Smog z požárů v Moskvě zdvojnásobil počet úmrtí

Oheň dává teplo domovům nebo je nemilosrdně ničí. Pomáhá vařit jídlo nebo nemilosrdně bere životy lidí a zvířat. Bez něj by výroba nemohla, ale po vymknutí kontroly zničí jakýkoli moderní závod. Jaké jsou důsledky toho, že lidé podceňují sílu ohně a umožňují požáry?

Poškození lidského zdraví

Požáry představují bezprostřední nebezpečí pro lidské tělo. Kromě přímého poškození kouřem, ohněm a výbuchem trpí lidé nepřímými účinky požáru.

 • Při spalování syntetických materiálů, které se používají v domácnosti, se uvolňují toxické a karcinogenní látky (oxidy uhlíku, dusíku, síry, dioxinů, benzenu, sloučenin těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků).
 • Tento problém je zvláště důležitý v oblastech kompaktního pobytu lidí ve městech, protože v místním prostoru je koncentrace znečišťujících látek rychlejší než norma.
 • Spalování listů a různých odpadků v období jaro-podzim také přispívá k otravě obyvatelstva solemi těžkých kovů – zinku a kadmia, které se ve městských podmínkách zvyšují.

Požáry v obytných budovách představují 60–80% všech druhů požárů, s výjimkou lesních požárů. Mezi oběťmi otravy škodlivými látkami se zvyšuje počet onemocnění dýchacích, žaludečních, virových, onkologických a imunodeficienčních.

Bohužel v naší zemi takové statistiky neexistují a dostupné informace jsou místní povahy – například otrava dioxiny po požáru v obci Shelekhov v Irkutské oblasti.

Chronické účinky otravy mohou být způsobeny neustálým kontaktem se škodlivými látkami, které se mohou hromadit v lidském těle. Hasiči, obyvatelé hořících budov, cizinci v zóně toxických plynů jsou vystaveni tomuto účinku.

Situace v ohni ovlivňuje zejména zdraví hasičů a vyvolává výskyt nemocí z povolání.

Při pravidelném vdechování kouře, gastrointestinálních nemocí, srdečních záchvatů, onemocnění krve, různých alergií, chronické bronchitidy, se zvyšuje riziko rakoviny a zvyšuje se únava. Práce v podmínkách poklesu obsahu kyslíku ve vzduchu na 16% vede k nedostatku kyslíku, mění funkce těla a mozku.

Události z 11. září 2002 v New Yorku ukázaly, že 300 hasičů zahynulo při plnění svých povinností, zbytek byl vystaven toxickým látkám a toxickému prachu. Po stížnostech na kašel mnoho odhalilo respirační onemocnění.

Akutní srdeční selhání, které je hlavní příčinou úmrtí hasičů, může být také způsobeno otravou toxickými produkty spalování. Aromatické uhlovodíky, které jsou karcinogeny, způsobují zvýšený výskyt ohně rakovinou žaludku, mozku a melanomu.

Otrava dioxinem způsobuje teratogenní účinek – narození dětí s genetickými abnormalitami. Každý rok na světě zemře v linii povinností nejméně 250-300 hasičů a desítky tisíc zranění mají různou závažnost.

Poškození životního prostředí

Znečištění ovzduší, vody a půdy je často způsobeno rozsáhlým lesem a. Ročně dochází k asi miliónu lesních a krajinných požárů, které pokrývají až 5% povrchu planety.

Oheň způsobuje silné uvolňování oxidu uhličitého do atmosféry a vyvolává dojem „skleníkového efektu“ ve formě nepříznivých klimatických změn.

Lesní požáry přispívají k výskytu zákalu v horních vrstvách vzduchu a zákalu v jeho povrchové vrstvě, což také vede k regionálním klimatickým změnám. Kouř, který obsahuje toxické produkty spalování a rozkladu různých látek, vstupuje do atmosféry každoročně miliony požárů na planetě.

Takže v létě 2010 byla Moskva zakalená hustým smogem. v jeho okolí způsobil výrazné zvýšení koncentrace toxických látek, což zdvojnásobilo úmrtnost, a také vedlo k hromadné smrti divokých zvířat v parcích a zoologických zahradách hlavního města.

Smog z požárů v Moskvě zdvojnásobil počet úmrtí

Oheň ovlivňuje půdu do hloubky 25 cm a ničí její úrodnou vrstvu. Požáry – pálení suché vegetace na jaře – vedou nejen k narušení biocenózy ekosystému, ale také k požárům v lesích a rašeliništích, stejně jako k ničení dřevěných budov a dokonce ke smrti. Ničení lesů mění vodní režim řek, bažin a jezer, v některých ročních obdobích přispívá k jejich vysychání a v jiných povodních.

Nejnebezpečnější jsou důsledky průmyslových požárů a výbuchů, s velkou pravděpodobností vedoucí k ekologické katastrofě v regionu.

Škody způsobené takovými požáry v ropných rafinériích, ropovodech, v nádržích, při náhodném úniku hořlavých kapalin na povrch půdy a vodních útvarů, jsou téměř vždy lokální, protože množství spáleného oleje a ropných produktů je omezené. Při spalování plynových a olejových fontán hoří denně miliony tun oleje.

Příkladem takové situace jsou důsledky války v Iráku a Kuvajtu v roce 1991, kdy podle různých odhadů shořelo až 749 vrtů. Emise produktů spalování způsobily změnu klimatu, kyselý déšť, přispěly k výskytu přírodních katastrof.

Možné environmentální důsledky požárů a výbuchů jsou tedy rozděleny na přímé – poškození biocenóz, poškození vodních útvarů, znečištění ovzduší a nepřímé (vzdálené) – zvýšení výskytu populace, ztráta zemědělských produktů v důsledku snížené úrodnosti půdy, ničení cenných rostlinných a živočišných druhů, změna podnebí.

Řízení dopadů

Aby bylo možné účinně zabránit vzniku požáru, provádí se statistické zúčtování požárů a jejich důsledků jak na státní úrovni, tak na celosvětové úrovni. Účelem tohoto účetnictví je analyzovat příčiny požáru a zabránit podobným situacím v budoucnosti.

Nebezpečí požáru je charakterizováno tak obecně přijímanými parametry, jako je počet požárů za jednotku času, počet úmrtí a materiální škody. Oficiální statistika nebere v úvahu požáry v důsledku dopravních nehod a požáry, které nezpůsobily újmu na zdraví osob a majetku.

Bez ohledu na to se berou v úvahu pálení budov a vozidel bez majitele, suchá tráva, chmýří topolů, rašelina, strniště a trosky.

Úřední registrace požárů a jejich důsledků zaznamenává smrt a zranění osob přímo z škodlivých faktorů (vysoké teploty, toxické látky, fragmenty) a z doprovodných projevů nebezpečných podmínek – pád z výšky, panika.

Majitelé zařízení, ve kterých došlo k požáru, úředníci pojišťovacích organizací, zdravotnických zařízení a orgánů odpovědných za účtování požárů, jsou povinni okamžitě hlásit případy požáru.

Smog z požárů v Moskvě zdvojnásobil počet úmrtí

Ačkoli globální statistiky o požárech a jejich důsledcích existovaly až do 2000 let, v současné době je udržují odborníci ze Světového požárního statistického centra (WFSC).

Podle centra je na začátku XXI století každoročně ve světě registrováno až 7,5 milionu požárů, při kterých zemře asi 75 tisíc lidí a zraněno je asi 1 milion lidí. Počet obětí je srovnatelný s lidskými ztrátami při přírodních katastrofách a katastrofách způsobených člověkem.

Budete mít zájem:  Bylinky a koření ve stravě dětí: Které ano a které ne?

Ve statistice se používá pojem „náklady na požár“ – tj. Výše u200bu200bpřímých a nepřímých škod z nich, náklady na údržbu hasičských služeb, systémy ochrany budov a pojištění, jakož i vědecký a technický výzkum a vývoj v oblasti požární bezpečnosti a vydávání odborné literatury. Ve vyspělých zemích je toto číslo asi 1% hrubého národního produktu.

Nepřímé požární poškození

„… 2.3.2. Nepřímé poškození požárem – peněžní hodnota nákladů na uhasení a odstranění následků požáru (včetně sociálně-ekonomických a environmentálních), jakož i na obnovu zařízení …“

Zdroj:

Nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech – Jak svou domácnost proti požáru zabezpečit? – Hasičský záchranný sbor České republiky

Fotogalerie požární prevence

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.

V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 2 652 požárům, při nichž zemřelo 58 osob (44,6 % ze všech úmrtí při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (46,2 %).

Přitom požáry v domácnostech činily jen 11,8 % (2652) z celkového počtu požárů, majetkové škody způsobené požáry v domácnostech dosáhly hodnoty 335, 7549 mil. Kč (nejvíce v historii).

V posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo o život 351 osob (51,6 % ze všech usmrcených při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (44,2 % ze všech zraněných při požárech).

Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnostech, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech zanechaly za posledních pět let škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o majetek v  hodnotě 777 000 korun. 

Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen.

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří,  přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Pokud zde dojde ke vzniku požáru, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste i riziko zranění či dokonce úmrtí. 

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru.

I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může plynou i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.

Pak zbývá jen málo času na záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, které není pomoci. 

 • Hlavní příčiny požárů s tragickými následky v domácnostech v roce 2007:
 • –         kouření: 15 usmrcených osob, 46 zraněných, škody 17,472 mil. Kč
 • –          nesprávná obsluha topidla: 5 usmrcených osob, 27 zraněných, škody 7,358 mil. Kč

–         používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání apod.: 4 usmrcené osoby, 49 zraněných, škody 12,553 mil. Kč

Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás. Proto:

 • Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
 • Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
 • S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
 • Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
 • Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 • Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob.
 • Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte   pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech použití – pokud není k dispozici, lze pak využít přílohu č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot. 
 • Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán ! Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
 • Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním trávy a pálením klestí.
 • Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní.
 • Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
 • Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
 • Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
 • Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
 • Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
 • Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
 • Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
 • Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.  
 • Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů. Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.) 
 • Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
 • Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře. 
Budete mít zájem:  Jak být v životě šťastnější

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml. 

Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. 

Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní.

Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit – zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor.

Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy – navíc jejich cena není nikterak horentní, hlásiče požáru si lze pořídit již za několik set korun.

Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní „hlásiče požáru,“ detektory plynu apod.) je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení ( např. přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej) , určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti). 

Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení.

V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např.

funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č.

23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveba další právní předpisy.

Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek.

–         Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezaterasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.

–         Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. 

–         Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám). 

–         Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).

–         Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.

Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“

Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může nejen zabít nebo zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň a kouř dokáže zničit vaše důležité dokumenty, osobní doklady, oblíbené předměty, oblečení na které jste zvyklí apod.

Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit „hlásiči požáru“ a přenosnými hasicími přístroji naleznete na www.hzscr.cz/vyhlaska.

Víte že? aneb fakta o požárech v  domácnostech 

Nejčastější příčinou požárů v domácnostech je bohužel nedbalost (dospělých), která v roce 2007 způsobila celkem 994 požárů. Při těchto požárech v domácnostech zemřelo loni 31 osob a dalších 236 bylo zraněno. Jen kouření vloni způsobilo v domácnostech 253 požárů, při kterých zemřelo 15 lidí a 46 bylo zraněno. 

Požáry v domácnostech

Rok 20032004200520062007CELKEM2003 – 2007
Počet požárů 2 963 2 616 2 614 2 631 2 652 13 476
Usmrceno osob 66 74 74 79 58 351
Zraněno 447 420 424 398 473 2162
Způsobené škody (v tis. Kč) 222 691 256 732 279 495 323 242 335 755 1 417 915
Budete mít zájem:  Kvasinky V Těhotenství Priznaky?

Ze statistiky požárů v domácnostech za posledních 5 let vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry v domácnostech za posledních pět let způsobily škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak denně v průměru přichází o majetek v  hodnotě 777 000 korun. 

 1. Nejtragičtější částí dne v roce 2007 byla hodina po půlnoci, kdy při požárech v domácnosti přišlo o život 6 osob.
 2. K největšímu počtu požárů v domácnosti dochází mezi 18:00 a 19:00. 
 3. Příklady tragických požárů (1990 – 2007)
 4. 1990
 5. Motorový osobní vlak v ČSD Spálov, okr.Semily
 6. Škoda – 1 000 000 Kčs
 7. Usmrceno – 12 osob, zraněno – 31 osob
 8. Příčina – dopravní havárie
 9. 1995
 10. Hotel Olympik v Praze 8
 11. Škoda – 35 000 000 Kč
 12. Usmrceno – 6 osob, zraněno – 36 osob
 13. Příčina – vznícení textilií odložených na chladničce
 14. 2002

8.1.     Herna s kasinem MACH 1 PLUS, Brno.

 • Škoda:   15 000 000 Kč.
 • Usmrceny – 3 osoby, z toho 2 hasiči, Zraněna – 1 osoba.
 • Příčina: neobjasněno.
 • 2004

3.3. Ubytovna z UNIMO buněk v Brně-Bystrci.

 1. Škoda – 1 000 000 Kč.
 2. Usmrceny – 4 osoby, Zraněno – 6 osob, Evakuováno – 48 osob.
 3. Příčina – v šetření.

21.6. Pětipodlažní obytný dům v centru Brna.

 • Škoda: 7 255 000 Kč.
 • Zachráněno : 64 osob.
 • Usmrceny – 4 osoby, Zraněno – 9 osob.
 • Příčina: únik a výbuch zemního plynu.
 • 2006

2.2. – požár bytu, Praha 11

 1. Při požáru zemřely 3 osoby, čtvrtý zemřel po skoku z okna. Zraněno bylo 8 osob
 2. Požár zničil několik bytů.
 3. Škoda: 2 000 000 Kč
 4. Příčina: úmyslné zapálení

30.11. – požár statku, Jakubovice na Orlickoústecku

Usmrceny 4 osoby (z toho 3 děti)

Příčina: nedbalost při používání tepelného spotřebiče

25.8. – požár bytu, Praha 4

 • usmrceny 2 osoby
 • zraněny 3 osoby
 • Příčina: výbuch par hořlavé kapaliny
 • Škoda: 2 mil. Kč

14.3. –požár ubytovny, Praha 5

 1. Nad ránem zachvátil oheň ubytovnu
 2. ve Zličíně. Hasiči v troskách budovy
 3. nalezli tři mrtvé osoby. Další 2 byly zraněny
 4. Škoda: 500 000 Kč

7. 2. – požár ubytovny, Mochov

Usmrceny 3 osoby

Škoda: nebyla vyčíslena

31.1. – dopravní nehoda s požárem vozidla, Praha 8

při dopravní nehodě 3 vozidel uhořely 3 osoby

18.2.výbuch plynu v restauraci, Praha 5

Výbuch zemního plynu v restauraci

U Arbesa v Praze 5 zničil činžovní

dům. Dva lidé zemřeli, dvě osoby byly zraněny.

 • Škoda: 20 000 000 Kč
 • Nasazeno: 139 hasičů, 7 psovodů se psy, ZZS
 • Zásah trval téměř 18 hodin
 • 2007

19.1.požár bytu v pětipodlažním obytném domě, Třinec 

usmrceny 2 osoby, 8 osob zraněno

13.1. – požár dřevěné chaty, Tábor-Parkány

usmrceny 2 osoby, jedna osoba zraněna

20.5. –dopravní nehoda s požárem dvou vozidel, Malhostice (Ústecký kraj)

usmrceny 3 osoby

kpt. PhDr. Petr Kopáček

 1. tiskový mluvčí
 2. MV-generální ředitelství
 3. Hasičského záchranného sboru ČR
 4. Tel.: 950 819 944
 5. Mobil: 602 215 142

E-mail:[email protected]

Smog z požárů lesů kolem Černobylu zahalil Kyjev

Svět bez obalu: Ukrajinští požárníci bojovali od 3. dubna s požáry, které vypukly v okolí bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Do akce se zapojilo okolo 1000 požárníků, přes 100 požárních aut a několik helikoptér. (Video: Milan Šíma)

Ukrajinští požárníci bojovali s rozsáhlými požáry, které vypukly v okolí bývalé jaderné elektrárny Černobyl. Po silných deštích to vypadalo, že už se jim oheň podařilo zlikvidovat. Pak na některých místech vzplál znova.

Lesní požáry vypukly 3. dubna a hasiči s nimi bojovali přes 15 dní. Zasažená oblast je přitom velmi blízko místu, kde se v roce 1986 odehrála jaderná katastrofa.

Jak uvádí ve svém vysílání Rádio Svobodná Evropa, důsledkem požárů se zvýšila radiace a také nebezpečí rozptýlení radioaktivních částic kouřem.

Odpovědné úřady ale zatím uvádějí, že je mimo tuto oblast radioaktivní úroveň zatím stabilní.

Okolo zavřené jaderné elektrárny byly vytvořeny koridory bránící dalšímu postupu ohně. Některé opuštěné vesnice a mládežnický kemp ze sovětských dob byly zničeny. Oheň se ale nedostal k jaderné elektrárně a ani k známému městu duchů – Pripjati. Devastace zdejší přírody je přesto rozsáhlá.

Kouř z požárů zavál vítr i do hlavního města Ukrajiny Kyjeva. Celé město bylo zahaleno smogem, jak je vidět na záběrech ze 16. dubna. Místní úřady doporučily obyvatelům Kyjeva, aby nechali zavřená okna a nevycházeli ven.

Do hašení požárů se zapojilo více jak 1100 hasičů, přes 100 požárních aut a několik helikoptér. Místní lidé jsou přesvědčeni, že oheň byl založen úmyslně.

„Bylo to žhářství. Jsem si tím 100% jistý. A nemělo by to být označováno za obyčejný lesní požár. Jsou ohně, které ničí přírodu, ale tohle byl terorismus, který zničil několik turistických míst. Památky, které sem přivádějí turisty z celého světa – a už to nemůže být znovu obnoveno,“ říká jeden z místních obyvatel. Policie mezitím zatkla dva lidi a obvinila je ze založení ohně.

Bývalá místní úřednice tvrdí, že je oblast celkově špatně spravována. „To je výsledek 5letého nicnedělání. Neudělala se tu žádná opatření proti požárům. Preventivně se nepokácely žádné stromy ani se nevytvořily ochranné zóny. Jsme svědky situace, kdy dojde k požáru a není možné se do těch oblastí dostat s požární technikou, protože tam nevedou cesty.“

Největší škoda byla ale způsobená přírodě. Ve zdejších lesích se začalo po roce 1986 extrémně dařit divoké zvěři – medvědům, rysům a liškám. Kvůli požárům to už ale neplatí.

Podrobnosti v úvodním videu. Reportáž je součástí pořadu Svět bez obalu, jehož archiv najdete zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector