Smluvní Lékař Pro Firmy?

Smluvní lékař je od dubna povinný musí mít svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb. A to bez ohledu, zda se jedná o zaměstnavatele, který má pět set zaměstnanců či jediného zaměstnance. Každý zaměstnavatel musí uzavřít smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb.

Co to je smluvní lékař?

Další oblastí ochrany zdraví zaměstnanců je odborné poradenství smluvního lékaře (tj. poskytovatele, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb). Zejména jde o poradenství v mnoha oblastech, např.

Co dělá závodní lékař?

Jedná se zejména o poskytování dohledu na pracovištích, školení první pomoci apod. Lékaře pracovnělékařské péče musí mít každý zaměstnavatel, i zaměstnavatel zaměstnávající jednoho zaměstnance. Aby zaměstnanci chodili na pracovnělékařské prohlídky ke svému ošetřujícímu (registrujícímu) lékaři sice zákon č.

Kdo provádí lékařské prohlídky?

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci prostřednictvím praktického lékaře zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání.

Jaké povinnosti máte jako zaměstnavatel ohledně závodního lékaře svých zaměstnanců?

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které smluvní zařízení jim pracovnělékařské služby poskytuje a jakým druhům očkování, lékařských prohlídek a vyšetření souvisejících s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Zaměstnanec je povinen se těmto prohlídkám, vyšetřením a očkováním podrobit.

Co se dělá na vstupní prohlídce u firem?

Při vstupní lékařské prohlídce se, kromě celkového vyšetření Vašeho zdravotního stavu, kontroluje také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG.

Kdy musí mít firma závodního lékaře?

Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má–li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Podle § 39 odstavec 1. zákona č.

Budete mít zájem:  10 skvělých způsobů, jak využít meduňku

Kdo platí vstupní lékařskou prohlídku?

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

Jak často preventivní prohlídka u praktického lékaře?

Připomínáme, že všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře se provádí a pojišťovna ji plně hradí jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky).

Kdo vydává potvrzení o zdravotní způsobilosti?

ve výkladu jsem nalezla definici, že ‚zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství‘.

Kdo je poskytovatel pracovnělékařských služeb?

Poskytovatelem zdravotních služeb, mezi něž patří i služby pracovnělékařské (dále jen „PLS“), může být podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), pouze fyzická nebo právnická osoba, která získala oprávnění od krajského úřadu.

Kdo hradí periodickou prohlídku?

Posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu pro potřeby vydání lékařského posudku hradí ten, kdo o něj žádá, což znamená, že náklady související s pracovnělékařskými službami hradí pro své zaměstnance zaměstnavatel. Hradí i pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace, pokud je k prohlídce vyžadován.

Co jsou pracovnělékařské služby?

Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby, které je zaměstnavatel povinen ve smyslu § 224 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zajistit pro své zaměstnance.

Co je to zdravotní způsobilost?

Zdravotní způsobilost je součástí celkové způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a je posuzována zejména v souvislosti s riziky, která se mohou při výkonu dané práce nebo činnosti vyskytovat.

Co je výpis ze zdravotní dokumentace?

To znamená, že ordinace zaručuje, že v dokumentaci budou uvedeny všechny důležité informace o pacientovi, výsledky všech provedených vyšetření, záznamy o poskytnutých zdravotních službách a ošetřeních apod.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector