Platnost receptů se změnila. Některé platí jen den a další i půl roku

Spotřebitel

Berete pravidelně léky na předpis? Pokud ano, mohlo by vás zajímat, co se u vystavování receptů v roce 2020 změnilo. Jak dlouho je navíc eRecept platný? A kolik léků lze vystavit na jeden?

Vydávání elektronických receptů je povinné od 1. ledna 2018. Lékařům za nevyužívání elektronické preskripce od roku 2019 hrozí pokuty. Sám o sobě však eRecept funguje již od roku 2011. Změny v této oblasti pak přišly s novou vyhláškou č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, která začala až na výjimku platit 1. ledna 2020.

Elektronický recept na papíře?

Elektronický recept na léky si můžete nechat zaslat prostřednictvím emailu nebo SMS. Lze jej navíc zobrazit i v aplikaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dále jej můžete obdržet i na papíře.

Ve skutečnosti však nedostanete klasický tištěný recept, ale tzv. papírovou průvodku s 12místným alfanumerickým kódem, díky kterému se může lékárník dostat k vystavenému elektronickému receptu.

Pacient si může léky vyzvednout v jakékoliv lékárně.

 • Co dělat, když si potřebujete vyzvednout eRecept?

Platnost receptů se změnila. Některé platí jen den a další i půl roku

Zdroj: Shutterstock

Jak dlouho je platný lékařský předpis?

Běžný elektronický recept má platnost 14 kalendářních dní, pokud lékař neurčí jinak. Od 1. ledna 2020 se navíc doba, během které si pacient musí recept vyzvednout, počítá ode dne, který následuje po dni vystavení. Dříve se přitom lhůta počítala ode dne vystavení.

S vyhláškou také došlo ke změně platnosti předpisu na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika, která se dříve musela vybrat nejpozději do 5 dnů, vyjma léčivých přípravků, které slouží k místnímu užití. Doba platnosti se u nich však prodloužila také na 14 kalendářních dnů.

Recepty, které spadají do kategorie neodkladné nebo akutní péče anebo jsou předepsány lékařem na pohotovosti, mají i nadále platnost pouze 1 kalendářní den. Pokud je vám vystavili v neděli, musíte si je vybrat nejpozději v pondělí večer.

Pravidla opakovacích receptů zůstávají stejná. Opakovací lékařský předpis platí 6 měsíců. Lékař však může platnost prodloužit až na 1 rok.

Jak se může prodloužit platnost předpisu na léky?

Jak dlouho je recept platný, byste měli vždy najít v emailu, SMS anebo na papírové průvodce s kódem, popř. na papírovém předpisu. Dobu platnosti lékařského předpisu může prodloužit předepisující lékař. U receptů s platností 14 dnů je však prodloužení možné nejdéle na 1 rok.

Dále také může platnost prodloužit i lékárník, a to např. pokud není přípravek skladem v lékárně. Jestliže je původní předpis ještě stále platný, lékárník může pořídit výpis z receptu, čímž prodlouží jeho platnost o dalších 14 dnů.

Na jeden elektronický recept lze nově předepsat pouze jeden druh léčivého přípravku. Lze jej přitom však i nadále vystavit jako opakovací.

U klasických papírových receptů, které je možné za určitých okolností vystavovat i nadále, může lékař předepsat dva léčivé přípravky. Činit tak může maximálně do 31. května 2020. Od 1. června se bude i na listinný lékařský předpis uvádět pouze jeden druh léčiva.

Recepty s modrým pruhem: počet přípravků, doba platnosti

Léčivé přípravky, které spadají pod § 13 zákona o návykových látkách, mohou být vydány pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem. Na recept lze předepsat pouze jeden druh léčivého přípravku, u žádanky je přitom možných až pět.

Předpis nebo žádanka jsou také platné maximálně 14 kalendářních dnů. I zde však lékař může určit delší dobu, nanejvýš však 30 dní.

Čtěte také:

Lékárna AGEL

28. 3. 2018

Platnost receptů se změnila. Některé platí jen den a další i půl roku

Erecept představují údaje uložené v centrálním úložišti elektronických receptů, které zaručuje jeho pravost, a pacient tak disponuje v podstatě pouze kódem (identifikátorem), který na erecept odkazuje.

Text: redakce, Mgr. Michal Krupa / Foto: shutterstock.com, iStock.com, pixabay.com

Jedním z nejdiskutovanějších zdravotnických témat za poslední období je bezpochyby povinnost vystavování elektronického receptu. Od 1. 1. 2018 vstoupilo toto nařízení v platnost, a proto jsme pro Vás připravili seznam častých otázek spojených s touto problematikou. Odpovídá představitel managementu kvality Lékáren AGEL Mgr. Michal Krupa.

Jaký je rozdíl mezi lékařským předpisem (receptem) v elektronické a listinné podobě?  Elektronický recept (dle SÚKL též „eRecept“) a recept v listinné podobě mají stejné obsahové náležitosti.

Liší se tím, že papírový recept je listina opatřená podpisem a razítkem lékaře, lékárník k jeho vydání nepotřebuje internet.

eRecept představují údaje uložené v Centrálním úložišti elektronických receptů (CÚeR), které zaručuje jeho pravost, a pacient disponuje v podstatě pouze kódem (identifikátorem), který na eRecept odkazuje.

Můžete popsat celou cestu elektronického receptu od lékaře přes pacienta až do lékárny? Samotné vystavení elektronického receptu probíhá ve dvou krocích.

Na základě pokynů lékaře sestaví jeho informační systém informaci o lékařském předpisu (údaje o pacientovi, předepisujícím lékaři, zdravotnickém zařízení, předepsaných léčivých přípravcích, platnosti a dalších příznacích receptu). Následně jsou tyto informace ve strukturované podobě odeslány CÚeR, tato „zpráva“ je šifrována a navíc je podepsána elektronickým podpisem lékaře.

 V případě, že byly splněny všechny potřebné náležitosti, elektronický recept je uložený v CÚeR, které vygeneruje jedinečný identifikátor (identifikační znak) tohoto eReceptu. Tuto informaci následně obdrží lékař. Pod identifikátorem eReceptu si můžeme představit 12místný kód, který tvoří kombinace číslic a písmen.

Ta musí být pacientovi předána v okem čitelné formě (vždy), kterou nepovinně doprovází vyjádření ve formě čárového či do budoucna QR kódu. Pacient se musí s lékařem předem domluvit na formě předání identifikátoru vystaveného eReceptu. Na výběr mají ze čtyř možností:

1) V současné době se nejčastěji jedná o papírovou průvodku.

Nemá stanovený závazný vzor, může vypadat jako klasický recept (s tím rozdílem, že nesmí obsahovat razítko a podpis lékaře) – je tedy čitelná i pro pacienta a umožňuje lékaři preskripci vizuálně zkontrolovat a případně opravit ještě za přítomnosti pacienta, nebo se může jednat jen o „papír“ s vytištěným identifikátorem a jeho čárovým kódem.

2) E-mail – může obsahovat jen identifikátor elektronického receptu nebo i další údaje (obdoba tištěné průvodky ve formě PDF dokumentu). Tady platí, že e-mail může odeslat lékař prostřednictvím svého systému nebo požádat o jeho zaslání CÚeR. Kvůli bezpečnosti není průvodka eReceptu v e-mailu, ale v přiloženém souboru, který je chráněný heslem, kterým je číslo pojištěnce.

3) SMS zpráva – z důvodu ochrany osobních údajů by neměla obsahovat podrobnosti o pacientovi a jeho lécích, ale jen a pouze identifikátor eReceptu. SMS zprávu může pacientovi odeslat přímo lékař ze svého systému, v budoucnu to bude umožňovat i CÚeR, když o to lékař požádá při vystavení eReceptu.

4) Webová a mobilní aplikace – aby mohl pacient využívat tuto možnost, potřebuje internet a přístupové údaje do CÚeR. Postup, jak je může získat, uvádí stránky SÚKL – www.epreskripce.cz. V mobilní či webové aplikaci následně pacient najde předepsané recepty od všech lékařů a rovněž uvidí, jaké léky mu na ně byly vydány.

 Výdej v lékárně uskutečňuje lékárník po načtení eReceptu z CÚeR. K tomu stačí identifikátor, který mu předá pacient. Nejrychlejší cestu představuje načtení identifikátoru z čárového kódu pomocí čtečky, ať již z papíru nebo z displeje pacientova mobilního zařízení. Při výdeji léčivých přípravků se lékárník musí řídit výhradně eReceptem v CÚeR.

Případné poznámky dopsané např. na papírovou průvodku lékařem, ale neuvedené v CÚeR nejsou pro lékárníka závazné, byť je u nich podpis a razítko lékaře. Maximálně může na jejich základě lékaři zatelefonovat, ověřit si, jaký je stav věci, a případně ho požádat, aby eRecept změnil odpovídajícím způsobem přímo v úložišti, resp.

aby původní eRecept zrušil a vystavil předpis nový. Po uskutečnění výdeje lékárník zasílá CÚeR záznam o výdeji – zprávu, která obsahuje kód, název a počet balení vydaných léčivých přípravků (LP), případně jeho poznámku k výdeji. Také nastaví stav eReceptu, ten může označit jako kompletně nebo částečně vydaný.

Druhý z uvedených stavů se využívá u opakovacích receptů (vyjma posledního výdeje), anebo místo výpisu v případě, že lékárna nemá k dispozici všechna balení předepsaných léků. Pacient se s takovým eReceptem pak může vrátit do stejné lékárny, ve které se domluví na doobjednání léků, nebo může navštívit jakoukoli jinou lékárnu.

Pak ještě existuje stav připravovaný, který se využívá např. u eReceptů na konopí pro léčebné použití. Tento stav zajišťuje, aby si pacient nemohl nechat připravovat jeden recept s konopím ve vícero lékárnách.

Jakým způsobem se musely lékárny připravovat na přechod k elektronickému receptu? Z technického hlediska se jednalo o čtvrté úložiště – v podstatě nové řešení.

Opět to vyžadovalo upravení procesů v lékárnách (výdej, retaxace receptů, fakturace zdravotním pojišťovnám), a to i v našich lékárnách, které již většinou měly předchozí bohaté zkušenosti s výdejem elektronických receptů. Přechod byl obecně náročný také pro dodavatele lékárenských informačních systémů.

Mimo jiné si museli poradit s tím, že po jistou dobu fungovala dokonce úložiště dvě – pacienti mohli přijít s novým i starým eReceptem. Jistým problémem byl nedostatek informací ze strany SÚKL o fungování nového řešení. CÚeR se od srpna 2017 navíc neustále vyvíjelo (a v menší míře vyvíjí dosud). Ze začátku např.

odmítalo přijímat záznamy o výdejích, které byly sice v souladu s legislativou, ale nezapadaly do nastavených algoritmů. Lékárníci tak museli být neustále ve střehu a při jakékoli nestandardní situaci kontaktovat technickou podporu.

Byť jsme se jim za centrálu snažili poskytnout maximální podporu, celkový obraz se všem účastníkům skládal postupně jako mozaika.

 Až na začátku prosince 2017 se stav CÚeR a implementace jeho funkcí do lékárenských systémů ustálily, a proto mohla Česká lékárnická komora a dodavatelé SW poskytnout první podrobnější návody, jak postupovat a zachovat se v různých situacích. Také související legislativa byla přijata až na poslední chvíli na konci roku 2017. Do budoucna dojde v lékárnách v souvislosti s eRecepty ke kompletní výměně čteček čárového kódu za nové, které umožní čtení QR kódů. Důvodem je i příprava na zavedení protipadělkové směrnice v roce 2019.

Před koncem roku se množily obavy z plynulosti fungování. Jak je to teď v realitě? Zatím úložiště funguje plynule.

Budete mít zájem:  Kvasinky V Tehotenstvi Lecba?

Při výdeji je samozřejmě poznat určitou proměnlivou prodlevu, která je kombinací různých faktorů – informačního systému, rychlosti internetového připojení a odezvy CÚeR. Za prvních 9 pracovních dnů bylo v lednu 2018 v ČR předepsáno téměř 1,7 mil.

 eReceptů, tedy asi 190 tis. eReceptů denně. Pro srovnání, v říjnu 2017 bylo vystaveno elektronicky půl milionu receptů (cca 22 tis. za pracovní den).

K čemu slouží centrální úložiště? Plynou z něho nějaké výhody pro pacienta? Co se týče výhod, které přináší CÚeR, je jich zatím poskromnu. Elektronickou preskripcí se zamezí falešným receptům. Pořád je však možné, aby lékař předepsal recept neúplně (např. nevyplnil dávkování LP, tím že do příslušného políčka zadal mezery).

 CÚeR zatím nekontroluje ani příslušnost k ZP a správnost čísla pojištěnce. Zatímco první dokáže lékárník opravit, v případě chybného čísla pojištěnce musí kontaktovat lékaře. Problém může vznikat ve specifických situacích: předepisování LP schválených revizním lékařem, předepisování neregistrovaných LP atp.

 Slibovaný lékový záznam pacienta, tedy přehled o všech jemu předepsaných LP, případně navazující on-line kontrolu duplicit a interakcí, stávající legislativa neumožňuje. Lékař prozatím alespoň získal možnost podívat se, zda a jaké LP si pacient na předepsané eRecepty vyzvedl.

V případě, že mu pacient sdělí identifikátory, získá přehled o preskripci dalších lékařů, které pacient navštěvuje. Pacient je tak zatím jediný, kdo může v elektronické formě na jednom místě získat přehled o všech svých předepsaných a vydaných receptech.

Ale to jen v případě, že si zařídí přístup k CÚeR a následně si nechá zasílat recepty do webové/mobilní aplikace. Výhodou v některých situacích může být, že pacient nemusí osobně navštívit ordinaci, a přesto se dostane ke svým receptům, potažmo lékům.

Co se stane v případě, že vypadne internet/připojení? Záleží, zda se na to díváme z pohledu lékaře nebo lékárníka. Ve vyhlášce o elektronické preskripci jsou vyjmenované situace, kdy lékař může vystavit recept v listinné formě, mezi ně samozřejmě výpadek internetu či služeb CÚeR patří.

Lékař se tedy vrátí k „papírové“ preskripci, pacient to v podstatě ani nemusí zaznamenat, v lékárně své léky dostane stejně jako dosud. Problém není ani v případě, že se výpadek v lékárně sejde s výpadkem u lékaře. Opět obě zařízení pracují s papírovými recepty.

Naproti tomu, z pohledu lékárníka je téměř neřešitelná situace, když dojde k výpadku připojení lékárny do CÚeR, a ta potřebuje vydat eRecept. Bez toho není schopna ověřit pravost, platnost a obsah předepsaného eReceptu. Náhradní formy komunikace s CÚeR jsou dvě: přes telefonickou operátorku nebo přes aplikaci v mobilu lékárníka.

Ani jedna možnost není vyhovující, a navíc ani legislativně ošetřena. S tímto problémem se moc nepočítalo. Lékárník je tak v podstatě nucen pacienta poslat do jiné lékárny nebo zpět ke svému lékaři pro papírový recept.

Jak jsou údaje o pacientovi chráněny? Nemůže je zneužít pro svůj prospěch třetí strana? Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že CÚeR a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je tedy vyloučeno, aby tato data byla jakkoli zneužita či dokonce odcizena.

 Data jsou chráněna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech, tak proti úmyslným útokům. Veškerá komunikace probíhá šifrovaně, uchovávají se záznamy o vystavení eReceptu, výdejích i prostém nahlížení do CÚeR. SÚKL si ověřuje kvalifikaci lékařů a lékárníků u příslušné komory.

Jako u jiných elektronických systémů (e-bankovnictví apod.) platí, že každý si musí chránit své přístupové údaje a elektronický podpis.

 Dotazů na toto téma je jistě mnohem více, a pokud Vás zajímají další informace, nebojte se oslovit personál v našich lékárnách AGEL, který Vám ochotně zodpoví Vaše dotazy, případně nás kontaktujte na webových stránkách www.lekarna.agel.cz.

Novinka v roce 2020: Platnost receptů se mění. Může trvat den, dva týdny i rok

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Veronika Rodriguez

Pacienti, pozor! Mění se lhůty, po které si můžete vyzvednout své léky na recept.

Začátkem ledna totiž začala platit zbrusu nová vyhláška ministerstva zdravotnictví. Třeba pro antibiotika si podle ní mohou lidé nově přijít i po dvou týdnech od vystavení receptu.

Doposud na ně přitom v lékárně čekala jenom pět dní. 

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Dostali jste žaludeční koliku a museli jste v noci rychle na pohotovost? Pokud vám tam lékař předepsal jakékoliv medikamenty, tak na jejich vyzvednutí z lékárny mnoho času nemáte. Vyhláška totiž striktně stanoví, že takový recept platí jen jediný den. Lidé s ním musejí do apatyky nejpozději do konce následujícího dne.

Stejnou platnost mají také recepty, které bývají označené slovy „neodkladná péče“.

Pokud ale doktor předepsal pilulky při běžném provozu v ambulanci, má pacient na jejich vyzvednutí daleko víc času. Vyhláška ministerstva zdravotnictví totiž nově stanoví, že si pro ně může dojít během následujících čtrnácti dnů. Recepty na antibiotika či antimikrobiální chemoterapeutika přitom původně platily jenom pět dnů.

Přečíst článek ›

„Lékař navíc může platnost receptu ještě dál prodloužit. Po domluvě nebo v odůvodněných případech může dát pacientovi čas na vyzvednutí přípravku až jeden rok,“ upozorňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Platnost až na rok

Drobná změna je podle něj i v tom, že lhůta začíná běžet až následující den po vystavení receptu. Nikoliv ten samý den, jak tomu bylo doposud.

Ještě delší platnost mají takzvané opakovací recepty, na které lékaři píšou třeba antikoncepci nebo prášky pro chronické pacienty. Tyto recepty mají stanovenou lhůtu celých šest měsíců. I tady ale může dát lékař pacientovi víc prostoru. Dobu platnosti receptu může protáhnout až na rok.

Přečíst článek ›

„Pokud se navíc stane, že pacient nenajde v lékárně požadovaný počet balení, může mu recept prodloužit i farmaceut. A to o dalších čtrnáct dnů,“ doplňuje Vlastimil Sršeň.

Novinkou také je, že na jeden elektronický recept už může doktor předepsat jen jednu jedinou položku.

14.1.2020

Ostatní uklízeči a pomocníci, 15 200 Kč Všeobecná sestra, praktická sestra, 36 200 Kč Hledáme spolehlivého správce areálu, 20 000 Kč Ruční baliči, plniči a etiketovači, 15 500 Kč Ruční baliči, plniči a etiketovači, 15 500 Kč Dělník pro zpracování kovů, 100 Kč Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov, 18 300 Kč Samostatná účetní/hlavni kniha, 35 000 Kč + PODAT INZERÁT Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Rapid první majitel, servisní knížka Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, v záruce Ligier BMW 530 servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Yeti servisní knížka, koupeno v D Škoda Yeti první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované + PRODAT AUTO Toyota Corolla 1,8 HEV Executive VIP Hyundai i30 1,6 CRDi, ČR, 1.Maj,TOP Výbava Škoda Fabia 1.4 TDI, ČR,2.maj, Serv.kniha Ford Mondeo 2.0TDCi110kw BUSINESS NAVI TOP Toyota Yaris 1,5 benzin Comfort Style Tech Ford Focus 1.5 TDCi, Keyless Škoda Karoq 1.6 TDi 85kW DSG STYLE 1.majit Volvo XC60 D5W AWD + PRODAT AUTO

Recept na papíře i elektronicky | Časopis Vital

Od začátku letošního roku začalo být používání elektronických receptů pro lékaře povinné. Neznamená to však, že byste si pokaždé do ordinace museli brát tablet nebo chytrý telefon. I když se systém předepisování změnil, své léky dostanete.

Záleží jen na vás, zda budete chtít využívat elektronickou preskripci léků, nebo zůstanete i nadále u „papíru“. Jen je lepší se předem připravit na menší nedorozumění, která mohou nastat.

Současně totiž běží jak „starý“ systém předepisování léků, tak nový eRecept.

Povinnost přechodu na elektronické recepty není žádnou novinkou, která by náhle spadla z nebe. Už několik let bylo zřejmé, že tato změna přijde. „Elektronické předepisování léků zvyšuje bezpečnost, snižuje náklady a také byrokracii.

Na této změně pracují všechny státy Evropské unie, nikdo je nemusí nutit, vědí samy, jak užitečné to je,“ vysvětluje Tomáš Cikrt, farmaceut a také šéfredaktor portálu Zdravotnickydenik.cz Podle něj není pravda, že by eRecept byl nepřipravený nebo zavedený na poslední chvíli. „Tento systém funguje velmi dobře.

Česko se na změnu připravovalo několik let a všichni věděli, že eRecept bude povinný. Pouze se přestal odkládat termín jeho zavedení,“ dodává.

To, že eRecept funguje, potvrzují i údaje Ministerstva zdravotnictví. Celkem bylo za leden roku 2018 předepsáno 4,4 miliónu receptů a vydáno pak 3,9 miliónu, tedy týdně je předepsán přibližně milion receptů. Z celkového počtu receptů v Česku je 80 % předepisováno v elektronické podobě.

„První měsíc fungování ukázal, že systém funguje dobře, přihlášeni jsou téměř všichni lékaři a většina receptů v ČR se již předepisuje elektronicky,“ uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Registrace v systému je sice pro všechny lékaře povinná, ale ne všichni ještě na eRecept plně přešli. V praxi to tak znamená, že se pacienti mohou setkat jak s eReceptem, tak s původními papírovými recepty.

Ministerstvo zdravotnictví totiž oznámilo, že bude po celý rok tolerovat, když někteří z lékařů nedodrží svou povinnost a nepřihlásí se do systému elektronické preskripce léků.

Důležitý dvanáctimístný kód

Prakticky přechod na eRecept znamená, že k vydání léků, pokud je váš lékař součástí systému, nepotřebujete žádný papírový doklad.

Lékař může pacientovi eRecept vystavit nejen v papírové podobě, ale také zaslat formou SMS, e-mailem nebo předat prostřednictvím webové a mobilní aplikace.

Budete mít zájem:  Proč je důležité mít sourozence

Komunikace mezi lékařem, lékárnou a centrálním uložištěm dat probíhá elektronicky pomocí tzv. identifikátoru, což je dvanáctimístní kód složený z písmen a číslic.

Pokud si nově chcete vyzvedávat recepty pouze elektronicky, musíte učinit několik nezbytných kroků. Nejprve je nutné osobně zajít na místa Czech POINT, což jsou například obecní a městské úřady nebo pobočky České pošty, kde obdržíte přístupové údaje, které můžete používat i při komunikaci s dalšími systému státní správy.

„Pro prohlížení svých receptů se pak pacient přihlásí stejným způsobem jako do elektronického bankovnictví. Přijde mu potvrzovací SMS. Uvidí, které recepty jsou nevydané, každý z nich si může rozkliknout pro detaily,“ vysvětluje Tomáš Cikrt.

Lékař má nyní díky eReceptu možnost ověřit, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, případně jaký lék mu byl vydán. Předepsat léky může i bez nutnosti být v ordinaci, je zde také možnost recept na dálku opravit či stornovat. Tedy recept na své pravidelně užívané léky můžete získat, aniž byste museli osobně navštívit ordinaci.

Lékárníci pak podle Ministerstva zdravotnictví mají jistotu, že eRecept není možné zfalšovat, čímž se také sníží riziko záměny léků.

Chci „papír“ do ruky

Nástup eReceptu ale ještě neznamená, že nemůžete z ordinace odejít s papírovým dokladem, na který jste zvyklí. Pouze se tento dokument nově jmenuje „průvodka“ eReceptu. Tato průvodka se od doposud běžného receptu liší jen ve dvou věcech. Není na ní razítko a podpis lékaře, tyto údaje jsou potvrzeny elektronickým podpisem.

Navíc je pak na dokumentu čárový kód, případně QR kód. „Nejvhodnější formou identifikátoru je papírová průvodka. Vidíte na ní údaje jako na papírovém receptu a zkrátí dobu výdeje léku oproti jiným formám ‒ SMS nebo e-mailu,“ doporučuje Česká lékárnická komora v desateru pro pacienty.

Podle ní by pacienti měli využívat svého práva a žádat od lékaře papírovou průvodku.

Vlastní eRecept si pak můžete vybrat v jakékoliv lékárně. Lékař vás tak nesmí poslat do konkrétní lékárny, elektronický recept platí všude.

Stejná je i platnost eReceptu, ta se nijak nemění od papírových receptů a je standardně 14 dní.

Pokud však recept na léky byl vydán na pohotovosti, platí pouze jeden den, a jestliže máte od lékaře předepsána antibiotika, máte na jejich vyzvednutí pět dní.

Elektronický recept má ale své výjimky. Jestliže vám lékař předepíše léky při domácí návštěvě, vystaví vám běžný papírový recept. Také pokud potřebujete například opiáty či některé léky „na spaní“, i nadále si vyzvednete papírový recept „s modrým pruhem“, což znamená, že dostáváte léky, u nichž je velké riziko vzniku závislosti.

„Zacházení s léky obsahujícími návykové látky, které lze předepisovat pouze na recept s modrým pruhem, je v lékárně přísně evidováno ve speciální knize určené pouze k tomuto účelu. Záznamy obsahují informace o každém příjmu a výdeji těchto přípravků,“ vysvětluje informační portál olecich.

cz, který pro pacienty vytvořil Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Interakce si musíte pohlídat

Elektronický recept bohužel v současné podobě neumožňuje sledovat lékové interakce. To znamená, že je na pacientech, aby se zajímali o to, zda se léky, které užívají, vzájemně negativně neovlivňují.

Měli by o nich mluvit se svým lékařem a ideálně mít přehled o tom, jaké léky berou. Poradit mohou také v lékárně. „Pokud víme, že vydávaný lék má vysoký potenciál způsobit nežádoucí interakci, cíleně se pacienta vyptáváme, jaké další léky bere.

Týká se to řady antidepresiv, antiepileptik či třeba statinů,“ vysvětluje farmaceutka Veronika Krajčová z lékárny Fakultní nemocnice v Motole.

V případě podezření na to, že si předepsané léky „nebudou rozumět“ a hrozí poškození pacienta, by měl lékárník kontaktovat předepisujícího lékaře. „Farmaceut nemůže sám od sebe lék zaměnit za jiný, ale má možnost v případě pochybnosti vydání léku pozdržet,“ dodává.

Užitečným nástrojem je také online poradna Znám své léky, která umožňuje pacientům zkontrolovat si, zda jim nehrozí nežádoucí lékové interakce.

Do formuláře stačí zadat správné názvy všech užívaných léků, včetně volně prodejných, a vyplnit svou e-mailovou adresu.

Tento seznam pak zanalyzují odborníci a během několika dní obdržíte informaci, zda zadané léky jsou či nejsou ve vzájemné interakci a jakým bylinám a pokrmům byste se měli vyhnout.

Ven z okresu jen s potvrzením. Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob

Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Události kolem pandemie v Česku i ve světě sledujeme v on-line reportáži.

Nová opatření od 1. 3. přehledně: 

 • Vláda od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.
 • Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob.
 • Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče.
 • Vycházky a běh přes den budou od pondělí možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště.
 • V zastavěných obcích bude platit povinnost nosit všude ochrannnou roušku bez ohledu na vzdálenost další osoby.
 • Ochrana dýchacích cest je podle nařízení ministerstva od 1. března povinná i na pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami.

23:31

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) zůstanou průmyslové firmy od pondělí bez nových restrikcí. Spustí se v nich ale dobrovolné testování, které by se mělo za několik dní změnit na povinné.

Stát bude přes úlevy na zdravotním pojištění přispívat 60 korun na test, maximální nárok bude na čtyři testy měsíčně na zaměstnance. O víkendu už budou podle Havlíčka fungovat informační telefonické linky, které budou firmám v otázkách testování radit. Řekl to dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády.

Online Liberec

Infolinka Krajské hygienické stanice LK: 485 253 111, 485 253 148485 253 132 odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku – odborníka, lékaře Provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 21.00 hodin

Mimo provozní dobu hygienické stanice je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu denně na číslech:

724 810 106725 191 367

Nákupy pro seniory, vyzvednutí léků a další služby: 770 14 14 14 (Liberec)

Linka Krizového štábu Libereckého kraje: 485 226 999 (denně 8.00 – 20.00)

Celostátní bezplatná linka ke koronaviru: 1212 (linky 155 a 112 používejte jen při ohrožení zdraví a života) Infolinka pro podnikatele a živnostníky, kterou zajišťuje ministerstvo obchodu a průmyslu: 224 854 444

Aktuální informace:  Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov Krajská hygienická stanice LK: https://www.khslbc.cz/

Magistrát města Liberec rozšiřuje od pondělí 9. listopadu 2020 do konce trvání nouzového stavu úřední dobu pro veřejnost. Doposud byly úřední hodiny stanoveny na pondělí a středu v omezených časech. Nově přibude úterý a čtvrtek.

Pondělí 8.00 – 10.30 a 14.30 – 17.00 hodin
Úterý 8:00 – 10:30 a 13:30 – 16:00 hodin
Středa 8.00 – 10.30 a 14.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8:00 – 10:30 a 13:30 – 16:00 hodin
Pátek uzavřeno
Sobota uzavřeno

V ostatních časech je Magistrát města Liberec pro veřejnost uzavřen.

Stále přitom platí, že před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat na uvedených kontaktech.

AKTUALIZACE 26. 10. 2020

Potřebujete na covid testy? V Liberci fungují dvě odběrová místa na testy na koronavirus:

Krajská nemocnice Liberec

odběrové místo v Husově ulici:

 • Pondělí – Pátek: 8:00 – 17:00 hodin
 • Sobota – Neděle: 8:00 – 13:00 hodin

Krajská nemocnice Liberec provádí odběry ke zjištění koronaviru jen lidem, kteří jsou objednaní přes rezervační systém. Neobjednaní pacienti nebudou z kapacitních důvodů obslouženi.

Zdravotní ústav – odběrové místo Vratislavice nad Nisou

odběrové místo U Sila 1139:

 • Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00 hodin

Odběrové místo jen pro pacienty s žádankou od KHS nebo praktického lékaře. Objednávkový formulář je na webu Libereckého kraje.

AKTUALIZACE 22. 10. 2020

Kvůli novým opatřením proti šíření koronaviru ode dneška neotevřou maloobchody a provozovny služeb. Zatím do 3. listopadu.

 • Výjimku ze zákazu mají například potraviny, čerpací stanice, drogerie, lékárny, zverimexy, optiky, trafiky, prádelny, autoservisy, květinářství, galanterie, myčky, domácí potřeby nebo železářství. V nákupních centrech budou otevřeny jen tyto prodejny.

Nově platí i další omezení:

 • Setkávat se smí nanejvýš dva lidé, výjimka platí pro členy jedné domácnosti
 • Lidé smějí jezdit do práce, za rodinou, na nákup nebo k lékaři
 • Mohou být také v přírodě a na svých chatách a chalupách
 • Na rozdíl od jara lze vycestovat z Česka
 • Tuzemské hotely mohou ubytovat jen klienty na služebních cestách
 • Dál platí povinnost nosit ve městech a obcích roušky i venku, pokud nelze dodržet odstup dvou metrů nebo nejde o členy jedné domácnosti
Budete mít zájem:  Plíseň V Krku Léčba?

Hlavními cíly těchto opatření je zpomalit šíření a zabránit kolapsu zdravotnického systému.

AKTUALIZACE 20. 10. 2020

Roušky bude od středy 21. října nutné nosit i venku na území obcí, pokud budou lidé od sebe blíže než dva metry. Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny. Výjimku v nošení roušek venku budou mít členové jedné rodiny nebo lidé při sportování.

AKTUALIZACE 15. 10. 2020

Od pondělí 19. října po dobu trvání nouzového stavu bude Magistrát města Liberce vyřizovat klienty pouze po předchozím telefonickém objednání. Objednávání je možné na pondělí a středu od 8.00 do 10.30 a od 14.30 do 17.00 hodin. KONTAKTY NA ODBORY.

Pondělí 8.00 – 10.30 a 14.30 – 17.00 hodin
Úterý uzavřeno
Středa 8.00 – 10.30 a 14.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek uzavřeno
Pátek uzavřeno
Sobota uzavřeno

Úřední doba je pouze pro předem objednané klienty

Před návštěvou úřadu je nutné se předem telefonicky objednat těchto kontaktech.

AKTUALIZACE 14. 10. 2020

Komunitní středisko kontakt Liberec ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec spustilo druhou vlnu pomoci potřebným. V provozu jsou krizové linky.

– zajištění nákupů, léků, hygienických potřeb, zdravotních pomůcek, zakoupení nanofiltrů – poradenství, úřední záležitosti, informace k současné situaci

Na krizové linky se mohou potřební lidé obracet každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin, a to na následujících telefonních číslech:

Krizová linka pro občany města Liberec:      +420 770 14 14 14 Krizová linka pro občany obcí Liberecka:     +420 770 14 14 44

AKTUALIZACE 9. 10. 2020

Magistrát města Liberec z důvodu nařízení vlády ČR mění od pondělí 12. října na následující dva týdny úřední dobu.

Budovy magistrátu budou pro veřejnost otevřeny pouze v pondělí a ve středu v časech 8.00 – 10.3014.30 – 17.00 hodin. V ostatním čase je magistrát pro veřejnost uzavřen!

Na následující dva týdny magistrát pozastavuje online rezervační systém. Všechny objednané termíny budou zrušeny, a to včetně těch na pondělí a středy. Všem klientům bude odeslán informační e-mail.

Dočasně magistrát ruší také službu Czech POINT v terénu.  Rušíme také poskytované služby mimo budovy magistrátu – tedy návštěvy u klientů ve věci vyřízení žádostí o občanské průkazy.

 • Děkujeme za pochopení.
 • ————————————————————————
 • Dneškem začínají platit přísnější opatření proti šíření koronaviru.
 • Uzavřít jsme tak museli z nařízení vlády například zoologickou zahradu, plavecký bazén či vnitřní sportoviště ve Sport Parku Liberec Všechna venkovní sportoviště zůstávají v provozu za dodržení platných opatření – venkovních aktivit se může účastnit maximálně 20 osob.
 • Dále nesmějí otevřít zatím po dobu dvou týdnů posilovny, fitness centra a koupaliště. 
 • Restaurace a bary musejí zavírat do 20 hodin, u stolu mohou být nanejvýš čtyři lidé.
 • V obchodech a provozovnách služeb se mohou lidé zdržovat ve skupinách nejvýše po dvou v alespoň dvoumetrových rozestupech. Výjimku mají členové jedné domácnosti.

Další omezení začnou platit od pondělí.

Více informací – Vláda kvůli šíření epidemie covid-19 omezí sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol, rodičům prodlouží ošetřovné

AKTUALIZACE 5. 10. 2020

Dnes začal platit nouzový stav. Přináší nová opatření:

 • Na hromadné akce může maximálně 10 lidí uvnitř a 20 venku
 • Sportovní zápasy se hrají bez diváků
 • Do divadla smí nanejvýš 500 lidí
 • Opery a muzikály se nehrají vůbec
 • V restauracích smí sedět nanejvýš 6 lidí u jednoho stolu
 • Ve většině krajů zůstávají zavřené střední školy
 • Opatření platí zatím po dobu dvou týdnů

Hromadné akce – slavnosti apod.

Obecně jsou zakázány hromadné akce jako koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá. Zároveň jsou zakázány hromadné akce v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech. Z tohoto zákazu je celá řada výjimek.

Divadelních, filmových a jiných uměleckých představení, při kterých se převážně nezpívá, se může účastnit maximálně 500 diváků, musí však být dodržena vzdálenost 2 metrů mezi diváky a účinkujícími, případně musí být mezi ně umístěno plexisklo.

Každý účastník musí mít určené místo k sezení a na něm by se měl převážně zdržovat, v případě prodeje vstupenek musí být ke vstupence uvedeno konkrétní místo k sezení. Nelze na těchto akcích prodávat ani podávat pokrmy ani nápoje.

Mimo místa k sezení platí povinnost alespoň dvoumetrových rozestupů.

Slavnosti, na kterých se převážně nezpívá, nejsou zahrnuty k těmto výjimkám, a proto se na ně zřejmě bude vztahovat obecný zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech a v počtu vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech.

Svatby a pohřby

V rámci krizového opatření budou svatby a pohřby zřejmě upraveny až od 19. října 2020 (s nejvyšším počtem účastníků 30), aktuálně se tak na ně vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení 10 účastníky uvnitř a 50 účastníky ve vnějších prostorech (resp. 500 a 1000, má-li každý přiřazené místo k sezení), toto mimořádné opatření však platí pouze do 7. října 2020.

Sportovní utkání

Sportovní akce organizované sportovními svazy se mohou konat, avšak za splnění několika podmínek.

Je zakázána účast diváků, maximální počet osob na utkání je pak 130, do tohoto počtu se započítávají sportovci a další nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství. To platí pro sportovní akce uvnitř i venku.

V případech soutěží, zápasů či turnajů konaných mimo organizované sportovní svazy se uplatní obecný zákaz hromadných akcí nad 10 uvnitř, resp. nad 20 osob ve vnějších prostorech.

Restaurace a stravovací služby

Četná omezení svazují i restaurace či hostince. Kromě zákazu přítomnosti zákazníků v těchto provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00 platí následující omezení.

Každý jednotlivý stůl může být maximálně pro 6 osob, rozestup mezi zákazníky u různých stolů musí být alespoň 1,5 metru.

V provozovně nesmí být více osob, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a provozovatel by měl písemně evidovat celkový aktuální počet těchto míst. Je možný i prodej z výdejového okénka, a to i po 22. hodině.

AKTUALIZACE 26. 5. 2020

Vážení návštěvníci těchto stránek, vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace na Liberecku a v ČR, ukončujeme dnešním dnem on-line zpravodajství ke koronaviru. Tento speciální web města Liberec přesto bude nadále přístupný. Pevně však doufáme a všichni si přejeme, že již nebude potřeba ho opět uvést do pohotovosti.

AKTUALIZACE 25. 5. 2020

V Česku se ode dneška výrazně uvolňují opatření proti šíření koronaviru.

 • Od rána nemusíme venku nosit roušku. Povinné však zůstávají v obchodech, na úřadech nebo v MHD. Výjimku mají děti ve školách nebo lidé v kancelářích.
 • Žáci prvního stupně se mohou vrátit do škol
 • Otevírají se vnitřní prostory restaurací a hospod
 • Dále vnitřní prostory hradů, zámků nebo zoo
 • Hosty mohou přijímat také hotely a kempy
 • Obnoví se provoz koupališť a bazénů
 • Povoleny jsou návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů
 • Mohou se konat akce (venku i vevnitř) do 300 osob

AKTUALIZACE 22. 5. 2020

Po víkendu zase začnou po více než dvouměsíční výluce jezdit tramvaje až do Jablonce nad Nisou. Změn v MHD je však mnohem více.

————————————————————————

V pondělí 25. května se v rámci další vlny rozvolňování po dlouhých šesti měsících opět otevřou brány Dětského koutku v Lidových sadech pro veřejnost. Bude to již 65. sezóna, co toto oblíbené hřiště slouží dětem.

AKTUALIZACE 19. 5. 2020

Ode dneška nemusejí nosit roušku pracovníci v provozech s vysokou teplotou a zaměstnanci v kancelářích, pokud zachovají dvoumetrový odstup od ostatních.

————————————————————————

Od 26. května bude možné překročit hranice na více přechodech a hraniční kontroly budou jen namátkové. Při návratu ale zůstane povinnost předložit negativní test na nemoc covid-19.. A to až do 8. června, kdy by lidé vracející se z nerizikových zemí nemuseli test potřebovat.

————————————————————————

Stát přispěje na nájem podnikatelům zasažených koronavirovou krizí 50 % v případě, že ho majitel o 30 % sníží a nájemce doplatí pětinu.

AKTUALIZACE 18. 5. 2020

Skončil nouzový stav! Neděle byla posledním dnem nouzového stavu, který v Česku kvůli epidemii koronaviru trval 66 dní. Nikdy v historii naší země ještě netrval tak dlouho a neplatil pro celé území.

Některá krizová opatření ale budou platit dál – nově podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Týká se to třeba omezení hromadných akcí, nebo povinnosti nosit roušky. Prozatím zůstávají zavřené také vnitřní prostory restaurací.

 

AKTUALIZACE 15. 5. 2020

25. května nás čeká významná vlna uvolňování opatření. Zdravotnická a sociální zařízení nám umožní návštěvy pacientů. Otevřou se další provozovny a vnitřní prostory, například také městský plavecký bazén. Sportovních a skupinových akcí se bude moct účastnit více osob.

AKTUALIZACE 13. 5. 2020

Celkem už 20.

723 roušek rozdělila na potřebná místa městská organizace Komunitní středisko Kontakt ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec. Dalších 23.

429 roušek má skladem. mezi nimi jsou roušky dětské, s kapsou na filtr i jednorázové. K dobrovolnické činnosti se od března v Liberci a na Liberecku přihlásilo 248 lidí.

Středisko Kontakt uskutečnilo už celkem 225 nákupů potravin a léků pro seniory.

AKTUALIZACE 11. 5. 2020

Malá výstavní síň na náměstí Dr. E. Beneše je opět otevřena pro veřejnost. Aktuálně tady probíhá výstava známého libereckého fotografa Šimona Pikouse, která byla prodloužena a jeho práce budou k vidění až do 21.6. 2020.

 1. ————————————————————————
 2. Upravená úřední doba pro klienty matriky.
 3. ————————————————————————

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector