Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Úvod

Českomoravský svaz minipivovarů, profesní sdružení malých pivovarů, uspořádalo v období od 10. září do 10. října 2020 dotazníkové šetření. Smyslem průzkumu bylo zjistit dopad pandemie na minipivovary, co vše pro zmírnění negativních efektů dělají, jak hodnotí vládní opatření a jak vidí budoucnost na trhu.

Získaná fakta budou využita pro další jednání s vládními orgány jako podpora pro prosazení odpovídajících výhod podnikání a ovlivnění podnikatelského prostředí malých pivovarů.

Vlastní dotazníkové šetření.

Průzkum zjišťoval, jak pivovary hodnotí dopad pandemie a z ní vyplývajících opatření na jejich podnikání. Zároveň ověřoval, jak vnímají měnící se situaci na trhu piva a jak se vyvíjela a vyvíjí poptávka jejich po pivu.

Současně bylo ověřováno, jak pivovary na měnící se situaci reagovaly, co vše udělaly pro zmírnění dopadu na jejich byznys. Především po stránce organizační, výrobní, marketingové, komunikační.

Bylo rovněž zkoumáno, co ovlivňuje poptávku po jejich pivu ale i jiných službách, které nabízejí. Další okruh otázek se týkal hodnocení efektivity vlivu vládních opatření zaměřených na pivovary, a jak vnímaly jejich prospěšnost.

A v neposlední řadě bylo zjišťování, jaká je nálada mezi nimi, a jak posuzují svou perspektivu.

Průzkum prováděl Českomoravský svaz minipivovarů a agentura PORT spol. s r. o. formou dotazníků vystavených na internetu. Dále byly přímo písemně nebo osobně kontaktovány další pivovary, mezi nimi i ty, které nejsou členy ČMSMP. Byly získány odpovědi z 59 minipivovarů.

V dotazníku bylo 7 otázek. U čtyř byly nabídnuty výroky s tím, že respondent měl zvolit jeden, který nejvíce odpovídá jeho názoru nebo se kterým se nejvíce ztotožňuje. Současně bylo možno vyjádřit vlastní názor, pokud nabídka neodpovídala názoru respondenta.

V dalších třech případech byly nabídnuty různé výroky, u nichž však mohl respondent vybrat jedno i více tvrzení současně. I v těchto případech jsme nabídli možnost vlastního komentáře, pokud by nabídka potřebovala doplnit, rozšířit. Nejčastější a nejzajímavější poznámky jsou dále uvedeny v komentáři u grafů

Na závěr dotazníku byly minipivovary požádány o bližší identifikaci délky působení na trhu a místa, kde podnikají. U doby působení minipivovaru na trhu byly tři časová rozpětí. 33 minipivovarů působí na trhu více, než 5 let, 23 po dobu od 2 do 5 let a zbývající 3 jsou na trhu kratší dobu, než 2 roky.

Kromě toho, s cílem zasáhnout, pokud možno, všechny velikostní typy obcí a měst, bylo zjišťování, kde mají minipivovary své sídlo. Nejvíce respondentů, celkem 14, bylo z obcí do 2000 obyvatel.

Druhou největší skupiny tvořily pivovary z Prahy, kde jsme získali odpovědi 12 minipivovarů. Minipivovary z měst nad 100 000 obyvatel bylo 9, jeden ze skupiny 50 až 100 000obyvatel. Města s 10 až 50 00 obyvateli měla 9 respondentů a od 5 do 10 000 osm.

Obce a města s počtem obyvatel od 2 do 5 000 reprezentovalo 6 minipivovarů.

Shrnutí provedla agentura PORT spol. s r. o. a odsouhlasena vedením ČMSMP.

 • Otázky a komentář.
 • První otázka směřovala ke zjišťování vlivu epidemie na hospodaření pivovaru.
 • Graf 1 Jak hodnotíte dopad koronavirové pandemie na ekonomiku všeho minipivovaru?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Tři čtvrtiny respondentů souhlasí s tvrzením, že současná pandemie silně nebo spíše negativně ovlivnila ekonomiku jejich pivovarů.

Dvě stejné skupiny respondentů, tvořící vždy desetiprocentní podíl se domnívá, že pandemie jejich ekonomiku neovlivnila vůbec nebo je brzy její dopad vyhodnotit. Jen 5 % uvedlo, že ekonomiku pivovaru zlepšilo.

Lze tedy tvrdit, že negativní dopad pandemie je vnímám výrazně větší skupinou minipivovarů.

Další otázka směřovala na zjišťování názoru respondentů na konkrétní oblasti dopadu krize na byznys pivovaru.

Graf 2 Jak se koronavirová krize na vašem podnikání projevila?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Nejčastější odpovědí, při možnosti mnohonásobné volby souhlasila s výrokem, že se pandemie znamenala dramatický pokles tržeb. Dvě pětiny registrovaly ztrátu zákazníků.

  Třetí nejčastější odpovědí byla nutnost zničit uvařené pivo a další nejčastější odpovědí byla nutnost propustit některé zaměstnance.

Pouze 10 pivovarů (17 %) uvedlo, že se pandemie na jejich podnikání neprojevila a pouze jeden vykázal lepší obchody.

Pivovary na vzniklou situaci způsobenou pandemií reagovaly řadou opatření. Která to konkretbně byla zkoumala další otázka.

Graf 3 Jak jste reagovali na změněnou situaci na trhu?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Prakticky všechny minipivovary nějakým způsobem reagovaly na změněnou situaci na trhu. Bylo to dáno nutností krizovou situaci přežít, přijít s proaktivními nápady. K dispozici měly výběr z osmi navržených odpovědí včetně možnosti doplnit i vlastní komentář. Mohly specifikovat i více přijatých opatření. Nejčastěji, tři čtvrtiny pivovarů, volilo cestu otevření prodejního okénka.

Další nejpopulárnější možností bylo rozvoz piva ke klientovi. Tím se rozumělo jednak do domácností, ale i vytvoření nových, často netradičních prodejních kanálů, jak bylo dodatečně dotazováním zjištěno. To realizovaly tři pětiny pivovarů, tedy 60 %. Větší polovina z nich rovněž změnila strukturu stáčení piva.

Původní převažující stáčení piva do sudů bylo částečně nahrazeno lahvováním.

Pivovary také měnily komunikační aktivity. Více než 45 % začaly více využívat sociální média a více než dvě pětiny zvýšily reklamní a propagační akce na svých internetových stránkách.

Relativně nízké procento (přes 40 %) z nich zmínilo zavedení on-line prodeje. Vysvětlením může být i to, že tento krok již ve svých podnikatelských aktivitách pivovary měly z předchozího období.

Pouze šest pivovarů, tedy 10 % uvedlo mezi přijatými opatřeními omezení nabízeného sortimentu.

Poptávka po pivu se nevyvíjela jednoznačně a u všech stejně. Jaké trendy samotné pivovary zaznamenaly, ověřoval čtvrtý dotaz. Bylo možné zvolit jednu odpověď.

Graf 4 Jak se vyvíjí poptávka po pivu, které produkuje váš pivovar?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Domníváme se, že tato odpověď byla, možná více než jiné, ovlivněna faktem, že byla položena těsně před tzv. lockdownem, tedy přesněji před druhým uzamčením hospodářství.

Respondent mohl volit jednu z nabízených možností. Nejčastější odpovědí u třetiny respondentů, byl zaznamenán souhlas s tvrzením, že se situace zlepšuje, ale bylo potřeba vyčkávat, po nějakou dobu, s definitivní předpovědí. Pětina pivovarů shledala, že se poptávka dostávala do situace před koronavirovou krizí.

U 10 pivovarů (17 %) poptávka vzrostla. Osm pivovarů, tedy 13 % neumělo odpovědět, protože situace byla nestabilní a registrovaly velké výkyvy v poptávce.

Sedm pivovarů nevidělo náznaky vysoké poptávky, jaká byla v období před nástupem koronavirové pandemie a pouze tři pivovary odpověděly, že propad poptávky nadále pokračuje.

Co všechno ovlivňuje úspěšnost pivovaru na trhu, zkoumala další otázka. Bylo nabídnuto deset faktorů a respondent mohl volit i několik možností.

Graf 5 Co ovlivní poptávku po pivu a dalších službách, které váš minipivovar poskytuje (exkurze, degustace aj. služby)?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Jeden z nejzajímavějších výsledků průzkumu jsou reakce pivovarů na dotaz, co ovlivní poptávku po pivu a dalších službách, které jejich minipivovar poskytuje. Možná ještě překvapivější odpovědí je konstatování u 48 z nich, tedy 81 %, že pověst pivovaru je nejdůležitějším faktorem ovlivňující poptávku po pivu a službách.

S velkým odstupem, nicméně na významném druhém místě byla zmiňována role štamgastů a téměř stejný počet pivovarů uvedl významné postavení cestovního ruchu. V obou případech vždy přes polovina z nich s nabídnutým tvrzením souhlasila. Jako důležité faktory pivovary uvedly i šíři nabídky piv a lokálnost, tedy kde fungují, a to u necelé poloviny respondentů.

Necelé dvě pětiny minipivovarů uvedlo význam prodej přes off-trade, tedy význam prodeje prostřednictvím prodejen všeho druhu a cenu piva považovalo za důležité přibližně stejné procento respondentů. Možná poměrně málo jich označilo marketingové aktivity za důležité (27 %).

Jako prakticky bezvýznamné bylo považování zvýrazňování vztahu k životnímu prostředí a ohledy na zdravotní důsledky pití piva.

Minipivovary byly dotazovány, jak hodnotí dopad vládních opatření na jejich podnikání. Mohly zvolit jednu z nabízených variant.

Graf 6 Jak hodnotíte vládní opatření realizovaná v souvislosti s koronavirem?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Záporně nebo nepříliš kladně hodnotí realizovaná vládní opatření na pivovarský sektor necelé dvě třetiny dotázaných respondentů. Celá čtvrtina je považuje do jisté míry za prospěšná, ale jejich pivovaru nepomohla. Naopak pouze necelých deset procent je považuje za pozitivní, která jejich firmě pomohla.

Pohled do budoucna, názory ve schopnost přežít u podnikatelských subjektů zjišťovala závěrečná otázka. Respondent mohl vybrat jednu z možných odpovědí.

Graf 7 Jak vidíte perspektivy svého minipivovaru?

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Více než polovina odpověděla, že za rozhodující bude považovat nejbližší měsíce, které povařují za kritické. Když se je podaří překonat, věří v postupný návrat do normálu v příštím roce.

Pětina pivovarů považuje současné problémy za krátkodobé a počítá s jejich překonáním během několika měsíců.

Skeptičtější skupina pivovarníků, něco přes dvě pětiny, ve stejném poměru odhaduje návrat k výsledkům roku 2019 nejdříve za 2–3 roky nebo je ještě skeptičtější a budoucnost je podle nich velmi nejistá. Je těžké podle nich předvídat budoucí vývoj. Vidí jej dost negativně.

Souhrn poznatků

Z dotazníkového šetření lze vyvodit mj. tyto závěry:

 • Současná pandemie u výrazné většiny negativně ovlivnila ekonomiku minipivovarů. Naproti tomu pouze 6 neboli deset procent má za to, že pandemie jejich podnikání neovlivnila. Objevily se však 3 pivovary, kterým složitá situace přinesly zlepšení.
 • Škála negativních dopadů pandemie je rozsáhlá. Nejčastěji, u dvou třetin minipivovarů, znamenala dramatický pokles tržeb. Dále to byla ztráta zákazníků, nutnost zničit uvařené pivo případně propustit některé zaměstnance.
 • Neočekávaná krize společnosti a ekonomiky vyvolaná pandemií, znamenala velkou hrozbu pro pivovary. Současně však i výzvu i příležitost si ověřit, co na trhu zabírá, co je úspěšné a co nikoliv. Reakce pivovarů velmi pozitivně překvapily svou kreativitou. Téměř okamžitě reagovaly od otevření výdejních okének po schopnost hledat nové prodejní kanály na trhu, vnitřními organizačními změnami zahrnující i způsoby stáčení piva až po využívání nových marketingových, organizačních a dalších příležitostí včetně využití sociálních sítí. Minipivovary, které nemněly on-line prodej jej začaly zavádět. Z nabízených eventualit využil každý pivovar v průměru 3 až čtyři aktivity, což lze považovat za poměrně úctyhodné číslo. Pouze jeden pivovar uvedl, že nepřijal žádné podpůrné opatření na pomoc podnikání během pandemie.
 • V období těsně před vyhlášením lockdownu byla relativně velmi roztříštěná odpověď, že během letních měsíců, kdy došlo k rozvolňování restriktivních protiepidemiologických opatření, se situace zlepšovala, ale s definitivním hodnocením počkat. Hned dalším nejrozšířenějším názorem je opatrný optimismus a 17 % pivovarů hlásí dokonce růst poptávky. U stejného procenta minipivovarů však zazněla skeptická odpověď. Desetina respondentů nebyla s to se vyjádřit.
 • Faktory, které ovlivňují poptávku po pivech z produkce minipivovarů, byly velmi zajímavé. Až překvapivě vysoké procento, čtyři z pěti pivovarů si cení pověsti jako nejdůležitějšího kritéria, které ovlivňuje poptávku po jejich pivu. Věrnost štamgastů, tedy klientská loajalita, která je obecně velmi vysoce hodnocena i v jiných oborech i tady hraje velkou roli. Pivovarníci vnímají jako cenný cestovní ruch a jeho pozitivní vliv na jejich byznys. Již dnes víme, že právě pivovary v centrech velkých aglomerací jsou silně postižené útlumem cestovního ruchu, především zahraničního, a také vysokého přesunu zaměstnanců na práce z domova, což nahrává pivovarům umístěným mimo centra měst. S tím je kompatibilní i významná pozice lokálnosti, tedy kde se minipivovar nachází a také šíře nabídky piv, která pandemií nebyla negativně ovlivněna. Často je zmiňována role off-trade a také cena piva jako faktorů ovlivňujících poptávku po pivu.
 • Dvě třetiny minipivovarů hodnotí protikoronavirová vládní opatření negativně a naopak, pouze 10 % pozitivně.
 • Velmi obezřetně se minipivovary vyjadřují k perspektivám rozvoje. Více než polovina z nich považuje za klíčové nastávající měsíce. Dlužno podotknout, že právě předvánoční období patří tradičně jednomu z vrcholů prodejní sezony piva. Letošní rok bude znamenat spíše zklamání než radost. Přes dvě třetiny pivovarníků vnímá budoucnost skepticky a horizont návratu na úroveň roku 2019 považuje za pravděpodobné v následujících 2–3 letech.
Budete mít zájem:  Proč by jeden nemohl mít na balkoně prase, když jiný tam může grilovat

Závěr

Pandemie covidu-19 dramaticky, a především nečekaně zasáhla pivovarství a zejména minipivovary. Svou velikostí, svou hloubkou a také neočekávaností.

Na jedné straně pivovary velmi dobře vyhodnotily, v čem tkví jejich problémy a byly s to připravit a realizovat řadu opatření ke zmírnění negativních dopadů na podnikání.

Současně se ale ukázalo, že vládní opatření nejsou minipivovary příliš pozitivně vnímána a nemají, alespoň pro většinu z nich, pozitivní účinek a nejsou chápána jako potřebná pomoc.

Závěry tohoto průzkumu mohou nabídnout argumenty pro jednání i komunikační aktivity, že pivovary udělaly mnohé, ale státní správa musí mnohem více pro ně udělat. Jejich záchrana je v zájmu společnosti i ekonomiky země.

Kontakt a další informace:

Ing. Josef Vacl, CSc.

PORT spol. s.r.o. 

Tel: 602 340 664 

Email: [email protected]

www.certum.cz

Ing. Jan Šuráň

Českomoravský svaz minipivovarů

Email: [email protected]   

www.minipivo.cz                        

Lambik, Berliner Weisse i exotické kvasinky. Pivní styly, které jsou "in"

Dávno jsou pryč časy, kdy být pivním nadšencem znamenalo, že si místo plzničky objednáte pivo označené jako IPA a začnete okolí vyprávět (ne zrovna pravdivou) historku o speciálním pivu, které mělo přežít cesty do Indie. 

Jaké jsou aktuální pivní trendy, které stojí za to vyzkoušet?

Pojďme do kysela

Lambik, jeden z nejstarších pivních stylů vůbec, je čím dál oblíbenější. Fanoušky si rychle získává hlavně u vínomilců, pro které je výrazná kyselost lambiků, připomínající chuť Chardonnay, snadno pochopitelná.

Původně belgická specialita z údolí Zenne jihozápadně od Bruselu kvasí spontánně, specifický divoký projev jí dodávají v místě přirozeně se vyskytující kvasinky a bakterie. Dnes samozřejmě piva v tomto stylu vznikají i leckde jinde, s větším či menším úspěchem.

Čtěte také: Pivo z Mikulova boduje v USA. Chutná po meruňkách, hroznech a višních

Rozhodně se vyplatí vyzkoušet druh zvaný geuze, směs mladého, ještě ne úplně prokvašeného lambiku s lambikem starým, který v lahvi dále dokváší. Čím dál větší zájem poutají varianty v sudech prokvášené s přidaným ovocem, kde určitě nejznámější je kriek (s višněmi), ale setkat se můžete s černým rybízem, broskvemi, malinami, brusinkami i třeba kaki.

Co vyzkoušet? Boon Oude Geuze nebo ze stejného pivovaru Boon Kriek Mariage Parfait.

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

V našich končinách se v poslední době rozmáhá další kyselý pivní styl, Berliner Weisse. Vzniká kombinací ječmene i pšenice a svrchně kvasí s přídavkem mléčných bakterií. Většinou jde o piva světlá, slabší, nepříliš hořká a velmi osvěžující. Báječná jsou samostatně, ale s oblibou jsou podávána v kombinaci se sladkým sirupem nebo míchána s běžným ležákem.

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Co vyzkoušet? Domácí tip je Pilsener Weisse od pivovaru Raven.

Exotické kvasinky

Co udělat, aby si vás v záplavě rukodělných piv někdo všiml? Jasně, svérázný design je základ. A pak samozřejmě netradiční příměsi.

Sládci si aktuálně dost hrají s různými netradičními recepturami a prokvášejí pivo aromatickými kvasinkami třeba původně určenými pro saké nebo šampaňské, kvasinky se také množí na mezinárodní vesmírné stanici ve stavu beztíže, používají kmen starý 45 milionů let nalezený na broukovi zakonzervovaném v jantaru… Jednoduše představivosti se meze nekladou a příběhy prodávají.

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Co vyzkoušet? Extravagantní To Øl #YOLOmælk.

Pivo jako víno

Malé pivovary si také začínají více hrát s dřevěnými sudy různého původu – zkoušejí sudy po whisky, po vinných pálenkách i přímo po různých vínech, ale u nás třeba i po slivovici. A čím dál víc se začíná, stejně jako u vína, skloňovat terroir, tedy jasný otisk místa původu.

Takže svatým grálem by samozřejmě bylo pivo vyzrávané v sudech z místního stromu, z chmele i ječmene vypěstovaného samotným pivovarem v okruhu několika málo kilometrů od varny, s vodou z vlastní studny a kvašené spontánně. Ideálu se přiblíží málokdo, ale větší důraz na jasné deklarování místa původu sladu i chmele bude vidět leckde.

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Co vyzkoušet? Pokud ještě seženete, zkuste Matuška 17° Barrel-aged Great White, vyzrávaný v sudech vínovice od Žufánka, nebo zkoumejte terroir v produkci výtečného Rodinného pivovaru Obora.

Klasický světlý ležák

Ne, to není omyl. Hodně pivních nadšenců už má nad hlavu silných piv, extrémně chmelených variant a exotických projevů a znovu objevuje krásu a pitelnost poctivého dobře uvařeného ležáku (a obecně svěžích lehčích piv).  Zmáknout ho opravdu skvěle a čistě může být pro pivovar paradoxně náročnější než u různých „nabušených“ módních stylů.

Jak velké pivovary stále častěji nabízejí všemožné speciály, tak budoucnost patří i světlým ležákům z malých pivovarů. A jednou do roka je dost možná dostanete i ve speciální variantě vyrobené z čerstvého zeleného chmele, i tato specialita je momentálně velmi oblíbená.

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Co vyzkoušet? Z klasických ležáků by vás mohla zaujmout 11° z Vinohradského pivovaru.

Ostatní pivní dění | Novinky | Pivní.info – Strana 22

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Na Domažlicku bylo 50 pivovarů

[pondělí, 25. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:20 [permalink] [reaguj]

Pivovarnictví v horách a podhůří kvete

[úterý, 19. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 07:31 [permalink] [reaguj]

Příchod svobody pomohl obnovit slávu českého piva

[pondělí, 18. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 09:10 [permalink] [comments: 5]

Konec hospodských hádek? Kvalitu poznáte za pár minut

[úterý, 12. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 14:33 [permalink] [reaguj]

Skvělý nápad: Americký pivovar umístil na plechovky obrázky psů k adopci. Kampaň má úžasný ohlas

[úterý, 12. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 06:58 [permalink] [reaguj]

Co jsem ochutnal, to už mi nikdo nemůže vzít, říká degustátor piva

[pondělí, 11. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 17:17 [permalink] [reaguj]

Převratný výčep v Lokálu

[neděle, 10. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 16:27 [permalink] [reaguj]

V Horažďovicích bude opět fungovat pivovar

[sobota, 9. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 15:17 [permalink] [reaguj]

Produkce českého piva se přes mírný pokles udrží na solidní úrovni

[sobota, 9. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 13:50 [permalink] [reaguj]

Konzumace piva po tréninku nemusí být nutně špatnou volbou

[sobota, 9. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 10:50 [permalink] [reaguj]

Víc domácího piva bez daně. Sněmovna zvedla limit na 2 000 litrů

[pátek, 8. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 07:51 [permalink] [reaguj]

Ležáky už tolik netáhnou. Pivní trh si žádá nové styly, říkají Přátelé piva

[pátek, 8. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 07:49 [permalink] [reaguj]

Mezi pivovary v zámoří roste zájem o české pivo i jeho výrobu

[pátek, 8. listopad 2019]

[Ostatní pivní dění] 07:48 [permalink] [reaguj]

Pohádkové pivo 2020

[středa, 30. říjen 2019]

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

[Ostatní pivní dění] 12:29 [permalink] [reaguj]

Studie na pivovar je hotová. Už za rok by se mohlo stavět

[úterý, 29. říjen 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:29 [permalink] [reaguj]

AleFestivAle 2019

[úterý, 29. říjen 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:26 [permalink] [reaguj]

Čepované pivo ve sklepě v pivovaru je to ideální, říká odbornice na pitelnost piva

[úterý, 29. říjen 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:24 [permalink] [reaguj]

Češi kvůli špatnému počasí nepili tolik piva. Pivovary ho vyrobily v létě méně

[úterý, 29. říjen 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:21 [permalink] [reaguj]

Tip na víkend: Ale Festivale láká na piva do Varnsdorfu

[pátek, 25. říjen 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:40 [permalink] [reaguj]

Tajemství belgických piv spočívá ve středověkých superkvasinkách

[středa, 23. říjen 2019]

[Ostatní pivní dění] 08:36 [permalink] [reaguj]

Novinky | www.pivovartisnov.cz

Pivovar Tišnov se svojí značkou Tišnovské pivo upevňuje pozici mezi nejlepšími a nejznámějšími minipivovary v České republice.

Pivovar Tišnov, založený v roce 2015, se v minulosti na předních příčkách degustačních domácích i zahraničních pivovarských soutěží už umístil. Významnější ocenění ovšem získal  v loňském roce a letos se daří ještě o poznání lépe. Navzdory velké a stále rostoucí konkurenci minipivovarů se pomalu řadí mezi špičku. A to má ještě pár významných soutěží letos před sebou.

Pivovar Tišnov, který aktuálně vaří 11 druhů piv v objemu výroby 3000 hl. ročně, v loňském roce získal ocenění Nejlepší pivovar České a moravské koruny 2019,  Stříbrnou pivní pečet 2019 pro Abatyši Barboru 13% a na Central European Beer Awards v Maďarsku bronz pro APA Američan z Tigálu 12%, Tišnovan 12% a Tišnovanka, což je 11% světlý ležák ze stálé nabídky.

Letošní rok hned ze startu přinesl obrovský úspěch na 30. ročníku největší a nejstarší pivovarnické degustační soutěži v ČR pořádané  v Českých Budějovicích Zlatá pivní pečeť XXX 2020, 20.-22. února 2020. Hned dvě Tišnovská piva byla zlatá!.

 • Zlatá pivní pečeť (1. místo) – Tišnovan 12%, kategorie: Světlý ležák premium z minipivovaru
 • Zlatá pivní pečeť (1. místo) – Abatyše Barbora 13%, kategorie: Silné polotmavé pivo z minipivovaru

V loňském roce se soutěže zúčastnilo 245 pivovarů z 20 zemí celého světa v 33 pivních kategoriích. Soutěžilo 1205 vzorků piv.

Objektivitu a regulérnost průběhu odborných soutěží garantují mezinárodní certifikační autority Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 3EC International a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Anonymní degustace jsou tak každoročně pod přísnou objektivní kontrolou. Na zveřejnění aktuálních čísel a tiskové zprávy se čeká.

Za každým takovýmto oceněním, podle ředitele pivovaru RNDr. Petra Pešky, jsou tisíce hodin poctivé práce, nespokojení se jen s dobrým, ale touha po dokonalosti, která se dle něj v úspěch promění tehdy, když je člověk hodně otevřený, schopný nových pohledů, je pokorný a trpělivý.

Skvělé pivo není jen o stále vylepšovaných recepturách, ale o všech procesech uvnitř pivovaru, naladění lidí, kteří v něm pracují, motivačních vizích a také o znalosti trhu a toho, co konzument chce. Toto je s novými trendy stále v pohybu, požadavky konzumentů se vyvíjejí a jsou také různé dle lokalit.

Budete mít zájem:  Mýty a fakta o lehké plastové sádře

Pokud se tedy neustrne a poctivost je krédem, zdá se, že výsledky se dostaví.

Dej Bůh štěstí  

Naše piva Tišnovan 12% a Abatyše Barbora 13% získali Zlatou pivní pečeť na 30. ročníku největší a nejstarší pivovarnické degustační soutěže v ČR pořádané  v Českých Budějovicích  20.-22. února 2020. XXX. Zlatá pivní pečeť 2020.

Stali se tak nejlepšími pivy ČR ve svých kategoriích: Tišnovan 12% v kategorii: Světlý ležák premium z minipivovaru a Abatyše Barbora v kategorii: Silné polotmavé pivo z minipivovaru

KURZ PIVNÍCH VAD „Vím, co piji III“ – opakování matka moudrosti

Kurz je určen pro sládky, provozovatele pivovarů, provozní restaurací, číšníky, ale i pro laickou veřejnost, kterou pivní problematika zajímá.

Ideální je pokud už máte za sebou náš Pivní kurz „Vím, co piji I. a II“.  Ale není to podmínkou.

Kurz se skládá z teoretické a praktické části.

Místo konání:                      Tišnovská pivnice, Náměstí 28. Října 30, Tišnov

Termín:                                úterý 17. září 2019, 16.15 – 20.15 hodin

 • Délka:                                  4 hodiny
  Počet účastníků:                 25 osob
 • Cena:                                  Tišnovský sládek – 890 Kč
 •                                             veřejnost  – 940Kč

Pořádá:                               Pivovar Tišnov s.r.o.

ve spolupráci s:                  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s., www.beerresearch.cz

_______________________________________________________________________________________________________________

Náplň kurzu:

 1. Zopakování základních chutí (sladká, slaná, kyselá, hořká, trpká)
 2. Zopakování několika častých pivních vad
 3. Seznámení se a určování těchto osmi pivních vad:
 1. -Diacetyl (po másle)
 2. -DMS (kukuřice)
 3. -Ethylacetát (esterová, po rozpouštědlech)
 4. -Isoamylacetát (ovocná, banánová)
 5. -2,6 – dichlorfenol (medicinální)
 6. -Acetraldehyd (po nezralém pivu, po zeleném jablku)
 7. -Kyselina citronová (kyselá)
 8. -Síran železnatý (kovová)
   
 9. 4. určování plnosti piva
  _______________________________________________________________________________________________________________
 10. V ceně kurzovného je degustační sousto na neutralizaci chutí (šunka, sýr, pečivo) _______________________________________________________________________________________________________________
 11. Doplňující informace:

Získáte od nás certifikát o absolvování Kurzu pivních vad „Vím, co piji III“.  Ale vzhledem k tomu, že se nejedná o certifikovaný kurz, nejste tím oprávněn/a k účastem v porotách pivních soutěží. Kurz je, ale velmi vhodný jako trénink pro případné degustátorské zkoušky.

Jako absolvent tohoto kurzu se můžete stát členem Degustační komise (degustačního panelu) Tišnovského piva a účastnit se pravidelných degustací (cca 1x za měsíc) našich piv i piv z ostatních pivovarů v Tišnovské pivnici nebo v Pivovaru Tišnov.

POZOR! Vzhledem k omezenému množství látek pro přípravu pivních vad, nebude tento kurz ve výše uvedeném rozsahu opakován.

Přihlášky:

Zájemci hlaste se nám prosím e-mailem na: [email protected] Počet míst je omezen.

RNDr. Petr Peška
ředitel

Mobil: +420 603 342 174

Pivovar Tišnov s.r.o.
Ostrovec 233,  666 01 Tišnov

email: [email protected], web: www.pivovartisnov.cz

Zveme vás na DEN  TIŠNOVSKÉHO  PIVA

-oslavu 3. narozenin Pivovaru Tišnov-

pátek 6. 9. 2019 v 18.30 hodin

 • Tišnovská pivnice
 • Narozeninové novinky, které rozproudí zábavu….
 • -NOVÝ VÝČEP – 7 Tišnovských piv na čepu
 • -NOVÉ CHLAZENÍ
 • -NAROZENINOVÁ 11% – spodně kvašené pivo za studena dochmelené Kazbekem, který pivu dává kořenitou vůni s nádechem citrusů
 • -CENA NAROZENINOVÉ 11% – jen26 Kč/0,5 L
 • A tradičně: pivní chuťovky a soutěže o hóóódně zajímavé ceny.
 • Rezervace míst na tel.: 607 047 347
 • Typy soutěží a hlavní ceny
 • Vědomostní soutěž o Tišnovském pivu
 • soutěž pro všechny přítomné
 • 1.cena: Dárkový poukaz na KEG 30L dle vlastního výběru (10%-13%) v hodnotě až 1800 Kč
 • Pití piva na rychlost
 • soutěž pro přihlášené zájemce
 • 1.cena: Kurz pivních vad pořádaný Pivovarem Tišnov v hodnotě cca 1000 Kč
 • Pro pivní nadšence
 • Soutěž pro přihlášené zájemce, kteří jdou v pivní problematice více do hloubky a zajímají se o výrobu, pivní vady apod.

1.cena: Dárkový poukaz na Den sládkem v hodnotě: 2.990 Kč

Do soutěží se můžete zapojit cca do 21. hodiny. Následně vyhlásíme výsledky na místě a rozdáme ceny.

Těšíme se na vás

Rezervace míst na tel.: 607 047 347

Další významné ocenění pro Pivovar Tišnov. Tentokrát v národní soutěži pivovarů o České a moravské pivní koruny 2019.

27. března se v Břevnovském klášteře v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku národní degustační soutěže pivovarů České a moravské pivní koruny. Jde o jedinou soutěž v ČR, kde degustátoři hodnotí sortiment. Pokud více než polovina vzorků získá vysoké ocenění výborný nebo velmi dobrý, účastník se zařadí mezi nejlepší pivovary České republiky.

Co přesně rozhoduje o získání koruny?

Hodnotí se sortiment, respektive jeho podstatná část. Pivovar získá hlavní cenu, pokud jsou jeho piva hodnocena jako vynikající (1), výborná (2 nebo 2,5) nebo velmi dobrá (3 nebo 3,5).

Pokud je pivo hodnoceno jako dobré (4), na zisk trofeje to nestačí, protože nejlepší pivovar nemůže vařit pouze dobré pivo, ale musí nabídnout osobitý nápoj s výrazným chuťovým profilem. Cestu mezi elitu mohou pivovaru komplikovat vzorky hodnocené jako špatné.

Pakliže porotci hodnotí takto dva a více vzorů, pivovar je ze soutěže vyřazen, i kdyby měl další piva vynikající. Rozhodující je tedy známka, kkterá vznká jako součet bodových hodnocení porotců v komisi dělený počtem členů komise.

Nejlepším pivovarem se stal takový, který minimálně u poloviny počtu vzorků dosáhl v celkovém hodnocení komise známky menší než 4, tedy od 1 až po 3,9.

 1. Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašeníKterá Tišnovská piva byla hodnocena jako vynikající (1)?
 2. Abatyše Barbora 13% PTM – Polotmavý silný ležák
 3. JAPP 12% TM – Český tmavý ležák
 4. Ind z Tigálu 14% – IPA
 5. Porter Coeli 20% – Porter/stout
 6. Tišnovské pivo tedy opět potvrdilo svoji prvotřídní kvalitu.
 7. Více na https://ceskeamoravskepivnikoruny.cz/

Právě na čepu v Tišnovské pivnici a lahvované v prodeji na AZ centrum v Tišnově naše novinka uvařená k svátku Svatého Patrika (17.března) – Patrik z Tigálu.

American Stout ,  EPM  13 % hm., svrchně kvašené tmavé silné pivo. Nefiltrované, nepasterizované.

Patrik z Tigálu je svrchně kvašené, tmavé, 13% pivo. Tělo tohoto piva je tvořeno 5ti slady, které jsou doplněny praženým ječmenem. Ten dává tomuto pivu typickou chuť stoutu. Pivo je chmeleno americkými chmely Columbus, Chinook a Cascade.       

Pivo je vařeno dle německého zákona o čistotě piva a obsahuje pouze tišnovskou vodu, ječné slady a chmel.

Jsme jedním z podniků zapojených do Tišnovské pivní stezky, kterou organizuje BRNĚNSKO, z.s. Destinační společnost turistické oblasti Brno a okolí s finanční podporou Jihomoravského kraje.

Zapojte se do zábavné a poznávací akce, „ochutnejte“ Tišnovsko, sbírejte razítka a získejte zaslouženou odměnu.

Více na: https://www.gotobrno.cz/misto/tisnovska-pivni-stezka/

Naše Abatyše Barbora 13% zabodovala na XXIX. Mezinárodním pivním festivalu v Českých Budějovicích umístěním na 2. místě v kategorii minipivovary, speciální polotmavá piva.

Ocenění Pivní pečeť udělovaná v rámci pivovarnické přehlídky International Beer Festival Budweis (11.2.–16.2.2019), je největší a nejprestižnější pivovarnickou cenou v České republice.

 • S oceněným pivem se můžete setkat na čepu:
 • Ochutnávková Tišnovská pivnice, Jungmannova 1886, Tišnov
 • Restaurace U Mocnáře, Hradčany
 • nebo zakoupit ve skle a PET balení:
 • Pivovar Tišnov, Ostrovec 233, Tišnov
 • Tišnovská pivnice, Jungmannova 1886,Tišnov
 • AZ centrum, Mlýnská 129, Tišnov
 • Hypermarket Globus, Hradecká 40, Brno-Ivanovice

APA – American Pale Ale, EPM 12 % hm., světlý svrchně kvašený.

Nefiltrovaný, nepasterizovaný. Obsah alkoholu 5,0 %.

 1. Charakteristika:
 2. Světlé svrchně kvašené pivo Američan z Tigálu je zástupce pivního stylu APA. Barva piva je zlatavá
 3. až měděná. Pivo je výrazně chmeleno kombinací českých a amerických chmelů, z nichž typickou chuť a vůni

mu dávají chmely Cascade a Citra. Toto pivo je ještě chmeleno za studena.

 • Legenda:
 • Pivní styl American Pale Ale je charakteristický zlatavou barvou s výraznou
 • chmelovou vůní s citrusovým charakterem, a to zejména díky použití amerických chmelů.
 • A přesně takové pivo je Američan z Tigálu. Letní, svěží pivo, ideální na venkovní

grilování a posezení s přáteli. Ideální k Američanovi je výborný burger!

A do každé ruky jeden! MAKE APA GREAT AGAIN!

Pivo je vařeno dle německého zákona o čistotě piva a obsahuje

pouze tišnovskou vodu, ječné slady a upravený chmel.

Tišnovské pivo našlo cestu do světa a bylo skvěle hodnoceno v mezinárodní pivovarnické degustační soutěži Central European Beer Awards (CEBA) v Maďarsku, Békéscaba, květen 2018.

Soutěž CEBA byla určena pro CRAFTové pivovary s ročním výstavem do 200 000hl (t.j. pivovary, které vyrábějí pivo klasickým postupem). Dolní hranice výstavu nebyla omezena, takže se soutěže mohli účastnit i domácí vařiči piva, ti však byli hodnoceni zvlášť.

  Soutěže se zúčastnili pivovary  ze sedmi zemí Střední Evropy (Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Česko, Slovensko  a další). Mezinárodní komisí bylo hodnoceno 165 účastníků ve čtrnácti kategoriích. Porota byla složena z profesionálů v oblasti výroby piva ze zúčastněných zemí.

Vzorky byly samozřejmě označeny pouze čísly (tedy nikdo z poroty  nevěděl, od kterého výrobce vzorek pochází). Předsedkyní poroty byla a záštitu nad soutěží převzala profesorka maďarské vysoké potravinářské školy, paní Dr. Beáta Vecseri. Hodnocení jednotlivých vzorků probíhalo elektronicky.

České minipivovary byly vyzvány k účasti prostřednictvím Svazu minipivovarů ČMSMP a soutěže se zúčastnilo nemalé množství z nich. Pivovar Tišnov jako jediný ze všech zúčastněných pivovarů získal ocenění všech svých zaregistrovaných vzorků. Do soutěže jsme přihlásili šest piv.

 1. Oceněná piva:
 2. Tišnovan 12% – II. místo
 3. Japp 12% – II. místo
 4. Abatyše Barbora 13% – II. místo
 5. Tišnovák 10% – III. místo
 6. Tišnovanka 11% – III. místo
 7. Porter Coeli 20% – III. místo

Z pivovarů z České republiky si odnesli ocenění ještě pivovary Permon a Rožnovské pivní lázně. Celkovým vítězem soutěže – GRAND CHAMPION – byl maďarský minipivovar z Gyeru s pivem IPA.

Úspěch na mezinárodním poli je důstojnou reklamou i pro město Tišnov, kde se naše pivo vaří a odkud pocházíme. Ocenění je pro nás motivací i závazkem, přestože 100 % naši produkce zůstává zatím na domácím trhu.

Máme samozřejmě vize, které bychom chtěli do budoucna uskutečnit, ale aktuálně zásadní je pro nás udržení kvality piva a kontrola kvality servírování nejen u nás na Tišnovské pivnici, ale i v ostatních hostincích, kde jsme na čepu v České republice.

Budete mít zájem:  Alergie Na Kočky Léčba?

Stránky

Radegast nabízí první svrchně kvašené pivo ve své historii

Soutěž ukazuje aktuální pivní trendy: hořká piva a svrchní kvašení

Pivovar Radegast uvádí na trh první svrchně kvašené pivo ve své historii. Výčepní speciál Radegast ROG IPA je osvěžující světlé pivo, uvařené ve stylu Session IPA, s bohatou chutí a výraznou hořkostí.  V roce 2021 bude dostupné exkluzivně v hypermarketech Albert. 

Sládci pivovaru Radegast pokračují v odkazu prvního sládka Jaromíra Franzla, a to vařit správně hořké pivo a odlišovat se od ostatních. Svou novinkou vykročili za hranice tradičních českých spodně kvašených piv a poprvé v historii uvařili svrchně kvašené pivo Radegast ROG IPA. Tím obohatili nabídku pivních stylů v sortimentu Radegastu a také svou kategorii pojmenovanou „výčepní speciál“.

„Radegast byl vždy průkopníkem, který se nebojí bořit zažité pivní kategorie a spotřebitelské návyky. Prostě si vaříme pivo po svém, aby bylo neobvykle hořké, pitelné a chuťově pozoruhodné tak, jako je Radegast ROG IPA nebo třeba Radegast Ratar,“ říká Ivo Kaňák, manažer pivovaru Radegast.

Radegast ROG IPA je světlé svrchně kvašené pivo uvařené ve stylu Session IPA, který je lehčí variantou klasického stylu IPA. Díky tomu má příjemný chmelový charakter podpořený výrazným chmelovým aroma, které získává chmelením za studena.

„Pro chmelení jsme použili americké aromatické chmely Citra, Sabro a český aromatický chmel Kazbek. Pivo je osvěžující, zachovává si bohatou chuť a vysokou hořkost, která dosahuje 50 jednotek hořkosti.

V aroma převládají citrusové a grepové tóny,“ říká Roman Šolc, obchodní sládek pivovaru Radegast.

Radegast bude novinku nejprve testovat, podobně jako předchozí výčepní speciál Radegast Ratar, který si spotřebitelé otestovali v roce 2019 ve vybraných obchodech a od loňského roku je již v nabídce většiny řetězců a mezi milovníky piva je velmi oblíbený. Radegast ROG IPA je v prodeji ve vratné 0,5litrové lahvi v řetězci hypermarketů Albert, kde bude dostupná zhruba do konce srpna 2021.

 „Inspirací pro název nového piva s bohatou chutí se stal staroslovanský výraz rog ve smyslu roh hojnosti, protože právě ten je symbolem úrodnosti a blahobytu,“ říká Marek Grabovský, manažer značky Radegast a dodává: „Chtěli bychom poděkovat doktoru Štefanovi Pilátovi a jeho kolegům ze Slovanského ústavu Akademie věd České republiky, kteří nám pomohli s bádáním v historii starých Slovanů a nalezením názvu pro naši hořkou novinku.“

Poznámky pro editory:

 • V pivovaru Radegast se vaří pivo od roku 1970 a 3. prosince 2020 oslavil 50 let od uvaření první várky piva. Oblibu si získalo díky své charakteristické výrazně hořké chuti.
 • Pivovar Radegast je vyhledávaným turistickým cílem, který každoročně navštíví téměř 50 tis. lidí. Je součástí projektu Technotrasa, kam patří nejvýznamnější památky Moravskoslezského kraje.
 • Pivovar Radegast investoval za posledních 10 let desítky milionů korun do vodohospodářských projektů a během tohoto období snížil spotřebu vody potřebnou na výrobu piva o 38 %. V roce 2018 spotřeboval pouze 2,51 hl vody na výrobu 1 hl piva, dosáhl nejlepšího výsledku v historii a zařadil se tak mezi pivovary, které patří v šetření s vodou k nejlepším na světě.
 • Pivovar Radegast je součástí Plzeňského Prazdroje. S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v České republice a největším exportérem českého piva.

V jubilejním ročníku soutěže pivních speciálů byly oceněny tradiční značky i pivní novinky

Jubilejní, desátý ročník soutěže CEREVISIA SPECIALIS – První speciál roku 2019 byl ve znamení úspěchů tradičních značek i pivních novinek z devíti velkých i malých pivovarů. Nejvíce ocenění, celkem pět, si ze soutěže odnesl pivovar PRIMÁTOR a.s. a čtyři PIVOVAR SVIJANY, a.s

O výsledcích rozhodl dvacetičlenný
degustační tým složený ze dvou komisí. První, dvanáctičlenná složená ze
zástupců např. Zemědělské univerzity v Praze, Chmelařského institutu,
Státní zemědělské potravinářské inspekce, Vysoké školy chemicko-technologické,
Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského i mj.

nezávislých pivovarských expertů
posuzovala 44 přihlášených piv z 13 průmyslových pivovarů. Kromě ní pivní
vzorky posuzoval i osmičlenný panel významných osobností, které se pivu a
pivovarské problematice dlouhodobě věnují, jako např. novináři, lékař, vědecko-výzkumný
pracovník a marketingoví specialisté.

V kategorii světlá
speciální piva bylo posuzováno 13 piv. Třetí cena nebyla udělena. O druhé místo
se podělila piva Svijanský Baron 15% a pivo 20% z produkce PIVOVARU
SVIJANY, a.s.

, dále Radegast Extra Hořká 15 ze skupiny Plzeňský Prazdroj, a.s.,
Postřižinské sváteční speciál z Pivovaru Nymburk, s.r.o., PRIMÁTOR 16 Exkluziv
z náchodského pivovaru PRIMÁTOR a.s. 
Ocenění za 1.

místo získalo pivo DUX z produkce PIVOVARU SVIJANY,
a.s.

Na třetím místě mezi
polotmavými a tmavými speciálními pivy, kterých bylo přihlášeno 6, skončilo
pivo PERNŠTEJN
GRANÁT 13, který uvařili v PARDUBICKÉM
PIVOVARU, a.s. Na druhém místě se umístilo Postřižinské pivo Něžný Barbar z produkce
Pivovaru Nymburk, s.r.o. V kategorii zvítězilo a na prvním místě se
umístila Svijanská Kněžna z PIVOVARU SVIJANY, a.s.

Mezi svrchně kvašenými pivy
typu ale, kterých bylo degustováno 8, nebyla třetí cena udělena. O druhé místo se
podělila piva PRIMÁTOR Stout a PRIMÁTOR IPA z produkce pivovaru PRIMÁTOR
a.s. Zvítězilo pivo Lobkowicz Premium Ale, který uvařil Pivovar Vysoký Chlumec,
a.s..

Rekordních 17 piv bylo
přihlášeno v kategorii neobvyklých piv. Na třetím místě se umístilo pivo
Lobkowicz Premium Pšeničné z Pivovaru Vysoký Chlumec, a.s. O druhé místo se
podělila piva Bernard s čistou hlavou Švestka z Rodinného pivovaru Bernard
a.s.

, VELEN svrchně kvašené pšeničné pivo z Pivovaru Černá Hora a.s. dále Holba
Horské byliny Nealko, které uvařil Pivovar Holba, a.s. Birell Hrozno
z produkce Plzeňského Prazdroje. a.s. a PRIMÁTOR Špringl 2019
z pivovaru PRIMÁTOR a.s.

První místo získalo pivo PRIMÁTOR Tchyně od
stejného výrobce.

Cenu předsedy poroty, kterou
vedl Mgr. František Frantík z VÚPS, a.s., za nejvíce, celkem šestnáct nominací
u obou porot, obdrželo pivo Svijanská Kněžna z PIVOVARU SVIJANY, a.s.

„Kvalita všech soutěžních piv byla na velmi dobré úrovni, “ uvedla RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. reprezentující odborného garanta soutěže, a současně dodala: „To odpovídá trendu doby, naši pivovarníci nejenže umí uvařit nejlepší ležák na světě, ale udělali velký krok v technologii výroby piv speciálních.“

 „Trvalý zájem o soutěž pivních speciálů ze strany pivovarů jen potvrzuje, že o tato piva je stále větší zájem a patří do standardní nabídky jejich produkce a současně nabízí i tolik potřebné srovnání,“ uvedl Ing.

Josef Vacl, CSc. ze společnosti PORT spol. s r. o., která je vyhlašovatelem soutěže A dodal: „Pivní speciály rozšiřují okruh těch, kteří si na nich pochutnávají, a to je pro český pivní trh nesporným přínosem.

Degustace tradičně proběhla ve Výzkumném senzorickém centru VÚPS,a.s. Ocenění byla v Praze předána představitelům vítězných pivovarů na slavnostním setkání pivovarských odborníků a médií 16. října 2019.

Zdroj a foto: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský

Dáte si silné, či radši plné? Označení českých piv se radikálně mění, dvanáctky končí | Aktuálně.cz

Nové značení platí od prosince, pivovary však mohou staré etikety používat do prosince 2019. Českomoravský svaz minipivovarů změnu vítá.

Praha – Od prosince se budou svrchně kvašená 11° a 12° piva nazývat „plnými“ pivy. Nově se zavádí kategorie silných piv, vyplývá z vyhlášky, kterou novelizovalo ministerstvo zemědělství. Nové značení platí od prosince, pivovary však mohou staré etikety používat do prosince 2019. Vyhláška také nově definuje ovocné a zeleninové šťávy.

Piva, která jsou vyráběna technikou spodního kvašení a mají podíl extraktu původní mladiny mezi 11 a 12 procenty, tedy 11- a 12stupňová piva, se budou nazývat ležáky. Jejich svrchně kvašené varianty budou plná piva.

Místo speciálních piv o 13 a více stupních se zavádí kategorie silných piv. Pivo se sníženým obsahem alkoholu se bude nově nazývat nízkoalkoholickým.

„Vyhláška reaguje na nové trendy ve výrobě potravin, což uvítají jak výrobci, tak spotřebitelé. Pořádek ve značení potravin a nápojů je nutný, protože je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Českomoravský svaz minipivovarů podle svého prezidenta Jana Šuráně změnu vítá, dále však podle něj v úpravě zůstávají nelogičnosti. Novelizace předpisu by podle něj měla být každé dva roky.

„Do toho značení budeme šít dál, nyní už snad podpořeni i velkými pivovary, které začaly vařit piva typu ale, stout a začaly vařit i s malými pivovary,“ řekl ČTK. Podle něj je třeba zavést značení druhů piv. „Ležák by byl ležák, ať je to osmička, nebo dvacítka – byl by to druh výroby piva,“ dodal.

Ministerstvo uvedlo, že kromě samotných piv vyhláška nově umožní prodávat takzvaný atypický pivní nápoj. „Jde o nápoj, který nesplňuje požadavky na pivo, ale je vyrobený na bázi piva s upraveným podílem sladu nebo způsobem kvašení,“ dodal úřad.

Změny ve značení piva:

Stávající název a parametry piva Stávající či nový název a parametry piva
Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu) Nealkoholické pivo (do 0,5 % obj. etanolu)
Pivo se sníženým obsahem alkoholu (0,5-1,2 % obj. alkoholu) Nízkoalkoholické pivo (0,5-1,2 % obj. alkoholu)
Stolní pivo (stupňovitost do 6) Stolní pivo (stupňovitost do 6)
Výčepní pivo (stupňovitost 7-10) Výčepní pivo (stupňovitost 7-10)
Ležák (stupňovitost 11-12) Ležák (stupňovitost 11-12), ale pouze pro piva spodně kvašená – většina sortimentu ležáků
Ležák (stupňovitost 11-12) Plné pivo (stupňovitost 11-12), ale pouze pro piva svrchně kvašená
Speciální pivo (stupňovitost 13 a více) Silné pivo (stupňovitost 13 a více)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Vyhláška upravuje také nealkoholické nápoje. K výrobkům označovaným jako čerstvé šťávy nepůjde přidávat další složky s výjimkou bylin a semen rostlin, nepůjde je také tepelně nebo chemicky upravovat. Do přírodních šťáv nebude možné přidávat nic dalšího, šetřené budou moci být pouze tzv. šetrnými metodami, založenými například na použití vysokého tlaku.

„Medovinu lze nově za splnění podmínek označit i jako medové víno. V případě, že je při výrobě medoviny použit například cukr, líh nebo víno, označí se jako dezertní medovina,“ dodalo ministerstvo.

1:23

Jak správně načepovat pivo | Video: Tomáš Cetkovský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector