Látky Nebezpečné Pro Zdraví Příklady?

peroxid vodíku – žíravá látka sloužící k dezinfekci. Další velmi nebezpečnou skupinou jsou látky hořlavé, tj. ethanol, aceton, toluen, benzín, barvy, laky, ředidla a dále propan-butan, který je hojně využívaný jako palivo do grilů, teplometů apod.

Jaké jsou nebezpečné látky?

Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří: otrava. Některé nebezpečné látky představují bezpečnostní rizika, například riziko požáru, výbuchu nebo udušení. Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností.

Přečtěte si informace o nebezpečných látkách?

Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti. Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.

Jak se setkat s nebezpečnými látkami?

Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností. S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz. Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům.

Jaký je podíl nebezpečných látek v práci?

Tento podíl zůstává od roku 2000 prakticky nezměněn. Dalších 15 % pracovníků uvádí, že v práci vdechují kouř, výpary či prach. Některé vysoce nebezpečné látky, například azbest nebo polychlorované bifenyly (PCB), jsou dnes zakázány nebo pod přísnou kontrolou.

Jaké látky poškozují zdraví?

2. Jaké druhy existují?

 • přímo poškozující látky, které mohou způsobit újmu na zdraví po předchozí chemické reakci i bez ní,
 • materiály citlivé na vodu, jež reagují s vodou nebo párou a vytvářejí teplo nebo hořlavé/výbušné plyny,
 • Co je to nebezpečná látka?

  Nebezpečné látky – jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, jež představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků – lze najít téměř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků.

  Budete mít zájem:  Bude s novým zákonem o potravinách spotřebiteli lépe?

  Co jsou nebezpečné chemické látky?

  Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008.

  Které plyny jsou nejvíce nebezpečné?

  14 Který z plynů je nejvíce nebezpečný z hlediska možnosti výbuchu? Methan (SHV = 5,0 % a HHV = 15 %); Acetylen (SHV = 1,5 % a HHV = 82 %); Propan (SHV = 2,1 % a HHV = 9,5 %). Acetylen, protože má největší rozsah koncentrací výbušnosti.

  Které látky mohou člověku způsobit otravu?

  Mezi nejznámější jedy patří:

 • kyanidy. kyanid draselný (cyankáli) kyanovodík.
 • arsen a jeho sloučeniny. oxid arsenitý neboli arsenik.
 • rtuť a její sloučeniny.
 • olovo a jeho sloučeniny.
 • kadmium a jeho sloučeniny.
 • beryllium a jeho sloučeniny.
 • baryum a jeho sloučeniny.
 • oxid uhelnatý
 • Jaké jsou chemické látky?

  Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo

  Co znamenají výstražné symboly?

  Výstražné symboly ve tvaru kosočtverce označují druh nebezpečí souvisejícího s používáním nebezpečné látky nebo směsi. Na štítcích jsou výstražné symboly doplněny signálními slovy, údaji o nebezpečnosti a bezpečnostními údaji, a rovněž údaji o látce a dodavateli.

  Co je to látka chemie?

  Chemické látky. Látka je veškerá hmota, která tvoří neživou a živou přírodu. Chemická látka je látka, která má v každé své části stejné chemické složení a lze ji vyjádřit vzorcem nebo značkou. Chemické látky dělíme na chemické prvky a chemické sloučeniny.

  Co dělat při úniku chemických látek?

  Hlavní zásadou při chemických ha- váriích je nepřibližovat se k místu havárie. Lidé nacházející se venku či v autě musí urychleně vstoupit do nejbližšího budovy.

  Budete mít zájem:  Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?

  Jaká je nejúčinnější Improvizovaná ochrana dýchacích cest z níže uvedených při úniku nebezpečných látek?

  Ochrana dýchacích cest: Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu za použití: vodou mírně navlhčené roušky z kapesníku, froté ručníku, utěrky, kusu flanelové látky. navlhčené buničité vaty.

  Co je Horlava látka?

  Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění svůj chemický charakter a při tom může docházet (v závislosti na povaze hořlaviny a podmínkách hoření) k vývoji široké palety látek a to včetně látek toxických.

  Co jsou to extrémně hořlavé látky?

  Látka je považována za hořlavou, má-li bod vzplanutí vyšší než 37,8 °C, ale méně než 93,3 °C. Látka je považována za vysoce hořlavou, má-li bod vzplanutí nižší než 37,8 °C. Jsou-li hořlavé a vysoce hořlavé materiály a látky vystaveny teplotě bodu vzplanutí, generují páry, což může způsobit jejich vznícení.

  Co je nízkovroucí kapalina?

  Za nízkovroucí kapalinu je považována taková látka, která má za „normálního tlaku“ (101 325 Pa) teplotu hoření nižší než 50 °C.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector