Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?

Vbočený palec (hallux valgus) je deformita přednoží, kdy se palec odchýlí od své osy a přiblíží se tak k druhému prstu nohy, v těch nejhorších případech dokonce přesahuje před jeden až dva vedlejší prsty.

Na vnitřní straně, v místě základního kloubu palce, často vzniká bolestivý otlak na kůži a dochází i k rotaci palce. Kloub tlačí ve všech botách, stoj na špičkách nepřichází v úvahu a celkově takový stav hyzdí nohu.

Což je nejčastější důvod k návštěvě lékaře, který doporučí buď léčbu konzervativní, či operační.

Palec je oběť změn

Málokdo si však uvědomuje, že tyto obtíže se netýkají jen palce nohy. „Palec je spíše následek neboli oběť změn, které probíhají uvnitř celého přednoží.

Důvodem osové odchylky palce bývá nejčastěji nevhodný tvar anebo pohyblivost první nártní kosti,“ říká doc.

Rastislav Hromádka

z kliniky Canadian Medical na Praze 5, který se u nás věnuje miniinvazivnímu zákroku, jenž umožní komplexní ošetření deformity jak vbočeného palce nohy, tak i ostatních prstů nohy najednou.

Což není obvyklé řešení. Jaké jsou rozdíly mezi metodami používanými již desítky let a tou miniinvazivní, které se Rastislav Hromádka věnuje od roku 2015? Jak vypadá noha před a po operaci?

Kolik operačních metod se k odstranění halluxů v Česku využívá?

V České republice se využívá pro chirurgickou léčbu vbočeného palce nohy několik metod s množstvím modifikací. Počet typů operací vychází zejména z rozmanitosti této vady.

Každá noha má trochu jiný tvar, palec je odchýlen někdy méně, jindy více, někdy je rotován a podobně.

Důležité je v rozhodování chirurga i to, jestli je pacient fyzicky aktivní, jestli je základní kloub palce již postižen artrotickými změnami a také věk pacienta.

Pooperační výsledek je tak ovlivněn výběrem správné metody operačního zákroku u konkrétního pacienta. Každý chirurg by měl zvládnout několik typů operačních zákroků tak, aby mohl pacientovi poskytnout náležitou léčbu. Není samozřejmě vhodné používat pro léčbu jeden typ operačního zákroku u všech pacientů.

Jaké jsou přednosti té které metody, případně nevýhody?

Jak bylo zmíněno, je důležité zvolit vhodný typ zákroku. Obecně ale platí, že pokud chirurg při zvoleném operační postupu otevře základní kloub palce, tak po operaci dochází v důsledku jizvení k omezení jeho hybnosti. Proto je vhodné zvolit – pokud je to možné – takový výkon, který do kloubu nezasahuje. Omezení hybnosti palce je právě jednou z nevýhod některých metod.

Pacienti by měli také vědět, že skupina nejúčinnějších zákroků vyžaduje protnutí kosti (osteotomii) a následné zajištění správné pozice šroubem nebo šrouby. Pouze šrouby anebo kostní dlaha dokážou udržet vzájemnou pozici kostí po operaci po dobu, než dojde k jejich zhojení. V důsledku hojení a při fyzioterapii tak nedochází k posunu mezi fragmenty osteotomie.

V minulosti se u některých zákroků používala po operaci sádrová fixace, která držela palec ve správné pozici, než došlo ke zhojení.

V současné době se již tento postup nedoporučuje, protože dochází k výrazné ztuhlosti kloubů palce, a i když má palec na konci léčby vhodnou osu, tak jeho pohyb je výrazně omezen.

Včasná rehabilitace po operaci je pro výsledek téměř stejně důležitá jako výkon samotný.

Operace, která se v České republice hojně používá, je tzv. osekání kloubu. Jedná se často o resekční artroplastiku základního kloubu palce, kdy operatér v podstatě odstraní kloubní plochy kloubu (operace podle Kellera, viz. obr níže).

Palec se tak stane z dlouhodobého pohledu nefunkčním a neschopný plné zátěže. Navíc tento zákrok znemožňuje provedení jiného záchovného zákroku, pokud původní operace nevede k uspokojivému výsledku.

Zmíněný výkon je tak vhodný pouze pro starší pacienty s malými pohybovými nároky.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?Autor: Archiv doc. Rastislava Hromádky

Operace dle Kellera, odstranění kloubní plochy základního článku palce. Zákrok je vhodný pro starší pacienty s nízkými pohybovými nároky.

Má pacient obvykle na výběr? Je mu doporučováno z několika typů operačních metod? Nebo se běžně v nemocnicích provádí jen jeden až dva druhy zákroků?

Pacient by měl být zejména poučen o možnostech léčby. Lékař, který pacienta vyšetří, navrhne odpovídající léčbu, která vychází z jeho zkušeností a možností pracoviště.

V současné době není jednoznačně určeno, které typy operací jsou vhodné pro ten či onen případ. Pro určitého pacienta můžou být tak vhodné i dva anebo až tři typy zákroků.

Lékař pak navrhuje ten, se kterým má nejlepší zkušenosti. Náležitě poučený pacient si pak může vybrat.

Bohužel v České republice jsou zákroky pro vbočený palec dlouhodobě podceňované a zdravotní pojišťovny při svých úhradách nezohledňují vývoj z posledních dvaceti pěti let, což je trpce úsměvné. Lékaři pak volí starší typy zákroků, které jsou mnohdy levnější a nemusí být nejvhodnější pro pacienty.

V čem je metoda, kterou jste v Česku zavedl, revoluční? Čím se výrazně liší od často využívané metody Austin?

Nejedná se o revoluční techniku, ale využití všech moderních postupů v chirurgii nohy. Moderní operační techniky se snaží co nejméně poškodit tkáně, které se poškodí otevřeným chirurgickým přístupem. Tyto techniky umožňují provést protnutí kosti a následné správné zajištění šrouby bez výrazného zásahu do měkkých tkání.

Miniinvazivní metody využívají jen malé kožní vstupy a správné postavení palce nohy se kontroluje v průběhu operace na operačním sále pod rentgenovým přístrojem.

K protětí kosti se nepoužívají kostní vibrační pily, které vyžadují otevřený přístup, ale rotační frézy, kterým stačí pouze 7 mm kožní vstup.

Nejde tedy pouze o velikost kožní jizvy, ale o minimalizování poškození další struktur, které se nacházejí v podkoží a na kosti. Kostní hojení je tak méně ovlivněno poškozením cév okostice.

Austinova operace, která vznikla v 70. letech minulého století, neumožňuje výrazný vzájemný posun fragmentů po protnutí kosti. Metoda je tak vhodná pro mírné deformity typu hallux valgus.

Navíc zasahuje do dutiny základního kloubu palce a tím vede k pooperačnímu omezení pohybu. V původní technice se nepoužívaly k zajištění pozice fragmentů šrouby, ale jejich vzájemné vklínění (viz obr. níže vlevo).

Tato technika, i když zlepší osu palce, vede k omezení jeho hybnosti.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?Autor: Archiv doc. Rastislava Hromádky

Vlevo operace dle Austina, kdy se k fixaci vzájemné pozice palce používá vklínění; vpravo modernější metoda L chevron fixovaná jedním šroubem.

Miniinvazivní metoda (MICA), kterou jsme začali používat, protíná kost z malého kožního vstupu mimo kloubní dutinu základního kloubu palce. K následnému zajištění pozice kostí slouží dva dlouhé titanové šrouby (viz prostřední obr. níže), které jsou zaváděny pod rentgenovou kontrolou.

Metoda umožňuje výrazný posun hlavice první nártní kosti, a tak je vhodná pro střední až těžké deformity hallux valgus. Fréza, kterou používáme v případě ovlivnění pozice palce, se využívá také k ošetření ostatních prstů nohou a v průběhu jedné operace lze tak ošetřit miniinvazivně další prsty nohy.

Velmi často pacienti s vbočením palce udávají bolesti prstů a nártu než samotného palce nohy.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?Autor: Archiv doc. Rastislava Hromádky

Miniinvazivní chevron Akin operace (MICA); operace protíná rotační frézou první nártní kost, po posunu v místě protnutí se fixuje nová pozice dvěma titanovými šrouby a následně se upravuje osa palce protnutím základního článku palce

Jak dlouho a jak často provádíte miniinvazivní zákroky k odstranění halluxů?

Miniinvazivní operace pro deformitu palce nohy jsem začal používat v České republice v roce 2015 a v Canadian Medical je používáme přibližně jeden rok. Canadian Medical má veškeré chirurgické vybavení pro tento typ zákroků. Moderní rentgenový přístroj (mini C-rameno) na operačním umožňuje přesné zacílení šroubů a minimalizuje rentgenovou zátěž jak pro pacienta, tak i operatéra.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?Autor: Archiv doc. Rastislava Hromádky

Pacientka (43 let) po operaci střední deformity hallux valgus, léčena miniinvazivní technikou operace MICA. Fotografie 6 týdnů po operaci zobrazuje míru otoku a umístění jizev.

Na kolik peněz takový zákrok vyjde, když si ho pacient musí platit sám?

Cena za chirurgický zákrok v Canadian Medical se odvíjí od použití speciálního zdravotnického materiálu (šrouby, dlahy atd). Úhrada za operační zákrok a jednolůžkový pokoj je 12 000 Kč. Speciální zdravotnický materiál pak stojí od 5000 Kč do 18 000 Kč. Celková úhrada je od 18 000 Kč do 30 000 Kč. Provádíme všechny typy zákroků v oblasti nohy.

České zdravotní pojišťovny hradí zákroky pro hallux valgus podle metod používaných v 90. letech minulého století. V průběhů posledních dvaceti pěti let se techniky operačních přístupů výrazně změnily.

Lze konstatovat, že i kdyby operatér použil techniku, která se používala posledních dvacet let, tak finanční úhrada od pojišťoven nepokrývá nároky na léčbu.

Lékařům zbývá pouze „dotovat“ tyto výkony z dalších operací, které provádějí v konkrétním zdravotním zařízení, nebo explicitně řečeno provádět zákroky z minulého století.

Jak dlouho trvá rekonvalescence? Je třeba i po tomto zákroku používat korektory?

K dostatečnému zhojení kostí po jejich protětí dochází mezi šestým až osmým pooperačním týdnem. Čím pevnější je fixace protnuté kosti, tím rychleji pacient může postupovat v rehabilitaci. Již od třetího pooperačního týdne tak lze cvičit s palcem operované nohy. Pokud je použita pevná fixace (šrouby anebo dlaha), lze nohu postupně zatěžovat chůzí od čtvrtého pooperačního týdne.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?Autor: Archiv doc. Rastislava Hromádky

Pacientka (52 let) s těžkou deformitou hallux valgus, léčena miniinvazivní technikou operace MICA; vlevo před a vpravo po operaci

Korektory anebo náplasťová fixace se používají v pooperačním období po dobu šest až osm týdnů k zajištění správné pozice palce nohy. Je to pouze metoda podpůrná, správnou pozici palce zajišťuje operace.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Specialista na ortopedii, podiatrii a chirurgii nohy, působí na Ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol a klinice Canadian Medical. V r.

2015 zavedl jako první v ČR rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy.

Je spoluautorem první české protézy metatarsofalangového skloubení palce nohy, používá se v léčbě onemocnění hallux rigidus.

Hallux valgus – šikmý (vbočený) palec na noze – konzervativní léčba nebo chirurgický zákrok?

Na vzniku vbočeného palce se podle Jaroslava Fešara podílí mnoho různých faktorů. Problém se objevuje častěji u žen a velký podíl na něm mají vlastnosti vaziva a svalů ovlivněné dědičnými vlivy. Souvislosti je možné hledat také v atypickém tvaru nebo vlastnostech nártních kostí. Svůj podíl má ale také nošení nevhodných, tedy úzkých a extrémně špičatých bot nebo nadměrná tělesná hmotnost. „Výskyt vbočeného palce u předků je ale při stanovení diagnózy jen orientační záležitostí a nelze se o něj striktně opírat. V případě potíží je každopádně potřeba konkrétní problémy konzultovat s odborníkem. Je navíc dobře známo, že potíže pohybového aparátu se velmi často řetězí,“ říká podolog s dlouholetými zkušenostmi. V praxi to znamená, že potíže v oblasti nohy a nerovnoměrné zatěžování prstů na noze či celého chodidla může časem způsobit problémy s kolenem. Následně se obtíže promítnou do oblasti pánve, páteře a doputují až ke krční páteři, kterou budou sužovat bolesti.

Budete mít zájem:  Jsou naše děti přetěžovány?

Do ordinace podologa, ortopeda, revmatologa nebo fyzioterapeuta dovede osoby s vbočeným palcem většinou bolest, otlaky na palci, potíže s chůzí nebo „jen“ neestetičnost deformovaného palce a problémy s výběrem obuvi. Léčba vbočeného palce probíhá buď konzervativně, tedy bez invazivních zákroků, nebo chirurgicky.

„Operace, které mohou být součástí rekonstrukce celého přednoží, bych doporučoval až jako poslední možnost,“ podotýká Jaroslav Fešar. Problémům je možné do určité míry předcházet například cílenými cviky, nošením vhodných bot nebo zvýšením aktivity nohou relaxačním chozením naboso.

„Pokud už pozorujeme v postavení první nártní kosti a palce změny, je vhodným řešením odtahování palce korekčními pomůckami. Ty mohou zabránit dalšímu vbočování. Následovat může odtahování pomocí aktivních pomůcek, mezi které patří vše, co cíleně bez naší vůle méně či více odtahuje palec od vedlejšího prstce,“ popisuje možnosti ředitel Centra péče o nohy a tělo.

„Mnoho našich klientů zkouší odtahovací ponožky nebo různé elastické odtahovače. V každém případě ale doporučuji konzultovat potíže s odborníkem, který včas odhalí změny, které již nelze řešit konzervativní cestou.“

Pokud při vbočeném palci dojde na operační řešení, existuje několik typů operací, při kterých dochází ke změně tvaru kosti. Chirurg při nich protíná například první nártní kost a její správnou pozici zajistí pomocí šroubů. Výsledkem je pak nový tvar či délka kosti, díky čemuž se upraví postavení palce na noze.

Moderní materiály a co nejméně invazivní postupy, při kterých se „neotvírá“ celá noha, ale operuje se jen přes několik malých vstupů pod kontrolou rentgenu, umožňují, aby byl výsledek operace co nejpřesnější, nejpředvídatelnější a aby se problémy s vbočeným palcem v budoucnu neopakovaly.

Délka rekonvalescence pak závisí na typu operace, rozsahu celého zákroku i průběhu hojení. Je ale potřeba počítat s omezením v řádu týdnů, během kterých není možné „normálně“ chodit, je nutné používat berle a odlehčovat operovanou nohu.

Důležitá je také pečlivá a správně prováděná rehabilitace a celoživotní dodržování zásad zdravého obouvání.

Text: Petra Dulíková, foto: Shutterstock a archiv redakce

Vzhledem k tomu, že se na vzniku vbočeného palce podílí celá řada faktorů, není to z hlediska prevence vůbec jednoduché. Existuje však několik jednoduchých zásad, jak rizika vzniku nevzhledného a později i bolestivého problému minimalizovat.

V první řadě je třeba vždy ve svém botníku provést důkladnou revizi bot a nenosit takové, které nohu utlačují z hlediska šířky i délky. Jedná se především o vyšší podpatky a úzké špičky. Nejlepší je takové boty vůbec nekupovat.

Dalším významným faktorem v prevenci vzniku vbočeného palce jsou vhodná cvičení zaměřená na nohy. Cviky je ovšem potřeba provádět správně a pečlivě. O nácvik můžete požádat fyzioterapeuta nebo odborníka v podologii, který problematice dobře rozumí.

Cvičení však vyžaduje disciplínu a důslednost. Lidé by navíc neměli zapomínat na to, že velkou roli ve vzniku vbočeného palce hrají predispoziční faktory.

Bc. Jaroslav Fešar, prezident České podologické společnosti a ředitel Centra péče o nohy a tělo Odtahování palce V pozici vsedě svírají kolena a kyčle pravý úhel, chodidlo je položené na podložce. Pohybujte palcem do strany. V případě potřeby můžete pohybu palce napomoci rukou nebo druhou nohou. Palec potom zkuste zatlačit po podložky a přestaňte ho přidržovat rukou, pokud jste si museli při jeho odtažení pomoci. Cvik několikrát opakujte a snažte se postupně docílit odtažení palce bez pomoci rukou nebo druhou nohou.

  • Vějíř
  • Odraz při chůzi
  • RADA NAVÍC:
  • Další informace najdete v říjnovém vydání měsíčníku Zdraví.

Ve stejné výchozí pozici se pokuste roztáhnout prsty na nohou do stran, tzv. do vějíře.Jednou z hlavních funkcí palce je odraz. Při chůzi se soustřeďte na jeho aktivní odraz a zapojujte ho do pohybu chodidla při každém kroku. Postupným nácvikem se z odrazu, na který se musíte soustředit, stane automatická činnost. Trénovat můžete naboso i v pohodlných botách. Obecně platí, že chodidlo je potřeba uvolnit, protáhnout a při cvičení nezapomínat na žádnou část nohy. Cviky by proto měly být cílené na klenbu, plosky, prsty i samotný palec.

Hallux valgus

Vbočený palec (hallux valgus) je získanou deformitou nohy. Jedná se o komplexní postižení přednoží s poruchou postavení palce. V České republice o operaci vbočených palců kolují různé pověry a mýty. Některé z nich se nezakládají na pravdě a řada z nich vychází ze způsobů operačních řešení v minulosti. V současné době se v léčbě používají moderní přístupy, které zkracují délku hospitalizace a rekonvalescence. Tyto metody výrazně změnily možnost revalgisace, tj. znovu vytvoření vbočeného palce nohy. V důsledku obav pacienti často operační zákroky odkládají a k lékaři přichází až když je stav výrazně pokročilý. V pokročilých stádiích je někdy již záchrana kloubu nemožná.Nesprávné postavení palce přetěžuje ostatní části nohy. Na podkladě vbočeného palce mohou vznikat různé typy bolesti přednoží, které se nachází v oblasti základního článku palce nohy anebo v místě prstů nohy.

V rámci konzervativní terapie je doporučováno užívání meziprstních korektorů a ortopedických vložek do bot. Fyzioterapie je nejdůležitěji složkou konzervativní terapie.

Zlepšuje postavení nohy (držení klenby nožní), zlepšuje sílu svalů nohy ve stoji a při chůzi, upravuje stereotyp chůze a zapojení palce ve fázi odrazu.

Užívání různých typů náplasťových fixací (taping) přednoží slouží ke zpevnění palce a jeho udržování v lepším postavení při chůzi.

Výrazná zátěž přednoží i při běžných činnostech způsobuje, že konservativní postupy nejsou často účinné v léčbě projevů deformity hallux valgus. V případech dlouhodobých bolestí, které přetrvávají i přes využití prostředků konzervativní terapie, je na místě zvolit operační řešení.

Operaci lze provádět v celkové anestezii, nebo pouze v místním znecitlivění. Doba pooperační rekonvalescence je závislá na typu použité operace a individuálním průběhu hojení.

Po operaci je nutno počítat se zhruba 3-6 týdnů trvající nemožností plné zátěže operované končetiny a nutností chůze o berlích s omezeným nášlapem na operovanou končetinu.

Operace

Operace slouží k odstranění deformity a proto je potřeba téměř vždy provést osteotomii (protnutí kosti). Nejčastěji se protíná první nártní kost v přednoží a její správná pozice se zajišťuje vždy šrouby anebo skobkami.

Tyto operace lze provádět otevřený přístupem anebo také modernějším zavřeným přístupem pod kontrolou rentgenového přístroje.

Právě tyto nové postupy zkracují délku rekonvalescence po operaci a zkracují čas nutný k návratu k plnohodnotnému životu.

Mezi operace, které jsou prováděné na naší klinice patří operace: Austin, Akin, L chevron (ReveL), SCARF, Lapidus. Tyto typy operací mají i své modifikace a často se kombinují. Naše pracoviště se rovněž specializuje na korekci těžkých deformit po předchozích operacích a destrukcí u systémových onemocnění (revmatoidní artritida, psoriatická artritida).

Poradna | Rehabilitační nemocnice Beroun

Dana15. 8. 2020

Dobrý den, před pár dny mě začala velmi bolet pata, v podstatě při každém kroku bodavá bolest. Chci se objednat na ortopedii, prosím, musím mít doporučení?

Dobrý den, pravděpodobně máte patní ostruhu, jsou různé metodiky pro vyšetření, někteří ortopedi vyžadují doporučení praktika, jiní ne, doporučuji volat přímo v místě bydliště na ortopedii a zeptat se. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Monika Tersova27. 7. 2020

Dobry vecer pane doktore. Mam prosbu je možné se k vam dostat na vysetreni ? Nemuzu se vubec postavit na patu,podotýkám,ze nejsem po úraze.objednaci termín na ortopedii byl az 29.9. bohuzel nemuzu vubec doslapnout a nevim co s tim. Byla jsem minuly tyden na prijmu dostala jsem injekci ale pata boli dál a nemuzu na to slapat.Dekuji Tersova M.

Dobrý den, čekací doby v naší ambulanci jsou dlouhé i 3 měsíce, doporučuji vyšetšení v místě vašeho bydliště.S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Blanka Šmolikova2. 7. 2020

Dobrý den,jsm 4 měsice po TEP kolene ,ohyb mám dobrý ,ale při chůzi mi koleno ,nebo něco vzadu přeskakuje ,a v koleni mám křupáni .je ti normální?Děkuji za odpověď

Dobrý den, to přeskakování může být pohyb čéšky po implantátu, časem by se to mohlo upravit, v zadní porci kolene to může být reziduum po Bakerove cystě, mělo by se časem vstřebat. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Katka26. 6. 2020

Dobrý den, jaká je, prosím, průměrná délka léčby při diagnóze Tietzův syndrom? Děkuji

Průměrná délka terapie Tietzova syndromu se nedá jednoznačně určit, není moc terapeutických možností a léčba je konservativní. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Hana24. 6. 2020

Kdy nelze provést osteotomii?

Otázce nerozumím, ale obecně osteotomii nelze provést bud z důvodu toho ze je kontraindikována /z jakéhokoliv důvodu/ ,anebo technicky nemožná. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Jan Ševčík23. 6. 2020

Dobrý den spadl jsem a mám brutálně oteklé koleno asi mi trošku vyskočilo a pak skočilo zpět. Před deseti dny jsem byl v nemocnici na RTG a traumatologii doktor řekl že meniskus je v pořádku a že mám jen natažené měkké tkáně a mám držet klidový režim. Klidový režim držím už 10 dní a koleno je pořád brutálně nateklé a špatně se ohýbá musím chodit s ortézou a bolí to. Otázka zní jestli je to…

,Dobrý den, může se jednat o vážnější poranění kolene, leze předního zkříženého vazu, nutno doplnit magnetickou rezonanci. S pozdravem MUDr. M.Pastucha

Jana20. 6. 2020

Dobrý den, už cca 2 roky mě bolí ramena, hlavně když dávám ruce nahoru… Po chvilce nemůžu dát ruku dolů, jak to bolí.

Asi před rokem se levé rameno tak zhoršilo, že jsem s rukou už vůbec nehnula a skončila jsem na obstřiku. Ten pomohl….. Nyní asi měsíc se mi zhoršilo pro změnu pravé rameno….

Mám v něm pálivou bolest, v noci vůbec nemůžu bolestí spát…. Opět jsem navštívila lékaře,dostala…

Dobrý den, je nutno opakovat klinické vyšetřeni a doplnit magnetickou rezonanci. S pozdravem MUDr. M Pastucha

Hanka17. 6. 2020

dobrý den , nevím zda dostanu odpověď, mám mami které je 93let,ale poměrně čilá. Má problém s kyčlí , že ji to nenechá ani spát. Bylo by nějaké řešení , aby se bolest zmírnila , operaci už ne. moc děkuji

Dobrý den, lze do kyčle aplikovat kortikoid a mesocain, mělo by to bolesti zmírnit. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Maria17. 6. 2020

Budete mít zájem:  Je fluorid v zubní pastě škodlivý?

Som 2 roky po TEP kolena.Stale mam bolesti.Nevladzem nohu zohnut,podbehnut.Da sa scintigrafiou zistit,ci su poskodene slachy,alebo nieco natrhnute v kolene? Spadla som na operovane koleno.Vdaka za odpoved

Dobrý den, pokial mate 2 roky po operacii problémy je lepsie urobit u svojho ortopeda vysetrenie vylucujuce infekt kolena, takze asi punkcia kolena, laboratorne testy, urazove zmeny by mali byt viditelne aj na Rtg. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Leoš17. 6. 2020

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Jsem po plastice Lca 4 měsíce a koleno stále nejde zcela propnout, chybí cca 5°i přes každodenní intenzivní cvičení extenze.

Při půlhodinovém intenzivním cvicen lze pasivně dosáhnou plne extenze ale po chvíli zase ne. Po delším sezení nebo po ránu je to vždy hrozně zatuhlé a nejde – vždy přes silné prokrupnuti.

Krupnuti nebo přeskočeni doprovazi téměř každé…

Dobry den, po plastice vazu může byt step vice natonizovan a není lehké na začátku dosáhnout plnou extenzi,MRI je bez většího přínosu, nadále provádejte rehabilitace a kontaktujte svého operatéra. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Michaela14. 6. 2020

Dobrý den, asi před měsíce mi, při vstávání z gauče, píchlo v koleni. V tu chvíli jsem se nemohla na nohu ani postavit. Na pohotovosti udělali RTG, bez nálezu, a koleno obstříkli.

Potíže přetrvávaly, a tak jsem navštívila ortopeda, ten provedl sono a domnívá se, že jde o prasklý meniskus. Poslal mě ještě na MR, a dodal, že chodit normálně můžu, i když nohu nepropnu.

Po pár dnech mi v koleně…

Dobrý den, se zablokovaným meniskem, podle popisu se o to jedna můžete na centrální příjem vaší domovské nemocnice. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Martina14. 6. 2020

Dobrý večer, potřebovala bych poradit. Už čtyři měsíce mě bolí pravé zápěstí, na ortopedii docházím byl mi proveden rtg i mr s tímto výsledkem ‚ kolekce tekutiny cca 4×8×8mm palmárně od prox.

lunata a kolekce tekutiny cca 8×7×5mm dorzálně od skloubení os trapezoideum a capitatum. Bohužel jiný popis jsem nedostala.

Chápu to dobře že mam dva gangliomy a je to vůbec možné nepřijde mi že bych tak moc…

Dobrý den, gangliom pokud vadí, lze odoperovat, ale v dané lokalitě má velké procento recidiv.S pozdravem MUDr. M. Pastucha

pavla13. 6. 2020

dobrý den, syn používá z důvodu ploché nohy na míru vyrobené ortopedické vložky. nosí neustále. nyní při delší tůře si ztěžuje na bolest na klenbě. při vyzutí jsme zjistili začínající otlak. čím prosím způsobeno. vložky nové nejsou, normálně je nosí. děkuji Pavla

Dobry den, pokud vložky nosil bez potíží, tak je to možná způsobeno vyšší zátěží nebo výmenou bot. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Kristyna Dufkova12. 6. 2020

Dobrý den, před cca rokem jsem si ukopla prstenicek na prave noze. V posledních měsících se mi na kloubu udělala bolestivá nepohybliva boule, která také deformuje nehet.

Po návštěvě ortopeda a rtg jsem se dozvěděla, že byl prst zlomený, ale doktor řekl, že by s tím nic nedelal. Na dotaz, co s bolesti při nošení zavřených bot, mi poradil koupit pohodlnější boty.

Prosim o radu, zda se s tím dá něco…

Dobrý den, zlomeniny prstů na noze se skutečně neoperují, zhojí se dobře samy, rady vašeho ortopeda jsou správné. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Marie Stejskalová12. 6. 2020

Dobrý den,p.doktore mam po artroskopii již obě kolena.L.15 let a P.1,9.L. ok a P.odebr. čast menisk stále boli vnistřní strana měkká čast vazy.Pichali mi kys. Huaj.a nepom.

, 10x colagen a taky nic moc.,koleno se blokne a nejde ohnout a musim s nim vselijak hybat,nez tam neco lupne a zase se ohne.Při stoupani na prochazce mi bolestivě píchá.

Ale i při delsi chůzi,stání,když koleno vleže překlo…

Dobrý den, patrně máte již vyšší stupeň artrosy a řešením by byla operace výměna koleníiho kloubu. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Jana Meišnerová10. 6. 2020

Dobrý den, jsem 3 týdny po TEP kolena. Prozatím na rotopedu procvičuji jen půl obloučky. Kdy mohu prosím na rotopedu začít s klasickým šlapáním bez zátěže?Děkuji za laskavou odpověďS pozdravem Jana Meišnerová

Dobrý den, určitě už můžete na rotopedu jezdit s minimální zátěží. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Eva10. 6. 2020

Dobrý den, mám progres potizi obou kolenních kloubů při gonaartroze. Chtěla bych se zeptat, zda aplikujete speciální kloubní náhradu dle anatomie-tzv. koleno na míru. A dále pak, zda u Vas existuje alternativa Tep obou kolen najednou.Děkuji

Dobrý den, implantáty na míru, jsou v zásadě stejné implantáty jak používají normálně, na míru je jenom šablona co se používá na resekci kosti.

Tato technika zdánlivě pomáhá dosáhnout lepších výsledků, ale v realitě to tak není. Obě techniky standarní a šablony na míru jsou výsledky srovnatelné a implantát použít u obou technik je stejný.

Operace obou kolen najednou je pro pacienta zatěžující,…

Nováková9. 6. 2020

Dobrý den, po pádu na betonovou podlahu na koleno se objevila modrina a boule, koleno je normálně hybne, lehce oteklé, chůze nevadí, doslap také ne, ale při pohybu cítím tlak nebo tah a po lupnuti úlevu. Je možné horší poškození, než jen lokální otok, mohu nohu normálně zatěžovat a cvičit, chodit na výlety, nebo si mohu uškodit? Dekuji.

Dobrý den, zdá se ze koleno je jenom naražené zatěžujte ho, pokud budou potíže, kontrola v místě bydliště ortopedem. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Eva7. 6. 2020

Dobrý den,Sestra – stav před 3 měsíci u Vás na oddělení v Hořovicích – pravé koleno po implantaci TEP genus l. dx – s komponenty s prodlouženými dříky. Zvládá chůzi FH, tuhý nebolestivý otok ve stehně i lýtku, s čímž se zatím musí asi smířit. Před operací koleno pravé – gonatroza IV.st. s výrazným asymetrickým snížením kl. laterálně, se subluxací a výraznou valgozitou, deformace kondylů a…

Dobrý den, pokud jsme museli použít stabilizovaný implantát s dříky, defigurace musela být velká, každopádně doporučuji nadále používat ortopedické vložky ,určitě celý pár. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Jarka5. 6. 2020

Dobrý den pane doktore, chtěla jsem Vás požádat o radu. Jsem pres mesim po operaci kolene. Osetrili mi chrupavky, a upravili polohu pateli.

Byla pry na spatnem miste, tak trochu pootocili kost a prisroubovali. Sest tydnu jsem nesměla koleno ohybat a zatezovat operovanou nohu. 24hod denně jsem mela na noze ortezu.

Teď mohu zacit nohu rozhybavat. Ale nohu mam strašně oslabenou a v kolene to opravdu…

,Dobrý den, 4 hlavý sval stehenní velmi rychle při inaktivitě ztrácí sílu, takže návrat na původní parametry bude dlouhý, každopádně rehabilitace co nejdříve je nutná, vhodné je nyní plavání a jízda na rotopedu, prvním cílem je původní rozsah pohybu, druhým cílem svalová síla, může to trvat 1 rok. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Hanka Šestáková4. 6. 2020

dobrý den, mám mami které je 93let a nyní má velký problém s kyčlí, že ji to nenechá ani spát, operaci v tom věku už ne. Je možné jiné řešení aspoň zmírnit tu bolest. děkuji

Dobrý den, v případě neoperabilního stavu, lze bolesti mírnit aplikaci kortikoidů přímo do kyčelního kloubu. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Ivana Gajdošova3. 6. 2020

Dobrý den,prosím Vás chtěla jsem se zeptat, jak dlouhá je u vás čekací doba na výměnu kolenniho kloubu. Mam artrozu III stupně a v Olomouci mi řekli, že se u nich ceka 2 roky. Mam uz dost velké bolesti. Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, u nás je možné se domluvit na vyšetřeni na čísle 14500, čekací doba na našem pracovišti na operaci je 6-12M v závislosti od operatéra. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Dagmar Pokorná2. 6. 2020

Dne 26.3.2020 jsem byla u Vás na vyšetření u pana doktor Čapka. Jsem objed.na TEP L kyčle na 7/12 2020. Můj stav se ale tak zhoršil, že mám veliké bolest při každém pohybu, v noci nespím, prášky nezabírají je mi špatně od žaludku. Chtěla jsem vás požádat zda by nebyla možnost urychlení operace.Děkuji vámPokorná Dagmar, 525129074Most

Dobrý den, nebylo, já osobně objednávám až na květen 2021, kolegové vám dávají své nejrychlejší termíny, obraťte se tedy na jiné zařízení.S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Vávrová Anna2. 6. 2020

Dobrý den, pokud bych chtěla jít na operaci kyčle někdy v dubnu-květnu příštího roku, kdy se mám objednat na předbězné-předoperační vyšetření. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, u nás je možne se domluvit na vyšetření na čísle 14500, čekací doba na našem pracovišti na operaci je 6-12M v závislosti od operatéra. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Petra2. 6. 2020

Dobry den, pred mesice mi prasklo v koleni, ihned oteklo, nastala chvilkova nevolnost a tzv bublina kolem sebe a nepohyblivost kolene.

Ortoped udelal RTG-v poradku, dal mi ortezu a berle, po mesici orteza sundana, otok zmizel, ale nohu stale neohnu, nenatahnu, nevidim zadne zlepseni.

Muj ortoped me odmita poslat na magnetickou resonanci, pry je to drahe vysetreni. Diagnostika: mohl by to byt…

Dobrý den, v případě diagnostických potíží je MRI přínosná, pokud vám ji váš ortoped nechce napsat, změnte ortopeda. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Michaela1. 6. 2020

Dobrý den v roce 2012 mi byla uděláná na pravém koleni mozaiková plastika chrupavky. Celých 8let fungovalo koleno bez problémů až do minulého čtvrka. Při chůzi do schodů mě v něm opět začlo popichovat. Je možné že to bude ten stejný problém? Jaká je životnost té plastiky? Děkuji

Dobrý den, časový horizont mozaikové platiky není znám, závisí od místa defektu, rozsahu, navštivte učitě ortopedickou ambulanci, bude nutné ASK nebo MRI. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

Marie1. 6. 2020

1) Prosím, jak dlouho se čeká na TEP kyčelního kloubu?2) Je po operaci naprosto nutná fixace nohy gumovou punčochou, nebo bandáží? Trpím totiž neuropatií a nesnesu na nohou nic těsnícího.

Budete mít zájem:  Léčba Deprese Bez Léků?

Dobrý den, čekací doba je 3-12 měsíců /viz předchozí dotazy s vysvětlením/, bandáž je doporučena , pokud ji mít nemůžete nemusíte, jenom riziko trombozy bude vyšší. S pozdravem MUDr. M. Pastucha

František Vitha1. 6. 2020

Dobrý den, pane primáři. Jsem váš letitý pacient, ještě z vaší pražské ordinace. Mám cca 10 let potíže s levým kyčlem, vloni jsem byl na vyšetření u MUDr.

Děrčalíka a dostal jsem termín na TEP na začátek srpna. Mám ale dva problémy – jednak mám z operace hrozný strach. Vím, že to není racionální, ale těžko se s tím bojuje.

Druhý problém je to, že jsem si vyjel s kamarády na obtížnější cyklovýlet…

Prevence a léčba vbočeného palce

Hallux valgus (vbočený palec) je deformita nohy, se kterou se mohou pacienti obrátit na naše odborníky v Canadian Medical v rámci jednodenní chirurgie. Problematiku přibližuje ortoped doc. Rastislav Hromádka

Vbočený palec (hallux valgus) je deformita přednoží, kdy se palec odchýlí od své osy a přiblíží se tak k druhému prstu nohy. Vnímání správné pozice palce je u lidí odlišné, nicméně přesněji lze definovat tuto vadu odchýlením se palce od osy nohy o více než 15 stupňů. Na vnitřní straně, v místě základního kloubu palce, často vzniká bolestivý otlak na kůži a dochází i k rotaci palce.

Co přesně se stane s kostí při této deformaci?

Důležité je si uvědomit, že se obtíže netýkají pouze palce nohy. Palec je spíše následek neboli oběť změn, které probíhají uvnitř celého přednoží. Důvodem osové odchylky palce bývá nejčastěji nevhodný tvar anebo pohyblivost první nártní kosti.

Proto většina operací pro vbočený palec je zacílená právě na první nártní kost, na úpravu jejího tvaru anebo pozice.

V důsledku nesprávné zátěže palce nohy a kloubních ploch, dochází k postižení chrupavek kloubů a na okrajích kloubních ploch vznikají bolestivé kostní výrůstky.

Je vbočení palce bolestivé?

Bolesti se v případě vbočeného palce můžou nacházet v různých místech přednoží a jejich výskyt závisí také na stádiu rozvoje vady. Typicky bolí pacienta základní kloub palce a otlak na kůži na vnitřní straně nohy v botě. Noha může zpočátku bolet jen při rozvoji deformity a poté dlouhé roky být nebolestivá.

To vede někdy k falešnému pocitu, že se jedná o trvalý stav, nicméně nesprávná zátěž kloubů nohy vede k dalšímu poškození tkání. Proto pacienti s vbočeným palcem přicházejí po 50. roku věku opět k vyšetření již s projevy artrózy na kloubech nohy.

V těchto pokročilých stádiích již většinou není možné provést některé operační zákroky.

Jde pouze o estetický problém, nebo může způsobit vážnější komplikace?

Vbočení palce mění způsob používání základního kloubu palce nohy. Chrupavka kloubu je zatěžována nerovnoměrně a dochází k jejímu poškození. Nejedná se tedy pouze o estetický problém, ale deformitu, která může vést ke zničení kloubu. Nutno je také zdůraznit, že v postižení hrají roli také způsob zátěže (sportovní aktivity), způsob obouvání a hmotnost pacienta.

Jaké jsou možnosti léčby?

Léčbu deformity lze rozdělit na neoperativní (konzervativní) léčbu a operační léčbu. V průběhu konzervativní léčby se používají techniky fyzioterapie, které jsou zaměřeny nejenom na oblast palce, ale celé dolní končetiny.

Používají se manipulace kloubů, techniky měkkých tkání, cvičení za účelem změny používání svalů dolní končetiny a podobně. Pacienti můžou uplatnit náplasťovou fixaci palce a přednoží anebo vložky do bot. Nicméně dle studií konzervativní léčba vede pouze k zmírnění bolestí, ale samotnou podstatu vady a deformitu neodstraní.

Pokud pacienti nepociťují zmírnění obtíží anebo jim nevyhovuje pozice palce, je namístě zvolit a naplánovat operaci.

Operace se zaměřují nejenom na změnu pozice palce, ale také na úpravu zátěže vnitřní strany nohy. Pacient po operaci by měl být schopen lépe využívat vnitřní stranu nohy při chůzi. Existuje množství typů operací, které vedou k dobrým výsledkům.

Nicméně v současné době platí, že by se měly používat zákroky, které mění tvar kosti osteotomií (protětím kosti) a správná pozice se pak zajišťuje šrouby.

Při použití pevné fixace šrouby anebo dlahou pacient pociťuje méně bolestí, protože mezi úlomky kostí nedochází k pohybu a výsledek operace je předvídatelnější.

Jaké jsou příčiny vbočení palce?

Příčiny vzniku hallux valgus jsou tzv. vnitřní, které se nacházejí uvnitř nohy a zevní, to jsou ty, které působí na nohu ze zevní strany. Vnitřní příčiny jsou nejčastěji vrozené.

Na vzniku vady se podílí nesprávný poměr délek nártních kostí, nevhodný sklon kloubních ploch a snížená pevnost vazů a svalů, které udržují kostru ve správné pozici. Bohužel k vnitřním příčinám patří i onemocnění, jež vedou ke změnám na měkkých tkáních a kostech.

Příkladem může být revmatoidní artritida nebo degenerativní onemocnění nervové tkáně. Mezi zevní příčiny, které přispívají ke vzniku rozvoje vady, patří zejména nevhodné obouvání a tělesná hmotnost.

Jakou obuv bychom měli nosit, abychom se deformaci vyhnuli?

Obouvání dle poznatků vede k vyššímu výskytu deformity v populaci. Nevhodné jsou zejména boty s úzkou špičkou nebo špičkou, která je umístěná uprostřed předního okraje boty a boty na vysokém podpatku. Úzké boty s nevhodně umístěnou špičkou nejsou v posledních letech typické jenom pro ženy, ale můžeme je vidět i u mužů.

Je potřeba zmínit, že pokud naše nohy mají vrozené dispozice ke vzniku deformity, tak i mírný tlak na palec může vést k vytvoření vady. Naopak, pokud nohy nejsou náchylné ke vzniku vady, tak i boty s úzkou špičkou na podpatku nevedou k postižení.

Vhodné boty jsou v přední části široké s kulatou špičkou a samozřejmě bez vysokého podpatku.

V poslední době se diskutuje o používání bot naboso. Tento typ obutí je vhodný pro zdravou nedeformovanou nohu.

Lépe řečeno bota nohu „prověří“ a pokud noha není schopna již výraznější zátěž zvládnout, dochází k progresi bolestí, které vycházejí z její deformity.

U vbočeného palce, kdy pacient nevyužívá naplno vnitřní okraj nohy s palcem, dochází k přetížení jiné části nohy, která není uzpůsobena k této zátěži, a to vede k bolestem.

Jak se dá deformaci předcházet? Je to pouze otázka vhodných bot nebo existují i další preventivní opatření?

Pokud máme pocit, že máme dispozice ke vzniku vbočeného palce anebo již se vada projevuje, jsou zejména vhodná cvičení (manipulace) se základním kloubem palce. Manipulace by se měly provádět obden společně s cvičením přednoží za účelem posílení svalů nohy.

Tyto techniky vedou k lepší pozici palce v zátěži a k menšímu dráždění kloubních ploch. Nošení vhodných bot a redukce tělesné hmotnosti také vedou prokazatelně ke zlepšení obtíží a k zastavení rozvoje vady. Pacienti často používají korektory k udržení správné pozice palce nohy anebo náplasťovou fixaci.

Tyto techniky, jak bylo řečeno, zmírňují obtíže, nicméně vadu a nevhodnou zátěž na kloubní plochy neodstraňují.

Je vhodné a možné předcházet vbočenému palci nějakými cviky – například právě po celém dni v nevhodných botách?

Opět musím zmínit cvičení (manipulace) se základním kloubem palce nohy, které vedou k uvolnění měkkých tkání přednoží.

Pacient při manipulaci uchopí palec nohy rukou a plynule ho tlačí směrem dolů, pak pomalu nahoru, posléze odtahuje od druhého prstu nohy, a nakonec plynule rotuje palec podél osy dovnitř a ven.

Vhodné jsou masáže nohou směrem od prstů ke kotníkům a koupele v teplé vodě. Prokrvení nohou a teplé techniky vedou ke zlepšení regenerace tkání nohy a tím zmírňují postižení tkání.

Lze určit, kolika lidí se vbočený palec týká?

Výskyt deformity je neobyčejně vysoký a vychází z definice vady. Celosvětově se udává výskyt přibližně u 23 % lidí. S věkem se objevuje častěji. Nad 65 let věku se udává výskyt přibližně 36 %.

Proč se týká vbočený palec více žen než mužů? Můžou za to boty na podpatku?

Ženy trpí deformitou častěji zejména v důsledku méně vhodného obouvání a hormonálních dispozic. Často dochází k vytvoření deformity v průběhu těhotenství, kdy probíhají změny na pojivové tkáni v důsledku hormonálních změn a přirozené nárůstu tělesné hmotnosti.

Existují nějaké další rizikovější skupiny – například věkové, profesní? Pokud ano, proč tomu tak je?

Jak již bylo zmíněno, vbočený palec vzniká často na podkladě zvýšené zátěže, a to zejména větší tělesné hmotnosti. Obdobně tak obtíže jsou výraznější u lidí pracujících ve stoje a pevných botách.

Může být vbočený palec příznakem jiných nemocí?

Někdy se stává, že vznik vady je projevem systémového onemocnění pojiva (revmatoidní artritidy, psoriázy, atd). Vývoj deformity a postižení měkkých tkání je tak závislý na celkové léčbě systémového onemocnění a při léčbě chirurg musí spolupracovat např. s revmatologem.

Můžete nám sdělit zajímavé závěry z výzkumu týkajícího se léčby vbočeného palce, na kterém jste se podílel?

V posledních 15 letech došlo k výraznému rozvoji operačních technik sloužících k úpravě deformity vbočeného palce. Výsledky operací, které provádíme, systematicky vyhodnocujeme, abychom v budoucnu používali u konkrétních pacientů vhodný operační postup.

Výrazný posun se projevil zejména v materiálech (šrouby a dlahy), které se používají při operacích. V posledních 4 letech jsem začal v České republice provádět miniinvazivní zákroky na přednoží, které přinášejí nové možnosti v léčbě.

Miniinvazivní operace nám umožňují přesněji zacílit na místo v noze, které je potřeba napravit a nepoškodit tkáně, které se při otevřených operacích většinou poškodí. Protnutí kostí se provádí ne vibrační pilou, ale pomocí tenkých fréz, které se pod rentgenovou kontrolou zavádějí do těla z malých kožních vstupů.

Tyto zákroky tedy nejsou pouze o velikosti jizev, ale umožňují nám komplexní ošetření deformity jak vbočeného palce nohy, tak i ostatních prstů nohy najednou.

Doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 2000. V současné době je lékařem Ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol a prémiové kliniky Canadian Medical patřící do skupiny EUC. V posledních 12 letech se specializuje na chirurgii nohy a přednoží.

V roce 2015 zavedl jako první v České republice rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy. Je spoluautorem první české protézy metatarsofalangového skloubení palce nohy.

Endoprotéza prošla v roce 2009 klinickými zkouškami a v současné době se používá v léčbě onemocnění hallux rigidus.

Další informace k problematice jsou k dispozici zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector