Co všechno musí prodejce kaprů splňovat

Co všechno musí prodejce kaprů splňovat

Podmínky pro stánkový prodej kaprů jsou upravené zákonem. Prodejci nepotřebují speciální osvědčení, ale jejich povinnosti v souvislosti se zajištěním podmínek pro stánkový prodej vánočních kaprů případně způsob zacházení s kapry kontrolují veterináři.

Podmínky stánkového prodeje kaprů

Pravidla vánočního prodeje ryb na stáncích upravuje novela veterinárního zákona č.48/2006 Sb., která nabyla účinnosti 27.2. 2006.

Osoba, která má v úmyslu provozovat stánkový prodej vánočních kaprů, musí krajské veterinární správě, případně Městské veterinární správě v Praze oznámit termín a místo prodeje ryb.

Oznámení vánočního stánkového prodeje ryb není zpoplatněno a prodejci jsou u příslušné veterinární správy zapsáni ve speciálním seznamu „Stánkový sezónní prodej ryb“.

Zajištění prodejního místa s vánočními kapry

Povinnosti, které souvisejí se zajištěním prodejního místa stánkového prodeje kaprů, jsou dány vyhláškou č. 375/2003 Sb. Vánoční stánky s kaprem musí být vybaveny váhami a prodejním pultem s dobře čistitelnou a omyvatelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji.

Kádě s kapry musí být dostatečně veliké a nesmí být přeplněné v souladu s požadavky na pohodu zvířat a jejich ochranu před týráním. Prodejce musí také rybám zajistit dostatek čerstvé vody, která káděmi protéká a současně zajišťuje okysličování vody. Dále musí být zajištěný co nejkratší odtok vody do kanalizace.

Pro případnou kontrolu musí mít každý prodejce doklad o nabytí ryb (dodací list, doklad o převzetí).

V případě, že bude prodejce ryby usmrcovat, kuchat případně i porcovat, musí mít navíc další vybavení, které s těmito operacemi souvisí – paličku na usmrcování kaprů, stěrky, nože, řádně označené a uzavíratelné nádoby na pevný odpad (šupiny, žábry, vnitřnosti). Pracovníci, kteří usmrcují případně kuchají, musí mít zdravotní průkaz a předepsané ochranné pomůcky (gumové rukavice, omyvatelná zástěra, holinky).

Usmrcování kaprů na stáncích

Usmrcování ryb na stáncích může probíhat pouze schváleným způsobem na přání zákazníka. Kapr se nejprve omráčí tupým úderem na temeno hlavy a následně vykrví přetnutím žáber či velkých cév za hlavou.

V žádném případě se nesmí provádět zabíjení kaprů do zásoby.

Státní veterinární správa ČR každoročně zákazníkům doporučuje odborné usmrcení kaprů na stánku před nošením živých kaprů domů, kdy strádají nejen přenosem v tašce, ale i případným pobytem ve vaně.

Pravidla zacházení s kapry

Prodejci vánočních kaprů při zacházení s živou rybou musí samozřejmě dodržovat požadavky zákona o ochraně zvířat před týráním (č. 246/1992 Sb.) Kromě dodržování schváleného postupu zabíjení se ryby nesmějí brát za skřele, za živa odšupinovávat či zkoumat jejich pohlaví vytlačováním mlíčí nebo jiker.

Co s neprodanými kapry?

Neprodané vánoční kapry rozhodně není vhodné vypouštět zpět do rybníků či do řeky. Ryby určené pro vánoční prodej byly na podzim vyloveny z rybníků a při sádkování nespí a ztrácejí zásobní látky. Při případném vypuštění by uhynuly. Neprodané ryby je tedy nutné nabídnou někomu, kdo je spotřebuje (zpracovatelský závod, zoologická zahrada apod).

Podrobné informace o stánkovém sezónním prodeji ryb získáte na příslušných krajských veterinárních správách nebo na Městské veterinární správě v Praze, případně na stránkách Ministerstva zemědělství České republiky.

Vložte nový kometář

Vložte komentář či dotaz. U článku – Pravidla vánočního prodeje kaprů – zatím není zveřejněn žádný komentář.

Komentář

Stánkový prodej vánočních kaprů

Ke koloritu českých Vánoc neodmyslitelně patří venkovní stánky
s prodejem vánočních kaprů. V kádích plných urostlých šupináčů si
můžeme vybrat toho, který následně poputuje na náš sváteční stůl. Co
vše by však měl prodejce vánoční kaprů splňovat, aby byly splněné
všechny hygienické podmínky a zároveň bylo s kapry nakládáno v souladu
se zákonem o ochraně zvířat před týráním?

Biftek z kapra – recept pro vaši restauraci – Exkluzivní recept na biftek z kapra.

Pravidla stánkového prodeje kaprů

Podmínky pro vánoční prodej kaprů jsou dané veterinárním zákonem č.
48/2006Sb., která nabyla účinnosti 27. 2. 2006. Prodejci kaprů
nepotřebují ke své činnosti žádné speciální osvědčení, avšak musí
splňovat podmínky stánkového prodeje ryb dané zákonem. To, zdali
stánkový prodej kaprů probíhá v souladu se zákony, kontroluje
příslušná veterinární správa.

Vybavení vánočních stánků s kaprem

Jednou ze základních podmínek vánočního prodeje kaprů jsou
dostatečně velké kádě, které nesmí být přeplněné. Prodejce musí
rybám poskytnout dostatek čerstvé vody a zároveň zajistit její
okysličování průtokem vody. K dalšímu povinnému vybavení patří váhy
a prodejní pult s dobře omyvatelnou pracovní deskou.

Pokud prodejce provádí usmrcování,
kuchání případně porcování kaprů,
musí vybavení stánku navíc obsahovat paličku na usmrcování kaprů,
stěrky, nože, uzavíratelné nádoby na odpad (vnitřnosti). Pracovníci,
kteří provádějí usmrcování či kuchání musí být držiteli
zdravotního průkazu a používat předepsané ochranné pomůcky (omyvatelná
zástěra, gumové rukavice, holinky).

Usmrcování kaprů na stánku

Na požádání Vám prodejce může kapra usmrtit. Tento proces může
probíhat pouze schváleným postupem v souladu se zákony – kapr je
omráčen tupým úderem na temeno hlavy, pak následuje vykrvení přetnutím
žaber či velkých cév za hlavou. V žádném případě není dovoleno na
stánku usmrcovat kapry do zásoby.

Doporučení veterinární správy

Z hlediska zacházení s kapry Státní veterinární správa ČR
každoročně doporučuje zákazníkům odborné zabití kapra na stánku před
nošením živých kaprů domů.
Přenos kapra v tašce či případný pobyt ve
vaně je pro kapry stresující.

Zacházení s kaprem podle zákona o ochraně zvířat

Během stánkového prodeje musí pracovníci postupovat vždy v souladu se
zákonem o ochraně zvířat před týraním ( č. 246/1992 Sb.). Kromě toho,
že kapři mohou být usmrcování pouze schváleným způsobem, nesmí být
ryby brány za skřele, nesmí se za živa odšupinovávat či zkoumat jejich
pohlaví vytlačováním jiker či mlíčí.

Reklama

Co všechno musí prodejce kaprů splňovat

Komentáře k článku

Prodejci vánočních kaprů budou moci letos poprvé nahlašovat prodej také online

Nový formulář by měl přinést úsporu času jak prodejce, tak dozorového orgánu. Před jeho odesláním je prodejce povinen seznámit se s požadavky na prodejní místo a poučením o týrání zvířat. Každé prodejní místo musí být hlášeno samostatně.

Před loňskými Vánoci bylo takových míst v celé ČR nahlášeno téměř 2 200. Zmíněný formulář je spolu s dalšími formuláři dostupný na odkaze: http://eagri.cz/public/app/svs_pub/formulare/. Zájemci o prodej živých ryb jej mohou využívat ke komunikaci se SVS nejen před Vánoci, ale i po zbytek roku. Tato forma prodeje totiž není už výhradně sezónní záležitosti.

Budete mít zájem:  Jake Vitaminy Na Vlasy?

Samostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách. V kádích musí být stále čerstvá protékající (okysličující) voda a nádrže nesmějí být přeplněny.

Jestliže prodejci ryby také zabíjejí, kuchají a porcují, či jinak upravují, musí tak činit na čistitelné a dezinfikovatelné pracovní desce. Povinnou součástí výbavy jsou nože, palička na omračování ryb a stěrky.

Povinný je také dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu a odvod odpadní vody do kanalizace.

Pevné vedlejší živočišné produkty, tedy například vnitřnosti či žábry z kuchaných kaprů, musí být schraňovány v nepropustných, uzavíratelných a označených nádobách a následně předány osobě, která je krajskou veterinární správou schválena k zacházení s takovými odpady.

V souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem na ochranu zvířat proti týrání, musí probíhat i usmrcování ryb. Před usmrcením musí být kapr omráčen úderem tupým předmětem na temeno a poté okamžitě vykrven přetnutím žáber, případně míchy a cév těsně za hlavou.

Prodejce, i ten, kdo ryby na přání zákazníka usmrcuje a dále zpracovává, má povinnost mít zdravotní průkaz, předepsané ochranné pomůcky a patřičně vybavené prodejní místo.

Je dobré též připomenout, že je lepší usmrcení kapra nechat na odbornících a nepůsobit mu zbytečný stres přesunem domů a případným nevhodným usmrcováním.

Na základě dlouhodobých výsledků kontrol lze konstatovat, že kultura i hygienická úroveň prodeje se z dlouhodobého hlediska zlepšuje a většina pochybení bývá spíše administrativního rázu. Stejně tak pokuty za většinu prohřešků se zpravidla pohybují do deseti tisíc korun.

V posledních letech se však nově objevují případy neoprávněného užívání chráněných označení „Třeboňský kapr“ či „Pohořelický kapr“. Protože se jedná o klamání spotřebitele, pokuty udělené v předchozích letech byly v těchto případech vyšší a pohybovaly s v řádech desetitisíců korun. Mgr. Petr Pejchal Tiskový mluvčí SVS

[email protected]

Prodavači kaprů se musí nahlásit sedm dní předem. Jedině on-line

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Redakce

Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi i tradiční pouliční prodej kaprů.

Na to, aby proběhl odpovídajícím způsobem, dohlédnou i letos úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS). Jednou ze základních povinností, kterou musí prodejci vánočních kaprů splňovat, je nahlásit minimálně sedm dní před zahájením prodeje, kde a kdy hodlají prodávat.

Letos poprvé bude ke splnění této povinnosti sloužit výhradně on-line formulář na internetových stránkách SVS.

V Ostravě-Hrabůvce začal prodej kaprů. Jedním z prvních zákazníků byl čtyřletý David na snímku se svou maminkou. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Uvedený formulář je spolu s dalšími formuláři, které mají přinést úsporu času i papíru kontrolovaných subjektů i dozorového orgánu, dostupný na odkazu: https://www.svscr.cz/online-formulare/.

Zájemci o prodej živých ryb jej mohou využívat ke komunikaci se SVS nejen před Vánoci, ale i po zbytek roku. Tato forma prodeje totiž není už výhradně sezónní záležitosti.

Před zahájením prodeje jsou prodejci povinni seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidly pro prodej živých ryb, stejně tak s doporučeními pro osoby provádějící porážení ryb při prodeji.

Tyto dokumenty jsou rovněž k prostudování dostupné na výše uvedené adrese.

Přečíst článek ›

Přestože se nesplnění nahlašovací povinnosti může zdát někomu pouhou formalitou či zbytečnou byrokratickou zátěží, není tomu tak.

Právě na základě těchto hlášení totiž SVS plánuje a následně provádí kontroly prodejců. Nenahlášení prodejci se tak mohou vyhnout kontrole a tím mimo jiné ohrozit zdraví nakupujících.

Kontrolováni jsou přednostně ti prodejci, u nichž byly v předchozím roce zjištěny závady a také prodejci zcela noví.

Před loňskými Vánoci nahlásili prodejci Státní veterinární správě v celé ČR takřka 2300 prodejních míst. Veterinární inspektoři následně provedli téměř 730 kontrol stánků s kapry. Závadu zjistili ve 2,5 % případů. Výsledek kontrol tak byl lepší než o rok dříve. Na základě dlouhodobých výsledků kontrol lze konstatovat, že kultura i hygienická úroveň prodeje kaprů se rok od roku zlepšuje.

Přečíst článek ›
Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

5.12.2017

Honda Jazz servisní knížka, koupeno v A Volkswagen Touareg servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Mini nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ Ford Focus servisní knížka, koupeno v D Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v A + PRODAT AUTO

Co musí splňovat prodejce vánočních kaprů

Kéž by byly ty letošní Vánoce jiné a dovedli bychom zauvažovat o jejich smyslu, třeba i se vzpomínkou na Karla Jaromíra Erbena a pokusili se potěšit se navzájem a potěšit i své zvířecí druhy…

Můžeme začít ohleduplností ke kaprovi, který už tradičně patří na český vánoční stůl. Ano, je to živý tvor, nicméně určený na slavnostní večeři, i když leckdo dá přednost lososovi či řízku.

Losos či čuník se na rozdíl od kapra neprodávají na ulicích.

A na to, aby tradiční prodej kaprů probíhal odpovídajícím způsobem, dohlížejí veterinární inspektoři krajských veterinárních správ a Městská veterinární správa v Praze.

Jak tedy tato činnost vypadá?  Prodejce do 7 dní před zahájením prodeje veterinářům ohlásí, kde a kdy bude ryby prodávat. Toto oznámení není zpoplatněno. Prodejce musí vždy mít doklad o tom, kde byly ryby posledně sádkovány.

Samostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.

Samozřejmě v kádích musí být stále čerstvá protékající (okysličující) voda a nádrže nesmějí být přeplněny!

Jestliže prodejci ryby také zabíjejí, kuchají a porcují, popřípadě jinak upravují, musejí mít k dispozici dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.).

Podmínky pro prodej i usmrcování ryb stanoví veterinární předpisy, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. A právě to, jak jsou tato ustanovení plněna, každoročně v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ, popřípadě Městské veterinární správy v Praze. Lze potvrdit, že kultura prodeje ryb a i hygienická úroveň prodeje je rok od roku znatelně lepší.

Kapr musí být před usmrcením omráčen, a to tupým předmětem na temeno, tj. kousek nad očima, a poté musí okamžitě následovat vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Že se nesmí kapr za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele, to je snad již zbytečné dodávat.

Budete mít zájem:  Aventurín a jeho vliv na zdraví a psychiku

Prodejce i ten, kdo ryby usmrcuje na přání zákazníka, tj. osoba, která ryby usmrcuje, kuchá nebo porcuje, musí mít zdravotní průkaz, ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holínky a gumové rukavice), patřičné vybavení prodejního místa.

Zacházet se živou rybou zase není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát, proto je dobré i její poslední chvíle života svěřit do ruky odborníkům – kapra si nechat usmrtit a třeba i vyvrhnout a nepůsobit mu zbytečné stresy odnosem domů a poté utrpení při nešikovném usmrcování…

Ještě lze, možná s jistým uspokojením, dodat, že dnes se již téměř nevyskytují „dobrodinci“, kteří by chtěli kapříkovi dát život tím, že jej vypustí do řeky nebo rybníka. Díky letité osvětě je již dostatečně známo, že v minimálně 70 % takovíto kapři uhynou, neboť vylačněný kapr není s to po vypuštění v řece či rybníce přežít a zpravidla uhyne.

 • A kdo by rád prospěl zvířatům, udělá dobře, když pověsí ptáčkům lojovou kouli se seménky na strom v zahradě či v parku.
 • Pěkný předvánoční čas!
 • Josef Duben, mluvčí SVS

2.12.2014 0.15, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Podnikání s vodou a zákony

Prodej vánočních kaprů bez účtenek, kdo další má výjimku z EET?

Z evidence byly rovněž vyjmuty různé sociální služby či tržby z hazardních her. Výjimku naopak nezískali lékaři ani lékárníci, kteří o ni při projednávání novely usilovali.

Kdo má výjimku už od počátku

Novela zákona o evidenci tržeb, které od května 2020 startují poslední dvě vlny EET a jejíž část nabyla účinnosti už letos v listopadu, stanovila některé výjimky z EET. Zákon o evidenci tržeb nicméně už před novelou některé tržby z povinnosti evidovat vyňal. Konkrétně šlo (a stále jde) o tržby:

 • státu,
 • územního samosprávného celku,
 • příspěvkové organizace,
 • České národní banky,
 • držitele poštovní licence.
 • banky, včetně zahraniční banky,
 • spořitelního a úvěrního družstva,
 • pojišťovny a zajišťovny,
 • investiční společnosti a investičního fondu,
 • obchodníka s cennými papíry,
 • centrálního depozitáře,
 • penzijní společnosti,
 • penzijního fondu,
 • z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona,
 • z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení,
 • z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nimi,
 • ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,
 • ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením,
 • z jízdného nebo související platby hrazených v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob,
 • na palubě letadel,
 • z osobní železniční přepravy,
 • z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků,
 • z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu.

Kdo nově také nemusí EET řešit?

Novela zákona o evidenci tržeb tento výčet rozšířila. Nově nejsou evidovanými tržbami také tržby:

 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.10 – sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20 – sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby závislé na návykových látkách,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.1– sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.20.2– sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30– sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.1 – sociální péče v domovech pro seniory,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.30.2 – sociální péče v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 87.90 – ostatní pobytové služby sociální péče,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10 – ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.1 – ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.10.2 – ambulantní nebo terénní sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.91 – sociální služby poskytované dětem,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99 – ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby j. n,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.1 – sociální služby pro uprchlíky, oběti katastrof,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.2 – sociální prevence,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.3 – sociální rehabilitace,
 • z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 88.99.9 – jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n.
 • ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,
 • z hazardní hry,
 • z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní.

Z evidence byli dále vyňati prodejci kaprů. Evidenci totiž nebudou podléhat ani tržby prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.

Výjimku opětovně získali i nevidomí podnikatelé. Konkrétně se osvobození týká prakticky fyzických osob, kterým je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Dále musí jít o poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

 1. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku nároku na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 2. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty, a
 3. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty.
Budete mít zájem:  Voda V Plících Léčba?

U prodejců vánočních kaprů a nevidomých podnikatelů nejde o úplnou novinku, jelikož se jich EET netýkala až do konce roku 2018, a to díky nařízení vlády.

Ústavní soud však na konci roku 2017 zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb, přičemž některá ze zrušených ustanovení byla i ta, která zmocňovala vládu k vydání nařízení, jimiž lze některé tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, některé tržby vyloučit úplně a rozšířit seznam dočasně vyloučených tržeb. Ačkoli je soud zrušil až s platností 31.

 prosince 2018, ministerstvo nestihlo novelu, která by nevidomé podnikatele opět z EET vyňala, schválit včas. Nevidomých podnikatelů se tak EET začala letos týkat a až do začátku listopadu tak měli povinnost tržby elektronicky evidovat.

Čtěte více: Nevidomých OSVČ se opět dotkne EET, výjimka se nestihne schválit 

Podle odhadů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS ČR) se tak EET dotkla několika desítek nevidomých podnikatelů.

Skutečně krizová situace by nastala, kdyby povinnost elektronické evidence dopadla na subjekty třetí a čtvrté vlny, která by se týkala pro nevidomé podnikatele typických a mnohem více zastoupených živností, zejm. ladičů, masérů, popř. těch, kteří prodávají své rukodělné výrobky formou stánkového prodeje (keramika, košíky atp.

), uvedl před časem serveru Podnikatel.cz Luboš Zajíc ze SONS ČR. Krizová situace by však nastat neměla, jelikož nevidomé podnikatele vyňala z EET již zmíněná novela, a to s účinností od 1. listopadu 2019.

Lékaři u ministerstva nepochodili

Při projednávání zákona usilovali o vynětí z evidence i některé další profese. Šlo třeba o lékaře, lékárníky nebo exekutory. Zatímco lékaři argumentují tím, že hotovostní tržby jsou u nich marginální, lékárníci zase upozorňují, že evidenční povinnost už plní kvůli zákonu o léčivech. Ministerstvo financí však jejich připomínky odmítlo.

Čtěte také: Kromě lékařů žádají výjimku z #EET také lékárníci nebo exekutoři

Vánoční kapři letos stojí kolem dvou set korun. Kvůli povodním jsou menší

Jihočeský kapr bude vévodit štědrovečerní tabuli ve středočeských domácnostech. Přesvědčení jsou o tom prodejci sladkovodních ryb v Praze i středních Čechách.

Průměrná cena kapra se pohybuje kolem osmdesáti korun za kilogram. Týden před Vánoci budou poprvé prodávat vánočního kapra v Rybárně u Obory v Příbrami.

Před nově otevřenou prodejnou postavil majitel Tomáš Topinka prodejní pódium.

„Podle ohlasů lidí, kteří už kapry poptávají, jsem nechal postavit stánek, protože vevnitř by se všichni mohli umačkat,“ vysvětlil Tomáš Topinka. Prodávat a kuchat kapra tak budou hlavně venku na mrazu od úterý 17. prosince až do úterý před Štědrým dnem. Za menší kapry 1. třídy si bude účtovat 79 korun za kilogram, výběrový bude stát o deset, dvanáct korun více.

Živé kapry raději ne

Zákazníci v Příbrami si zatím chtějí kapra nechat zabít, než si ho odnést živého domů do vany. „Někteří lidé si raději koupí půlku kapra a k tomu všechny vnitřnosti. Pak jsou zákazníci, kteří řeší peníze za zpracování, takže si kupují celé ryby, aniž by vnitřnosti chtěli,“ objasnil Tomáš Topinka.

Podobnou zkušenost má i Matěj Kovář ze sádek Lahovice. „U nás chtějí spíše kapra zabít a opracovat.

Pražští zákazníci vnímají daleko více konkurenci v marketech a nechce se jim s tím doma příliš zabývat,“ pomyslel si Matěj Kovář, který prodává v Praze třeboňské kapry.

Do celé Prahy dodává třeboňská firma Fish Market až tři sta tun ryb, na sádkách Lahovice pak prodají o Vánocích kolem pěti tisíc kaprů.

Odběratelé lahovických sádek spíše preferují výběrové kapry, které prodávají za 88 korun, kapr 1. třídy pak stojí 78 korun za kilo. Výběrový kapr je větší než 2,5 kila. Kostí je v něm pořád stejně, ale s větší váhou přibývá i více masa.

Matěj Kovář se ale obává, že letos bude méně výběrových kaprů. „Červnové povodně vypláchly živiny a někdy i ryby, takže by lidé měli počítat s tím, že kapři nebudou až tak velcí,“ poznamenal Matěj Kovář.

Na vánoční kapry se mohou těšit také obyvatelé kolem Dobříše. Vydat se mohou například od 20. prosince k Zemědělské společnosti Dobříš, která bude prodávat kapra za 75 korun kilo. Sádky Dobříš si podle Radka Jandery z rybniční správy Zbiroh udrží stejnou cenu jako loni.

„Lidé si vybírají tak půl na půl, jestli chtějí kapra živého, nebo zabitého. Velikost kapra řeší hlavně podle počtu členů v domácnosti, ale většinou si berou nad dva a půl kila,“ řekl Radek Jandera.

Josef Šmikmátor, který vystudoval zemědělskou fakultu, si loni vyzkoušel prodávat kapry. Práce to byla opravdu těžká, protože stál celý den venku a máchal si ruce ve vodě.

„Ještěže moc nemrzlo. V rukavicích jde kapr vykuchat špatně, takže jsem to někdy bral jen holýma rukama,“ popsal Josef Šmikmátor. Po několikadenní brigádě měl ruce samý šrám. Přivýdělek to byl pro něj dobrý, ačkoliv prodejci mají odměny jenom za práci, když si lidé přejí kapra vykuchat.

Ve Starostrašnické ulici v Praze si mohou lidé pro kapra přicházet od 19. prosince.

Miroslav Hulík, který patří mezi prodejce vánočních kaprů z kraje Rožmberků, bude dělat všechno proto, aby dodali stejný počet ryb jako v loňských letech. Včetně modlení.

„V současné době jsou ceny ryb v jednání a ani jeden z producentů nám ještě neřekl konečný verdikt. Nicméně vše nasvědčuje, že se nám podaří zachovat loňské ceny,“ nastínil Miroslav Hulík.

Zákazníci preferují vykuchání

Za posledních dvacet let své praxe vidí prodejce ryb zřetelný vzestup zájmu o opracování. A počet lidí, kteří si chtějí nechat kapra upravit, stoupá. Dokonce si už každoročně vyhledávají svého vyzkoušeného opracovatele, který se jim minulé Vánoce osvědčil. „Nejvíce žádaní jsou kapři o hmotnosti kolem tří až tři a půl kila,“ dodal Miroslav Hulík.

Prodejci kaprů nemusí mít ke své činnosti žádné speciální osvědčení, ale musí splňovat podmínky stánkového prodeje ryb. Kádě musí být dostatečně velké a prodejce musí rybám zajistit čerstvou vodu i kyslík. Veterinární zákon také přesně stanovuje, jak má být kapr usmrcen. Kapr je omráčen tupým úderem na temeno hlavy, pak následuje vykrvení přetnutím žaber či velkých cév za hlavou.

Autor: Pavla Janoušková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector