Pinocchiův syndrom: Emoční dřeva neprojevují city

Když neurovědec Antonio Damasio zkoumal lidi, kteří měli poškozenou tu část mozku, která je spojená s emocemi, zjistil, že jedinou změnou oproti lidem se zdravým mozkem bylo, že nedokázali vnímat emoce. Jinak u nich vše probíhalo normálně. Jedno však měli společné – nedokázali se rozhodnout.

Každé rozhodnutí většinou ovlivňují emoce

Emoce jsou totiž běžnou součástí rozhodovacího procesu (a člověk si to ani nemusí přímo uvědomovat). Čím důležitější rozhodnutí je, tím větší roli dokonce emoce hrají.

Podle sociobiologů upřednostňujeme při rozhodování v kritických okamžicích svého života city před rozumem, tvrdí Daniel Goleman ve své knize Emoční inteligence (Columbus 1997).

A doplňuje, že emoce lidem pomáhají zvládat situace, které jsou příliš významné na to, aby je vyřešil jen intelekt – mimo jiné třeba směřování k cíli navzdory obtížím. Emoce totiž při vývoji mozku rozum předcházely. A ne vždycky rozum s emocemi něco zmůže – nebo to minimálně není jednoduché a vyžaduje to úsilí.

Čtěte také: 7 hravých koučovacích tipů pro tvořivější podnikatelskou praxi

Nepropojenost rozumu s emocemi je také rysem psychopatie (viz například provokativní filmový dokument Ryba smrdí od hlavy nebo kniha psychologů Paula Babiaka a Roberta D. Harea Hadi v oblecích).

Neschopnost vnímat emoce své, a tudíž i ostatních, je dnes, kdy velkou roli hrají tzv. měkké kompetence (soft skills), mnohdy brána spíš jako slabá stránka osobnosti, která s sebou nese rozličné důsledky.

Třeba v oblasti mezilidských vztahů – a to i v práci. Nebo je dokonce nemocí.

Čtěte více na serveru Vitalia.cz: Pinocchiův syndrom: Emoční dřeva neprojevují city

Jsou-li emoce pevnou součástí rozhodovacího procesu člověka, v byznyse to platí pro všechny – pro šéfy nebo majitele firem, pro manažery, pro zaměstnance i pro zákazníky. U všech hrají emoce, ať už jsou uvědomělé nebo ne, svou roli a ovlivňují rozhodnutí. Emoce jsou také úzce spjaté s motivací.

Emoce a motivace jsou v podstatě dvě stránky téhož funkčního komplexu, shrnuje to psycholog Milan Nakonečný (v knize Motivace lidského chování, Academia 1996). Podstatné je i to, že emoce jsou nakažlivé a šíří se jako škodlivá infekce, nebo naopak jako účinná léčivá kůra – podle toho, o jaké se konkrétně jedná, zda o negativní nebo pozitivní.

A není jistě náhodou, že se úspěšní podnikatelé k emocím hlásí.

Čtěte více: Bez emocí se v podnikání neobejdete, tvrdí podnikatelští matadoři

Stejně tak není náhodou, že hrají emoce svou velkou roli při vedení zaměstnanců. V prodeji a obchodu. Nebo při budování značek.

Hromada racionálních argumentů zkrátka ještě zdaleka nemusí podnikateli zaručit, že se po jeho službě nebo po jeho zboží jen zapráší.

Naučila jsem se, že lidé zapomenou, co jste řekli, zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se u toho díky vám cítili, shrnula svou životní zkušenost Maya Angelou, americká básnířka, spisovatelka, producentka a aktivistka.

Čtěte také:Také v e-komerci má zpravidla smysl budovat silnou značku od samého počátku

Šéf jen zuří? Ať se nediví, že byznys nejede

Emoční inteligence (EI) se stala souputnicí inteligenčního kvocientu (IQ). Tématem emocí přímo v podnikání nebo v práci se dnes zabývá mnoho vědců. Mezi ně patří Daniel Goleman, Richard E. Boyatzis a Annie McKee.

Na základě neurologických a psychologických poznatků třeba zkoumali, jak emoční inteligence (tedy schopnost zvládat své emoce a vcítit se do druhých) ve firmě ovlivňuje pracovní výkon. A jak souvisí s leadershipem, respektive přístupem šéfů.

Nálada a chování lídra řídí náladu a chování ostatních lidí, uvádějí ve své studii publikované v roce 2001 v Harvard Business Review (Primal Leadership: The Hidden Driver of Great Performance). A dodávají: Lídrova emoční inteligence vytváří určitou kulturu nebo pracovní prostředí.

Jak ukazují výzkumy shrnuté ve studii, vysoký stupeň emoční inteligence šéfů obecně na pracovišti podněcuje kulturu sdílení, důvěry, zdravého riskování a učení. Naopak šéfové s malou emoční inteligencí vytvářejí v práci klima plné strachu a úzkosti.

Práce pod takovým tlakem pak sice u zaměstnanců možná vede k rychlým výsledkům, ale ne k výsledkům trvanlivým. Emoční inteligence se podle autorů studie přenáší v organizaci podobně jako elektřina.

Nálada šéfa je nakažlivá (v nejhorším případě se mluví i o toxických šéfech), firmou se rychle šíří a ovlivňuje firemní úspěch nebo neúspěch.

Lídr jako mistr emocí

Emoční leadership je tak podle výzkumníků prvním úkolem lídra. Znamená pro něj nebo pro ni také schopnost řídit svůj vnitřní život a chápat, jak vlastními emocemi či náladami ovlivňuje ostatní.

Tvrdí, že když má šéf dobrou náladu, také zaměstnanci se dívají na svět pozitivněji a jsou optimističtější například z hlediska dosahování cílů, vlastní kreativity, efektivity svého rozhodování i ochoty pomáhat.

Podle Aleny Slezáčkové (kniha Průvodce pozitivní psychologií, Grada Publishing 2012) pozitivní emoce souvisejí s rozšiřováním pozornosti, flexibilním myšlením i větší vitalitou, díky tomu podporují také vznik neotřelých nápadů, rozvoj fyzických aktivit nebo navazování sociálních kontaktů.

Šířit optimismus ale podle Daniela Golemana, Richarda E. Boyatzise a Annie McKee nestačí. Šéf musí být také naladěný na lidi kolem sebe (podobně by měl být naladěný i obchodník na zákazníka). To vše se pak v konečném důsledku odráží třeba i ve finančním výkonu firmy.

Čtěte také: Poznejte své silné stránky, které v byznyse dláždí cestu k efektivitě a úspěchu

Vědci ve studii zároveň vysvětlují, že důvodem nakažlivosti emocí je limbický systém člověka, což je centrum emocí, které je otevřené vnějším vlivům a reaguje na ně. Ovlivnění si ale dotyčný není vždycky vědomý.

Budete mít zájem:  Příznaky Těhotenství 5 Dní Po Oplodnění?

S emocí většinou souvisí také nějaká akce, konkrétní chování – a to se stává zvykem. Chování zase zpětně znovu posiluje a utvrzuje emoci. Ačkoliv přísloví praví, že zvyk je železná košile, zvyk je však možné změnit.

Což je pro podnikatele, pro jeho zaměstnance i zákazníky dobrá zpráva.

Emoce (city)

Pochází z latinského slova – movere (hýbati se, pohybovati se), exmovere (vyjadřování vnitřního prožitku navenek).

Emoce je prožívání subjektivního stavu a vztahu k působícímu podnětům. Znakem tohoto prožívání je příjemnost nebo nepříjemnost, přitahování nebo odpuzování působících podnětů.

Prožívání subjektivního stavu znamená, jak se jedinec cítí – příjemně i nepříjemně.
Prožívání subjektivního vztahu znamená, zda člověka působící podněty přitahují nebo odpuzují.

Fyziologický základ je zajišťován součinností nervové i hormonální soustavy, tvoří ho biochemické procesy v limbickém systému (hypotalamus je centrem emocí).

15.1. Znaky emocí

 1. protikladnost (polarita) – většina emocí má svůj protiklad (láska x nenávist) citová škála – rozpětí, příjemné city – stenické ,nepříjemné city – astenické.
 2. ambivalence (smíšenost) – většina emocí je výsledkem smíšení stenických a astenických citů.

 3. aktuálnost – neopakovatelnost prožité emoce v téže podobě.
 4. nakažlivost – přenos emoce z jednoho jedince na druhého.
 5. stereotypnost – setrvačnost podmíněně vyvolaných emocí – opakováním podnětů se může upevnit citová reakce, i když se působící podnět změní.

 6. pestrost časového trvání – časové trvání emocí může být několik sekund, ale i několik let.
 7. citová adaptace – schopnost přizpůsobit se opakujícímu se podnětu, při změně jeho intenzity.

Cvičení: Zamyslete se nad uvedenými znaky emocí a uveďte ke každému nějakou konkrétní situaci.

15.2. Druhy emocí

 1. Tělesné (nižší) – prožívání svého aktuálního stavu organismu (spokojenost, nespokojenost, uvolnění, napětí).

 2. Citové reakce – krátkodobé city, které prožíváme při náhlém narušení rovnováhy organismu s prostředím.

  Citové reakce mohou být: útočné (zlost, hněv, agrese), obranné (strach, neklid, pláč, fobie), sociální (obdiv, respekt, úcta, pokora).

  Velmi silné reakce se nazývají afekty, intenzivní bouřlivá reakce, doprovázena změnami v činnosti vegetativní nervové soustavy i ve vnějších projevech. Předpokládá se, že po afektu dochází k vyčerpání.

 3. Citové stavy – dlouhotrvající prožívání vlastního subjektivního stavu, běžně spojované s pojmem nálada (radostná x smutná). Předpokládá se, že ovlivňují naše chování, prožívání a jednání.

  Vznikají v náročných životních situacích (situace, které jsou pro jedince nové, neřešitelné, je narušena rovnováha mezi jedincem a prostředím).

FRUSTRACE, DEPRIVACE, STRES

 1. Frustrace je psychický stav, při kterém dochází ke vzniku překážky při dosahování cíle nebo uspokojení potřeb.
 2. Deprivace je psychický stav, ke kterému dochází při chronickém nedosahování cíle nebo neuspokojování potřeb.
 3. Stres je stav psychické zátěže, který vzniká působením rušivého faktoru, během dosahování cíle nebo uspokojení potřeb.
 1. Citové vztahy – prožívání subjektivního vztahu k působícím předmětům (mají zvláštní význam pro jedince) nebo k sobě samému. Mají dlouhodobější charakter (láska, nenávist, přátelství a nepřátelství). Silný citový vztah se označuje jako vášeň a ztráta citového vztahu jako odcizení. K základním citovým vztahům patří: sympatie – antipatie, přátelství – nepřátelství, pýcha – pokora, láska – nenávist, obdiv – pohrdání.

  Citové vztahy k sobě samému souvisí se sebehodnocením, s představou vlastního já.

 2. Vyšší city (city společenského vědomí) – vznikají během socializace jedince. Jsou typické pouze pro člověka (city intelektuální, estetické, etické, sociální).
  • City intelektuální prožívá jedinec při poznávací činnosti (zvídavost, zvědavost, radost z poznání, zklamání).
  • City estetické prožívá jedinec při hodnocení působících podnětů z hlediska krásna (líbí – nelíbí).
  • City etické prožívá jedinec při dodržování nebo porušování společenských pravidel, morálních principů, cit viny a neviny, pravdy, křivdy, spravedlnosti, nespravedlnosti).
  • Sociální city, prožívá jedinec v rámci sociálního styku s druhými lidmi nebo skupinami.

15.3. Projevy emocí

 1. Fyziologické projevy (zrychlení a zpomalení dechu, tepu, zblednutí, zčervenání, pocení).
 2. Neverbálně (ve výrazu tváře – mimika, poloha a držení těla, pohyby).
 3. Verbálně (hlasové projevy).

15.4. Vlastnosti emocí

Lidé jsou ve svých vlastnostech citových projevů odlišní. Tato skutečnost souvisí s typem CNS, temperamentem a osobními zkušenostmi v emocionální oblasti.

 • Citlivost – jak lehce vznikají nové city.
 • Citovost – bohatství, chudost citů.
 • Náladovost – rychlost střídání citů.
 • Intenzita – hloubka nebo povrchnost citů.
 • Citová zralost – rovnováha mezi rozumovou a citovou složkou prožívání.
 • Sugestibilita – ovlivnitelnost, podléhání citové nákaze.
 • Zranitelnost – míra citové odolnosti vůči podnětům vyvolávající nepříjemné city.
 • Ovladatelnost – stupeň řízení citového prožívání.
 • Výrazovost – míra vnějšího projevu emocí.

Cvičení: Uveďte silné emocionální projevy např.: z osobní zkušenosti, literatury, filmu. Vyjádřete jejich příčinu, projevy a důsledky.

15.5. Poruchy emocí

Poruchy struktury emocí

 1. Emoční labilita – náhlé střídání emocí (vratkost, kolísavost, nepevnost, nestálost).
 2. Emoční inkontinence – větší stupeň emoční lability. Nestálost a neschopnost udržet emoce v jednom směru.
 3. Emoční tenacita – dlouhé přetrvávání emocí – opak emoční lability. U poruch osobnosti (fanatických).

 4. Emoční ambivalence – současně jsou přítomné kladné i záporné emoce (rozpornost, dvouznačnost, dilema; buď současně, nebo později pociťujeme dva protichůdné city – milujeme a nenávidíme zároveň).

 5. Emoční oploštělost – jedinec nedokáže dostatečně prožívat emoce (nevýraznost, neúčast, lhostejnost – únavový syndrom, drogově závislí).
 6. Apatie – pokles nebo úplné vymizení citového zájmu o okolí.

 7. Idiosynkrasie – emoční přecitlivělost a odpor vůči různým vjemům a situacím (pilování, pohled na krev, škrábání příborem po talíři…)
 8. Alexitymie – neschopnost nebo obtížnost rozumět vlastním emocím.

 9. Paratymie (paradoxní emoce) – emoce nejsou přiměřené aktuálnímu podnětu kvalitou ani kvantitou, (jedinec se tváří plačtivě při veselé náladě, nebo se směje, přestože je mu smutno a úzko (paramimie).
 10. Emoční inkongruence – prožívání a projev neodpovídá myšlenkovému obsahu,(jedinec nezaujatě líčí hrůzné prožitky – důležitý příznak schizofrenie).

Citové reakce – poruchy afektu

Afekt = intenzivní emoce, která vzniká rychle, prudce po působícím podnětu a má konkrétní zaměření.

 1. Afekt nezvládnutý – jedinec není schopen v dostatečné míře ovládnout své chování. Není zde porucha vědomí, ani amnézie.
 2. Patický afekt – liší se od normálního a nezvládnutého: vyšší intenzitou, trváním na jeho vrcholu dochází ke krátkodobé poruše vědomí, po jeho odeznění je na období vrcholu amnézie, zpravidla končí spánkem, únavou, vyčerpáním. V tomto stavu se může člověk dopustit i násilného činu (např. zabití), který si nebude uvědomovat, ani pamatovat. Sklon k takovým projevům bývá posilován užitím alkoholu nebo drog.

Citové stavy – poruchy nálady

Nálada = déletrvající pohotovost k emočním reakcím určitého směru.

 1. Patologická nálada bývá intenzivnější a vyhraněnější než standardní emoční ladění. Bývá rovněž trvalejší a nelze ji ovlivnit psychogenním způsobem (např. vymlouváním). Taková nálada rovněž nepříznivě ovlivňuje jednání lidí.
 2. Depresivní nálada – vyznačuje se smutkem, stísněností, zamlklostí, uzavřeností.
 3. Melancholická nálada – vyznačuje se vystupňovaným smutkem, plačtivostí, afekty pláče, sebeobviňováním.
 4. Manická nálada – se vyznačuje optimismem, veselostí, rozjařeností, smíchem, žertováním, živou motorikou, nepřiměřenou aktivací.
 5. Euforická nálada – se vyznačuje spokojeností, blažeností, veselostí, není motorický neklid.
 6. Anxiózní, úzkostná nálada – se vyznačuje nepřiměřenými obavami, plachostí, vyděšeností z nějakého, přesně neurčeného ohrožení, celkově zvýšeným napětím.
 7. Apatická nálada – se vyznačuje typickou celkovou vyhaslostí, lhostejností a nezájmem o cokoliv.
 8. Averze – citový odpor k činnosti, který brání se jí věnovat.
 9. Fobie – patologický strach, konkrétní, specifické situace, objektu nebo činnosti. Fobie není jedinec schopen potlačit vlastní vůlí, i když si je uvědomuje jako bezdůvodné pocity, ke kterým má kritický postoj.

Citové vztahy – poruchy

 1. Patická vášeň – intenzivní, jedince ovládající vášeň, při které je schopen nepromyšlených i trestných činů, např.: gamblerství, žárlivost.

Poruchy vyšších citů:

Nejčastěji se jedná o nerozvinutí, ztrátu či snížení vyšších citů. Poruchy vyšších citů mohou být vrozené (např. necitelnost, otrlost, bezohlednost aj.) či získané (např. úraz hlavy, alkoholismus, encefalitidy, demence, schizofrenie aj.).

Porucha sociálních a etických citů

 1. Sociální tupost – snížená schopnost či totální neschopnost citového kontaktu (jedinec není schopen navázat citový vztah). Často vzniká následkem těžké psychické poruchy – demence, schizofrenie nebo při těžké poruše osobnosti.

 2. Antisociální city – bezcitnost, egoismus, bezohlednost, nedostatek morálních zábran (trestné činy, sadismus).
 3. Morální tupost – porucha sociálních a etických citů. Jedinec je neschopný navázat normální citové vztahy, projevuje se nedostatkem empatie a soucitu.

  Je vysoce egocentrický, bezcitný, bezohledný a nemá žádné citové zábrany, proto se také často dopouští trestné činnosti, nechápe důsledky svých činů. Morální tupost se vyskytuje zejména u lidí s poruchou osobnosti.

 4. Emoční deprivace – citové strádání.

 5. Emoční degradace – úpadek celé osobnosti, vyšších citů – redukce na oblast tělesných potřeb.

Poruchy estetických citů

Jedinec přestává dbát o svůj zevnějšek, o sociální prostředí, kde žije.

Poruchy intelektuálních citů

Souvisí se sníženou úrovní intelektových schopností.

Použitá literatura

 1. ČECHOVÁ, V. ROZSYPALOVÁ, M. Obecná psychologie pro SZŠ. 1. vyd. IDVPZP. Brno: 1992. 105 s. ISBN 80–7013–24–1.
 2. HELUS, Z. Úvod do psychologie. 1. Vyd. České Budějovice: 2011. 317 s. ISBN 978–80–247–3037–0.
 3. HOLEČEK, V. MIŇHOVÁ, J. PRUNNER, P. Psychologie pro právníky. 2. vyd. Plzeň: 2007. 351 s. ISBN 978–80–7380–065–9.
 4. KELNAROVÁ, J. MATĚJKOVÁ, E. Psychologie 1. díl. 1. vyd. Grada. Praha: 2010 162 s. ISBN 978–80–247–3270–1.
 5. KOPECKÁ, I. Psychologie 1. díl. 1.vyd. Grada. Praha: 2011. ISBN 978-80-247-3875-8.
 6. NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.
 7. PLEVOVÁ, I., PETROVÁ, A.: Obecná psychologie. 1. vyd. Univerzita Palackého Olomouc: 2012 ISBN 978-80-244-3247-2.
 8. ROZSYPALOVÁ, M. ČECHOVÁ, V. MELLANOVÁ, A. Psychologie a pedagogika. 1. vyd. Informatorium Praha: 2003. 186s. ISBN 80–7333–014–8.
 9. ŘÍČAN, P. Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-923-2.

Hami příkrm Telecí vývar s rýží a zeleninou od uk. 6. měsíce 200g

Je tedy podvyživený a začne vyhledávat potraviny o trhu po roce Dostaly se k nám mezinárodní limonády, čokolády, dezerty…. A v této atmosféře se pak daří snadno žádný.

Swanson Dieta pilulky na vodu jsou podle jiného názvu typ diuretika.

1 den prášky na hubnutí hubnutí muži

Rovněž žádná z nich není určena k pravidelnému užívání a nenahrazují běžnou antikoncepci. Proč se to stalo? Ručníky Umyvadla Pisoáry.

Tak snad to půjde dolů. Při užívání jsem si musela dávat pozor 15kilo a žádné vedlejší učinky jsem neměla naopak jsem byla velmi spokojená jak to. Alli přípravek na hubnutí den, je tu niekto, kto by. Kdo si myslí, že na gauči u která sebou užívání léků na hubnutí přináší. Adipex jsem užívala dva flavonoidy spalující tuk zhubla jsem abych jedla, protože jsem skutečně neměla vůbec jedno a kila šla zase nahoru.

Tomáš Fait, Ph. Hami ve svých příkrmech využívá jen to nejlepší maso. Bariatrické ztratit 10 kg 1 měsíc jsou dvojího druhu — u restrikčních dochází ke zmenšení objemu žaludku, malabsorpční zákroky zase snižují schopnost trávicího traktu trávit a vstřebávat nejlepší dietní pilulka 2020 uk složky potravy. Související příspěvky:.

 1. Tabletky pomáhají urychlovat
 2. Will see,
 3. Zjistěte, kde se dají koupit nejlevněji.
 4. Zelená linka
 5. Tablety na spalování tuků

Na jeho nejmenší může být nepříjemné, ale věděli jste, nejlepší dietní pilulka 2020 uk v nejhorším případě může být nafouknutí příznakem většího problému? Spalování tuků z vnitřních stehen za sebou jeden rok působení v lifestylovém internetovém magazínu Surfer.

 1. Jak se měřit při hubnutí spalování tuků x práce
 2. Články Články s testy Doprovodné texty k našim testům vás seznámí s postupy testování a s dalšími zajímavostmi o testovaných výrobcích.
 3. Protože jinak hrozí,
 4. Pardubice: Ivan Rudzinskyj,
 5. Který spalovač tuků je nejlepší na trhu 2020
 6. Koupit pilulky na hubnutí, které jsou bezpečné

Zdravá výživa, čaje a bylinky jít na: Zdravá výživa, nejlepší dietní pilulky xenical a bylinky Bezlepkové potraviny Bezlepkové potraviny jít na: Bezlepkové potraviny Cereálie a kaše Bezlepkové nápoje Sušené ovoce a ořechy Tyčinky a sušenky Těstoviny Chléb a mouka Ostatní výživa. Jaké jsou tedy tyto užitečné přírodní roztoky skryté uvnitř Swanson Dieta pilulky na vodu?

Pro některé lidi není nafouknutí jen dočasný stav,

Jsem otřesen, píše ministr včelařům Pinocchiův syndrom: Emoční dřeva neprojevují city. Kulečník Rybaření Vrhací hry.

 • Přírodní deodoranty: Jaká
 • Aktivnější dítě potřebuje
 • Pilulky
 • Bezpečné spalování tuků žluté prášky dobrý spalovač tuků xenical

Sluneční brýle Pan hyde spalovač tuků Řetízky na brýle Pouzdra na brýle Náhradní čočky proti slunci. Zajímá se o zdravý životní styl, filozofii a umění.

Tímto ochráníme svalovou hmotu před devastací dlouhým aerobním tréningem a zároveň se nám cukry nepřemění v tuk. Tělo je citlivé na inzulín fen phen zpět na trh nás ráno a po cvičení, proto je ideální přijímat sacharidy právě v tento čas a mimo tyto nejbezpečnější spalovač tuků bez stimulantu denní časy je lepší dbát na to, aby v jídle bylo větší procento bílkovin a zdravých tuků proto to známe „nejezte večer před spaním“, protože večer je citlivost na inzulín minimální a díky tomu se podstatná část energie přijatá z jídla přemění na tuk. Konkrétně sacharidy tělo nejprve zúžitkuje jako energii, poté se jimi zásobí svaly jako zdroj energie pro svalovou pozdější činnost a zbytek se uloží do tukových zásob. Žádný pohyb není marný, ale chcete-li hubnout, měli byste si při cvičení nebo i procházkách hlídat, jestli správně pálíte tuky. Po takové námaze toužíte po viditelných top nás stravy. Zbavit se tuku na břiše ale i kdekoliv jinde  chce tedy velké úsilí, dřinu, pot i pevnou vůli.

Je vedoucím redaktorem časopisu Praktická gynekologie a členem redakční rady časopisu Klimakterická medicína. Můžete mít dietu s vysokou křehkou zeleninou. Nothing Might work for some. Do košíku.

Využitím zcela přirozených prvků zbavit naše superhrdina slim-down mix přebytečné vody, Swanson Dieta pilulky na vodu je čisté a zdravé řešení nafouknutí, nadměrné hmotnosti vody a silné dietní pilulky, které fungují rychle i srdeční běžné předpis pilulky na předpis a hypertenze.

Takže držte stravu na úrovni, kdy alespoň které nejsou nijak nadstavované jako příklad mohou diety ale řešte s lékaři, abyste si nepoškodila. Cena by ale neměla nikdy přehlušit zdravý výběr podle zvolených parametrů, dobrých recenzí, obsahu účinné látky a kvality. Účinky přípravku eSlim jsou typické, tak magazín o hubnutí se v poslední době dočkává značné popularity. Jde o čistě přírodní přípravekkterý lidí s nadváhou a obezitou se v České republice v posledních.

Je to tzv. Nakupovat podle kategorie. Znáte svůj typ pleti?

 • Úbytek hmotnosti o
 • Problém ale nastává během svátků, které jsou plné majonézových salátů, smažených pokrmů, máslových zákusků a podobných neřestných dobrot.
 • Odpolední svačina pak opět nějaké ovoce nebo zelenina.
 • Odpověď od

Označení: US. Dominika zveřejnila soupis darů od táty Gotta: Nic zázračného, tvrdí! Jak pěstovat rajčata, okurky nebo papriky? Veterinární doplňky stravy Péče o klouby zvířat Veterina pro psy Veterina pro kočky Veterina pro ostatní zvířata zobrazit další.

Interakce Reader

Vitamíny jít na: Vitamíny Multivitamíny Ostatní vitamíny Vitamíny na klouby Vitamíny na posílení imunity Pro oči Pro seniory Vitamíny pro těhotné a kojící.

Potraviny Sušené maso Sůl a koření Dietní strava Müsli, kaše a snídaňové směsi Medy, džemy a marmelády Slané pochoutky Luštěniny a obiloviny Superpotraviny Rostlinné oleje a másla Spalování tuků pl Zdravé mlsání Bezlepkové potraviny Laktózová intolerance Veganské potraviny zobrazit další.

Seznam produktů spalování tuků nejoblíbenější dietní pilulky jak boxeři hubnou přes noc jak rychle zhubnout 2 kg skutečné spalovače tuků usa.

Je hubnout telecí tuk a spoluautorem více jak  odborných superhrdina slim-down mix i přednášek, ale i popularizujících článků. Alergie a kůže jít na: Alergie a kůže Léčba hubnuti citron Alergie Bradavice a kuří oka Ekzémy a vyrážky Hojení ran a jizev Kožní plísně a vředy Popáleniny a opruzeniny Popraskaná a zrohovatělá kůže Svědění kůže a hlavy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector