Clexane forte – příbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.2014/02429-ZME

 • SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 • 1. Názov LIEKU
 • Clexane Forte 9 000 anti-Xa IU/0,6 ml
 • Clexane Forte 12 000 anti-Xa IU/0,8 ml
 • Clexane Forte 15 000 anti-Xa IU/1,0 ml
 • 2. kvalitatívne a kvantitatívne Zloženie
 • Liečivo: enoxaparinum natricum 150 mg (ekvivalent 15 000 IU anti-Xa aktivity) v 1 ml.
 • V jednej naplnenej striekačke 9000 anti-Xa IU, 12000 anti-Xa IU alebo 15000 anti-Xa IU enoxaparínu sodného.
 • 3. Lieková forma
 • Injekčný roztok.
 • Sterilný nepyrogénny injekčný roztok v naplnených striekačkách pripravených na použitie.
 • Číry bezfarebný až slabo nažltlý roztok.
 • 4. Klinické údaje
 • 4.1 Terapeutické indikácie
 • Liečba hlbokej venóznej trombózy s pľúcnou embolizáciou alebo bez nej.
 • Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu pri súčasnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej
 1. 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
 2. Dávkovanie
 3. Liečba hlbokej venóznej trombózy s pľúcnou embolizáciou alebo bez nej

Enoxaparín sodný sa podáva subkutánne buď v dávke 150 anti-Xa IU/kg jedenkrát denne alebo dvakrát denne v dávke 100 anti-Xa IU/kg. Pacientom s komplikovanými tromboembolickými poruchami sa odporúča podávať 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne.

Liečba enoxaparínom sodným sa zvyčajne predpisuje na obdobie priemerne 10 dní. Podľa potreby sa má začať perorálna antikoagulačná liečba a pokračovať v podávaní enoxaparínu sodného, až kým sa nedosiahne liečebný antikoagulačný efekt (medzinárodný normalizačný pomer INR 2 až 3).

Liečba nestabilnej anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu

Odporúčaná dávka enoxaparínu sodného je 100 anti-Xa IU/kg každých 12 hodín subkutánnou injekciou pri súčasnom perorálnom podávaní kyseliny acetylsalicylovej (100 až 325 mg jedenkrát denne).

Liečba enoxaparínom sodným u týchto pacientov trvá minimálne dva dni a pokračuje až do klinickej stabilizácie pacienta. Zvyčajná dĺžka liečby je 2 až 8 dní.

Špeciálne skupiny pacientov

Starší pacienti

U starších pacientov nie je nutná úprava dávkovania s výnimkou prípadov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časti 4.4, 5.2, a 4.2).

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť enoxaparínu sodného u pediatrickej populácie nebola stanovená.

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

(pozri aj časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní, Zhoršená funkcia obličiek; 5.2 Farmakokinetické vlastnosti, Zhoršená funkcia obličiek)

 • Závažne zhoršená funkcia obličiek: Podávanie enoxaparínu pacientom so závažne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 3-krát horná hranica normálu
 • Skúsenosti po uvedení lieku na trh
 • Po registrácii lieku boli zistené nižšie uvedené nežiaduce reakcie. Sú odvodené zo spontánnych hlásení a preto je ich frekvencia výskytu „neznáma“ (nemožno určiť z dostupných údajov).

  • Poruchy imunitného systému

  Anafylaktická/anafylaktoidná reakcia vrátane šoku.

  • Poruchy nervového systému

  Bolesť hlavy.

  Pri súčasnom použití enoxaparínu sodného a spinálnej/epidurálnej anestézie alebo spinálnej punkcie sa vyskytli prípady spinálneho hematómu (alebo neuraxiálneho hematómu). Tieto reakcie mali za následok rôzne stupne neurologických poškodení vrátane dlhodobej alebo trvalej paralýzy (pozri časť 4.4).

  • Poruchy krvi a lymfatického systému

  Hemoragická anémia.

  Prípady imunoalergickej trombocytopénie s trombózou; v niektorých bola trombóza komplikovaná orgánovým infarktom alebo ischémiou končatiny (pozri časť 4.4).

  Eozinofília.

  Poruchy kože a podkožného tkaniva

  Kožná vaskulitída, kožná nekróza objavujúca sa obvykle v mieste vpichu injekcie (predchádza jej zvyčajne purpura alebo erytematózne plaky, infiltrované a bolestivé). Liečbu enoxaparínom sodným je potrebné ukončiť.

  • Uzlíky v mieste vpichu injekcie (zapálené uzlíky, ktoré však neboli cystickým obalom enoxaparínu).
  • Vymiznú v priebehu niekoľkých dní a nie je potrebné kvôli tomu ukončiť liečbu.
  • Alopécia.
  • Poruchy pečene a žlčových ciest

  Hepatocelulárne poškodenie pečene.

  Cholestatické poškodenie pečene.

  • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

  Osteoporóza po dlhodobej liečbe (viac ako 3 mesiace).

  Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

  Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

  4.9 Predávkovanie

  Príznaky a závažnosť

  Náhodné predávkovanie enoxaparínom sodným po intravenóznom, mimotelovom alebo subkutánnom podaní môže viesť ku krvácavým komplikáciám. Po perorálnom požití nie je pravdepodobná absorpcia enoxaparínu ani pri vysokých dávkach.

  Antidotum a liečba

  Antikoagulačný účinok enoxaparínu možno do veľkej miery neutralizovať pomalou intravenóznou injekciou protamínu. Potrebná dávka protamínu závisí od dávky aplikovaného enoxaparínu sodného, 1mg protamínu neutralizuje antikoagulačný účinok 100 anti-Xa IU enoxaparínu sodného, ak bol podaný v priebehu posledných 8 hodín.

  Ak bol enoxaparín podaný pred viac ako 8 hodinami alebo ak je potrebná druhá dávka protamínu, môže sa podať infúzia protamínu v dávke 0,5 mg protamínu na 1 mg podaného enoxaparínu sodného. 12 hodín po podaní enoxaparínu nemusí byť podanie protamínu potrebné.

  Avšak anti-Xa aktivita enoxaparínu sodného sa nikdy (ani pri vysokých dávkach protamínu) nezneutralizuje úplne (najviac asi 60%).

  1. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
  2. 5.1 Farmakodynamické vlastnosti
  3. Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum, antikoagulans, skupina heparínov.
  4. ATC kód: B01AB05
  5. Enoxaparín sodný je nízkomolekulový heparín, so strednou molekulovou hmotnosťou asi 4500 daltonov.
  6. V purifikovanom systémein vitromá enoxaparín vysokú anti-Xa aktivitu (približne 100 IU/mg) a nízku anti-IIa aktivitu alebo antitrombínovú aktivitu (približne 28 IU/mg).
  7. Tieto antikoagulačné aktivity sú sprostredkované antitrombínom (ATIII) čo má za následok antitrombotické účinky u ľudí.

  Okrem anti-Xa/IIa aktivity boli identifikované u zdravých ľudí a u pacientov ako aj na predklinických modeloch ďalšie antitrombotické a protizápalové vlastnosti enoxaparínu.

  Patrí sem ATIII-dependentná inhibícia ďalších koagulačných faktorov ako je faktor VIIa, indukcia uvoľňovania endogénneho inhibítora cesty tkanivového faktora (Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI)) a znížené uvoľňovanie von Willebrandovho faktora (vWF) z vaskulárneho endotelu do krvného obehu. O týchto faktoroch je známe, že prispievajú k celkovému antitrombotickému účinku enoxaparínu.

  • 5.2 Farmakokinetické vlastnosti
  • Všeobecná charakteristika
  • Farmakokinetické parametre enoxaparínu sodného sa sledovali najmä vo vzťahu k časovému priebehu plazmatickej anti-Xa aktivity a tiež anti-IIa (antitrombínovej) aktivity v dávkach vyších ako 4000 anti-Xa IU/deň.
  • Kvantitatívne hodnotenie farmakodynamických a farmakokinetických aktivít sa robilo validovanými amidolytickými metódami so špecifickými substrátmi a so štandardom enoxaparínu kalibrovaným oproti medzinárodnému štandardu pre nízkomolekulové heparíny (NIBSC).
  • Biologická dostupnosť

  Absolútna biologická dostupnosť enoxaparínu sodného po subkutánnej injekcii, vychádzajúc z anti-Xa aktivity, je takmer 100%. Injekčný objem a koncentácia dávky nad 100-200 mg/ml neovplyvňujú farmakokinetické parametre u zdravých dobrovoľníkov.

  Absorpcia

  Maximálnu plazmatickú anti-Xa aktivitu možno pozorovať 3 až 5 hodín po subkutánnej injekcii a dosahuje približne 0,2, 0,4, 1,0 a 1,3 anti-Xa IU/ml po jednorazovej s.c. aplikácii 20 anti-Xa IU/kg, 40 anti-Xa IU/kg, 100 anti-Xa IU/kg a 150 anti-Xa IU/kg.

  Farmakokinetika enoxaparínu sa po podaní dávok vyšších ako sú odporúčané dávky zdá byť lineárna. Premenlivosť v rámci organizmu alebo medzi viacerými pacientami je nízka.

  Po opakovanom subkutánnom podaní dávky 4000 anti-Xa IU raz denne a dávky 150 anti-Xa IU/kg raz denne zdravým dobrovoľníkom, sa dosiahne ustálený stav na 2.deň a priemerná miera expozície je asi o 15% vyššia ako po jednorazovom podaní.

  Aktivita enoxaparínu v ustálenom stave sa dá dobre predpovedať na základe farmakokinetiky po jednorazovom podaní. Po opakovanom subkutánnom podaní dávky 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne sa ustálený stav dosiahne od 3. po 4.

  deň a má priemernú expozíciu asi o 65% vyššiu ako po jednorazovom podaní, maximálnu priemernú hodnotu 1,2 IU/ml a minimálnu hodnotu 0,52 IU/ml. Tieto rozdiely hodnôt ustáleného stavu sa dajú na základe farmakokinetiky enoxaparínu sodného očakávať a pohybujú sa v rámci terapeutického rozmedzia.

  Plazmatická anti-IIa aktivita enoxaparínu je po subkutánnom podaní približne 10-krát nižšia ako anti-Xa aktivita. Priemerná maximálna anti-IIa aktivita sa pozoruje približne 3 – 4 hodiny po subkutánnom podaní 100 anti-Xa IU/kg dvakrát denne resp. 150 anti-Xa IU/kg raz denne a dosahuje 0,13 resp. 0,19 IU/ml.

  1. Distribúcia
  2. Distribučný objem anti-Xa aktivity enoxaparínu sodného je asi 5 litrov a je blízky krvnému objemu.
  3. Biotransformácia

  Enoxaparín sodný sa primárne matabolizuje v pečeni (desulfatizáciou a/alebo depolymerizáciou) na zložky s nižšou molekulovou hmotnosťou s omnoho nižšou biologickou účinnosťou. Renálny klírens účinných zložiek predstavuje asi 10% podanej dávky a celkovo sa obličkami vylúči asi 40% podanej dávky vo forme účinných aj neúčinných zložiek.

  Eliminácia

  Enoxaparín sodný je liek s nízkym klírens. Priemerný klírens plazmatickej anti-Xa aktivity je po podaní dávky 150 anti-Xa IU/kg 6-hodinovou i.v. infúziou 0,74 l/hod.

  Eliminácia sa javí byť jednofázová a eliminačný polčas anti-Xa aktivity je približne 4 hodiny po jednorazovom subkutánnom podaní až približne 7 hodín po opakovanom podaní enoxaparínu sodného.

  Charakteristiky špecifických skupín pacientov

  Starší pacienti

  Na základe výsledkov farmakokinetickej analýzy obyvateľstva sa zistilo, že pokiaľ je zachovaná normálna funkčnosť obličiek, kinetický profil enoxaparínu sodného sa u starších osôb v porovnaní s mladšími nelíši. Avšak je známe, že funkčnosť obličiek sa s vekom znižuje a teda eliminácia enoxaparínu sodného u starších pacientov môže byť znížená (pozri časti 4.4, 4.2 a 5.2).

  Zhoršená funkcia obličiek

  Medzi klírensom plazmatickej anti-Xa aktivity a klírensom kreatinínu bol v ustálenom stave bol pozorovaný lineárny vzťah, čo naznačuje zníženie klírensu enoxaparínu sodného u pacientov so zhoršenou funkčnosťou obličiek.

  Po opakovanej subkutánnej dávke 4000 anti-Xa IU raz denne je expozícia anti-Xa aktivity, vyjadrená AUC v ustálenom stave, pri mierne (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) a pri stredne (klírens kreatnínu 30-50 ml/min) zhoršenej funkcii obličiek okrajovo zvýšená.

  U pacientov so závažne zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu

  Kolodium forte příbalový leták – nigel farage, promoteur du

  • Wikipedia. Příbalový leták. Příbalový leták je informace přikládaná formou letáku (zpravidla tištěného dokumentu) k výrobkům různého charakteru, a to zejména k lékům
  • Wie ein Kutscher sein Gespann treibt Deutschland die anderen EU-Staaten vor sich her. Gerade in Krisenzeiten blicken die Länder mit Sorge auf den Berliner Kurs. Sie fürchten sich davor, dass unter dem Mantel der Stabilität eine noch mächtigere Bundesrepublik entsteht
  • Přípravek Phyteneo Kolodium forte obsahuje kolodium (roztok nitrované celulosy ve směsi alkoholu), kyselinu salicylovou a mléčnou. Tyto složky zajišťují šetrné rozrušení vrstvy tuhé, zbytnělé, hrubé kůže. Dále obsahuje složky rostlinného původu: vlašťovičník větší, thuje..
  • Latest statistics for pribalovy-letak.cz website: estimated summary traffic is 65 Thousand sessions per month (2.17 Thousand sessions per day, or 23.7 Million sessions per year). The site links to network IP address 217.198.122.55

  Hlava a psychika. Nespavost, nervozita. Persen Forte 20 tvrdých tobolek. PERSEN® Forte 40 tvrdých tobolek. 279 Kč Humánní léčivý přípravek. Čtěte pozorně příbalový leták! Voltaren Forte 2,32% obsahuje léčivou látku diklofenak.

  Čtěte pozorně příbalový leták! Nalgesin S zmírňuje: bolest hlavy bolest zubů poúrazovou.. Farmacia Ardealul va recomanda produsul Bio-Synergie Kolodium Forte 10 ml

  Kolodium forte. Kolodium forte. stiahnite si informačný materiál o Dermapen terapii.

  Esenciálne oleje v starostlivosti o nohy Pomyslnou vhozenou rukavici zvedla však Evroá unie, která vydala směrnici, podle které se od dubna roku 2017 bude povinně k dětem po porodu přidávat i příbalový leták, který bude obsahovat nejen základní informace o dítěti, ale rovněž složení dítěte, jeho původ a datum spotřeby Příbalový leták. Co je přípravek furolin a k čemu se používá. V-net Alkoholtester AL 7000 digitální. Cena: 2509 Kč. Barnys Premium FORTE 2700 (90 tablet) – zdroj chondroitinu a glukosaminu To the east of Luo Border was a full forest. This was the largest forest in Wupan Continent, having tens of thousands of soul pet empires within it alone. This endless forest wasn't completely soul pet territory, however, because Luo Border was within this forest. Luo Border had always been called the Forest..

  Co znamená kolodium? Význam slova kolodium (ř. kollodes klihový) ve slovníku cizích slov.

  Kolodium je hořlavý roztok pyroxylinu v etheru a ethanolu, sirupovité konzistence, používaný v chirurgii jako tekutý obvaz a pro udržení krytí na místě Forte 2011 2L Doch mator, 1.8 inj.

  Gaz gtnvum e shat lav vichakum 6000$ chi sakarkvum In few minutes track analysis will be completed. We'll send you an email to notify when done.You can start to play in the meantime. Kolodium forte – Bio Synergie. 6 oferte, de la 24 RON

  Kolodium Forte se používá k léčbě bradavic u dospělých, mladistvých a dětí starších dvou let. Bradavice je virové onemocnění v povrchové vrstvě kůže. Doba mezi nákazou a projevem onemocnění (vznikem bradavice) je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Bradavice se mohou přenášet.. leporelo.info.

  Příbalový. 1. přiložený k balení (např. léku); 2. obsažený na příbalovém letáku Algifenové kapky příbalový leták. Co je přípravek Algifen Neo a k čemu se používá. SVOBODOVÁ, Marie. Algifenové kapky příbalový leták [online]. ČeskéNemoci.cz, 2018-08-16. Herb Pharma Aurecon ušní kapky Junior Forte 10 ml.

  Cena: 130 Kč

  Kolodium forte je přípravek ve formě roztoku pro lokální použití na postižená místa na pokožce.

  Jedná se o slabě zelenou viskosní kapalinu s charakteristickou vůní balenou v lahvičce s uzávěrem, jehož součástí je špachtlička. Kolodium forte obsahuje tyto léčivé látky: Terebinthinae etheroleum.. Hylak forte.

  Príbalový leták. Súhrn údajov o lieku. Príbalový leták. Písomná informácia pre používateľa. Hylakfort

  Phyteneo Kolodium forte 10 ml Dr

  1. Kolodium 100 mililitrów nie jest dostępny w aptekach w Krakowie. Sprawdź inne miasta. Essentiale Forte. regeneracja i ochrona wątroby. Cena Kolodium w Krakowie i apteki, w których jest dostępny. W tym momencie w żadnej z dostępnych aptek w wybranej lokalizacji nie mamy ofert dla tego produktu
  2. pribalovy-letak.cz.

   Příbalový leták .cz – informace o léčivech, kompletní příbalové letáky léků

  3. 22.50 USD.

   The Kolodium forte medical device is intended for human use in patients with skin lesions (warts, corns, corn skin) to gently remove hardened, cornified skin, corn eyes and warts by causing separation of the top, corner, fully keratinized skin layer.

   keratolytic effect

  4. Forte, sulla carta, di un incremento di potenza di poco inferiore ai venti cavalli. La nuova testata è dotata di una precamera di combustione calda, che ottimizza la combustione della miscela aria-benzina. Non meno rilevante il debutto di una versione rivista del software di gestione della parte..

  5. pribalovy-letak.cz receives about 920 unique visitors and 2,393 (2.60 per visitor) page views per day which should earn about $5.00/day from advertising revenue. Estimated site value is $1,998.75. According to Alexa Traffic Rank pribalovy-letak.cz is ranked number 524,982 in the world and 0.0002..

  6. Phyteneo Kolodium forte – Roztok obsahujúci kyselinu mliečnu a salycilovú. Pomáha odstraňovať bradavice, kurie oká a stvrdnutú kožu. Vhodný na aplikáciu do 10 dní
  7. FORTË streams live and on-demand avant-garde fitness classes led by top trainers from well-known boutique studios worldwide directly to your device. ©2020 FORTË, All Rights Reserved

  Learn or improve your playing skills

  Phyteneo Kolodium forte 10ml. Charakteristika. Kolodium forte je prípravok vo forme roztoku pre lokálne použitie na postihnuté miesta na pokožke. Jedná sa o slabo zelenú viskóznu kvapalinu s charakteristickou vôňou balenú vo fľaštičke s uzáverom, súčasťou je aj špachtlička Канада / Провинция Британская Колумбия. KIA Forte.

  Kia Forte (Rebadged North American version of Kia Cerato) Victoria B.C May 2020 О компании FORTE. Контакты. Интернет магазин Aké má Phyteneo Kolodium forte zloženie? Prípravok Kolodium forte je kombináciou ✅ kyseliny salicylovej a kyseliny mliečnej s aktívnymi prírodnými zložkami Phyteneo – informácie o produkte Kolodium forte, príbalový leták.

  Kolodium forte, katalógový list – informácie o účinkoch prípravku

  Pancreolan forte 60 tablet od Sanofi jen za 245 Kč skladem. Přípravek zlepšuje trávení při obtížích z dietních chyb a Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv.

  příbalový leták) Zde naleznete online příbalový leták Hylak forte. Perorální roztok 100 ml. Recenze, zkušenosti, diskuze, cena, užívání, dávkování Příbalový leták. zn. sukls199961/2016.

  Příbalová informace: informace pro uživatele

  Příbalový Leták APK v1

  Clexane

  Clexane se řadí mezi nízkomolekulární hepariny a je jedním z běžně používaných léků na ředění krve. Účinnou složkou léku je sloučenina enoxaparin.

   

  Princip: Enoxaparin pomáhá blokovat srážlivé procesy v krvi, přesněji řečeno dochází k zablokování funkce srážecího faktoru Xa, který je důležitou součástí tzv. koagulační kaskády.

  Koagulační kaskáda je zodpovědná za srážení krve a její narušení lékem proto snižuje tendenci vytvářet sraženiny.

   
   

  Využití: Clexane můžeme v malé dávce využít v prevenci vzniku hluboké žilní trombózy a plicní embolie, ve vysokých dávkách se používají i v léčbě těchto dvou nemocí.

  Vyšší dávky nízkomolekulárního heparinu se po omezenou dobu podávají i při léčbě povrchových zánětů žil a aplikujeme je i pacientům s fibrilací síní jako prevenci před vznikem krevní sraženiny, která by mohla způsobit mozkovou mrtvici.

  Existují i další indikace podávání, ale ty výše zmíněné jsou rozhodně nejčastější.

   
   

  Podávání: Clexane se vyrábí v podobě roztoku, který se nachází v předpřipravených injekcích o objemu 0,2 až 1 mililitr a koncentraci 100mg/ml. Běžně se aplikuje podkožně do břicha, místa vpichu se střídají. Jehlička je velmi drobná, aplikace nebolí, někdy však může trochu štípat a při opakovaném podání se v místě vpichů mohou začít tvořit modřiny.

   

  Dávka pro dospělého člověka je přísně individuální. Čistě orientačně řekněme, že preventivní dávka se podává 1x denně, léčebná (terapeutická dávka 2x denně). Objem roztoku vhodný pro preventivní dávku je v mililitrech: váha člověka (v kg) děleno 200. To znamená, že u průměrného 80 kilogramového člověka je to dávka cca 0,4 ml podkožně 1x denně.

   
  Léčebná dávka se v mililitrech odhadem vypočítá jako váha člověka (v kg) děleno 100. To znamená, že u průměrného 80 kilogramového člověka je to dávka cca 0,8 ml podkožně 2x denně.
   

  Je zde nicméně řada faktorů, kvůli kterým se dávka individuálně upravuje, například stavy s chronickým selháváním ledvin. Neopatrná aplikace může vést k předávkování, a proto rozhodnutí o dávkování léku patří pouze do rukou zkušenějšího lékaře!

   

  Pozn 1: U dialyzovaných pacientů se nízkomolekulární hepariny aplikují nitrožilně během dialýzy, aby se zabránilo vzniku sraženin v dialyzačním přístroji.

   

  Pozn 2: Existuje i silnější Clexane Forte, který se vyrábí v podobě injekčního roztoku o objemu 0,6-1 mililitr a od běžného Clexane se liší vyšší koncentrací (150 mg/ml). Pozor na to – dávka 0,6 mililitrů Clexane Forte se rozhodně nerovná 0,6 mililitrům „normálního“ Clexane.

   
   

  Monitorace: Účinek preparátu Clexane se monitoruje podle hladiny tzv. anti-Xa, kterou můžeme zjistit z běžného krevního náběru. To nám dává možnost dávku přípravku individualizovat danému člověku „na míru“.

   
   

  Nevýhody: Clexane může podobně jako ostatní „ředící léky“ způsobit krvácivé komplikace, naštěstí však nemá dlouhý poločas účinku (12-24 hodin).

  Velkou nevýhodou je ovšem neexistence protilátky, která by jeho účinek dokázala rychle vyrušit. Akutní operační zákroky proto nemohou být prováděny krátce po aplikaci většího množství tohoto léku.

  Z dalších komplikací se může objevit nedostatek krevních destiček (včetně tzv. heparinem indukované trombocytopenie) a zvýšení jaterních testů.

  Clexane Forte ~ příbalový leták, skupina, účinky

  Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls101007/2010

  • SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
  • 1.
  • NÁZEV PŘÍPRAVKU
  • CLEXANE FORTEInjekční roztok
  • 2.
  • KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

  Léčivá látka: enoxaparinum natricum 15 000 anti Xa-IU/1 ml (150 mg/1 ml)Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

  1. 3.
  2. LÉKOVÁ FORMA
  3. Injekční roztokPopis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok
  4. 4.
  5. KLINICKÉ ÚDAJE
  6. 4.1
  7. Terapeutické indikace
  8.  Profylaxe tromboembolické nemoci ve všeobecné, onkologické a ortopedické chirurgii. Profylaxe tromboembolické nemoci u nemocných upoutaných na lůžko léčených pro akutní
  9. onemocnění interního či infekčního charakteru:-srdeční nedostatečnost (NYHA III či IV),-akutní respirační selhání,-těžká infekce nebo akutní revmatické onemocnění v kombinaci s alespoň jedním dalším rizikovým

  faktorem pro vznik tromboembolické choroby (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

  •  Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) s plicní embolizací nebo bez ní. Léčba nestabilní anginy pectoris a non Q infarktu myokardu při současném podávání kyseliny
  • acetylsalicylové.
  •  Prevence tvorby trombů v mimotělním oběhu při dialýze.
  • Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.
  • 4.2
  • Dávkování a způsob podání
  • Profylaxe tromboembolické nemoci v chirurgii U nemocných s nižším rizikem tromboembolizmu je doporučená dávka enoxaparinu sodného 2000
  • anti Xa-IU (20 mg) 1x denně ve formě podkožní injekce.

   Ve všeobecné chirurgii je třeba podat první injekci 2 hodiny před chirurgickým výkonem.  U nemocných se zvýšeným rizikem tromboembolizmu (např. ortopedická chirurgie) je dávka

  1. enoxaparinu sodného 4 000 anti Xa-IU (40 mg) 1x denně ve formě podkožní injekce podané 12 hodin před operačním výkonem.
  2.  Podávání enoxaparinu sodného v chirurgii obvykle trvá po dobu 7 až 10 dní.
  3. U některých nemocných je vhodné delší podávání, ve kterém je možno pokračovat tak dlouho, dokud trvá nebezpečí tromboembolie.
  • U nemocných po ortopedických operacích bylo prokázáno, že je výhodné kontinuální podávání enoxaparinu sodného 4 000 anti Xa-IU (40 mg) 1x denně po dobu 4-5 týdnů.
  • Profylaxe tromboembolické nemoci u nechirurgických nemocných
  • U nemocných s akutním onemocněním interního či infekčního původu je doporučená dávka enoxaparinu sodného 4 000 anti Xa-IU (40 mg) 1 x denně formou podkožní injekce.
  • Existuje velmi málo údajů o bezpečnosti a účinnosti profylaktického podávání této dávky pacientům starším 80 let a s tělesnou hmotností menší než 40 kg; podávání síly 4 000 antiXa-IU (40 mg) 1x denně těmto pacientům se proto nedoporučuje.
  • Podávání přípravku by mělo trvat 10 ± 4 dny, při pokračujícím riziku tromboembolie je nutno postupovat individuálně.
  • Terapie hluboké žilní trombózy s plicní embolizací nebo bez ní Enoxaparin sodný se podává subkutánně buď v dávce 150 anti Xa-IU/kg (1,5 mg/kg) jednou denně

  nebo dvakrát denně v dávce 100 anti Xa-IU/kg (1 mg/kg).U pacientů s komplikovaným tromboembolickým onemocněním se doporučuje podávání dávky 100 anti Xa-IU/kg (1 mg/kg) dvakrát denně.

   Obvyklá doba podávání je 10 dní. Podle potřeby by měla být zahájena terapie perorálními

  antikoagulancii a terapie enoxaparinem sodným by měla pokračovat až do dosažení terapeutického účinku antikoagulancia – mezinárodní normalizační poměr (INR) 2 až 3.

  Terapie nestabilní anginy pectoris a non Q infarktu myokarduDoporučená dávka enoxaparinu sodného je 100 anti Xa-IU/kg (1 mg/kg) každých 12 hodin formou subkutánní injekce při současném perorálním podávání kyseliny acetylsalicylové v dávce 100 až 325 mg jednou denně.Terapie enoxaparinem sodným se podává minimálně po dobu 2 dnů a pokračuje do období klinické stabilizace. Obvyklá doba léčby je 2 až 8 dní.

  Prevence trombózy v mimotělním oběhu při dialýzeDoporučená dávka enoxaparinu sodného je 100 anti Xa-IU/kg (1 mg/kg).

  U pacientů s vysokým rizikem krvácení je možno dávku snížit na 50 anti Xa-IU/kg (0,5 mg/kg) pro dvojitý cévní přístup nebo 75 anti Xa-IU/kg (0,75 mg/kg) pro jednoduchý cévní přístup.

  Při hemodialýze je nutno podat enoxaparin sodný do arteriální linky na začátku dialýzy. Účinek této dávky je obvykle postačující pro dialýzu trvající 4 hodiny. Pokud se objeví fibrinové prstence, například u dialýzy delší než je běžné, je možno podat další dávku enoxaparinu sodného v množství 50 až 100 anti Xa-IU/kg (0,5 až 1 mg/kg).

  1. Zvláštní skupiny pacientůDěti:Bezpečnost a účinnost enoxaparinu sodného u dětí nebyla stanovena.
  2. Starší pacienti:U starších pacientů není nutná úprava dávky, pokud nejsou zhoršeny renální funkce.
  3. Renální insuficience:
  4. Renální insuficience závažného stupně
  5. U pacientů s clearance kreatininu

  Diskuze Injekce Clexane

  • Ahoj,
  • tak mne to neminulo a včera jsem opouštěla rizikovou poradnu s předpisem
   na Clexane v ruce.
  • Taky jsem si včera jednu s roztřesenýma rukama píchla – strašný pocit,
   vidět tu jehlu ve své vlastní ruce namířenou proti svému tělu.  

  Ale chci se zeptat: Proč se píchají jen do ramene a břicha? Asi by mi
  více sedlo stehno a břicho – to si lze volnou rukou přidržet kůži.

  Budu vděčna i za různé vychytávky, zkušenosti, rady, pocity atp.

  Děkuji

  Velikost písma:

  Injekce Clexane si píchá děda a jen vím, že musí být aplikovaný pod
  kůži a ne do svalu – proto musíš udělat kožní řasu.

  Pak ti mám ještě
  doporučit to místo po píchnutí nemasírovat, ale nechat na něm položený
  tamponek s desinfekcí, i když se nejspíš modřinám nevyhneš
  Určitě to není nic příjemnýho do sebe píchat, ale není to napořád
  Vydrž!

  Blanci, me pichaji Clexane uz skoro tri mesice. Jenom do
  bricha. Sama jsem to ani nezkousela a manzel rezolutne odmitl. Takze jezdime na
  kliniku. Napred jsem mela injekci kazdy druhy den, ted uz jen dvakrat tydne.
  Nechci te strasit, ale modriny mam poradny.

  Stydim se svliknout do plavek,
  protoze to vypada, ze me manzel tyra Dr slibil, ze behem mesice uz prestanu uplne.
  Jakou davku mas? Ja tu nejnizsi = 0.2 ml A jak casto?

  Evculindo, díky za tip. Dnešní druhý pokus mi nějak vůbec nevyšel, ale
  nemasírovala jsem.

  Hannko, já se to snažím naučit sama, neb mám jednu za den 0,4ml. Dnes
  byl druhý pokus – jenom poloviční- pak mi to z té upocené ruky vyadlo na
  zem, ale na včerejším místě modřinu nemám. Uvidíme za pár
  týdnů, že?

  Děkuji za tipy

  Ahojky,

  nestihla jsem si přečíst reakce holek,ale napíši ti můj příběh.
  V osmém měsíci těhotenství jsem dostala trombózu do stehenní žíly
  (jedná se o ucpanou žílu trombem,neboli sraženinou z krve).

  Jsem
  zdravotní sestřička a díky tomu,jsem nemusela zůstat ležet v nemocnici na
  interně,mezi chrchlajícíma důchodcema a vyfásla jsem Clexany,které jsem si
  musela až do porodu píchat Nebudu tady rozebírat jak mě zanedbali a díky
  tomu mám problémy do teď,jsem přeci zdravotník a chápu určitá rizika
  Clexan se píchá pro ředění krve,to proto
  aby krev byla dostatečně řidká a nevznikl právě ten tromb,který
  následně ucpe žílu! Já si ho píchala už při vzniklé trombóze,aby krev
  přes zúženou žílu trombem protekla a nedocházelo ke zhoršování.
  Aplikuje se pod kůži a nejlépe se vstřebá z břicha,to je tudíž
  nejlepší místo pro aplikaci. Jelikož jsem byla těhotná a tím pádem do
  bříška píchat NEE, nezbývalo mi nic jiného než stehno či paže.Zvolila
  jsem si stehno,právě proto abych si udělala v pohodě řasu. Do řasy
  píchneš,ale pak pustíš a aplikuješ už bez řasy! Pro mě to byl také
  vždycky horor a ač mám napícháno hodně,píchnout do sebe je něco úplně
  jiného!!!!! Jsem sedm měsíců po porodu a píchám si stále!!!! Dnes už se
  krásně rozpřáhnu,protože jsem zjistila,že pomalu je to mnohem horší.
  Břicho mám jednu velkou modřinu,ale naštěstí mě převedli na
  Fraxiparin.Jedná se o injekci se stejným účelem,akorát se už tolik
  nepodává (je dražší) ,ale oproti Clexanu vůbec nebolí!!!!!! Nevím jestli
  jsi zmiňovala proč ho na:,–(ili tobě,ale pokud se budeš ještě chtít na
  něco zeptat,tak písni SZ! U mě je to bohužel všechno dost komplikované a
  přidává se jedna komplikace ke druhé,ale nejdůležitější je,že mám
  krásné a ZDRAVÉ miminko!!!!!!

  Přeji hodně sil a věř,zvládnout se dá všechno a říkej si,že jsou na
  tom někteří lidé ještě hůř!

  Měj se krásně Paulinka + Anetka 7m a 1t

  Teď jsem přečetla reakce holek. Budeš se muset smířit s tím,že
  modřinky mít budeš a bolet to také bude,ať píchneš jak chceš! Clexan je
  prostě takový! Někdy se podaří,že to nebolí a modřina není,ale můžeš
  se snažit jak chceš je to málo kdy Při aplikaci si pusť tu řasu,bolí to míň
  (látka se může krásně rozprostřít). Já si píchala 0,6 2× denně
  4 měsíce! Teď jsem pár měsíců na Fraxiparinu 0,6 1× denně. Pokud si
  máš píchat delší dobu,zkus se na něj optat. Zvládnout se to dá a
  samozřejmě i po těch 8 měsících mám k tomu stále odpor,ale vždy si
  řeknu,že to dělám pro moji holčičku 

  Holky, přeji vám hodně zdravíčka!!!!!!

  Paulinka + Áňa

  Ahoj,

  tak já si píchala Clexane 0,2 od počátku těhotenství až do
  šestinedělí. Už jako malá jsem před injekcí utíkala a mám z ní
  respekt i v dospělosti, takže ze začátku to byl pro mě horor. Na upocené
  ruce si pamatuju velice dobře.

  Dokonce váhám s druhým těhu, protože se
  děsím zase toho píchání. Ze začátku jsem píchala do břicha a když mi
  začalo růst bříško tak do stehna. Modřinu jsem měla skoro vždycky,
  hlavně v tom stehně.

  Jestli jsem kožní řasu po vpichnutí pouštěla, to
  už si nepamatuju, ale myslím, že ne.

  Přeju ti ať injekce nepotřebuješ dlouho a brzy se jich zbavíš!!!

  Gabka

  1. Děkuji Paulince i Gabce za příspěvky.
  2. Paulinko, na Tebe mám několik podrobných dotazů, poslala jsem Ti SZ.
  3. Dnes ráno jsem se prohlížela podrobně a jsou tam – obě modřiny! Dnes
   jsem odhodlaná zkusit stehno, ale bojim, bojim

  Přidám svou zkušenost…
  Už od 25 let beru warfarin na ředění krve (flebotromboza, Leidenská
  mutace) a hned po zjištění těhotenství mě převeleli na Clexane
  0,4 jednou denně. Píchám sama, do břicha, střídám levou a pravou stranu.

  Modřinám se pravda úplně nevynu, ale jinak jsem šťastná, že jsem pořád
  soběstačná a nemusím lítat do nemocnice, podle mě to za tu nepříjemnou
  injekci stojí… Stejně jako zdravý mimčo, ve který doufám…
  (momentálně 4,5 měsíc těhot.

  )

  Rozhodně držím palce, všechno se dá vydržet a přežít! Zkusila bych se
  poptat na injekce do břicha, podle mě to je přece jen pohodlnější než
  jinam. Kdybys potřebovala radu, ozvi se na email ([email protected]). 

  holky chci sezeptat kde mám uchovávatinjekce..píšou tam do
  25 stupnu..mám je mít v lednici nebo..normál nekde ve skříni

  normálně ve skříni,taky je tak na oddělení uchováváme.V lednici jsme
  měli jen rozdělaný Heparin a inzulin

  já to měla v šuplíku a dobrý.

  Ahojte, já si též píchám Fraxiparine 0,3 jednou denně (resp.

  manžel
  mi píchá a já mám zakrytý oči ) a přesně podle příbalovýho letáku se mi
  dělají v místě vpichu ty uzlíky, ty se pak vstřebají a dobrý, i když
  to vypadá strašidelně.

  Ale včera se mi udělala červená skvrna a v tom
  příbalovým letáku je napsaný, že se má v takovým případě ukončit
  léčba… Máte někdo zkušenosti s těma nežádoucíma účinkama
  Fraxiparinu??

  myslíš jako podlitinu?mě to po píchnutí bolelo to místo a dělali se mi
  modřiny,ale to se u toho stává.ale jestli to máš krvavý tak to bych se
  asi zeptala doktorky co s tím.

  holky, jak vam zjistili spatnou srazlivot? Ja jsem byla minuly mesic na IVF,
  pred kterym jsem mela spatne predoperacni krevni vysledky. Bohuzel IVF nedopadlo
  dobre. Pak jsem se o tom zminila na imunologii a tam mi udelali vysledky a
  predepsali mi Clexan 0,2.

  Všechny příbalové letáky

  Čtěte Dasselta 5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Dasselta – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Moderna – vakcína covid-19 příbalový leták. Léčivý přípravek Moderna …

  Zobrazit leták

  Čtěte Ozempic 1 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Ozempic – …

  Zobrazit leták

  Čtěte normix 200 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Normix – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Diclofenac AL 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Diklofenak …

  Zobrazit leták

  Čtěte Xados 20 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Xados – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Pulmicort Turbuhaler 200 / 400 příbalový leták. Léčivý přípravek …

  Zobrazit leták

  Čtěte Sanval 10 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Sanval – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Metamizol Stada 500 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Metamizol …

  Zobrazit leták

  Čtěte Melatonin Forte 5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Melatonin …

  Zobrazit leták

  Čtěte Pragiola 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Pragiola – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Codein 15 mg příbalový leták. Léčivý přípravek kodein – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Brintellix 5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Brintellix – …

  Zobrazit leták

  Čtěte No-spa Forte příbalový leták. Léčivý přípravek Nospa – užívání, …

  Zobrazit leták

  Čtěte hepafirmin 30 tablet příbalový leták. Doplněk stravy Hepafirmin  – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Cosyrel 10 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Cosyrel – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Foxis 37,5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Foxis – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Buronil 25 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Buronil – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Xarelto 10 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Xarelto – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Indap příbalový leták. Léčivý přípravek Indap – užívání, dávkování, …

  Zobrazit leták

  Čtěte Tanyz Eras 0,4 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Tanyz …

  Zobrazit leták

  Čtěte Bromhexin 12 BC kapky příbalový leták. Léčivý přípravek Bromhexin …

  Zobrazit leták

  Čtěte Amlodipin Actavis 5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Amlodipin …

  Zobrazit leták

  Čtěte Furorese 125 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Furorese – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Maxitrol oční mast (kapky) příbalový leták. Léčivý přípravek Maxitrol …

  Zobrazit leták

  Čtěte Sumetrolim příbalový leták. Léčivý přípravek Sumetrolim – užívání, dávkování, …

  Zobrazit leták

  Čtěte Nebivolol Sandoz 5 mg příbalový leták. Léčivý přípravek Nebivolol …

  Zobrazit leták

  Čtěte Acidum Folicum příbalový leták. Léčivý přípravek Acidum Folicum – …

  Zobrazit leták

  Čtěte Clexane příbalový leták. Léčivý přípravek Clexane – užívání, dávkování, …

  Zobrazit leták

  Čtěte Lipanthyl 267 M příbalový leták. Léčivý přípravek Lipanthyl – …

  Zobrazit leták

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector