. Stlačení, které některé ženy považují za nepříjemné, je však zárukou kvalitně provedených mamogramů s maximálním omezením dávky záření.

Vyšetření provádí erudovaná pracovnice na speciálním rentgenovém přístroji – mamografu . Hodnocení provádějí specializovaní lékaři rentgenologové, kteří mohou doporučit další doplňující vyšetření dalších projekcí či zvětšení na mamografu či doplňující vyšetření na sonografii.

Pacientka se přihlásí s průvodkou od odesílajícího lékaře v evidenci radiologického oddělení v pavilonu C v přízemí, kde bude zaregistrována a dostane k vyplnění dotazník rizikových faktorů.

V případě, že pacientka byla již vyšetřena na jiném pracovišti, je vhodné pacientku vybavit výsledky vyšetření nejlépe spolu s obrazovou dokumentací. Porovnávání starých i současných nálezů je základem pro posouzení vzniku nových změn.V případě, že již pacientka byla někde bioptována, či operována, jsou informace včetně histologických nálezů nezbytné.

Obrazová i popisová dokumentace je uchovávána k našem archivu a v případě potřeby k dalšímu vyšetření, léčbě či konzultaci bude pacientce zapůjčena.

Sonografie pomůže rozlišit v případě nejasného mamografického obrazu, zda se jedná o cystu či solidní masu, která nemusí být vždy zhoubným nádorem.

Při vyšetření pacientka pohodlně leží na zádech a sonda volně přejíždí systematicky po prsu. Mezi sondu a kůži pacientky je nutno použít vrstvu gelu, která snímání vlnění umožňuje.

Lékař hodnotí obraz na obrazovce, kterou můžete společně s ním sledovat a lékař vám může vysvětlit o jaký problém se jedná.

Vyšetření je zcela nebolestivé.

Mamografie a sonografie se vzájemně doplňují.

Někdy je potřeba provést další vyšetření obsahu cyst, či odběr tkáně specielní jehlou – tzv. core-cut biopsii. Pod sonografickou kontrolou odebíráme cíleně několik vzorků tkáně. Patolog tkáň laboratorně zpracuje a mikroskopicky vyšetří a rozhodne tak o povaze procesu .

Bez histologického vyšetření patologem není diagnóza zhoubného nádoru možná!

Rady ženám:

Absolvujte pravidelně screeningové mamografické vyšetření

Absolvujte pravidelně screeningové mamografické vyšetření v 1 – 2 ročních intervalech, podle míry vašeho rizika. V současné době máte nárok na bezplatné mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Investujte do svého zdraví a absolvujte v mezidobí mamografii za úhradu, zejména pokud máte vyšší riziko vzniku nádoru prsu.

Navštivte co nejdříve odborného lékaře

Navštivte co nejdříve svého lékaře (praktického lékaře, gynekologa) nebo přímo některé ze specializovaných screeningových center při jakékoliv nejasnosti či nálezu v prsu.

Provádějte každý měsíc samovyšetřování prsů

Provádějte každý měsíc samovyšetřování prsů – nejlépe v první polovině menstruačního cyklu (vždy ve stejné době). Všímejte si jakýchkoliv změn od minulého vyšetření.

Nezapomeňte si vyšetřit také podpaží a dvorec s bradavkou. Postup je popsán v letáčcích, které vydala řada zdravotních pojišťoven a dobročinných organizací.

Jsou k dispozici v čekárnách ordinací odborných lékařů a v našem centru

Požádejte o odhad rizika vzniku nádoru prsu

Požádejte o odhad svého rizika vzniku nádoru prsu – například ve screeningovém centru či specializované poradně. Při zvýšeném riziku dbejte, abyste byla pravidelně sledována podle doporučeného schématu.

Uvědomte si, že malý nádor je dobře léčitelný

Uvědomte si, že i zhoubný nádor v prsu zjištěný v počátečním stadiu je velmi dobře léčitelný. Také léčení malých nádorů je méně zatěžující a je možné velmi často i zachovat celý prs. Svůj život máte ve svých rukou.

Nejčastěji kladené otázky:

Pokud chci absolvovat screeningovou mamografii, jak to lze zařídit? Jak se k vám dostanu?

Ve věku 45 let máte nárok na bezplatnou screeningovou mamografii každé 2 roky (vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Postupujete takto: vyhledáte svého praktického lékaře či gynekologa a požádáte ho, aby Vám vystavil žádanku na screeningovou mamografii, pokud takto sám již neučinil a přímo Vás neoslovil. Jeho povinností je Vám požadavek vystavit co 2 roky.

Poté se objednáte na našem mamodiagnostickém pracovišti, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle 595 633 475. Máte také možnost on-line objednání přes internet. Objednávky je na webových stránkách Vítkovické nemocnice (mamograficky-screening.nemvitkovice.cz)

Kdo hodnotí vyšetření a jak se dozvím výsledek?

Lékař – radiodiagnostik zhodnotí mamografické snímky, je-li výsledek negativní, tedy nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je vyšetření ukončeno a dostanete výsledek (nález) do ruky. Pokud bude nález vyžadovat další vyšetření – nejčastěji ultrazvuk – doplníme ještě týž den .

Definitivní závěr bude Vám i Vašemu lékaři sdělen v co nejkratším čase.

Je nebezpečí většího ozáření při mamografii ?

 Moderní přístroje, které jsou podmínkou technické výbavy akreditovaných pracovišť, zajišťují minimalizaci dávek záření – ty jsou dány jasnými předpisy a byly vypracovány dle celosvětových norem.

Prospěch z vyšetření zdaleka převyšuje nebezpečí dávky rentgenového záření. Pokud je však pacientka těhotná, není preventivní vyšetření na místě.

V případě podezřelého nálezu v prsu lze vyšetření provádět s vykrytím pánve ochrannými pomůckami.

Je vyšetření bolestivé ?

Při vyšetření je pro kvalitní zobrazení tkáně na snímku nutné jisté stlačení prsu v destičkách . Většinou pacientek je pocit popisován jako tlaková bolest. Pacientka je v kontaktu s provádějící laborantkou, která může ještě stlačení ovlivnit K vyšetření je vhodné přicházet v první polovině menstruačního cyklu, kdy prsní žlázy nejsou tak citlivé a bolestivé.

Nestačila by jen sonografie ?

Sonografické vyšetření je vhodné pro vyšetření dětí, mladších žen a kojících matek, kdy žláza je značně hutná. Pro vyšetření běžné populace již vhodné do screeningu slouží metoda jen jako doplňková (při nejasnosti nálezu) a nelze ji provádět jako základní vyšetření.

Za způsob vyšetření je zodpovědný lékař na mamografickém pracovišti, který postupuje tak, aby z vyšetření vytěžil co nejvíce informací a určil další postupy. Ke každé pacientce je třeba přistupovat zcela individuálně a někdy ani věk není jednoznačně určující.

Vyšší podíl tukové tkáně v prsu (přirozený způsob stárnutí žlázy) zvyšuje výtěžnost informací z mamografie, vede totiž ke zprůhledňování prsu při mamografii a zlepšuje zobrazení mikrokalcifikací, které nelze z běžného ultrazvukového vyšetření posoudit .

Jak se připravit na vyšetření ?

Není potřeba žádné přípravy. Před vyšetřením není vhodné použití tuhých deodorantů, které mohou způsobovat falešné jevy na snímcích.V případě těhotenství či podezření na možnost gravidity lze jistě vyšetření odložit, pokud přicházíte k vyšetření s podezřením na nádorové onemocnění, je důležité zdravotníky na situaci upozornit.

Jak je vyšetření dlouhé ?

Samotné provedení mamografie obnáší asi 20 minut. Následuje hodnocení snímků lékařem, je-li výsledek negativní, dostáváte nález do ruky, vyšetření je ukončeno. Pokud je třeba doplnit další vyšetření (nejčastěji ultrazvukem) , počítejte s delší celkovou dobou vyšetření, která ale obvykle nepřesáhne 1 hodinu.

Objednací časy k vyšetření se snažíme dodržovat. Během provozu se však může stát, že přednost dostane pacientka, jejíž vyšetření je neodkladné nebo lékař musí věnovat více času některému složitějšímu vyšetření. V takových případech vás prosíme o trpělivost.

Kde vás najdu ?

Ve Vítkovické nemocnici , budova F – přízemí , kde je třeba se přihlásit v Recepci II. Zde budou pacientky zapsány do centrálního počítače a vyplní dotazník.

Jak se dozvím výsledek ?

Výsledek vám sdělíme bezprostředně po zhodnocení snímků , písemný nález dostanete přímo do ruky. Pokud bude potřeba, provedeme upřesňující vyšetření prsů ultrazvukem, které provádíme obvykle týž den . Součástí nálezu bude i další doporučení časnosti kontroly .

zpět na úvodní stránku oddělení

Nemocnice Jihlava

   Některá mamografická vyšetření je nutno ještě doplnit ultrazvukovou kontrolou. Na našem pracovišti je toto vyšetření prováděno bezprostředně v týž den, v rámci jedné návštěvy pacientky. U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů vyšetřované ženy, při nebezpečí z prodlení (při podezření na zhoubný nádor ) se nečeká.

   Co je Mamografický screening?Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.

Budete mít zájem:  Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

   Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 nových případů onemocnění a incidence neustále vzrůstá.

Na následky karcinomu prsu zemře každý rok více jak 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 – 54 let tak zaujímá karcinom prsu první místo.Možnosti prevence vzniku onemocnění na individuální úrovni jsou omezené.

Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Vyšetření

   Diagnostická mamografie – se provádí u pacientů s příznaky zhoubného onemocnění prsu nebo u již diagnostikovaného zhoubného onemocnění prsu nebo jako doplňující vyšetření ke screeningové mamografii.

   Screeningová mamografie – je prováděna v souladu s příslušnou vyhláškou MZ ČR v rámci preventivních prohlídek a dispenzární péče.

Není vhodnou metodou pro ženy mladší 40 let (s výjimkou žen s výrazně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu, které jsou sledovány podle individuálně určeného schématu)) a neměla by být prováděna častěji než každoročně.

K vyšetření přichází žena do screeningového mamografického centra se žádankou k provedení tohoto výkonu nebo s pozvánkou (indikace na základě věku). Žena-samoplátkyně se může k vyšetření dostavit přímo na pracoviště bez příslušnéžádanky.

   Duktografie – je indikována u pacientů se spontánní patologickou sekrecí z bradavky, která by mohla být projevem nádorového onemocnění (papilom, karcinom aj.) . Do secernujícího mlékovodu je vpravena kontrastní látka a následně provedeny snímky.

Příprava na vyšetření:

 • vyšetření provedeno ve stoje, nutno odstranit veškeré kosmetické přípravky v podpaží
 • Ultrazvukové vyšetření – bez přípravy, vyšetření vleže
 • Zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům – bez přípravy, ve spolupráci s požadujícím oddělením
 •    Perkutánní punkce nebo biopsie řízená UZ metodou – bez přípravy, vyšetření vleže, možná rizika – alergická reakce na znecitlivující látku nebo riziko krvácení a hematomu. Omezení po výkonu – krycí obvaz do druhého dne a v den výkonu omezení fyzické práce a sportovní aktivity

Jak se dostat k preventivnímu vyšetření prsu

 • Vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění

    Screeningové vyšetření je jednou za dva roky hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let. Abyste však v ordinaci nemusela za vyšetření platit, musíte přijít s platnou žádankou. Žádanka je vlastně žádost napsaná na papíře, ve které lékař požaduje provedení preventivního vyšetření prsu.

Co to znamená? Chcete-li mít preventivní vyšetření prsu, musíte v nejprve navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který je povinen vám zmíněnou žádanku vydat. Odesílající lékař má pak právo dozvědět se výsledek vyšetření a vy máte povinnost tuto zprávu mu předat. Tento postup se možná zdá zbytečně složitý, ale není tomu tak.

Je nezbytně nutné, aby lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, věděl, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může napsat bez obav všechny léky, které žena potřebuje. Žena, která onemocněla nádorem prsu, nemůže užívat například hormonální léky v té šíři jako žena zdravá a proto i tento fakt musí její lékař znát.

Screeningové vyšetření je jednou za dva roky hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každé ženě ve věku nad 45 let. Abyste však v ordinaci nemusela za vyšetření platit, musíte přijít s platnou žádankou. Žádanka je vlastně žádost napsaná na papíře, ve které lékař požaduje provedení preventivního vyšetření prsu.

Co to znamená? Chcete-li mít preventivní vyšetření prsu, musíte v nejprve navštívit svého gynekologa nebo praktického lékaře, který je povinen vám zmíněnou žádanku vydat. Odesílající lékař má pak právo dozvědět se výsledek vyšetření a vy máte povinnost tuto zprávu mu předat. Tento postup se možná zdá zbytečně složitý, ale není tomu tak.

Je nezbytně nutné, aby lékař, kterého žena navštěvuje nejvíce, věděl, zda je jeho klientka zdravá, zda jí může napsat bez obav všechny léky, které žena potřebuje. Žena, která onemocněla nádorem prsu, nemůže užívat například hormonální léky v té šíři jako žena zdravá a proto i tento fakt musí její lékař znát.

 •  Vyšetření si hradíte samy

Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká:Bez žádanky (poukazu na vyšetření) od lékaře mohou být vyšetřeny ženy, které si hradí mamografické nebo ultrazvukové vyšetření samy (tzv. samoplátkyně). To se týká:

 1. žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřeny dříve, než je stanoven tzv.

  screeningový inteval (v současné době 2 roky mezi dvěma po sobě následujícími mamografickými vyšetřeními),žen ve screeningové populaci (nad 45 let), které si přejí být vyšetřeny dříve, než je stanoven tzv.

  screeningový inteval (v současné době 2 roky mezi dvěma po sobě následujícími mamografickými vyšetřeními),

 2. žen mimo screeningovou populaci – tzn. těch, které jsou mladší 45 let.žen mimo screeningovou populaci – tzn. těch, které jsou mladší 45 let.

 1. Objednat / informovat se na preventivní (screeningové)
 2. vyšetření můžete telefonem na čísle: 567 157 602
 3. nebo přes online formulář:

Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf?

Přístrojové vybavení

Mammomat Inspiration, Siemens

Přístroj Mammomat Inspiration přináší zejména vysokou kvalitu zobrazení, okamžitě dostupné snímky, nižší radiační dávku a vyšší komfort pro pacientky.

Privamed – Základní pojmy

Vyšetření prsu: ultrazvuk, nebo mamograf?

Přinášíme vám slovníček, který by Vám měl pomoci zorientovat se ve zdravotnické terminologii, často používané při mamografickém vyšetření.

RAKOVINA PRSU, ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ PRSNÍ ŽLÁZY, MALIGNÍ NÁDOR PRSU – to všechno jsou názvy jednoho onemocnění: nádoru v prsu,který chová agresivně, pohlcuje své okolí, je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů a není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit své nositelce smrt.

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, může je postihnout v kterémkoliv věku. Rakovinu prsu lze ve většině případů objevit pomocí rentgenologických metod mamografie a ultrasonografie, to znamená pomocí přístrojů, které se jmenují mamograf a ultrazvuk.

MAMOGRAF je přístroj, který umí na rentgenových snímcích ukázat zhoubný nádor již tehdy, nemá-li žena žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá.

MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ je vyšetření prsu pomocí mamografu. Provádějí ho téměř vždy ženy, speciálně školené laborantky. Vyšetření je trochu nepříjemné, není však bolestivé. Žena při vyšetření stojí. Každý prs je vyšetřen ze dvou stran, pokaždé se musí lehce zmáčknout, což může právě být nepříjemné.

Bez tohoto zmáčknutí by však mamografický snímek neměl dobrou kvalitu, vyšetření by vlastně bylo zbytečné. Vzniklé mamografické snímky hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je tím vyšetření ukončeno. Někdy nastane situace, že z mamografického snímku není možno přesvědčivě určit, zda je žena zdravá.

V tom případě je doplněno vyšetření ultrazvukem.

ULTRAZVUK NEBO TAKÉ SONOGRAF ČI ULTRASONOGRAF je přístroj, pomocí kterého rovněž dokážeme prsy vyšetřovat. 

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ poskytuje jiné informace než mamografie, oba druhy vyšetření se ideálně doplňují.

Platí, že ultrazvukové (sonografické) vyšetření nemůže nahradit vyšetření mamografem, může ho však významně doplnit a hodí se zejména pro vyšetřování prsů mladých žen, těhotných nebo kojících maminek.

Vyšetření je nebolestivé, žena při něm leží pohodlně na zádech, lékař, který vyšetření provádí, přejíždí sondou po celém prsu. I v ultrazvuku je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému stanovení diagnózy rakoviny.

SCREENING (ČTI SKRÍNING) neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku života. Vyšetření se provádí jednou za dva roky.

Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život. Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou.

Má-li žena vyšetření provedeno pokaždé někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly a tím i viditelné známky malého nádoru v mamografii.

BENIGNÍ (NEZHOUBNÝ) NÁLEZ je název pro nevýznamný nález v prsu. Může jít o cystu, což je dutinka vyplněná tekutým obsahem. Nebo může jít o tukově vazivový uzlík, který se nazývá fibroadenom.

 Takových možností je více. Nejpodstatnější je, že benigní nález znamená, že se v prsu neděje nic významného nebo nebezpečného. Benigní nález je to, co v prsu může zůstat a nijak ženu neohrožuje na zdraví.

MALIGNÍ NÁLEZ je naopak název pro významný nález v prsu. Slovo maligní používají zdravotníci, chtějí-li říci, že nalezli zhoubné ložisko (ložisko rakoviny)

Proč se nemusíte bát mamografu ani ultrazvuku

Díky mamografu a ultrazvuku se daří úmrtnost na zhoubná onemocnění prsů snižovat. „Při včasně zachyceném karcinomu prsu je velká šance na úplné vylečení.

Chirurgický zákrok bývá navíc drobný a po zhojení na prsu často nebývá ani patrný, což je pro ženy vedle výborné prognózy jistě také velmi podstatné,“ říká doktorka Jana Bošková, mamodiagnostička plzeňského screeningového pracoviště Mediray.

Mnohé ženy se ale těmto vyšetřením vyhýbají kvůli obavám z bolesti. Proč byste se neměly bát a co vlastně máte od vyšetření čekat?

Mamografie je rentgenové vyšetření prsů měkkým zářením na speciálním přístroji zvaném mamograf. Dávky záření jsou minimální a díky využití měkké techniky je vyšetření bezpečné. Provádí se ve stoje a trvá jen chvilku. Vyškolená asistentka vloží prs mezi dvě desky, které jej stlačí. Může to trochu bolet, ale rozhodně nejde o nic hrozného.

„Vyšetření doporučujeme absolvovat v první třetině menstruačního cyklu, kdy bývají prsy na tlak méně citlivé“, radí doktor Petr Choc, místopředseda asociace mamodiagnostiků České republikya vedoucí lékař mamocentra Mediray.

Budete mít zájem:  Suché a popraskané paty – jak na ně?

Mamograf je vhodný hlavně pro ženy nad 45 let, protože je schopen zachytit drobnější známky karcinomů než ultrazvuk.

„U žen s vysokým rizikem onemocnění, zejména z důvodu pozitivní rodinné anamnézy, nebo u žen, které si při samovyšetření nahmataly podezřelé ložisko, se potom mamograf provádí i ve výrazně nižším věku,“ říká Petr Choc.

Foto: Yuganov Konstantin, Shutterstock.com

Díky včasnému odhalení zhoubných změn zachraňují mamograf a ultrazvuk životy

Při vyšetření ultrazvukem ležíte na lehátku na zádech, případně střídavě na pravém či levém boku. Tato procedura je naprosto bezbolestná. Vyšetřovací sondou, kterou posunuje po povrchu prsu, prohlíží lékař postupně celou oblast včetně přilehlých podpažních jamek. Vyšetření je vhodné pro bezpříznakové ženy mladší 40 let (a jakých příznaků si všímat?).

„Stejně jako mamografickým vyšetřením hledáme známky zhoubných onemocnění, která ideálně zjišťujeme dříve, nežli by si je sama žena byla schopna nahmatat,“ vysvětluje Petr Choc.

U mladých žen se ultrazvuk s úspěchem využívá v případě hmatných změn nebo ložisek v prsou. Lékaři jsou zde schopni velmi dobře stanovit jejich povahu a nebezpečnost. Nejčastěji se ale jedná o neškodné, často hormonálně podmíněné změny, většinou o nezhoubné nádory (cysty nebo fibroadenomy).

Foto: Serhii Bobyk, Shutterstock.com

Na ultrazvuk lékaři posílají především mladší ženy, které si nahmataly bulku. Většinou se jedná o nezhoubné nádory

Preventivní vyšetření mamografem je ženám nad 45 let v Česku ve dvouletých intervalech hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami. Potřebujete k tomu jen žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře.

Jako samoplátkyně si můžete nechat vyšetření provést již po čtyřicítce. V případě, že si samy nahmatáte změny, které potvrdí i ultrazvuk a které je třeba dovyšetřit, vám lékař vypíše žádanku a jdete na mamograf bezplatně i dříve.

Pokud nemáte žádné příznaky, mamograf se před čtyřicítkou většinou neprovádí, stačí ultrazvuk.

Na vyšetření ultrazvukem byste měly zhruba od 30 let docházet jednou za dva roky. Žádanku od lékaře nepotřebujete, ale vyšetření si hradíte samy. „Každá zdravotní pojišťovna má však své bonusové programy, na základě kterých vybraným skupinám žen, zpravidla jsou dány věkovým rozmezím, na vyšetření přispívá,“ informuje doktor Petr Choc.

Víte, kterých 5 typů rakovin hrozí především ženám? 

Ultrazvukové vyšetření je metodou číslo jedna u mladých žen s příznaky onemocnění prsu, říká lékařka Radiologické kliniky FN Brno MUDr. Iva Mihulová

Proč a jak často má každá žena po 45. roce věku přijít na mammografické vyšetření prsů?

Incidence (výskyt) karcinomu prsu v České republice se každoročně zvyšuje, při snižující se mortalitě (úmrtnosti) ve všech věkových skupinách. Maximum výskytu karcinomu prsu se z věkové hladiny 59 let posunul do věkové hladiny méně než 55 let.

Mammografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu.

Princip fungování mammografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a délce života pacientek, cílem screeningu je tedy snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu na sledované onemocnění.

Mammografický screening je v České republice hrazen zdravotními pojišťovnami. Má na něj nárok každá žena od věku 45 let a vyšetření se provádí  1x za dva roky.

Provádí se i ultrazvukové vyšetření prsů? Jaký je v těchto vyšetřeních rozdíl?

Ultrazvukové vyšetření je obvykle metodou číslo jedna u mladých žen s příznaky onemocnění prsu, těhotných nebo kojících maminek. U žen nad 40 let věku je základní metodou vždy mamografie, ultrazvuk někdy mammografii vhodně doplňuje, především u žen s bohatou a hutnou žlázou. Samotné ultrazvukové vyšetření se pro screening nádorů prsu nehodí.

Ultrazvukové vyšetření je metoda, která k zobrazení nevyužívá ionizujícího záření (nemá biologický účinek) je snadno zopakovatelná. Ultrazvuk zobrazuje (detekuje) a odlišuje solidní a cystická ložiska, ale není schopen klasifikovat kalcifikace. Na ultrazvuku nelze zobrazit celý objem žlázy, pouze určitou výseč.

Ke zvýšení kontrastu ultrazvukového obrazu, a tím i citlivosti vyšetření, lze použít nitrožilně podaných kontrastních látek. Obvykle se používají mikrobubliny neškodného plynu, který po podání poměrně rychle mizí z těla pacienta vydýcháním.

Mammografie využívá ionizující (RTG) záření, zobrazuje celý objem prsu včetně axilly, umožňuje exaktní posouzení možných změn mamografického obrazu při kontrolních vyšetřeních v čase. Zobrazuje  mikrokalcifikace a je schopna je diferencovat na benigní/maligní. U mamograficky zjištěných ložiskových lézí je doplňující ultrazvukové vyšetření metodou volby – stading.

Každá z uvedených metod (ultrazvuk a mammografie) poskytuje jiné informace, oba druhy vyšetření se ideálně doplňují, ale navzájem se nenahrazují.

Jak dlouho mammografické vyšetření trvá?

5-7 minut. Výsledky se klientka dozví bezprostředně po něm.

Jaké jsou ve FN Brno objednací lhůty?

Na mammografické vyšetření je objednací doba 1 den. Na ultrazvukové vyšetření je objednací doba 3-4 týdny. V případě klinické potřeby (akutní stavy) po domluvě ihned.

Kolik pacientek jste takto monitorovali v loňském roce a jaká jsou zjištění?

V roce 2015 bylo na našem pracovišti provedeno 7 500 screeningových mammografií (celkově vyšetřených žen bylo 9 000), při kterých bylo prokázáno a verifikováno 153 karcinomů a dále asi 900 benigních nálezů.

Jaká je prognóza u rakoviny prsu? Jak se posunula úspěšnost léčby?

Vzhledem k tomu, že screeningová mammografie detekuje preklinická stadia, je sice prognóza karcinomu mléčná žlázy vážná, ale celková doba přežití pacientek se výrazně prodlužuje.

Záchyt časného stadia nádoru znamená situaci, kdy bylo v prsu pomocí mammografie nebo ultrazvuku objeveno nádorové ložisko, které je nehmatné. Čas je totiž nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou, neboť včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady.  Při nalezení takového malinkého – tzv. minimálního −nádoru má žena šanci na úplné uzdravení.

Hlavním přínosem screeningových vyšetření je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla levnější), a přitom účinnější léčby.

  Mnohé ženy se mylně domnívají, že onemocnět rakovinou prsu znamená rovnou zemřít.

Nezbývá než opakovat, že zhoubné nádory jsou léčitelné; žena však nesmí přijít pozdě, kdy již nádor rozeslal své zhoubné buňky (metastazoval) do různých jiných orgánů v těle (např. do uzlin, do plic či do kostí).

Možnosti prevence vzniku karcinomu mléčné žlázy na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Karcinom prsu je považován od nejčasnějších stádií za onemocnění celého organismu (systémové onemocnění). To znamená, že nestačí pouze chirurgické odstranění nádoru v prsu, ale musí být podávána i celková (systémová) léčba.

Rozsah léčby závisí na typu a vlastnostech nádoru (histologický typ, imunohistochemický profil, grading aj.), na rozsahu postižení podle TNM klasifikace, věku, menstruační aktivitě, celkovém zdravotním stavu pacientky a mnoha dalších faktorech.

Většinou je využívána kombinace dvou a více léčebných metod, tak aby bylo minimalizováno riziko návratu choroby.

Pořadí jednotlivých léčebných metod záleží především na velikosti primárního nádoru. Pokud nádor nepřesahuje 2 cm a nejsou postižené uzliny, bývá na prvním místě proveden chirurgický výkon. U větších nádorů, nebo při postižení  lymfatických uzlin už může být před operací podávána systémová léčba (tzv. neoadjuvantní).

Léčba podle jednotlivých stadií se řídí standardy, které jsou lékaři vodítkem při určování nejvhodnější léčby. Vždy je ale také zohledňována individuální situace a postoje pacientky, tak, aby jí léčba byla „šitá na míru“.

Rozhodování o léčbě je prováděno vždy týmově (chirurg, onkolog, radioterapeut, patolog, radiodiagnostik).

Pacientky podstupují chemoterapii, hormonální nebo biologickou léčbu. Hormonální léčba  je upřednostňována u žen, jejichž nádory jsou tzv. hormonálně závislé, tj. mají potvrzenu přítomnost hormonálních receptorů v nádorové tkáni.

Chemoterapie má přednostní místo u pacientek s nádory, které mají negativní hormonální receptory, s metastázami  nebo s rychlým šířením nádoru. Biologická léčba (nejmodernější tzv. cílená léčba) je zaměřená proti konkrétní struktuře nádorové buňky.

Je určena pouze pro ty ženy, jejichž nádorové buňky vykazují přítomnost cílové struktury proteinu HER2-neu/cerbB2 (spojen s horší prognózou), proti jehož receptoru byla ale nalezena protilátka (trastuzumab).

Prognóza onemocnění je závislá na stadiu onemocnění. I objemné nádory prsu, které nemají postiženy svodné uzliny, mají pětileté přežití 82 %. Při postižení svodných lymfatických uzlin v axile, pětileté přežití významně klesá (nádor do 5 cm a postižení do tří uzlin jen 73 %, postižení více než tří uzlin dokonce pouze 45 %). Pacientky s metastatickou chorobou mají medián přežití 24 měsíců.

Celkově lze shrnout, že lepší vyhlídky na vyléčení mají nádory prsu s co nejnižším počtem postižených uzlin (ideálně nulovým) a ty, které mají pozitivní hormonální (estrogenové a progesteronové) receptory, a tudíž se dají léčit hormonální terapií. Nádory prsu jsou velmi různorodé a u každé pacientky se může situace značně lišit. Nelze tedy říci, kdo se určitě vyléčí a u koho se nemoc i po operaci za několik let vrátí. Léčitelnost je však oproti jiným zhoubným nádorům velmi nadějná.

Léčba metastázujícího karcinomu je již svízelná. Karcinom v podstatě nelze vyléčit, ale jen zmenšit a zmírnit obtíže, které již mohou být kvůli metastázám v jiných orgánech.

Mohou se ženy mladší 45 let rovněž nechat vyšetřit?

Lze přijít jako samoplátce na ultrazvukové vyšetření  (cena 400 Kč) – není nutná žádanka. V případě mamografického vyšetření je cena 900 Kč – je nutná žádanka (od praktického lékaře nebo gynekologa). Jednotlivé zdravotní pojišťovny mohou v rámci svých nadstandardních programů hradit vyšetření i nad rámec vyhlášky – nutné se informovat u své zdravotní pojišťovny.

Mammografické pracoviště FN Brno se nachází v areálu Porodnice na Obilním trhu. Objednat se lze

telefonicky na tel. 532 238 433 (7.00–15.00 hod., každý pracovní den)

elektronicky prostřednictvím stránek www.fnbrno.cz

osobně na mammodiagnostickém pracovišti Radiologické kliniky FN Brno, Obilní trh 11, přízemí hlavní budovy (pavilon A1).

Na mammografické vyšetření je třeba mít žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector