Nejnižší plat ve školství mají učitelé mateřských školek

Pedagogové v privátní sféře dostávají mzdy, jejichž minimální úrovně určuje vláda. Ve veřejných školách jsou odměňováni podle podrobnější platové tabulky, kde prostřednictvím stupňů a tříd najdeme základní hrubé měsíční tarify. Platy učitelů v roce 2021 opět stouply, otázkou však zůstává, zda dostatečně.

Vzdělání patří mezi celospolečenské priority, přestože nepřináší okamžitý ekonomický zisk. Česká vláda proto průběžně novelizuje nařízení č. 341/2017 Sb., aby stoupaly platy ve veřejném sektoru, kde působí většina tuzemských pedagogů. Posuďte sami, jestli dostávají zaplaceno dostatečně, nebo mají raději odejít za nějakým vděčnějším zaměstnavatelem!

Začínající pedagožce, která podle zadaného vzdělávacího programu vychovává děti v mateřské škole, náleží základní měsíční hrubý plat 24 540 Kč. Skoro všichni její kolegové vydělávají více.

Platy učitelů dosáhnou maxima, když působíte ve školství celý profesní život a na sklonku kariéry vytváříte celostátní vzdělávací koncepce. Potom obdržíte měsíční základ 49 630 Kč, přičítané bývá například osobní ohodnocení.

Mezi těmito krajními případy leží široká škála, přičemž částečně hraje roli také subjektivní posudek vedoucího pracovníka nebo zřizovatele školy.

Platy učitelů na veřejných školách od 1. 1. 2021

Platová tabulka vypadá jasně. Učitelé spadají do 1. až 7. stupně podle předchozí praxe a vzdělání, respektive do 8. až 14. třídy podle náročnosti práce.

Jenomže přesné začlenění konkrétního jedince není úplně jednoznačné. Započitatelná praxe zahrnuje také vojenskou nebo civilní službu, a nanejvýš 6 let mateřské a rodičovské dovolené.

Ale co když člověk dříve působil v jiném oboru? Záleží na vedoucím pracovníkovi, zda takový čas uzná nanejvýše ze 2/3, anebo třeba vůbec.

Ministerstvo školství dává určitá doporučení, a navíc takzvaným katalogem prací rozděluje jednotlivé činnosti do platových tříd. Zároveň však ponechává prostor pro subjektivní interpretaci.

Například vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem náleží do 10. třídy.

Ale pokud nadřízený uzná, že předmětem jsou náročné obory středního vzdělání s výučním listem, stoupáme do 11. třídy.

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxe do 2 let do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let do 32 let nad 32 let
4. třída 15 230 15 790 16 780 17 940 19 080 20 710 21 290
5. třída 16 520 17 110 18 250 19 480 20 750 22 520 23 110
6. třída 17 870 18 610 19 800 21 170 22 540 24 400 25 080
7. třída 19 360 20 150 21 560 22 920 24 520 26 510 27 260
8. třída 24 540 25 250 25 910 27 100 28 300 30 310 31 170
9. třída 30 670 30 940 31 300 31 950 32 940 34 630 35 420
10. třída 30 930 31 220 31 690 32 670 33 700 35 570 36 330
11. třída 31 490 32 040 32 450 33 660 35 070 37 020 38 020
12. třída 32 170 32 840 34 160 35 580 37 800 40 960 41 940
13. třída 32 940 33 940 35 360 37 960 40 880 44 250 45 350
14. třída 34 170 35 770 37 690 40 820 44 850 48 480 49 630

Platy učitelů najdeme ve třídách 8 až 14.

Tabulka většinou platí také pro následující pedagogické pracovníky ve veřejných školách (v závorce uvádíme platové třídy): vychovatel (8-12), speciální pedagog (11-13), pedagog volného času (8-13), asistent pedagoga (4-9), metodik pro vzdělávání (12), lektor a instruktor (6-12) a zřídkakdy akademický pracovník (12-15, ačkoli v letošní tabulce 15. třída chybí). Obvykle jsou přičítány ještě příplatky.

Platová třída záleží na nejobtížnější vykonávané práci

Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte provádět všechny uvedené činnosti. Stačí jenom některá z nich, například: „Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.“

8. platová třída

 1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

 1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

 1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.
 2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v praktickém vyučování nebo odborné praxi v oborech vyššího odborného vzdělání.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v náročných oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
 6. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Budete mít zájem:  Původ viru sars-cov-2 – co je konspirační teorie a kde je pravda?

12. platová třída

 1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů.
 2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů.
 3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.
 4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

13. platová třída

 1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů.

 2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem.

 3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace vzdělávacích programů vyšších odborných škol.

14. platová třída

 1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání.

Zaručené mzdy učitelů v soukromých zařízeních

Podíl privátního sektoru průběžně roste, ale stále představuje menšinu, i když kromě obchodních společností započítáme taky církevní instituce.

Pokud jako měřítko vezmeme počet žáků a studentů, soukromé a církevní školy vzdělávají zhruba 2 až 14 % populace, přesněji: mateřské 4 %, základní 2 %, všeobecné střední s maturitou 14 %, vysoké (podílem absolventů) 13 %. Výdělky pedagogů tady mají větší rozptyl, směrem nahoru i dolů.

Například soukromá základní a střední škola Open Gate, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr Kellner (PPF, Home Credit apod.), údajně vyplácí svým zaměstnancům mzdy, které jsou o třetinu vyšší, než platy učitelů ve veřejném sektoru.

Jak ale upozorňuje paní Silvie v diskusním fóru: „Velká většina soukromých škol nemá bohaté sponzory, a proto jejich personál vydělává méně, než kolegové ve veřejné sféře.

“ V krajním případě dostávají kantoři pouze zákonem zaručené mzdy, podle zařazení do takzvaných skupin prací a následující tabulky (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem).

RokMzdová jednotkaSkupina (třída)1. (1. + 2.)2. (3. + 4.)3. (5. + 6.)4. (7. + 8.)5. (9. + 10.)6. (11. + 12.)7. (13. + 14.)8. (15. + 16.)
2021 Kč/m. 15 200 16 800 18 500 20 500 22 600 24 900 27 500 30 400
2021 Kč/h. 90,50 99,90 110,30 121,80 134,40 148,40 163,90 181,00
2020 Kč/m. 14 600 16 100 17 800 19 600 21 700 24 000 26 500 29 200
2020 Kč/h. 87,30 96,30 106,40 117,40 129,70 143,20 158,10 174,60
2019 Kč/m. 13 350 14 740 16 280 17 970 19 850 21 900 24 180 26 700
2019 Kč/h. 79,80 88,10 97,30 107,40 118,60 130,90 144,50 159,60
2018 Kč/m. 12 200 13 500 14 900 16 400 18 100 20 000 22 100 24 400
2018 Kč/h. 73,20 80,80 89,20 98,50 108,80 120,10 132,60 146,40
2017 Kč/m. 11 000 12 200 13 400 14 800 16 400 18 100 19 900 22 000
2017 Kč/h. 66,00 72,90 80,50 88,80 98,10 108,30 119,60 132,00

Průměrné výplaty pedagogických pracovníků

Probrali jsme základní tabulkové platy (ve veřejném sektoru) a zaručené mzdy (v soukromém školství). Nyní porovnejme celkové hrubé měsíční výplaty, jak byly spočítány Českým statistickým úřadem. Přitom přestaneme rozlišovat mezi veřejným a soukromým sektorem, pedagogy rozdělíme podle jejich specializací a pohlaví.

Výdělky vyjádříme aritmetickým průměrem (nejdříve sečteme všechny mzdy a platy, tento součet následně vydělíme počtem výplatních pásek) a mediánem (pomyslně postavíme zaměstnance do řady podle toho, kolik vydělávají, a najdeme prostředního).

Na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách obě hodnoty přesahují 40 000 Kč.

Genderové rozdíly jsou výrazné teprve na akademické půdě, kde vydělávají podstatně více muži, nežli ženy, přestože oficiálně pracují kratší dobu (níže uvádíme počet proplacených hodin za měsíc).

Jinak jsou příjmové rozdíly nejširší mezi specialisty, kteří školí dospělé lidi (zaměstnance, vysokoškoláky), čemuž odpovídá nejvyšší variační koeficient.

ZaměstnáníCelkový mediánŽenský mediánMužský mediánCelkový průměrŽenský průměrMužský průměrPrůměrný měsícŽenský měsícMužský měsícVariační koeficientPočet zaměstnancůPočet ženPočet mužů
Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání 60 433 59 199 62 646 62 190 59 771 65 871 174,1 174,1 174,1 0,33 10 500 6 400 4 200
Učitelé na VŠ a VOŠ 46 280 41 719 49 783 54 973 47 417 59 347 174,0 174,1 173,9 0,56 22 700 8 300 14 400
Učitelé na SŠ (kromě odborných předmětů), konzervatořích, 2. stupni ZŠ 40 991 41 052 40 785 41 824 41 681 42 221 174,4 174,4 174,5 0,18 42 400 31 200 11 200
Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, lektoři 39 627 40 127 39 325 40 588 40 030 41 115 174,3 174,0 174,6 0,31 14 500 7 000 7 400
Učitelé na 1. stupni ZŠ 41 041 41 071 40 472 41 354 41 286 42 417 174,3 174,3 174,6 0,15 25 400 23 800 1 500
Učitelé v oblasti předškolní výchovy 33 567 33 577 31 959 33 623 33 626 33 236 174,3 174,3 174,2 0,15 25 900 25 700 200
Specialisté zaměření na metody výuky 44 285 46 976 174,1 174,1 174,0 0,29 200
Učitelé, vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 39 868 40 156 39 320 40 337 40 464 39 975 174,1 174,1 174,2 0,17 9 000 6 600 2 300
Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách 172,7 171,9 0,50
Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách 38 187 38 328 37 954 38 451 38 590 38 224 174,7 174,8 174,7 0,12 3 000 1 900 1 100
Lektoři a učitelé umění na ostatních školách 38 759 38 989 38 284 38 966 39 089 38 737 174,7 174,7 174,5 0,14 1 500 1 000 500
Specialisté, odborní pracovníci v oblasti výchovy, vzdělávání (jinde nespecifikovaní) 34 850 34 596 37 263 35 946 35 337 39 571 174,5 174,5 174,3 0,24 14 000 12 000 2 000
Pracovníci péče o děti v mimoškolních zařízeních a domácnostech 21 249 21 200 21 187 21 079 174,3 174,3 0,25 1 000 1 000
Asistenti pedagogů 26 180 26 032 28 491 26 613 26 365 29 066 174,3 174,3 174,4 0,17 12 700 11 500 1 200
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů 42 218 39 402 48 203 49 345 45 754 59 967 172,9 173,1 172,3 0,63 1 700 1 300 400
Budete mít zájem:  Nejlepší, co můžeme udělat pro svůj imunitní systém, je žít v harmonii

Autor úvodní ilustrační fotografie: Engin Akyurt

Učitel stále bere almužnu. Prodavač v Lidlu hravě dosáhne na jeho běžný plat

O platech učitelů se dlouhodobě mluví a problémem je především platová perspektiva. Zatímco začínající učitel střední nebo základní školy má tarifní plat necelých 31 000 korun hrubého, jeho zkušenější kolega dosáhne po více něž 30 letech praxe na plat pouze o 9000 korun vyšší. 

Jak uvádí Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora usilující o lepší postavení učitelů ve společnosti, v mezinárodních srovnáních je Česká republika na posledních místech právě z hlediska růstu platu učitele v průběhu kariéry. A právě proto učitelé často odcházejí ze školství, pokud najdou práci s lepší platovou perspektivou.

Na Základní škole Pustá Polom je zcela začínajícímu pracovníkovi přidělen uvádějící učitel, dále je mu podle potřeby a naléhavosti k dispozici kdokoliv z pedagogického sboru, včetně vedení školy.

Je mu nabídnut systém vzdělávacích akcí, který mu umožní doplnit si potřebné znalosti a dovednosti (letní školy, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzy, specializační studium atd.…), vyjmenovává ředitel Vlastimil Hrádek.

Takzvaného uvádějícího učitele má každý nový učitel také na Základní škole Solnice nebo Olomouc. V Olomouci dostává učitel smlouvu na dobu určitou na jeden rok se zkušební dobou o délce tří měsíců. Začínající pedagog zpravidla nedostává třídnictví.

Jinak bez odlišností ve srovnání se zkušeným pedagogem. Mladí pedagogové jsou u nás vítáni, dodává ředitel školy Pavel Hofírek.

Plat? Dle tabulek a zákoníku práce

Nástupní platové podmínky začínajících pedagogů vyplývají ze zákoníku práce a jsou dány tabulkově. Tím pádem je délka praxe učitelů zohledněna platovým stupněm. Pavel Hofírek uvádí, že se jedná o platovou třídu 12 a pro učitele bez praxe se jedná o první platový stupeň.

Tato mzda činí 30 930 korun hrubého.

Pro srovnání nástupní mzda asistentů prodeje na všech pobočkách prodejen Kaufland činí 24 000 korun a po roce se zvyšuje na 25 000 a Lidl láká pokladní na 28 000 korun, přičemž po třech letech se může dostat až na 33 000 korun hrubého, což je více peněz než pro učitele s praxí do 12 let v základu.

Platová tabulka učitelů a dalších pedagogických pracovníků

Platový stupeň Praxe Platová třída
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 do 2 let 14 640 15 880 17 180 18 610 23 590 29 490 29 740 30 270 30 930 31 670 32 850
2 do 6 let 15 180 16 450 17 890 19 370 24 270 29 750 30 010 30 800 31 570 32 630 34 930
3 do 12 let 16 130 17 540 19 030 20 730 24 910 30 090 30 470 31 200 32 840 34 000 36 240
4 do 19 let 17 250 18 730 20 350 22 030 26 050 30 720 31 420 32 360 34 210 36 500 39 250
5 do 27 let 18 340 19 950 21 670 23 570 27 210 31 670 32 400 33 720 36 340 39 300 43 120
6 do 32 let 19 910 21 650 23 460 25 490 29 140 33 290 34 200 35 590 39 380 42 540 46 610
7 nad 32 let 20 470 22 220 24 110 26 210 29 970 34 050 34 930 36 550 40 320 43 600 47 720

Pod dvanáctou platovou třídu spadá:

 • Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 
 • Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny příbuzných oborů. 
 • Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací. 
 • Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Dostanou i něco navíc?

Podle Radka Sárköziho by pomohlo navýšení platů učitelů, například některých příplatků. Pokud je učitel zároveň třídním, má nárok na příplatek 500 až 1300 Kč hrubého měsíčně, což je velmi málo. Vzhledem k tomu, kolik práce navíc třídnictví obnáší, je to jen 25 Kč za hodinu.

Na Slovensku dostávají třídní učitelé 5 % navíc. V Poslanecké sněmovně leží už přes dva roky novela, kterou iniciovala Pedagogická komora a která navyšuje příplatek za třídnictví na 2500 až 3500 korun. Ale bohužel doposud nebyla schválena.

Česká republika by rozhodně měla do školství investovat mnohem více financí, ideálně 6 % hrubého domácího produktu, doplňuje.

V námi oslovených základních školách nenabízí začínajícím pedagogům žádné zvýhodnění ani mimořádné příplatky. Na Základní škole Olomouc mají stejné benefity jako zkušenější kolegové.

Patří mezi ně například příspěvek na stravování, čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 4000 ročně, příspěvek na penzijní připojištění, 5 dnů neplaceného volna, pružná pracovní doba nebo možnost home office.

Budete mít zájem:  Ovesná kaše není jen pro slečinky, snídají ji i kulturisté

V Pusté Polomi je v případě dobrých pracovních výsledků pracovníkovi přiznáno osobní hodnocení nebo při plnění mimořádných úkolů odměna.

K rozdělování nenárokových složek přistupujeme velmi diferencovaně, a pokud mladý začínající pedagog ukáže, že umí přijímat nové věci, učit inovativně, dále se vzdělávat a rozvíjet se, jeho plat může být i větší než u letitých, ale méně aktivních pedagogů, popisuje Vlastimil Hrádek.

Najít učitele je velký problém

Ředitelé škol se shodují, že není snadné najít nové učitele. A najít učitele, který dokáže děti zaujmout, je ještě těžší. Plat hraje určitě důležitou roli, doplňuje Luboš Klapal, ředitel ze Základní školy Solnice.

Podle Pavla Hofírka záleží i na aprobaci – není problém najít učitele češtiny, dějepisu, občanské výchovy. Těžko se hledají učitelé informatiky, chemie, fyziky, matematiky, cizích jazyků, protože těmto lidem nabídne komerční sektor mnohem vyšší plat.

Rozdíly v platu není škola schopna vykompenzovat nadtarifními složkami, uvádí.

Vlastimil Hrádek podotýká, že dobří učitelé zpravidla nemají velkou potřebu fluktuovat z místa na místo a každý rozumný ředitel dělá vše pro to, aby o takového pedagoga nepřišel. Dobrou zkušenost na škole mají právě s mladými a začínajícími učiteli, kteří mají motivaci dále růst.

Bohužel, po dosažení určité úrovně si mnohdy sami uvědomí svou kvalitu a odchází, a to velmi často mimo školství. Peníze hrají významnou roli. Nabídkám nástupního platu 50 000 Kč se těžko odolává. Jsou v tom samozřejmě i další faktory, ale plat patří mezi ty významné, dodává.

Průměrný plat českého učitele základní školy činí pouhých 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance v České republice. Ze zemí OECD jsme na tom nejhůře. Výrazně lepší je to například v sousedním Polsku.

Němečtí učitelé jsou skoro na 100 procentech, konkretizuje v závěru Radek Sárközi.

AKTUÁLNÍ TÉMA: Polovina učitelů na plat 39 000 rozhodně nedosáhne

V pořadu Události České televize zazněla v reportáži zavádějící informace, že v roce 2019 dosáhne polovina (ministr školství Robert Plaga), nebo dokonce dvě třetiny (předseda školských odborů František Dobšík) učitelů na hrubý plat 39 000 Kč měsíčně.

Na průměrný plat přitom nikdy nedosáhne polovina pracovníků – muselo by se jednat o medián, který ovšem v reportáži zmíněn nebyl a bude podstatně nižší vzhledem k nízkým platům učitelek mateřských škol… Ve skutečnosti činí od ledna 2019 nástupní tarifní plat učitele ZŠ a SŠ 28 020 Kč (11.

platová třída) a nástupní plat učitelky MŠ může být pouhých 21 840 Kč (8. platová třída)…

Korespondence s Českou televizí…

RE: Chyby v článku na webu ČT: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc

Vážený pane Sárközi,

tématu zvyšování platů ve školství jsme se primárně věnovali v rozšířené reportáži v hlavní zpravodajské relaci Události v neděli 20. ledna 2019, která čerpala z údajů v analýze MŠMT. V reportáži vystupovali se svým pohledem na možné zvyšování mezd až na 39 000 Kč zástupci z řad učitelů, ředitelů škol, hovořil také šéf školských odborů František Dobšík a zejména ministr školství Robert Plaga. Ten sám uvedl, že platové tarify se od ledna navyšují o 10 % a od března nebo dubna by po podpisu státního rozpočtu měli mít i ředitelé škol dostatek prostředků pro netarifní složky platů. Moderátor relace navíc v úvodu reportáže uvedl, že vyšší platy mohou mít pracovníci ve školství na svých účtech od poloviny února. Zároveň od účinkujících učitelů i ředitelů jasně zaznělo, že ne všichni učitelé na tento průměr momentálně dosáhnou. Vysílání Událostí si můžete zpětně přehrát v archivu iVysílání, viz odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100120/.

Rádi bychom Vám za Vaši zpětnou vazbu poděkovali, šlo o cenné připomínky, na základě kterých máme možnost zlepšovat námi poskytované zpravodajství. Celému vývoji schvalování státního rozpočtu a navyšování platů ve školství se redaktoři dlouhodobě věnují a sledují aktuální změny, proto i v budoucím zpravodajském vysílání bude toto téma jednoznačně zahrnuto.

Děkujeme opětovně za zaslané podněty a připomínky. Věříme, že i přes vyjádřenou kritiku zachováte nadále vysílání České televize svou diváckou přízeň.

S pozdravem

Martina Pokludová
Divácké centrum

Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
T: +420 2 6113 6113
[email protected]

www.ceskatelevize.cz

Chyby v článku na webu ČT: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc

Dobrý den,

rád bych upozornil na chyby v článku na webu ČT. Zcela zavádějící je už jeho titulek: Učitelé našli na lednové výplatnici průměrně 39 tisíc…

Lednová výplatní páska obsahuje informace o částce, kterou učitel obdržel za prosinec. Ve výplatě za prosinec jsou obvykle odměny za celý uplynulý rok 2018. Výše platu za leden se objeví až na výplatní pásce v únoru.

Ale podle textu článku je zřejmé, že jeho autor počítá s průměrným platem za celý rok 2019. Jde tudíž pouze o hypotetický předpoklad, který by mohl být splněn pouze v případě, že všichni učitelé dostanou o 15 % více než v roce 2018.

Jaký bude ve skutečnosti průměrný plat učitele za rok 2019, bude zřejmé až v roce 2020.

Proto považuji celý článek za naprosto nekorektní a zavádějící. Česká televize by měla informovat diváky přesně a věcně. Prosím o tiskové opravy v článku, které ho uvedou do souladu se skutečností.

Předem děkuji za opravu a odpověď.

S pozdravem

Mgr. Radek Sárközi
prezident spolku
Tel.: 775 165 203

[email protected]

Pedagogická komora, z.s.
www.pedagogicka-komora.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector