Lamisil 125 mg – příbalový leták

Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls195142/2011, sukls195255/2011 a k sp.zn.: sukls151500/2010, sukls69655/2011, sukls197638/2011, sukls210296/2012, sukls62199/2012, sp.zn. sukls151501/2010, sukls69648/2011, sukls197650/2011, sukls210297/2012, sukls62210/2012

Příbalový leták – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LAMISIL 125 mg tablety

terbinafini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek Lamisil tablety se užívá k léčbě plísňových infekcí nehtů rukou a nohou. Přípravek Lamisil tablety se také užívá k léčbě plísňových infekcí kůže hlavy a vlasů, slabin a jiných částí těla a nohou (atletická noha), stejně jako kvasinkových infekcí kůže.

Terbinafin patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají protiplísňové, a užívají se k léčbě plísňových infekcí kůže, vlasů a nehtů.

Pokud se polykají (užívají ústy), je jejich koncentrace v místě infekce dostatečně vysoká, aby byla plíseň zničena nebo zastaven její růst.

Lamisil tablety Vám předepíše pouze lékař. Dodržujte pečlivě všechny pokyny lékaře, dokonce i když se budou lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Lamisil

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Lamisil nebo kteroukoli další složku přípravku Lamisil.
 • Jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater.
 • Jestliže máte jakékoli potíže s ledvinami.

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Lamisil užívat. Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lamisil je zapotřebí

 • Jestliže užíváte další léky (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky). Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Lamisil užívat.
 • Jestliže se u Vás objeví příznaky jako je nevysvětlitelná, přetrvávající nevolnost, zvracení, bolest žaludku, ztráta chuti k jídlu, neobvyklá únava, zežloutnutí kůže nebo očního bělma, neobvykle tmavá moč nebo neobvykle světlá stolice (příznaky onemocnění jater)
 • Jestliže se u Vás objeví kožní potíže jako je vyrážka, zarudnutí kůže, puchýřky na rtech, očích nebo v ústech, loupání kůže (příznaky závažných kožních reakcí)
 • Jestliže zjistíte projevy slabosti, neobvyklé krvácení, podlitiny nebo časté infekce (příznaky poruchy krve).

Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, oznamte to neprodleně svému lékaři.

Lamisil a starší lidé Lamisil tablety mohou užívat i lidé starší více než 65 let. Pokud je Vám více než 65 let, budete dostávat stejnou dávku jako ostatní dospělí jedinci.

Lamisil a děti Přípravek Lamisil tablety se nedoporučuje podávat dětem mladším než 2 roky.

Těhotenství Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, řekněte to svému lékaři. Přípravek Lamisil tablety nesmí být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání Lamisilu v těhotenství.

Kojení Pokud kojíte, nesmíte užívat Lamisil tablety. Lamisil přestupuje do mateřského mléka a Vaše dítě by tak bylo vystaveno účinkům Lamisilu, což by mohlo Vašemu dítěti uškodit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Jestliže máte při užívání Lamisilu tablet závratě, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Lamisil Lamisil 125 mg, tablety obsahují laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (např. laktózu), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat Lamisil 125 mg, tablety.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných přípravků a antikoncepce (přípravků proti početí). Některé léky se mohou s Lamisilem vzájemně ovlivňovat. Mezi ně patří:

 • některá antibiotika (např. rifampicin),
 • kofein,
 • některá antidepresiva (např. desipramin),
 • některé léky užívané k léčbě srdečních potíží (např. propafenon, amiodaron),
 • některé léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku (např. metoprolol),
 • některé léky užívané k léčbě žaludečních vředů (např. cimetidin),
 • některé léky užívané k léčbě houbových infekcí (např. flukonazol, ketokonazol),
 • některé léky užívané k léčbě kašle (např. dextromethorfan),
 • cyklosporin, lék užívaný k ovlivnění Vašeho imunitního systému, aby se zabránilo odmítnutí transplantovaných orgánů.

Ujistěte se, že jste o všech těchto lécích nebo jakýchkoli jiných lécích, které užíváte, informovali svého lékaře.

Vždy užívejte Lamisil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučenou dávku nepřekračujte. Pokud máte dojem, že účinky Lamisilu jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 • Kolik a jak často máte Lamisil užívat
 • Dospělí Obvyklá dávka je jedna tableta 250 mg denně.
 • Děti Pro děti mladší než 2 roky (vážící obvykle méně než 12 kg) nejsou dostupné údaje.
Děti o hmotnosti méně než 20 kg 62,5 mg (polovina tablety 125 mg) jednou denně.
Děti o hmotnosti 20 až 40 kg 125 mg (jedna tableta 125 mg) jednou denně.
Děti o hmotnosti více než 40 kg 250 mg (dvě tablety 125 mg) jednou denně.

Jak dlouho se Lamisil užívá Toto bude záviset na typu infekce, její závažnosti a na části těla, která je postižena. Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset tablety Lamisil užívat.

Normální délka léčby je následující: Léčba plísňové infekce nohou (atletická noha) tabletami Lamisil trvá obvykle 2 až 6 týdnů. Léčba plísňového a kvasinkového onemocnění třísel a jiných částí těla tabletami Lamisil trvá obvykle 2 až 4 týdny.

Je důležité, abyste tablety užívali pravidelně každý den a pokračovali v jejich užívání tak dlouho, jak Vám řekl lékař. Tímto je zajištěno, že se infekce kompletně vyléčí a klesá možnost jejího návratu po skončení léčby.

Lamisil tablety můžete užívat nalačno nebo s potravou.

Infekce vlasů a kůže hlavy Normální délka léčby plísňové infekce kůže hlavy a vlasů je obvykle 4 týdny.

Infekce nehtů Doba léčby plísňové infekce nehtů je obvykle delší než léčba plísňového onemocnění kůže. Pro většinu plísňové infekce nehtů je nutné užívat Lamisil tablety po dobu 6 až 12 týdnů.

Infekce nehtů rukou Délka léčby: ve většině případů postačuje 6 týdnů.

Infekce nehtů nohou Délka léčby: ve většině případů postačuje 12 týdnů.

U některých pacientů, kterým nehty dorůstají pomalu, je nutná delší doba léčby. V tomto případě to s Vámi lékař prodiskutuje.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Lamisil Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Vezměte si tabletu Lamisilu, jakmile si na to vzpomenete, pokud to však není méně než 4 hodiny před užitím další dávky. Pokud ano, počkejte a vezměte si následující tabletu v pravidelném čase.

Jestliže jste užil(a) více Lamisilu, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet, ihned informujte lékaře. Možná to bude vyžadovat lékařskou pozornost. Příznaky způsobené předávkováním tabletami Lamisil jsou: bolesti hlavy, nevolnost, bolesti žaludku a závratě.

O čem dalším byste měl(a) být při užívání Lamisilu informován(a)? Existují ještě další opatření, kterými můžete pomoci se zbavit infekce a zajistit, že se nebude opakovat. Je to například udržování postiženého místa v suchu a chladu a denně měnit prádlo, které přichází do přímého styku s postiženým místem.

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lamisil tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Lamisil tablety je obvykle dobře snášen.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:

Vzácně může Lamisil tablety působit jaterní potíže, ve velmi vzácných případech mohou být jaterní obtíže závažného charakteru. Mezi závažné nežádoucí účinky patří také pokles počtu některých krevních buněk, lupus (autoimunitní onemocnění), závažné kožní reakce, těžké alergické reakce, zánět krevních cév, zánět slinivky břišní nebo odumření svalu.

Ihned oznamte lékaři:

 • Jestliže budete pozorovat příznaky, jako je nevysvětlitelná přetrvávající nevolnost, žaludeční obtíže, snížená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu, nebo neobvyklá únava nebo slabost nebo
 • jestliže zjistíte, že je kůže nebo oční bělmo žluté, nebo že je Vaše moč nezvykle tmavá a stolice neobvykle světlá (možné příznaky jaterních problémů).
 • Jestliže se u Vás objeví bolesti v krku s horečkou a zimnicí nebo
 • jestliže budete pozorovat neobvyklé krvácení nebo modřiny (možné příznaky onemocnění, která ovlivňují hladinu určitých typů krevních buněk).
 • Jestliže zpozorujete abnormálně bledou kůži, slizniční výstelku nebo lůžka nehtů, neobvyklou únavu nebo slabost nebo dušnost při námaze (možné příznaky onemocnění, které ovlivňuje hladinu červených krvinek).
 • Jestliže se u Vás objeví potíže s dýcháním, závratě nebo otoky, především obličeje nebo hrdla, zčervenání, křečovitá bolest břicha a ztráta vědomí, nebo jestliže se u Vás objeví příznaky jako například bolest kloubů, ztuhlost, vyrážka, horečka nebo oteklé/zvětšené mízní uzliny (možné příznaky závažných alergických reakcí).
 • Jestliže se u Vás objeví příznaky jako například vyrážka, horečka, svědění, únava nebo jestliže budete pozorovat objevení se nafialovělých-červených skvrn pod kožním povrchem (možné příznaky zánětu krevních cév).
 • Jestliže se u Vás objeví jakékoli kožní problémy.
 • Jestliže se u Vás objeví závažná bolest v nadbřišku vyzařující do zad (možné příznaky zánětu slinivky břišní).
 • Jestliže budete pozorovat nevysvětlitelnou svalovou slabost a bolest, nebo tmavou (červeno-hnědou) moč (možné příznaky odumření svalu).
 1. Po podání Lamisilu byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
 2. Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): Nevolnost, mírné bolesti žaludku, pálení žáhy, průjem, pocit plného žaludku, snížená chuť k jídlu, ztráta chuti k jídlu, kožní vyrážka, bolestivost kloubů a svalů.
 3. Časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100):
Budete mít zájem:  Alergie Na Hmyzí Bodnutí?

Bolesti hlavy.

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000): Ztráta nebo změna chuti. Toto není časté a obvykle to zmizí během několika týdnů po ukončení léčby přípravkem Lamisil tablety. Může to mít za následek snížení chuti a u několika málo pacientů i významný pokles tělesné hmotnosti. Pokud změna chuti trvá několik dní, měli byste to oznámit lékaři.

 • Vzácné (mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000) Jaterní problémy.
 • Velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 pacientů): Pokles určitých typů krevních buněk, lupus (autoimunitní onemocnění), závažné kožní reakce, alergické reakce, vypadávání vlasů, únava, kožní vyrážka jako lupénka, zhoršení lupénky, závratě, snížení citlivosti až necitlivost a brnění.
 • Byly také hlášeny následující nežádoucí účinky:

Nízká hladina červených krvinek, závažné alergické reakce, zánět krevních cév, poruchy čichu včetně trvalé ztráty čichu, úzkost (s příznaky jako jsou například poruchy spánku, únava, ztráta energie či snížená schopnost přemýšlet nebo soustředit se) a příznaky deprese (např.

depresivní nálada) způsobené poruchami chuti, zánět slinivky břišní, odumření svalu, příznaky podobné chřipce (např.

únava, zimnice, bolest v krku, bolest kloubů nebo svalů), horečka, zvýšení hladiny svalového enzymu (kreatinfosfokinázy) v krvi, zvýšená citlivost kůže na slunce, zhoršení sluchu, poškození sluchu a/nebo vnímání ušních šelestů.

Pokud se kterýkoli z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 1. Co Lamisil obsahuje
 2. LAMISIL 125 mg: Léčivou látkou je terbinafini hydrochloridum. Pomocné látky jsou:
 3. magnesium-stearát, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktosy.
 4. Pomocné látky jsou: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje balení LAMISIL 125 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a symbolem LP. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení Lamisil 125 mg: 14 tablet,

Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce: pro Lamisil 125 mg: Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

pro Lamisil 250 mg: Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.6.2013

Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis s.r.o.

Ke stažení: Lamisil 125 mg

Datum poslední kontroly a aktualizace informací na této stránce:

HVLP

Položek na stránku:  12 45 90

Kozlík Kneipp slouží ke zmírnění lehkých příznaků psychického stresu a k podpoře spánku. Použití tohoto tradičního…

Kreon 10 000 je určen k léčbě pankreatické exokrinní insuficience (slinivka břišní nevytváří množství enzymů,…

Kreon 10 000 je určen k léčbě pankreatické exokrinní insuficience (slinivka břišní nevytváří množství enzymů,…

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Přípravek se užívá pro předcházení i léčení průjmových onemocnění. Čtěte pozorně příbalový leták.

Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků….

Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků….

Osmoticky působící laxativum. Laktulosa se ve střevech prakticky nevstřebává, ale působí přímo v tlustém střevě….

Zácpa, kterou není možné upravit stravou s vysokým podílem vlákniny a jinými běžnými opatřeními. Stavy vyžadující…

Toxicko-metabolická poškození jater jako steatóza, poškození alkoholem, jedovatými látkami, event. léky, otravy…

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Čirý, bezbarvý až světle hnědo-žlutý viskózní roztok pro symptomatickou léčba zácpy, nebo pro léčbu portální…

Lamisil, 1% krém je antimykotikum a usmrcuje houby (kvasinky a plísně), které způsobují kožní infekce. Čtěte pozorně…

Lavekan je rostlinný léčivý přípravek.
Lavekan se používá k léčbě přechodných úzkostných nálad a je určen pro dospělé…

Lavekan je rostlinný léčivý přípravek.
Lavekan se používá k léčbě přechodných úzkostných nálad a je určen pro dospělé…

Přípravek je vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy a při druhotné zácpě provázející jiné choroby. Čtěte…

Přípravek je vhodný pro krátkodobé užití u akutní funkční zácpy a při druhotné zácpě provázející jiné choroby. Čtěte…

Oční kapky Lecrolyn jsou určené k léčbě alergické konjunktivitidy, Antialergikum. Oční kapky Lecrolyn obsahují…

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte podle rady odborníka na homeopatii….

Legalon 140 obsahuje extrakt z plodů ostropestřce mariánského a používá se jako podpůrná léčba při toxickém poškození…

Legalon 70 se používá jako podpůrná léčba při toxickém poškození jater, při chronickém zánětlivém onemocnění jater…

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při lehce zvýšeném krevním tlaku. Přípravek je určen…

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při lehce zvýšeném krevním tlaku. Přípravek je určen…

Příznivě ovlivňuje zvýšenou hladinu cukru, působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně) a mírně spasmolyticky….

Příznivě ovlivňuje zvýšenou hladinu cukru, působí močopudně, antisepticky (protibakteriálně) a mírně spasmolyticky….

Směs rostlinných drog s uklidňujícím účinkem působících svíravě, snižujících krevní tlak a působících močopudně….

LEROS Senna list rostlinné projímadlo. Přípravek se užívá jako krátkodobá léčba funkční zácpy, k akutnímu vyprázdnění…

Leros Senna list rostlinné projímadlo. Přípravek se užívá jako krátkodobá léčba funkční zácpy, k akutnímu vyprázdnění…

LEROS Pulmoran pomocný lék při chorobách horních cest dýchacích. Působí antisepticky, usnadňuje odkašlávání. Nálev…

LEROS Pulmoran pomocný lék při chorobách horních cest dýchacích. Působí antisepticky, usnadňuje odkašlávání. Nálev…

Přípravek se užívá ke zklidnění při nervovém vyčerpání, předrážděnosti a napětí, při lehčích formách nespavosti a…

Leros Species urologicae Planta pomocný lék při zánětlivých chorobách močových cest. Působí močopudně, antisepticky,…

Přípravek má příznivé účinky při nechutenství, podporuje trávení, zvyšuje sekreci žaludečných šťáv a celkově příznivě…

Budete mít zájem:  Připravte si jedno z nejzdravějších jídel, naučte se kimčchi

Přípravek má příznivé účinky při nechutenství, podporuje trávení, zvyšuje sekreci žaludečných šťáv a celkově příznivě…

Leros Thé Salvat léčivý čaj choroby žlučníku a žlučových cest. Je vhodnou součástí jaterní a žlučníkové diety….

Leros Thé Salvat léčivý čaj choroby žlučníku a žlučových cest. Je vhodnou součástí jaterní a žlučníkové diety….

Leros Tormentan se používá se při průjmech.Obsažené třísloviny, flavonoidy a silice chrání sliznici trávicího traktu,…

Přípravek patří mezi antitusika, což jsou léčivé přípravky tlumící kašel. Léčivá látka levodropropizin mírní kašel….

Přípravek patří mezi antitusika, což jsou látky tlumící kašel. Léčivá látka levodropropizin mírní kašel bez oblivnění…

Linola-Fett Ölbad je tekutá koupelová přísada, olejová koupel, která pokrývá pokožku olejovým filtrem, a tím pomáhá…

Položek na stránku:  12 45 90

Volně prodejné léky

Řazení produktů

Abecedně A-Z

 • Od nejlevnějšího
 • Od nejdražšího
 • Abecedně A-Z
 • Abecedně Z-A

3M Nexcare ColdHot Therapy Pack Happy Kids 2ks

Obklad Nexcare ColdHot Therapy Pack Happy Kids je určen k povrchovému ochlazování nebo zahřívání. Chlad pomáhá mírnit otoky, záněty a bolest. Teplo pomáhá tlumit bolest, zklidňuje a uvolňuje. Gel je netoxický a bezpečný pro celou rodinu.

skladem do druhého dne

223,00 Kč

ACC 100 NEO 100mg tbl. eff. 20x100mg

Přípravek ACC 100 NEO se používáí k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 79,00 Kč
 3. 65,00 Kč

ACC 200 NEO 200mg tbl. eff. 20x200mg

Přípravek ACC 200 NEO se používá k terapii při akutních i chronických onemocněních dýchacích cest, spojených s tvorbou viskózního hlenu a s obtížnou expektorací. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 2 ks
 • 95,00 Kč
 • 73,00 Kč

Užívá se k léčení onemocnění dýchacích cest, k rozpouštění hlenu. Na doporučení lékaře se přípravek užívá i u závažnějších onemocnění dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 2 ks
 2. 75,00 Kč
 3. 58,00 Kč

Přípravek¨ACC 20 mg

 • skladem 2 ks
 • 129,00 Kč
 • 120,00 Kč

ACC Long 600mg tbl. eff. 10

Šumivé tablety s vůní po ostružinách. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Přípravek se užívá také při různých onemocněních dýchacích cest. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 3 ks
 2. 159,00 Kč
 3. 109,00 Kč

ACC Long por. tbl. eff. 20x600mg

ACC LONG je mukolytikum. Léčivá látka acetylcystein rozpouští všechny složky, které způsobují vazkost hlenu. Tím snižuje vazkost hlenu a usnadňuje vykašlávání. Šumivé tablety s ostružinovým aroma. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 202,00 Kč
 • 159,00 Kč

Aciclovir AL Krém drm. crm. 1x2g-100mg

Aciclovir AL krém je účinný v léčbě infekcí vyvolaných virem Herpes simplex. Aciklovir přítomný v krému Aciclovir AL krém se mění na účinnou látku s protivirovým účinkem teprve po průniku do buňky infikované virem. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem 1 ks
 2. 129,00 Kč
 3. 119,00 Kč

Acidum phosphoricum AKH por. tbl. nob. 60

Homeopatický přípravek pro perorální podání. Užívejte dle rady odborníka na homeopatii. Pokud příznaky přetrvávají, navštivte lékaře. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 180,80 Kč
 • 148,00 Kč

Acifein 250mg-200mg-50mg tbl. nob. 10

K léčbě mírné a středně silné bolesti, především bolesti hlavy, zad, zubů, a při bolestech kloubů a svalů spojených s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem > 20 ks
 2. 55,00 Kč
 3. 39,00 Kč

Acifein 250mg-200mg-50mg tbl. nob. 20

K léčbě mírné a středně silné bolesti, především bolesti hlavy, zad, zubů, a při bolestech kloubů a svalů spojených s akutními virovými onemocněními chřipkového charakteru. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem do druhého dne
 • 98,00 Kč
 • 91,00 Kč

1 tableta obsahuje 1, 5 mg Aconitum napellus 99 C, monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem do druhého dne
 2. 180,80 Kč
 3. 145,00 Kč

Acyclostad 50mg-g crm. 5g

Přípravek Acyclostad se používá k léčbě oparů na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, tento přípravek urychlí jeho hojení. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 1 ks
 • 164,30 Kč
 • 134,00 Kč

Acylcoffin por. tbl. nob. 10

Acylcoffin se užívá při bolestech hlavy, pohybového ústrojí, zubů, nervů a při bolestech spojených s náhlými respiračními onemocněními chřipkového charakteru. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství starší 16 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 10 ks
 2. 69,00 Kč
 3. 49,00 Kč

Acylpyrin + C 320mg-200mg tbl. eff. 12

Acylpyrin + C se užívá ke snížení horečky a bolesti při chřipce a nachlazení. Dále se přípravek užívá k léčbě lehkých až středních bolestí (např. bolestí hlavy, zubů, kloubů, svalů, bolesti při menstruaci, zánětu a při bolesti nervového původu). Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem 4 ks
 • 99,00 Kč
 • 77,00 Kč

Acylpyrin 500mg tbl. eff. 15x500mg

Přípravek účinně tlumí bolesti a efektivně snižuje teplotu, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky. Čtěte pozorně příbalový leták.

 1. skladem < 20 ks
 2. 89,00 Kč
 3. 69,00 Kč

Acylpyrin 500mg tbl. nob. 10x500mg

Acylpyrin je přípravek, který se užívá při horečce a bolesti, hlavně při akutních chřipkových onemocněních. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • skladem > 20 ks
 • 40,00 Kč
 • 31,00 Kč

Lamisil 125 Mg – Souhrn údajů o léku

LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 • Léčivá látka: terbinafini hydrochloridum
 • 125 mg tablety (s půlicí rýhou) pro použití u dětí:
 • Jedna tableta obsahuje terbinafinum 125 mg ve formě terbinafini hydrochloridum 140,62 mg. 250 mg tablety (s půlicí rýhou):
 • Jedna tableta obsahuje terbinafinum 250 mg ve formě terbinafini hydrochloridum 281,25 mg. Pomocné látky:
 • Lamisil 125 mg obsahuje monohydrát laktosy.
 • Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Popis přípravku:

LAMISIL 125 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou a symbolem LP. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

LAMISIL 250 mg: bílé až nažloutlé kulaté bikonvexní tablety, na jedné straně s půlící rýhou a na druhé straně s vyraženým označením LAMISIL 250. Tablety lze dělit na dvě stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

•    Onychomykóza (mykotické onemocnění nehtů) způsobená dermatophytus fungi.

•    Tinea capitis.

•    Mykotické infekce kůže tinea corporis, tinea cruris a tinea pedis a kvasinkové kožní infekce způsobené rodem Candida (např. Candida albicans), kde se perorální léčba považuje za vhodnou vzhledem k místu, závažnosti a rozsahu infekce.

Poznámka: Na rozdíl od lokálně aplikovaného Lamisilu není perorálně podávaný Lamisil účinný upityriasis versicolor (také známo jako tinea versicolor).

4.2    Dávkování a způsob podání

Délka léčby se různí podle indikace a závažnosti infekce.

Děti

U dětí mladších než dva roky (obvykle < 12 kg) nejsou údaje dostupné.

62,5 mg (polovina tablety 125 mg) jednou denně. 125 mg (jedna tableta 125 mg) jednou denně.

250 mg (dvě tablety 125 mg) jednou denně.

Děti o tělesné hmotnosti < 20 kg Děti o tělesné hmotnosti 20 - 40 kg Děti o tělesné hmotnosti > 40 kg

Dospělí

Jednou denně 1 tableta 250 mg.

Kožní infekce

 1. Doporučená délka léčby:
 2. •    Tinea pedis (interdigitální, plantární/mokasínový typ): 2 – 6 týdnů.
 3. •    Tinea corporis, tinea cruris: 2 – 4 týdny.
 4. •    Kožní kandidóza: 2 – 4 týdny.
 5. Úplný ústup všech příznaků infekce může nastat až za několik týdnů po skončení antimykotické léčby.

Infekce vlasů a kštice

 • Doporučená délka léčby:
 • •    Tinea capitis: 4 týdny.
 • Tinea capitis se vyskytuje především u dětí.

Onychomykóza

U většiny pacientů je trvání úspěšné léčby 6 – 12 týdnů.

Onychomykóza rukou

K léčbě onychomykózy na rukou je ve většině případů obvykle dostatečná doba 6 týdnů. Onychomykóza nohou

Ve většině případů je k léčbě onychomykózy na nohou dostatečná doba 12 týdnů.

U některých pacientů s pomalým růstem nehtů může být potřebná delší doba léčby. Optimální klinický účinek je patrný za několik měsíců po skončení antimykotické léčby. To souvisí s dobou potřebnou k dorůstání zdravé nehtové tkáně.

Další informace u zvláštní populace

Porucha funkce jater

Přípravek Lamisil tablety jsou kontraindikovány u pacientů s chronickým nebo aktivním onemocněním jater (viz body 4.3 Kontraindikace a 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Budete mít zájem:  Cviky Na Bederní Páteř Mojžíšová?

Porucha funkce ledvin

Použití přípravku Lamisil tablety nebylo u pacientů s poruchou funkce ledvin dostatečně studováno, a proto se jeho podávání u této populační skupiny nedoporučuje (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Starší pacienti

Nejsou důkazy pro to, že by starší jedinci vyžadovali odlišné dávkování nebo se u nich vyskytovaly jiné nežádoucí účinky než u mladých lidí. Pokud se lék předepisuje pacientům této věkové skupiny, je nutné myslet na možnost již existujícího předchozího poškození funkce jater nebo ledvin. (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Děti

U dětí starších než 2 roky byl přípravek Lamisil tablety dobře snášen.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku terbinafin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Chronické nebo aktivní onemocnění jater.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Funkce jater

Přípravek Lamisil tablety jsou kontraindikovány u pacientů s chronickým nebo aktivním onemocněním jater. Před předepsáním přípravku Lamisil tablety mají být provedeny jaterní testy a musí být posouzeno již existující onemocnění jater.

Hepatotoxicita se může vyskytnout i u pacientů bez předchozího onemocnění jater, proto je doporučována pravidelná kontrola funkčních jaterních testů (po 4-6 týdnech léčby). Léčba přípravkem Lamisil má být okamžitě přerušena při zvýšení funkčních jaterních testů.

U pacientů léčených přípravkem Lamisil tablety byly hlášeny velmi vzácné případy jaterního selhání (některé s fatálním koncem nebo vyžadující transplantaci jater). Ve většině případů selhání jater měli pacienti závažné základní systémové onemocnění (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Pacienti, kterým byl Lamisil předepsán, musí být upozorněni na nutnost okamžitě hlásit jakékoli nevysvětlitelné přetrvávající příznaky nauzey, nechutenství, únavy, zvracení, bolesti v pravém epigastriu, výskyt žloutenky, tmavé moče nebo světlé stolice. Pacienti s těmito projevy musí přestat terbinafin užívat a okamžitě musí být vyšetřeny jaterní funkce.

Dermatologické účinky

U pacientů užívajících Lamisil tablety byly velmi vzácně hlášeny případy závažných kožních reakcí (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Jestliže se objeví zhoršující se vyrážka, musí být léčba tabletami Lamisilu ukončena.

Hematologické účinky

Velmi vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Lamisil tablety hlášeny případy krevní dyskrasie (neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie, pancytopenie). Etiologie jakékoli krevní dyskrasie, která se vyskytne u pacientů léčených tabletami Lamisilu, musí být vyhodnocena a má se zvážit možná změna léčebného režimu, včetně ukončení léčby tabletami Lamisil.

Funkce ledvin

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin (clearance kreatininu menší než 50 ml/min. nebo hladina sérového kreatininu více než 300 mikromolů/l) nebylo použití přípravku Lamisil tablety dostatečně studováno, a proto se jeho podávání nedoporučuje (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

U pacientů léčených přípravkem Lamisil byly hlášeny velmi vzácně případy onemocnění lupus erythematodes, proto má být používán s opatrností u pacientů s již existující psoriázou nebo lupus erythematodes.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Studie in vitro a in vivo prokázaly, že terbinafin inhibuje metabolismus CYP2D6. Z tohoto důvodu pacienti užívající souběžně léčivé přípravky, které jsou metabolizovány CYP2D6, např.

některé léčivé přípravky následujících lékových skupin – tricyklická antidepresiva (TCA), beta-blokátory, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), antiarytmika (zahrnující třídy 1A, 1B a 1C) a inhibitory monoaminooxidázy (MAO-I) typu B, musí být sledováni, zvláště pokud současně užívají léky s úzkým terapeutickým rozmezím (Viz 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Ostatní

Lamisil 125 mg tablety obsahují laktózu (21 mg/tableta). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, hereditární deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by Lamisil 125 mg tablety neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vliv jiných léčivých přípravků na terbinafin

Plazmatická clearance terbinafinu může být akcelerována léčivými přípravky, které indukují metabolismus, a může být inhibována přípravky, které inhibují cytochrom P450. Tam kde jsou takovéto přípravky podávány souběžně, musí být dávkování Lamisil tablety patřičně upraveno.

Následující    léčivé    přípravky mohou zvyšovat    účinek    nebo plazmatickou    koncentraci

terbinafinu

Cimetidin snižuje clearance terbinafinu o 33 %.

Flukonazol zvyšuje Cmax terbinafinu o 52 % a AUC o 69 % v důsledku inhibice enzymů CYP2C9 i CYP3A4. Podobné zvýšení expozice se může objevit při současném podávání jiných léků, které inhibují enzymy CYP2C9 i CYP3A4, jako například ketokonazol a amiodaron.

Následující    léčivé    přípravky mohou snižovat    účinek    nebo plazmatickou    koncentraci

terbinafinu

Rifampicin zvyšuje clearance terbinafinu o 100 %.

Vliv terbinafinu na jiné léčivé přípravky

Na základě studií provedených in vitro a u zdravých dobrovolníků měl terbinafin zanedbatelný inhibující nebo zvyšující potenciál na clearance většiny léků, které jsou metabolizovány systémem cytochromu P450 (např. terfenadin, triazolam, tolbutamid nebo perorální kontraceptiva) s výjimkou těch, které jsou metabolizovány cytochromem CYP2D6 (viz níže).

Terbinafin neinterferuje s clearance antipyrinu nebo digoxinu.

Nebyl zaznamenán žádný vliv terbinafinu na farmakokinetiku flukonazolu. Dále nebyla zaznamenána žádná klinicky relevantní interakce mezi terbinafinem a potenciální souběžnou léčbou kotrimoxazolem (trimetoprim a sulfamethoxazol), zidovudinem nebo theofylinem.

Bylo zaznamenáno několik případů menstruačních poruch u pacientek, které užívaly Lamisil tablety a perorální kontraceptiva současně, avšak výskyt těchto poruch byl v rozmezí výskytu jako u pacientek, které užívaly kontraceptiva samotná.

Terbinafin může zvyšovat účinek nebo plazmatickou koncentraci následujících léčivých

přípravků

Kofein

Terbinafin snižuje clearance intravenózně aplikovaného kofeinu o 19 %.

Sloučeniny metabolizované přednostně CYP2D6

Ve studiích in vitro a in vivo bylo zjištěno, že terbinafin inhibuje metabolismus CYP2D6. Tyto nálezy mohou mít klinický význam pro sloučeniny přednostně metabolizované CYP2D6, např.

 některé léčivé přípravky následujících lékových skupin – tricyklická antidepresiva (TCA), beta-blokátory, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), antiarytmika (zahrnující třídy 1A, 1B a 1C), inhibitory monoaminooxidázy (MAO-I) typu B, a to především, pokud mají úzké terapeutické rozmezí (Viz 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Terbinafin snižuje clearance desipraminu o 82 %.

Ve studiích se zdravými dobrovolníky charakterizovanými jako extenzivní metabolizátoři dextromethorfanu (antitusikum a referenční substrát CYP2D6) zvyšoval terbinafin metabolický poměr dextromethorfanu/dextrorfanu v moči v průměru 16- až 97násobně. Tím může terbinafin změnit genotypově extenzivní metabolizátory CYP2D6 na fenotypově slabé metabolizátory.

Terbinafin může snižovat účinek nebo plazmatickou koncentraci následujících léčivých přípravků

Terbinafin snižuje clearance cyklosporinu o 15 %.

4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství

Studie fetální toxicity a fertility u zvířat nesvědčí o nežádoucích účincích Lamisilu. Protože klinické zkušenosti u těhotných žen jsou velmi omezené, nesmí být přípravek Lamisil tablety podáván těhotným ženám, pokud zdravotní stav ženy nevyžaduje perorální léčbu přípravkem Lamisil tablety a potenciál přínosu nepřeváží potenciál jakýchkoliv rizik.

Kojení

Terbinafin se vylučuje do mateřského mléka, proto matky léčené tabletami Lamisil nesmí kojit. Fertilita

Studie fetální toxicity a fertility u zvířat nesvědčí o nežádoucích účincích Lamisilu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky léčby přípravkem Lamisil tablety na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti, u kterých se objeví závratě jako nežádoucí účinek, nemají řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Lamisil je obecně snášen dobře. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné až středně těžké a jsou přechodné. Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v průběhu klinických studií nebo během zkušeností po uvedení přípravku na trh.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky (Tabulka 1) seřazeny podle klesající závažnosti.

Velmi časté (>1/10); časté (>1/100, 1/1 000, 1/10 000,  100 mg/kg/den (hodnota AUC byla u samců přibližně 13x a u samic přibližně 6x vyšší než u dětí) u jednotlivých zvířat pozorovány příznaky poruch centrálního nervového systému (CNS) včetně jednotlivých epizod křečí. Podobné nálezy byly pozorovány také při vysoké systémové expozici terbinafinu po intravenózním podání dospělým potkanům a opicím.

Standardní škálou in vitro a in vivo testů genotoxicity nebyl prokázán mutagenní nebo klastogenní potenciál.

Ve studiích na potkanech a králících nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na fertilitu ani jiné reprodukční parametry.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

LAMISIL 125 mg: magnesium-stearát, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, monohydrát laktosy.

LAMISIL 250 mg: magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu.

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

LAMISIL 125 mg:    3 roky

LAMISIL 250 mg:    3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5    Druh obalu a obsah balení

 1. PVC, Al blistr, krabička.
 2. 14 x 125 mg
 3. 14 x 250 mg, 28 x 250 mg.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector