Soutěž: Bootcamp – tahle výhra není pro každého!

SMS i telefonní soutěže se realizují na číslo 739 987 987.

Emailové soutěže na adresu: [email protected].

Vydávání výher: pondělí – pátek 7:00 – 17:00

Classic Praha, ve svém vysílání zprostředkovává pouze marketingové soutěže, které jsou objednány u obchodního odd. společnosti SEZNAM.CZ, a.s. které toto rádio obchodně zastupuje. Pořadatelem soutěže je Classic Praha, respektive držitel licence k provozování této rozhlasové stanice.

O tom, kam poslat svou soutěžní odpověď, vždy informuje moderátor ve svém vstupu, ve kterém soutěž oznamuje. Posluchač musí svou odpověď zaslat určeným způsobem, pokud přijde soutěžní odpověď jinam, než ohlásil moderátor, tak se považuje soutěžní odpověď za nedoručenou a posluchač tak nemá na výhru nárok.

Všechny soutěže jsou na Classic Praha realizovány prostřednictvím výzvy moderátora, který určí, zda bude soutěž realizována odpovědí přes SMS, e-mail nebo telefonicky. Moderátor v moderátorském vstupu posluchače informuje, kam a jak mají odpovědi zasílat.

V případě, že dojde vícero správných odpovědí v soutěži, vždy vyhrává první správná odpověď, která přijde na výzvu moderátora.

Soutěží se může zúčastnit pouze posluchač, který v posledních třech týdnech nevyhrál ve vysílání Classic Praha žádnou jinou cenu, v případě, že se soutěže účastní výherce, který poruší pravidlo tří týdnu od poslední výhry, tak je ze soutěže automaticky diskvalifikovaný. Cenu není možné přenechat jiné osobě. V případě, že výherce projeví přání výhru přenechat, je možné realizovat novou soutěž, popřípadě se soutěž ruší.

Classic Praha nepředá výhru posluchači, který průkazně vyhrál v průběhu tří týdnů více jak jedenkrát. Při vyzvednutí výhry vás bude recepční žádat o průkaz totožnosti, bez něj vám výhra nebude vydána. Výhru si může vyzvednout pouze osoba, která výhru vyhrála, není možné přijít si pro výhru s průkazem totožnosti jiné osoby.

Výhry se nezasílají poštou ani kurýrní službou. Výherce nemá na výhru žádný právní nárok a Classic Praha nenese odpovědnost za případné nepředání výhry třetí stranou.

Výhru si můžete vyzvednout vždy druhý den po uskutečnění soutěže na recepci Classic Praha: Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, pouze ve všední dny: pondělí – pátek 7:00 – 17:00. Ceny z víkendového vysílání jsou k vyzvednutí vždy od pondělí. 

Po čtrnácti dnech od vyhlášení výhry všechny nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch teamu Classic Praha a budou použity jako dárky na dětské tábory, na charitativní akce atd.

U vstupenek na akce a vstupů přes guest list se raději zeptejte moderátora, zda je výhra k vyzvednutí v rádiu nebo v místě konání akce.

Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoli jiná plnění.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas k zařazení do soutěže a se správou a zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutém soutěžícím (nejčastěji jméno a příjmení a kontaktní údaj: telefonní číslo/e-mail), a to za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, případně souhlas s předáním těchto údajů obchodnímu partnerovi, který si marketingovou soutěž objednal, a to pouze za účelem předání výhry přímo u tohoto obchodního partnera.

Pořadatel má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit a zároveň si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.

Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování.

Tato pravidla platí od 19. června 2020.

Informace pro výherce

Zda už je vaše výhra připravena k vyzvednutí si můžete ověřit na čísle 234 694 111.

Ochrana osobních údajů, souhlas s pravidly soutěže

Účastník přihlášením se do soutěže způsobem popsaným výše nebo v samotném vysílání rádia projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou přijata a jak jsou zveřejněna v plném znění na webové stránce rádia.

Účastník uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku svůj souhlas s tím, aby on nebo jím pověřená třetí osoba marketingově v souvislosti s touto soutěží využil ve prospěch objednavatele jeho osobní údaje.

Účastník zejména výslovně souhlasí s tím, aby bylo využito formou zveřejnění jeho jméno a příjmení (firma), místo bydliště (sídlo), aby byly využity obrazové, zvukové audiovizuální a obdobné záznamy, které budou pořízeny při předávání výher i při jejich následném využívání.

Všechny osobní údaje mohou být zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi rádia jako správcem nebo zpracovatelem, se kterým uzavře příslušnou smlouvu, stejně jako i pro další komerční účely jako zasílání obchodních sdělení a podobně, a to v souladu se souhlasem účastníka uvedeným v registračním emailu. Rádio je oprávněno osobní údaje zpřístupnit svým smluvním partnerům v souladu se souhlasem účastníka.

Účastník uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na kontrolu svých osobních údajů a na jejich opravu, pokud budou chybné.

Účastník má dále vůči, rádiu, pořadateli či zpracovateli právo vyzvat ho k podání vysvětlení a k okamžitému odstranění závadného stavu v případě, že zjistí, že je s jeho osobními údaji nakládáno v rozporu se zákonem, zmocněním podle tohoto souhlasu či způsobem, který se dotýká či by se mohl dotknout jeho osobnostních práv nebo jeho oprávněných zájmů. V případě oprávněnosti takového požadavku je rádio, pořadatel nebo zpracovatel povinen pochybení odstranit a uvést stav do souladu s požadavky účastníka. Pokud by rádio, pořadatel či zpracovatel oprávněné výzvě nevyhověl, je účastník oprávněn obrátit se svým požadavkem na kompetentní orgán.

Pravidla soutěže „DOTAZNÍK ČD BIKE“

PRAVIDLA SOUTĚŽE „DOTAZNÍK ČD BIKE“ Tato pravidla stanoví podrobnější podmínky soutěže „Dotazník ČD BIKE“ (dále jen „soutěž“). 1.    Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže jsou České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

 • značka B  8039 (dále jen „Pořadatel“ nebo „ČD“). 
 • 2.    Účastník soutěže
 • Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Soutěžící“), která vyplní dotazník ČD BIKE, uvede v něm své kontaktní údaje a odevzdá jej dle bodu 4 těchto pravidel.
 • Účastníky soutěže nemohou být osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli, jakož i jejich rodinní příslušníci.

3.    Termín a místo konání soutěže Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021 na území České republiky, konkrétně ve všech půjčovnách kol ČD, které jsou zveřejněny na www.cd.cz/cdbike v sekci Půjčovny kol ČD. Soutěž bude probíhat v 6 kolech: 1 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 5.

2021 2 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 30. 6. 2021. 3 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 7. 2021. 4 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 8. 2021. 5 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 30. 9. 2021.

6 kolo: Do tohoto kola budou zařazeny dotazníky vyplněné a odevzdané do 31. 10. 2021 4.    Podmínky účasti v soutěži Soutěžící se stane účastníkem soutěže tak, že vyplní Dotazník, který obdrží od zaměstnance ČD v železniční stanici, ve které si kolo zapůjčil a odevzdá jej zaměstnanci ČD v železniční stanici, ve které bude zapůjčené kolo vracet.

Vyplněním a odevzdáním Dotazníku vyjadřuje účastník soutěže souhlas s podmínkami stanovenými v těchto pravidlech. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění všech dotazů uvedených v Dotazníku a uvedení správných kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa na území České republiky (tj. ulice, č.p.

, PSČ, obec), datum narození, e-mail a telefon do Dotazníku.

Budete mít zájem:  Truchlíte? Není jasné, zda pomůže odžít smutek

Soutěžící se může účastnit všech kol uvedených v bodě 3 těchto pravidel, má však nárok pouze na jednu z výher vložených do soutěže v každém soutěžním kole.

Po ukončení každého soutěžního kola se uskuteční losování o níže uvedené ceny s tím, že do losování budou vždy zařazeny Dotazníky řádně vyplněné a odevzdané v rámci příslušného soutěžního kola ve smyslu bodu 3 těchto pravidel. Dnem ukončení soutěžního kola se rozumí den odevzdání Dotazníku ve smyslu bodu 3 těchto pravidel.

5.    Výhry v soutěži, předání výher

V rámci každého soutěžního kola se losují následující ceny:

  1. cena: Cyklodres ČD BIKE   2. cena: Power banka   3. cena: Pumpička na kolo ČD BIKE    4. cena: Sportovní ručník

  5. cena: Světlo na kolo 

Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zprávy na svůj e-mail, případně telefon uvedený v Dotazníku s tím, že si Pořadatel ověří správnost doručovací adresy.

Výhra bude následně výherci zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v Dotazníku.

V případě, že se Pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel či se výherce nepodaří kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení jednotlivých soutěžních kol, zaniká nárok výherce na tuto výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

6.           Závěrečná ustanovení

•    Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na účastníka soutěže – výherce okamžikem předání výhry výherci. •    Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. •    Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

•    Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen částečně podmínky stanovené pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

V Praze dne 2.března 2021

Vyhraj polštářek

Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, ve věci odštěpného závodu Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 014 35 485, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76056.

Peppermint Digital s.r.o., Maltézské náměstí 537/4, Malá Strana, 1187 00 Praha 1, IČO: 28525001, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147928.

Soutěžní akce s názvem „Jemná slova“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 1.2. 2021 do 31.3. 2021 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví internetovou adresu www.milka.

cz, splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.

Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Soutěže se lze zúčastnit nákupem jakéhokoli výrobku Milka v jakékoliv prodejně na území České republiky, která vydává platný daňový doklad.

Soutěž je rozdělena do jednotlivých soutěžních dnů (soutěžních kol). Celkem je vypsáno 59 soutěžních dnů (soutěžních kol). Každý soutěžní den (soutěžní kolo) začíná v 00:00 a končí v 23:59.

Soutěžícím se stává osoba, která splňuje shora uvedená kritéria a v době konání soutěže na webových stránkách www.milka.cz, vyplní všechny stanovené údaje, čímž se zaregistruje do soutěže (dále také jen jako „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, kompletní doručovací adresu, email a telefonní kontakt.

Dále musí soutěžící nahrát fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel a vyplnit BKP kód shodný se soutěžní účtenkou.

V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) soutěžní účtenky dle bodu 4 těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.

Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek. Účtenky je možné k jedné registraci účastníka nahrávat opakovaně (tj. vždy novou účtenku a vždy každou účtenku pouze jednou).

Po skončení doby trvání každého soutěžního kola bude ze všech registrovaných účtenek vylosováno 50 (padesát) účtenek, jejichž majitelé (tj. soutěžící, kteří vylosované účtenky registrovali) se stávají výherci, přičemž vyhrávají 1ks Milka polštářku.

V případě opakované výhry má výherce nárok maximálně pouze na 5ks výher za celou dobu trvání soutěže, případné následné výhry propadají ve prospěch pořadatele.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např.

v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli.

Pořadatel a organizátor si tedy vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele nebo organizátora, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, pokud vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžích.

Účastník soutěže zakoupí v době konání soutěže (tj. od 1.2. 2021 do 31.3 2021) v jakékoliv prodejně na území České republiky soutěžní výrobek zn. Milka a uschová si účtenku pro případ výhry a k případnému následnému ověření (datum nákupu je akceptováno od 1.2. 2021 do 31.

3 2021), následně vyfotografuje nebo naskenuje účtenku, kde bude zřetelně viditelná část s nákupem soutěžního výrobku zn. Milka a číslem BKP kódu či číslem účtenky s datem nákupu, vstoupí na stránku dle bodu 2 těchto pravidel, zaregistruje se a nahraje soutěžní fotografii (scan).

Fotografie účtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg. Na fotografii (scanu) účtenky musí být jasně vidět: datum nákupu soutěžního výrobku Milka. Fotografie (scan) musí být čitelná(ý)! Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny.

Budete mít zájem:  Rychlé občerstvení může u dětí způsobovat astma

Jakékoliv fotografie (scany) účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.

2950x Milka polštářek o rozměru 20x20cm

Výhra je určena pouze pro osobní účely.

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailu vždy po ukončení daného soutěžního kola . Výhercům bude výhra odeslána do 31.5.2021.

Výhry není možné vyměnit za peněžité ani jiné plnění nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

8/10 Další podmínky týkající se výher

Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, kterou nebylo možné předat výherci do 31.5. 2021.

Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry. Výhry není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora.

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu.

Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

9/10 Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, kompletní doručovací adresy, e-mailu a telefonního kontaktu. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům či ověření dodržování pravidel soutěže.

Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména zaslání výher v této soutěži či pro ověření dodržování pravidel soutěže, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu.

Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: emailem na [email protected].

Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli.

Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu [email protected]. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů.

Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.

Pokud soutěžící nepřijme pravidla soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

10/10 Další důležité podmínky soutěže

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.milka.cz

Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu dle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.

Budete mít zájem:  Léky Na Zlepšení Sexu?

V Praze dne 1.2.2021.

Pravidla soutěže | Neloterie

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE 

Pořadatel a organizátor soutěže:

Neloterie s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2, 120 00, IČ: 08971927, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 328416.

 • Název soutěže:
 • Neloterie: Pojďme společně pomáhat a vyhrávat.
 • Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webové stránky www.neloterie.cz, která je také základním nástrojem komunikace pořadatele a organizátora s účastníky.

 1. Trvání soutěže:
 2. Soutěž je rozdělena do jednotlivých měsíčních kol, která trvají do posledního kalendářního dne měsíce do 23:59 hod.
 3. Jednotlivá kola soutěže:
 • Březen – 1. 3. – 31. 3. 2020
 • Duben – 1. 4. – 30. 4. 2020
 • Květen – 1. 5. – 31. 5. 2020
 • Červen – 1. 6. – 30. 6. 2020
 • Červenec – 1. 7. – 31. 7. 2020 letní kolo
 • Srpen – 1. 8. – 31. 8. 2020 letní kolo
 • Září – 1. 9. – 30. 9. 2020
 • Říjen – 1. 10. – 31. 10. 2020
 • Listopad – 1. 11. – 30. 11. 2020
 • Prosinec – 1. 12. – 31. 12. 2020

Systém webové stránky vyhodnotí výherce do 23:59 SEČ. Určující čas je čas serveru, na kterém je provozován web, ne čas počítače nebo jiných zařízení zákazníka. Soutěžící bere na vědomí, že se tyto časy mohou lišit.

Nákupy, provedené po tomto čase se do slosování v daném měsíci nezařadí. Slosování výherce proběhne nejpozději do 10. dne měsíce následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo dané soutěžní kolo.

V letních kolech soutěže probíhá losování výherce každý pátek, počínaje pátkem 17.7.2020.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní náležitosti vstupu do soutěže.

Soutěže se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které je registrovány na stránkách www.neloterie.cz.

Určující podmínkou je zakoupení autorské ilustrace – Netiketu prostřednictvím eshopu na webových stránkách www.neloterie.cz a poskytnutí úplných a pravdivých osobních a kontaktních údajů při procesu nákupu produktu.

Základní pravidla soutěže:

Soutěž probíhá na webových stránkách  https://www.neloterie.cz

Počet nákupů u jednoho soutěžícího během soutěže není omezen.

Všechny nákupy na stránkách www.neloterie.cz mají stejnou platnost a neliší se vlivem na pravděpodobnost výhry.

Výhry a určení výherců:

Výhrou každého kola soutěže je finanční obnos ve výši 30 % z prodejní ceny Netiketů prodaných v daném měsíci (X=počet prodaných Netiketů v daném měsíci, 300 Kč cena jednoho Netiketu, výpočet výhry tedy bude stanoven na konci každého měsíce výpočtem hodnoty        X × 300 Kč × 0,3). Při počtu kupujících v daném měsíci rovném a přesahujícícm 3000 bude výše výhry stanovena na 300.000,-Kč. V tomto případě se výše výhry v daném měsíci nestanovuje percentuálně.

Výhra bude výherci předána formou bezhotovostního převodu na bankovní účet výherce vedeným na území České republiky po ověření jeho totožnosti při následném osobním setkání se zástupci společnosti Neloterie, s.r.o. v sídle společnosti v předem sjednaný čas.

Výhercem soutěžního kola se stane soutěžící, který bude vylosován ze všech soutěžících, kteří v daném měsíci provedli nákup Netiketu na webových stránkách www.neloterie.cz.

Výherce musí celou výhru vyzvednout nejpozději do 60 kalendářních dnů, následujících po dni vyhlášení výherce. V případě, že si výherce výhru v tomto termínu nepřevezme, propadá výhra pořadateli.

V jednom kole probíhá losování 1 (jednoho) výherce.

Srážkovou 15% daň odvádí výherce. O nutnosti platby srážkové daně bude výherce poučen zástupci společnosti během setkání za účelem předání výhry.

Vyhlášení vítězů, předání hlavní výhry:

Vyhlášení vítězů každého jednotlivého soutěžního kola probíhá do 5. dne následujícím po uzavření předešlého soutěžního kola.

Výherce hlavní ceny obdrží e-mailovou zprávu oznamující jeho výhru. Ostatní účastníci soutěžního kola nebudou vyrozuměni o výsledku.

Výherci budou zveřejnění formou jména a prvního písmene z příjmení a uvedením města jejich trvalého pobytu (například pan Karel V. z Prahy).

Po osobním setkání v sídle společnosti Neloterie s.r.o. a podpisu smluvních podkladů obdrží výherce výhru formou bezhotovostního převodu na svůj bankovní účet.

Výherce souhlasí s tím, že během předávání výhry mohou být pořizovány obrazové a filmové záznamy, které mohou být dále využity pro marketingové účely pořadatele. K využití těchto materiálů poskytuje výherce pořadateli neomezenou licenci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jako jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je rovněž pořadatel. Veškeré údaje pro potřebu soutěže budou uschovány do 1. 3. 2021. Ve všech případech, kdy se soutěžící stane výhercem, jsou jeho údaje uschovány po dobu 3 let.

Soutěžící dále souhlasí s použitím jeho osobních údajů též pro nabízení produktů a služeb správce, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu (uživatel může vždy zažádat o jejich smazání).

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12, § 20 a § 21, tj.

zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.

V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu.

Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector