Incest: Má být sex s příbuzným zločin?

22. 09. 2014 Domča

Incest je označení pro sexuální aktivitu mezi blízkými příbuznými. Ve většině kultur i historických epoch byl a je incest považován za tabu, případně je v rozporu se zákonem dané země.

Incest u nás

Česká legislativa zakazuje sex mezi přímými příbuznými
v horizontální i vertikální linii
. Je tedy trestný například
styk otce s dcerou nebo bratra se
sestrou
.

Není ale trestný styk ani poměr například mezi bratranci (toto téma je
i často řešeno na různých internetových zpovědnicích, protože tento
typ vztahu se u nás sem tam vyskytuje).

Vnímání incestu v dalších
zemích

Někde hrozí postih minimální či dokonce žádný, jinde
zase například doživotí. Liší se i v jednotlivých
státech USA.

Ve státech, kde má incest skutečnou právní povahu trestného
činu, jsou za příbuzné považováni i ti nepřímí – sestřenice,
neteře, strýcové či tety. Například Wisconsin považuje za incest i styk
bratranců a sestřenic z druhého kolene.

Pro legislativu většiny západních civilizací je incest zločinem a definice
se mění jen v detailech a závažnosti. Někde jde pouze o přečin a někde
je tento způsob styku zcela legální – Francie,
Španělsko, Argentina, Lucembursko.

Je také otázkou, jakým způsobem je člověk vnímán jako příbuzný.
Někde se příbuzenství zakládá striktně na porodu, jinde má stejný
status dítě adoptované, získané sňatkem a podle islámské šaríe dokonce
i kojené stejnou ženou.

Téma
incestu se hojně vyskytuje v přírodě, literatuře i jinde…

Incest v Bibli

Když Lot s dvěma dcerami a ženou utíkají ze Sodomy, manželka se
ohlédne k hořícímu městu a promění se v solný sloup. Lot se ukryje
s dcerami v jeskyni a zůstávají tak všichni tři zcela opuštěni.
Protože podle všeho jsou posledními obyvateli země, musí zajistit její
budoucnost. Dcery tedy opijí otce do němoty a postupně s ním souloží.

Incest: Má být sex s příbuzným zločin?

Incest v přírodě

Pro incestní sex mezi zvířaty se používá termín
interbreeding a nezahrnuje v sobě kriminální význam.
V závislosti na více faktorech může mít ve zvířecí populaci dobrý nebo
špatný vliv.
Sklony k interbreedingu záleží na okolnostech i typu zvířete.

Běžný je
mezi šimpanzi (hlavně Bonobo), kteří sex používají jako formu komunikace.
Nebyl zaznamenán snad jen styk mezi matkou a nedospělým synem.
Pravdou je, že se tu projevují přírodní kontrolní mechanismy, které této
tendenci často zabraňují.

Například potomci samčího pohlaví opouštějí
matku ve stejné době, v jaké dosahují biologické pohlavní
dospělosti.

Interbreeding je používán také ke šlechtění druhů či plemen
u zvířat, k upevnění znaků či vlastností v populaci – psi, koně
a další.

Incest v právu…

Česká legislativa trestá soulož mezi příbuznými v pokolení
přímém nebo sourozeneckém odnětím svobody až na tři roky
.
České právo ovšem nepoužívá samotný termín incest. Protože náš
zákon nerozeznává sourozence plnorodé a polorodé, je soulož hodnocena
stejně pro sourozence pokrevní i nevlastní.

Diskutabilní může být v takovém případě například styk
adoptivního otce a dcery.

Ačkoli zákaz incestu je prevencí především
proti zdravotním rizikům a ta v tomto případě nehrozí, je svazek
neospravedlnitelný.

Zákonodárství totiž musí chránit i jiné
hodnoty – například lidskou důstojnost. Skrze tento prvek pak dává
smysl, že incest je zařazen do kategorie trestných činů proti lidské
důstojnosti.

Incest jako tabu

Incestem se zabývala a stále zabývá řada vědců z různých
oborů – psychologové, sociologové, antropologové.
Napříč těmito skupinami vládne souhlas se závěrem, že lidé
mají sexuální averzi k těm, se kterými vyrůstali
, byli svědky
jejich dětství apod.

Rozsáhlé výzkumy na toto téma prováděl například finský antropolog
Edvard Westemmarck. Zkoumal izraelský kibuc, což je místo, kam matky
umisťují děti krátce po narození, aby byly v komunitě ostatních dětí.
Tyto děti spolu nemají žádné příbuzenské vztahy, přesto k sobě
nepociťují sexuální náklonnost.

V opačném názorovém táboře je pak Sigmund Freud,
jehož psychoanalýza tvrdí, že sklon k incestu v sobě máme
zakódovaný všichni
 – viz
Libido..

Tipy a triky slonice Kiky

 • Zkuste si rozdělit role a zahrát si na neposlušnou dceru, kterou musí otec potrestat za špatné vysvědčení nebo naopak odměnit za dobré známky.
 • Nebo třeba chápavou tetičku a nezkušeného synovce. Pokud je mezi vámi věkový rozdíl, tím lépe.

Nechejte se inspirovat
povídkami o incestu:

Incest

Incest (z latinského incestus – nečistý, hříšný), zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován za tabu a zakázán.

Naopak u přírodně (prvobytně pospolně) žijících kmenů je incest poměrně častou praktikou, která je však i tu často společensky upravována a regulována.

U našich biologických předchůdců šlo – a u většiny primátů jde – o běžný a přirozený jev (zde je však na místě užívat spíše výrazu inbreeding[zdroj?]).

Přesná definice tohoto termínu je však v různých kulturách různá, protože se liší i definice výrazů „sexuální aktivita“ a „blízký příbuzný“. V některých kulturách se blízký příbuzný definuje jen porodem, v jiných se mezi blízké příbuzné považuje i dítě adoptované nebo získané sňatkem, podle šaríe i osoba kojená stejnou ženou.

K incestu může dojít jak mezi sourozenci, tak mezi rodičem a jeho potomkem. Může se udát mezi osobami různého i stejného pohlaví.

Ve většině národů západní civilizace a v jimi kolonizovaných národech je poměr mezi blízkými pokrevními příbuznými zločinem, i když i zde se definice blízkosti mění. V některých zemích (např. některé státy USA) jde o závažný žalovatelný trestný čin, v jiných[kde?] je to jen přečin a někde je incest zcela legální (např. Francie, Španělsko, Argentina).

Věda

Křížení u zvířat

Podrobnější informace naleznete v článku Inbreeding.

U zvířat se příbuzenské křížení nazývá také příbuzenská plemenitba či inbreeding. Tyto výrazy v sobě na rozdíl od výrazu „incest“ nezahrnují kriminální význam.

Důsledkem inbreedingu je zvýšením četnosti homozygotů v populaci. Inbreeding může mít v závislosti na velikosti populace a počtu generací, v nichž k němu dochází, buď dobrý, nebo špatný vliv.

Budete mít zájem:  Vředy V Žaludku Příznaky?

V přírodě mají zvířata odpor nebo naopak se přiklánějí k inbreedingu podle místních podmínek a okolností a podle evolučních trendů. U některých druhů (nejznámějšími jsou šimpanzi bonobo), je pohlavní styk, a to i mezi blízkými příbuznými, velmi častým jevem, prostředkem k usmíření nebo jen pozdravu.

Vzorce rodičovského chování spolu s hierarchickou strukturou skupin jedinců mnoha druhů efektivně inbreedingu zabraňují. Potomci samci například opouštějí matku zhruba ve stejné době, kdy dosahují pohlavní dospělosti.

Inbreeding se využívá při šlechtění nových plemen a odrůd k upevnění požadovaných znaků v populaci.

Psychologie

Původem incestního tabu se zabývala celá řada psychologů, antropologů a sociologů, kteří na toto téma zveřejnili několik teorií, proč se vztah mezi příbuznými netoleruje.

Téměř všechny se shodují v tom, že lidé cítí sexuální averzi k těm, se kterými vyrůstali, případně byli svědky jejich dětství. Pro otce je tak nepřijatelná představa sexu s dcerou, kterou viděl vyrůstat.

Z toho plyne důležitá poučka pro kriminální psychologii, a to, že praví pedofilové se proto zpravidla nedopouštějí incestu na vlastních dětech.

Finský antropolog Edvard Westermarck prováděl rozsáhlé studie v izraelském kibucu, kde matky umisťují své děti krátce po narození do komunity ostatních dětí. Tyto děti jsou spolu od útlého dětství a přestože nemají žádný příbuzenský vztah, nikdy k sobě nepocítily sexuální náklonnost.

Opačného názoru byl Sigmund Freud, který tvrdil, že sklon k incestu je univerzální a každý ho má v sobě zakódovaný.

Historie a kultura

Incest v mytologii

Incest se vyskytuje v mýtech, sourozenci jsou například egyptští Osiris a Ísis nebo řecko-římští Zeus-Jupiter a Héra-Juno. Známý je zejména případ Oidipa, který se nevědomky ožení se svou matkou Iokasté.

Král Artuš zplodil syna Mordreda se svou polorodou sestrou Morgause nebo Morganou.

Incest v bibli

Zprávy o incestu se poskytuje bible, první konkrétně v Genesis ze Starého zákona. Kain měl se svojí sestrou a ženou Avanou syna Enocha.[1] Další příklad je starozákonní patriarcha Abrahám a jeho žena Sára, kteří mají společného otce Teracha. Lot zplodil syny Moába a Ben-Amiho se svými dcerami, které ho kvůli tomu záměrně opily.

Právo

Incest v českém právu

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. v ustanovení § 188 hovoří o souloži mezi příbuzným v pokolení přímém (tj. děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče) nebo se sourozencem, kterou trestá trestem odnětí svobody až na tři roky.[2]

Samotný pojem incest ovšem český právní řád neužívá. Podle výše zmíněného ustanovení trestního zákoníku je trestný ten, kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo sourozencem.

Z hlediska sourozeneckého vztahu zákon nerozlišuje mezi sourozenci plnorodými a polorodými. Pojem polorodý sourozenec se nesmí zaměňovat za pojem nevlastní.

Nevlastní sourozenci nemají žádného z rodičů pokrevně společného.

Určitý problém v souvislosti s tímto trestným činem vyvstává v případě soulože uskutečněné například mezi adoptivním otcem a jeho adoptivní dcerou. Vzhledem k tomu, že dané osoby nejsou krevně spřízněny, nehrozí tu případný zdravotní následek u potomstva.

Je však otázkou, zda je tato skutečnost dostatečná k ospravedlnění či dokonce umožnění takovéhoto svazku.

Pro naplnění skutkové podstaty trestného činu soulože mezi příbuznými je třeba vykonat soulož (nepostačí pouze pohlavní styk), proto je nutné dojít k závěru, že je chráněn pouze genetický kód, nikoliv morální hodnoty, a tedy v případě soulože mezi osvojitelem a osvojencem k naplnění skutkové podstaty trestného činu nedochází.[3]

Pokud pojem incestu nebudeme vykládat tím nejužším způsobem, tedy že jde pouze o soulož mezi blízkými příbuznými, ale zahrneme pod tento pojem i další chování jako například sexuální zneužívání, stanou se tak pro případ incestu relevantní i jiná ustanovení trestního zákona. V této souvislosti lze zmínit trestný čin pohlavního zneužívání, trestný čin vydírání, trestný čin znásilnění či trestný čin ohrožování mravnosti.

Incest v zahraničí

V USA se zákony liší stát od státu, v několika málo státech nehrozí žádný nebo malý postih, ale ve většině států jsou tresty přísné, v mnoha státech hrozí usvědčeným z incestu doživotí.

Ve všech státech, kde je incest trestný, jsou za blízké pokrevní příbuzné považováni příbuzní v pokolení přímém a příbuzní v pokolení pobočném (neboli tzv. nepřímí příbuzní – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety). Některé státy (např.

Wisconsin) považují za incest i pohlavní styk s bratrancem či sestřenicí, a to i z druhého kolene.[4][5]

V Austrálii byla v roce 2013 objevena komunita, vyvíjející se po 4 generace v incestním vztahu. Nalezené děti jsou mentálně i fyzicky poškozené.[6]

Odkazy

Reference

 1. ↑ Gn 4, 1–2 (Kral, ČEP)
 2. ↑ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 188. [cit. 2020-04-10]. Dostupné online.
 3. ↑ ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. vyd. [s.l.]: C.H. Beck, 2012. S. 1869. 
 4. ↑ http://incest.uslegal.com/punishments/
 5. ↑ Archivovaná kopie. www.vanwagnerwood.com [online]. [cit. 2013-01-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-30. 
 6. ↑ Novinky. V Austrálii našli incestní komunitu, měla čtyřicet členů. Novinky.cz [online]. 2013-12-15 [cit. 2013-12-16]. Dostupné online. 

Literatura

 • WEISS, Petr. Sexuální deviace: Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9. 

Související články

 • Westermarckův efekt
 • Kibucový efekt
 • Incestní pornografie

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu incest na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo incest ve Wikislovníku
 • Incest v Sociologické encyklopedii Sociologického ústavu Akademie věd České republiky

Portály: Sexualita | Právo | Rodina

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Incest&oldid=19269734“

Sex se v Česku řídí pravidly. Chrání především mladé

Koronavirus na Domažlicku: Projděte si důležité informace, omezení

Sex a zákony

Stanislav Šulc

Stejně jako v každé jiné lidské činnosti i v sexu platí, že zdaleka ne vše je dovoleno. A vzhledem k citlivosti a možným extrémním dopadům na psychiku a další život jednotlivců, je v českém právním řádu hned několik zákonů, které naše sexuální chování regulují.

Láska – ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Nejdůležitější oblastí, které se regulace týká, je začátek sexuálního života. „Naše zákony chrání nezletilé do 15 let proti pohlavnímu zneužití. V trestním zákoníku hrozí za porušení zákona odnětím svobody až na osm let.

Budete mít zájem:  Dětská šunka, dětský kečup, dětské… Má smysl je kupovat?

Sexuální život mladistvých by tedy měl být omezený pouze na platonickou lásku,“ uvádí sexuoložka Laura Janáčková. „Je tedy alarmující, že celých šest procent respondentů ankety Deníku začalo sexuálně žít ještě před dovršením 15. roku věku,“ dodala.

Pravdou však je, že sex mezi dvěma lidmi mladšími 15 let zákony nepostihují.

Přečíst článek ›

Právně je pak také zakázán sex mezi příbuznými. V České republice je incest definován paragrafem 245 trestního zákona. Podle tohoto ustanovení je vinný ten, kdo vykoná soulož s příbuzným v pokolení přímém nebo se sourozencem. Z hlediska sourozeneckého vztahu zákon nerozlišuje mezi sourozenci plnorodými a polorodými.

Sex za úplatu? Ano i ne

Druhou důležitou oblastí sexuální legislativy je prostituce, tedy sex za úplatu. Takzvané nejstarší řemeslo má v současném trestním řádu České republiky nešťastnou podobu. „Náš zákon trestá kuplířství neboli kořistění z prostituce provozované jiným, ale o nejstarším řemesle se nezmiňuje,“ vysvětluje sexuoložka.

Zdroj: Deník

To často znamená, že provozovatelé „night clubů“ pronajímají ženám prostory za zamčenými dveřmi a při případné policejní razii vše odnesou právě ženy. Navíc je tento právně nepříliš jasně definovaný „byznys“ náchylný k různé trestné činnosti, ať už se jedná o konzumaci drog, či obchod s lidmi.

Přečíst článek ›

Prostituce v posledních letech prožívá díky internetu dobu změny, které lze označit za pozitivní. Ženy ochotné poskytovat tyto služby si totiž mohou zákazníky obstarávat napřímo. Role kuplířů i návazných problematických jevů se tak alespoň teoreticky zmenšuje.

Přesto by řada neziskových organizací věnujících se této problematice uvítala jasný legislativní rámec. Z prostituce by se podle nich měla stát živnost, její provozovatelé by platili daně a podléhali zdravotnímu dohledu.

Změna legislativy se ale v tuto chvíli nechystá.

Temná historie

V nedávné minulosti pak byla sexuální legislativa daleko přísnější na lidi s odlišnou sexuální preferencí. Především kriminalizace homosexuality se stala velkým tématem 20. století. V současnosti je boj za rovnoprávnost i dalších sexuálních menšin velkým trendem.

„V důsledku poznatků vědy a genetické podmíněnosti sexuální orientace je již dlouhá desetiletí homose-xuální chování legální a běžné. Od roku 2006 vešel v platnost zákon o registrovaném partnerství a v současné době vzrůstá tlak na možnost uzavření sňatku mezi osobami stejného pohlaví,“ připomíná Laura Janáčková.

Přečíst článek ›

Nahravá se anketa

24.7.2019

 • Česko,
 • sex,
 • právo,
 • Laura Janáčková,
 • prostituce

Je incest zločinem? V mnoha zemích EU ne

Bukurešť – V souvislosti s nedávným případem Josefa Fritzla se v evropských médiích hojně objevovalo téma incestu.

Může se to zdát překvapivé, ale sexuální vztah mezi příbuznými není – pokud se zakládá na vzájemném souhlasu – ve všech evropských zemích trestným činem.

Například Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Portugalsko pohlavní styk s blízkým příbuzným netrestají.

Rumunsko nyní legalizaci incestu také zvažuje. V jeho případě to nesouvisí s trýznitelským případem z rakouského Amstettenu, ale se zevrubnou reformou trestního zákoníku, o kterou se rumunský parlament snaží už od roku 2007, kdy země vstoupila do Evropské unie.

„Ne všechno, co je nemorální, by mělo být nelegální,“ řekl právní expert rumunského ministerstva spravedlnosti Valerian Cioclei agentuře AP. „Tím, že z těchto lidí uděláme kriminálníky, jim příliš nepomůžeme.“

Patologický jev

Incest podle ministerstva, které k tomuto tématu vydalo nedávno prohlášení jako reakci na ostrou kritiku v médiích, nemůže být zastaven „kriminálními sankcemi, ale lékařskou a sociální pomocí, jelikož incest vychází z patologických faktorů.“

Ne všichni Rumuni však s tímto benevolentním postojem ministerstva souhlasí. Dvacetiletá Anuta Popová nevěří, že v její zemi dochází k sexuálnímu vztahu mezi příbuznými za souhlasu obou stran. Podle jejích slov je dotyčný vždy opilý a sex si na oběti vynutí.

„Já bych je kastrovala,“ dodala rezolutně Anuta Popová pro agenturu AP.

Zmatení rolí

Jenže jak pohlížet na vábení vlastní krve? Měl by stát určovat, koho smíte milovat? Loňský případ německého občana Patricka Stuebinga, který se svou vlastní sestrou zplodil čtyři děti, vyvolal vášnivé debaty nejen v Německu.

Patrick, jehož bezmeznou lásku prý sestra opětuje, byl za svůj čin již dvakrát poslán do vězení. Nejprve na dva roky, nyní na 2,5 roku.

Evropské právní normy více než morální hledisko zohledňují názory odborníků, podle nichž u dítěte zplozeného z incestního vztahu existuje padesátiprocentní riziko genetické vady. I u dvou Patrickových dětí se prokázalo postižení.

Psychologové pak přidávají ještě jiný pádný argument. Podle nich sexuální vztah mezi příbuznými způsobuje zmatky v rolích v rámci rodiny. Jinými slovy: jak vysvětlíte dítěti, že jeho otec je zároveň i jeho dědeček?

Nejednotná Evropa

Zatímco Francie upustila od trestů za sexuální vztahy mezi pokrevními příbuznými již v roce 1810, Británie trest za incest dokonce v roce 2002 rozšířila i na nevlastní sourozence.

V Německu se sexuální vztah mezi sourozenci postihuje až tříletým vězením, zatímco v Česku je toto zakázané ovoce trestáno dvěma lety za mřížemi. Český zákon zakazuje pohlavní styk nejen mezi přímými příbuznými, ale i s nevlastními rodiči a sourozenci.

Pohlavní styk strýce s neteří, tety se synovcem či bratrance se sestřenicí však tuzemský zákon netrestá. Mezi nejčastější případy incestu v Česku patří vztah mezi starším bratrem a mladší sestrou.

Příroda zločiny z vášně nesoudí. Ani incest nebo prostituci

Dnes se podíváme na zvířecí sex z trochu netradiční perspektivy – očima právníka. Fakt, že by svědomitý soudce při klasifikaci nejrůznějších milostných snah živočichů musel prolistovat trestní zákoník odshora dolů, znamená jen jedno jediné: že máme se svými souputníky z živočišné říše společného víc, než by se mohlo na první pohled zdát.

Budete mít zájem:  Přestaňte počítat každou kalorii, nemá to smysl. Experti vysvětlují důvod

Znásilnění 

Činů, které se v lidské společnosti dostávají na titulní strany novin, není v přírodě zrovna málo. Kačeři kachen divokých znásilňují nebohé kachny dokonce ve skupinách a při aktu se střídají. Někdy mohou vyčerpanou samici doslova utahat k smrti a odborníci zaznamenali případ, kdy se poslední z nich snažil ukojit své pudy na jejím bezvládném těle.

Podle platného trestního zákoníku by za to mohl dostat osmnáct let za mřížemi.

Osamocené samice však znásilňují i gangy samců lachtanů hřivnatých a k pohlavnímu aktu nutí své něžné polovičky také naši blízcí příbuzní – orangutani či někteří makakové a lemuři.

Pokusy dokázaly, že je pro samici znásilnění jednoznačně nevýhodné. Když si může partnera svobodně vybrat, vyhne se nejen riziku zranění, ale mívá i více potomků.

Sexuální nátlak 

Samičky samotářských včel pelonosek hluchavkových musejí podle některých výzkumů odrážet sexuchtivé ženichy až dvacetkrát za minutu.

Když vědci pochytali všechny samečky v okolí, zvýšila se výkonnost samiček při sběru nektaru z květů dvojnásobně. Samičky ploštic bruslařek se někdy radši bez okolků spáří s prvním nápadníkem, aby se vyhnuly dorážení ostatních.

Stejným „trestným činem“ je i skupinový sex ropuch, při kterém se několik samečků snaží uchvátit jedinou samičku.

Incest 

Styk s přímými příbuznými naše zákony postihují až třemi lety vězení kvůli možnému genetickému postižení dětí takových rodičů. Roztoči rodu Adactylidium si však s genetikou hlavu nelámou – samci oplodňují své sestry ještě v těle matky.

Úkladná vražda 

Jeden z nejtěžších zločinů oceněných dvaceti lety „natvrdo“ je běžný u mnoha tvorů. Napohled poetický zásnubní tanec štírů je ve skutečnosti způsobem, jak se samec snaží udržet z dosahu nebezpečný jedový bodec i klepeta své partnerky.

Během milostného aktu končí život mnoha samců pavouků a kudlanek. Samičky světlušek dokonce kvůli vraždě podvádějí. Každý druh totiž láká partnery jinou sekvencí světelných signálů podobných Morseově abecedě.

Některé svítící dámy však napodobují vzkazy jiných druhů a přilákané cizí samečky bez zaváhání žerou.

Omezování osobní svobody 

Sameček pavouka běžníka obecného svou hladovou vyvolenou pro jistotu připoutává k podkladu pavučinovými vlákny. Jako polehčující okolnost by mu však soud uznal, že se tím snaží předejít závažnějšímu zločinu – úkladné vraždě.

Prostituce 

U nás je trestná, jen když ohrožuje mravní výchovu dětí. Jinak si každý může dělat se svým tělem, co chce – stejně jako u živočichů. Právo první noci si proto šťavnatým a úhledně zabaleným soustem vykupují samci dravých much kroužilek či srpic.

Tučňáci kroužkoví si stavějí hnízda z kamínků na pobřeží Antarktidy. Kamínků je však málo a těžko se ze zmrzlé země dobývají.

Některé samičky proto „chodí za tvrdou měnu“ – osamocení samci jim platí kameny za možnost páření a jedna samice si tak údajně vydělala přes šedesát kamínků na stavbu hnízda.

Podvod 

Oklikou dosahují úspěchu mnozí živočichové. Někdy při tom dokonce myslí na vlastní obohacení. Někteří samečkové kroužilek nenosí samičkám zabalený úlovek, ale pouze nejedlý kamínek. Nač plýtvat chutnou potravou. Velcí samci žab lákají partnerky hlasovými výkony. V jejich okolí však mlčky posedávají menší žabáci, kteří zpěvákovi kradou nevěsty pod nosem.

Proč to všechno?

Příroda nezná morálku. Jediným platidlem evoluce je množství genů, a tedy i potomků každého jedince, kteří se objeví v následující generaci. Každý způsob, který jejich počet zvýší, má proto velkou šanci na úspěch.

Někdy mají vedlejší rozmnožovací strategie doplňkový charakter či představují možnost uplatnění pro slabší jedince, jindy však můžou i převládnout.

Samci některých druhů se podle nejnovějších studií mohou dokonce „rozhodnout“ – podle míry konkurence dokážou „vypnout“ geny pro tvorbu samčích zbraní či znaků a stát se tak malými nenápadnými podvodníky.

 • Samci ropuch obecných mohou při své hromadné snaze o spáření samici utopit – dospělé žáby se totiž musejí nadechovat vzduchu u hladiny, masa samčích těl však samičku k hladině nepustí.

Samci žab se snaží nalákat partnerku hlasitou zvukovou produkcí. Ani ti nejlepší však nemají stoprocentní šanci úspěchu – v jejich okolí se mohou tiše skrývat podvodníci (sdružený popisek pro dvě fotografie výše). 

Samec husy velké musí bedlivě hlídat své hnízdo, aby jeho družku neznásilnil některý z neukojených sousedů. Protože však sám také chodí na zálety, bude časem ohrožená i jeho partnerka.

Kachny divoké patřily dlouhou dobu mezi symboly partnerské věrnosti. Vědecká pozorování však odhalila jejich pravou tvář.

 

  

 1. Samička vodní ploštice bruslařky se někdy raději spáří s prvním samcem, který je po ruce, aby se vyhnula obtěžování ostatních (sdružený popisek pro dvě fotografie výše).

Samička srpice čeká, až si její přízeň koupí některý z nápadníků. Protože však samečci chodí pro potravu přímo do pavoučích sítí, občas se jim riskovat nechce. Mají na zadečku lapací orgán, kterým si v případě potřeby neochotnou partnerku přidrží.

Výkalnice hnojní se páří na trusu kopytníků, který slouží jejich larvám za potravu. Samečkové však mohou při soubojích o právo první noci zatlačit samičku do kravince tak moc, že se v lepkavé hmotě zadusí.

 • Zásnubní tanec štírů je způsobem, jak se sameček chrání před smrtícími spády partnerky – a také ji navádí k balíčku spermií, který během námluv odložil na podklad.

Samci mandrilů zastrašují soky barevnou tváří a také podobně zbarvenými genitáliemi, které staví na odiv, když sedí s roztaženýma nohama na vyvýšeném místě. Podobné nutkání mají patrně i muži – také oni s oblibou sedí například v tramvaji s nohama od sebe.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector