Vitamín C – různé podoby, stejný účinek

Infuzní terapie vysokodávkovaným vitaminem C (IVC) dokáže vést nádorové buňky k apoptóze a zároveň chránit ty zdravé. Díky pokroku, jejž vnáší do léčby onkologických onemocnění, vyvolává rostoucí zájem ve světě i u nás.

Na otázky související s touto terapií odpovídají odborníci, kteří s ní mají dlouhodobé zkušenosti: prof. MUDr. Joseph J. Cullen (JC) z University of Iowa Cancer Center (USA), MUDr. Jeanne A. Drisko (JD) z University of Kansas Cancer Research Institute (USA), MUDr.

Marta Holíková (MH) ze Safe Treatment Medical Center – Inpharm Clinic (ČR) a PharmDr. Zdeněk Procházka (ZP) ze společnosti Edukafarm (ČR).

Jakým mechanismem působí IVC na nádorové buňky?

JC: Podstatou terapie IVC je duální farmakodynamika vitaminu C.

Zatímco v prostředí zdravých buněk askorbát funguje jako „zametač“ reaktivních sloučenin kyslíku, tedy antioxidačně, kdy s nimi reaguje za vzniku neškodných produktů, ocitne-li se v prostředí se zvýšenou koncentrací iontů železa a acidózy, typickém právě a jen pro nádorovou buňku, působí opačně, prooxidačně, kdy vzniklý peroxid vodíku pronikne do buňky a zničí ji. V této souvislosti lze askorbát chápat jako pro-drug peroxidu vodíku. Nicméně protinádorový mechanismus zahrnuje celý komplex účinků, kterými je askorbát schopen inhibovat růst a proliferaci nádorových buněk. Jde hlavně o jeho vliv na angiogenezi a vaskularizaci nádoru prostřednictvím VEGF. Další mechanismy jsou z oblasti imunologie, a to konkrétně vliv na hladinu cyto kinu IL-6, na zvýšení exprese MHC class I a rovněž zvýšení exprese Fas receptorů. Také na úrovni molekulární biologie proběhl výzkum zabývající se mechanismy apoptózy způsobené askorbátem. Zde je literárně doloženo působení askorbátu na p38 MAP kináze dependentní up regulace transferinových receptorů a down regulace 14-3-3?, přičemž obě tyto cesty vedou k buněčné smrti nádoru působením na aktivitu pro-kaspáz a kaspáz.

Proč vitamin C aplikovat infuzní cestou, nestačí tableta „céčka“ denně?

ZP: Transportní kapacita lidského střeva je striktně omezená, takže při perorálním podání lze dosáhnout jen nízké koncentrace vitaminu C v krvi. Ta postačuje k zajištění běžných, ne však preventivních a léčivých účinků askorbátu – protiinfekčních, protizánětlivých a protinádorových.

Pro jejich dosažení je nutné vytvořit v krvi několikanásobně vyšší koncentraci, což je možné pouze při intravenózním podání. K tomu je určen registrovaný léčivý přípravek obsahující koncentrát vitaminu C vyrobený speciální technologií, jež zaručuje, že přípravek je pH neutrální a bez obsahu konzervantů.

Tyto podmínky nesplňují injekce vitaminu C, protože konzervanty obsahují a nejsou pH neutrální. Nesmíme tudíž zaměňovat léky obsahující vitamin C pro infuzní a injekční formu.

Má smysl jít na infuzi vitaminu C z preventivních důvodů?

ZP: Ano, dávka 0,1 g/kg tělesné hmotnosti, reprezentovaná zhruba jednou 7,5gramovou infuzí, je podávána pro své antioxidační účinky, kdy vitamin C funguje jako zmíněný zametač reaktivních sloučenin kyslíku, které způsobují oxidativní stres.

Ten oslabuje imunitní systém, vytváří příznivé podmínky pro vznik chronického zánětlivého procesu, respektive způsobuje především recidivující infekce, alergie, artritidy, aterosklerózu a nádorová onemocnění. Například na podzim a na jaře je ideální aplikovat jednu infuzi týdně po dobu jednoho měsíce.

Zlepší se tak nejen antioxidační kapacita, ale také kondice imunity i kondice psychická, protože vitamin C v první řadě absorbují buňky imunitního a nervového systému.

Vysokodávkovaný vitamin C doporučuje mimo jiné americký Národní onkologický ústav (National Cancer Institute, NCI) – můžete zmínit jeho aktuální prohlášení?

JC: Říká se v něm, že vitamin C je základní nutrient, jehož antioxidační podstatu známe.

Dále uvádí, že studie prokázaly, že vysoká dávka vitaminu C má prooxidační vlastnosti a snižuje proliferaci buněčných linií karcinomu prostaty, slinivky, tlustého střeva, hepatocytů, mezoteliomu a neuroblastomu, a v neposlední řadě konstatuje, že studie s terapií IVC u onkologických pacientů prokazují zlepšení kvality života a snížení nežádoucích účinků protinádorové léčby a že IVC byl v klinických studiích všeobecně velmi dobře snášen. Zmíněné skutečnosti vynikají ve světle závěrů Světového onkologického fóra 2012, jež konstatují, že výsledky standardní protinádorové léčby jsou zvláště u nových chemoterapeutik a cílené biologické terapie velmi neuspokojivé, neboť nejsou dost bezpečné a přinášejí vyšší riziko toxické smrti.

Proč tedy někteří čeští onkologové odmítají IVC doporučovat?

JC: V USA byla situace obdobná, ale čím dál víc onkologů mění názor, protože z výsledků posledních studií lze vyvodit průkaz vysoké bezpečnosti IVC a jeho silný protinádorový potenciál.

Například nemocní s karcinomem pankreatu, u nichž se udává medián přežití 6 měsíců, jsou v jedné z aktuálních studií s IVC ve velmi dobré kondici a přežívají již 25. měsíc.

S ohledem na tyto výsledky onkologové na univerzitních klinikách v USA zařadili infuzní vitamin C do protinádorové terapie, i když ještě před několika lety byl jejich postoj velmi skeptický až odmítavý.

Jsou k dispozici zkušenosti některého klinického pracoviště s velkým souborem onkologických pacientů léčených vysokodávkovaným vitaminem C?

JC: Ano, například v červnu 2013 publikovala své zkušenosti americká Riordan Clinic. Šlo o 1000 pacientů s karcinomem prsu, prostaty, plic, ledvin, slinivky, kůže, krve, močového měchýře a kostí.

Podle závěrů této práce byly u těchto nemocných dosaženy výsledky odpovídající schopnosti vitaminu C vést nádorové buňky k zániku, potlačit jejich množení, působit proti metastázám a redukovat zánětlivé parametry.

Vitamín C – různé podoby, stejný účinek

Jak si vysvětlujete současný zájem o IVC?

ZP: Zlom přinesla léta 2004 až 2008, kdy se při zkoumání farmakokinetiky vitaminu C ukázalo, že selektivně tumor-cytotoxicky působí, pouze je-li podáván intravenózně ve vysokých dávkách. Tím se vysvětlila „malá historická záhada“.

Cameron a Pauling totiž zkusili podávat vitamin C onkologicky nemocným v terminálním stadiu, kteří přežívali déle a s lepší kvalitou života, již před nějakými 40 lety, což podnítilo dr.

Moertela z americké Mayo Clinic k zorganizování studií, jež však předchozí slibné výsledky nepotvrdily. Nikoho tenkrát nenapadlo, že rozdíl zapříčinil způsob podání, kdy Cameron s Paulingem vpravovali lék do těla pacientů intravenózně, zatímco na Mayo Clinic pouze perorálně.

Vysvětlením oné „záhady“ začala renesance zájmu o IVC, jež vyústila v zorganizování četných klinických studií.

Před krátkou dobou byla, pane profesore, publikována vaše studie prokazující vzájemnou synergii IVC a radioterapie…

JC: V našem výzkumu se prokázala synergie mezi podáváním farmakologického vitaminu C a radioterapií. Výzkum stále probíhá, stejně tak klinické studie, ale již nyní můžeme říci, že vitamin C zvyšuje citlivost nádorové tkáně k záření.

Praktickým výsledkem tohoto faktu je možné snížení radiační dávky pro dosažení stejného účinku na nádorovou tkáň. Dr. Moser popsal velmi detailně danou problematiku ve své odborné práci publikované tento rok (Moser CJ, Rawal M, Wagner BA et al.

: Pharmacological ascorbate and ionizing radiation (IR) increase labile iron in pancreatic cancer. Redox Biology 2014; 2: 22–27).

Kdy je vhodné nasadit IVC?

JD: Infuzní vitamin C působí nejlépe v časných stadiích rakoviny při použití v kombinaci s chemoterapií nebo radioterapií.

U onkologických pacientů v pokročilém stadiu onemocnění aplikace infuzního vitaminu C zlepšuje prognózu přežití a kvalitu života.

Jak experti z Kansas University Medical Center, tak další spolupracující onkologové doporučují podávat infuzní vitamin C v týž den jako chemoterapii a/nebo radioterapii.

S jakou chemoterapií by se IVC kombinovat neměl?

JD: Onkologové z Kansaské a Iowské univerzity nezjistili žádné nežádoucí interakce podávání IVC s jakoukoli chemoterapií, s výjimkou methotrexátu, kde se kombinace nedoporučuje.

Infuzní vitamin C snižuje nežádoucí účinky chemoterapie a zvyšuje kvalitu života onkologických pacientů. Plyne to z výše uvedeného mechanismu účinku a našich zkušeností.

Ke stejnému závěru dospěl náš NCI.

Může IVC překyselit organismus a narušit chemoterapii?

ZP: Jak už zaznělo, použitím infuzního vitaminu C současně s chemoterapií nebo radioterapií se nesníží účinnost této léčby, ovšem sníží se její nežádoucí účinky! Překyselení není možné, protože roztok infuze je nastaven titrací bikarbonátem sodným na pH 6–7, takže je neutrální a neobsahuje konzervanty.

Budete mít zájem:  Kompletní Vitamíny Pro Psy?

Jak vypadá terapeutický protokol IVC, podle kterého po stupujete?

JD: Začínáme dávkou 15 g 2x týdně. Při dobré toleranci léčby dávku zvyšujeme tak, že se z týdne na týden navyšuje vždy o 15 g až na 1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Dávka 1,0 g/kg se aplikuje 2x týdně po dobu 3 měsíců, následně se provede revize zdravotního stavu.

V době remise se pokračuje v dávkovacím schématu 1x týdně 0,1–1,0 g/kg tělesné hmotnosti. Přibližně po roce léčby lze snížit frekvenci podávání na 1 dávku za 14 dní či za měsíc, dle posouzení lékaře. V podávání IVC pokračujeme i během podávání chemoterapie. Ve dnech v týdnu, kdy infuze není aplikována, podáváme i perorální vitamin C v nízké denní dávce 3x 250 mg.

Podmínkou pro nasazení takového terapeutického protokolu je zachovaná funkce ledvin.

Jak poznat, že terapie IVC je vhodná pro daný typ nádoru?

JD: Každý jedinec reaguje individuálně a není možné stoprocentně předpovědět, jak budou různé typy nádorů reagovat, což platí pro jakoukoli léčbu.

Nicméně rozhodujícím mezníkem je obvykle pozitronová emisní tomografie (PET scan). V případě, kdy je PET scan pozitivní, nádor takzvaně svítí, potom reaguje na infuzní vitamin C velmi dobře.

Pokud je PET scan negativní, ale v organismu je prokázán aktivní nádor, vitamin C bývá méně účinný.

Kam lze terapii IVC v péči o onkologického pacienta začlenit? Jaký má dle vašeho názoru celkový význam?

MH: Infuzní vysoká dávka vitaminu C se kromě široce zmíněného terapeutického nasazení používá v onkologii také jako součást nutriční léčby (parenterální výživy), protože nádorové bujení a onkologická terapie prokazatelně vedou k deficitním koncentracím vitaminu C v organismu. Ve studiích se uvádí, že tento deficit se mnohdy blíží úrovni skorbutu.

V takovém případě jsou ohroženy imunitní funkce, organismus je zahlcen oxidativním stresem, který je živnou půdou pro chronicky zánětlivé reakce. Kvůli deficitu vitaminu C může také špatně fungovat metabolismus, cévní a nervový systém, což se v rámci chemoterapie a radioterapie projevuje nežádoucími účinky.

Patří sem zejména nevolnost, zvracení, žaludeční a střevní obtíže, únava, slabost, vyčerpání, anemie, deprese, dyslipidemie, snížená odolnost vůči infekcím, špatné hojení ran, snížená pevnost cév a další.

Nicméně vysoká dávka vitaminu C promptně koriguje deficitní hladinu vitaminu C v krevní plasmě a udržuje jeho zmíněné funkce na potřebné úrovni, což vede ke snížení výskytu nežádoucích účinků a zvýšení kvality života.

Vitamín C – různé podoby, stejný účinek

Nedávno jste na tiskové konferenci se svými kolegy prezentovala své zkušenosti. Můžete uvést jeden reprezentativní příklad?

MH: Zmínila bych pacienta s inoperabilním nádorem plíce, u něhož po zařazení infuze vitaminem C bylo na kontrolním zobrazovacím vyšetření konstatováno, že nejsou viditelné metastázy, které popsal hrudní chirurg při operaci. Tento nález objektivně dokládá protinádorový účinek vitaminu C, neboť jiná terapie nemohla být nemocnému podávána. Nutno dodat, že tento případ dokládá běžnou praxi řady dalších kolegů.

Zaujala vás v poslední době nějaká aktuální studie? Můžeme se v Česku těšit na realizaci velké studie s IVC?

ZP: Studií s vitaminem C vychází stále velké množství, proto nemusíme bojovat s nedostatkem informací. V podstatě se dělí na dvě kategorie. Jeden typ studií publikovaných v poslední době prokazuje stále se prohlubující deficit vitaminu C u chronicky nemocných pacientů, v USA se začíná objevovat i u dětí.

Nutno dodat, že tento typ studií ukazuje, že subklinický deficit askorbátu, respektive snížený oxidačně-redukční potenciál hraje rozhodující roli při vzniku a průběhu malignit, kardiovaskulárních chorob, diabetu mellitu, revmatoidní artritidy, asthma bronchiale a chronických střevních zánětů.

Druhý typ se zaměřuje na farmakologické využití vitaminu C u těchto nozologických jednotek. S ohledem na onkologické zaměření tohoto rozhovoru je zde zajímavý vliv vitaminu C na karcinom pankreatu, prsu, neuro blastom a další.

Nejnovější studie publikovaná před dvěma týdny je zaměřená na kombinaci radioterapie a vitaminu C, kdy vitamin C zvyšuje množství labilního železa, které přispívá ke zvýšené citlivosti nádorové tkáně vůči záření.

A na co se můžeme těšit? Jsme rádi, že česko-americká spolupráce je na vysoké úrovni, a proto v současné době probíhá finalizace realizace druhé fáze klinického hodnocení využívajícího kombinaci vysoké dávky vitaminu C s gemcitabinem u pacientů s karcinomem pankreatu.

Ovšem skutečnost, že se realizují četné studie, vůbec nebrání komplementárnímu nasazování IVC v rámci protinádorové terapie, což dokládá praxe na univerzitních onkologických klinikách v USA.

Informací, z nichž vyplývá jasný průkaz její bezpečnosti, máme na bázi medicíny založené na důkazech v podobě znalostí farmakokinetiky a farmakodynamiky, kazuistických studií a studií fáze I dostatek. Nadto se lze při aplikaci IVC opřít o terapeutický protokol Kansas University Medical Center, jejž má společnost Edukafarm k dispozici a který je dostupný na jejích webových stránkách (www.edukafarm.cz). Zde je také možno nalézt SPC přípravku, jenž obsahuje 7,5gramový koncentrát vitaminu C a je určen pro infuzi. Přihlédneme-li ke všemu, co terapie IVC onkologickému pacientovi přináší a co zde bylo i řečeno, není důvod s jejím širokým používáním vyčkávat.

Jak si správně vybrat vitaminy

Také jste začali s posilováním imunity, nakoupili potravinové doplňky s vitaminy a doufáte, že se vám díky nim vyhnou typické zimní nemoci? Víme, proč se tak nemusí vůbec stát i jak si vybrat správné vitaminy.

Také si v sezoně viróz každé ráno vedle kávy postavíte sklenici vody a necháte „vyšumět“ nějaké to céčko, vápník nebo magnezium? Jestli to děláte s úmyslem svému tělu prospět, musíme vás varovat: možná ho tím spíš oslabíte a zatížíte. Alespoň podle Michaely Carter, naturopatky, specialistky na výživu a výživové doplňky a terapeutky kliniky integrativní medicíny SanuMedica.

Všichni radí jíst v zimě víc vitaminů pro zvýšení imunity. Jak na to?

Jako prevenci, když chcete plošně pokrýt příjem všech vitaminů, vsaďte na multivitaminy. V potravě jich – z různých důvodů – nepřijímáte dostatek.

Třeba proto, že je tělo neumí trávit vlivem stresu nebo nedostatku enzymů. Multivitamin je v tom případě takovou pojistkou.

Dobré je ale přihlédnout i k ročnímu období a výběr vitaminů mu přizpůsobit, třeba v zimě pomohou s prevencí nebo léčbou nemocí z nachlazení, viróz a podobně.

A které vitaminy jsou těmi „zimními“?

Rozhodně je to vitamin D. Momentálně je o něm hodně slyšet, což je dobře, protože ho většina lidí z našich zeměpisných šířek má nedostatek. Pro jeho tvorbu potřebujete slunce, kterého je momentálně zoufale málo, proto se hodí ho tělu dodat. Dřív byl brán jako vitamin, který je potřeba pro zdravý růst kostí a zubů, ale podporuje i imunitu a působí jako přírodní antidepresivum.

Tak, teď se všichni vrhnou na vitamin D… Lze se jím předávkovat?

Ano, lze. Je potřeba se držet dávkování a ideální je testem krve zjistit, kolik ho opravdu máte.

Předávkování nehrozí v případě, že byste ho chtěli doplnit z přírodních zdrojů, tedy například konzumací velkého množství tučných ryb nebo vaječných žloutků, v nichž je vitamin D obsažen nejvíce.

Nejlepší je přijímat vyváženou stravu a případný deficit kvalitně doplnit. A mimochodem – vitamin D jako doplněk neužívejte společně s antidepresivem, mohl by negativně ovlivnit jeho účinek.

Odhaduji, že mezi doporučené vitaminy na zimní období bude patřit i céčko…

Ano. Mnoho lidí si myslí, že čím větší dávky céčka si dopřejí, tím lépe. A nabídka v lékárně tuhle představu potvrzuje, na přípravcích vidíte velké nápisy, že obsahují 1000 mg vitaminu C… To ale není zásadní, někdy i naopak.

Budete mít zájem:  Jak Uvolnit Krcni Pater?

Hlavní je vybrat si takovou formu vitaminu, kterou tělo co nejlépe zpracuje a nezatíží ho. Doporučuji volit céčko v podobě minerálních solí, které nedráždí žaludek, nepřekyselují ho.

Jde o askorbát hořčíku nebo askorbát vápníku či draslíku.

Mnoho studií dokázalo, že jednorázová dávka 1000 mg je zbytečná, a to i v době, kdy jste nemocní. Naše tělo dovede během 90 minut absorbovat jen 250 mg vitaminu C a zbytek, protože je rozpustný ve vodě a velmi rychle prochází tělem, odejde močí. Vyrábíte si tedy jen relativně drahou moč.

Jsou ale přípravky, z nichž se vitamin postupně uvolňuje. Ty jsou lepší?

Řeknu vám to asi tak: zatím mi nikdo nebyl schopen vysvětlit, jak tento proces probíhá. Pokud tu kapsli otevřete, která z těch kuliček se rozpustí první a která počká? Takže bych si to postupné uvolňování spíš udělala sama a dala si jednou za dvě hodiny 250 g vitaminu C.

Tedy v případě, že jste nachlazení nebo máte chřipku. Preventivní dávka je 250 mg céčka denně. Doporučuji doplnit ještě zinkem, který posiluje imunitu. Preventivní dávka je 15 mg denně, v době nemoci to klidně můžete zvýšit na 60 mg denně.

Nezapomeňte k tomu přidat již zmiňovaný vitamin D, a to ve formě D3.

Když se vrátím k multivitaminům – obsahují tyto preventivní doporučené dávky?

Ne, ale na obale najdete složení a u jednotlivých složek je uvedeno, kolik procent denní doporučené dávky její konzumací získáte. Složení každého výrobku je jiné.

Záleží i na tom, zda je potravinový doplněk ve formě tablet, kapslí, nebo šumivé tablety?

Začnu od konce. Šumivé tablety na to, aby se rychle rozpustily, aby šuměly a měly i dobrou chuť a hezkou barvu, musejí obsahovat spoustu chemických látek, které nemají žádný užitek a spíše tělo oslabí. Za sebe bych se této formě vyhnula, dvojnásob ve chvíli, kdy už cítíte, že začínáte být nemocní, nebo během nemoci.

U tablet je to lepší, ale ne úplně dobré. Účinná látka v tabletě zabírá velmi malé procento jejího objemu, většinou tak tři až sedm procent. Zbytek je opět „chemie“, plnidla, stabilizátory, emulgátory. Tableta je většinou také potažená vrstvičkou, která drží její tvar.

Bývá to stearan hořečnatý. Pokud vaše trávení nefunguje naplno, může se stát, že se tato vrstva nerozpustí nebo nerozpustí zcela a tableta z těla odejde, aniž by měla šanci účinkovat.

Z toho pochází přesvědčení některých lidí, že nemá smysl žádné doplňky s vitaminy jíst, protože nefungují.

Raději bych tedy viděla potravinové doplňky v kapslích. Protože jsou často z celulózy, velmi dobře se rozpustí. Ideální by bylo, aby „výplň“ kapsle byla přírodního původu – například bylinky obsahující přírodní formu účinných látek. Ty pak podporují, či dokonce násobí účinek produktu a tělu pomáhají celý obsah kapsle beze zbytku absorbovat.

Znamená to, že někdy tělo vitaminy nespotřebuje a tělem projdou bez efektu?

Ano. Pro příklad zůstanu u vitaminu C. Nejúčinnější je ten, který sníte v ovoci, zelenině, prostě v přírodní formě. Nejúčinnější je proto, že je navázán na další látky, fytonutrienty, které jeho účinek podpoří.

Vitamin C ve formě uměle vyrobené kyseliny askorbové je chemicky totožný s přírodním vitaminem C. Není ale stejné to, jak v těle funguje. Přírodní céčko vypadá jako slunce – má paprsky, kterými se váže na ostatní látky. Ten umělý je jasně ohraničené kolečko, které ony vazby nemá.

Když si vezmete vitamin C v kapsli obohacený o šípek, acerolu nebo bylinky, pak se navzájem provážou a efekt se zmnohonásobí.

Jak v nabídce lékárny poznat ten správný vitamin?

Začnu trochu zeširoka.

V posledních letech jistě i vy na sobě sledujete posun – hlídáte si kvalitu jídla, sledujete obsah „chemie“ v potravinách, snažíte se omezit průmyslově vyráběné potraviny a nahradit je kvalitnějšími, jíte víc ovoce a zeleniny… Ale v potravinových doplňcích jako by vývoj ustrnul – a to je bohužel nejlépe vidět na nabídce v lékárnách. Potravinové doplňky jsou plné „chemie“. Takové jídlo byste si asi už nedali, ale tady si je klidně koupíte. Nastala tedy doba hledat i mimo lékárny. Pro farmářské výrobky také zajdete na trh a nespoléháte na supermarket. Vyzkoušejte zajít do obchůdků s bylinkami, se zdravou výživou a bio obchodů, hledejte na internetu. Smiřte se s tím, že přírodní forma nebude šumět, nebude hýřit barvami ani nebude ve tvaru zvířátek… Ale tělo ji dokáže maximálně využít.

Poradí s výběrem potravinových doplňků lékař?

Ne vždy, ale nemějte jim to za zlé. Vystudovali na to, aby poznali chorobu a léčili ji – léky jsou jejich hlavním nástrojem. Předcházení nemoci čili prevence je z velké části na vás samotných.

Komu jinému by mělo víc záležet na vašem zdraví… Pokud potřebujete poradit, obraťte se například na některou z klinik integrativní medicíny nebo na naturopata.

(Poznámka redakce: Integrativní medicína do té klasické doplňuje alternativní a přírodní metody léčby včetně psychoterapie; naturopat je odborník, který na základě klasických diagnostických metod, jako je například rozbor krve, volí přírodní metody léčby.)

zdroj: www.prozeny.cz

Proč bývají velké rozdíly v ceně téměř stejných doplňků stravy?

Chtějí na nás výrobci či distributoři extrémně vydělávat anebo jsou markantní rozdíly v kvalitě a dávkách daného produktu?

Tyto otázky si určitě kladou mnozí, kteří navštíví náš eshop www.puravia.cz poprvé a jsou zvyklí na klasické eshopy s doplňky stravy anebo nakupovat v lékárnách.

  • V tomto článku bych vám ráda vysvětlila, jak na eshop produkty vybírám a proč jsou mnohdy dražší a to signifikantně, než jiné, i když se mnohdy zdá, že se jedná o stejné produkty.
  • Začala bych nejprve kvalitou daného produktu a vezměme si například nyní velmi žádaný a u nás téměř stále vyprodaný vitamín C.
  • Vitamín C (a nejen) v doplňcích stravy můžeme mít ve dvou různých podobách:
  1. Přírodní vitamín C, pocházející z potravin, např. pomeranče, aceroly, camu camu apod.
  2. Anebo synteticky vyrobený, kdy se ve většině případů jedná o kyselinu askorbovou, pocházející z kukuřice a vyrobenou z 95 % v Číně.

Výhodou vitamínů, minerálů či stopových prvků, pocházejících z celistvých potravin je, že se lépe vstřebávají, jelikož jsou pro tělo přirozené a jednak pracují v synergii s ostatními složkami (nejedná se o izolované mikroživiny, jak je tomu u syntetických doplňků stravy). Naopak nevýhodou je vyšší cena, pokud se jedná o bio doplňky stravy, pocházející z rostlin či zvířat pěstovaných či chovaných dle pravidel bio hospodářství a bio zemědělství.

Další nevýhodu mají lidé, kteří trpí určitými potravinovými alergiemi a musí tedy pečlivě kontrolovat složení jednotlivých doplňků stravy z celistvých potravin a mnohdy tyto doplňky stravy nemohou konzumovat.

I proto na našem eshopu najdete synteticky vyrobené doplňky stravy, jelikož jsme si velmi dobře vědomi, že jedna značka nebude vyhovovat všem a upřednostňujeme koncept nejen personalizované výživy, medicíny ale i suplementace.

U syntetické podoby vitamínu C je pak dražší komoditou liposomální vitamín C ve srovnání s klasickou kys. askorbovou, která je naopak velmi levná. Navíc kvalita liposomálních vitamínů se také extrémně liší.

Synteticky vyrobené doplňky stravy jsou izolovanými mikroživinami a je třeba do detailu znát nejrůznější formy dané sloučeniny a sledovat studie, zabývající se účinky na lidské tělo a vstřebatelnosti. Například magnézium je toho velmi dobrým příkladem. Forem máme opravdu hodně a je třeba vědět, jaká forma a kombinace, v jakém přesném dávkování a jak dlouho, bude zrovna pro vás nejvhodnější.

Budete mít zájem:  Prevence stařecké demence – jak na ni?

Zpět ale k vitamínu C…. Nejde zde pouze o formu vitamínu (přirozený vs syntetický), ale i o kvalitu dané suroviny a množství vitamínu v jedné dávce. Pojďme se podívat na tu složitější formu, kterou bývají přírodní formy.

Jedněmi z rostlin obsahujících nejvíce vitamínu C je camu camu a acerola. Obě rostliny pocházejí z Jižní Ameriky a je nespočetné množství výrobců, kteří rostliny zpracovávají.

Jedním z hlavních rozdílů, co se kvality týče, je jednak čistota suroviny (ne, opravdu nestačí, že je v bio kvalitě), tak její zpracování. Určitě víte, že zrovna vitamín C je velmi citlivý na tepelné zpracování a čím vyšší teplota, tím více dochází ke ztrátám.

I když je produkt v bio kvalitě, je velmi důležité, jak ho výrobce zpracoval. Jednalo se o sušení mrazem, nebo tzv.

suché sprejování anebo jiný způsob? Většina rádoby přírodních, rostlinných prášků neobsahuje pouze danou surovinu (v našem případě acerola či camu camu), ale další přídatné látky, které se však NEMUSÍ uvádět na etiketách! Jedná se především o maltodextrin, oxid křemičitý, tapioca a další, které se přidávají především z důvodu stabilizace suroviny, prodloužení expirace a lepší manipulace. Naopak jen minimum výrobců se snaží suroviny zpracovávat co nejšetrnějším způsobem, jejich suroviny jsou nejen v bio kvalitě, ale i bez jiných přídatných látek a tyto informace si ověřujeme dle specifikací daného produktu, které obsahují nejrůznější laboratorní analýzy.

Vy, jako koncoví konzumenti bohužel nemáte šanci (pokud neznáte přesného dodavatele dané suroviny a tuto informaci vám v 98 % výrobce daného produktu neřekne, jelikož se jedná o know-how) rozpoznat, zda se jedná o zcela čistý produkt, či nikoli.

Bohužel, takto to funguje. Navíc byste nad „pitváním“ každého produktu strávili moře času – věřte mi – tohle je v eshopu především má práce a zodpovědnost, tak vím, o čem mluvím.

 Naštěstí mne zrovna tohle velmi baví a už několikrát jsme z eshopu stáhli produkty, kdy výrobce změnil složení, neupozornil nás, my jsme na to přišli a produkt stáhli.

Příkladem je produkt, kdy výrobce vyměnil K2 v podobě MK-7, který je dle studií lépe vstřebatelnější a efektivnější, za K2 MK-4, který je mnohem levnější, ale ne tak účinný. A takovýchto případů je docela dosti.

Také stahujeme produkty, které jsou za nás opravdu již předražené a máme za ně adekvátní, levnější a stejně či ještě lépe kvalitní variantu.

Pojďme se ale vrátit k vitamínu C… máme tedy například dva produkty ke srovnání:

Máme 100 g camu camu, v práškové podobě. Proč jeden stojí 299 kč a druhý 600 kč? Nebudu zde zmiňovat žádné konkrétní značky, mým cílem není nikoho poškozovat, urážet, ani kritizovat.

  1. Prášek za 299 kč je v bio kvalitě a výrobce uvádí, že ve 100 g camu camu prášku najdete 9000 mg vitamínu C. V jedné dávce, která je 5 g (což je cca jedna čajová lžička) pak najdete 300 mg vitamínu C, což je cca 375 % referenční hodnoty příjmu (dříve doporučené denní dávky). Zde ale zjistíme, že výrobce prášku camu camu do suroviny při zpracování přidává maltodextrin. Cena za 100 mg vitamínu C je pak 5 kč s tím, že víte, že produkt není zcela čistý.
  2. Prášek za 600 kč je také v bio kvalitě a výrobce uvádí, že ve 100 g najdeme 12 000 mg vitamínu C. V jedné dávce, která je 5 g pak najdeme 600 mg vitamínu C, což je 750 % RHP. Zde tedy bude stačit si dát polovinu čajové lžičky, tedy 2,5 g a balení nám tedy vydrží mnohem déle. Cena za 100 mg vitamínu C je pak také 5 kč s tím, že jste si ověřili, že tento prášek žádné aditiva neobsahuje.

Vidíte ten rozdíl? Produkt, stejné gramáže, který se jeví 1x dražší je ve finále stejně drahý a navíc mnohem lepší, jelikož vám vydrží déle, a ještě je čistší.

Držím se své filozofie, kdy chci provozovat eshop, na kterém budeme nabízet co nejkvalitnější produkty, i za cenu, že jsou dražší.

Vím, že mnozí lidé „pomlouvají“, že na Puravia jsou produkty předražené, ale mé svědomí je čisté.

Bohužel koncový konzument, i když chce, tak se mnohdy detailní informace o surovinách nedoví, a tak je pro něj velmi těžké takto detailněji porovnávat. Nejedná se jen o cenu, ale především o kvalitu!

No a tohle byl jen příklad vitamínu C. Pojďme se podívat na další produkt a tím je například veganský omega 3.

Opět máme dva různé produkty, kde se složení jeví na první pohled totožné:

  1. U prvního produktu, kde je cena 1690 Kč je v 1 kapsli 525 mg DHA, 5,25 mg EPA. Balení obsahuje 60 kapslí. Produkt je zcela čistý a obsahuje olej extrahovaný vodou z řas Chromista – Schizochytrium sp., za studena lisovaný bio olej z citronové kůry jako příchuť a přírodní vitamín E jako antioxidant. Doporučená denní dávka jsou 2 kapsle, tedy 1050 mg DHA a 10,5 mg EPA. Země původu mořské řasy je USA a výrobce poskytuje nezávislé laboratorní analýzy a specifikaci produktu.
  2. U druhého produktu, kde je cena 500 kč najdeme v 1 kapsli 250 mg DHA a 150 mg EPA. Doporučená denní dávka jsou 2 kapsle = 500 DHA a 300 EPA. Balení obsahuje 60 kapslí Ve složení vidíme ne přímo specifikovaný kmen řas, takže nevíme, o jakou řasu/y se přesně jedná, a navíc na druhém místě ve složení je slunečnicový olej. Takže produkt je výrazně ředěný. Ve složení dále najdeme i vitamín D, který je dodán v syntetické podobě, rozmarýn, vitamín E, askorbyl palmitát (další forma vit C), karagenan, škrob, uhličitan sodný a glycerol. Laboratorní analýzy nejsou dostupné na stránkách výrobce.

Zde opět vidíme, že první produkt tím, že je čistý, obsahuje mnohem více DHA (méně EPA ve srovnání s druhým produktem) ve dvou kapslích, tudíž nám vydrží déle, pokud chceme udržet doporučenou dávku 1 g omega 3 denně.

Vydrží nám měsíc ve srovnání s druhým produktem, kde bychom museli brát 4 kapsle denně, tudíž vydrží 15 dní. Navíc se nejedná o zcela čistý produkt a neznáme původ všech ingrediencí. Tudíž na puravia.

cz najdete produkt první, ale ne produkt druhý.

Rozdíly cen jsou tedy především kvůli kvalitě, čistotě a koncentraci daného produktu. Samozřejmě jsou na trhu i takové produkty, které jsou předražené a jejich kvalita neodpovídá ceně. Takové však na www.puravia.cz  nenajdete.

Takto bychom mohli pokračovat, ale myslím, že to zatím stačí, pro vaši představu.

Pokud byste se do problematiky doplňků stravy z pohledu klinické praxe chtěli zahloubat více, pak doporučuji celodenní online seminář, který vedu společně s Mgr.

Annou Dobišarovou (farmaceutkou, která vám trpělivě odpovídá na dotazy v poradně [email protected]) a který se zaměřuje, z našeho pohledu, na ty nejdůležitější mikroživiny, kterých má většina populace nedostatek.

Pokud byste měli náměty, připomínky, dejte nám vědět na [email protected]. Víme, že nevíme vše a jsme otevření konstruktivní kritice. Pokud se na tuto problematiku také specializujete a máte pro nás návrhy, náměty, rádi o vás uslyšíme.

Ať jste zdraví a díky, pokud jste si tento článek přečetli až do konce

Eva Hájková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector