Povinné očkování nelze vynutit, o dítěti rozhodují rodiče

Povinné očkování nelze vynutit, o dítěti rozhodují rodičeBojíte se nežádoucích účinků očkování? Obáváte se, že vaše sotva narozené miminko nemusí očkování dobře zvládnout? Máte v rodině autoimunitní onemocnění nebo předchozí špatné zkušenosti s očkováním a chcete očkovat co nejbezpečněji? Máte podezření, že vaše miminko nemusí být úplně zdravé a očkování by mu mohlo ublížit? Nejjednodušší cestou je základní očkování odložit a případně nechat dítě vyšetřit u specialisty.

Přestože novela vyhlášky upravující očkování s účinností od 1. ledna 2018 snižuje hranici, do kdy je třeba provést základní povinné očkování proti šesti nákazám (proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, haemofilu influenzae b, žloutence typu B) na 13.

měsíc věku dítěte, a očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím posouvá už do ukončeného 13. měsíce věku dítěte a nařizuje ji aplikovat nejpozději do 18. měsíce, v žádném případě to neznamená, že nemůžete očkování jakkoli odložit.

 Povinné očkování vyžaduje informovaný souhlas.

I když se autoři nového znění vyhlášky na Ministerstvu zdravotnictví, vakcinologové a lékaři vehementně snaží rodičům znemožnit očkovat své děti tak, aby bezpečnost očkování byla na prvním místě, rodiče mají právo očkování buď odložit, nebo zcela odmítnout.

V současnosti stát nenese odpovědnost ani za ta nejvážnější celoživotní poškození zdraví dětí povinným očkováním a přesto si dovoluje nařizovat očkování všem bez rozdílu – nehledě na rodinnou zátěž a predispozice, které mohou významně zvyšovat riziko nežádoucích reakcí na očkování.

Odklad očkování do pozdějšího věku dítěte nijak nekoliduje s přijetím dítěte do mateřské školy. Jakmile má dítě před zahájením docházky splněna všechna vyžadovaná očkování, nezáleží na tom, v jakém věku byly dítěti jednotlivé dávky podány.

K jakým změnám došlo v nové vyhlášce a jak se mění očkovací kalendář naleznete v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.
Nepřehlédněte článek Povinné očkování nelze vynutit, o dítěti rozhodují rodiče.

Očkovací kalendář základního očkování podle vyhlášky

Podle vyhlášky je třeba v souladu s údaji v SPC základní očkování hexavalentními vakcínami provést takto:

 • 1. dávka: 2. – 3. měsíc věku dítěte
 • 2. dávka: 4. – 5. měsíc věku dítěte
 • 3. dávka: 11. – 13. měsíc věku dítěte

Očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (vakcína MMR, Priorix) je dle vyhlášky třeba provést takto:

 • 1. dávka: 13. – 18. měsíc věku dítěte
 • 2. dávka: 5. – 6. rok věku dítěte

Celý očkovací kalendář stanovený vyhláškou naleznete v přehledné tabulce v článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

Odkazy na SPC k vakcínám proti povinně očkovaným nákazám: Infanrix hexa, Hexacima, Priorix (vakcína MMR).

Odklad očkování hexavakcínou

I když vyhláška velmi striktně vymezuje období, kdy je třeba očkování provést, neznamená to, že nelze očkovat později a s většími rozestupy mezi jednotlivými dávkami. Pokud chcete odložit jakékoli očkování, řiďte se údaji v SPC (souhrnná informace o přípravku, úplný příbalový leták) k dané vakcíně. Vždy je třeba se řídit těmito údaji výrobce a dodržet:

 • rozestupy mezi jednotlivými dávkami
 • mezní věk dítěte, do kdy je možno vakcínu ještě použít

Odklad v rámci termínů stanovených vyhláškou

Pokud chcete očkování odložit alespoň o několik měsíců a zároveň dodržet termíny stanovené vyhláškou, může očkovací schéma s nejzazšími termíny vypadat následujícím způsobem: 1. dávka: 5. měsíc, 2. dávka: 7. měsíc, 3.

dávka: 13. měsíc. Mezi prvními dvěma dávkami musí být alespoň dvouměsíční rozestup, mezi druhou a třetí dávkou alespoň šestiměsíční rozestup (schematicky: 0-2-8).

V případě, že je dítě nemocné nebo pokud není možné z jiných důvodů dodržet očkovací kalendář, další dávky se posouvají a řídí se údaji v SPC k vakcíně.

Pamatujte, že zdraví dítěte má přednost před provedením očkování v termínech, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví nehledě na individuální rozdíly očkovaných dětí.

Odklad v rámci termínů stanovených výrobcem vakcíny

Na základě testů účinnosti a bezpečnosti vakcín je podle příbalových letáků možno očkovat Infanrixem hexa do 3 let věku dítěte, u Hexacimy byly testy provedeny pouze do 2 let věku dítěte. Tyto věkové hranice jsou dány věkem, do kterého výrobce provedl toto testování.

Lékaři je zpravidla považují jako hranice, do kdy je možné očkování provést. Podle stanoviska České vakcinologické společnosti z 19. 7. 2017 je však možné tyto hranice překročit a vakcíny pro prvotní očkování dítěte použít i ve vyšším věku, a to až do 6 let.

Na takto odložené očkování je třeba se předem domluvit s lékařem.

Uveďme si příklad. Chlapeček Honzík má staršího bratra, který špatně reagoval na základní očkování podané v nejnižším možném věku podle stanoveného očkovacího kalendáře. Na očkování reagoval neklidem, neutišitelným pláčem, narušením kojení a spánku.

Do dalšího očkování se sice vždy jeho zdravotní stav upravil, ale každá další dávka vyvolávala podobné nežádoucí reakce a změny u dítěte představovaly nejen velkou zátěž pro celou rodinu, ale i obavy z dalších následků, které by se mohly projevit později.

U druhého dítěte již matka nechce podstupovat negativní reakce a rozhodne se, že očkování odloží nejméně na jeden rok věku svého druhého dítěte. První dávku při schématu 2+1 tedy podá ve 12 měsících, 2 dávku ve 14. měsících (nebo s odstupem až 6 měsíců po dávce první) a 3.

dávku s odstupem 6-12 měsíců po druhé dávce. Rozestupy mezi jednotlivými dávkami mohou být i delší, více se dozvíte v článku Očkovací schéma 2+1, intervaly očkování.

Odstup očkování hexavalentní vakcíny a vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

SPC k vakcíně Priorix (vakcína MMR, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím) umožňuje současné podání této vakcíny s hexavakcínou nebo jinou vakcínou proti záškrtu, tetanu a černému kašli.

Z hlediska bezpečnosti očkování a neznámým údajům k současnému podání je rozumnější se simultánnímu podání vyhnout. V SPC se dále uvádí, že pokud nejsou vakcíny aplikovány současně, má se zachovat minimálně 1 měsíční rozestup.

Více informací k bezpečnosti simultánního podání vakcín naleznete na konci článku Od ledna 2018 platí nový očkovací kalendář.

Odklad očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Pokud odkládáte základní očkování hexavakcínami, je nasnadě i odložení tohoto očkování, především aby nedošlo k současnému podání obou vakcín a aby byl rozestup mezi těmito vakcínami co nejdelší. V rámci zachování termínů stanovených vyhláškou je třeba aplikovat toto očkování nejpozději v 18. měsíci věku dítěte.

Kromě striktních termínů stanovených vyhláškou vám však nic nebrání odsunout toto očkování až ke 3. roku věku dítěte před zahájením docházky do mateřské školy. SPC vakcíny Priorix nestanovuje žádnou věkovou hranici, touto vakcínou se běžně očkují i dospělí.

Negativní reverz

Pokud odkládáte očkování, je třeba donést ošetřujícímu lékaři podepsaný tzv. negativní reverz na odklad základního očkování nebo podepsat lékaři jím předložený tiskopis (v tomto případě doporučujeme si ho dobře přečíst a přeškrtnout v předtištěném textu vše, s čím nesouhlasíte).

Dětský lékař má povinnost pod vysokou pokutou naočkovat povinnými vakcínami všechny děti ve své péči, proto pokud očkování odkládáte, lékař váš reverz potřebuje, aby on sám měl „černé na bílém”, že vám očkování nabídl a vy jste ho zatím odmítli s tím, že ho odsouváte do vyššího věku dítěte, případně odmítáte zcela.

Příklady negativních reverzů naleznete na stránkách Rozália např. zde a zde.

Co když se moje neočkované dítě nakazí očkováním preventabilní infekcí?

Toto je velmi závažná otázka, které by měli všichni rodiče věnovat zvýšenou pozornost. Neočkované dítě, i když je zdravé a má silnou imunitu, se touto infekcí může nakazit. Ačkoli může např. nákaza příušnic proběhnout i bezpříznakově, je třeba počítat s klasickým průběhem těchto infekcí.

Je známo, že infekce černým kašlem je na vzestupu a očkování proti černému kašli nijak nebrání šíření infekce očkovanými jedinci. Je známo, že vakcína proti příušnicím selhává a navozená ochrana velmi rychle vyprchává. I nebývale vysoká ochrana navozená vakcínou proti spalničkám vyprchává a dospělí zůstávají již zcela bez ochrany.

Na očkování se tak ani rodiče dětí plně očkovaných nemohou spoléhat, proto jsou informace o tom, jak zvládat tyto infekce, pro všechny velmi důležité.

V krátkosti upozorněme na velmi dobré a zkušenostmi prověřené zmírňování průběhu černého kašle vysokodávkovaným vitamínem C. Veškeré informace naleznete na našich stránkách v článku Léčba a zmírňování příznaků černého kašle vitamínem C. Přepracovaný a aktualizovaný článek naleznete na stránkách americké lékařky dr. Suzanne Humphries Sodium ascorbate/Vitamin C treatment of whooping cough.

Pro zvládání příušnic nebo spalniček je rovněž žádoucí využití vyšších dávek vitamínu C, který je velmi silným antioxidantem a antivirotikem se schopností neutralizovat toxiny. Důležitá je strava bohatá na vitamíny a antioxidanty s minimálním podílem cukru a zpracovaných potravin. U spalniček je klíčové podávání vitamínu A nejlépe v přírodní a dobře vstřebatelné formě oleje z tresčích jater.

Více o tom, jak předejít komplikacím splaniček se dozvíte v článku Kdo roznáší spalničky? Očkování není tak účinné, jak si možná myslíte.

Jak zní paragraf k odkladu očkování ve vyhlášce a co říká důvodová zpráva

Znění paragrafu k odkladu očkování v nové vyhlášce je vymezeno velmi striktně.

Ministerstvo zdravotnictví a propagátoři očkování si nijak nepřejí vycházet vstříc těm rodičům, kteří mají zvýšené požadavky na bezpečnost očkování svých dětí.

Nicméně důvodová zpráva k novele vyhlášky myslí i na tyto rodiče a explicitně potvrzuje možnost očkování v pozdějším než vyhláškou vymezeném věku dítěte, a to v souladu s SPC očkovaných vakcín.

Znění paragrafu v nové vyhlášce:

§11b

Provedení pravidelného očkování v pozdějším věku dítěte

Není-li možné z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje možnost podání očkovací látky, provést pravidelné očkování v termínech podle § 3 až 5, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte, a to v souladu se souhrnem údajů k jednotlivým očkovacím látkám. Obdobně se postupuje i v případě dětí cizinců pobývajících na území České republiky nebo dětí, jejichž očkování bylo zahájeno v zahraničí.

Vysvětlení v důvodové zprávě:

K bodu 14

Nově se upravuje možnost provedení pravidelného očkování dětí i v pozdějším věku, než je stanoven dosavadním znění vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem.

(…) Vedle toho toto ustanovení řeší i případy, kdy je na základě požadavku rodičů očkování v termínu stanoveném vyhláškou odkládáno a později na žádost rodičů provedeno.

Ve všech případech, kdy bude uvedené ustanovení aplikováno, se očkování provede v souladu s SPC k použité očkovací látce.

Nepřehlédněte:

Mohlo by vás zajímat

Odmítnutí povinného očkování a názor Ústavního soudu

Rodiče se snaží se získat co nejvíce informací z různých zdrojů tak, aby mohli sami svědomitě a odpovědně posoudit, zda možná rizika nejsou vyšší než ochrana před danými infekčními nemocemi.

Budete mít zájem:  Kapavka – příznaky, projevy, léčba – udělejte si domácí test

Otázkou zůstává, zda v případě povinného očkování má rodič skutečně na výběr.

Smyslem tohoto článku v žádném případě není posouzení možných zdravotních nebezpečí spojených s očkováním či neočkováním, ale pouze nastínění právní stránky uvedené problematiky.

Uvedená vyhláška ve spojení s vyhláškou o ochraně veřejného zdraví a zákonem o přestupcích umožňuje uložit rodiči dítěte v případě odmítnutí očkování pokutu až do výše 10.000,- Kč. Dalším (a mnohdy hůře pociťovaným) trestem pak může být odmítnutí zařazení dítěte do kolektivu  – školky, školy, letního tábora, atd.

Někteří rodiče povinné očkování vnímají jako zásah do svého rozhodování a práva na výchovu dítěte. Jsou přesvědčeni, že sami ví, co je pro jejich dítě dobré a nechtějí je v rozporu se svým přesvědčením vystavovat dítě nebezpečí spojenému s očkováním jen proto, že jim to nařizuje právní řád.

Bezradní rodiče se v této souvislosti již několikrát obrátili o pomoc na Ústavní soud. Ten se k tématu v minulém roce opakovaně vyjádřil. V zatím posledním rozhodnutí z konce roku 2015 soud přisvědčil rodičům a jejich ústavní stížnosti vyhověl.

V uvedeném případě rodiče odmítli nechat svoji dceru očkovat tzv. hexavakcínou, za což jim krajská hygienická stanice uložila pokutu 6.000,- Kč, kterou Ministerstvo zdravotnictví později snížilo na 4 000,- Kč.

S tímto přístupem rodiče nesouhlasili a obrátili se na Městský soud, následně na Nejvyšší správní soud a nakonec na zmíněný Ústavní soud.

Až ten uznal, že ačkoliv obecně je očkovací povinnost v souladu s Ústavou, tak existují případy, kdy nelze trvat na jejím splnění, nelze ji vynucovat, ani rodiče za její nesplnění trestat. Jedná se však o velmi výjimečné případy.

Již dříve Ústavní soud konstatoval, že taková situace připadá v úvahu například tehdy, jestliže rodičům brání jejich náboženství či víra (tzv. výhrada náboženského svědomí). Nyní ale Ústavní soud rozhodl, že stejný důsledek jako výhrada náboženského svědomí má i tzv. světská výhrada svědomí.

Tento trochu neurčitý pojem v sobě zahrnuje mravní hodnoty, zásady chování a imperativy, které v sobě dotyčná osoba nosí.

Rodiče v tomto případě argumentovali tím, že očkování je v rozporu s jejich vnitřním přesvědčením, přičemž jejich odmítavý přístup je posílen znalostmi získanými dlouholetou prací matky s autistickými dětmi, zkušenostmi s homeopatickou léčbou a celkovou nedůvěrou v očkovací systém v České republice.

Ústavní soud jim dal za pravdu, ale zároveň konstatoval, že se jedná o mimořádný případ a že uvedené závěry nelze uplatňovat plošně a bez dalšího podrobného zkoumání specifik konkrétní věci.

 • Ústavní soud stanovil soubor kritérií pro posuzování oprávněnosti světské výhrady svědomí, jimiž jsou:
 • 1)    ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí
 • 2)    naléhavost důvodů, které stěžovatel uvádí
 • 3)    konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby
 • 4)    společenské dopady 
 • V uvedeném případě se tedy Ústavní soud přiklonil na stranu rodičů a uznal, že z důvodu světské výhrady svědomí daní rodiče nesmí být potrestáni za porušení očkovací povinnosti.

Ačkoliv tedy očkovací povinnost stále platí, není absolutní a v určitých, i když velmi výjimečných, případech nelze její splnění po rodičích požadovat.

  Na druhou stranu se jí ale nejde zbavit pouhým prohlášením, že rodičům v očkování brání jejich víra či vnitřní přesvědčení.

Soud by v takovém případě vždy zkoumal konkrétní okolnosti – zejména výše zmíněnou ústavní relevanci a naléhavost důvodů, které rodiče k odmítnutí očkování vedly, konzistentnost a přesvědčivost daných tvrzení a také společenské dopady.

Autorka: JUDr. Jitka Korejzová

Povinné očkování nelze vynutit, o dítěti rozhodují rodiče

Zvukový záznam debaty o očkování, Pardubice

Moderuje: senátorka Miluše Horská
Debatují: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Martina Suchánková

Ústavní soud bude rozhodovat o případu, který se v Česku ještě patrně nestal | Advokátní kancelář Toman & Partneři

Vydáno: 10. 12. 2020

Má stát právo vynucovat svěření dítěte do péče nemocnice kvůli očkování? O této otázce bude rozhodovat Ústavní soud (ÚS). Stížnost podá matka desetileté dívky, kterou po zranění koněm odmítla nechat očkovat na tetanus. Případ řešily soudy, které předběžným opatřením svěřily nezletilou do péče nemocnice. Matka dívku ukryla a odmítá ji orgánům vydat.

Kůň kopnul 25. listopadu desetiletou dívku do hlavy. Matka zavolala sanitku a dítě převezli do českobudějovické nemocnice, kde dívce ošetřili drobnou ranku, která zasahovala do podkoží.

Dívka byla hospitalizována na dětském oddělení, matka odsouhlasila podání imunoglobulinu a antibiotik, ale odmítla vakcínu proti tetanu, kterou lékaři doporučovali. Matka ukončila hospitalizaci na negativní reverz, v propouštěcí zprávě lékař uvedl, že „pacientka t. č.

není v přímém ohrožení života“ a lékařka infekčního oddělení doporučila podat dítěti lidský imunoglobulin proti tetanu a zahájit léčbu antibiotiky, pokud matka odmítá vakcinaci.  

Nemocnice v Českých Budějovicích však druhý den názor přehodnotila a s tvrzením, že se nezletilá jeví jako „dítě ohrožené na životě v důsledku možné manifestace tetanu,“ a dala podnět k orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Ten poté podal k soudu návrh na vydání předběžného opatření podle § 462 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s.).

Vyvstává však otázka, proč nemocnice uvedla v propouštěcí zprávě, že není v ohrožení života a další den to přehodnotila. Holčičku totiž propouštět nemusela, neboť odst. 4 § 38 zákona č. 372/2011 Sb.

, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, stanovuje, že lze nezletilému pacientovi poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu, „jde-li o zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.“

Okresní soud argumentoval § 452 z. ř.

s, který uvádí, že „ocitne-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí. Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným opatřením.“

Dále soud uvedl odst. 3 § 35 (soud v usnesení uvedl chybně § 37) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Ten stanoví, že „jde-li o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí a) neodkladné péče, která není péčí podle § 38 odst.

4, nebo b) akutní péče, a souhlas zákonného zástupce nelze získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí ošetřující zdravotnický pracovník. To neplatí, lze-li zdravotní služby poskytnout podle odstavce 1 na základě souhlasu nezletilého pacienta.

“ Soud návrhu vyhověl a v předběžném opatření rozhodl o vydání dítěte do péče nemocnice, která má posoudit zdravotní stav dítěte.

Následující den došlo k pokusu o vydání dívky, do jejího bydliště přišli zástupci soudu, OSPODu a policie. Matka však dívku odmítla vydat a ukrývá ji.

Rodiče dívky následně podali odvolání ke krajskému soudu.

Argumentovali, že soud porušil právo na spravedlivý proces, nevypořádal se s mírou přijatelnosti rizika a nejlepšího zájmu dítěte a nerespektuje judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.

Krajský soud argumentaci prvoinstančního soudu potvrdil. Podle odvolacího soudu je nezletilá ve stavu, kdy její život, respektive zdraví, vážně ohrožen. Argumentoval také § 924 zákona č. 89/2012 Sb.

, občanského zákoníku, podle kterého „ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o ně pečovat, anebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud upraví předběžně poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu; rozhodnutí soudu nepřekáží, pokud dítě není řádně zastoupeno.“

„Sám soud nemůže posuzovat, zda při užívání antibiotik a očkování může dojít k nějakým zvýšeným rizikům nežádoucích účinků, to musí posoudit zdravotníci. […] Odvolací soud tedy není přesvědčen o tom, že by došlo k porušení základních práv účastníků či nezletilého dítěte,“ píše se v usnesení.

O tom, zda je předběžné opatření na vydání dítěte do péče nemocnice v souladu s ústavním pořádkem, bude rozhodovat Ústavní soud. Rodiče se proto rozhodli podat k němu stížnost. ÚS sice případy, kdy rodiče odmítli očkovat dítě, již řešil, avšak nikdy se nejednalo o podobný případ.

§ 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví uvádí, že jsou lidé povinni podrobit se stanovenému druhu pravidelného očkování. Matka desetileté dívky své děti očkovat nenechala kvůli svému přesvědčení. Úmluva o lidských právech a biomedicíně v čl.

5 však stanovuje, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. U nezletilých je tento souhlas poskytován zákonnými zástupci. Současně však v čl.

26 současně stanoví možnost omezení tohoto práva, pokud jsou taková omezení nezbytná v demokratické společnosti „v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných,“

Zároveň však ÚS v nálezu III. ÚS 449/06 tvrdí, že „ústavně konformním omezením základního práva podle čl. 16 Listiny nemůže být bezvýjimečné vynucování povinného očkování proti jakékoliv osobě bez ohledu na individuální specifika případu a na motivaci, kterou má daná osoba ve svém rozhodnutí povinné očkování nepodstoupit.“

Tereza Kučerová

„Advokátní kancelář TOMAN & PARTNEŘI poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni jak domácím, tak zahraničním klientům již přes 30 let.

 Advokátní kancelář disponuje několika týmy, specializujícími se na různé oblasti práva, jako je právo IT a média, trestní právo, obchodní právo, rodinné právo, mezinárodní právo, nemovitostní právo, vymáhání pohledávek a exekuce a mnoho dalších. Pokud tedy vyhledáváte kvalitní právní služby, neváhejte nás kontaktovat!“

ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 03/20

Lékaři, sestry a vědci bojující za ochranu vašich dětí i vás samotných (83 členů)

Nicola Antonucci, MD Todd M.

Elsner, DC Alexander Kotok, MD, PhD Máximo Sandín, PhDDavid Ayoub, MD Jorge Esteves, MD Eneko Landaburu, MD Len Saputo, MDNancy Turner Banks, MD Edward „Ted“ Fogarty, MD Luc Lemaire, DC Michael Schachter, MD Timur Baruti, MD Jack Forbush, DO Janet Levatin, MD Viera Scheibner, PhDDanny Beard, DC Milani Gabriele, CRNA, RN Thomas Levy, MD, JD Penelope Shar, MDFrançoise Berthoud, MD Sheila Gibson, MD, BSc Stephen L'Hommedieu, DC Bruce Shelton, MD, MD(H)Russell Blaylock, MD Mike Godfrey, MBBS Paul Maher, MD, MPH Debbi Silverman, MDFred Bloem, MD Isaac Golden, ND Andrew Maniotis, PhD Kenneth “KP” Stoller, MDLaura Bridgman, FNP, ND Gary Goldman, PhD Steve Marini, PhD, DC Terri Su, MDKelly Brogan, MD Garry Gordon, MD, DO,MD(H) Juan Manuel MartínezMéndez, MDDidier Tarte, MDSarah Buckley, MD Doug Graham, DC Sue McIntosh, MD Leigh Ann Tatnall, RNRashid Buttar, DO Boyd Haley, PhD Richard Moskowitz, MD Adiel Tel‐Oren, MD, DCHarold Buttram, MD Gayl Hamilton, MD Sheri Nakken, RN, MA Sherri Tenpenny, DOLisa Cantrell, RN Linda Hegstrand, MD, PhD Christiane Northrup, MD Renee Tocco, DCLua Català Ferrer, MD James Howenstine, MD Amber Passini, MD Demetra Vagias, MD, ND Jennifer Craig, PhD, BSN, MA Suzanne Humphries, MD Ronald Peters, MD, MPH Franco Verzella, MDRobert Davidson, MD, PhD Belén Igual Diaz, MD Jean Pilette, MD Julian Whitaker, MDAna de Leo, MD Philip Incao, MD Pat Rattigan, ND Ronald Whitmont, MDCarlos de Quero Kops, MD Joyce Johnson, ND Zoltan Rona, MD, MSc Betty Wood, MDCarolyn Dean, MD, ND A. Majid Katme, MBBCh,DPMChaim Rosenthal, MD Eduardo Ángel Yahbes,MDMayer Eisenstein, MD, JD,MPH Tedd Koren, DC Robert Rowen, MD

 •  a výše uvedeném seznamu jsou uvedeni lidé, kteří působí jako pediatři, rodinní lékaři, neurochirurgové, profesoři patologie, chemie, biologie nebo imunologie.
 • Každý z nich nezávisle provádí výzkum s pomocí skutečné vědy a došel k závěrům, o kterých se dočtete v tomto dokumentu.
 •  Tituly u jejich jmen MD, DO, MB, MBBCh označují lékaře medicíny a titul ND znamená,že jeho nositelé absolvovali medicínské vzdělání a jsou doktoři s licencí pro některou oblast. FNPznamená domácí ošetřovatele (family nurse practitioner )
 •  Stále se divíte, proč lékaři nedokáží nalézt příčiny mnoha nemocí?
 • Je to proto, že jsou zvyklí ignorovat souvislosti mezi nemocemi a vakcinací. U některých nemocí už ale takové souvislosti byly zdokumentovány:
 •  *Alergie a ekzémy
 • *Arthritida
 • *Astma
 • *Autismus
 • *Kyselý reflux (zpětný tok) vyžadující u batolat nasazení inhibitorů redukujících     
 •    produkcižaludečních kyselin, které mívají mnoho vedlejších účinků
 • *Rakovina
 • *Diabetes (u novorozenců a dětí)
 • *Nemoci ledvin
 • *Samovolné potraty
 • *Dlouhý seznam neurologických a autoimunitních nemocí 
 • *Syndrom náhlého úmrtí novorozenců (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS)
 • *A ještě mnoho dalších
 •  A toto jsou některé známé vedlejší účinky vakcín, zaznamenané v lékařské literatuře nebo v příbalových letáčcích
 • *Artritida, krvácivost, krevní sraženiny, infarkty, sepse
 • *Ušní infekce
 • *Omdlévání (s následnými úrazy)
 • *Selhání ledvin vyžadující dialýzu
 • *Epileptický záchvat
 • *Silná alergická reakce (např. kopřivka nebo anafylaxe)
 • *Náhlé úmrtí 
 • *Mnoho běžných diagnóz, které vedou až k hospitalizaci
 •  Americký národní program pro kompenzace následků vakcinací (the National Vaccine Injury  Compensation Program – NVICP ) vynaložil již více než 1,2 miliardy dolarů za zdravotní újmy u dětí nebo dospělých, způsobené vakcínami.
 •  Autismus je spojován s vakcínami
 • *Autismus byl před rozběhem masových vakcinačních programů vzácností. Od roku 1991,       
 •    kdybylo zahájeno očkování proti hepatitidě B a meningitidě, zaznamenaly desetitisíce
 •    rodičů projevy autismu u svého dítěte bezprostředně po aplikaci těchto i dalších vakcín
Budete mít zájem:  Léky Na Uvolnění Zádového Svalstva?

Prostudujte si informace na webu www.fourteenstudies.org

 1. Tam naleznete studie popírající,že by spojitost mezi autismem a vakcinacemi byla velmi nejistá.
 2.  Výrobci léků, pojišťovací společnosti a systém medicíny bohatnou, když onemocníte.
 3.  *Vakcíny neposkytují doživotní imunitu, z čehož vyplývá, že jsou doporučována navazující očkování.
 4. *Každé obnovovací očkování jen zvyšuje riziko dalších vedlejších účinků.
 5. ¨*Vedlejší účinky vakcín u vás mohou způsobit doživotní onemocnění. Proto také již
 6.     existuje mnoho léků, které mají působit proti vedlejším účinkům vakcín.

V USA nemůže být jak výrobce vakcín, tak i lékař obžalován, pokud se stane něco špatného následkem vakcinace. Oba jsou chráněni zákonem z roku 1986 (tzv.National Child Vaccine Injury Act ).

 V tomto zákoně, podepsaném presidentem Reaganem se prohlašuje:

„Žádný výrobce vakcíny nemůže být odpovědný v občanské žalobě za poškození pocházející od poranění nebo úmrtí způsobené aplikací vakcín.“ (Public Law 99‐ 660) 

Mnoho lékařů a odborníků na zdravotní péči si nenechává aplikovat vakcíny a brání před nimi i své děti. Proč to dělají? 

 • *Vědí, že u vakcín nebyla prokázána bezpečnost nebo účinnost
 • *Vědí, že vakcíny obsahují nebezpečné substance
 • *Vědí, že vakcíny způsobují vážné zdravotní problémy
 • *Léčili už pacienty se závažnými vedlejšími účinky, vyvolanými vakcinací 
 • Jediní lidé, kteří mají prospěch ze svého zdraví jste vy a ti, o které pečujete
 • *Výrobcům léků se podařilo infiltrovat a získat nadvládu nad celým systémem zdravotní
 •    péče, včetně lékařských univerzit, odborných medicínských časopisů, nemocnic, klinik a
 •    lékáren.

Dobré živobytí lékařů tak závisí na slepé víře, na žádných pochybách o vlastnostech vakcín. i  v případech, že vyjde přímo před očima lékaře najevo zjevný důkaz o poškození vyvolaném vakcínou, bývá tento neochoten uvažovat o vakcíně jako o příčině. Takže nepodplacená věda nebo medicínské odmítání vakcín bývá považováno za sebevraždu z pohledu profesionální kariéry. 

 1. *Lidé, kteří podepsali tento dokument, riskují takové následky kvůli vám a vašim dětem.
 2. *Nemocnice mívají finanční prospěch z hospitalizací a z vyšetření.
 3. *Výrobci léků mají miliardové zisky z vakcín.
 4. *Výrobci léků vydělávají další desítky miliard dolarů za léky, které je potřeba podávat kvůli vedlejším účinkům a celoživotním onemocněním, způsobeným vakcinacemi.

*Vakcíny jsou páteří medicínského systému. Bez nich by náklady na zdravotní péči klesaly, protože by naše společnost byla všeobecně zdravější. Vyměnili jsme plané neštovice za autismus, chřipku za astma, ušní infekce za diabetes. A tento seznam může pokračovat dál.

 • Ve snaze eliminovat krátký seznam poměrně nezhoubných mikrobů, jsme vyměnili dočasné nemoci za velmi rozšířené, celoživotní choroby, poruchy, disfunkce nebo postižení.
 • Kolik vakcín je k dispozici?
 • Pokud by americké děti měly obdržet všechny dávky vakcín v zásobě, každé by dostalo až 35 dávek, obsahujících 113 různých druhů chorobných zárodků, 59 různých chemikálií, čtyři druhy živočišných buněk a DNA, lidské DNA pocházející z potratů a lidskou bílkovinu.

Pokud se domníváte, že se nemusíte od vakcín ničeho obávat, protože vaše děti už jsou starší, ještě o tom popřemýšlejte. V současnosti existuje nejméně 20 dalších vakcín, které jsou v laboratořích vyvíjeny, aby byly v následných letech uvolněny k prodeji a většina z nich je určena dospívajícím a dospělým.

 1. Z čeho bývají vakcíny složeny: jak je možné, že vakcíny nebudou škodlivé vašemu zdraví?
 2.  Zde je seznam hlavních komponent:
 3.  *Oslabené viry nebo bakterie z kultur živočišných buněk, v nichž se vakcíny produkují.
 4. *Rtuť, která je zdokumentovaným neurotoxinem, stále zůstává součástí proti chřipkových 

  vakcín na celém světě. Její stopová množství se nalézají i v mnoha jiných vakcínách.

 •  *Hliník – jed způsobující degeneraci kostí, morku nebo mozku.
 • *Živočišné buňky z opic, psích ledvin, kuřat, krav nebo lidí.
 • *Formaldehyt (balzámovací kapalina), který je známým karcinogenem.
 • *Polysorbát 80 – stabilizátor a emulgátor který je znám tím, že způsobuje neplodnost u myších
 •     samic nebo atrofii varlat u samců.
 • *Želatina pocházející z prasat nebo krav – je známá tím, že způsobuje anafylaktické reakce.
 •    Bývá obsažena ve velkém množství u MMR vakcín pro batolata, a také ve vakcínách
 •    proti planým neštovicím nebo pásovému oparu.
 • *Glutamát sodný (MSG – monosodium glutamate ) ve vakcínách proti chřipce, které se inhalují; je znám tím, že způsobuje metabolické poruchy (také diabetes), záchvaty a další neurologické potíže.
 • Střety zájmů

Stejní lidé, kteří vytváří předpisy a doporučení pro vakcinace, profitují z prodeje vakcín. Jako příklad můžeme uvést třeba Dr.

Julii Gerberding, dříve odsouzenou na 8 let a nyní působící na pozici presidentky ve společnosti Merck Vaccines. Dalším případem stejného druhu je třeba nDr.

Paul Offit, člen the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP), který pracoval na vývoji a nechal si patentovat svou vlastní vakcínu.

*Podle provedeného průzkumu si 10-členná skupina pediatrů běžně vydělává více než 100 000dolarů za prodej vakcín ve svých ordinacích. Tito lékaři vydělávají peníze za návštěvy ordinací a za aplikování vakcín dětem a také za následné kontroly, kdy se vyhodnocují reakce pacientů na očkování.

 1. *Američtí pediatři údajně získávají čtvrtletní bonusy od the Health Maintenance Organization (HMO ), pro niž pracují.
 2. Bývá to odměna za vysoký počet aplikovaných vakcín.
 3.  Pokud jim četnost vakcinace poklesne, bývají naopak káráni pojišťovnami.
 4. Existuje nějaký výzkum, který by prokazoval rozdíly mezi vakcinovanými a nevakcinovanými dětmi?
 5.  Proběhl např. projekt s názvem Cal‐Oregon, který sponzorovala nadace the Generation Rescue,
 6.  jenž se zaměřil na rodiče dětí po vakcinaci a bez vakcinace. Do průzkumu bylo zapojeno celkem 17 674 dětí a jeho závěry byly tyto:
 7. *Vakcinované děti měly o 120% častěji astma
 8. *Vakcinovaní chlapci měli o 317% více ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders 
 9.     -hyperaktivita s poruchou pozornosti)
 10. *U vakcinovaných chlapců se o 185% častěji projevovaly neurologické potíže
 11. *Vakcinovaní chlapci měli o 146% častěji autismus

V tomto průzkumu bylo zapojeno pouze 20% děvčat. Pokud si chcete přečíst kompletní studii, zadejte si ve vyhledávači adresu  www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf .

Jestliže máte zájem o záznamy o sníženém výskytu autismu mezi nevakcinovanými dětmi z náboženských komunit Amish, naleznete je na adrese http://www.vaccinationcouncil.org/quick ‐compare ‐ 2.

Další studie o autismu naleznete na http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/nebo na http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/

Osvobozování od vakcinací v USA

*Občané USA mají skutečné právo odmítat vakcinaci. Jen je potřeba je využívat.

 • *Děti nemusí být vakcinovány, aby mohly navštěvovat veřejné školy.
 • *Každý stát Unie má své výjimky, které dávají jeho občanům právo odmítat nechtěné
 •    vakcinace – viz    http://exemptmychild.com/10752

 Vyhledávejte si svého poskytovatele zdravotní péče, který bude souhlasit s vaší volbou vyhnout se vakcinaci a bude vás respektovat. Může vám k tomu pomoci např. seznam na www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf 

 1.  Mnozí si volí zdraví a bezpečnost tím, že vakcínám řeknou ne
 2.  *Mezi skupiny lidí, kteří odmítají vakcinaci, patří holističtí léčitelé, chiropraktici, rodiče, kteří provozují domácí školu nebo vyznavači různých náboženství.
 3.   Tisíce svědectví, sepsaných rodiči dětí bez vakcinací, popisujících pevné zdraví těchto dětí bývají dostupné online na mnoha místech po internetu.

*Rozhodnutí o vakcinaci jsou na vás a na vašem partnerovi. Nikdo další  o tom nepotřebuje vědět. Není to ani záležitost vaší rodiny, vašich sousedů nebo příbuzných.

 Abyste dosáhli pevného zdraví, potřebujete převzít iniciativu a naučit se některé nové věci

 *Bezpečnou volbou je říci vakcínám ne

. Máte pravomoc činit rozhodnutí o svém zdraví i ozdraví svých dětí. Nejste však schopni  

  ovlivňovat následky vakcinací. 

*Nepotřebujete pediatra prostě jen k tomu, aby zvážil a změřil vaše dítě a dal mu nějakou injekci. Uvažujte o vyhledání naturopatického lékaře, pediatrického chiropraktika, doktora orientální medicíny nebo homeopatického lékaře. Možná se vám podaří nalézt osteopatického lékaře, který dává přednost léčbě bez vakcín a stane se vaším rodinným lékařem.

Budete mít zájem:  Chrápání není nemoc, ale na nemoc upozorňuje

 *Děti se rodí se silným a přirozeným obranným systémem. Kdyby tomu tak nebylo, všechny by umíraly už krátce po narození. Nesmírná kaskáda komplexních imunitních procesů začíná už s prvním pláčem novorozence. A je potřeba, aby se to objevilo přirozeně, bez přerušování, způsobovaného injekcemi s toxickými substancemi.

 •  *Prostudujte si fakta o nemocech, kterým se má předcházet vakcinací. Vaše děti buď nikdy
 •   nepřijdou do kontaktu s většinou z nich a pokud přece jen, téměř všechny zdravé a
 •   nevakcinované děti se jednoznačně zotaví a získají navíc i dlouhodobou imunitu. Zdraví
 •  však nepřichází prostřednictvím injekční jehly.

*Poznejte, jak důležitá je horečka, jak pečovat o nemocného doma a kdy je nutné volat lékaře.Většina horeček mizí samovolně, při vhodné péči a pomoci – někdy k tomu stačí i pouhých pár hodin (www.drtenpenny.com/fever.aspx)

* Uvědomte si, že vaše dítě může být vakcinováno a stejně je může potkat tatáž nemoc, před

   kterou je chcete ochránit. Vakcíny nemusí poskytnout ochranu, kterou od nich lidé

   očekávají. Injekční jehla nevede k udržování zdraví.

 1. *Naučte se, že prvotními klíči ke zdraví jsou dobrá strava, čistá voda, přiměřený
 2.   spánek,pravidelné cvičení a pocity štěstí.
 3. strana 4
 4. *Studujte jednoduché informace o vitamínech a především kriticky důležitou informaci o
 5.    vitamínu D3. Naučte se, jak používat základní byliny a homeopatii pro udržování zdraví a
 6.    pro léčbu drobnějších nemocí.

*Naučte se o vakcínách víc, než zná váš lékař. Je pravděpodobné, že váš klasický lékař nečetlo vakcínách nic víc, než několik publikací, vydávaných výrobci léků nebo příruček vydávaných s podporou státních institucí (v originále odkazováno na CDC – americké centrum pro zvládání nemocí – pozn.překl.)

*Uvědomujte si, že péče o zdraví  je něco, co si platíte sami; péče o nemocného 

   bývá hrazena pojištěním. Vaše pojišťovna bude platit za léky a vakcíny.

*Plánujte si všechno tak, abyste zůstávali zdraví. Váš život je na tom závislý.

Webové zdroje s dalšími informacemi nebo pro pomoc:

*International Medical Council on Vaccination(free webinars)www.vaccinationcouncil.org

 *Example IMCV regional sites www.imcv ‐wi.org , www.imcv ‐me.org

(K)očkování

Kateřina Bukáčková, 10.3.2015. Rubrika Postřehy

V poslední době s velikým zájmem a bohužel i zneklidněním a notnou dávkou zklamání sleduji situaci kolem povinného očkování dětí.

Jsme v ní jako rodina osobně zaangažováni, neboť v důsledku toho, že našim dvěma dětem chybí očkování proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám, nemají tyto děti přístup k předškolnímu vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že dle našeho názoru v naší situaci krajský úřad reagoval nepřiměřeně a neprofesionálně, obrátili jsme se se svou stížností na veřejnou ochránkyni práv Annu Šabatovou.

Hned na úvod této úvahy bych chtěla předeslat, že se neřadím mezi odpůrce očkování.

Není to alibistické ani líbivé gesto, jen prosté přijetí faktu, že stejně jako naprostá většina zúčastněných osob v tomto zvláštně vyhroceném sporu nemám dostatečné informace a že je docela dobře možné, že v souvislosti s rostoucím (a to nejen vědeckým) poznáním můžeme v budoucnu dojít k velice překvapivým závěrům.

V pokoře před vším, co dosud neznáme, a s plným vědomím, že se odmítáním vakcíny proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím mohu ve svém úsudku mýlit, bych se ráda na situaci podívala experimentálně z trochu jiného úhlu pohledu.

Zkusme chvilku zapomenout na medicínská fakta. Zkusme na okamžik odhlédnout od tématu, kolem kterého se vše točí. A podívejme se, co zůstává.

Zůstávají zde velice zvláštně a podivně černobíle sešikované tábory údajných zastánců a údajných odpůrců očkování. Oba tábory proti sobě házejí bludnými balvany a obviňují se z neprofesionality, dogmatičnosti a absence sociální solidarity.

V této černobílé konstelaci jsou zastávána nijak nevysvětlovaná a velice tvrdá pravidla, jak si očkování vynutit.

Zkusme do tohoto černobílého obrazu hysterických biomatek spolčených se šarlatánskými homeopaty a nositelů jediné lege artis medicínské pravdy vpustit trochu barvy.

Co se biomatek a zmanipulovaných rodičů týče, vnímám je jako skupinu velice rozmanitou. Někteří jsou v barevném spektru velice jasně definováni, jiní až tak docela ne. Někteří odmítají očkování jako takové, jiní jen některá z nich nebo mají výhrady k očkovacímu kalendáři tak, jak je u nás nastaven.

Většina má mnoho pochybností, které jsou způsobeny buď předchozí špatnou zkušeností s očkováním, nebo rozporuplnými zprávami, které se v poslední době kolem očkovacího byznysu vyrojily jako houby po dešti.

V tomto prostředí se pohybuji více než osm let a musím říct, že naprostou většinu z nich spojuje vyšší vzdělání a snaha samostatně hledat informace, velká zodpovědnost za zdraví svých potomků, byť často jinak pojímané, než je v konvenční medicíně zvykem, a v neposlední řadě velká míra občanské a obecně lidské odpovědnosti.

Považuji za velký omyl a hrubé nepochopení většiny pochybujících rodičů, považuje-li je někdo za parazity této společnosti.

V této skupině rodičů se totiž v nebývalé míře vyskytují zakladatelé lesních školek, komunitních škol, lidé aktivní v neziskových organizacích, avšak jejich pojetí zodpovědnosti a solidarity je často výsledkem jinak formovaného světonázorového rámce, který kromě celostně pojímaného zdraví má obecně celostní záběr. Tito lidé jsou pro budoucnost této společnosti nesmírně cenní a bylo by velice moudré přistupovat k nim s respektem a vážností, již si zasluhují. Jsem vděčná té hrstce lékařů, kteří v současné době tyto rodiče dokáží respektovat i přes jejich pochybující či nesouhlasný postoj k současnému modelu očkování.

Ráda bych stála zcela mimo znepřátelené tábory, které jsou snad účelově uměle polarizovány, aby zdánlivý boj měl ty správné grády. Budu proto ráda předpokládat, že i na druhé straně, složené především z lékařů, jsou moudří lidé, kteří se rozhodují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jejich jediným cílem je pokud možno trvalé zdraví našich dětí a vůbec celé společnosti.

 • A protože předpokládám, že žiji v demokratické zemi, kde je dovoleno klást otázky, ráda bych je tedy  veřejně položila, neboť pokud je po mně vyžadována zcela nekompromisní poslušnost a je na mě uvalena celá váha případných vedlejších následků očkování, domnívám se, že mám právo tyto informace znát.
 • A nestojím zde jako bojovnice proti očkování, ale jako maminka, která ztratila důvěru v očkování tak, jak je zde nastaveno, a která se cítí vydírána a manipulována státem, aniž by jí kdokoli za ty roky, co je veřejně klade, tyto otázky zodpověděl.
 • A teď ty otázky:
 • Existuje skutečně nezávislá studie, s jejímiž výsledky by se ztotožňovali i nezávislí odborníci a která by naprosto jednoznačně vyloučila možnost spojitosti MMR vakcíny a vzniku autismu?
 • Existuje nějaká nezávislá studie, která by se zabývala vedlejšími účinky vakcín, a to nejen jejich účinných látek, ale i vedlejšími účinky jejich přídatných látek?
 • Jak je možné, že v roce 2004 – 5 probíhalo u nás hojně onemocnění příušnic, kterým onemocnělo velké množství očkovaných dětí, a když jsem poté vznesla pochyby o účinnosti vakcíny, jíž mám nechat očkovat svou dceru, lékař mi otevřeně přiznal, že se o problematičnosti této vakcíny ví, ale že si mohu koupit vakcínu lepší. Která matka měla informace o tom, že nechává své dítě očkovat vakcínou s problematickou účinností?
 • Čím to, že když jsem v roce 2009 odmítla pro svou dceru očkování proti tuberkulóze, byla jsem považována za nezodpovědnou matku a několik měsíců poté se toto očkování zrušilo? Byly matky stejně starých dětí informovány o tom, že tato vakcína je velmi problematická a uvažuje se o jejím plošném zrušení?
 • Jaké jsou výhody očkování proti běžným dětským nemocem jako zarděnky a příušnice? Jaké jsou benefity nutnosti celoživotního očkování u nemocí s tak nízkou mortalitou, probíhají-li v dětském věku? Jak bude očkování v této věkové skupině probíhat dál? Jaký průběh budou mít dětské nemoci v dospělosti a stáří, když se ukáže, že vakcína dostatečně nechrání? Je skutečně tímto způsobem možné dosáhnout stádní imunity? Budou chráněná miminka matek, které samy neprodělaly běžné dětské nemoci?
 • Na základě čeho se předpokládá, že právě neočkované děti jsou hlavním zdrojem možné nákazy? Je všeobecně známým faktem, že účinnost vakcíny klesá, ale dospělí nejsou přeočkováváni. Proč jsou za této situace trestány právě děti?
 • Jak si mám vysvětlit to, že jsem obviňována z toho, že nejsem dostatečně solidární s dětmi, které nemohou být očkovány nebo jimž se v důsledku slabé imunity nevytvořily dostatečné protilátky proti některým nemocem, když ve stejné mateřské škole mohou být učitelky, po nichž povinné očkování není vyžadováno? Ministerstvo sice zdůvodňuje, že tito lidé již dětské nemoci prodělali nebo jsou proti nim očkováni, ale žádná taková zákonná povinnost pro ně neplatí, jde o akt pouze dobrovolný.
 • Jak je možné, že neočkované dítě je tak závažným problémem v mateřské škole a do základní školy může zcela bez problémů chodit? Jak jinak než jako vyvíjení nátlaku mám vnímat to, že neočkované dítě může denně šest i více hodin pobývat v dětském kolektivu, ale na lyžařský výlet jet nesmí?

Jsem si jistá, že k těmto otázkám by v otevřené a nezaujaté diskusi přibyly další. Je mi nesmírně líto, že v této oblasti není dosud diskuse možná.

Protože nemám-li uvěřit tomu, že hlavním cílem v otázce očkování je umožnit zisky nadnárodním farmaceutickým koncernům, vychází mi, že bychom mohli mít všichni stejný cíl a záměr.

Je docela dobře možné, že by můj názor skončil jako minoritní a je dokonce možné, že bych jej přehodnotila, pokud bych měla důvěru, že se jedná o skutečně svobodnou diskusi, a ne o agitaci.

Pokud totiž bude stát místo věcné a respektující debaty používat zastrašující a manipulativní metody, bude vytvářet větší a větší nedůvěru v očkovací systém jako prospěšnou a neškodnou věc.

V atmosféře, která se v poslední době kolem očkování vytvořila, není diskuse možná a ani pochybnosti nejsou přípustné. Bez ohledu na věcnou stránku problematiky jsou pro mne represivní útoky a manipulativní taktiky státu dostačujícím důvodem pro to, abych ve svém odmítavém stanovisku setrvala.

Vím, že to ve svém důsledku povede k tomu, že se budu muset o výchovu a předškolní zabezpečení dětí postarat sama.

Ale vzhledem ke stále zřejmějšímu selhávání státu v zajištění úrovně vzdělávání, zdravotní péče a zabezpečení v důchodovém věku se převzetí zodpovědnosti za svůj život a spolehnutí spíše na solidaritu a soudržnost spontánně vznikajících komunit jeví jako více než dobrá volba.

Trackback z vaší webové stránky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector