Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů? Kde hledat pomoc

Pokud se lidé v důsledku druhé vlny koronavirové pandemie dostávají do finančních potíží a nemají na úhradu nutných nákladů, mohou požádat o dávku “mimořádné okamžité pomoci COVID-19” (MOP COVID-19), viz vzor žádosti. Jedná se o dávku hmotné nouze, kterou vyplácí úřady práce.

Zažádat o tuto dávku lze nyní z domova e-mailem (bez elektronického podpisu). Nově je možné do důvodů pro její poskytnutí zahrnout také hypotéku.

Pro rychlé vyřízení žádosti a vyvarování se finanční tísně je důležité, aby lidé nenechávali vše na poslední chvíli a požádali o MOP COVID-19 na svém úřadě práce včas.

 • Viz níže videoprůvodce k žádostem o jednotlivé dávky.
 • Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů? Kde hledat pomoc
 • Aby mohly být žádosti o MOP COVID-19 bez problémů vyřízeny, je potřeba, aby žadatelé dbali zejména na následující: předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů a v neposlední řadě také uvedení kontaktních údajů, jako je adresa, telefon nebo e-mail, aby zaměstnanci ÚP ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti.

Nárok a výši MOP COVID-19 (stále jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi) ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost. Proto je nutné k žádosti doložit mj. aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny.

ÚP ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě. Žadatelé proto nemusí mít obavu výpisy předkládat.

I nadále  bude  MOP  COVID-19  poskytována  tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí.

Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou (např. chytrým mobilním telefonem) s vlastnoručním podpisem. Pak vše stačí odeslat na e-mailovou adresu kontaktního pracoviště ÚP ČR podle místa faktického pobytu žadatele.

Podání  žádosti o MOP COVID-19 lze provést také standardními způsoby, tzn. zasláním poštou, vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Nově se testuje příjem jen z poloviny

Nově se testuje příjem jen z poloviny. To znamená, že se pro účely hodnocení nároku na dávku MOP COVID-19 a její výši započítává pouze 50 procent veškerých příjmů žadatele.

Na jaře byl postup takový, že se některé příjmy započítávaly v jejich celkové výši, některé z 80 procent (např. důchody) a některé ze 70 procent (příjmy ze závislé činnosti).

Nyní jsou veškeré příjmy, bez ohledu na to, o jaký druh příjmu se jedná, započítávány pouze z 50 procent jejich výše.

Novinkou je také možnost uvést po přiměřenou dobu jako jiný důvod pro poskytnutí dávky i hypotéku. U žadatelů, kterým kvůli pandemii COVID-19 výrazně klesl příjem, bude  ÚP  ČR  řešit dávku MOP COVID-19 prioritně.

  MOP je poskytována na základní životní potřeby (tj. jídlo, základní hygienické potřeby, nájem a služby spojené s bydlením, internet a služby spojené s telefonováním).

Nelze ji poskytnout  na léky, dluhy (vyjma hypotéky), leasing, náklady spojené s podnikáním apod.

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP).

Pro osoby, které nemají dostatek prostředků, připravil v souvislosti epidemickou situací v ČR zjednodušenou formu žádosti o MOP COVID-19.

„Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR doložit? Jaký je rozdíl mezi MOP a MOP COVID-19?“ to jsou otázky, na které v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Videoprůvodce k jednotlivým dávkám (příspěvek a doplatek na bydlení, rodičovský příspěvek, včetně v angličtině) naleznete níže.

Úřad práce ČR v rámci své činnosti administruje a vyplácí kromě opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, také dávku mimořádné okamžité pomoci  (MOP).

  Pro  osoby,   které   nemají  dostatek   prostředků,  připravil v souvislosti epidemickou situací v ČR zjednodušenou formu žádosti o MOP COVID-19.

„Jak o ni žádat a co je nutné Úřadu práce ČR doložit? Jaký je rozdíl mezi MOP a MOP COVID-19?“ to jsou otázky, na které v poslední době zaměstnanci ÚP ČR odpovídají nejčastěji.

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta pomoc v případech nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy postižený potřebuje pomoc bezprostředně. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž je možné tuto dávku poskytnout:

 1. osobě s nedostatečnými prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,
 2. osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např. živelní pohroma),
 3. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),
 4. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),
 5. osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostatek prostředků na úhradu nezbytného jednorázového výdaje souvisejícího se sociálně právní ochranou dětí (např. školní pomůcky),
 6. osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Mimořádná okamžitá pomoc spojená s COVID-19 (MOP COVID – 19)

Pro osoby, které se prokazatelně ocitly, kvůli nedostatku prostředků, v těžké životní situaci, je určena zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19.

Dávku může ÚP ČR poskytnout na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb, jako je jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon, internet či hypotéka.

Dávku naopak Úřad nemůže poskytnout na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

Úřad práce ČR může MOP COVID-19 poskytnout klientovi, kterému jeho sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci. V rámci posouzení žádosti o dávku bere úřad v potaz mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její rychlé vyřízení je třeba, aby byla kompletní a obsahovala všechny povinné přílohy.

Viz zjednodušený tiskopis žádosti o MOP COVID-19.

Pokud člověk žádá o MOP, musí doložit Úřadu práce ČR žádost a všechny povinné přílohy. Formuláře žádostí, stejně jako formuláře příloh, jsou k dispozici na na stránkách MPSV a na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Pro každý typ MOP je třeba doložit ještě další specifické doklady. Pro přehlednost je níže uveden jejich seznam.

Mimořádná okamžitá pomoc

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • doklad o výši měsíčních příjmů žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech žadatele a všech společně posuzovaných osob,
 • další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité

Mimořádná okamžitá pomoc spojená s COVID-19

 • Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu),
 • souhlas s předáváním rodného čísla České poště p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),
 • další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci jako je mimo jiné.:
  • potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu),
  • aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných,
  • smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií,
  • doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku,

Žádost o MOP musí dále obsahovat stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci ÚP ČR ho sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu případně písemné výzvy.

Budete mít zájem:  Metastáze Na Játrech Léčba?

Úřad práce ČR přistoupil v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. ÚP ČR proto apeluje na klienty, aby žádosti a jiné podklady zasílali jinou cestou.

Mohou je podávat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli po dobu nouzového stavu zaručený elektronický podpis. Podrobněji na stránkách Úřadu práce ČR.

Aby Úřad práce ČR lidem ještě více zjednodušil proces vyplňování žádostí,

Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů? Kde hledat pomoc

Potravinové banky vypomohou ministerstvu práce a sociálních věcí s distribucí aktuálně povinných respirátorů třídy FFP2 pro lidi v nouzi. Tato pomoc je ze strany potravinových bank dobrovolná a zcela nad rámec poskytování jejich hlavní činnosti – poskytování potravinové pomoci.

„Potravinové banky jsou nyní zavaleny telefonáty od jednotlivců a měst s žádostmi o distribuci respirátorů,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Upozorňuje proto všechny zájemce, že distribuce má svá pravidla, začne až v pátek 5. března a potravinové banky nebudou respirátory vydávat jednotlivcům.

Distribuce respirátorů z potravinových bank: komu a kdy

Respirátory budou do potravinových bank dodány ve čtvrtek 4. března 2021, distribuce začne v pátek 5. března 2021.

„Potravinové banky nebudou a nemohou distribuovat přímo jednotlivcům, protože by to ohrozilo jejich distribuční kapacity a byla ohrožena jejich hlavní činnost. Jsou distribučním kanálem, který pomáhá se skladovací kapacitou a logistikou prostřednictvím sítě svých odběratelů,“ říká Veronika Láchová.

Distribuce respirátorů prostřednictvím potravinových bank může probíhat pouze následujícími způsoby:

Odběratelským organizací pečujícím o osoby v nouzi

A to v počtu 6 ks na osobu. Při počtech osob se vychází z počtu osob uvedených na čestném prohlášení, podle něhož je poskytována potravinová pomoc.

Městům a obcím

Každé město nebo obec má nárok na 6 ks respirátorů pro 2,5 % obyvatel města, které jsou určeny zejména pro následující skupiny:

 • Seniorům v nouzi nebo ohrožení, kteří nejsou schopni zajistit si je jiným způsobem.
 • Pro osoby v nouzi, které z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup (viz dále).

Zájemci se tedy mají obrátit přímo na tato místa, nikoli na potravinové banky.

Respirátory vydávané prostřednictvím krajských úřadů

Na základě seznamu měst a obcí a počtu jejich obyvatel lze distribuci v regionu svěřit také krajskému úřadu.

„Tato distribuce musí být provázena čestným prohlášením o zajištění předání městům a obcím dle seznamu a zároveň i poskytnutí náležitých informací a této distribuci městům a obcím. Tzn. města a obce už se pak nebudou obracet na potravinové banky, protože jejich podíl bude distribuovat kraj,“ upřesnila ředitelka České federace potravinových bank.

Nemáte dostatek peněz na respirátory? Požádejte o příspěvek

Nemá smysl, aby jednotlivci kontaktovali přímo potravinové banky. Mohou se obrátit na své obecní úřady. Lidé v nouzi mohou rovněž požádat o finanční podporu na nákup respirátorů FFP2 (v rámci mimořádné okamžité pomoci COVID-19), a to na příslušném úřadu práce. Příspěvek činí 500 Kč na osobu na měsíc.

„Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR,“ uvádí k tomu ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pokud jste pěstoun nebo zaměstnanec ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), lze žádat o poskytnutí respirátorů krajský úřad.

Děti patří domů, z. s

Страницы, которые нравятся этой Странице

Нравится: 15 тыс.

Malé děti nepatří do kojeneckých ústavů, ale do milujících rodin. Pomozte s námi dětem doletět dál!

Нравится: 1,5 тыс.

Kampaň na podporu deinstucionalizace.

Нравится: 1,6 тыс.

Objevovat svět je nejlepší společně s mámou a tátou. Amalthea pomáhá dětem v Pardubickém kraji žít v…

Недавняя публикация Страницы

Ať si nejsme na 100% jistí, že proběhne dubnový víkendový pobyt. ????Udělali jsme vše proto, abychom byli připraveni a opravdu jsme ???????????? Během dvou hodin online setkání jsme připravili program plný vytváření, hledání indicií, plnění úkolů a her ????. Nezbývá než doufat, že všechno dobře dopadne.

Respitní tým se těší ???? @Dominik Mifek @Dany Mejsnar @anna em @Lenka Lipenská @Terka Štěpánek Veitová @Belle Vuokko @Radka Šmardová

❔Pomozte nám odpovědět na důležité otázky❔ ????ČÍM VÁS PĚSTOUNSTVÍ OBOHATILO?????

Vaše odpovědi poslouží k bližšímu poznání práce a služeb doprovázející organizace.

????Odpovědi na tyto otázky nám zároveň pomohu při tvorbě Výroční zprávy za rok 2020, která v současné době probíhá. Díky nim budeme moci i nadále zkvalitňovat a profesionalizovat naše služby pro vás. ???? Děkujeme za vaše odpovědi ????

#DetiPatriDomu #vyrocnizprava #nasesluzby #pestounskapece #rodina

Vrchlického 9, 415 01 Teplice, Česká Republika

ПодробнееCentrum pěstounských rodin

Нравится: 969

www.pestounskerodiny.cz

Нравится: 8,1 тыс.

Naším cílem je pomoci dostat děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů tam, kam patří. Do milující rodiny.

Нравится: 713

Lev Nikolajevič Tolstoj 121 ruský spisovatel 1828 – 1910

„Rodina je jednou z nevyhnutelných…

Нравится: 1,6 тыс.

Objevovat svět je nejlepší společně s mámou a tátou. Amalthea pomáhá dětem v Pardubickém kraji žít v…

Нравится: 1,9 тыс.

8000 dětí v ústavní péči je 8000 důvodů ke změně. Iniciativa 8000 důvodů je projektem Nadace J&T s…

Нравится: 17 тыс.

Tvořím originální módu, střihy pro švadlenky, fotonávody a videonávody. Jsem fotografka a v…

Нравится: 1,5 тыс.

Organizace zřízená městskou částí Praha 8 zajišťující rozvoje a podpůrné aktivity a služby pro celou rodinu.

Нравится: 11 тыс.

SHAPE – sewing patterns je značka autorských designových textilií a oděvních střihů

Нравится: 604

Stránka a aktivity pro všechny nastávající, současné rodiče a jejich děti.

MPSV: Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů? Můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19

V rámci poskytování dávky MOP COVID-19 se uznává na náklady na ochranné prostředky dýchacích cest částka ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc. Vše je možné zařídit elektronickou cestou, žádost o MOP COVID-19 lze nalézt na webových stránkách ZDE.

V žádosti v položce „Za jakým účelem žádáte o MOP“ je možné mj. zaškrtnout „Jiný účel“ a popsat, že se jedná např. o pořízení respirátorů. Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze emailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem na adresu pobočky Úřadu práce ČR podle místa faktického pobytu žadatele.

Podání žádosti o MOP COVID-19 lze uskutečnit i standardními způsoby, tzn. zasláním prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu tohoto úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo za užití datové schránky.

U osob, které nejsou příjemci opakujících se sociálních dávek, je potřeba maximální spolupráce s Úřadem práce ČR, tj.

zejména předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů (pokud bude žádáno i o další saturaci nákladů, jako je např.

bydlení), a v neposlední řadě také uvedení kontaktů, jako je adresa, telefon nebo mail, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti.

Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021)

hlasovalo: 28197 lidí

Nárok a výši MOP COVID-19 (stále jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi) ovlivňuje jen příjem (započítává se pouze z 50 %) a dostupná finanční hotovost. Proto je nutné k žádosti doložit i aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny.

Úřad práce ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě. Žadatelé nemusí mít obavu výpisy předkládat. I nadále bude MOP COVID-19 poskytována tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí.

Výše uvedené potřebné doklady platí pro žadatele, kteří nejsou dosavadními příjemci sociálních dávek a Úřad práce ČR tedy o nich doposud nemá potřebné informace.

 • MOP COVID-19 je dávkou nenárokovou a kromě respirátorů se poskytuje i na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především živobytí (jídlo, pití, základní hygienické potřeby včetně ochranných prostředků dýchacích cest), nájem a služby spojené s bydlením, hypotéka, internet a služby spojené s telefonováním.
 • U osob, které jsou příjemci opakujících se sociálních dávek, Úřad práce ČR již potřebnými údaji disponuje, a proto je možné MOP COVID-19 na výdaj spojený s pořízením ochranných prostředků dýchacích cest vyhodnotit bezodkladně.
 • Máte-li problémy s úhradou nákladů na ochranné pomůcky dýchacích cest či máte vlivem poklesu či ztráty příjmů vlivem pandemie potíže s úhradou základních potřeb, neváhejte se obrátit na Úřad práce ČR, který je připraven Vám pomoci.
 • Pro osoby, které si nebudou moci dávku vyřídit, nebo nárok na tuto dávku nemají, budou prostřednictvím potravinových bank, jejich partnerů, především tedy poskytovatelů sociálních služeb a obcí, distribuovány ze státních hmotných rezerv respirátory FFP2.
Budete mít zájem:  Českému ekologickému zemědělství se daří

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

MPSV , ÚP , TZ , ochranné prostředky

autor: Tisková zpráva

Příspěvek na respirátory – mimořádný příspěvek na respirátory – České RESPIRÁTORY & ROUŠKY

5.3.2021

Český respirátor FFP3 NR v balení po 5 ks

Opět v nabídce české respirátory FFP3 od General public protection.

Respirátory FFP3 osvobozeny od DPH. Balení obsahuje 5 ks respirátorů FFP3.

Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19

Nemůžete si dovolit respirátory? Stát vám na ně dá až 500 korun. NÁVOD

Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojená s COVID-19 (info zde)

Už několik dní platí povinnost nosit například v obchodech nebo veřejné dopravě minimálně respirátory třídy FFP2. Ty je ale třeba vyměňovat a jejich nákup může být zásahem do rodinného rozpočtu. Lidé si tak nově mohou zažádat o mimořádný příspěvek na jejich pořízení.

  „V souvislosti s vládou vyhlášeným mimořádným opatřením k nošení ochranných prostředků dýchacích cest ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19) na jejich zakoupení.

Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR,“ uvádí resort na svých stránkách.

 Úřady přitom zároveň stanovily strop pro tuto dávku na částku 500 korun na člověka a měsíc.

Podle srovnávačů na internetu se dají aktuálně respirátory FFP2 sehnat za cenu od 15 korun výš, příspěvek by tak měl pokrýt nákup až několika desítek ochranných pomůcek.

 O příspěvek na respirátory mohou lidé žádat i z pohodlí domova, formulář najdou přímo na stránkách ministerstva ZDE. Je ale potřeba ho správně „zaškrtnout.“ 

V žádosti v položce „Za jakým účelem žádáte o MOP“ je možné zaškrtnout i „Jiný účel“ a popsat, že se jedná např. o pořízení respirátorů.

Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem na adresu pobočky Úřadu práce ČR podle místa faktického pobytu žadatele,“ radí MPSV.

 Žádost je samozřejmě možné podat i jinými způsoby – například zaslat „papírovou“ poštou, vhodit do schránky příslušného úřadu práce (zpravidla umístěné u vchodu) nebo zanést na podatelnu.

 „U lidí, kteří nejsou příjemci opakujících se sociálních dávek, je potřeba maximální spolupráce, zejména předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů. A v neposlední řadě také uvedení kontaktů jako je adresa, telefon nebo mail, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti,“ nabádá k pečlivosti ministerstvo. 

Nárok a výši mimořádné dávky ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost žadatele. Lidé tak musejí mimo jiné předložit i aktuální výpis z bankovního účtu svého i dalších členů své rodiny.

 „U lidí, kteří pobírají opakující se sociální dávky, Úřad práce ČR již potřebnými údaji disponuje, a proto je možné MOP COVID-19 na výdaj spojený s pořízením ochranných prostředků dýchacích cest vyhodnotit bezodkladně,“ uvádí úřad.

 „Pro zájemce, kteří si nebudou moci dávku vyřídit, nebo na ni nemají nárok, budou prostřednictvím potravinových bank, jejich partnerů, především tedy poskytovatelů sociálních služeb a obcí, distribuovány ze státních hmotných rezerv respirátory FFP2,“ uzavírá MPSV. Mimořádnou dávku spojenou s epidemií covidu-19 v Česku poskytují úřady práce už delší dobu. Lidé o příspěvek mohou žádat například v případě, že nemají dost peněz na jídlo, zaplacení bydlení či nákladů na telefonování.

 Respirátory je za určitých podmínek možné použít opakovaně: Více se dozvíte ve videu ZDROJ https://tn.nova.cz/clanek/nemuzete-si-dovolit-respiratory-prispet-vam-na-ne-muze-stat-navod.html

Pořiďte si účinnou ochranu dýchacích cest a my Vám přispějeme 100 Kč

Pandemie COVID-19 má v České republice stále závažný průběh. Vláda ČR proto s účinností od 1. března 2021 nařídila nošení účinnějších ochranných prostředků dýchacích cest v hromadné dopravě, v obchodech a na dalších místech. Doma ušité roušky tedy již nestačí.

 • Vaše zdravotní pojišťovna 211 Vám chce pomoci příspěvkem 100 Kč na nákup respirátorů, které dosahují filtrační účinnosti alespoň 95 %.
 • Akceptujeme 
 • Ochranné prostředky dýchacích cest, které splňují požadavky normy ČSN EN 14683+AC, tedy: 
 • •    Respirátory FFP2/KN95 bez výdechového ventilu•    Respirátory FFP3 bez výdechového ventilu
 • Neakceptujeme
 • Ochranné prostředky dýchacích cest, které nedosahují filtrační účinnosti alespoň 95 %, tedy:•    Látkové roušky
 • •    Obyčejné jednorázové roušky

Specifické podmínky

 1. O příspěvek mohou požádat všichni pojištěnci od 15 let
 2. Příspěvek bude poskytnut jednou ročně jednomu pojištěnci.  
 3. Akceptujeme platební doklady vystavené od 1. března do 31. března 2021. Žádost je nutno podat od 1. dubna do 31. května 2021.

   

 4. Příspěvek lze čerpat jednorázově nad rámec nabídky ostatních programů. 
 5. Tento příspěvek nelze postoupit. 
 6. Ochranné prostředky nemusí být zakoupeny v lékárně.

Možnost čerpání: 1. dubna 2021 – 31.

května 2021 nebo do vyčerpání financíAktualizováno dne: 2. března 2021 

ZDROJ https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/mimoradny-prispevek-na-respiratory-0

Jak jsem si v době nedostatku stavěl počítač a snažil se sehnat komponenty z Evropy

Koncem loňského roku jsem si sestavoval nový stolní počítač.

Ukázalo se to jako slušná výzva, protože esenciální komponenty jako grafické karty z několika různých důvodů z trhu v podstatě zmizely.

Stejně tak je velmi těžké sehnat povedenou sérii procesorů Ryzen 5000 od AMD, o níž je velký zájem díky tomu, že AMD překonalo Intel i v poslední baště, a to jednojádrovém výkonu a ve hrách.

Nakonec se mi ale zadařilo a sehnal jsem AMD Ryzen 7 5800X a Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Zmiňovaný procesor je v aktuální generaci Zen 3 považovaný za ten s nejhorším poměrem cena/výkon.

Toto osmijádro oproti slabšímu šestijádru 5600X za příplatek 4500 korun (12 500 oproti zhruba 8 000) ne vždy přináší adekvátní rozdíly ve výkonu.

A naopak za dvanáctijádro 5900X už je příplatek pouze něco přes dva tisíce.

Jenže 5800X má oproti těmto dvěma jednu zcela zásadní výhodu: jde normálně koupit. Navíc, když odhlédneme od ceny, je to trhač betonu a nejlepší osmijádro na trhu. Ale chápu, že pro mnohé je cena skutečně vysoká. Ryzen 5800X totiž zároveň hodně topí (stejně jako celá současná generace, a to i díky architektuře čipletů) a dodává se bez chladiče, do kterého je tedy nutné rovněž investovat.

S grafickou kartou to bylo ještě horší, tam na trhu není nic. Nakonec se mi v den, kdy šla do prodeje nová RTX 3060 Ti, podařilo jeden model ulovit. Na českých e-shopech jich pár bylo, ale vyprodaly se během minut.

Cena oproti těm doporučeným logicky byla vyšší, ale za dané situace jsem byl nárůst ochoten akceptovat. Zaplatil jsem asi 13 tisíc, ale už večer jsem na online bazarech tyto modely od překupníků viděl za asi 19 tisíc.

Grafiky pořád nejsou a podle všeho se situace jen tak nezmění, takže jsem vlastně stále v plusu.

Nákupy dalších komponent byly naopak velmi jednoduché. Například ceny operačních pamětí loni spadly, takže nákup 32 GB RAM na 3200 MHz nijak zásadně nepromluvil do rozpočtu. Podobně se, vzhledem k tomu, jaké rychlosti nabízí, lehce investuje do M.

2 NVMe disků. Základních desek je pak hromada, takže to rovněž nebyl problém. U řady komponent si to ale chce dát pozor.

Asus a další hlásí, že budou zdražovat, protože nejsou čipy, je nabouraný dodavatelský řetězec, míchá se situace kolem dovozních tarifů a podobně.

Výzva: sehnat komponenty z Evropy

Tímto zdlouhavým úvodem jsem se ale chtěl dostat k něčemu jinému. Během sestavování počítače jsem si totiž dal úkol, a sice co nejvíce komponent sehnat od evropských společností. Z výše zmíněného vám asi je jasné, že CPU, GPU, paměti, deska nebo disky to nejsou.

Zde starý kontinent v podstatě nehraje žádnou roli. Čipy jsou navrženy v USA. V případě AMD jsou vyrobeny na Tchaj-wanu (TSMC) a v případě Nvidie u Samsungu. Osazování na tištěné spoje se pak děje všude možné po Asii a koncovými dodavateli jsou asijské firmy typu MSI a spol.

Musel jsem tedy jít o úroveň výše. Z Evropy se mi podařilo sehnat počítačovou skříň, zdroj, větráky, monitor, klávesnici, myš a sluchátka s mikrofonem. A také držák/rameno na druhý, vertikálně umístěný monitor. Všechno má ovšem svá ale a do jisté míry jde o filozofickou debatu, zda tyto komponenty skutečně lze považovat za evropské. Což je v globalizaci běžná věc.

Polská produkce

Začnu „bednou“, do které jde vše důležité pořídit od polské společnosti SilentiumPC. Tento podnik byl založen v roce 2007 poblíž Varšavy a postupně dorostl do známé značky dodávající kvalitní produkty za rozumné ceny. I díky tomuto poměru je oblíbená mezi českými zákazníky.

U SilentiumPC si lze vybrat různě zpracované skříně, kdy je možné upřednostnit co největší průchod vzduchu (tedy „všude díry“ s prachovými filtry), průhledné bočnice pro fanoušky RGB osvětlení, nebo naopak větší „izolaci“. Já nejsem v tomto ohledu příliš náročný a zvolil jsem model Signum SG1, který má dobrou průchodnost vzduchu.

Vepředu se přes prachový filtr a tři ventilátory nasává vzduch, který se přežene přes hardware, a na druhé straně je ohřátý vzduch vytlačený jedním ventilátorem. Kdo preferuje vodní chlazení, může si na horní část dát radiátor, protože bedna zde má opět otvor s prachovým filtrem. Ten je i dole pro nasávání či vyfukování větráku zdroje.

SG1 není high-end, ale spíše z kategorie „tak akorát“, což je vidět zejména na nijak pevných plechách.

K této skříni se standardně dodává pouze zadní větrák, bylo tedy nutné dokoupit i tři přední nasávací. Ty opět dodává SilentiumPC a opět si lze zvolit z více variant, jako je RGB (standardní i adaptivní koncovka na základní desku) a velikost (120, 140, 92–40 mm).

Polská značka nabízí i vodní chlazení, to ale nepoužívám. Naopak jsem si ale pořídil chladič na procesor Fera 3. Jde o prověřenou klasiku za asi sedm stovek, která má vysoké pasivní žebrování, na nějž jde dát dva 120mm větráky.

SilentiumPC k tomu dodává i vlastní teplovodivou pastu.

Ze skříně zbývá zdroj, což je často podceňovaná, ale velmi důležitá věc. Zde se lze opět obrátit na SilentiumPC, které má modely od 500 do 800 wattů.

Hlavní je, že si lze vybrat certifikované bronzové a zlaté modely, takže by vám zdroj snad neměl shořet jako u některých levných šmejdů.

Na zdroje ale nejsem žádná kapacita, a tak mohu jen říci, že můj zlatý 650W model funguje spolehlivě a tiše.

Pro další komponenty lze rovněž zamířit do Polska. SilentiumPC totiž vytvořilo vedlejší značku SPC Gear, která prodává klávesnice, myši, sluchátka, mikrofony, podložky pod myš a počítačové židle. Klávesnice jako jedny z mála mechanických mají i české rozložení kláves.

Česko-čínské přátelství

A pak je zde možnost tyto samé komponenty koupit od české společnosti Connect IT, respektive IT Trade.

Tato značka u nás už nějakou dobu dělá aktivní marketing, například skrze herní influencery, takže ji zřejmě řada lidí zná.

Connect IT funguje od roku 2010 a v roce 2019 měla tržby kolem 300 milionů korun. Firma na trh dodává i řadu dalších produktů typu držáků, prodlužovaček a podobně.

Zde je ovšem nutné říci, že Connect IT není výrobcem těchto věcí.

Přesný model fungování neznám a prozatím se snažím se zástupci domluvit na zodpovězení detailních otázek, tak snad někdy bude samostatný článek.

Obecně ale společnost funguje tak, že je v kontaktu s výrobci v Číně/Asii, se kterými přizpůsobuje výrobky pro svoji značku, a toto pak dováží na náš trh. Nabízí tedy především zajímavou cenu.

Mimochodem, model nákupu a „přebrandování“ výrobků z Číny je poměrně běžná věc i u velkých výrobců. Hardwarový YouTube kanál Gamers Nexus například porovnával pro mnohé nevkusná herní křesla a zjistil, že v podstatě pochází z jedné továrny v Číně, kde si výrobci, mezi nimiž jsou i slavná jména, v podstatě jen nechají vyměnit loga a barvy.

SilentiumPC jde o něco dále. Firma si jednotlivé výrobky sama navrhuje (nebo tak alespoň deklaruje), samotnou výrobu pak rovněž řeší v Asii.

Philips

No a zbývá monitor. Patřím mezi dle mého šťastnější lidi, kteří si nepotrpí na ty nejvíc high-end vlastnosti zobrazovadel, takže jsem nikdy za monitory a televize nemusel utrácet obrovské peníze. Vždy mi stačí aktuální rozlišení (v případě televize tedy 4K, u monitoru jsem zvolil 1440p) a nějaké to HDR či FreeSync/G-Sync.

Ani tak se ale manévrovací prostor pro získání alespoň částečně evropského monitoru moc nezvětšil. Pokud je můj průzkum správný, lze koupit pouze nizozemský Philips, což jsem také učinil.

Philips je samozřejmě velká globální společnost, která vyrábí a operuje v lokalitách všude možně, ale platí, že má sídlo v Nizozemsku a tam také míří dividendy a všechny ty kapitalistické výdobytky. Můj monitor tedy asi není kompletně z Evropy (možná vůbec), ale za evropský ho považuji.

(Oprava: Philips prodal sekci monitorů čínské TPV. Evropská je tedy spíše pouze značka, kanceláře v Nizozemsku a výroba v Polsku.)

Rameno na druhý monitor jsem pořídil z Alzy, která má vlastní sérii standardizovaných VESA držáků AlzaErgo. Zapomněl jsem ale zjistit, jak se tyto držáky produkují, a v době psaní textu už jsem se nestihl doptat. Ale asi se také vyrábí na zakázku někde v dáli.

Jaký je závěr, vůbec netuším. Faktem je, že se toho v Evropě kolem oblasti osobních počítačů nic moc neděje. Foxconn vyrábí v Pardubicích notebooky pro HP, to ale ani zdaleka nelze považovat za evropskou produkci. Projekty typu Fujitsu-Siemens skončily. Čipy určitého druhu tady vznikají (německý Infineon, švýcarský STMicroelectronics, nizozemské NXP), ty ale míří do jiných sektorů.

Evropská unie vlivem sankcí USA vůči Číně, které mají mimo jiné dopady i na zmiňované evropské čipové hráče, rozjíždí akci na posílení evropských kapacit v čipech.

Má na to jít až 145 miliard eur z postcovidového fondu obnovy a participovat na tom chce Slovensko. Možná se mnozí inspirují Applem a nasazením ARMu v počítačích a rozjedou nové akce. Nebo se chytne RISC-V. Uvidíme.

Každopádně budu rád za tipy, zda lze do PC z Evropy pořídit i něco dalšího nad rámec toho, co jsem popsal.

Doplnění: Čtenáři Lupy dodali několik další tipů na evropské značky počítačových komponent. Be quiet! je z Německa a dodává chladiče, skříně nebo zdroje. Rakouská Noctua je známé jméno v chladičích. Britský BotBlox se zabývá ethernetovými switchi. Českým zástupcem je i-Tec s různými USB rozbočovači či adaptéry. Adaptéry a podobně nabízí i německý DeLock.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector