Magnetická rezonance (též MR, MRI) – informace o vyšetření – jak probíhá?

Další názvy: MRI, nukleární magnetická rezonance, MR, MNR

V textu najdete:
Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Obor: radiologie

Popis magnetické rezonance

Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která využívá
magnetických vlastností atomových jader vodíku pro zobrazení
struktury vnitřních orgánů. Využívá se hlavně pro
zobrazení mozku a míchy, ale i dalších měkkých tkání.

Narozdíl od
výpočetní tomografie, se kterou si ji někdy může laická veřejnost
plést, nevystavuje pacienta rentgenovým paprskům.

Pacient je
místo toho vystaven silnému magnetickému poli, které nemá na lidské
tkáně žádný prokázaný škodlivý účinek.

Magnetická rezonance může být ale nebezpečná například
pro lidi s kardiostimulátorem či jiným cizorodým materiálem v těle.

Vyšetření magnetickou rezonancí patři k finančně nákladnějším
vyšetřením a není jím vybavena každá nemocnice.

Princip magnetické rezonance

Fyzikální princip, na kterém je toto vyšetření založeno, je obsažen
už v názvu – nukleární magnetnická rezonance.
Využívá toho, že atomová jádra s lichým počtem protonů se chovají
jako malé magnetky.

Takový atom je například atom vodíku – jeho jádro
obsahuje jednu jedinou kladnou částici, tedy jediný proton, a navíc je to
nejhojnější prvek lidskkého těla, proto se toto vyšetření zaměřuje na
atom vodíku. Proton v jeho jádře neustále rotuje a tím vytváří
magnetický moment (spin) směřující souběžně s osou
otáčení protonu.

Jelikož ale atomy vodíku v těle rotují různými
směry, jejich spiny se vzájemně vyruší a výsledná magnetická síla je
nulová.

Kromě rotace vykonává jádro vodíku ještě další pohyb, který hraje
důležitou úlohu při vyšetření magnetickou rezonancí – takzvanou precesi,
což je pohyb spinu po plášti pomyslného kužele, můžeme si ho představit
jako pohyb roztočené káči.

Když umístíme pacientovo tělo do „tunelu“
magnetické rezonance, kde je silné magnetické pole, atomy vodíku se
zorientují tak, aby jejich spin byl rovnoběžný se siločarami magnetického
pole, a to ve dvou možných směrech – buď paralelně nebo antiparalelně.
Antiparalelně orientované atomy mají vyšší energii než ty paralelní.

Všechny atomy přitom neustále vykonávají precesní pohyb, a to o stejné
frekvenci (vykonají stejný počet otáček za určitý čas). Tato frekvence
závisí na síle magnetického pole, kterému jsou atomy vystaveny a na druhu
atomu, a lze ji vypočítat, nazývá se Larmorova frekvence. A tím se
dostáváme k oné rezonanci, jež je obsažena v názvu.

V této fázi
totiž přístroj vyšle do pacientova těla elektromagnetické vlnění
o stejné frekvenci, jako má precesní pohyb atomů vodíku. Jejich frekvence
odpovídá vlnám, kterými se šíří rozhlas. Při interakci dvou vlnění
o stejné frekvenci dochází k rezonanci – atomy vodíku absorbují
energii, která jejich precesní pohyb o něco vychýlí.

Zjednodušeně
můžeme říci, že tím přibylo těch antiparalelně postavených atomů
o vyšší energii na úkor těch paralelních.

Navíc všechny atomy začnou
vykonávat díky elektromagnetickému impulsu svůj precesní pohyb
synchronně – začnou obíhat pomyslný kužel ze stejné strany, jejich spin
je tedy v daný okamžik vychýlený na stejnou stranu a vznikne tak příčná
magnetizace (kolmá na hlavní magnetické pole), kterou můžeme měřit.

Když
impuls přestane působit, atomy vodíku se začnou vracet do původního
postavení a přitom energii, kterou prve absorbovaly zase postupně
vyzáří – mluví se o fázi relaxace. A v této fázi nastává
měření. Měří se jednak čas, za jak dlouho se nadbytečné antiparalelní
atomy vrátí do paralelní polohy, což se projeví jako změny v podélné
magnetizaci, a dál se měří změny v příčné magnetizaci, za jak dlouho
se atomy opět desynchronizují v precesním pohybu. To závisí hlavně na
složení okolní tkáně a jak v ní na sebe molekuly vzájemně působí.
Někde se tak atomy začnou o něco opožďovat a někde zrychlovat.
Kontrastně tak můžeme zobrazit tkáně obsahující hodně tuků od tkání
složených hlavně z vody.

Jak se ale pozná, odkud naměřený signál pochází? K tomu slouží tzv.

gradientní cívky, které zajistí, že se velikost
magnetického pole bude v různých řezech tělem lišit, bude tudíž různá
i Larmorova frekvence pro atomy v této oblasti a i frekvence emitovaného
signálu bude různá.

Pro úspěšné vyšetření je samozřejmě nezbytný
výkonný počítač, který dokáže převést nespočet
naměřených hodnot do grafické podoby na obrazovku.

Přístroj na magnetickou rezonanci

Důležitou součástí přístroje je zdroj velkého magnetického pole.
Celkem běžně používané pole o intenzitě 1,5 Tesla je asi
30 000krát silnější než magnetické pole Země. Tak
silné pole je technicky náročné vytvořit.

V současnosti se jako zdroj
nejčastěji používá supravodivá cívka. Pro její supravodivé vlastnosti
je nutná velmi nízká teplota, cívka je proto v lázni z tekutého helia
udržována při teplotě -269°C.

Dále přístroj obsahuje například
volumové cívky, které ze všech stran obkružují tělo pacienta a slouží
k vysílání i přijímání signálů či gradientní cívky, které
vytvářejí přídatná magnetická pole.

Důležité je, že přijímací zařízení musí být co nejblíž
k pacientovi, proto vypadá celý přístroj jako tunel o průměru asi
60 cm, do kterého pacient zajede na pohyblivén lůžku. Celý přístroj je
umístěn v místnosti, která izoluje jeho magnetické pole od okolí.

Co dělat před magnetickou rezonancí

Před vyšetřením vám lékař položí několik otázek, popřípadě
budete muset vyplnit dotazník.

Silné magnetické pole může působit na předměty
z feromagnetických materiálů – mohou se pohnout, zahřát se,
kardiostimulátor by mohl přestat fungovat.

Vyšetření magnetickou rezonancí se proto nesmí provádět u pacientů
kardiostimulátorem, kochleárním implantátem,
neurostimulátorem či s inzulinovou pumpou, je nutná opatrnost i u umělé
srdeční chlopně a dalšími cizorodými materiály v těle. Ve většině
případů ovšem svorky, dlahy či kloubní náhrady nebrání vyšetření,
pokud jsou v těle déle než 6 týdnů. Také je třeba myslet na úrazy,
které mohly zanechat v těle kovy (projektily, střepiny).

Dále se vyšetření obvykle neprovádí v prvních třech
měsících těhotenství
.

Je třeba se také připravit na to, že budete muset nějakou dobu nehnutě
setrvat v relativně uzavřeném prostoru – pokud tedy trpíte
klaustrofóbií, může vám lékař předepsat uklidňující léky –
v takovém případě je vhodné zajistit si pro vyšetření doprovod a
nesmíte řídit.

Proces magnetické rezonance

Těsně před vyšetřením bývá pacient ještě jednou dotázán na
přítomnost kovových předmětů v těle, může být personálem požádán
o podepsání informovaného souhlasu s vyšetřením. Poté si pacient musí
odložit v kabince do spodního prádla a odstranit
všechny kovové doplňky
jako piercing, šperky, sponky apod.,
popřípadě odstranit make-up.

Samotné vyšetření pak trvá asi 10 až 40 minut. Pacient se uloží na
pohyblivé lůžko, které s ním zajede do otvoru přístroje – jedná se
tunel o průměru asi 60 cm.

V průběhu vyšetření je
pacient spojen mikrofonem s personálem, při vyšetřování dítěte mohou
být přítomni rodiče, ovšem musejí předem zanechat všechny kovové
předměty v kabince.

V „tunelu“ uslyší pacient hluk
připomínající údery kladivem
.

V některých případech může být pacientovi aplikována
kontrastní látka do žíly. Tato látka neobsahuje jód, narozdíl od
kontrastních látek používaných v rentgenových vyšetřovacích metodách,
alergické reakce na ní jsou vzácné, ale vyskytnout se mohou.

Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření hodnotí zkušený radiolog, informovat
o výsledcích vás bude váš ošetřující lékař.

Další názvy: MRI, nukleární magnetická rezonance, MR, MNR

Přidejte zkušenost s vyšetřením magnetická rezonance

Chtěla jsem poděkovat všem pozitivním komentářům na této stránce
Dneska jsem se zúčastnila vyšetření magnetické rezonance mozku a chtěla
jsem říct všem vám které toto vyšetření čeká opravdu o nic nejde Já
jsem klaustrofobik velký nervák a ještě nervově labilní stísněný
prostor mě nevadil protože jsem zavřela oči rady sestry ještě před
tunelem tunel je otevřený zvuky kupodivu mě taky nevadily doba asi
30minutová uběhla velmi rychle a Odcházela jsem z vyšetření naštvaná
sama na sebe že jsem se tři dny nervovala úplně zbytečně Tak prosím lidi
neblázněte. Horší bude teď doba čekání na výsledky z tohoto
vyšetření

Dnes jsem byla ve Zlíně na magnetické rezonanci a úplně v pohodě,
dají vám do sluchátek Evropu 2, maximální volume (nic moc, ale jde to přes
údery slyšet) a uklidní to na celou dobu vyšetření. Zavřít oči a jde
to. Kdyby se občas neozvalo hlasité houkání (či co to bylo), kdy jsem se
lekla, tak bych i usnula.

Dnes jsem absolvoval MR srdce na Homolce. Nemám rád těsné prostory, proto
jsem byl nesvůj. Ale musím říct, že vše v pořádku. Většinu času jsem
měl zavřené oči a poslouchal pokyny a nebo počítal „údery“. Pán byl
v pohodě, vše vysvětlil. Délka vyšetření 20 a 10 minut

Dnes 15.7.2020 jsem byla na MR levého kolene, moc jsem se bála, ale vše
v pohodě. Byla jsem v Berouně, přístup sestřičky byl velmi
profesionální, vše mi vysvětlila. Vyšetření trvalo 15 minut, sice jsem
měla sluchátka, ale techno bylo boží. Nebojte se vše je OK, dá se to
vydržet.

Otázky a odpovědi k MR – Nemocnice Na Homolce

Podstránky

MR si vydobyla své místo v diagnostice chorob srdce a cév zvláště v posledních letech. MR má díky své výrazné flexibilitě a neinvazivnosti konkrétní výhody pro zobrazování chorob srdce a cév:

 • je zcela neinvazivní – pomocí aplikace kontrastní látky do žíly lze spolehlivě vyšetřit tepenné řečiště
 • zobrazí spolehlivě nejen srdeční sval, ale i srdeční chlopně
 • je schopna s vysokou spolehlivostí stanovovat funkční srdeční parametry
 • pomocí moderních postupů lze určit, zdali obsahuje srdeční sval vazivové jizvy či jiné patologické změny (např. po infarktu myokardu či u hypertrofické kardiomyopatie)
 • neinvazivně (bez katetrizace) lze spolehlivě vyšetřit tepenné řečiště prakticky celého těla
Budete mít zájem:  Češi jsou zdravější než vloni

Běžný MR přístroj je uzavřený válcovitý magnet. v němž  musí pacient klidně ležet podle typu vyšetření několik jednotek až desítek minut.

 Někteří pacienti se mohou cítit v přístroji uzavřeni, někdy se může dostavit pocit strachu z uzavřeného prostoru (klaustrofobie). Některé novější přístroje jsou sice otevřené, ale kvalita jimi získaného obrazu může kolísat.

Protože tyto otevřené přístroje nedosahují kvality tunelovitých přístrojů, jsou v naší nemocnici pouze uzavřené MR systémy.

Protože silné magnetické pole působí na každý kovový magnetický předmět v těle, budete před vyšetřením dotazováni, zda nemáte v těle nějaký kov: např. kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor, kovovou náhradu kloubu, kovovou svorku v těle, střepinu či projektil, kovovou šponu v oku, umělou srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby.

Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy, pokud jsou v těle déle než 4 -6 týdnů, nejsou problémem. Barviva používaná při tetování nebo líčidla okolo očí mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat.

V případech nejasností můžete být poslán/a na doplňující rentgenové vyšetření, které zjistí jakýkoliv kovový předmět. Kovové zubní výplně obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu v oblasti obličeje nebo mozku, stejně tak jako šle nebo kovové přezky a háčky na prádle.

Budete požádáni, abyste před vyšetřením odstranili všechno, co by mohlo způsobit deformace nebo artefakty MR vyšetření – jako jsou sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné zubní protézy.

V případě nejasností, můžete být před vyšetřením zkontrolováni speciálním tělovým detektorem kovů (podobně jako na letišti). V případě, že jste těhotná, oznamte to před vyšetřením lékaři.

MR se zásadně liší od běžného rentgenového vyšetření, od vyšetření CT i vyšetření pomocí radioizotopů, protože se při ní nepoužívá ionizační záření. Při MR vyšetření působí radiofrekvenční vlny na protony (jádra atomů vodíku) v silném magnetickém poli. Excitace a následná relaxace protonů vede ke změnám radiových signálů.

Tyto změny jsou počítačově zpracovány  a je z nich vytvořen obraz. V lidském těle jsou protony obsaženy v atomech vodíku, tedy vyšetření zobrazuje zejména molekuly vody, tuku, případně proteinů. Ukazuje rozdíly v množství, charakteru vazby a rozložení vodíku, případně „vody“, v různých tkáních.

Na základě těchto rozdílů mohou být v jednom orgánu tyto tkáně rozlišeny: např. tuk, voda, sval, šedá a bílá hmota v mozku.

MR zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami. MR kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických  reakcí než jodové kontrastní látky používané při běžném rentgenovém a CT vyšetření.

Obraz lze snadno vyhotovit ve všech 3 základních rovinách. MR je rychlá a neinvazivní metoda. Má velký význam pro časnou diagnostiku nádorů. MR nepoužívá radiační záření.Nezjištěné kovové implantáty mohou být silným magnetickým polem porušeny. Mohou způsobit deformaci konečného obrazu, která znehodnocuje výsledky vyšetření.

MR vyšetření se obvykle neprovádí v prvních 12 týdnech těhotenství.

Běžné MR vyšetření sestává ze dvou až cca šesti sekvencí (typů měření), které trvají každá zhruba dvě až šest minut. Při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin (např. zprava doleva, zepředu dozadu či shora dolů).

Pacient se uloží na speciální stůl, který s ním zajede do otvoru přístroje. V průběhu vyšetření slyší pacient hluk (připomínající až údery kladivem), který je způsoben zapínáním a vypínáním magnetických cívek. Je-li vyšetřováno dítě, mohou být ve vyšetřovně rodiče nebo doprovod.

 Vyšetření zpravidla trvá 15 až 45 minut, i když speciální vyšetření mohou být i delší, o čemž Vás budeme informovat. Pacient bude požádán, aby byl během měření v klidu a nepohyboval se, i když mezi jednotlivými sekvencemi jsou drobné pohyby možné.

V některých případech může být při vyšetření použita kontrastní látka, která se aplikuje nitrožilně.

MR vyšetření je nebolestivé, ale někteří pacienti se mohou cítit nepohodlně, protože musí určitou dobu velmi klidně ležet. Někteří mohou mít pocit strachu z uzavřeného prostoru, mohou mít i pocit tepla ve vyšetřované oblasti.

Tento pocit je normální, ale pokud by pacienta obtěžoval, měl by informovat lékaře. Pokud vyšetření vyžaduje nitrožilní podání kontrastní látky, můžete mít nemocný během aplikace pocit chladu. Pacienti si  však nejčastěji stěžují na hluk připomínající údery kladiva.

Je možné jej ztlumit ucpávkami uší, případně sluchátky.

Vyšetření hodnotí lékař – radiolog, který má dostatečné zkušenosti s MR.

Vyšetření magnetickou rezonancí (MR) umožňuje lékaři lokalizovat a určit příčinu bolesti, otoku a krvácení v okolí kostí a kloubů.

MR může odhalit i velmi malé trhliny a poranění šlach, vazů, menisků a svalů a dokonce i zlomeniny, které nejsou viditelné při běžném rentgenovém vyšetření.

Kromě toho MR zobrazí degenerativní onemocnění jako je artróza, zánět kloubu (artritida), poškození kloubních chrupavek nebo výhřez meziobratlové ploténky. Toto vyšetření lze použít i pro průkaz infekcí kostní tkáně (osteomyelitida) a nádorů (metastázy do kostí a kloubů).

Magnetická rezonance (MRI) mozku zaujala pevné místo v neuroradiologické diagnostice, navigaci a výzkumu. Obecně lze říci, že MRI mozku je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie mozku.

Indikace zahrnují především nádorová onemocnění, zánětlivá onemocnění – zvláště pak demyelinizační onemocnění bílé hmoty (roztroušená skleróza), záchvatovitá onemocnění, cévní onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, vrozené vady, hydrocephalus všech typů, bolesti hlavy, psychické změny včetně psychotických onemocnění, onemocnění hypofýzy a mozkových nervů; následky úrazů hlavy zvláště se zaměřením na difusní axonální poranění a rozpadové produkty hemoglobinu (ferritin a hemosiderin). MRI je možno provést (ale je méně vhodné) u akutních krvácení a v případě posouzení fraktur lebky (zde je lepší provést CT – počítačovou tomografii).MRI vyšetření páteře má své pevné místo v diagnostickém algoritmu páteřních onemocnění. Elegantně určí výši poškození, lépe než jiné zobrazovací metody zobrazí měkké tkáně – tedy ploténky, vazy a míchu s míšními nervy. Nemocný segment lze vyšetřit ve 3 prostorových rovinách, což též jiné metody nedovolují. Oblast lze poté dovyšetřit pomocí počítačové tomografie (CT). Nejčastější indikací k provedení MRI páteře jsou degenerativní onemocnění, MRI zcela suverénně zobrazí zúžení páteřního kanálu i výhřez ploténky, je ideální metodou pro předoperační plánování. MRI je rovněž metodou volby u nádorových a zánětlivých onemocnění. Pacienti se spinálním traumatem jsou často indikováni k MRI vyšetření akutně.

Nespornou výhodou MRI je skutečnost, že neužívá ionizující záření, takže vyšetření lze bez problémů opakovat.

Kojící ženy lze na MR vyšetřovat, ovšem bez použití kontrastní tekutiny. V případě, že se do žíly aplikuje gadoliniová kontrastní látka, je nutné kojení na 24 hodin vysadit. Látka se totiž vylučuje i do mateřského mléka. V tomto případě doporučujeme, aby matka odstříakla mléko do zásoby na 24 hodin.

Nedoporučujeme vyšetřovat ženy v prvních třech měsících těhotenství s výjimkou pouze jasně odůvodněných případů. Těhotným ženám nemůže být podávána gadoliniová kontrastní látka do žíly, protože se dostává i do oběhu plodu, odkud se velmi špatně zpětně filtruje pryč.

Kdokoliv s implantovaným kardiostimulátorem („budík na srdce“) je zcela vyloučen z vyšetření. Pro takového jedince je nebezpečné i samotné přiblížení se k přístroji.

Výjimkou je nový druh kardiostimulátoru, který je tzv. „MR kompatibilní“. S ním lze sice podstoupit MR vyšetření, ale je nutné v den vyšetření zkontrolovat, zda jde opravdu o tento typ (to znamená provést RTG snímek hrudníku). Před vyšetřením musí být kardiostimulátor přepnut do tzv.

bezpečného režimu, což provádí odborně vyškolený personál – v naší nemocnici na kardiologickém, resp. arytmologickém oddělení. Tento kardiostimulátor se používá zhruba od roku 2010, a to jen u některých nemocných.

Každý pacient obdrží s MR kompatibilním kardiostimulátorem kartičku s informacemi o typu a charakteru přístroje.

Vyšetření rovněž nelze provádět u pacientů s implantátem ve vnitřním uchu (tzv. kochleární implantát).

Velké opatrnosti je třeba dbát u jakéhokoliv kovového předmětu v těle (náhrady kloubů, svorky na cévách, cizí předměty). V takovém případě  je třeba konzultovat personál MR pracoviště. Vyšetření se dále obvykle neprovádí v prvých třech měsících těhotenství.

Klaustrofobie je strach z uzavřených prostor. Pacienti, kteří trpí klaustrofobií, u nichž je nutné provedení MR vyšetření, musí informovat svého indikujícího lékaře, který tuto skutečnost uvede na žádance a zároveň konzultuje vhodný postup s RDG oddělením. Pacienti se mohou také samostatně informovat o možnostech řešení přímo na našem MR pracovišti RDG oddělení.

Magnetická rezonance (MR)

Magnetická rezonance (MZ) je neinvazivní diagnostická metoda využívaná k zobrazení jednotlivých tkání měřením změn magnetických momentů atomových jader. Požadované oblasti lidského těla dokáže zobrazit s dostatečným kontrastem a ve vysoké kvalitě. Jde o jednu z nejcitlivějších metod pro posouzení morfologie měkkých tkání (mozku, míchy, svalů, šlach, kloubů).

Nejvíce využívaná je v neuroradiologii, má své stálé místo v diagnostice onemocnění chorob srdce a cév a v zobrazování orgánů dutiny břišní a pánve. Dokáže rovněž odhalit onemocnění mozku, páteře a kloubů a lze ji využít na diagnostiku nádorů, anomálií a zánětů.

Pomocí magnetické rezonance je také možné zobrazení biochemických procesů a v poslední době se používá jako doplňkové vyšetření mamografie k detekci rakoviny prsu.

První úspěch s touto metodou zaznamenali nezávisle na sobě vědci Felix Bloch a Edward Purcell v roce 1946. Od té doby se magnetická rezonance rychle vyvíjí a postupně se z ní stala důležitá a nepostradatelná vyšetřovací metoda. Používá se nejen v lékařství ale také v chemickém výzkumu nebo farmacii. V chemickém průmyslu je nejvíce využívaná tzv. magnetická rezonanční spektroskopie.

Magnetickou rezonanci může lékař doporučit v případě podezření na degenerativní onemocnění mozku, nádorové onemocnění, náhlou mozkovou příhodu, roztroušenou sklerózu, při cévních potížích a rovněž v případě poranění hlavy, břicha nebo páteře.

Co je magnetická rezonance

MR se liší od běžného rentgenového vyšetření, od vyšetření CT a vyšetření pomocí radioizotopů, protože nevyužívá ionizační záření, ale techniku zobrazení využívající princip nukleární magnetické rezonance. Tato technika vychází z působení radiofrekvenčních vln na protony v silném magnetickém poli.

Změny v chování protonů, které vedou ke změně radiových signálů, jsou počítačově zpracovány a je z nich vytvořen obraz. V lidském těle jsou protony obsaženy v atomech vodíku, vyšetření tedy zobrazuje zejména molekuly vody, tuku, případně bílkovin. Ukazuje rozdíly v množství, charakteru vazby molekul vody, případně „vody“ v různých tkáních.

Na základě těchto rozdílů mohou být v jednom orgánu tyto tkáně rozlišeny – například tuk, voda, sval, mozková hmota.

MR přistroj je uzavřený válcovitý magnet, ve kterém musí pacient ležet podle typu vyšetření i několik desítek minut. U někoho se může dostavit pocit strachu z uzavřeného prostoru. 

Jak probíhá magnetická rezonance

Běžné MR vyšetření se skládá ze dvou až zhruba šesti sekvencí, každá z nich přitom trvá dvě až šest minut. Při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin. Celkem je vyšetření trvá přibližně 20 až 50 minut.

Budete mít zájem:  Léčba Syndromu Benigních Fascikulací?

Při vyšetření jste vyzváni, abyste se uložili na záda na speciální stůl, který s vámi zajede do otvoru přístroje. V průběhu vyšetření uslyšíte hluk, který vám bude připomínat údery kladivem. Tento hluk je způsoben zapínáním a vypínáním magnetických cívek.

Lékař vám v případě, že vás hluk obtěžuje, nabídne ucpávky do uší. Po celou dobu vyšetření zůstáváte v klidu nehybně ležet. V některých případech vám může být pro lepší zobrazení podána kontrastní látka. Během vyšetření můžete pociťovat znepokojení z pobytu v uzavřeném prostoru.

Po skončení vyšetření opustíte vyšetřovací stůl a odpočinete si.

Cena vyšetření

Cena přístroje i samotného vyšetření je velmi vysoká, v případě doporučení od lékaře je ale hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

Komplikace

Protože jde o neinvazivní vyšetření, většinou jej nedoprovází žádné komplikace ani vedlejší účinky. Pro lidi trpící klaustrofobií však může být nepříjemné dlouhodobé uzavření v úzkém prostoru. Výjimečně může pacient po vyšetření pociťovat slabou nevolnost a točení hlavy.

Co dělat před vyšetřením

Na vyšetření není potřeba žádná zvláštní příprava. Magnetická rezonance využívá magnetickou sílu, což velice silně působí na jakýkoliv kovový předmět.

Lékař se vás proto před vyšetřením zeptá, zda máte v těle kov, například kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor, kovovou kloubní náhradu, jakoukoliv kovovou svorku, střepinu či projektil, umělou srdeční chlopeň, dlahu nebo šrouby.

Posledně jmenované většinou, pokud jsou v těle déle než 4–6 týdnů, nejsou kontraindikací vyšetření. Tetování nebo líčidla mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat. Kovové předměty a zubní výplně vyšetření nebrání, mohou však způsobit deformace obrazu.

Háčky na prádle, sponky, brýle, šperky a naslouchadla – to vše byste měli před vyšetřením odložit. V případě, že máte strach z uzavřených prostor, vám lékař podá lék na uklidnění. V tom případě byste si měli zajistit po vyšetření odvoz domů.

V těhotenství

MR vyšetření se nedoporučuje ženám v prvních třech měsících těhotenství s výjimkou jasně odůvodněných případů. Těhotným rovněž nemůže být podána kontrastní látka, protože by se dostala do krevního oběhu plodu.

Magnetická rezonance – MR, MRI

MR (MRI – magnetic resonance imaging) je vyšetřovací metoda, využívající k zobrazení jednotlivých tkání měření změn magnetických momentů atomových jader.

Obecně lze říci, že MR je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání – tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů, v neposlední řadě si MR také vydobyla své místo v diagnostice chorob srdce a cév a dále v zobrazování orgánů dutiny břišní a malé pánve.

Úmístění pracoviště Magnetické rezonance ve Vítkovické nemocnici

Pracoviště Magnetické rezonance se nachází v areálu Vítkovické nemocnice, a.s.na Radiologickém oddělení v přízemí budovy F.

Přístrojové vybavení pracoviště

Pracoviště Magnetické rezonance je vybavené přístrojem Achieva firmy Philips (se sílou magnetického pole 1.5 Tesla), který představuje špičku ve své kategorii.

Dále je vybaveno automatickým injektorem kontrastní látky a anesteziologickým přístrojem pro případ vyšetření v celkové anestézii.

Běžný MR přístroj je válcovitý magnet, ve kterém musí pacient klidně ležet několik minut. Někteří pacienti se mohou cítit v přístroji uzavřeni a někdy se může dostavit pocit strachu z uzavřeného prostoru (klaustrofobie).

Co je podstatou vyšetření?

MR se zásadně liší od běžného rentgenového vyšetření, od vyšetření CT a vyšetření pomocí radioizotopů, protože se při něm nepoužívá ionizační záření.

Při MR vyšetření radiofrekvenční vlny působí na protony (jádra atomů vodíku) v silném magnetickém poli. Excitace a následná relaxace protonů vede ke změnám radiových signálů.

Tyto změny jsou počítačově zpracovány a je z nich vytvořen obraz.

Příprava na vyšetření magnetickou rezonancí (MR, MRI)?

Je vhodné zhruba 4 hodiny před vyšetřením již nejíst.

Protože silné magnetické pole působí na každý kovový magnetický předmět v těle, budete před vyšetřením dotazováni, zda nemáte v těle nějaký kov: např. kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor, kovovou náhradu kloubu, kovovou svorku v těle, střepinu či projektil, kovovou šponu v oku, umělou srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby.

Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy pokud jsou v těle déle než 6 týdnů nejsou problémem pro vyšetření, mohou však způsobovat rušení obrazu ve vyšetřované oblasti. Barviva používaná při tetování nebo líčidla na obličeji mohou obsahovat drobné částice oxidu železa a mohou se při vyšetření zahřívat.

V případech nejasností můžete být poslán/a na doplňující rentgenové vyšetření, které zjistí jakýkoliv kovový předmět.

Budete požádáni, abyste před vyšetřením odstranili všechno, co by mohlo způsobit deformace, artefakty MR vyšetření – jako jsou sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné zubní protézy, části oblečení s kovovými háčky, zipy a podobně.

Kovové zubní výplně obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu v oblasti obličeje nebo mozku, při event..nepříjemných pocitech vlivem zahřátí ihned upozorněte vyšetřující .V případě, že jste těhotná, oznamte to před vyšetřením lékaři.

Pacienti, kteří mají strach z uzavřeného prostoru (klaustrofobii), musí informovat svého odesílajícího lékaře, který může podat léky tlumící úzkost (anxiolytika). V takovém případě byste však měli mít doprovod a neměli byste řídit vozidlo.

Výhody a rizika MR vyšetření

Výhody:

 • MR je rychlá a neinvazivní metoda, nevyužívající radiační záření.
 • MR zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami.
 • MR kontrastní látky (paramagnetické) způsobují mnohem méně alergických reakcí než jodové kontrastní látky používané při běžném rentgenovém a CT vyšetření.
 • Obraz lze snadno vyhotovit ve všech 3 základních rovinách

Nevýhody:

 • Kovové implantáty mohou být silným magnetickým polem porušeny. Mohou způsobit deformaci konečného obrazu, která znehodnocuje výsledky vyšetření.
 • MR vyšetření by nemělo být prováděno v prvních 12 týdnech těhotenství.
 • Vysoké pořizovací a provozní náklady i vyšší časové nároky vyšetření oproti jiným vyšetřovacím metodám.

Často kladené otázky:

Jak vyšetření probíhá?

Pacient se uloží na speciální stůl, který s ním zajede do otvoru přístroje.

V průběhu vyšetření slyší pacient hluk (připomínající až údery kladivem), který je způsoben zapínáním a vypínáním magnetických cívek. Je-li vyšetřováno dítě mohou být ve vyšetřovně rodiče nebo doprovod.

Pacient bude požádán, aby byl během měření v klidu a nepohyboval se, i když mezi jednotlivými sekvencemi jsou drobné pohyby možné.

V případě potřeby upřesnění nálezu může být při vyšetření použita kontrastní látka, která se aplikuje nitrožilně.

V průběhu celého vyšetření budete v kontaktu s vyšetřujícím personálem MR pracoviště pomocí hlasového zařízení a balónkové signalizace.

Jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření zpravidla trvá 15 až 45 minut, i když speciální vyšetření mohou být i delší, o čemž Vás budeme informovat.

Běžné MR vyšetření sestává z několika sekvencí (typů měření), které trvají každá zhruba 2 až 6 minut a při každé sekvenci jsou pořízeny řezy lidským tělem v jedné z několika možných rovin.

Budu něco cítit během vyšetření?

MR vyšetření je nebolestivé, ale někteří pacienti se mohou cítit nepohodlně, protože musí po dobu vyšetření ležet absolutně v klidu. Někteří mají pocit strachu z uzavřeného prostoru. Můžete mít pocit tepla ve vyšetřované oblasti.

Tento pocit je obvyklý, ale pokud by Vás obtěžoval, informujte lékaře. Pokud vyšetření vyžaduje nitrožilní podání kontrastní látky, můžete mít během její aplikace nepříjemné pocity chladu, tepla.

Pacienti si však nejčastěji stěžují na hluk připomínající údery kladiva, který tlumíme ucpávkami uší či sluchátky.

Kdo hodnotí výsledky vyšetření?

Vyšetření hodnotí lékař – radiolog, který má dostatečné zkušenosti s MR.

Výsledek vyšetření (tj.popis a snímková dokumentace) bude připraven k osobnímu vyzvednutí či zaslání poštou na adresu odesílajícího lékaře do 4 dní od vyšetření.

Kdo nesmí být vyšetřen pomocí magnetické rezonance (MR, MRI)?

Kdokoliv s implantovaným kardiostimulátorem („budík na srdce“) je zcela vyloučen

z vyšetření. Pro takového jedince je nebezpečné i samotné přiblížení se k přístroji. Vyšetření rovněž nelze provádět u pacientů s implantátem ve vnitřním uchu (tzv. kochleární implantát).

Vyšetření se neprovádí v prvých třech měsících těhotenství.

Velké opatrnosti je třeba dbát u jakéhokoliv kovového předmětu v těle (náhrady kloubů, svorky na cévách, cizí předměty). Na žádance je v tomto případě nutno uvést, z jakého kovu je kovová náhrada a na tuto skutečnost je třeba upozornit personál MR pracoviště.

zpět na úvodní stránku oddělení

Informace k přípravě a průběhu vyšetření

Před vyšetřením magnetickou rezonancí není nutná speciální příprava.

Je vhodné, abyste nebyli přejedeni, protože při MR vyšetření budete muset ležet na vyšetřovacím stole bez pohybu po delší dobu – cca od 20 do 50 minut. Je to vhodné pro vaše pohodlí i pro výsledky vyšetření.

Napijte se před vyšetřením tak, abyste v žádném případě před vyšetřením neměli pocit žízně. Výjimkou je vyšetření v oblasti břicha – např. vyšetření jater, slinivky břišní a zejména žlučových cest (MR cholangiografie – MRCP), kdy byste neměli pít ani jíst alespoň 2 hodiny před vyšetřením.

Chvíli před vyšetřením si dojděte na toaletu. Pro vyšetření pánve je třeba, aby byl močový měchýř středně naplněn, vymočit byste se měli zhruba jednu hodinu před vyšetřením. Máte-li potíže s udržením moči nebo s častým močením, rozhodne o vaší přípravě lékař individuálně.

Před tím, než se položíte na vyšetřovací stůl, odložíte si v šatně svršky, ponecháte si spodní prádlo (pokud nemá kovové komponenty), dostanete vyšetřovací halenu a budete od personálu magnetické rezonance poučeni, jak se chovat při vyšetření.

Obecné informace o vyšetření magnetickou rezonancí:

Budete mít zájem:  Zdraví Co To Je?

Pacient leží v úzkém, prakticky uzavřeném prostoru („tunelu“) po delší dobu a je vystaven mírnému hluku. Hluk při vyšetření je maximálně tlumen jedinečným systémem Pianissimo™. Pacient má k dispozici „balonek“, kterým dává personálu signalizaci, že se necítí dobře.

Po stisknutí balonku je vyšetření zastaveno, pacient je vysunut z MR a případné další vyšetření se musí opakovat od počátku. Pacient je požádán, aby se při vyšetření nehýbal. Pacient může být požádán, aby na pokyn personálu zastavoval na dobu cca 20 sec. dech.

Při MR vyšetření na pacienty působí silné elektromagnetické pole, proto u těch, kteří mají ve svém těle přítomny feromagnetické kovové předměty, může dojít k jejich pohybu či zahřívání. To může pacientovi způsobit nepříjemné pocity, zcela výjimečně poškození na zdraví nebo dokonce smrt, (např.

pacientů s kardiostimulátorem nebo s feromagnetickými svorkami po nitrolební operaci). Proto, prosím, odpovězte pečlivě na níže uvedené otázky.

V průběhu vyšetření může být na rozhodnutí lékaře nitrožilně aplikována kontrastní látka za účelem upřesnění některého z vyšetření. Po aplikaci kontrastní látky může dojít velmi vzácně k alergické reakci.

V případě nejasností se obraťte na personál MR.

Budete dotazováni na následující otázky:

 • Máte zavedený kardiostimulátor?
 • Máte ušní implantát?
 • Máte neurostimulátor?
 • Měl/a jste chirurgický zákrok v posledních šesti týdnech? Pokud ano, jaký?
 • Měl/a jste katetrizační výkon v posledních šesti týdnech? Pokud ano, jaký?
 • Máte kovovou kloubní nebo kostní náhradu?
 • Máte umělou srdeční chlopeň?
 • Máte zavedený stent či voperovanou cévní svorku do srdeční či jiné tepny?
 • Máte cizí těleso v očnici?
 • Máte v těle úlomky kovů po poranění či práci s kovy?
 • Máte zubní protézu či kovový můstek?
 • Máte tetování nebo piercing?
 • Máte připojeny kovové předměty (stříkačky, pumpy, elektrody…)?
 • Máte alergii? Pokud ano, jakou?
 • Máte porušené ledvinné funkce?

Pro ženy

 • Jste těhotná? Pokud ano, v jakém týdnu?
 • Kojíte?
 • Máte nitroděložní tělísko?

Informace k MR pro pacienty – Radiodiagnostická klinika – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Magnetická rezonance (MR) je vyšetření různých oblastí lidského těla, hlavy a končetin. Nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silné magnetického pole.

Jedná se o bezpečné vyšetření, které dokáže zobrazit strukturu orgánů s vysokým prostorovým rozlišením a informuje detailně o patologických ložiscích. V tomto ohledu má MR mezi všemi zobrazovacími metodami výsadní postavení.

Vyšetření magnetickou rezonancí umožňuje zkvalitnit a zrychlit diagnostiku celé řady onemocnění.

Dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organismus. I když je vyšetření bezpečné, existují rizikové faktory, které je potřeba zohlednit, abychom předešli případným komplikacím. Jedná se zejména o existenci kovových předmětů v těle pacienta.

Jestliže jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být na MR vyšetřeni.

Takovou skutečnost však musíte vždy před MR vyšetřením ohlásit obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

 • Absolutní kontraindikace (překážka) vyšetření magnetickou rezonancí
 • Vyšetření magnetickou rezonancí nemůžete podstoupit, pokud máte MR nekompatibilní kardiostimulátor, kovovou střepinu v oku nebo cévní svorky intrakraniálně z neznámého materiálu.
 • Mám klaustrofobii a lékař mi předepsal MR – jak mám postupovat?

Zkontaktujte naše MR pracoviště na linku 5461 v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00 hodinou, naši radiologičtí asistenti s Vámi prodiskutují možnosti, jak vyšetření co nejlépe absolvovat.

Vyšetření trvá většinou do 30 minut a Vy ležíte v přístroji, který má tvar „trubky“, která je z obou stran otevřená. Je třeba ležet v klidu a nehýbat se. Na mírnou klaustrofobii Vám může Váš ošetřující lékař nebo Váš praktický lékař předepsat medikaci na uklidnění.

V takovém případě bude vhodné, abyste si s sebou pozvali doprovod, a nesmíte řídit motorová vozidla. Další možností je vyšetření provést v analgosedaci či celkové anestezii za přítomnosti specializovaného lékaře – anesteziologa.

Ovšem tento postup vyžaduje mít zvláštní interní vyšetření před samotným MR vyšetřením a dále po vyšetření strávíte nějaký čas na lůžkovém oddělení, než budete propuštěni domů.

Další implantáty a výkony, jejichž přítomnost může znamenat určitá omezení

Pokud máte v těle implantovaný kovový materiál, je nutné o tom informovat lékaře, který indikuje Vaše vyšetření. Pokud jste v době vyšetření těhotná, je nutné o této skutečnosti informovat lékaře. Pokud kojíte a Vaše vyšetření vyžaduje aplikaci kontrastní látky, je nutné kojení na dobu 24 hod po aplikaci kontrastní látky přerušit.

Příprava k MR vyšetření

 • Pro většinu vyšetřovaných oblastí na magnetické rezonanci není nutná žádná speciální příprava. A to ani před případnou nitrožilní aplikací kontrastní látky nemusí být pacient nalačno. Výrazný problém mohou působit kovové předměty v kapsách nebo na těle a dále pak syntetické látky, ze kterých je vyrobeno oblečení. Proto doporučujeme, abyste si na MR vyšetření vzali nejlépe bavlněné tričko. Stejně tak by bylo vhodné doma zanechat šperky.
 • (náhrdelníky a náušnice), které byste stejně museli před vyšetřením odložit v kabince. V některých případech je ovšem příprava před MR vyšetřením nezbytná.
 • MR enterografie (vyšetření tenkého střeva): Den před vyšetřením odpoledne již nesmíte jíst, od 12. do 20. hodiny vypijte 1,5 až 2 litry čisté vody, aby se pročistilo tenké střevo. V den vyšetření od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit. Na MR vyšetření si s sebou přineste 1,5 litru neperlivé vody, do které Vám obsluha MR namíchá Mannitol – látku která pomůže zobrazit celé tenké střevo. Takto rozředěný Mannitol budete muset během půl hodiny před vyšetřením vypít, proto se na MR dostavte o 45 minut dříve, nežli je čas na pozvánce, aby byl na Vaši přípravu dostatek času.
 • MR dutiny břišní (vyšetření jater, ledvin, žlučových cest, slinivky): Před tímto vyšetřením postačí 6 hodin nejíst, nepít a nekouřit.
 • Pokud užíváte jakékoliv léky, vezměte si je v obvyklou dobu a zapijte je menším množstvím vody.
 • Na MR vyšetření se dostavte 15 minut před uvedeným časem vyšetření, budete u nás vyplňovat informovaný souhlas pro vyšetření.
 1. Kde se vyšetření provádí
 2. Oddělení magnetické rezonance je umístěno v budově Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice. 
 3. Jaký je průběh vyšetření
 • Budete se řídit pokyny personálu na pracovišti MR.
 • Po příchodu na MR pracoviště budete požádáni, abyste si přečetli a podepsali poučení (tzv. informovaný souhlas), který obsahuje základní informace o vyšetření magnetickou rezonancí. Tímto souhlasem pacient potvrzuje, že byl seznámen s riziky a kontraindikacemi vyšetření.
 • Souhlas si můžete stáhnout ve formátu PDF. Je možné si ho předem vytisknout a již vyplněný ho donést s sebou na vyšetření. Pokud budou z Vaší strany jakékoli nejasnosti nebo dotazy, sdělte je prosím personálu před začátkem samotného vyšetření. Předejde se tak možným komplikacím.
 • Poté, co Vás vyzve pracovník MR k vyšetření, budete zavedeni do kabinky, kde si odložíte své oblečení, také šperky a osobní věci a převléknete se do připraveného pláště. Veškeré cenné osobní věci zůstanou v této kabince uzamčeny po dobu vyšetření a nikdo k nim nebude mít přístup. Hlavním účelem tohoto opatření je především to, že je potřeba Váš telefon, hodinky, kreditní karty a další osobní věci citlivé na magnetické pole ochránit, aby nebyly jakkoliv poškozeny.
 • Vyšetření se provádí vleže na vyšetřovacím stole, který zajede do vyšetřovacího kruhového tunelu přístroje. Prostor není nijak uzavřen. Během vyšetření se nesmíte hýbat, a abychom toho dosáhli, bude vyšetřovaná část těla pohodlně podložena nebo fixována. Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, jedinou nepříjemností je silný hluk, který zařízení během vyšetření vydává. Personál Vám z tohoto důvodu nabídne sluchátka.
 • Pro Vaši bezpečnost budete mít po celou dobu vyšetření v ruce signalizační zařízení, pomocí kterého je možné zavolat obsluhu a požádat o pomoc. Pracovníci s Vámi budou po celou dobu v kontaktu prostřednictvím mikrofonu a rádi v případě potřeby pomohou.
 • Délka vyšetření závisí na oblasti, kterou je nutné zobrazit. Nejčastěji trvá přibližně 20–30 min, ve výjimečných případech až 60 minut. Po celou dobu je nutné v klidu ležet a vyvarovat se jakýchkoliv pohybů. Neklid při vyšetření zhoršuje kvalitu zobrazení.

V případě vyšetření s podáním kontrastní látky

Většina vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky do žíly. O nutnosti aplikace kontrastní látky rozhoduje lékař MR pracoviště.

Kontrastní látky pro magnetickou rezonanci jsou relativně bezpečné a nežádoucí reakce se vyskytují zcela ojediněle. Pokud by se vyskytly, projevují se nevolností, zvracením, točením hlavy.

Alergická reakce je také zcela výjimečná. Přesto na Vaše prokázané alergie upozorněte pracovníky MR.

Péče a doporučení po vyšetření

 • Vyšetření magnetickou rezonancí nemá žádné zjištěné vedlejší účinky, po vyšetření můžete pokračovat ve svém programu.
 • Pokud by nastaly nějaké komplikace (nevolnost, točení hlavy, slabost), informujte o tomto stavu pracovníky MR, kteří rádi pomohou.

Pacient bude magnetickou rezonancí vyšetřen pouze na základě řádně a kompletně vyplněné žádanky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector