Pobíráte nemocenskou? Není tak těžké o ni přijít

DANĚ

V dočasné pracovní neschopnosti se ocitají zaměstnanci s úrazem anebo nemocí. Může se ale stát, že nemocenské dávky nedostanou vůbec anebo jen v poloviční výši. Kdy a kvůli čemu?

O výši nemocenské pojednává zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Účastníkům na pojištění vzniká nárok na nemocenské dávky od 15. dne pracovní neschopnosti. Zaměstnancům pak prvních 14 dní náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele.

Základní informace:

Výše nemocenských dávek

Výše nemocenského je závislá na redukčních hranicích, ale i na délce dočasné pracovní neschopnosti:

 • Do 30. kalendářního dne DPN se pobírá 60 % denního vyměřovacího základu.
 • Od 31. kalendářního dne DPN se pobírá 66 % denního vyměřovacího základu.
 • Od 61. kalendářního dne DPN se pobírá 72 % denního vyměřovacího základu.

Podpůrčí doba na nemocenské pak může nejdéle trvat 380 dnů ode dne vzniku DPN.

Redukční hranice u nemocenského 2020

 1. redukční hranice je 1 162 Kč a započítává se do ní 90 %.
 2. redukční hranice je 1 742 Kč a započítává se do ní 60 %.
 3. redukční hranice je 3 484 Kč a započítává se do ní 30 %.

Pobíráte nemocenskou? Není tak těžké o ni přijít

Zdroj: Shutterstock

Kdy budete mít poloviční nemocenskou?

Poloviční nemocenskou, čili pouze 50 % ze stanoveného nemocenského na den, vypočteného na základě denního vyměřovacího základu a redukčních hranic, budete mít, pokud si pracovní neschopnost způsobíte sami, a to:

 • účastí ve rvačce při vlastním zavinění, vzájemném napadení nebo fyzickém střetu osob. Výjimku zde tvoří pouze sebeobrana anebo pomoc napadenému.
 • opilostí anebo při zneužití omamných nebo psychotropních látek.
 • úmyslným trestným činem nebo zaviněným přestupkem.

Kdo nemá nárok na nemocenské dávky?

Nemocenskou nedostane osoba, která si přivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a dále také ti, kterým v době DPN anebo nařízené karantény vznikl nárok na výplatu starobního důchodu. To ale za předpokladu, že činnost, ze které se odvádělo nemocenské pojištění, skončila přede dnem tohoto vzniku.

Nemocenské dávky také nedostanou ti, u kterých došlo ke vzniku DPN nebo karantény v době útěku z vazby, místa výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Dále také není nemocenské vypláceno za dobu stávky, jestliže dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa vznikla po dni, ve kterém se pracovník účastnil stávky, anebo za dobu, kdy měl zaměstnanec pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno bez příjmu za stejných podmínek, jako u stávky až na výjimky.

Ke krácení nemocenských dávek anebo rovnou k jejich úplnému odnětí může dojít, když osoba dočasně práce neschopná poruší režim, který stanovil ošetřující lékař anebo nesplní součinnost při kontrole OSSZ. Na základě závažnosti může být nemocenské odňato anebo pokráceno, nejdéle však na 100 kalendářních dnů ode dne porušení nebo nesplnění povinnosti.

Pojištěnci, kterým však byla i přes porušení nebo nesplnění součinnost vyplacena dávka nemocenského, budou muset částku vrátit. Bude totiž brána jako přeplatek na dávce.

Zkrácená doba pobírání nemocenského

Pobírání nemocenských dávek končí posledním dnem dočasné pracovní neschopnosti. Nárok na nemocenské může trvat maximálně 380 kalendářních dnů.

To ale neplatí pro zaměstnance, kteří jsou zároveň poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně.

Ti mohou být na neschopence nebo v karanténě do skončení tohoto zaměstnání, nejdéle však 70 kalendářních dnů.

Pokud byl pak žák nebo student zaměstnán po dobu školních prázdnin a z výplaty mu bylo odváděno nemocenské pojištění, nemocenské dávky může pobírat nejdéle do skončení tohoto zaměstnání.

Čtěte také:

Pobíráte nemocenskou? Není tak těžké o ni přijít

Jste na nemocenské, ale cítíte se už zdrávi? V zájmu vlastní peněženky dodržujte předepsaný léčebný režim až do konce. Pokud vás totiž kontrola nezastihne doma nebo vás přistihne při činnosti, která se s nemocí příliš neslučuje, následky by se mohly bolestně odrazit na vašem kontě. A kontrol ze stany úřadů stále přibývá.

Počet kontrol i postihů narůstá

Jen za první pololetí letošního roku provedli zaměstnanci okresních, v Praze Pražské a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) více než 103 000 kontrol.

Počet šetření byl oproti minulému roku o více než 38 000 kontrol vyšší. Pokrácena či odebrána byla nemocenská v 1616 případech.

Zajímavé téma: Podporu i nemocenskou je možné pobírat současně a ještě k tomu si můžete přivydělávat

To, zda za vámi během pracovní neschopnosti přijde kontrola, nelze odhadnout podle žádného klíče. O návštěvách se totiž rozhoduje náhodným výběrem. Dále se provádějí kontroly na externí podnět – nejčastěji na podnět zaměstnavatelů nebo ošetřujícího lékaře.

Také zaměstnavatelé mají oprávnění provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti (kdy mu vyplácí náhradu mzdy) dodržuje povinnost zdržovat se v místě pobytu a zda dodržuje rozsah a dobu vycházek povolených ošetřujícím lékařem, informovala server Měšec.

cz Jana Buraňová z odboru komunikace České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Pokud váš chlebodárce zjistí, že doma neležíte s horečkou, ale čile běháte kolem svých rozkvetlých záhonů, může vám nemocenskou snížit nebo vůbec neposkytnout, stejně jako samotná OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Porušení režimu bude nejvíc bolet vaši peněženku

V případě, že čerpáte dávku nemocenského pojištění jako dočasně práce neschopný pojištěnec, máte povinnost dodržovat režim, který vám předepsal lékař a umožnit také kontrolu tohoto dodržování. Jste tudíž povinni uvést lékaři platnou adresu, kde se budete během nemoci zdržovat a označit byt a zvonek vaší jmenovkou.

V opačném případě to totiž může být považováno za znemožnění provedení kontroly, což se rovná porušení léčebného režimu. Pokud byste místo pobytu během nemoci měnili, oznamte to lékaři. Ten by měl nové místo pobytu zanést do dokumentace.

Podobné téma: Dostaňte z nemocenské maximum: za 600 Kč měsíčně stát dá 18 000 Kč

Stejně jako o změně místa pobytu by měl lékař vědět také o případných lécích s tlumicím účinkem, který jste si naordinovali bez jeho vědomí.

Pokud totiž najdete ve schránce lístek se zprávou, že vás kontrola nezastihla a vy jste přitom spali hlubokým spánkem spravedlivých, může vám užívání léčiv potvrdit právě lékař. Stejně tak ho zpravte i o případné hospitalizaci nebo návštěvě dalších odborných vyšetření.

Po návštěvě kontrolního pracovníka, který vás nezastihl, byste měli tak či tak kontaktovat vašeho lékaře, abyste odůvodnili, proč neproběhla kontrola úspěšně.

V případě, že zaměstnavatel nebo pracovník správy sociálního zabezpečení shledají, že jste porušili léčebný režim, mohou vám nemocenskou pokrátit nebo rovnou odebrat.

Výše dočasného krácení nebo odnětí nemocenského závisí na závažnosti porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce, tj.

jde o takové jednání práceneschopného, které neodpovídá léčebnému režimem a které nepříznivě působí na léčení a zdraví tohoto práceneschopného, vysvětlila Jana Buraňová s tím, že pojištěnec tak vlastně ztěžuje či oddaluje obnovení jeho pracovní neschopnosti.

Zkrácena či odebrána může být podle Buraňové nemocenská nejdéle na dobu 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu, ne ale déle, než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při které k porušení došlo.

Nebude vám odpuštěno ani to, co už jste na dávkách dostali vyplaceno. Pokud již bylo nemocenské vyplaceno, považují se částky vyplacené na nemocenském za přeplatek na dávce, který je pojištěnec povinen plátci dávky uhradit. Každý případ se posuzuje individuálně s ohledem na jeho konkrétní okolnosti daného, doplnila Buraňová.

Kromě odebrání dávek nebo zpětného vyžádání těch již vyplacených, vám také může být ukončena pracovní neschopnost. OSSZ/PSSZ/MSSZ k tomu může přikročit, pokud shledá, že důvod vaší neschopnosti už neexistuje. Například během minulého roku bylo takto ukončeno více než 1000 neschopností. Čtěte také: Získejte maximální mateřskou. Návod, jak dostat přes 23 tisíc měsíčně

Pobíráte nemocenskou? Není tak těžké o ni přijít

Pokud navíc pracovník správy sociálního zabezpečení shledá, že jste při kontrole nepostihli součinnost tím, že jste například neumožnili, aby vůbec proběhla, odmítáte prokázat svou totožnost nebo nepředložíte Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, můžete si za své chování vysloužit pokutu do výše 10 000 Kč.

Jak kontrola probíhá

V případě kontroly vám musí pověřený pracovník ukázat Průkaz zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou.

Stejně tak vy musíte prokázat svou totožnost a doložit i potvrzení o pracovní neschopnosti. Do něj kontrol uvede datum a čas kontroly a zápis posvětí svým podpisem.

Počítejte s tím, že kontrola se může dostavit i v sobotu a v neděli a to i ve večerních hodinách. Čtěte také: Kolik stojí život?

Nemocenská v roce 2021: Mají nárok i OSVČ? Jak na výpočet?

Nemocenská – Ilustrační foto

• 

ZDROJ: profimedia.cz

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci v pracovní neschopnosti náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. Nemocenská náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti a vyplácí ji Okresní správa sociálního zabezpečení. Výše nemocenské závisí na dosažené mzdě. Nemocenská obecně náleží za kalendářní dny, tedy včetně víkendů.

Nemocenská a zaměstnanec

Zaměstnanci mají nárok na nemocenskou ze zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Není přitom však nutné splnit minimální dobu pojištění, jako je tomu u mateřské. Výše nemocenské závisí na výši průměrné hrubé mzdy za zpravidla 12 předcházejících kalendářních měsíců.

Kalkulačka: Jak vysoká bude vaše nemocenská? >>>

Nemocenská a OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti jsou OSVČ bez finančního plnění, nemocenská jim rovněž náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše nemocenské u OSVČ závisí právě na výši měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění.

Tip: Podnikáte? Zajistěte se vhodným pojištěním >>>

Karanténa: Příspěvek až 370 korun

Vládou schválený návrh zákona s dočasným zvýšením nemocenské „izolačka“ pro lidi v karanténě ze 60 na sto procent redukovaného výdělku Sněmovnou neprošel.

Budete mít zájem:  Jak mohou lupénkáři ochránit své klouby?

Poslanci i Senát naopak schválili příspěvek k nemocenské až 370 korun denně. Lidé jej budou dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény.

Nejvýše to bude 90 procent průměrného výdělku. Nárok budou mít i lidé s nemocenským pojištěním pracující na dohody.

Naopak jej nemohou čerpat ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Příspěvek bude zaměstnancům vyplácet zaměstnavatel. Náklady si bude odečítat ze sociálních odvodů. Bonus nebude podléhat dani z příjmů ani exekuci a nebude se započítávat do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Příspěvek se nebude týkat jen nařízených karantén souvisejících s Covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

Stále ale platí, že v prvních dvou týdnech náhradu vyplácí zaměstnavatel. Od 15. dne trvání karantény bude dávku zaměstnanci vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení nemocenskou. Více informací ohledně aktuální situace v případě koronaviru a pracovněprávních souvislostí najdete na stránkách MPSV.

Nemocenská po výpovědi

Zaměstnanec má nárok na nemocenskou i ve výpovědní době. Zákonná dvouměsíční výpovědní doba běží při podání výpovědi zaměstnancem nebo zaměstnavatelem a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Výpočet nemocenské přitom neovlivňuje, zdali podal výpověď zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

Karenční doba -video:

Nemocenská a výpočet v roce 2021? 

Nemocenská se počítá z denního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno zpravidla průměrná denní mzda za uplynulých 12 měsíců.   

Pro výpočet nemocenské v roce 2021 je tedy klíčový neredukovaný denní vyměřovací základ, který se následně redukuje, v první redukční hranici (do 1 182 korun) se započítává z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 182 korun do 1 773 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 773 korun do 3 545 korun) z 30 procent, k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Denní nemocenská v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí následně 60 procent z redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 procent a v následujících dnech již 72 procent denního vyměřovacího základu.

Příklad: výpočet nemocenské

Pan Luděk má průměrnou měsíční mzdu ve výši 46 600 korun a má nárok na nemocenskou v rozsahu 25 dní.

 • Neredukovaný denní vyměřovací základ pana Luďka je 1 532,05 koruny (12 x 46 600 korun/365 dni).
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1 274 korun (1 063,80 koruny + 210,03 koruny). Zápočet z první redukční hranice činí 1 063,80 koruny a z druhé redukční hranice potom 210,03 koruny.
 • Denní nemocenská v prvních 16 dnech je 765 korun (1 274 korun x 60 procent) a denní nemocenská v dalších 9 dnech potom 841 korun (1 274 korun x 66 procent).

Nemocenská pana Luďka za 25 dní je tedy 19 809 korun (765 korun x 16 dní + 841 korun x 9 dní).

Příklad: výpočet nemocenské

V přiložené tabulce máme vypočtenu týdenní nemocenskou, měsíční nemocenskou a dvouměsíční nemocenskou v závislosti na výši hrubé mzdy. Vše až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Kalkulačka: Jak vysoká bude vaše nemocenská? >>>

Hrubá mzda týdenní nemocenská(7 dní) měsíční nemocenská(30 dní) dvouměsíční nemocenská(60 dní)
17 000 korun 2 121 korun 9 510 korun 19 920 korun
25 000 korun 3 108 korun 13 950 korun 29 236 korun
33 000 korun 4 109 korun 18 422 korun 38 598 korun
40 000 korun 4 809 korun 21 576 korun 45 208 korun
50 000 korun 5 635 korun 25 284 korun 52 984 korun
70 000 korun 6 629 korun 29 726 korun 62 286 korun
90 000 korun 7 455 korun 33 448 korun 70 092 korun

Nemocenská a ukončení pracovního poměru na dobu určitou

Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou skončí bez ohledu na další okolnosti. Nárok na nemocenskou vzniká i v 7denní ochranné lhůtě po ukončení pracovního poměru.

Ochranná lhůta po ukončení pracovního poměru je přitom stejně dlouhá bez ohledu na skutečnost, zdali byl pracovní poměr ukončen výpovědí, vzájemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo právě uplynutím času u pracovního poměru na dobu určitou.

Nemocenská a invalidní důchod

Zaměstnanci pobírající invalidní důchod prvního stupně a invalidní důchod druhého stupně mají nárok na nemocenskou ve stejném rozsahu jako ostatní zaměstnanci. Zaměstnanci pobírající invalidní důchod třetího stupně však mohou pobírat nemocenskou maximálně 70 kalendářních dní.

Pozor! Nemocenská kontrola

Pokud pobíráte nemocenské dávky, měli byste počítat i s možností kontroly dodržování režimu v pracovní neschopnosti. Pokud nemocný není v hodinách stanovených lékařem doma zastižen, resp. na adrese uvedené v neschopence, může mu být krácena či odebrána nemocenská podpora.

Prvních 14. dní pracovní neschopnosti má právo kontroly zaměstnavatel – z důvodu výplaty náhrady mzdy. Od 15. dne (výplata nemocenské) kontroly provádí pracovníci OSSZ.

Autor: Kamila Ondráčková, Petr Gola

Neschopenka 2020. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské

 • Neschopenku vystavuje vždy ošetřující lékař, který svým vyšetření zjistil, že zdravotní stav pacienta mu nedovoluje nadále vykonávat jeho práci. Zdroj: Shutterstock.com
 • Od 1. července 2019 platí, že nemocní dostanou náhradu mzdy i za první tři dny pracovní neschopnosti. Zdroj: Shutterstock.com
 • V lednu 2020 nahradila v České republice papírové dokumenty elektronická neschopenka. Zdroj: Shutterstock.com
 • O neschopence by měl nemocný informovat svého zaměstnavatele bez zbytečných průtahů, a to například formou sms, telefonicky nebo e-mailem. Zdroj: Shutterstock.com
 • Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel. Zdroj: Shutterstock.com
 • Od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci nemocenské. Zdroj: Shutterstock.com

U lidí se zaměstnáním na plný úvazek nemoc často představuje mnohem více problémů než jen samotné příznaky. Je totiž třeba řešit uvolnění z práce a také snížení příjmu, které z pracovní absence vyplývá.

Takovou situaci lze řešit dovolenou, ale mnoho nemocných lidí raději stále chodí do práce, což je nebezpečné nejen pro jejich vlastní zdraví, ale také pro jejich okolí. Jak tedy získat neschopenku a za jakých podmínek na ni máte nárok?

Neschopenka a nemocenská 2020

V případě nemoci, zranění či jakéhokoliv jiného důvodu, který vás dle lékaře činí pracovně neschopným, získáte od doktora potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku.

Po jejím vystavení nemocnému až do 14. dne nemoci platí náhradu příjmu zaměstnavatel. Jakmile však uplynou dva týdny a člověk stále ze zdravotních důvodů není schopný vrátit se do práce, má nárok na nemocenské dávky.

Zrušení karenční doby v roce 2019

Až do loňského roku byla neschopenka zaměstnanců spojena s třídenní karenční dobou, kdy nemocným během prvních tří dnů marodění nevznikal žádný nárok na náhradu mzdy nebo platu. 1. července 2019 však došlo k jejímu zrušení a nemocní tedy dnes dostanou peníze i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti.

eNeschopenka 2020

Prostřednictvím zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb. byla v České republice přijata elektronická neschopenka, která od ledna roku 2020 nahradila původní papírovou neschopenku. Lidé si od této změny slibují, že eNeschopenky usnadní předávání informací mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Co se týče vyplňování elektronické neschopenky, lékař vždy do systému zadá pacientovo rodné číslo, načež by se mu měly zobrazit jeho údaje z registru ČSSZ a také seznam jeho aktuálních zaměstnavatelů.

Po zadání stanovené diagnózy, data vzniku dočasné pracovní neschopnosti a dalších relevantních údajů odešle hlášení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Tato informace se zároveň dostane k zaměstnavatelům, kteří si o notifikace zažádají. Ostatní ji mohou najít na ePortálu. Jestliže bude zaměstnanec v pracovní neschopnosti déle než 14 dnů, zašle zaměstnavatel státní sociálního zabezpečení elektronicky přílohu k žádosti o nemocenskou dávku a zároveň zde uvede, kam se zaměstnanci vyplácí mzda.

Kdy a jak informovat o neschopence

Nemocným společně se zavedením eNeschopenky odpadá povinnost předávat svému zaměstnavateli papírové doklady o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Stále ovšem musí svého zaměstnavatele co nejdříve informovat o vzniku této dočasné pracovní neschopnosti.

Kdy a jak nejlépe informovat svého zaměstnavatele o dočasné pracovní neschopnosti není zákony jasně definováno. V zákonech je totiž uvedeno, že má zaměstnanec povinnost zaměstnance informovat bez zbytečných průtahů, aniž by bylo vysvětleno, co to znamená. Současně není uvedeno, jakým způsobem. V praxi se často uvádí neoficiální 3denní lhůta.

Většina zaměstnanců svého nadřízeného informuje telefonicky nebo formou sms zprávy, ta ale nepatří mezi nejspolehlivější komunikační prostředky, zvláště pokud vám nadřízený nepotvrdí její přijetí. Spíše se doporučuje e-mail s potvrzením o přijetí zprávy, ten je totiž u případného soudního řízení průkazný.

Nové formuláře

Místo původního Rozhodnutí o pracovní neschopnosti, které mělo 5 samostatných propisovacích dílů, se od ledna 2020 využívají nové třídílné neschopenky. Skládají se z následujících částí:

 • 1. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
 • 2. díl – Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce
 • 3. díl – Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti

První a třetí díl neschopenky lékař vystavuje pouze v elektronické podobě a posílá je na správu sociální zabezpečení.

Informace se poté propíší zaměstnavateli na ePortál nebo dostane také notifikaci (pokud si tuto službu objednal).

Jakékoliv změny související s pracovní neschopností budou poté lékaři opět hlásit do systému elektronicky a informace se následně propíší také do ePortálu, aby je viděl i zaměstnavatel.

Druhý díl pacient dostane v tištěné podobě, nikam dál už ho nosit nemusí, ale měl by ho mít u sebe pro případ kontroly ze strany OSSZ. Průkaz obsahuje data příštích kontrol, informace o trvání neschopenky, čas vycházek a následně i datum ukončení pracovní neschopnosti.

Budete mít zájem:  Fibrilace Síní Chirurgická Léčba?

Co se týče papírových formulářů, ty budou využívány pouze v případě, že dojde k technickému výpadku. Pokud se tak stane, tiskopisy budou předávány mezi lékařem, zaměstnancem, zaměstnavatelem a OSSZ tak, jako tomu bylo do roku 2020.

Pravidla vystavení eNeschopenky

Aby v souvislosti s novým elektronickým systémem vystavování neschopenek nedocházelo k tomu, že lékaři budou posílat pacienty pro eNeschopenky jinam, Ministerstvo zdravotnictví uvádí na pravou míru, kdo má povinnost neschopenku vystavit:

 • O vzniku dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce rozhodne ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta mu nadále neumožňuje vykonávat jeho práci.
 • To platí pro lékaře všech odborností (ambulantní specialista, lékař v nemocnici atd.). Výjimkou je lékařská pohotovost a záchranná služba.
 • Povinnost vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atd. (tedy jeho ošetřující lékař).
 • Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem.
 • Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.
 • Pokud jste byli do ordinace posláni jiným lékařem, který vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemohou vám zde vyhovět.
 • Lékař, který u vás shledal pracovní neschopnost, ale posílá vás pro neschopenku jinam, nesplnil svou zákonnou povinnost a v rozporu se zákonem vás nutí zbytečně ztrácet čas a čekat v jiné ordinaci.

V případě, že praktický lékař vyšetří pacienta a zjistí přitom, že není kvůli svému zdravotnímu stavu schopný nadále vykonávat své zaměstnání či samostatnou výdělečnou činnost, může ho vyslat do nemocnice či k jinému lékaři za účelem dalšího vyšetření.

Pokud ovšem toto další vyšetření nemá vliv na to, zda je pacient schopný vykonávat svou práci, nadále platí, že rozhodnutí o pracovní neschopnosti vystavuje lékař, který tento stav zjistil jako první (v tomto případě tedy ošetřující lékař).

Nařízená karanténa

Jakmile dojde k nařízené karanténě, zaměstnanec pobírá náhradu mzdy od jejího prvního dne. V prvních dvou týdnech náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a člověk by měl dostat 60 % základu své průměrné mzdy.

Pokud je zaměstnanec v karanténě déle než 14 kalendářních dní, od 15.

dne trvání karantény vyplácí zaměstnanci peníze okresní správa sociálního zabezpečení, a to stejným způsobem, jako by byl zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci.

Nemocenské pojištění 2020

Cílem nemocenského pojištění je pojistit krátkodobé následky některých sociálních událostí osob, které jsou výdělečně činné (například při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě). Je součástí automatických odvodů za sociální pojištění ze mzdy zaměstnanců, vzniká jim dnem začátku vykonávání práce, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit sami a účast na nemocenském pojištění je u nich tedy dobrovolná. Pokud si jej ale neplatí, nevzniká nárok na jím pokrývané dávky. Stejně tak na ně nemají nárok nezaměstnaní, či lidé pracující „na černo“.

Dávky, na které vzniká nárok díky nemocenskému pojištění:

 • Nemocenské
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Otcovská

Jak uplatnit nárok na nemocenskou v roce 2020

Nemocenské zaměstnanci náleží od 15. kalendářního dne trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti. Pokud nemoc trvá déle než dva týdny, lékař zadá do systému potvrzení o jejím trvání a odešle ho na OSSZ. Informace se dostane také k zaměstnavatelům, kteří si zažádali o notifikace. Opět platí i to, že kromě Průkazu nedostává pacient žádný další papírový doklad.

Co se týče OSVČ, kteří se dobrovolně účastní nemocenského pojištění, ti sice v prvních dvou týdnech nemoci nemají od koho dostávat náhradu mzdy, ale od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti jim je vypláceno nemocenské od příslušné OSSZ. Postup u lékaře je přitom úplně stejný. Obdrží zde Průkaz, kam se zaznamenávají kontroly, čas vycházek i datum ukončení neschopnosti.

Výpočet náhrady mzdy 2020

Pokud jde o výpočet výše dávek nemocenského pojištění, během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel, a to ve výši 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku. Proplácejí se pouze pracovní dny a případně také svátky, které připadají na pracovní den. Výše náhrady mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předcházejícím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v roce 2020

Pokud má zaměstnanec mzdu do 203,35 korun za hodinu, projde pouze jednou redukční hranicí. Vysoce ohodnocení zaměstnanci zase mohou projít všemi úrovněmi redukcí s tím, že na část hodinové mzdy nad 609,70 korun již nevzniká nárok na náhradu. Maximální hodinová náhrada mzdy za rok 2020 činí 202 korun.

 • Z částky do 203,35 Kč se počítá 90 procent,
 • z rozdílu částky 203,35 a 304,85 Kč se počítá 60 procent,
 • z rozdílu částky 304,85 Kč a 609,70 Kč se počítá 30 procent,
 • částka nad 609,70 Kč se nezohledňuje.

Výpočet výše nemocenské 2020

Výše nemocenské se počítá z denního vyměřovacího základu. Ten spočítáte jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců, který je snížený o redukční hranice, jež se každoročně mění.

Redukční hranice pro výpočet nemocenského v roce 2020

 • Do 1 162 korun se započítává neredukovaný denní vyměřovací základ z 90 %.
 • Mezi 1 162 a 1 742 korunami se počítá neredukovaný denní vyměřovací základ z 60 %.
 • Mezi 1 742 a 3 484 korunami se počítá neredukovaný denní vyměřovací základ z 30 %.
 • K částce neredukovaného denního vyměřovacího základu nad 3 484 korun se nepřihlíží.
 • Maximální denní redukovaný vyměřovací základ pro rok 2020 je 1 917 korun.

Jakmile se dle tabulek vypočítá zredukovaný základ, který pro výpočet používá denní mzdu zaměstnance, počítá se přesná výše nemocenské dle počtu dní, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti a na nemocenské.

 • Od 15. do 30. dne je nemocenské 60 % z redukovaného základu.
 • Od 31. do 60. dne je nemocenské 66 % z redukovaného základu.
 • Od 61. dne je nemocenské 72 % z redukovaného základu.

Je také dobré vědět, že nemocenskou lze pobírat maximálně 380 dní od začátku pracovní neschopnosti.

Způsob výplaty dávek nemocenské

Náhradu mzdy platí zaměstnavatel stejným způsobem (na stejný účet), kterým vyplácí mzdu.

Jakmile uplyne prvních 14 dní trvání dočasné pracovní neschopnosti, zaměstnavatel má povinnost neprodleně zaslat podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny na OSSZ, a to v elektronické podobě na adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení. K tomu účelu slouží tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“.

Nemocenské je možné vyplácet na účet zaměstnance či na adresu v České republice, kdy OSSZ postupuje stejným způsobem, jaký uvedl zaměstnavatel. Nemocný pak nemusí OSSZ způsob výplaty sdělovat. Pokud si ovšem přeje vyplácet dávku v hotovosti či na adresu v zahraničí, musí o způsobu výplaty informovat OSSZ sám pojištěnec.

Pro výplatu nemocenské zákon nestanovuje konkrétní den v měsíci. Lhůta vyplacení této dávky je maximálně 30 dní od té doby, kdy zaměstnavatel doručí příslušné informace na OSSZ. Poté se nemocenské vyplácí podobně jako výplata, vždy za daný měsíc.

Vycházky a povinnosti zaměstnance na neschopence

S léčebným pobytem doma získává zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a často také na vycházky, současně mu však vzniká i spousta povinností.

Hlavní povinností práce neschopného pacienta je dodržování lékařem určeného režimu a dodržování doby povolených vycházek.

Ty mohou pacienti čerpat maximálně 6 hodin denně, jiní ale nedostanou vycházky žádné, odvíjí se totiž od stavu pacienta. Denní dobu, kdy může pacient čerpat vycházky, také určuje lékař.

Okno vycházek se pohybuje v rozmezí od 7 hodin ráno do 19 hodin večer.

Kontrola vycházek na neschopence

Zda dodržujete vycházkový režim, podléhá kontrole. Tu prvních 14 dní zajišťuje zaměstnavatel, od doby pobírání nemocenské zase Česká správa sociálního zabezpečení.

Pokud nebylo možné zaměstnance odchytit ve chvíli, kdy měl být doma, je třeba předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola proběhla.

Návštěva lékárny či nákup potravin se nepovažují za relevantní omluvy pro nedodržování vycházek.

Pokud není nemocný schopen předložit adekvátní vysvětlení, může dojít k jeho penalizaci a v horších případech i ke ztrátě zaměstnání.

Neschopenka v těhotenství 2020

Každá nastávající maminka reaguje na těhotenství odlišně. Některé ženy mohou a chtějí pracovat až do nuceného nástupu na mateřskou (minimálně 6 týdnů před porodem), jiné trpí silnými křečemi, bolestmi, únavou a nevolností, proto už v časném těhotenství nastupují na pracovní neschopnost.

Důležité je si uvědomit, že při pracovní neschopnosti jsou maximálně 6 hodin dlouhé vycházky, je tedy problém si vůbec zařídit důležité pochůzky, nehledě na to, že výrazně komplikuje možnost dovolené. Odstřihnutí od pracovního kolektivu také může mít negativní vliv na psychiku a zdraví těhotné ženy i dítěte.

Proto je důležité zvážit vlastní situaci, zda jsou těhotenské stavy slučitelné s prací těhotné. Pokud ne, lze o neschopenku požádat obvodního lékaře i gynekologa. Ten vyslechne důvody žádosti a posoudí, zda je pracovní neschopnost tím správným řešením.

Ukončení neschopenky

O ukončení neschopenky rozhoduje ošetřující lékař. Může tak učinit, pokud se zaměstnanec nedostaví na lékařské vyšetření bez vážného důvodu. Dále k ukončení dojde v případě, že se stav zaměstnance zlepšil a může tedy opět nastoupit do práce.

Ukončení dočasné pracovní neschopnosti lékař elektronicky oznámí do systému, takže zaměstnavatel tuto skutečnost uvidí buď na ePortálu, nebo mu dojde také v notifikaci. Zaměstnanci lékař vyznačí údaje o ukončení dočasné pracovní neschopnosti do Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce. Ten poté zůstává u zaměstnance a je na jeho uvážení, zda si ho schová.

Zdroje: www.cssz.cz, www.finance.cz

Společnou cestou –

Zkraceny uvazek a renta

Dotaz ze dne 18. 3. 2021 17:20

Budete mít zájem:  Blížící Se Porod Příznaky?

Dobry den po pracovnim uraze jsem uznana ozz. Pracuji jako uklizecka jen na 6 hodin, kdo mi muze na zaklade …

Marodka

Dotaz ze dne 17. 3. 2021 07:49

Dobrý dem jsem čerstvé po mateřské a chci se evidovat na Up zjisti ze jsem v pracovní neschopnosti ? Chodila …

Výpověď a nové těhotenství

Dotaz ze dne 5. 1. 2021 14:47

Dobrý den, 1.3. 2021 jsem se měla vracet po RD, kterou jsem měla na 3 roky, do zaměstnání, kde mám …

Dohoda o provedení práce při rodičovské dovolené

Dotaz ze dne 13. 11. 2020 11:22

Dobrý den, může zaměstnankyně, která má smlouvu na HPP a v současnosti je na rodičovské dovolené pracovat u stejného zaměstnavatele …

Zaměstnanec s vedlejší živností

Dotaz ze dne 4. 11. 2020 14:47

Dobrý den už přes měsíc jsem na neschopence že nemohu vykonávat svoji hlavní práci ale do teho mám vedlejší živnost.V …

Zemřel podnikatel fyzická osoba

Dotaz ze dne 23. 10. 2020 16:51

Dobrý den. Zemřela podnikající fyzická osoba, která podnikala v oboru truhlář. Tato osoba zaměstnávala dva zaměstnance, truhláře a účetní. V …

Krácení nároku na dovolenou při plném úvazku

Dotaz ze dne 6. 8. 2020 12:53

Na základě jaké právní úpravy mě zaměstnavatel krátí nárok na dovolenou o 1/5 (původně nárok na 25, nyní 20 dní …

Návrat do práce po neplaceném volně z důvodu starostlivosti o dítě do 4 let

Dotaz ze dne 3. 7. 2020 23:06

Dobrý den, 1.10.2020 mi končí u zaměstnavatele neplacené volno z důvodu starostlivosti o dítě do 4 let. Pracovní smlouvu mám na …

Výpověď

Dotaz ze dne 17. 6. 2020 18:39

Dobrý den. V pondělí jsem nastoupila do práce, ale ani dnes ve středu nemám podepsanou smlouvu. Dostala jsem nabídku v …

Vypoved po pr.uraze

Dotaz ze dne 27. 5. 2020 15:59

Dobry den.Mel jsem pr.uraz v r.2018.Nemocny jsem byl 7mesicu.Uraz vznikl zavadou na pracovisti.Byla uznana 100% vina na strane zamestnavatele.Mam uznane …

Vypovedni lhuta

Dotaz ze dne 29. 4. 2020 13:49

Dobrý den.pro nedostatek prace dostal zamestnanec vypoved.muze zamestnavatel v teto dobe platit snizenou 60 procentní mzdu? Diky za …

Těhotenství

Dotaz ze dne 30. 3. 2020 21:01

Dobrý den ráda bych se zeptala dala jsem výpověď dohodou. Nastoupila do nové práce jsem dva měsíce ve zkušební době …

Neschopenka na pracovním úřadě

Dotaz ze dne 28. 3. 2020 00:14

Zdravím mám neschopenku mám již invalidní důchod 2 stupeň …

zápočtový list a výplata

Dotaz ze dne 17. 3. 2020 18:00

Dobrý den k 9.3 2020 jsem dala výpověď ukončení dohodou,zaměstnavatel mně odmítá předat nebo zaslat zápočtový list a výpověď a …

Renta a invalidný duchod

Dotaz ze dne 14. 3. 2020 20:12

Dobrý deň. Poberala som rentu, náhrada za stratu na vydelku. Bolo mi doplatene cez 1000 Kč. Nedávno mi bol priznaný …

Okamzire zruseni pracovniho pomeru v neschopnosti

Dotaz ze dne 13. 3. 2020 11:46

Dobry den, bylo mi postou doruceno okamzite zruseni …

DPP a uzavirani provozovny

Dotaz ze dne 12. 3. 2020 15:38

Dobrý den, mám nárok na mzdu,když uzavírají provozovnu kvůli Coronaviru? Mám Dohodu o provedení …

Krácení dovolené u zkráceného pracovního poměru

Dotaz ze dne 1. 3. 2020 14:46

Dobrý den, prosím o radu. Loni v září jsem nastoupila do nové firmy na zkrácený pracovní poměr ve výši tří dnů …

vzdání zápočtového listu

Dotaz ze dne 26. 2. 2020 07:53

Dobrý den,ukončil jsem pracovní poměr ve zkušební době,zaměstavatel mi odmítá zaslat zápočtový list a trvá na tom,abych si jej osobně …

Zavřeno kvůli svatku

Dotaz ze dne 6. 11. 2019 17:44

Dobrý …

Proplacení dovolené

Dotaz ze dne 10. 9. 2019 07:20

Dobrý den, dala jsem zaměstnavateli dohodu o ukončení pracovního poměru,jsem ještě na DPN,ale už mam sjednanou jinou praci, zaměstnavatel mi …

Paragraf 55

Dotaz ze dne 8. 9. 2019 00:34

Dostal sem paragraf 55 a do neověřeno práce mam problém jak se to da …

Dohoda

Dotaz ze dne 7. 8. 2019 16:02

Dobry den,mam dotaz.Jsem temer dva roky zamestnana v jedne fabrice,ale nyni jsem si nasla novou praci.A chtela bych se zeptat,do …

Zákaz práce na směny,ze zdravotních důvodů

Dotaz ze dne 29. 7. 2019 12:32

Dobrý den, jsem onkologický pacient,a bylo mi řečeno, že doživotně nebudu moci pracovat na směny. Za pár měsíců se mám vrátit …

Odstupné

Dotaz ze dne 4. 7. 2019 16:00

Dobrý den, nastoupil jsem do zaměstnání jako invalidní důchodce. Po roce mi byla smlouva přepsána na dobu neurčitou. Mam nárok …

Rodicovska dovolena – neplacene volno a DPP u stejneho zamestnavatele

Dotaz ze dne 20. 6. 2019 15:05

Dobry den, budu si prodlužovat rodičovskou dovolenou do 4 let veku dítěte. Zamestnavatel mi da neplacene volno (na 1 rok) s …

Rodicovska dovolena, tehotenstvi a vyreseni prechodneho obdobi pred dalsi PPM

Dotaz ze dne 11. 6. 2019 10:27

Dobry den, Do 22.7.2019 cerpam rodicovskou dovolenou. Pracovni smlouvu mam na dobu neurcitou. Nedavno jsem zjistila, ze jsem opet tehotna a …

Žádost o převedení na jinou pozici

Dotaz ze dne 28. 4. 2019 16:11

Dobrý den, podala jsem si písemnou žádost u zaměstnavatele o převedení na jinou pracovní pozici z důvodu doplněné kvalifikace.Tuto žádost …

Zrušení zaměstnavatele

Dotaz ze dne 12. 4. 2019 11:35

Dobrý den,jsem na RD ,která mi končí v červenci 2019, jsem znovu těhotná,ale můj zaměstnavatel již neexistuje a já žádnou …

Vytka

Dotaz ze dne 4. 4. 2019 15:44

Dobry den,mam prosim dotaz.Kolega v praci 23.let,vykonava praci sanitare v nemocnici.Po ceste do prace kolem 16.30 kdy si jeste behem …

změna pracovni pozice v době neschopenky

Dotaz ze dne 22. 2. 2019 11:45

Dobrý den,prosím o radu,jsem v pracovní neschopnosti prvni měsíc a budu ještě 2měsíce. Má pracovni pozice je zástupce vedouciho a …

Privýdēlek při neplaceném OČR

Dotaz ze dne 21. 2. 2019 09:04

Dobrý den, jsem pracující důchodce a momentálně jsem již druhý měsíc s maminkou na neplaceném …

Pracovní neschopnost

Dotaz ze dne 14. 1. 2019 13:26

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně pracovní neschopnosti v provozu s 12ti hodinovými službami včetně víkendů a svátků (zdravotnictví). Od …

Otehotnění a výpověď ze zdravotních důvodů

Dotaz ze dne 11. 1. 2019 15:14

Dobrý den, prosím o radu. Jsem dlouhodobě nemocná, mám vyčerpanou podpůrčí dobu. Nyní invalidní důchod 2 stupně. V práci mám …

Dovolená při zkráceném úvazku

Dotaz ze dne 8. 1. 2019 07:18

Dovoluji si poprosit Vás o …

paragraf 55

Dotaz ze dne 6. 1. 2019 18:37

Hezký den,ukončuji pracovní poměr mou podanou výpovědi.Nebudu ale pracovat celé 2 měsíce ve výpovědi ale odejdu dříve asi po 1 …

Zfalšování podpisu u potvrzení o převzetí Potvrzení o zaměstnání

Dotaz ze dne 23. 12. 2018 17:33

Dobrý den, ke dni 11.2.2018 jsem zrušil pracovní poměr u zaměstnavatele ve zkušební době písemně a s potvrzením o doručení. …

výpověď z pracovbího poměru bez vážného důvodu a krácení podpory

Dotaz ze dne 7. 12. 2018 21:23

Mohu prosím vědět, co jsou to vážné důvody etické (zákon o zaměstnanosti §5 písm.c). bod 7- v tomto případě se údajně …

Dotaz ohledně skončení PP z důvodu nadbytečnosti x nemocenská

Dotaz ze dne 3. 12. 2018 14:32

Dobrý den, požádala mě kamarádka o pomoc, se kterou zaměstnavatel uzavřel k 31. 12. 2018 Dohodu o skončení pracovního poměru dle …

MAM KLASICKOU SMLIOUVU NA DPP.Je zamestnavatel povinnen me dat vyplatni pasku?Dekuji

Dotaz ze dne 7. 11. 2018 16:47

Potřebuji výplatní pásku a měl jsem smlouvu na DPP.Je Zaměstnavatel povinnej mě dát výplatní …

nemoc z povolání.

Dotaz ze dne 4. 11. 2018 18:43

Dobrý den,chci se zeptat.Pobírám rentu pro nemoc z povolání a zajímalo by mě,pokud v roce 1996 vycházeli z průměrného výdělku …

Dotaz na vypálení pásku

Dotaz ze dne 1. 10. 2018 14:13

Přeji vám krásný den. Mám pracovní poměr uzavřen na DPP a výplatu dostávám měsíčně na účet, taktéž mám podepsané „růžové prohlášení“ …

Nemoc z povolani

Dotaz ze dne 13. 9. 2018 11:09

Dobrý den. Chci se zeptat kolik let po spatku se může žádat o uznání nemoci z povolání.Do roku 2013 jsem pracoval …

Nemoc z povolání

Dotaz ze dne 15. 8. 2018 15:01

Dobrý den, byla mi přiznaná nemoc z povolání. Chci odejít se stávajícího zaměstnání (je to neúnostné, šikana) a vyřídit si OSVČ. …

Dovolena

Dotaz ze dne 3. 8. 2018 20:58

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli mám nárok na dovolenou. Jsem učitelka a čerpám červenec srpen dovolenou. V září a …

povinnost držet pracovní místo

Dotaz ze dne 29. 7. 2018 13:40

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mi při 4leté variantě rodičovského příspěvku musí zaměstnavatel držet pracovní místo? Pokud ano …

Nevrácení zápočtového listu z předešlého zaměstnání

Dotaz ze dne 22. 6. 2018 15:46

Dobrý den. Můj současný zaměstnavatel , mi nechce vrátit zápočtový list z předešlého zaměstnání. Já jsem si ale našel jiného zaměstnavatele …

Pracovní smlouva

Dotaz ze dne 22. 6. 2018 13:06

Dobrý den, ráda bych se informovala o legálnosti postupu mého zaměstnavatele. Jsem matkou na RD, již přes rok si chodím přivydělávat …

nárok na dovolenou

Dotaz ze dne 14. 6. 2018 13:35

Dobrý den, ráda bych se poradila, jak je to v případě, pokud jsem učitelka a 9.7.2018 nastupuji na mateřskou dovolenou …

narok na dovolenou

Dotaz ze dne 28. 5. 2018 16:02

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector