Obce chtějí bojovat s hazardem

Obce chtějí bojovat s hazardem

10.05.2011

Společné tiskové prohlášení k setkání předsedy Svazu s ministrem práce a sociálních věcí

Setkání předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka s ministrem Jaromírem Drábkem proběhlo na žádost Svazu s ohledem na potřebu hledání společného řešení v otázce připravované Sociální reformy.

Nejsme proti reformě, ale obce potřebují vědět, kam reforma směřuje a jaké budou návazné kroky“ uvedl Oldřich Vlasák s tím, že pro obce je zásadní, aby měly jasně definovanou roli v sociální oblasti, mohly smysluplně vykonávat sociální práci a měly k tomu veškeré potřebné nástroje a podmínky.

Obce chtějí bojovat s hazardem

29.04.2011

Bude mít Česká republika politiku rozvoje venkova?

Jak by měl vypadat český venkov? Chce stát podporovat pouze zemědělství, nebo i další oblasti života v obcích, jako je doprava, zaměstnanost, životní prostředí či možnosti trávení volného času? Politika státu vůči venkovu, jeho dalšímu rozvoji a postavení v České republice není v současné době jasná.

Svaz měst a obcí ČR proto na dnešek svolal jednání ke kulatému stolu, kterého se kromě zástupců obcí zúčastnili rovněž čelní představitelé ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemědělství, Agrární komory ČR a Parlamentu ČR.

Společně se snažili nalézt odpověď na otázku, jakým směrem by se měl venkov ubírat a jakými nástroji jeho rozvoj podpořit.

Obce chtějí bojovat s hazardem

22.04.2011

Prohlášení Rady Svazu k rozhodnutí ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám

Rada Svazu měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva životního prostředí o postupu v programu Zelená úsporám ze dne 20. 04. 2011, kterým byla v rámci opatření k nalezení zdrojů financování programu úplně zrušena podpora pro veřejné budovy.

Žadatelé z řad měst a obcí, kteří se počínaje červencem 2010 přihlásili na výzvu ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory na Realizaci úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci programu Zelená úsporám, tímto nedostanou očekávanou podporu na své projekty ve výši 4 miliardy korun. 

Obce chtějí bojovat s hazardem

29.03.2011

Vazba mezi provozovaným hazardem a územím musí zůstat zachována

Už v příštím týdnu bude rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednávat stávající návrhy novely loterijního zákona. Svaz měst a obcí ČR si uvědomuje důležitost konsensu mezi obcemi, zákonodárci napříč politickým spektrem, ministerstvem financí i provozovateli.

V případě neshody a tedy neschválení žádného z návrhů hrozí zachování stávajícího stavu, který je pro obce a jejich obyvatele dlouhodobě neuspokojivý.

Ve snaze nalézt společné řešení uspořádal proto Svaz v pořadí již druhý kulatý stůl, ke kterému opět zasedli starostové a primátoři, poslanci, senátoři, představitelé Ministerstva financí ČR i zástupci herního průmyslu. 

Obce chtějí bojovat s hazardem

09.03.2011

Shoda mezi obcemi, zákonodárci a provozovateli hazardních her: Regulace hazardu patří do rukou obcí

Hazardní hry a jejich negativní sociální, ekonomické a bezpečnostní dopady jsou pro města obce stále větším problémem. Současný stav, kdy samosprávy jsou proti nárůstu některých druhů hazardních her zcela bezbranné, je nutné v co možná nejkratší době změnit.

Svaz měst a obcí ČR proto na dnešek svolal unikátní setkání, na kterém poprvé zasedli ke společnému jednacímu stolu starostové a primátoři, poslanci a senátoři různých politických stran, představitelé Ministerstva financí ČR, ale i zástupci herního průmyslu. Jednalo se o jednotlivých návrzích na změnu právní úpravy regulace hazardu a o způsobu a míře jeho zpoplatnění.

Cílem bylo najít takové řešení, které by bylo uspokojivé nejen pro obce, ale i pro provozovatele hazardních her.  

Obce chtějí bojovat s hazardem

21.02.2011

Memorandum o úzké spolupráci Svazu a dobrovolných hasičů

Prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči a Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) bylo jedním z důvodů schůzky představitelů Svazu se starostou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing.

Karlem Richterou a Jiřím Orsákem, starostou KSH Královéhradeckého kraje. Toto jednání se uskutečnilo 18. února v Hradci Králové a podle slov předsedy SMO ČR Ing.

Oldřicha Vlasáka se stal předmětem jednání  především návrh dohody o vzájemné  spolupráci a o postavení dobrovolných hasičů ve vztahu k obcím a městům.

Obce chtějí bojovat s hazardem

18.02.2011

Otevřený dopis starostům k optimalizaci pobočkové sítě České pošty

V posledních dnech se vyostřují diskuse ohledně omezování poštovních služeb na malých obcích.

Prostřednictvím médií, e-mailem i dalšími cestami se šíří vykonstruované informace, že Svaz měst a obcí ČR se ke státnímu podniku Česká pošta chová velmi vstřícně, bez ohledu na zájmy obcí, že podporuje její záměry.

Jedna z posledních tiskových zpráv, vydaná Sdružením místních samospráv ČR, dokonce hovoří o „námluvách“ Svazu s Českou poštou.

Obce chtějí bojovat s hazardem

11.02.2011

Nesouhlasíme s nesystémovými kroky rezortních reforem

Rušení živnostenských úřadů v obcích s rozšířenou působností nebo přesun výplaty dávkových systémů na nově vzniklý Úřad práce, to vše jsou kroky, které oddálí služby občanovi. Cílem těchto změn má být úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu a kvalitnější výkon uvedených služeb. Bude tomu ale skutečně tak, ptají se primátoři statutárních měst.

Obce chtějí bojovat s hazardem

10.02.2011

Svaz a Česká pošta uzavřely Memorandum k projektu změny pobočkové poštovní sítě

V roce 2007 byl Českou poštou zahájen projekt restrukturalizace pobočkové sítě, jehož cílem je její nové nastavení tak, aby odpovídala potřebám zákazníků dnešní doby.

Téměř 150 let stará síť, která doznala minimálních změn pouze v 50. a 60.

letech minulého století, v současné době v  mnoha svých částech nezohledňuje migraci obyvatel za dlouhá desetiletí, stejně tak rychlý rozvoj satelitních měst.

Obce chtějí bojovat s hazardem

10.02.2011

Jednání s ministrem kultury nejen o církevních restitucích

Otázka vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je pro obce klíčová. Dnes mají na svém území rozsáhlé majetky a pozemky, s nimiž nemohou disponovat, a jsou tak omezovány ve svém rozvoji.

Svaz měst a obcí proto požaduje, aby narovnání vztahů mezi státem a církvemi proběhlo v nejbližší možné době.

Právě z jeho podnětu svolal dnes ministr kultury Jiří Besser do Poslanecké sněmovny jednání, kterého se účastnili zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

08.02.2011

Zástupci samospráv jednali s Českou poštou o budoucnosti pobočkové sítě

V diskuzi o budoucnosti poštovních služeb na celém území státu musí samospráva zůstat rovnocenným partnerem.

Svaz měst a obcí ČR s Českou poštou již v roce 2009 uzavřel dohodu o partnerství, která zaručuje poskytování pravidelných informací o připravovaných změnách.

Na dalším jednání k projektu optimalizace pobočkové sítě se sešli zástupci Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České pošty. 

06.12.2010

Snížení příspěvku na výkon přenesené působnosti není úsporou

Svaz měst a obcí České republiky zásadně nesouhlasí se snížením příspěvku na výkon přenesené působnosti městům a obcím pro rok 2011 o 17,6 %.

Tímto způsobem v žádném případě nedochází k úspoře veřejných financí, nýbrž jde o pouhý přenos úhrady nákladů na výkon státní správy ze státu na obce. Shodli se na tom účastníci XIII.

celostátní finanční konference, která se konala ve dnech 2. a 3. prosince 2010 v Praze.

19.10.2010

Kdy skončí útoky na Svaz měst a obcí České republiky?

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) již nadále nehodlá tolerovat neopodstatněné výpady vůči své činnosti a nečinně přihlížet šíření vykonstruovaných tvrzení, že podporuje nedobrovolné slučování měst a obcí.

První nařčení se objevilo v Prohlášení Spolku pro obnovu venkova, na které Svaz již reagoval, druhé pak těsně před komunálními volbami v dopise předsedy Sdružení místních samospráv ČR starostům malých obcí.

14.10.2010

Svaz měst a obcí ČR nikdy nepodporoval násilné slučování obcí

 Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) se ostře ohrazuje proti nařčení obsaženému v textu Prohlášení Spolku pro obnovu venkova ČR ze dne 12. října 2010. Říká se v něm, že v posledních dnech zaznívají v médiích ústy zástupců Svazu podpůrné názory na slučování malých obcí jako řešení složitosti samosprávy a přibývání agendy od státu.

Obce se hazardu už musí bránit samy, vzkázal ombudsman

30. 5. 2012 11:18, autor: izi

Brno – Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský už vyčerpal všechny možnosti, jak obcím pomoci v boji s videoloterijními terminály. Po opakovaném jednání s ombudsmanem akceptovala vláda návrhy ochránce jen částečně, plná náprava se tedy nepodařila. Ombudsman obcím proto radí, že mohou podat takzvanou komunální stížnost k Ústavnímu soudu.

Obce chtějí bojovat s hazardem

Vláda uložila Ministerstvu financí, které výherní přístroje povoluje, přezkoumat pouze případy, kdy byla ministerská licence vydána v rozporu s obecní vyhláškou, jež existovala už dříve. To je ale podle ombudsmana v rozporu s loňským rozhodnutím Ústavního soudu, u něhož obec Chrastava uspěla se snahou regulovat vyhláškou už existující hazard.

„Podle názoru ochránce, potvrzeného i názorem Ústavního soudu, obce vždy byly a nadále jsou oprávněny regulovat hazard na svém území.

Ministerstvo financí by tedy mělo ze zákona zahajovat řízení o přezkumu všech vydaných povolení herních zařízení, pokud zjistí kolizi s obecně závaznou vyhláškou,“ napsala v tiskové zprávě mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. 

Budete mít zájem:  Důležitý draslík: Pokud ho máte nedostatek, hrozí mozková příhoda

Chrastava nebo Františkovy Lázně obhájily své vyhlášky o regulaci hazardu u Ústavního soudu.

Dalším tlakem na Ministerstvo financí pak dosáhly toho, že kritizovaná povolení pro provoz automatů ministerstvo odebralo.

Zástupci těchto dvou měst letos v únoru přijeli do Brna, aby se s vedením dalších samospráv podělili o své zkušenosti a o to, jaké zákonné prostředky mohou obce použít, aby se automatů zbavily.

Obce chtějí bojovat s hazardem

Ombudsman Pavel Varvařovský o boji proti hazardu

Břeclav

Místní zastupitelstvo se koncem roku 2011 rozhodlo omezit hazard ve městě. Do konce roku 2015 by v Břeclavi neměl fungovat ani jeden hrací automat. Ve městě je celkem 60 provozoven, ve kterých je umístěno 57 výherních hracích automatů a 517 videoloterijních terminálů. Břeclavská radnice už v polovině roku 2011 vyhláškou rozšířila ochrannou zónu, v níž nesmějí být výherní automaty, ze čtyřiceti na sto metrů od škol, úřadů, zdravotnických zařízení a dalších veřejných budov. Do rozšířené zóny nyní spadají dvě třetiny všech heren. 

Otrokovice

Obce chtějí bojovat s hazardemHazardu zvoní hrana i v Otrokovicích. Město má přitom nelichotivou přezdívku „malé Las Vegas“, to právě kvůli počtu heren a kasin. Na dvacetitisícové město připadá téměř 250 výherních zařízení. Jako vůbec první ve Zlínském kraji tamní zastupitelé odsouhlasili koncem roku 2011 úplný zákaz výherních automatů i videoloterijních terminálů. Do tří let by tak ve městě neměla zůstat žádná herna. 

Brno

Novou vyhlášku omezující hazard přijali v prosinci 2011 i brněnští zastupitelé. Dohodli se ale, že z ní vypustí sněmovnou stanovenou tříletou ochrannou lhůtu. Tu určuje novela loterijního zákona platná od 1. ledna 2012. Město tím získalo nástroj, prostřednictvím kterého bude moci ministerstvo žádat o okamžité zrušení videoloterijních terminálů v zónách, kde je nechce. Přijatá vyhláška měla ale i své kritiky. Ti upozorňovali na to, že se regulace opírá o loterijní zákon platný do 31. prosince 2011. Poté ho nahradila právě zmíněná novela, ve které už je zahrnuta ochranná lhůta 3 let. Přestože se město ve svých žádostech bude odvolávat na staré znění zákona, není jisté, zda takový argument bude ministerstvo skutečně akceptovat. Výherních automatů s povolením od Ministerstva financí je v Brně přes 5 a půl tisíce.

Židlochovice

Obce chtějí bojovat s hazardemDo nekompromisního boje proti hazardu se pustily Židlochovice na Brněnsku. Červenou od nich dostaly i výherní automaty, které mají výjimku přímo od Ministerstva financí. Zatím však zmizela pouhá hrstka z celkových sedmdesáti přístrojů. Nečekaného oponenta jim dělá právě ministerstvo, které se za provozovatele postavilo. Židlochovickým zastupitelům vzkázalo, že jejich licence nemůže zrušit dříve než za tři roky. Ministerští úředníci se odvolávají na novelu loterijního zákona platnou od 1. ledna 2012. 

Regulační vyhlášky, které stanoví ochranné zóny bez automatů, mají například i v Blansku a Kyjově.

Obce chtějí společně bojovat proti podpoře hazardu

Hlavní strana > Domácí

04.06.2007 14:12 Původní zpráva

Obce chtějí bojovat s hazardemDva senátoři se starostenskou zkušeností a starostové pěti desítek měst zakládají Sdružení měst a obcí proti hazardu. Chtějí omezit herní automaty i kasina, a to všemi prostředky, které zákony umožňují, a radit obcím, které by chtěly problémy způsobované hazardem řešit.

„Pociťujeme určitou marnost, protože se nyní rozmáhají technické hry, ze kterých obce nemají peníze, ale přitom mají ještě horší dopady na veřejný pořádek než běžné automaty,“ říká s poukazem na loterijní videoterminály senátor Josef Novotný, který proti hazardu tvrdě zasáhl ještě ve funkci starosty Bystřice nad Pernštejnem.

„Považujeme za nenormální, aby se hazard podporoval, jako je tomu u nás. Podniky za něj mají daňové úlevy, a podporují ho i sportovci. Největším škůdcem při omezování hazardu je ČSTV,“ dodává Novotný. Český svaz tělesné výchovy totiž dostává peníze ze zisku společnosti Sazka, která mimo jiné provozuje i loterijní videoterminály.

Na zachování hazardu často mají zájem i obce, které inkasují část jejich zisku v podobě daní. „Některá města vůbec netuší, jaké dopady hazardní hry mají. Proto chceme představit analýzu, která na toto téma poukáže,“ slibuje Novotný s poukazem na úterní tiskovou konferenci, kde se sdružení představí.

Mezi zakládajícími městy Sdružení měst a obcí proti hazardu jsou Aš, Bohumín, Děčín, Jičín a Velké Meziříčí, o členství ale uvažují také Brno nebo Cheb.

Celkem má prý sdružení asi padesátku členů, a další obce zakladatele kontaktují.

V některých obcích se už prý nervozita podnikajících v hazardu projevuje: „Už se sami ozývají a nabízejí obcím ústupky nebo peníze,“ pochvaluje si Josef Novotný.

Senátoři se pokusili hazard omezit už před Vánoci, jejich návrh ale horní sněmovnou neprošel. Senátoři vzkázali vládě, aby zákon upravila vlastní novelou, kterou nyní připravuje ministerstvo financí. „Zákon má být předložen do konce roku a naši úředníci na něm intenzivně pracují. Předpokládám, že termín bude dodržen,“ uvedl pro TÝDEN.CZ mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Foto: archiv

Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.

Obce chtějí bojovat s hazardem

Poslední průlom v boji proti hazardu: Regulaci hazardu si může kterákoliv obec prosadit kdykoliv! Potvrzeno Ministerstvem vnitra

Tisková zpráva  obce Chrastava a o. s. Brnění

Obci Chrastava její vyhlášku, zakazující od 1. ledna hazard, již potvrdilo Ministerstvo vnitra.

Brno, Chrastava, 8. prosince 2011 – Aktuální příklad obce Chrastava, potvrzený Ministerstvem vnitra, znamená, že kterákoliv obec v republice může zakázat na svém území okamžitě tvrdý hazard. Bez ohledu na přechodné tříleté období v novele zákona o loteriích. Vyhlášku může přijmout obec teď, i po novém roce.

Regulovat může “obyčejné” (pro)herní automaty, videoloterijní terminály i všechny další typy přístrojů. Pro regulaci použije zákon o obcích. Ministerstvo financí je následně povinno i u dříve vydaných povolení provést řízení o jejich odejmutí a tato povolení v zásadě odejímat. Tuto praxi potvrdil právní rozborMinisterstva vnitra ze 7.

listopadu, který v minulých dnech Chrastava obdržela.

Povinnost ministerstva odejímat povolení vychází ze zákona o loteriích, § 43, a z nálezů Ústavního soudu, které jsou závazné. Pokud Ministerstvo financí nebude povolení k provozu hazardních zařízení odebírat, vyzývá Ústavní soud postižené obce k podání komunálních ústavních stížností (viz. bod 43 nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 56/10 o vyhlášce Františkových Lázní).

Podle Ústavního soudu i Ministerstva vnitra je nepodstatné, jestli se rozhodne obec regulovat hazard hned, nebo po novém roce. Informace, která se nyní šíří obcemi i médii, že je potřeba přijmout vyhlášku do konce roku, je nepravdivá, není podložena žádným zákonem a je v rozporu s nálezem Ústavního soudu.

Pokud nějaká obec přijala vyhlášku s tříletým odkladem, může přijmout novou vyhlášku bezodkladnou, podle § 10, písm. a) zákona o obcích.

Starosta města Chrastava, Michael Canov, který dosáhl prvního zlomového judikátu Ústavního soudu, říká:

Jde o definitivní porážku hazardu. Ústavní soud, Veřejný ochránce práv i Ministerstvo vnitra potvrdily, že všechny obce mohou kdykoliv regulovat na svém území hazard.

Kdykoliv znamená i po novém roce, neplatí žádné přechodné tříleté ustanovení. To je totiž v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Doporučujeme náš postup zopakovat ve všech obcích v Česku, které chtějí hazard regulovat.

Pokud nyní přijaly obce vyhlášku s tříletým odkladem, mohou  přijmou novou, bez odkladu.

Matěj Hollan, předseda občanského sdružení Brnění, říká:

“Stanovisko Ministerstva vnitra rozešleme na všechna města v republice. Je nutné zastavit nynější vlnu vyhlášek, které odkládají regulaci hazardu o tři roky a schvalovat vyhlášky s okamžitou platností. Jen tak je možné docílit opravdové regulace hazardu. V roce 2015 bude úplně jiná situace, nelze spoléhat na současní sliby Ministerstva, že za tři roky hazardní přístroje skutečně zruší.“

Podrobný návod k regulaci hazardu si zastupitelé, úředníci i běžní občané mohou přečíst na webu Brnění – http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual.  Návod obsahuje i vzorovou obecně závaznou vyhlášku.

Pozn.: Ministerstvo vnitra je ze zákona oprávněno kontrolovat vyhlášky obcí a případně je napadat u Ústavního soudu. Vyhlášky regulující hazard (Chrastavy, Františkových Lázní a Kladna) v minulosti již třikrát u Ústavního soudu napadlo, ale neúspěšně. Ústavní soud dal vždy za pravdu obcím. Toto stanovisko MV znamená, že vyhlášky podobné chrastavské považuje za zákonné a nebude je napadat.

 • Kontakty:
 • Michael Canov, starosta Chrastavy, 602878937
 • Matěj Hollan, Brnění, 774956148
 • Odkazy:

Stanovisko Ministerstva vnitra k chrastavské vyhlášce http://www.chrastava.com/starosta/3_2011_mv.pdf

Vyhláška Chrastavy schválená Ministerstvem vnitra: http://www.chrastava.com/zm/st/2011/08/3_2011.doc

Manuál Krnění Jak ve Vaší obci regulovat hazard http://www.osbrneni.cz/regulace-hazardu/manual

Čísla k hazardu:

 • V roce 2009 bylo celkově prosázeno 127 830 700 000 Kč (MFČR, 2010), co v přepočtu na jednoho obyvatele (včetně dětí a mladistvých) znamená 12 163 Kč. Vzhledem k tomu, že návratnost vložených finančních prostředků je 75 %, tak každý obyvatel z těchto svých hypoteticky prosázených peněz prohrál 3 089 Kč.
 • Skutečná čísla jsou ale výrazně větší, neboť provozovatelé velmi často obcházejí zákon a nevrací hráčům 75 % jejich vkladů, ale 50 % i méně.
 • Obcím přinese podpora hazardu několik jednotek či desítek milionů. Hazardním společnostem několik desítek miliard.
 • Na hazardu je závislých (patologičtí + problémoví hráči) několik set tisíc lidí (Česká republika tento údaj nesleduje, nejsou proto k dispozici přesná čísla). Odhady dělané na základě porovnávání se zahraničím hovoří až o 5,5 % populace.
 • Jeden gambler negativně ovlivňuje 10 – 15 dalších osob (rodina, kamarádi, známí kolegové ze zaměstnání)
 • Ročně je v důsledku problémů způsobených hazardem v ČR spácháno dle odhadů 600 sebevražd
 • 30 – 50 % tržeb heren a kasin pochází od problémových či závislých hráčů
  60% závislých hráčů je zapleteno do trestné činnosti
  20% závislých hráčů u se pokusí o sebevraždu, či ji spáchá
  50% závislých hráčů se dopouští násilí v rodině
  50% závislých hráčů se rozvede
  63% závislých hráčů jsou alkoholici
 • typický gambler prohraje výplatu a úspory
  gambler tvoří a nesplácí dluhy
  gambler přivede svou rodinu a děti do bezvýchodné dluhové pasti, kolotoče exekuci a ztráty majetku
  gambler nedodržuje smlouvy
  gambler přichází o práci
  gambler opouští či způsobí rozpad rodiny
Budete mít zájem:  Když si nevidíte přes nos, může za to sítnice

Zdroje:

– Casino Watch, http://casinowatch.org/

– Studie hazardních her v České republice a navrhované změny , Josef Novotný, Senát České republiky, 2008, http://stophazardu.cz/uploads/assets//dokumenty/Studie-hazardnich-her.pdf

– Narůstající objem hazardu v ČR na příkladu VHP a IVT, Karlova univerzita, 2010 ,http://stophazardu.cz/uploads/assets//hazard-v-cr-analyza.pdf.

Obce chtějí bojovat s hazardem

Boj o novou hernu v Holubicích. Lidovečtí starostové chtějí peticí zabránit kasinu u D1 » BYZNYS NOVINY – zpravodajství a publicistika z ČR i ze zahraničí

Obce chtějí bojovat s hazardem

Starostové na Brněnsku vytáhli do boje proti novému kasinu, které má vzniknout v katastru obce Holubice u sjezdu z dálnice D1.

Starostové na Brněnsku vytáhli do boje proti novému kasinu, které má vzniknout v katastru obce Holubice u sjezdu z dálnice D1.

Akce proti nové herně, vedená lidoveckými starosty, se rozbíhá zhruba 4 měsíce před komunálními volbami.

Hlavní organizátor protestu, starosta obce Velatice Jan Grolich (KDU-ČSL) označil fyzické hraní na automatech i živých her za nebezpečnější, než internetový on-line hazard.

Kampaň proti záměru skupiny Novomatic postavit kasino u sjezdu z dálnice D1 v Holubicích rozběhl starosta Velatic, jehož petici podepsala řada představitelů okolních obcí. Petici chtějí i s podpisy občanů doručit do Holubic nejpozději v srpnu a vyvolat tím veřejnou debatu o zmiňovaném projektu.

„Ze záměru je zřejmé, že se zde plánuje 150 automatů a jedná se tedy o velkou hernu a ne o kasino se živou hrou,“ uvedl Grolich.

„Záměr v Holubicích je nám územně tak blízko, že jsme se o něm dozvěděli včas a je možnost proti němu nějaké kroky činit. Myslím, že proti těmto záměrům by měli vystupovat lidé z nejbližšího regionu,“ podotkl dále starosta Velatic.

Kasino mimo obec

Nové kasino má však vzniknout v průmyslové zóně mimo obecní zástavbu. Lokalita herny byla zvolena tak, aby byla dostupná z dálničního tahu, nikoliv ze samotné obce.

Unie herního průmyslu ČR tvrdí, že ze strany protestujících obcí se nejedná o ochranu před hazardem jako takovým, nýbrž o boj proti jedné konkrétní společnosti v rámci konkurenčního boje.

Upozorňuje na fakt, že v blízkém okolí jsou další herní zařízení, proti kterým však starostové „antihazardních“ obcí neprotestovali a neprotestují.

„V podobných lokalitách u Brna při dálnici D1 stojí několik provozoven v kategorii herna či kasino. Organizátoři kampaně ale útočí pouze na jeden jediný projekt,“ konstatoval zástupce Unie Andrej Čírtek.

„Tato kampaň má jednoznačnou souvislost s komunálními volbami, není to žádná spontánní aktivita,“ podotkl dále.

V blízkém okolí a v podobné lokalitě u dálnice jsou dostupná další herní zařízení: Casino Victory v Popůvkách, Casino Intacto v brněnské obchodní zóně Olympia a také herna – klub Bonver Rohlenka v katastru Jiříkovic.

Na sever od Brna v Rozdrojovicích se také nachází casino Atlantis. Dostupnost prvních tří herních provozoven z obcí, jež nyní protestují proti novému kasinu, je stejná, jako do zamýšlené herny v katastru obce Holubice.

Starosta Velatic Jan Grolich však kritiku svého protestu odmítá.

„Dopady herny na Rohlence jsou pro naše občany stejné. Proto jsem panu starostovi z Jiříkovic pomohl zajistit kontakt na finanční úřad, aby zde mohla proběhnout kontrola. Ta proběhla bohužel v pořádku,“ reagoval Grolich.

„Aktivity proti herně na Rohlence stále probíhají. Jde ale o dost odlišný případ. Herna na Rohlence mohla vzniknout a vznikla bez vědomí obce Jiříkovice a ta už reaguje na vzniklé kasino, respektive hernu, což je náročné,“ dodal.

„Určitě je to k plánovanému kasinu blíž, než na Rohlenku,“ doplnil starosta Kovalovic Milan Blahák.

„Samozřejmě je bláhové si myslet, že pro závislého gamblera jsou rozhodující ujeté kilometry proto, aby si zahrál,“ myslí si Blahák.

„U záměru Holubic bez vstřícného jednání na straně obce kasino nevznikne. Dosud také nevzniklo, a proto se snažíme vyvíjet aktivity nyní, dokud je ještě čas,“ tvrdí dále Grolich.

Konkurence

Odmítl, že by jím organizovaný protest obcí byl veden snahou pomoci konkurenčním hernám.

„Za všechny starosty, kteří podepsali petici, dávám ruku do ohně. Aktivně jsem podporoval i boj proti záměru kasina na katastru obce Podolí, kde se jednalo o jiného provozovatele, pokud se nemýlím. Toto osočení je zcela zcestné,“ brání se Grolich.

Přidala se k němu i starosta obce Sivice Marie Kousalová.

„Mohu Vás ubezpečit, že se nejedná o protest ve prospěch konkurenčních heren. Ve srovnání s on-line hernami hrozí v blízkém okolí zvýšená kriminalita. Naši občané vnímají záměr zřízení kasina/herny negativně a starosta musí zájmy svých občanů hájit stále, nejen před komunálními volbami,“ zdůraznila Kousalová.

 • Grolich se při své protestní akci odvolává na to, že jednání s vedením Holubic nic nepřineslo.
 • „Chceme, aby se o tom v Holubicích začalo vůbec mluvit a aby se to stalo komunálním tématem, proto jsme přistoupili k petici,“ řekl Grolich.
 • Volby jsou protimluv
 • Grolich se brání nařčení, že protestní akce převážně lidoveckých starostů je motivována blížícími se komunálními volbami.

„Je to protimluv. Na komunální volby mají vliv jen občané v obci, ne v regionu,“ zdůraznil.

„Mezi starosty, kteří dosud podepsali petici, jsou jen tři starostové členy KDU-ČSL, ostatní jsou většinou nestraníci,“ dodal.
Jsou mezi nimi i členové STAN, TOP 09 a ODS.

„V nejbližším okolí Holubic je celkem těžké najít starosty, kteří nejsou členy KDU-ČSL nebo nebyli na jejich kandidátce,“ vysvětlil starosta Velatic.

Kasino, proti kterému se Grolich a řada dalších představitelů obcí vymezuje, má být mezi dálnicí D1 a silnicí II/430 z Brna na Vyškov v bývalém autoservisu. V kasinu by měly být jak živé hry, tak automaty.

„Od obce bude oddělené dálnicí, která je jako zeď. Ročně bychom měli dostat 20 milionů korun, což pro nás není zanedbatelné a umožní nám rozvoj. Současný příspěvek z přerozdělení daní stačí na údržbu,“ informoval starosta Holubic Stanislav Přibyl.

Ten rovněž uvedl, že s kolegy z vedení obce navštívili jiná kasina v Česku a že neočekává, že by byl v okolí nepořádek a že by se do něj stahovali problémoví lidé.

„Kasino se stalo pro určitou vrstvu společnosti součástí životního stylu a zákon o hazardu provozovatele poměrně výrazně omezuje. Strach z toho nemáme,“ podotkl Přibyl.

 1. Kriminalitu nechceme
 2. Milan Blahák, starosta další z protestujících obcí, Kovalovice, poukázal na to, že nejde „jen“ o kasino, protože „dle vyjádření představitelů Holubic zde má být ještě parkoviště kamiónů, benzinová stanice a hotel“.
 3. „To vše jen nahrává nárůstu kriminální činnosti v této lokalitě, což nechceme,“ reagoval Blahák.

Tomu se nelíbí přístup vedení Holubic k záměru kasina. Poukazuje na nízkou informovanost občanů a na to, že vedení Holubic zdůrazňuje jen „výhody“ peněžních zisků.

„Vyjádření, že co je za dálnicí, prakticky občany Holubic nezajímá, je smutné. Tak nás ´za dálnicí´ to teda velice zajímá, co tady v okolí bude,“ vyjádřil se starosta Kovalovic.

Herny kontra internet

Unie herního průmyslu ve prospěch nové herny v Holubicích argumentuje tím, že dopady hraní v kamenných provozovnách jsou z hlediska návykovosti a souvisejících jevů dnes již méně negativní, než při on-line hraní na internetu.

Od ledna 2017 musí být každý návštěvník kamenné herny i kasina registrován. Sázky i výběr výher probíhá prostřednictvím individuálního hráčského konta. Hráč má trvale zobrazenou informaci, kolik do hry vložil.

Při registraci či kdykoliv poté hráč může nastavit různá sebeomezující opatření.

„Po této úpravě podmínek u kamenných provozoven je větší riziko u on-line hraní, kde jsou díky novému zákonu dostupné ty samé hry, tedy automaty i ruleta, jaké před rokem 2017 mohly být legálně pouze v kamenné provozovně,“ uvedla Unie.

Oficiální orgány začínají čím dál silněji varovat před rozmachem a negativními dopady internetového on-line hazardu. (více o tom čtěte zde).

 • I další analýzy (čtěte například zde) naznačují, že s postupným vytlačováním kamenných heren se hazardní hráči přesouvají do soukromí, kde fakticky bez jakýchkoliv regulací mohou na internetu nejenom sázet (sportovní zápasy, číselné loterie), ale provozovat i klasické hry, jež dříve hráli v kamenných hernách.
 • Bojovat proti kamenným hernám se tedy z pohledu negativních dopadů může jevit jako neadekvátní, vzhledem k tomu, že pro hráče jsou v současnosti veřejné herny už bezpečnější než nekontrolované hraní na internetu v soukromí domova.
 • Lákavější prožitek
 • S tím ovšem nesouhlasí starosta Velatic Jan Grolich.
Budete mít zájem:  Léky Proti Parazitům Pro Lidi?

„Fyzické hraní na automatech nebo i živých hazardních her je zcela jiný a lákavější prožitek, než klikání u počítače. Proto ji považuji za nebezpečnější,“ konstatoval na adresu kamenné herny Grolich.

„Dopady mohou být v podstatě stejné. Byl bych rád, kdyby neexistovala žádná možnost hazardních her. Podstatné je, že zřízení kasinu v Holubicích je ještě možné předejít, a to na komunální úrovni – internetový hazard musí zakázat stát, kasino může zakázat sama obec formou vyhlášky,“ doplnil.

Podobně na situaci pohlíží starosta Blahák.

„O možnostech on-line her vím, bohužel s tím nic nenadělám. Je možné, že závislost na on-line hrách se stupňuje, ale to je otázka pro zákonodárce, proč s tímto typem činnosti nic nechtějí dělat.“

„Na druhou stranu, proč ještě více pomáhat hazardu vznikem kamenných heren,“ uzavřel Blahák.

Obce se připravují, jak zatočí s hazardem v hernách

Město Chrastava, které se utkalo s ministerstvem financí, sice obhájilo svou vyhlášku, podle které mají obce nepochybné právo určovat, zda na svém území tyto centrálně řízené hrací automaty chtějí a v jakém počtu, verdikt ale nelze uplatnit zpětně. Staré smlouvy platí, a ty jsou často mnohaleté.

Mluvčí soudu Jana Pelcová upozornila, že verdikt se týká jen nových smluv na videoloterijní terminály. Pokud se tak někde těšili, že ÚS dal takto obcím možnost už za pár dní hazard ze svého území zcela vykázat, ten bude zklamaný.

„Jednalo by se o nepřípustnou retroaktivitu, stávající smlouvy podepsané s ministerstvem financí zůstávají v platnosti.

Nález se týká smluv, které budou nově uzavírané, tam už si obec bude moci říci, že na konkrétní ulici nebo v celé obci videoloterijní terminály nechce,“ vysvětlila Pelcová.

Verdikt ÚS vstoupí v platnost dnem vyhlášení ve sbírce. „Do konce července by měl určitě vyjít, ale nejsme schopni říci, kdy přesně to bude,“ řekla Pelcová.

Nový časový horizont dal však obcím nový loterijní zákon, který schválila Sněmovna. Obce podle něho budou moci pomocí vyhlášek nejen regulovat místně i časově hazard, ale za tři roky budou moci vyhnat herny se všemi typy hracích automatů.

Přesto se mnohde věci dávají do pohybu už teď. V samotné šestitisícové Chrastavě, kde evidovali 21 videoterminálů, den po vynesení soudního verdiktu 14. února společnost Sazka provoz osmi přístrojů zastavila.

„Dáváme podnět na ministerstvo financí, aby zrušilo povolení provozovatelům těchto hazardních výherních hracích přístrojů, jelikož mají své provozovny mimo území uvedená v naší vyhlášce,“ sdělil starosta Chrastavy Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj).

Chrastavským příkladem se okamžitě inspirovala další města. V pondělí téměř totožné znění městské vyhlášky jako v Chrastavě schválili mladoboleslavští zastupitelé. „Inspirovali jsme se městem Chrastava a především průlomovým rozhodnutím Ústavního soudu,“ uvedla mluvčí radnice Hana Koišová.

„Proti hazardu je zapotřebí intenzivně bojovat a žádný příjem pro obce a města od provozovatelů podobných zařízení není adekvátní problémům a škodám, které podobná zařízení přinášejí,“ uvedl primátor Raduan Nwelati (ODS).

Změna je i v Brně, kde v úterý zastupitelé v na doporučení rady schválili vyhlášku, kterou zakázali provoz videoloterijních terminálů (VLT) v okolí škol, nemocnic a kostelů. „Závěr Ústavního soudu považuji za první významný krok v našem úsilí o boj proti hazardu,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka (ČSSD).

Také v Ostravě se využitím verdiktu ÚS už zabývají. „Předpokládám, že začneme velmi rychle připravovat či aktualizovat vyhlášku o hracích automatech, ve které už bude zahrnuta regulace videoterminálů,“ zdůraznil ostravský primátor Petr Kajnar (ČSSD).

Dodal, že bylo do nebe volající, že v okamžiku, kdy město vyhláškou omezovalo hrací automaty, ministerstvo legalizovalo videoterminály. „Sice ministerstvo tvrdilo, že bude přihlížet ke stanoviskům obcí, ale v zásadě je ignorovalo,“ konstatoval primátor Kajnar.

Podobné zkušenosti s ministerskými úředníky má i starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka (ODS). „Verdikt ÚS určitě využijeme, určitě to podpoří i kompetenční žalobu, ke které jsme se připojili a kterou Brno podalo k Nejvyššímu správnímu soudu,“ řekl Právu Šťástka.

Hlavní zprávy

Obce svádějí boj s hazardem

Hlídky na silnicích, kolabující nemocnice. Dozvíte se s námi více!

Liberecký kraj – „Nechceme herny u škol,“ naléhají obce a města Libereckého kraje. Jde jim o právo spolurozhodovat o povolení heren a videoterminálů na jejich území.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Vyhráli bitvu, ale ještě ne válku. Obce a města chtějí mít právo ovlivňovat umístění heren a takzvaných videoterminálů na jejich území. Poslanci minulý týden nakonec nepodlehli silnému lobbingu provozovatelů hazardu a dali obcím za pravdu. Těm by tak mělo zůstat právo mluvit do povolování loterií. Ještě ale není nic jistého, novela totiž míří do Senátu a poslancům se může vrátit.

Přesto mají obce důvod k optimismu. Nakonec totiž neprošel pozměňovací návrh rozpočtového výboru, který obcím bral jakoukoli možnost hazard odmítnout. Proti tomuto návrhu ostře vystoupili také obce Libereckého kraje.

„Ta pozměňovací verze, která vzešla z jednání rozpočtového výboru, zbavuje obce a města možnosti spolurozhodovat o povolování videoloterijních terminálů. Proto požadujeme, aby byl návrh zákona schválen ve svém původním znění,“ podotýká předseda Rady Sdružení obcí Libereckého kraje a starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

Obce by schválením pozměňovacího návrhu mohly přijít o možnost regulovat hazard na svém území a argumentují tím, že obce samotné mohou lépe posoudit, zda je umístění herny vhodné či nikoli.

Obce a města totiž chtějí zabránit například tomu, aby herna stála v blízkosti škol nebo školek. „Chceme mít možnost zajistit občanům právo na bezpečnost, veřejný pořádek a klidný život bez sociálně patologických jevů a kriminality,“ říká Martin Půta.

Lídrem boje proti hazardu je v Libereckém kraji bezesporu město Chrastava. Tamní starosta Michael Canov dohnal spor o tom, zda mohou města zrušit výherní automaty na svém území, až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten potvrdil rozhodnutí Ministerstva financí, podle něhož může město zrušit pouze automaty, ale nikoli videoterminály.

Teď se chce starosta obrátit až na instanci nejvyšší, tedy na Ústavní soud. Ten musí ze zákona rozhodnout o chrastavské vyhlášce o zákazu videoterminálů, kterou napadlo Ministerstvo vnitra.

A v případě neúspěchu je Michael Canov ochoten zavést v celém městě úplný zákaz výherních automatů. Kdyby totiž byl nakonec přece jen schválen pozměňovací návrh novely, existovala by pro obce pouze jedna jediná naděje. A sice zakázat vyhláškou veškeré automaty.

Podle Michaela Canova autoři novely spoléhají na to, že na takovou prohibici si města netroufnou. Přišla by totiž o nemalé příjmy do své pokladny. „Za sebe mohu říci, že udělám vše proto, aby v Chrastavě takováto vyhláška přijata byla,“ dal před časem jasně na srozuměnou chrastavský starosta.

Aleš Vávra

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

 • Liberecký kraj,
 • hazardní hra,
 • starosta,
 • Michael Canov,
 • Martin Půta,
 • Chrastava,
 • ústavní soud,
 • ministerstvo vnitra,
 • Nejvyšší správní soud,
 • Hrádek nad Nisou,
 • poslanec,
 • válka,
 • právo,
 • hrací automaty,
 • Senát Parlamentu ČR

10 DENÍK PRO DOBROU NÁLADU

POMOCNÍ DĚLNÍCI VE VÝROBĚ, 15 200 Kč Účetní, 18 300 Kč Mechanik/mechanička – montér/montérka, 24 000 Kč Stavební technici přípravy a realizace staveb, 30 000 Kč Textilní gafik/grafička, 19 000 Kč Dělník ve výrobě – kovovýroba, montáž, řidič dodávkového vozidla, 25 000 Kč pomocný pracovník v rostlinné výrobě, 16 800 Kč Číšník – servírka, 25 000 Kč + PODAT INZERÁT Volkswagen Tiguan první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované Volkswagen Passat první majitel, servisní knížka, nehavarované + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector