Mamograf může i ublížit

Na této stránce Vám přinášíme slovníček, který by Vám měl pomoci zorientovat se ve zdravotnické terminologii, často používané při mamografickém vyšetření.

Rakovina prsu, zhoubné onemocnění prsní žlázy, maligní nádor prsu – to všechno jsou názvy jednoho onemocnění. Myslí se tím nádor v prsu, který se chová agresivně, pohlcuje své okolí a je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů.

Není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit své nositelce smrt. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, může se objevit v kterémkoli věku. V této neradostné pravdě však svítí světélko naděje.

Rakovinu prsu lze objevit včas pomocí mamografie (mamograf) a ultrasonografie (ultrazvuk, sono).

Mamograf je přístroj, který umí na rentgenových snímcích ukázat zhoubný nádor již tehdy, kdy žena nemá žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá. Pokud se najde takový nenápadný nádor, je obrovská šance na úplné uzdravení nebo alespoň mnohaleté přežití.

Mamograf může i ublížit

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mamografické vyšetření je zobrazení prsní žlázy pomocí mamografu.

Mamografie se hodí pro ženy po 40 roku věku. Prsní žláza se přestavuje, ubývá vaziva, přibývá tuk. Tyto změny odpovídající věku jsou pro mamograf ideální. Čím více tuku, tím přehlednější snímky vznikají.

Vyšetření se provádí ve speciálních screeningových centrech. Provádějí ho téměř vždy ženy, speciálně školené laborantky. Vyšetření je trochu nepříjemné, není však bolestivé. Žena při vyšetření stojí. Každý prs je vyšetřen ze dvou stran, pokaždé se musí lehce zmáčknout, což může být nepříjemné.

Bez zmáčknutí by však mamografický snímek neměl dobrou kvalitu, vyšetření by bylo zbytečné. Vzniklé mamografické snímky hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je tím vyšetření ukončeno. Někdy nastane situace, že z mamografického snímku není možno přesvědčivě určit, zda je žena zdravá.

V tom případě je doplněno vyšetření ultrazvukem.

Ultrazvuk nebo také sonograf či ultrasonograf je přístroj, pomocí kterého vyšetřujeme převedším mladé ženy do 40 let, ještě před tím, než nastane přestavba na starší typ prsu, kdy se lépe uplatní mamograf. Přístroj využívá zvukové vlny.

Mamograf může i ublížit

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ultrazvukové (sonografické) vyšetření poskytuje jiné informace než mamografie, oba druhy vyšetření se doplňují. Vyšetření je nebolestivé, žena při něm leží pohodlně na zádech, lékař, který vyšetření provádí, přejíždí sondou s hladkým povrchem po celém prsu.

Prs je natřen jemným gelem, neboť ten umožňuje průnik ultrazvukových vln do tkání a lékař tak může pečlivě vyšetřit celý prs. I v ultrazvuku je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému stanovení diagnózy rakoviny.

Platí ale, že ultrazvukové (sonografické) vyšetření nemůže zejména u žen po 40 roku nahradit vyšetření mamografem.

Včasný záchyt nebo záchyt včasného stadia nádoru popisuje situaci, kdy bylo v prsu pomocí mamografie a ultrazvuku objeveno nádorové ložisko, které je nehmatné. Čas je nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou.

Včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady. Při nalezení takového malinkého – lékaři používají obvykle výraz minimálního – nádoru má žena šanci na úplné uzdravení.

V mnoha zemích světa byl proto zaveden mamografický screening – preventivní program, který již od roku 2002 oficiálně probíhá i v České republice.

Screening (čti skríning) neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku do konce života.

Vyšetření se provádí jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život.

Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou.

Benigní ložisko je název pro nevýznamný nález v prsu. Přeloženo do srozumitelné řeči, jde o nezhoubný nález. V praxi to znamená, že lékař v prsu něco objevil, ale toto „něco“ znamená strukturu, která do prsu patří.

Může jít o cystu, což je dutinka vyplněná tekutým obsahem. Může jít o tukově vazivový uzlík, který se nazývá fibroadenom. Takových možností je více. Benigní nález znamená, že se v prsu neděje nic významného nebo nebezpečného.

Benigní nález je to, co v prsu může zůstat a nijak ženu neohrožuje na zdraví.

Maligní ložisko je naopak název pro významný nález v prsu. Slovo maligní používají zdravotníci, chtějí-li říci, že nalezli zhoubné ložisko, ložisko rakoviny.

Následují další vyšetření , která zjistí o jaký typ rakoviny v prsu jde. Na základě těchto informací se pak sejde odborný „mamární tým“ a pro nemocnou ženu je připravena léčba, která zohledňuje vše, co bylo o zhoubném nádoru zjištěno.

Jednoduše řečeno: naplánuje léčbu šitou ženě na míru.

Indikace k mamografickému screeningu – Nemocnice Na Homolce

 • Program pro screening nádorů prsuInformace pro indikující lékaře, zejména gynekology a praktické lékaře
 • Screeningem je míněno organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním preventivních vyšetření prsů v populaci asymptomatických žen, tedy takových, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu.
 • Záměrem screeningu je nabídnout ženám v  České republice kvalifikovaná preventivní vyšetření prsu na pracovištích naplňujících stanovená kriteria moderní specializované mamární diagnostiky evropské úrovně.

Cílem screeningu je zvýšit časnost záchytu zhoubných nádorů prsů a přednádorových stavů a tím snížit úmrtnost na rakovinu prsu v České republice. Dalším důležitým produktem úspěšně vedeného screeningu je zvýšení podílu časných stadií rakoviny prsu na úkor stadií pokročilých. Záměr i cíle screeningového programu odpovídají požadavkům evropských žen vyjádřených v Bruselské deklaraci v září 2000 (která vyjadřuje právo na preventivní vyšetření prsu) a výsledkům epidemiologických studií, které sledovaly a potvrdily význam screeningových vyšetření.Použití ionizujícího záření v navrženém rozsahu a za podmínek stanovených MZ je plně zdůvodněno přínosem, který převažuje nad možnými riziky a zároven odpovídá i ekonomickým možnostem České republiky ( §7 odst. 1 zákona č.18/97 Sb. v posledním znění).

Mamografický screening v ČR bude hrazen z prostředků zdravotního pojištění podle právních předpisů, zejména podle vyhlášky MZ č. 56/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 371/2002 Sb.. Vyhláška hovoří o obsahu a četnosti preventivních prohlídek. Jejich součástí je nově i  preventivní mamografické  vyšetření od 45. do 69. roku věku v pravidelných dvouletých intervalech. 

Předpokládá se, že většina screenovaných žen (= asymptomatických žen) bude odesílána z ambulancí gynekologů a praktických lékařů, kteří těmto ženám vystaví rentgenovou žádanku s dg. Z 01.6, Z 12.3, Z 80.3, Z 85.3 či N 95.1 (tj.

preventivní vyšetření nebo vyšetření v souvislosti s podáváním HRT). Ženy se objednají k vyšetření do některého center oficiálně zařazených do programu screeningu nádorů prsu. Aktuální seznam center bude na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ( www.mzcr.

cz -sekce Zdravotní péče) a na webových stránkách radiologické společnosti ( www.crs.cz – Mamografický screening). Mapu schválených pracovišť naleznete také na www.crs.cz/mapy/mapaakred.php .

Klientkám bude v mamodiagnostickém centru provedena mamografie (MG), případně doplněn i ultrazvuk (UZ) prsů nebo i další vyšetření, pokud to bude nezbytně potřeba k vyloučení či potvrzení nádorového onemocnění.

Žena, která přichází ke screeningové mamografii hrazené ze zdravotního pojištění, splňuje tedy tato kriteria :

 1. je bez klinických příznaků onemocnění nádorem prsu
 2. je ve věku  45 až 69 let
 3. poslední provedená mamografie hrazená ze zdravotního pojištění  byla před 2 lety
 4. žádanka na screeningovou mamografii  je s dg. Z…či N 95.1
Budete mít zájem:  Jake Vitaminy Pro Papousky?

Screeningovou mamografii lze provést i tehdy, pokud je žena bez příznaků onemocnění prsu nádorem, ale ostatní kriteria nesplňuje (je mladší než 45 let, MG vyšetření žádá po roce).  Jde o vyšetření z jejího vlastního rozhodnutí na základě jejího vysokého povědomí o přínosu preventivních prohlídek.

Toto vyšetření je jí umožněno, hradí si jej však z vlastních prostředků. Preventivní mamografické vyšetření prsu ženy bez potíží však smí být provedeno maximálně jedenkrát do roka a nemělo by být provedeno u žen mladších 40-ti let, protože jen taková expozice prsní tkáně měkkému záření je odůvodněná.

Pokud má žena, přicházející k  mamografickému vyšetření, klinické příznaky nádorového onemocnění (např. palpační nález suspektní z tumoru aj.),  pak se jedná o tzv. diagnostickou, indikovanou  mamografii (nikoliv screeningovou).

Diagnostická mamografie může být provedena na kterémkoliv mamografickém pracovišti v ČR na základě žádosti onkologa, chirurga, praktického lékaře i gynekologa.

Je žádoucí, aby indikující praktický lékař nebo gynekolog odesílal asymptomatickou klientku na screeningovou mamografii, neboť tato mamografie není zahrnuta do tzv. vyžádané (indukované) péče, na rozdíl od diagnostické mamografie.

Screeningovou mamografii může provést a vykázat zdravotním pojišťovnám pouze určené mamodiagnostické pracoviště (centrum). Ostatní pracoviště nemají vyšetření „Screeningová mamografie“  (kód 89 221) nasmlouváno.

 Vhodnost provedení  vyšetření a vhodnost použití jednotlivých vyšetřovacích metod (MG, UZ) a jejich kombinace s ohledem na nález a věk ženy určuje výhradně radiodiagnostik schváleného mamodiagnostického centra, který také plně zodpovídá za kvalitu provedených vyšetření i diagnostického závěru preventivního vyšetření prsu.

Je žádoucí, aby žena docházela stále na stejné mamodiagnostické pracoviště. Jedině tak je možné odhalit i diskrétní změny při porovnání obrazů starších a nových vyšetření. V případě změny adresy klientky nebo z jiných závažných důvodů je povinno dřívější mamodiagnostické centrum snímky předat novému centru, kam žena přešla.

Žena nese plnou odpovědnost za důsledky pro své zdraví  vyplývající z neúčasti v programu screeningu nádorů prsu nebo z nedodržování intervalů kontrolních vyšetření, které jsou stanoveny screeningovým programem či byly zdůvodnitelně upraveny doporučením diagnostika, dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., v posledním znění.

Aktuální informace budete nacházet na webových stránkách Radiologické společnosti ČLS JEP ( www.crs.cz ) a Ministerstva zdravotnictví ( www.mzcr.cz ).

mamografie pod 45 – 27 – VZP ČR

Proč je věková hranice pro mamografické vyšetření tak vysoko, když stále narůstá počet nemocných rakovinou prsu? Je mi 27 let, ráda bych ji absolvovala, ale lékař mi vždy, když mě v prsu pobolívá, jen provede fyzickou kontrolu, popřípadě ultrazvuk. Na mamografické vyšetření mě poslat nechce.

Mamografické vyšetření se provádí buď jako diagnostické u pacientů s příznaky onemocnění prsu, zejména onemocnění onkologického, nebo jako vyšetření preventivní.

V rámci preventivního screeningového programu, cíleného na vyhledávání případů rakoviny prsu ve zdravé populaci, je mamografické vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem ženám od 45 let. Praktický lékař, resp.

gynekolog má povinnost poslat ženy uvedeného věku na mamografické vyšetření, a to jedenkrát za dva roky.

Mamografii lze provést i tehdy, pokud ho chce absolvovat žena bez příznaků onemocnění prsu nádorem, která ale nesplňuje některé kritérium screeningového programu (žádá vyšetření dříve než po 2 letech nebo je mladší než 45 let).

Jde pak o vyšetření z jejího vlastního rozhodnutí, bez doporučení praktického lékaře nebo gynekologa, a žena si ho hradí z vlastních prostředků jako samoplátce.

Podle odborníků by však preventivní mamografické vyšetření u žen mladších 40 let nemělo být prováděno a u ostatních smí být provedeno maximálně jedenkrát do roka, protože jen taková expozice prsní tkáně měkkému záření je odůvodněná.

Ve věku nižším než 45 let může být mamografie lékařem doporučena v rámci prevence z důvodu vysokého rizika vzniku karcinomu prsu, např.

při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských příbuzných pacientky v přímé linii, nebo na základě doporučení pracoviště nádorové genetiky.

V tom případě je hrazena zdravotní pojišťovnou, stejně jako mamografie prováděná už nikoli preventivně, ale z diagnostických důvodů ženě s příznaky onkologického onemocnění prsu.

Váš lékař tedy postupuje správně, když vás vyšetřuje „jen“ ultrazvukem. Mamografie není vhodnou metodou pro vyšetření mladé ženy, která má problémy s bolestivostí prsů, na rozdíl právě od ultrazvuku.

Každá ze zobrazovacích metod má jiné možnosti, často se naopak provádí dovyšetření ultrazvukem po provedené mamografii.

I ultrazvukové vyšetření by ale žena vždy měla absolvovat ve specializovaném centru, kde se problematikou onemocnění prsů zabývají, nejlépe v některém z center akreditovaných ministerstvem zdravotnictví pro provádění mamografického screeningu.

Miloslava Matoušková bude mít na krku policii: „Mamograf prevence není,“ hlásá na videu

Známá postava ze světa alternativní medicíny Miloslava Matoušková bude mít na krku trestní oznámení.

Ministerstvo zdravotnictví se k tomuto kroku odhodlalo poté, co Matoušková zveřejnila na facebooku video, kde nabádá ženy, aby nechodily na preventivní prohlídku na mamograf.

Podle ní mamograf nikomu život nezachrání, naopak může zdraví uškodit. Matoušková je jednou z tvůrkyň kontroverzního videa, kde se ženy omlouvají mužům. 

„Tohle prevence rozhodně není. Nikdy by mě nenapadlo si nechat jít zmáčknout prso mamografem. Výzkumy dokazují, že není žádný rozdíl v léčbě rakoviny, pokud si ji nahmatáte doma, nebo když vám ji najdou na mamografu,“ tvrdí Matoušková ve videu, které pobouřilo i ministerstvo zdravotnictví.

Na video upozornil server iRozhlas.cz. Nyní hrozí Matouškové, která vystupuje jako redaktorka Akademie celostního zdraví, trestní stíhání.

„Videa, která obsahují nepravdivé informace a mohou odradit ženy od vyšetření, které je pro prevenci onemocnění rakoviny prsu zcela zásadní a může být i životně důležité, a navíc mají potenciál k virálnímu šíření po sociálních sítích, vnímáme jak my i odborníci jako vysoce rizikové. Z těchto důvodů se obrátíme s oznámením na Policii ČR, aby toto jednání prošetřila,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Miloslava Matoušková ve videu, kde nabádá ženy, aby nechodily na preventivní prohlídky | Reprofot Facebook / Akademie celostní medicíny

Kromě toho, že Matoušková nabádá k tomu, aby ženy nechodily na preventivní vyšetření, ještě tvrdí, že mamograf škodí. „Mamografy vystavují naše tělo záření, které může být až tisíckrát silnější, než při normálním rentgenovém snímku hrudníku, které znamená riziko vzniku rakovinu,“ míní. Video má desítky tisíc zhlédnutí a tisíce sdílení.

Zakladatelka screeningu v ČR a lékařka Miroslava Skovajsová ale tuto informaci považuje za nebezpečnou a dezinformační. „Záření mamografu je zcela minimální, odpovídá asi 7 dnům bežného záření, které je všude okolo nás. RTH vyšetření ruky odpovídá několika týdnům – například. Jedna mamografie je například jedna cesta do New Yorku,“ zmínila ve veřejném chatu pro ČT.

„Nemorální,“ reaguje expertka

„Nebezpečnost jejího sdělení tkví v tom, že říká ženám, aby přicházely pozdě ve stadiu hmatného nálezu, a dokonce aby odmítaly léčbu. S plným vědomím říkám, že je to protispolečenské nemorální vyjádření,“ napsala ve vyjádření pro ministerstvo zdravotnictví Skovajsová.

Už nyní nechodí na vyšetření až 40 procent žen. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR se pak výskyt rakoviny prsu zvýšil o 16 procent. Zároveň ale došlo ke snížení úmrtnosti o 31 procent – a to právě díky screeningu, který dokáže nemoc odhalit v raném stádiu. 

Budete mít zájem:  Vitamíny A Minerály Pro Králíky?

Server, který na video upozornil, se dovolal Matouškové. Ta neuvedla zdroj svých tvrzení a podle informací serveru hovor ukončila vulgárním sdělením. 

Na preventivní vyšetření chodí jen 62 % žen. | Nemocnice Na Bulovce

Matoušková je nyní známou postavičkou ve světě Celostní medíciny. Video o mamografu údajně natočila před dvěma lety, proslavila se ale jiným dílem, a to videem Ženy se omlouvají mužům.

Snímek, kde se opakuje záběr na ženy s věnečkem na hlavě a omlouvají se mužům, že jim ublížily, označilo několik lidí za sektu. Později vyplynulo na povrch, že se jedná o marketingové video, které má nalákat na e-shop s různými produkty. 

Mamograf – zásadní vyšetření pro včasnou diagnostiku rakoviny prsu

Mýty a pověry řadu žen odradily od vyšetření, které je bezbolestné, rychlé a spolehlivé. Mamograf může odhalit rakovinu prsu již v počátečních stadiích, kdy ji lze řešit bez následků. Myslete na své zdraví, nezanedbávejte samovyšetření, choďte na prevence a buďte hrdé na své ženství.

Jednoznačně se doposud nezjistilo, co zhoubné onemocnění prsu způsobuje, ale známe řadu rizikových faktorů. K nim patří:

 • začátek menstruace před 11. rokem věku,
 • pozdní nebo žádné těhotenství ženy,
 • pozdní nástup menopauzy (po 55. roce věku),
 • vyšší věk,
 • stres,
 • obezita,
 • nadměrná konzumace alkoholu,
 • dědičnost,
 • hormonální stimulace,
 • předchozí léčba zářením na oblast mezihrudí nebo prsou.

Rakovina prsu: nemoc výhradně ženská?

Rakovina prsu je považována za výhradně ženské onemocnění. Bohužel se ale nevyhýbá ani mužům. Poměr výskytu onemocnění mezi ženami a muži je přibližně 100:1.

Rakovina prsu představuje u mužů méně než 1 % ze všech zhoubných nádorů, zatímco u žen je to 26 %.

Za jeden rok zemře na následky karcinomu prsu celosvětově 480 mužů a přibližně 40 000 žen.

Dědičnost rakoviny prsu: hra velkých čísel

U 10–15 % žen je rakovina prsu způsobena genovou mutací. U nositelek těchto genů se onemocnění může objevit již v mladém věku. Jedná se nejčastěji o genové mutace BRCA 1 anebo BRCA 2. Riziko vzniku rakoviny prsu je u genové mutace BRCA 1 asi 80%, u běžné populace žen je toto riziko 6–8%. Změny na genech lze zjistit genetickým vyšetřením.

Rakovina prsu – příznaky

Důležité je provádět si pravidelné samovyšetření prsů nejlépe jednou za měsíc, vždy po ukončení menstruace.

Menstruace trvá obvykle 5 až 7 dní a v době těsně před ní řada žen cítí bolestivost prsů, jejich zvětšení, občas i nerovnosti v prsní tkáni. Až 75 % takových útvarů je naprosto běžných po 40. roce věku.

Jsou nezhoubné a po klimakteriu zase zmizí. Příčinou jsou hormonální procesy v organismu. Situace, kdy byste zpozornět měla, jsou příznaky:

 • bulka, zatvrdnutí či vyklenutí části prsu, zesílení kůže připomínající pomerančovou kůru,
 • krvavý výtok z bradavky,
 • změny ve velikosti, tvaru či vzhledu prsu,
 • změny na povrchu prsu (vtažení, zduření, šupinatění, svraštění) či vtažení bradavek,
 • odlupování kůže či jiné změny na dvorci či bradavce (svědění, ekzém),
 • barevné změny nebo zarudnutí,
 • zvětšení lymfatických uzlin v podpaží a pod klíční kostí,
 • otok paže, bolest nebo zvýšená teplota prsu.

Mamografické vyšetření nebolí a využívá jen velmi nízkou dávku záření. Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Mamograf – jediný spolehlivý pomocník při diagnostice

Bohužel v počátečních stadiích je nádor většinou tak malý, že ho nelze nijak nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu.

Některé nádory je i na mamografu náročné identifikovat, proto každý snímek hodnotí dva nezávislí odborníci a pro potvrzení diagnózy se vždy dělá biopsie, tedy odběr vzorku tkáně z problematického místa.

„Je to hra o čas, proto při jakýchkoli varovných příznacích nebo potížích okamžitě navštivte svého gynekologa nebo praktického lékaře a nechte si vystavit žádanku k vyšetření prsu. Při akutních potížích vyšetřujeme ženy ihned či do druhého dne,“ vysvětluje MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová, vedoucí lékařka EUC Mamocentra Pardubice.

Kdy jít na mamografické vyšetření

Ideální je nenavštěvovat lékaře až v situaci, kdy zjistíte varovné signály, ale preventivně a pravidelně. Mamografické vyšetření má svá pravidla:

 • Nejvhodnější čas je týden po ukončení menstruace.
 • Nepoužívejte deodorant ani tělová mléka, která mohou zkreslit výsledky vyšetření.
 • V případě podezření na možné těhotenství informujte radiologickou asistentku nebo lékaře screeningového centra.
 • Doporučený věk na preventivní vyšetření je od 30 let (u žen do 40 let je vhodný ultrazvuk prsou, od 40 let mamograf).
 • Od 45 let věku hradí zdravotní pojišťovny každé dva roky ženám preventivní vyšetření. Mladší ženy si musí vyšetření hradit samy, ale řada zdravotních pojišťoven v rámci preventivních programů již na tato důležitá vyšetření přispívá.
 • Obavy z ozáření nejsou na místě, mamografie je první volbou v prevenci nádoru prsu a je spojena s velmi nízkou dávkou záření (0,1 mSV), kterou normálně každý člověk dostává z přírodního pozadí za přibližně 15 dní.
 • Sháníte Mamocentrum, kde vás rádi vyšetří? Můžete navštívit některé z Mamocenter v rámci EUC:
 • EUC Mamocentra

Mamografický screening – Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o

* Co je to mamografický screening a co je jeho cílem ?

Jako všude v medicíně i zde platí, čím dříve je onemocnění objeveno, tím vyšší je pravděpodobnost úplného vyléčení.

Screeningové vyšetření zahrnuje vyšetření na mamografu, což je rentgenový přístroj, který pomocí komprese prsu a ionizujícího záření zobrazí prsní tkáň, hodnocení specializovaným lékařem a případné dovyšetření prsou pomocí ultrazvuku.

* Pro koho je screeningové vyšetření určeno?

Screeningový program je určen ženám od 45 let, které nemají potíže či příznaky onemocnění. Minimální interval vyšetření je dva roky a je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Potřebnou žádanku Vám vystaví praktický lékař nebo gynekolog.

V případě, že se u Vás objeví jakýkoliv problém či podezření na onemocnění prsou, nikdy neodkládejte návštěvu Vašeho gynekologa či praktického lékaře, od kterého dostanete žádanku do mamologické poradny či přímo k vyšetření na mamografii či ultrazvuku. I toto vyšetření je zdarma a je provedeno přednostně v řádu dnů.

Pokud ještě nedosahujete věku pro screeningový program a zároveň není podezření na začínající onemocnění, avšak ráda byste z jakéhokoliv důvodu vyšetření podstoupila, je možné se sama objednat na vyšetření i bez žádanky od lékaře.

Toto vyšetření je hrazené, každoročně však firma AVON v rámci programu „AVON proti rakovině“ vydává slevové poukazy na ultrazvukové vyšetření v hodnotě 200,- Kč.

Informujte se také u své zdravotní pojišťovny, zda nenabízí příspěvek v rámci programu prevence onemocnění prsou.

U žen mladších 40 let jsou prsa vyšetřovány primárně ultrazvukem. Důvodem je lepší přehlednost prsou s aktivní prsní žlázou a omezení radiační zátěže.

* Jak se objednat?

Objednat se k vyšetření je možné v době mezi 7:00 a 15:00 na telefonních číslech:  483 345 854 nebo 483 345 866nebo je možné využít objednávkového formuláře ZDE

Budete mít zájem:  Příznaky Těhotenství První Dny Po Oplodnění?

Pracoviště je součástí Radiodiagnostického oddělení nemocnice Jablonec n. N. a najdete nás přímo naproti hlavnímu vchodu do nemocnice.

* Jak vyšetření probíhá, mám se bát?

Při vyšetření na mamografu se provádějí dva snímky každého prsu, zhora dolů a šikmý. Proto, aby byla přehlednost snímku co nejlepší, je nutné prs zmáčknout pomocí kompresních lopatek, což může být nepříjemné, nemělo by to být však výrazně bolestivé.

Vyšetření provádějí výhradně ženy, radiologické asistentky. Výhodou našeho pracoviště je jistě i to, že bezprostředně po zhotovení snímků jsou zhodnoceny lékařem, který, pokud je třeba, může prsa dovyšetřit ultrazvukem a následně dostáváte výsledek.

Nemusíte tedy v nejistotě čekat několik dní.

Přehrát video

* Bojím se rentgenového záření, může mi ublížit?

Rentgenové, tzv. ionizující, záření je na mamografu používáno pouze v míře nezbytné pro kvalitní zobrazení prsu. Tím, že tkáň prsu je „měkká“ je třeba pouze minimálního množství a energie záření, které nijak nezasáhne ostatní části těla.

Citlivost tkáně prsou na rentgenové zážení se výrazně snižuje v době, kdy přestává být prsní žláza aktivní, tedy právě kolem 45 roku života.

Moderní přístroje jsou natolik bezpečné, že vždy přínos vyšetření mnohonásobně převýší riziko z použití rentgenového záření, a to i při častějších kontrolách.

Na našem pracovišti navíc používáme přístroj firmy Philips MicroDose, u kterého, jak již jeho název napovídá, je radiační dávka potřebná k zobrazení až o 40% nižší než na jiných běžně užívaných přístrojích.

* Co je a není normální u prsou?

Normální je, když prsy občas bolí. Bolí obvykle oba dva prsy, nejčastěji před menstruací, v těhotenství nebo když začnete užívat antikoncepci nebo jiné hormonální pilulky, které předepisuje ženám gynekolog proto, aby lépe snášely potíže, které přináší přechod. Hormonální pilulky proti nechtěnému těhotenství užívají spíše mladé ženy, u kterých je pravděpodobnost onemocnění nádorem prsu poměrně malá. Pozor, neznamená to však, že mladá žena nemůže nádorem onemocnět.

Normální je, když před menstruací nebo v počátku těhotenství prsy bolestivě zduří. Během menstruace i v průběhu těhotenství dojde nakonec ke zklidnění bolestivého pocitu.

Normální je, když se po zmáčknutí bradavek objeví čirý výtok, malého množství tekutiny, někdy třeba jen kapička. Průhledná nebo mírně zakalená, dokonce i nazelenalá kapička nevěstí nic špatného. Takový nevýznamný výtok se obvykle objevuje před menstruací, může přetrvávat i několik měsíců po kojení, některé ženy ho mají celý život. Objevuje se obvykle na obou bradavkách.

Není normální, když se v prsu najednou objeví hmatný útvar, který tam ještě před nedávnem nebyl. Nemusí automaticky znamenat, že jde o zhoubný nádor. V prsech se mohou objevovat cysty, hormonální zduření ve žláze nebo také nezhoubné nádory. V každém případě je však nutné hmatný nález vyšetřit mamografem nebo ultrazvukem.

Není normální, když se na bradavce objeví krvavý výtok. Takový výtok nelze přehlédnout. Objevuje se sám od sebe a dělá flíčky na prádle. Když lehce zmáčkneme dvěma prsty bradavku nebo dvorec, což je tmavý kruh kůže okolo bradavky, vytéká tekutiny mnohem více.

Tuto tekutinu je třeba otřít bílým kapesníkem a prohlédnout si její barvu, která vynikne především na bílém podkladě. Hnědá nebo dokonce jasně červená barva je jako rozsvícené výstražné světélko. Jde o varování, které se nesmí přehlížet a je nutno okamžitě navštívit lékaře.

Není normální, když se náhle vtáhne jedna bradavka dovnitř a nejde vysunout ven. Některým ženám se bradavky vtáhnou, protože prodělaly zánět prsu, některým se to stane bez příčiny. První i druhý důvod je vždy pokyn k vyšetření prsu.

Není normální, když náhle zčervená jeden prs a žena nemá teplotu. Zčervenání kůže prsu bývá příznakem zánětu, v mnoha případech však také příznakem nádorového onemocnění.

Při zánětu, který doprovázen zčervenáním prsu, je prs silně bolestivý. Bolest bývá tak veliká, že si žena nechce nechat na prs ani sáhnout.

Je-li prs červený, ale při tom příliš nebolí, jde o závažný příznak, se kterým se chodí bez prodlení k lékaři.

Není normální, když se v kůži prsu objeví vtažení, které tam před tím nebylo. Vtažení se podobá dolíčku a je vidět zejména, když žena zvedne ruce nad hlavu.

Není normální, když se kůže prsu začne měnit. Je tuhá, všechny póry jsou v ní více viditelné a strukturou se podobá slupce pomeranče.

Není normální, když se tmavá kůže bradavky a okolního dvorce pokryje šupinkami, je jakoby „olepená“ snadno se přilepí k prádlu a je tak křehká, že při jemném škrábnutí krvácí. Nemluvíme teď o krvavém výtoku z bradavky, ale o jemném krvácení z kůže okolo bradavky.

Všechno, „co není normální“, musí vidět lékař gynekolog nebo praktik. V takovém případě by žena neměla odkládat jeho návštěvu a trvat na tom, aby ji lékař poslal do specializovaného centra na mamografické vyšetření.

* Je screening dostatečnou prevencí?

Vyšetření na mamografu nebo ultrazvuku může odhalit i velmi malý nádor, který by jinak nebyl odhalitelný. Avšak pamatujte, že nic není stoprocentní a interval mezi vyšetřeními je minimálně 2 roky, za které se může onemocnění objevit.

Proto je vhodné v každém věku provádět i pravidelné samovyšetření prsu, případně spojit příjemné s užitečným a nechat vyšetřit prsa partnerem (postup vyšetření se Vám zobrazí po kliknutí na odkaz).

Je velmi důležité uvědomit si, že pokud nádor objevíte včas, je velmi vysoká pravděpodobnost úplného vyléčení. Odmítat vyšetření pokud nemáte potíže je možná pouze určitý risk, odkládat však vyšetření v případě, že si nahmatáte ložisko či máte jiné příznaky, je již hazardování se zdravím a můžete prováhat velmi drahocenný čas.

Stáhněte si do svého mobilu aplikaci MammaMia s videonávodem samovyšetření, mapou jednotlivých screeningových center a dalších informacích o českém programu prevence rakoviny prsu.:Aplikace pro operační systém AndroidAplikace pro iPhone

* Co dělat pokud se objeví nádorové onemocnění?

Nepříznivý výsledek vyšetření je vždy velký zásah do psychiky člověka, se kterým je však třeba se vyrovnat a včas zahájit účinnou léčbu.

Pomoci s tím může nejen nejbližší okolí a rodina, ale také odborníci, a to jak lékaři, kteří o nemocné pečují, tak i řada odborných společností a spolků.Pozitivní přístup k léčbě vždy zvyšuje její úspěšnost.

Je důležité nepodléhat mýtům a pochybným informacím a s otázkami se vždy obracet na odborníky, kterým důvěřujete.

 • Ke stažení: Řeším svou bulku v prsu – Aliance žen s rakovinou prsu
 • S těžkou životní situací pomáhá například společnost MammaHelp sdružující ženy s nádorovým onemocněním prsu a poskytující zejména informační a odbornou podporu.
 • Spolu s lékaři vytvořila tři brožurky „Průvodce léčbou rakoviny prsu“, které přibližují jednotlivé fáze léčby.

Další informace o mamografickém screeningu můžete získat na stránkách české mamologické společnosti www.mamo.cz

Vytvořeno 24.3.2017 9:32:16 – aktualizováno

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector