Problémy u zápisu ještě neznamenají odklad

Odklad školní docházky je v České republice velké téma, nedávný výzkum Pedagogické fakulty UK ukázal, že jedním z hlavních důvodů vysokého počtu odkladů je nedůvěra rodičů ve vzdělávací systém a strach z toho, že jejich dítě ve škole neuspěje. Tématu se věnuje Ludmila Hamplová v Akademii Lidových novin ze dne 1. 11.

Šestiletý Jakub nepatří ve třídě zrovna k největším, ale nezdá se, že by mu to moc vadilo. Do první třídy se docela těšil, protože do školy nastupovali i jeho dva nejlepší kamarádi ze školky. Přesto nebylo jasné, zda do první třídy půjde spolu s nimi. Při lednovém zápisu totiž padlo slovo odklad.

„Kuba se nám s manželem zdál oproti starší dceři o dost pozadu. Mluvil méně a ne vždy mu bylo dobře rozumět. S tužkou docela zápasil a nezdálo se nám, že by měl o školu opravdu zájem.

Spíš ho zajímalo, jestli tam budou jeho kamarádi ze školky, než to, že se naučí něco nového,“ vzpomíná na situaci před pár měsíci jeho matka Markéta Bělská.

Po dohodě se základní i mateřskou školou se synem navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu. Výsledek však nebyl jednoznačný, a tak konečné rozhodnutí zůstalo na rodičích.

„Hodně jsme to zvažovali, ale nakonec jsme se rozhodli, že syn nastoupí do školy bez odkladu. Během pár měsíců udělal obrovský skok a v první třídě je spokojený,“ popisuje Markéta.

Situace, kdy se dítě ještě u zápisu zdá na první třídu nezralé, ale během zbývajících měsíců do začátku školy poskočí ve vývoji, není nijak neobvyklá.

I to je jeden z důvodů, proč se zápis do prvních ročníků základních škol od letošního školního roku posouvá z obvyklých lednových a únorových termínů na duben. Čím blíže plánovanému nástupu do školy zápis proběhne, tím je větší šance, že se podaří zralost dítěte posoudit co možná nejpřesněji.

Podle údajů ministerstva školství tvořily odklady 10,9 % z celkového počtu zapisovaných dětí pro školní rok 2016/2017. Častěji bylo o odklad požádáno u chlapců, celkem u 11 233, dívek s odkladem bylo 5406. Drtivá většina dětí s odkladem byla přitom bez postižení.

Děti s nějakým handicapem, například s mentálním nebo tělesným postižením, s více vadami, autismem nebo poruchami učení, tvořily méně než desetinu všech odkladů.

Příčin odkladů je řada a ne vždy je posunutí školní docházky zcela namístě. Povinnost dostavit se k zápisu má každé dítě, které do 31. srpna daného roku oslaví šesté narozeniny. Během zápisu se pak posuzuje jeho školní zralost a případně se doporučí návštěva pedagogicko-psychologické poradny.

Tu mohou doporučit také učitelky v mateřské škole, které s dítětem pracují. „Velmi záleží na tom, co je důvodem odkladu. Může to být špatná grafomotorika, kdy děti zápolí s držením tužky.

Někdy jsou sociálně nezralé, je pro ně problém pracovat v kolektivu nebo se logopedicky nepodařilo zlepšit výslovnost natolik, aby nebyla handicapem,“ popisuje Eva Šedivá, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásná Horka nad Vltavou.

Narozeniny v létě nejsou důvodem k odkladu

Není nijak neobvyklé, že se objeví více důvodů pro odklad současně.

To potvrzuje i psycholožka Lenka Krejčová, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy: „Nejčastěji můžeme hovořit o nezralosti kognitivní, kdy děti nejsou ještě plně připraveny na učení ve škole, nemají rozvinuté základní schopnosti, které jsou předpokladem pro nácvik čtení, psaní a počítání,“ vysvětluje. I zdánlivě jednoduché činnosti, jako je čtení, psaní a počítání, pak mohou pro dítě představovat obrovský problém a celý proces učení bude stagnovat.

K dalším důvodům pro odklad patří i sociální nebo emocionální nezralost, kdy jsou děti ještě příliš hravé a příliš fixované na rodinu.

„Pak by nezvládaly základní pravidla chození do školy, včetně toho, že musí poslouchat cizí autoritu, přizpůsobit se pravidlům života ve škole a třídě, vydržet přiměřenou dobu sedět na svém místě či se umět samy o sebe přiměřeně postarat, například dojít si na toaletu, oblékat se a podobně,“ dodává psycholožka.

Naopak jen to, že dítě oslaví šesté narozeniny „až“ v létě, by samo o sobě důvodem k odkladu být nemělo. „V jedné třídě se mohou sejít děti po odkladu školní docházky, které mohou být i téměř o dva roky starší než čerstvě šestiletý prvňáček.

Může jít o tak významný vývojový rozdíl, že mají rodiče obavu, že jejich dítě bude ve škole „na chvostu“ prostě proto, že bude ve třídě nejmladší a v kolektivu třiceti dětí se mu nedostane přiměřené pozornosti,“ popisuje psycholožka s tím, že právě obavy rodičů z toho, jak dítě školu zvládne, by sice neměly být oficiálním důvodem, ale mohou hrát svou roli. Někdy může dojít i k tomu, že se rodina stěhuje. Dítě by do původní školy chodilo jen krátce a pak by ji muselo změnit. I takové situace někdy vedou k tomu, že chtějí rodiče svému potomkovi čas strávený ve školce o rok prodloužit.

Zbytečný odklad vede k nudě

Zásadní vliv na rozhodnutí o odkladu má posudek pedagogickopsychologické poradny. Jenže dítě může být během vyšetření ve stresu nebo jednoduše „nemít svůj den“ a to výsledek zkreslí.

Stejně tak mohou „zatlačit“ rodiče a odklad získat také na základě toho, jaké informace o chování dítěte uvedou. „Stává se, že jsou rodiče přesvědčeni o tom, že odklad bude vhodný, aniž by jejich dítě mělo konkrétní problém.

Pokud ale nepanuje jistota v tom, že dítě školní docházku zcela zvládne, je velmi pravděpodobné, že se nakonec důvody pro odklad najdou,“ doplňuje Šedivá s tím, že opodstatněné odklady dětem pomohou vyzrát a posunout se dál.

Dítě ale může během několika měsíců mezi zápisem a nástupem do školy udělat výrazný pokrok a odklad ztratí smysl. „Proto vítám posunutí termínu zápisu do prvních tříd na duben,“ dodává ředitelka základní a mateřské školy.

Odložení nástupu do školy znamená, že dítě stráví další rok ve školce. V tom je ale potíž.

Pokud odklad nebyl namístě, dítě může mezi mladšími dětmi vynikat, ale také brzy ztratit zájem o činnosti, které už zná a bezpečně ovládá. Do první třídy tak nenastoupí se zvídavým očekáváním, ale spíš s pocitem nudy.

„Je potřeba se dítěti s odkladem v mateřské škole věnovat ve větším rozsahu, aby nezakrnělo a opakovací rok byl pro ně účelný,“ shrnuje Šedivá.

U předškoláka s nevhodně zvoleným odkladem se mohou objevit potíže také po nástupu do školy. Může se dokonce stát, že se jako skoro osmiletý setká v jedné třídě s žáky téměř o dva roky mladšími.

„Když bude vše umět, bude se ve škole pravděpodobně nudit, což se projeví neklidem, zlobením, nápady, o které nikdo nestojí.

Z šikovného dítěte se může shodou nepříznivých okolností stát žák – lump, což jeho vývoj i potenciál může ohrozit,“ dodává psycholožka.

Nesmyslný tlak na výkon

V České republice dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, ve kterém oslaví osmé narozeniny. To znamená, že teoreticky může dostat odklad dvakrát za sebou.

Současně existuje možnost takzvaného dodatečného odkladu pro případ, že se během prvního roku školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost dítěte. Prvňák se vrátí zpět do mateřské školy a do první třídy nastoupí znovu.

Mít tuto možnost v záloze může některým rodičům ulevit při rozhodování o odkladu. Ten sám o sobě pro budoucí studijní i profesní úspěchy mladého člověka neznamená mnoho. Úspěšné může být dítě, které do první třídy nastoupilo s plyšákem v aktovce, stejně jako to, které strávilo o rok déle ve školce.

Proto je nutné situaci každého budoucího prvňáka posuzovat individuálně a vyslechnout názor jak vyučujících při zápisu, tak učitelů ve školce i psychologa či psycholožky v poradně.

Nemá smysl se rozhodovat pod tlakem. Naopak se rodiče sami mohou lapit do kruhu obav, které se pak přenáší i na dítě. Mohou tak zvolit odklad „pro jistotu“, i když objektivní důvody pro něj nejsou. „Podle mého názoru se školy v současné době stávají tak výkonovými, že se rodiče obávají dítě jim svěřit.

Stává se z toho začarovaný kruh – rodiče vědí, že ve škole je více dětí po odkladu, a začnou se obávat, že jejich dítě nebude nároky zvládat, protože nastoupí-li v řádném termínu, bude o hodně mladší než ostatní, takže také raději volí odklad, čímž počet takových dětí narůstá,“ vysvětluje psycholožka.

Často kladené dotazy k zápisu do prvních tříd – Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

 1. Které děti musí k zápisu?

Povinná školní docházka podle školského zákona začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

To znamená, že k zápisu by se měly přihlásit všechny děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Dále také děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v dubnu kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Nesplnění této povinnosti lze považovat za přestupek.

 1. Mé dítě není přiměřeně vyspělé a zralé pro začátek školní docházky. Jak je možné získat odklad začátku školní docházky?

O odložení začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitelka školy. O odklad musí požádat písemně zákonný zástupce v době zápisu, formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách školy, lze  ho také vyplnit v době zápisu ve škole.

K žádosti je třeba přiložit dva posudky:

 1. posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
 2. posudek odborného lékaře nebo klinického psychologa

Doporučujeme zajistit si potřebné posudky ještě před termínem zápisu, aby mohla být žádost spolu s nimi v době zápisu podána. Ředitelka rozhoduje o této žádosti ve správním řízení, které může být případně přerušeno, pokud žádost nemá potřebné náležitosti. Zákonnému zástupci je pak určena přiměřená lhůta pro odstranění nedostatků žádosti.

 1. Pokud má dítě odložený začátek školní docházky o jeden rok, jak se vzdělává v průběhu tohoto roku?

Pro dítě, jemuž byl udělen odklad, platí povinnost předškolního vzdělávání. Tuto povinnost lze plnit buď v mateřské škole, nebo v přípravné třídě.

Naše škola otevírá ve školním roce 2020/2021 dvě přípravné třídy, jednu na pracovišti na náměstí Jiřího z Lobkovic, druhou na pracovišti v Perunově ulici.

Přihlašování do přípravné třídy probíhá od 14. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

 1. Mému dítěti byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky. Musí letos k zápisu?
Budete mít zájem:  Chlamydie Příznaky U Žen?

Ano, zákonný zástupce musí takové dítě k zápisu přihlásit. K zápisu s sebou nezapomeňte přinést také rozhodnutí o odkladu počátku školní docházky, které vám bylo v loňském roce vydáno.

 1. Musím se k zápisu ohlásit předem?

Před zápisem probíhá registrace k zápisu – elektronické přihlašování prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine. Naše škola využívá tuto aplikaci již několik let a máme ověřeno, že díky tomu je celá procedura zápisu pro rodiče komfortnější.

Při registraci je každému dítěti přiděleno registrační číslo, které se používá při zveřejnění výsledku zápisu, toto registrační  číslo přijde rodiči přímo na jeho e-mailovou adresu. Registrace také umožňuje rodičům sdělit škole, které pracoviště pro své dítě preferují (tedy Lobkovicovo nebo Perunova).

Při registraci si rovněž mohou rodiče zarezervovat určitý čas návštěvy ve škole. K výhodám registrace patří i to, že rodiče tak dávají najevo svůj zájem o zápis dítěte, pokud tedy např.

provedou registraci, ale následně dojde ke zpoždění doručení zaslané žádosti, škola již eviduje alespoň předběžný zájem, může se  s rodiči díky uvedeným kontaktům spojit a řešit problém s nedoručenou žádostí.

Registraci k zápisu k povinné školní docházce bude možno provést od 1.4. 2021, vstup do systému rezervace je přes webové stránky školy. (Věnujte, prosím, pozornost výběru pracoviště, které pro dítě preferujete.)

Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením je zápis organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu více osob, proto je třeba mít v případě osobního podání žádosti ve škole domluvený konkrétní čas. Pokud nemůžete využít registraci k zápisu, domluvte si čas osobní návštěvy školy telefonicky (267 310 706) nebo e-mailem ([email protected]).

 1. Jak si mohu vybrat pracoviště školy?

Škola otevírá ve školním roce 2020/2021 celkem tři první třídy, kapacita je maximálně 30 dětí na jednu třídu, celková kapacita prvního ročníku je tedy 90 dětí. Dvě první třídy budou otevřeny na pracovišti Lobkovicovo (nám.

Jiřího z Lobkovic), jedna první třída na pracovišti Perunova, obě pracoviště jsou součástí jednoho subjektu – školy, do které je dítě ke vzdělávání přijato.

Doporučujeme při registraci k zápisu vybrat (v rámci zaměření) to pracoviště, kterému dáváte přednost, to ale neznamená, že dítě bude automaticky zařazeno do první třídy právě na tomto pracovišti.

Pokud bude kapacita třídy (tříd) na daném pracovišti naplněna, ale na druhém pracovišti naplněna není, je dítě přijato ke vzdělávání ve škole a zařazeno do první třídy na druhém pracovišti. S rodiči samozřejmě tuto situaci projednáme.

 1. Jaké doklady potřebuji k zápisu?

Při zápisu předkládá zákonný zástupce rodný list dítěte, pokud byl dítěti v loňském roce povolen odklad, tak rozhodnutí o povolení tohoto odkladu. Škola také může zákonného zástupce požádat, aby předložil svůj doklad totožnosti (občanský průkaz, příp. pas), Důležitým kritériem pro přijímání dětí je tzv.

spádovost, tedy to, zda dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu školy. Škola ověřuje spádovost dítěte v seznamu, který dostane před termínem zápisu od obce, v našem případě tedy od Úřadu městské části Praha 3.

Pokud  přihlásíte dítě k trvalému pobytu těsně před termínem zápisu, může se stát, že v tomto seznamu spádových dětí nebude uvedeno, pak je možné doložit škole trvalé bydliště dítěte potvrzením. Upozorňujeme, že podle školského zákona je rozhodující trvalý pobyt dítěte, ne jeho rodiče. Pokud tedy např.

rodič dítěte má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, ale dítě ne, není možné považovat dítě za uchazeče ze spádové oblasti.

 1. Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí do první třídy?

Přednostně jsou podle zákona k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, tzv. spádové oblasti. Spádové oblasti jednotlivých škol jsou stanoveny vyhláškou Magistrátu hl. m. Prahy. Další v pořadí pro přijetí jsou děti, které mají trvalý pobyt v příslušné městské části (tedy Praha 3).

 V případě, že kapacita prvních tříd není naplněna, jsou přijímány děti s pobytem mimo Prahu 3. Roli při stanovování pořadí uchazečů hraje i to, zda má dítě ve škole již sourozence.

Přesná kritéria přijímání jsou stanovena ve Vnitřním předpisu pro přijímání dětí k povinné školní docházce, který naleznete na webových stránkách školy, stejně tak i informace o spádové oblasti školy.

 1. Mé dítě má závažnější zdravotní potíže, bude potřebovat podpůrná opatření kvůli svému znevýhodnění nebo má stanoveno mimořádné nadání. Kdy mám o tom školu informovat?

Doplňující informace potřebné pro nastavení vhodných podpůrných opatření pro dítě můžete škole podat už během zápisu. Pokud školu o těchto skutečnostech informujete, umožníte škole vhodně nastavit podporu pro vaše dítě hned od počátku jeho docházky do školy. Škola samozřejmě nakládá se svěřenými osobními a citlivými údaji stanoveným způsobem.

 1. Mohu svému dítěti nějak pomoci v jeho dalším rozvoji ještě před nástupem do školy, aby bylo na počátek vzdělávání ve škole co nejlépe připraveno?

Samozřejmě můžete, vhodná doporučení naleznete na webových stránkách školy v článku Doporučení a informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce. Doporučujeme také poradit se s pedagogy v mateřské škole, případně se objednat do školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

 1. Jak budu informován o rozhodnutí ředitelky o přijetí nebo nepřijetí dítěte?

Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude zveřejněn seznam přijatých dětí, a to pod přidělenými registračními čísly.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, zákonní zástupci ale mají možnost si o jeho vydání ve škole požádat. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasíláno v písemné podobě.

V písemné podobě také ředitelka školy vydává rozhodnutí, kterým dítěti povoluje odklad povinné školní docházky.

Diskuze Odklad školní docházky syna

Velikost písma:

Je to vaše spádová škola? pokud ano, tak není, co řešit…o odklad
žádají rodiče, pokud ho nechtějí, je škola povinn dítě přijmout…
pokud to není vaše spádová škola, tak tam je možnost nepřijetí
žáka(např. kvůli kapacitě školy)…

naše dítě nespolupracovalo u zápisu vůbec, ve škole viděli jasný odklad
– já o tom vůbec neuvažovala…poradili jsme se v PPP (dopuručili raději
odklad), poradili jsme se ve školce (doporučili školu), pak jsme se s mužem
poradili spolu (vybrali nástup do školy)…ve škole jsem posleze oznámila,
že syn nastoupí a o odklad žádat nebudeme…proběhlo to naprosto
bez potíží

Přeji příjemný večer.
Dnes jsem byla se synem v pedagogicko psychologické poradně kvůli
kontrolnímu vyšetření školní zralosti, jedno vyšetření už měl přímo
ve školce a tam mi paní psycholožka řekla, že syn je šikovnej, jen má
trochu sociální problém, dost se stydí, tak se mu moc mluvit nechce.

Radila
jsem se s paní učitelkou ve školce, jak zvládne školu a pokud prý dostane
paní učitelku s kterou si sednou, tak nebude problém, že je šikovnej a
s učením by neměl být problém, no ale dnes na tom vyšetření v poradně
mě teda paní psycholožka dost šokovala, prý by nám doporučila odklad,
pár věcí vyjmenovala v čem má syn problém. Jen nechápu, proč už mi to
ta samá neřekla hned v lednu a teď najednou doporučuje odklad, napadlo mě,
ale někde jsem četla, že prý snad v té poradně asi nikomu neřeknou, aby
do školy šel, tak jsem se chtěla zeptat, jaké zkušenosti s poradnou máte
Vy? A jestli někdo dal dítko do školy i přesto, že to poradna
nedoporučila.
Já jsem teda teď hodně na vážkách, byla jsem rozhodnutá syna do školy
dát, sám se už taky začal těšit, ještě do nedávna jít nechtěl, tak
vůbec nevím, co dělat.

@Šmoulinka5
Být tebou, tak se nejvíce radím s paní učitelkou ze školky, která syna
zná nejlépe.

U nás byla volba jasná, protože dcera se do školy těší už minimálně
rok (má staršího bráchu)…

@Šmoulinka5
Upřímně, nejsem přítel odkladů… A pokud je syn šikovný, zkus si
představit, že by kvůli odkladu maturoval ve dvaceti. Já nevím jak ty, ale
prodlužovat peklo střední školy tak moc by se mi nechtělo… Mě přišlo nekonečné vydržet i do sedmnácti (to jsem
maturovala já).

@Šmoulinka5
píše:
Přeji příjemný večer.

Jen nechápu, proč už mi to ta samá neřekla hned v lednu

tak předpokládám, že ve školce nemá psycholožka čas se věnovat
každému dítěti potřebnou dobu, takže má jenom nějaký rychlý
skríninkový test, z kterého vypadnou děti, u kterých se dá odklad
očekávat, ale zas (protože nebyl čas na podrobné vyšetření) nejsou
pořádně vyšetřeny, takže pokud se zdají být hraniční, je zbytečné
rodiče předem stresovat odkladem. při vyšetření v poradně už na něj
měla víc času, takže mohla výsledek zpřesnit a taky přeci jenom uběhlo
asi čtvrt roku, během kterých třeba očekávala nějaký vývoj, který
třeba nenastal.

nicméně rozhodnutí je na tobě. ty své dítě znáš nejlíp a taky
víš, proč mu odklad doporučují. je na tobě, abys sama rozhodla, nakolik ty
důvody pro odklad jsou pro tebe podstatné nebo ne.

@tterka
Děkuji za názor. Dnes ráno jsem s paní učitelkou o tom znovu mluvila,
řekla jsem jí, co nám pověděli včera v poradně a i po tom mě utvrdila
v tom, že by syna do školy poslala, určité věci se dají doučit a
určité jí vůbec nepřišli podstatné pro nástup do školy.

Jinak teda názor obou učitelek ze školky je ten, že by syn do školy jít
měl, dnes mi ta jedna dokonce řekla, že má strach z toho, když zůstane ve
školce, že se bude nudit.Syn se do školy těší, teď už si neumí
představit, že by zůstal ve školce, má taky staršího bráchu, no a já
jsem z těch všech informaví tak nějak na vážkách.

@Lesina
Je mi to jasné, mě by se taky nechtělo maturovat ve dvaceti. Jinak já jsem
srpnová a do školy jsem šla normálně, ač mi to právě moc nebylo
doporučováno a školu jsem zvládla úplně v klidu, žádné komplikace
nebyli. 

@Les2311
Já si myslím, že i odklad může svým způsobem dítěti ublížit,
zbytečně promarní rok života ve školce a přitom ho to tam nebaví, nemám
moc ráda řeči typu, prodlouží si dětství a dnešní rodiče opravdu
dávají dětem odklad kolikrát jen kvůli tomu, vidím to teď u staršího
syna, který je ve čtvrté třídě a jeden z nejmladším, protože šel do
školy normálně v šesti letech a to je narozený v březnu.
Je to na těch dětech už potom dost vidět, že ten rok v té školce navíc
jim teda vůbec nepomohl.  

Nečetla jsem všechny komentáře, pouze první stranu. Pokud odklad
navrhuje školka a zejména poradna, doporučuji v každém případě toto
doporučení respektovat. To nejhorší, co můžete dítěti udělat směrem
k jeho vzdělávání je, dát ho do školy nepřipravené a nezralé.

Rok
odkladu v jeho budoucím životě naprosto nic neznamená, ale v jeho
dozrávání a budoucí školní úspěšnosti může mít zásadní význam.

Budete mít zájem:  Proč je kalamita dobrá?

Je
pravda, že ve škole vám chlapce jistě vezmou, pokud na tom budete trvat, ale
může se stát, že vám ho do pololetí vrátí do školky(to zase může
udělat v krajním případě škola) a to je skutečně stresující zásah do
psychiky dítěte. Dobře své rozhodnutí zvažte.

@Šmoulinka5
píše:
Já si myslím, že i odklad může svým způsobem dítěti ublížit,
zbytečně promarní rok života ve školce a přitom ho to tam
nebaví

@Šmoulinka5
píše:
Je to na těch dětech už potom dost vidět, že ten rok v té školce navíc
jim teda vůbec nepomohl

to tvrdíš ty. tvrdí to taky rodiče těch odkladových dětí? ono spousta
věcí vypadá jinak zevnitř a jinak zvenku.

Dobrý den, mám syna krerý je narozen 12.12.2009. V září má nastoupit
do školy. Včera mi pí učitelka v MŠ řekla, že neví, ale kdyby bylo na
ní, tak by volila odklad. Syn když má malovat, nebo dělat různé jibé
prac. Činnosti a nechce se mu, tak je nedělá, nebo jen chvíli.

Doma mi
vydrží klidně hodinku si třeba malovat. V jiných směrech je moc
šikovný.. Do školy se moc těší, že tam půjde se všema kamarádama a
naučí se psát…přijde mi, že odklad by mu akorát ublížil. Ve školce by
zůstal jen se 4letýma “ prťatama“ a myslím si, že by se tam už nudil..

Řešíte některá podobný problém?

@vokurka001
Je teprve leden, do září ještě daleko a spousta věcí se může změnit.
U nás ve školce předškoláky navštívila psycholožka z PPP, s dětmi si
povídala, něco vytvářeli, probrala všechno s učitelkami a až po
důkladném zvážení všeho, řekla svůj názor.

Myslím si, že pokud má syn problém jen ve školce při určitých
činnostech, že to není důvod k odkladu. Třeba ho to prostě jen nebaví,
učitelka ho málo motivuje, nebo m jiné zájmy.

Docela bych se bála, že by
ho odklad naopak třeba zbrzdil, obzvlášť, pokud se do školy těší. Mohl
by to brát třeba jako nějaké své selhání, kdyby všichni kamarádi
odešli do školy a on zůstal dál ve školce .

Ale profík nejsem, je to jen můj osobní
názor.

A jen tak mezi námi, já mám syna v 6. třídě ZŠ, do školy šel
normálně bez odkladu, i když si žil tak trochu ve svém světě.
Dobrovolně nemaloval snad nikdy, pastelky bojkotoval, jeden čas jsem ho
nalákala na fixy, ale ani to mu nevydrželo moc dlouho. Do dneška nechce
kreslit. Ale jinak je to super kluk, školní výsledky dobré – něco ho baví
víc, něco míň, ale patří mezi nejlepší žáky ve třídě. Doposud na
vysvědčení buď jen samé jedničky nebo vyznamenání. A jde to i přes
to, že ve školce nemaloval a různé tvořící práce ho fakt nebraly .
Jděte k zápisu a uvidíš, případně zkus tu PPP, pokud ve školce žádná
návštěva neproběhne
A jinak dceři po screeningu ve školce doporučila psycholožka odklad jen
z toho důvodu, že je červencová a pravděpodobně by byla ve škole
nejmladší. Jinak byla na školu připravená. Odklad jsem nedala, dcera se do
školy těšila, v PPP ji ani nechtěli vidět, když jsem byla rozhodnuta dát
ji do školy, a objednat se teprve až v případě, pokud by se ve škole
objevil nějaký problém. Ze začátku jsme trochu bojovaly, protože jsme si
nesedly s paní učitelkou (učila na 1. stupni poprvé a je trochu ras,
s malými dětmi to neumí), ale jinak je dcera super, také patří mezi
nejlepší děti, střila do kapsy i o více než rok starší
spolužáky.

Příspěvek upraven
14.01.16 v 10:44

@tterka .. K nám
psycholožka zatim nepřišla. Učitelka ně za ní poslala sama. Teď v uterý
jdeme k zápisu. Mám říct, že syba budu objednávat do ppp. Ale bojím se,
aby to nějaj neovlivnilo názor učitelek u zápisu.. Přesně to je i můj
názor. Že by mu to akorát uškodilo. Jinak děkuji za názor

@vokurka001
píše:
@tterka .. K nám
psycholožka zatim nepřišla. Učitelka ně za ní poslala sama. Teď v uterý
jdeme k zápisu. Mám říct, že syba budu objednávat do ppp. Ale bojím se,
aby to nějaj neovlivnilo názor učitelek u zápisu.. Přesně to je i můj
názor. Že by mu to akorát uškodilo. Jinak děkuji za názor

Hele, vůbec se toho neboj. Myslím si, že u zápisu se názor učitelek
úplně moc neřeší . Prostě běžte k zápisu, syn dostane
nějaké úkoly, ty se před paní učitelkou zmiň o tom, že vás uč. z MŠ
posílá do PPP, protože syn nechce malovat, ale jinak si myslíš, že je na
školu připravený, že se moc těší.

Pokud bude paní učitelka normální,
tak tě podpoří a nejspíš ti řekne, že malování není problém . Ale do té PPP bych pro klid v duši zašla.
Jen tedy to chce fakt kvalitní psycholožku. Já byla prvně se synem ve
státní poradně a tam byla ta psycholožka fakt na ránu. Časem jsem se
dozvěděla, že si na ní stěžuje více lidí.

Později jsem šla se synem do
soukromé poradny, psycholožky se ho ujaly hned dvě a bylo to perfektní,
výsledky během pár dní.

Prostě super (Chodila jsem tam se synem kvůli
obrácené lateralitě, což mu dělalo problém se psaním, ale to by
nevyřešil ani odklad, takže ačkoli se syn snažil jako mohl, skoro dva roky
jsme chodili na grafomotoriku, tak prostě pořád píše jako prasátko –
dodnes, a než aby nosil neustále poznámky o tom, že je lajdák a škrábe,
tak jsem to raději řešila potvrzením z poradny, že za písmo fakt
nemůže)

@tterka
Další co mi učitelka řekla je, že si myslí, že má problémy se
soustředit. Ve školce má jednoho kamaráda, kterej je hodně divokej. A co
si budeme povídat, kluci jsou trošku živější. Nemůžou být všichni
stejný a sedět na zadku a dělat na povel, co učitelka chce. Honzík prostě
vždycky bude živější. Je to třídní šotek 

Kvůli koronaviru přibude prvňáků, kteří školu nezvládnou

Foto: Milan Malíček / Právo / Profimedia

Obvyklý obrázek se letos v základních školách neodehrál. Zápisy proběhly pouze distančně. (Ilustrační foto)

Učitelé uvidí nové prvňáčky často až v září, protože zápisy proběhly distančně. To ale může také navýšit počet dodatečných odkladů. Doporučení k posouzení školní zralosti dítěte mohou totiž dávat také učitelé právě při zápisu.

V Chebu se do první třídy základních škol přihlásilo do sedmi městských a dvou soukromých škol 345 dětí. To je o 38 víc než loni. Nejde ale o populační výkyv. Kvůli pandemii koronaviru pouze nefungovaly pedagogicko-psychologické poradny, které vyřizují dětem odklady.

„Očekáváme, že část zájemců poté, co bude vyhodnocena jejich školní zralost, dostane odklad, a počet žáků se tak dostane na stejná čísla jako loni,“ odhaduje starosta Chebu Antonín Jalovec.

Právě kvůli vynucené pauze kvůli koronaviru nabraly návštěvy v pedagogicko-psychologických poradnách zpoždění. Rodiče, kteří museli posouzení školní zralosti odložit, tak dítě do školy zapsali, ačkoliv už třeba v březnu věděli, že dostane odklad.

„Stihneme to dohnat. Už teď máme na 99 procent předškoláků vyšetřených a vystavili jsme doporučení. Teď už se objevují jen ojedinělé nové případy, ale to je tak každý rok,“ říká ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Jolana Mižikarová, pod kterou spadá také Cheb.

I tamní základní školy pak potvrzují, že se odklady podařilo zpracovat.

„My už máme všechny odklady vyřízené,“ hlásí zástupkyně ředitele 4. základní školy Cheb Jaroslava Marková.

To ale neznamená, že v novém školním roce půjde všechno bez problému. Kvůli tomu, že zápisy proběhly pouze dálkově, přibude patrně dodatečných odkladů. Předškolák tak sice nastoupí prvního září do první třídy, ale v průběhu prvního pololetí se vrátí do školky nebo půjde do přípravné třídy.

„To se může stát. Většinou nám v posouzení ale pomáhají už mateřské školy,“ dodává Marková. Loni nedostal na 4. základní škole dodatečný odklad nikdo.

Že k většímu počtu dodatečných odkladů patrně dojde, potvrzuje i prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

„Během zápisu ještě škola může odhalit, že by dítě mělo dostat odklad, pokud už takové doporučení nedala třeba mateřská škola nebo psycholog. Můj odhad tedy je, že k nárůstu dodatečných odkladů dojde. Nebude to zásadní, ale dojde k němu,“ myslí si Černý.

Každoročně dostane dodatečný odklad přes šest set dětí. Ve školním roce 2018/19 to bylo 634 žáků prvního ročníku. Už tyto nízké počty ukazují, že jde o krok, ke kterému se sahá výjimečně, protože to může mít velký vliv na psychiku dítěte.

„Pokud o posouzení školní zralosti zákonný zástupce nepožádá a kvůli dálkovým zápisům mu to nedoporučí ani škola, může se stát, že bude větší počet dětí, u kterých budou základní školy uvažovat o dodatečném odkladu školní docházky. Takový postup se musí ale dobře ošetřit, aby to nebylo pro dítě demotivující, a to i z pohledu začlenění do první třídy následující rok,“ vysvětluje vedoucí kroměřížské pedagogicko-psychologické poradny Zbyněk Ořechovský.

Zatímco dodatečné vyřazení z prvního ročníku se děje výjimečně, odklady jsou v Česku běžnou součástí školní docházky. Loni nastoupilo do škol přes 23 procent žáků starších sedmi let. Ještě ve školním roce 2013/14 to přitom bylo 19,3 procenta. Od té doby se podíl stále zvyšuje.

„Česká republika má jedno z nejvyšších čísel odkladů. Je to dáno rozjezdem výuky v první třídě, protože ten nápor je poměrně veliký.

Kdybychom do školy poslali všechny děti, jako je to kupříkladu v Itálii, tak by řada z nich propadala.

I sousední Slovensko má třetinový podíl odkladů oproti nám,“ upozorňuje ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Brno Libor Mikulášek. Dokud se podle něj nezmění systém vzdělávání v první třídě, odkladů bude stále velký počet.

Od roku 2017 probíhají zápisy do prvních tříd až v průběhu dubna. Doporučení o odkladu tak rodičům dávají hlavně mateřské školy a psychologové, kteří do škol docházejí. Dříve k takovému posouzení docházelo už při zápisu v lednu v základní škole.

Letos navíc Ministerstvo školství umožnilo rodičům, kteří mají zájem o odklad pro své dítě, aby bylo správní řízení o zápisu do základní školy přerušeno až do doby, než se k odkladu vyjádří poradenské zařízení. A to právě kvůli tomu, že činnost poraden byla kvůli pandemii koronaviru na čas přerušena.

Budete mít zájem:  Výrobci sladí i jídla pro nejmenší děti. Je to zbytečné a škodlivé

Podrobnosti

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 se uskuteční následovně:

1. Sběr přihlášek ke vzdělávání elektronicky nebo poštou bude probíhat od pondělí 26. 4. 2021 do pátku 30. 4. 2021

2. Pokud rodič upřednostňuje osobní setkání, budeme od vás vybírat přihlášky od úterý 27. 4. 2021 do čtvrtka 29. 4. 2021 vždy od 15:00 do 17:30 (využijete rezervační systém viz, níže). Během této návštěvy je možné dostavit se i s dítětem a konzultovat se členy školního poradenského pracoviště a se zástupci vedení škol

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

JAK POSTUPOVAT PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz (bude možné v průběhu března) musí rodiče vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o doklad povinné školní docházky. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno.

Tuto žádost je třeba vytisknout, podepsat oběma rodiči (pokud bude jen jeden podpis, je třeba ještě čestné prohlášení viz. níže) a spolu s dalšími dokumenty poslat  nebo donést s sebou na v termín zápisu (přesný čas rezervujete po 1.4.

v rezervačním systému na zapisdozs.brno.cz).

POSTUP, POKUD ŽÁDOST BUDETE POSÍLAT:

NEPOSÍLEJTE PROSÍM ŽÁDOSTI DŘÍVE NEŽ V PONDĚLÍ 26. 4. (V PŘÍPADĚ POŠTY PÁTEK 23. 4.)!!! POŘADÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA VÝSLEDEK PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DO ŠKOLY !!!!

VŠECHNY PŘÍLOHY PROSÍM OPRAVDU SKENUJTE, FOTOGRAFIE Z MOBILU JSOU VE VALNÉ VĚTŠINĚ NEPOUŽITELNÉ – DĚKUJEME.

Žádost lze doručit těmito způsoby:

1. běžnou poštou – na obálku prosím napište viditelně heslo „ZÁPIS“ (můžete také vhodit v obálce s nápisem „ZÁPIS“ přímo do schránky školy umístěné na dveřích), musíte dýt jasně identifikováni, tzn. nastávají dvě možnosti:

a) žádost bude opatřena notářsky ověřeným podpisem jednoho ze zákonných zástupců nebo

b) žádost bude doplněna o kopii občanského průkazu (případně jiného dokladu totožnosti v případě cizinců apod.) a na té kopii bude napsáno „poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována“ a váš podpis

2.

mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – při žádosti musíte být identifikováni tzn. jsou dvě možnosti:

 • a) žádost musí být podepsána elektronickým podpisem – POZOR! Podpis musí být váš osobní (fyzická osoba), nikoli případný podpis, který používáte jako zaměstnanci firmy
 • b) žádost bude obsahovat kopii vašeho občanského průkazu a na té kopii bude napsáno „poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována“ a váš podpis
 • 3. datovou schránkou (ID schránky školy je h4dmjxz) – POZOR – musíte vlastnit svoji osobní datovou schránku (fyzická osoba), nelze zasílat prostřednictvím datové schránky vašeho zaměstnavatele, protože bychom stejně po vás pak chtěli kopii OP a je tedy jednodušší rovnou postupovat podle bodu 2 b)
 • Doručená žádost musí obsahovat:

1. samotnou žádost, kterou jste si vygenerovali a která je kompletně vyplněná a podepsaná oběma rodiči (v případě jednoho podpisu ještě doplníte čestné prohlášení) – ODKLADY VIZ. NÍŽE !!!

2.

přílohu žádosti, kterou jste si stáhli zde ze stránek naší školy a která obsahuje i povinné informace ve smyslu §3a vyhlášky 48/2005 Sb., které si odstřihnete a necháte doma

3. kopii rodného listu dítěte (škola po kontrole údajů ihned skartuje)

4. byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

5. v případě, že jste po 1. 4. 2021 změnili trvalý pobyt dítěte a tím se vaše dítě stalo spádovým dítětem naší školy, musíte tuhle skutečnost doložit výpisem z evidence obyvatel

6. další případné doklady – kopie povolení k přechodnému/trvalému pobytu (cizinci), kopie rozhodnutí soudu o tom, kdo může dítě zastupovat (např.

u pěstounů), kopie vyšetření z PPP která dokládají případné speciální vzdělávací potřeby budoucího žáka (pozor! je nutno uvést i v samotné žádosti) apod.

; zájemci o monte mohou poslat kopie případných certifikátů dokládající absolvování vzdělávacích kurzů ve smyslu platných kriterií pro přijetí;

7. POKUD NEMÁTE ELEKTRONICKÝ PODPIS NEBO SVOJI DATOVOU SCHRÁNKU, NEBO ŽÁDOST DORUČENÁ BĚŽNOU POŠTOU NEBUDE MÍT NOTÁŘSKY OVĚŘENÝ PODPIS, MUSÍ ŽÁDOST OBSAHOVAT I KOPII OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo jiného dokladu totožnosti s dovětkem „poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována“ a váš podpis

Škola vás bude informovat, zda vaše žádost dorazila a je úplná a to primárně uvedenou mailovou adresou, případně po telefonu. Pokud nejpozději v pondělí 27.4. nebudete mít potvrzeno, že vaše žádost dorazila, kontaktujte nás neprodleně na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně telefonicky.

POSTUP, POKUD SE S VYPLNĚNÝMI DOKUMENTY CHCETE OSOBNĚ DOSTAVIT DO ŠKOLY:

Při generování žádosti na serveru zapisdozs.brno.cz si zarezervujete přesný čas, kdy se chcete dostavit (rezervace by měly být otevřeny nejpozději 1. 4. 2020). V uvedený čas se dostavíte do prostoru vstupu naší školy a budete s sebou mít:

1. samotnou žádost, kterou jste si vygenerovali a která je kompletně vyplněná a podepsaná oběma rodiči (v případě jednoho podpisu ještě doplníte čestné prohlášení)

2.

přílohu žádosti, kterou jste si stáhli zde ze stránek naší školy a která obsahuje i povinné informace ve smyslu §3a vyhlášky 48/2005 Sb., které si odstřihnete a necháte doma

3. originál rodného listu dítěte ( můžete nahradit kopií – škola po kontrole údajů ihned skartuje)

4. byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

5. Váš doklad totožnosti, ze kterého je možné ověřit trvalý pobyt dítěte; v  případě, že jste po 1. 4. 2021 změnili trvalý pobyt dítěte a tím se vaše dítě stalo spádovým dítětem naší školy, musíte tuhle skutečnost doložit výpisem z evidence obyvatel

6. další případné doklady – kopie povolení k přechodnému/trvalému pobytu (cizinci), kopie rozhodnutí soudu o tom, kdo může dítě zastupovat (např.

u pěstounů), kopie vyšetření z PPP která dokládají případné speciální vzdělávací potřeby budoucího žáka (pozor! je nutno uvést i v samotné žádosti) apod.

Všechny dokumenty si prosím vyplňte, abychom mohli vše jen zkontrolovat a neshlukovali jsme se v prostorách školy ve větším počtu, než je nezbytně nutné – děkujeme za pochopení.

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKLAD:

OZNAMUJEME, ŽE S OHLEDEM  NA VELKÝ ZÁJEM O NAŠI ŠKOLU BUDEME AŽ NA OPODSTATNĚNÉ VÝJIMKY VYŘIZOVAT ODKLADY POUZE NAŠICH SPÁDOVÝCH ŽÁKŮ!!! Odklady nespádových žáků prosím řešte na své spádové škole – nemusíte mít žádnou obavu, to že vám škola vydá rozhodnutí o odkladu vůbec neznamená, že na ni musíte další rok nastoupit – další rok musíte opět k zápisu a již si vyberete školu podle vlastního výběru.

Dále mohou nastat dva případy:

1. PŘÍPAD – chcete odklad a máte už doporučení poradny a případně i dětského lékaře (pokud máte obě potvrzení a nejste spádoví, můžeme učinit výjimku a udělit odklad i vám)Podáte jen žádost o odklad a donesete s sebou ta doporučující potvrzení (lékaře případně doložíte později, důležitější je to z PPP)

2.

PŘÍPAD – jste naši spádoví, chcete odklad, ale ještě jste neabsolvovali vyšetření v PPPTady vzniká problém, protože je docela možné, že se vám už nepodaří odklad vůbec vyřešit a proto podáte jak žádost o odklad, tak žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dáme vám prostor k tomu, aby se vám podařilo odklad úspěšně vyřešit, ale pokud to nevyjde, budeme muset vaše dítě přijmout ke vzdělávání a bude muset nastoupit v září do 1.třídy.

Obecné informace k zápisu:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

·         Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

·         Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

·         Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

·         Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

·         O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (ideálně do konce února), jinak je více než pravděpodobné, že potrvzení nebudou schopni doložit a dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

·         Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

·         Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.

·         přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií (POZOR!! Nově upraveno 18. 1. 2021) a v souladu se školským zákonem ředitel školy.

·         Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením  na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž  způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

·         Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector