Látky Nebezpečné Pro Zdraví?

Sirovodík je nebezpečné pro zdraví i při styku s kůží. Pokud je koncentrace nízká, tato látka může způsobit zčervenání a je-li velký pak vyvíjí hořet 2 nebo 3 stupňů. V přítomnosti velkých oblastí postiženou kůži u lidí může dojít k šoku.
Více informací o různých typech nebezpečných látek naleznete v následujících pododdílech:

 • Asbest.
 • Biologické látky.
 • Karcinogeny.
 • Prach a nanočástice.
 • Nebezpečné prostředí, výpary a mlhy.
 • Látky dráždící kůži.
 • Radioaktivní látky.
 • Jaké jsou nebezpečné látky?

  Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří: otrava. Některé nebezpečné látky představují bezpečnostní rizika, například riziko požáru, výbuchu nebo udušení. Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností.

  Přečtěte si informace o nebezpečných látkách?

  Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti. Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.

  Jak se setkat s nebezpečnými látkami?

  Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností. S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz. Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům.

  Jaké látky mohou být pracovníci vystaveni?

  Mnohé nebezpečné látky, jimž mohou být pracovníci vystaveni, jsou klasifikovány jako karcinogeny. Některé vznikají v rámci pracovních procesů samotných. V Evropské unii existují konkrétní ustanovení o ochraně pracovníků. Podle směrnice o karcinogenech musí zaměstnavatelé posoudit a odstranit nebo minimalizovat expozici karcinogenům nebo mutagenům.

  Jaké látky poškozují zdraví?

  2. Jaké druhy existují?

 • přímo poškozující látky, které mohou způsobit újmu na zdraví po předchozí chemické reakci i bez ní,
 • materiály citlivé na vodu, jež reagují s vodou nebo párou a vytvářejí teplo nebo hořlavé/výbušné plyny,
 • Budete mít zájem:  Vyrážka Z Potu Léčba?

  Co jsou to nebezpečné látky?

  Nebezpečné látky – jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, jež představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků – lze najít téměř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků.

  Co jsou nebezpečné chemické látky?

  Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008.

  Jak se rozlišují chemické látky?

  Látky tvořené jedinou složkou se nazývají chemicky čisté látky. Různé chemicky čisté látky mají odlišné chemické vlastnosti a podle složení je lze charakterizovat buď jako chemicky rozložitelné sloučeniny nebo jako nerozložitelné chemické prvky.

  Které látky mohou člověku způsobit otravu?

  Mezi nejznámější jedy patří:

 • kyanidy. kyanid draselný (cyankáli) kyanovodík.
 • arsen a jeho sloučeniny. oxid arsenitý neboli arsenik.
 • rtuť a její sloučeniny.
 • olovo a jeho sloučeniny.
 • kadmium a jeho sloučeniny.
 • beryllium a jeho sloučeniny.
 • baryum a jeho sloučeniny.
 • oxid uhelnatý
 • Jaké jsou chemické látky?

  Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo

  Co dělat při úniku nebezpečných látek?

  provozují systém stacionární detekce nebezpečných látek v okolí vytypo- vaných zdrojů rizik, v případě havárie provádějí záchranné a likvidační práce.

  Co znamenají výstražné symboly?

  Výstražné symboly ve tvaru kosočtverce označují druh nebezpečí souvisejícího s používáním nebezpečné látky nebo směsi. Na štítcích jsou výstražné symboly doplněny signálními slovy, údaji o nebezpečnosti a bezpečnostními údaji, a rovněž údaji o látce a dodavateli.

  Budete mít zájem:  Kyselina eruková a její účinky na zdraví

  Co je to látka chemie?

  Chemické látky. Látka je veškerá hmota, která tvoří neživou a živou přírodu. Chemická látka je látka, která má v každé své části stejné chemické složení a lze ji vyjádřit vzorcem nebo značkou. Chemické látky dělíme na chemické prvky a chemické sloučeniny.

  Co to je bezpečnostní list?

  Bezpečnostní list (BL) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi.

  Jaká je nejúčinnější Improvizovaná ochrana dýchacích cest z níže uvedených při úniku nebezpečných látek?

  Ochrana dýchacích cest: Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu za použití: vodou mírně navlhčené roušky z kapesníku, froté ručníku, utěrky, kusu flanelové látky. navlhčené buničité vaty.

  Co rozhoduje o skupenství látky?

  Skupenství látky úzce souvisí s vnitřní energií. Změny vnitřní energie mohou vést ke změně skupenství látky.

  Jaké vlastnosti mají látky?

  Látky

 • – pevné
 • – kapalné
 • – plynné
 • – mají proměnný tvar a stálý objem.
 • – jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky)
 • – tvar zaujímají podle nádoby–
 • jsou téměř nestlačitelné (objem se nemění)
 • – v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná
 • Co to je látka?

  dřevo, žula) Příklady látek – železo, sklo, cukr, umělá hmota, dřevo, voda, vzduch. Těleso může být složeno z jedné látky nebo z většího množství látek. Látky mají různé vlastností (barva, tvrdost, hustota,…)

  Co jsou látky nebezpečné?

  Jsou to látky, které mají nepříznivý vliv na člověka a okolí (otravné, omamné), ale taky jde o látky nebezpečné (zápalné, výbušné). Tyto látky jsou v pracovním procesu nezbytné a proto je snaha minimalizovat jejich škodlivé dopady, proto je nezbytné dokonale znát jejich vlastnosti, umět s nimi zacházet a odstranit škody jimi způsobené.

  Přečtěte si informace o nebezpečných látkách?

  Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti. Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.

  Budete mít zájem:  Ambulantní Léčba Alkoholismu Praha?

  Co jsou nebezpečné látky požárního hlediska?

  Mnohé látky jsou nebezpečné i z požárního hlediska a to kvůli nízké zápalné teplotě nebo se vzduchem tvořící zápalnou směs. Aromatická těkavá rozpouštědla (toluen, xylen, amoniak, etylacetát, alkoholy,). V hodně případech se tyto látky kombinují (jejich vlastnosti).

  Jak se setkat s nebezpečnými látkami?

  Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností. S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz. Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector