Framykoin mast – příbalový leták

mast

bacitracinum zincicum/neomycini sulfas

– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

– Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 • 1. Co je přípravek Framykoin a k čemu se používá
 • 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Framykoin používat
 • 3. Jak se přípravek Framykoin používá
 • 4. Možné nežádoucí účinky

Framykoin obsahuje kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která působí na původce kožních onemocnění.

Framykoin se používá u dospělých i dětí od novorozeneckého věku k místní léčbě kožních infekcí způsobených bakteriemi, jako je impetigo (hnisavé puchýřky, zejména na obličeji u dětí), hnisavý zánět vlasových a vousových míšků, nežity, infikované vředy, různá menší infikovaná poranění (škrábnutí, odřeniny kůže, drobné rány a spáleniny), infikované ekzémy a proleženiny.

 • – jestliže jste alergický(á) na bacitracin/neomycin nebo na kteroukoli další složku
 • tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • – při kožních onemocněních způsobených plísněmi a kvasinkami,

Před použitím přípravku Framykoin se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Framykoin nelze používat na rozsáhlé mokvající plochy a na bércové vředy pro nebezpečí jeho vstřebání. Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami.

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat, nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Není vhodné nanášet přípravek Framykoin současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku. Proto bez porady s lékařem nepoužívejte současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně prodejné léky pro místní používání.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte přípravek Framykoin.

V těhotenství a při kojení je Framykoin možno používat pouze na malé plochy, není vhodné ošetřovat Framykoinem popraskané bradavky při kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Framykoin nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Tyto pomocné látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. povrchové zánětlivé onemocnění kůže nazývané kontaktní dermatitida).

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Framykoin se nanáší dospělým i dětem od novorozeneckého věku v malém množství

1 – 3krát denně na postižená místa do vyhojení. Při hnisání a tvorbě krust je nutné krusty odstranit podle postupu doporučeného lékařem. Podle potřeby je možné ošetřené místo překrýt lehkým vzdušným obvazem.

 1. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 2. Při používání přípravku Framykoin se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:
 3. V případě výskytu těchto nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.
 4. Hlášení nežádoucích účinků
 5. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Podráždění kůže, alergické reakce (může se projevit jako svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy i výsevy drobných pupínků). K podráždění kůže nebo alergické reakci může dojít při opakovaném a dlouhodobém používání.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Šrobárova 48
 • 100 41 Praha 10
 • Webové stránky:
 1. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 2. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „EXP:“.
 3. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 4. Uchovávejte do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Framykoin obsahuje

 • – Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 2500 m. j. a neomycini sulfas 52 mg (což odpovídá neomycinum 1000 m. j./33 mg) v 10 g masti.
 • – Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, cetylalkohol, bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), tvrdý parafin.

Přípravek Framykoin je suspenzní průsvitná mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny.

Velikost balení: 10 g

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:18­.6.2014

3/3

OPHTHALMO-FRAMYKOIN příbalový leták

 • OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM
 • OPHTHALMO-FRAMYKOIN

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg
(Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg), Hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti

Pomocné látky: tuk z ovčí vlny, tvrdý parafin, ceresin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína.

Indikační skupina

Oftalmologikum, otorinolaryngo­logikum s obsahem antibiotika a kortikosteroidního hormonu

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortizon, kortikosteroidní hormon s protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena k léčbě těch očních onemocnění, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka.

Indikace

Ophthalmo-Framykoin comp.

se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu.
Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

Kontraindikace

Ophthalmo-Framykoin comp.

se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kterékoli další složky přípravku a při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová antibiotika, dále při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových onemocněních a vleklých zánětech předního úseku oka, plísňových onemocněních oka, tuberkulózních zánětech, při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou výživou.

Zvláštní upozornění

Pro použití Ophthalmo-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal) a kataraktou (šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních.

Těhotenství a kojení

Přípravek lze používat v těhotenství, zvláště v l. trimestru, a při kojení jen při vážných infekcích za předpokladu pečlivého zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku pro plod.
Informujte Vašeho lékaře o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku.

Budete mít zájem:  Ajurvédské masáže – indické detoxikační a relaxační masáže

Nežádoucí účinky

Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení.
Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok či jiné příznaky dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol, které snižují antibiotické účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp.

Rovněž není vhodné nanášet mast současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže
Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin comp.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční, případně nosní nebo ušní použití, oznamte mu, že používáte Ophthalmo-Framykoin comp.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, 1–2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2– 3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou.

Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná plocha 5 – 6krát denně.
Mast se nepoužívá déle než 5 – 7 dnů.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Upozornění

Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.
Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku k nahrazení vynechané dávky.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 g oční masti v tubě.

Datum poslední revize
8.11.2010

OPHTHALMO-FRAMYKOIN

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky: Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg (Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti
Pomocné látky: bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, tekutý parafin

Indikační skupina
Oftalmologikum, antibiotikum

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Framykoin obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je vhodná pro léčbu očních infekcí.

Indikace

Ophthalmo-Framykoin se používá při akutních infekčních zánětech spojivek, novorozeneckých hnisavých zánětech spojivek, zánětech rohovky, vředu rohovky, infikovaném poranění rohovky, zánětu slzního vaku, zánětu očního víčka, ječném zrnu, po operacích. Mast je vhodná i pro děti.

Kontraindikace
Ophthalmo-Framykoin se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kterékoli další složky přípravku.

Zvláštní upozornění
Ophthalmo-Framykoin není vhodný pro léčbu chronických zánětů spojivek a nemá se používat jednorázově, např. po vyjmutí cizích tělísek, pro nebezpečí vzniku přecitlivělosti. Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání.

Těhotenství a kojení
Pro používání Ophthalmo-Framykoinu v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl zvážit používání přípravku.

Nežádoucí účinky

Při léčbě oční mastí Ophthalmo-Framykoin může dojít k pocitům pálení, zčervenání kůže víček, alergickým zánětům spojivek. Při léčbě přetrvávající 7 dní se zvyšuje riziko alergických projevů (obvykle na neomycin).
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vzájemné působení oční masti Ophthalmo-Framykoin a jiných léčivých přípravků není známo.

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku malé množství oční masti pravidelně každé 3–4 hodiny.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou.

Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Léčba má trvat minimálně 4–5 dní.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Další informace

Upozornění
Po dobu léčby přípravkem není vhodné používání kontaktních čoček.
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

 • Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.
 • Uchovávání
  Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ºC.
 • Varování
  Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Balení
  5 g oční masti v tubě

Datum poslední revize
15.12.2009

Příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

mast

Držitel rozhodnutí o registraci/Vý­robce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky: bacitracinum zincicum 2 500 m.j., neomycini sulfas 52 mg
(= neomycinum 1 000 m.j./mg 33 mg) v 10 g masti
Pomocné látky: bílá vazelína, cetylalkohol, bílý vosk, tuk z ovčí vlny
(lanolin), tvrdý parafin

Indikační skupina
Dermatologikum, antibiotikum

Charakteristika

Framykoin obsahuje kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku,
která působí na většinu původců kožních onemocnění způsobených
bakteriemi.

Indikace

Framykoin se používá u dospělých i dětí od novorozeneckého věku
k místní léčbě kožních infekcí způsobených bakteriemi, jako je
impetigo (hnisavé puchýřky, zejména na obličeji u dětí), hnisavý
zánět vlasových a vousových míšků, nežity, infikované vředy, různá
menší infikovaná poranění (škrábnutí, odření kůže, drobné rány a
spáleniny), infikované ekzémy a proleženiny.

Budete mít zájem:  6 „pupínků“ na obličeji, které byste neměli zaměňovat

Kontraindikace
Framykoin se nesmí používat při známé přecitlivělosti na některou
složku přípravku a při kožních onemocněních způsobených plísněmi a
kvasinkami. Framykoin se nemá nanášet na rozsáhlé mokvající plochy, do
míst ohrožených vznikem bércového vředu a do bércových vředů.

V těhotenství a při kojení je Framykoin možno používat pouze na malé
plochy, není vhodné ošetřovat Framykoinem popraskané bradavky při
kojení.

Nežádoucí účinky

Při opakovaném a dlouhodobém používání může dojít k podráždění
kůže nebo k alergické reakci. Příznaky alergické reakce se mohou projevit
jako svědění, zčervenání, zduření kůže, pocity pálení, někdy
i výsevy drobných pupínků.

V případě výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných
neobvyklých reakcí přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.

Interakce
Není vhodné nanášet Framykoin současně s jinými přípravky pro místní
používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení
antibakteriálního účinku. Proto bez porady s lékařem nepoužívejte
současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem žádné volně
prodejné léky pro místní používání.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék,
informujte ho, že již používáte Framykoin.

Dávkování a způsob použití

Framykoin se nanáší dospělým i dětem od novorozeneckého věku
v malém množství 1 – 3krát denně na postižená místa do vyhojení.
Při hnisání a tvorbě krust je nutné krusty odstranit podle postupu
doporučeného lékařem. Podle potřeby je možné ošetřené místo překrýt
lehkým vzdušným obvazem.

Upozornění
Framykoin nelze používat na rozsáhlé mokvající plochy a na bércové
vředy pro nebezpečí jeho vstřebání. Přípravek nesmí přijít do styku
s očními spojivkami.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a
zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Framykoin obsahuje lanolin (tuk z ovčí vlny) a cetylalkohol. Tyto pomocné
látky mohou působit místní kožní reakce, (např. povrchové zánětlivé
onemocnění kůže – kontaktní dermatitidu).

Další informace

 • Uchovávání
  Uchovávejte při teplotě do 25°C.
 • Varování
  Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
  obalu.
 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 • Balení
  10 g masti

Datum poslední revize
23.12. 2009

Ophthalmo-Framykoin – příbalový leták

ÚČINNÉ L.: ZINEČNATÝ KOMPLEX BACITRACINU, NEOMYCIN-SULFÁT

Tento lék je na předpis.

sp.zn.: sukls13696/2009

Příbalový leták – Příbalová informace – informace pro uživatele

Ophthalmo-Framykoin oční mast

Bacitracinum zincicum/neomycini sulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Oční mast Ophthalmo-Framykoin obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je vhodná pro léčbu očních infekcí.

Ophthalmo-Framykoin se používá při akutních infekčních zánětech spojivek, novorozeneckých hnisavých zánětech spojivek, zánětech rohovky, vředu rohovky, infikovaném poranění rohovky, zánětu slzného vaku, zánětu očního víčka, ječném zrnu, po operacích. Mast je vhodná i pro děti.

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Framykoin

 • jestliže jste alergický(á) léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření Ophthalmo-Framykoin není vhodný pro léčbu chronických zánětů spojivek a nemá se používat jednorázově, např. po vyjmutí cizích tělísek, pro nebezpečí vzniku přecitlivělosti. Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Framykoin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení oční masti Ophthalmo-Framykoin a jiných léčivých přípravků není známo. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin.

 • Přípravek Ophthalmo-Framykoin s jídlem a pitím Při užívání přípravku Ophthalmo-Framykoin můžete jíst a pít normálně.
 • Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Pro používání přípravku Ophthalmo-Framykoin v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl zvážit používání přípravku

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Ophthalmo-Framykoin obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin). Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku malé množství oční masti pravidelně každé 3-4 hodiny.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Léčba má trvat minimálně 4-5 dní. Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

Po dobu léčby přípravkem není vhodné používání kontaktních čoček.

 1. Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Framykoin, než jste měl(a) Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
 2. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Framykoin Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 3. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Framykoin Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.
 4. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčbě oční mastí Ophthalmo-Framykoin může dojít k pocitům pálení, zčervenání kůže víček, zánětu víček, alergickým zánětům spojivek. Při léčbě přetrvávající 7 dní se zvyšuje riziko alergických projevů (obvykle na neomycin). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

 • Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10
Budete mít zájem:  Má cenu odpírat dětem na Vánoce sladkosti?

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Ophthalmo-Framykoin obsahuje Léčivými látkami jsou bacitracinum zincicum 1 250 m. j. a neomycini sulfas 26 mg (neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti

 1. Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), tekutý parafin.
 2. Jak přípravek Ophthalmo-Framykoin vypadá a co obsahuje toto balení Suspenzní průsvitná mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny Druh obalu: hliníková tuba, krabička.
 3. Balení: 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.1.2014

Príbalový leták Framykoin

Príloha č.2 k notifikácii o zmene , ev.č.:2016/01557-Z1B

 • Písomná informácia pre používateľa
 • FRAMYKOIN
 • dermálna masť
 • bacitracín, neomycín
 • Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

– Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

– Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

 1. V tejto písomnej informácii sa dozviete:
 2. 1. Čo je Framykoin a na čo sa používa
 3. 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Framykoin
 4. 3. Ako používať Framykoin
 5. 4. Možné vedľajšie účinky
 6. 5. Ako uchovávať Framykoin
 7. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Framykoin a na čo sa používa

Framykoin dermálna masť obsahuje kombináciu antibiotík so širokým spektrom účinku, ktorá pôsobí na väčšinu pôvodcov kožných ochorení spôsobených baktériami.

Framykoin masť sa používa u dospelých aj detí od novorodeneckého veku na miestnu liečbu kožných infekcií spôsobených baktériami, ako je impetigo (hnisavé pľuzgieriky, najmä na tvári u detí), hnisavý zápal vlasových vačkov postihujúci vlasatú časť hlavy a časť tváre a krku porastenú chlpmi, zapálené kožné žľazy, infikované vredy, rôzne menšie infikované poranenia (škrabnutia, odreniny kože, drobné rany a popáleniny), infikované ekzémy a preležaniny.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Framykoin

 • Nepoužívajte Framykoin
 • – ak ste alergický na bacitracín, neomycín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • – pri kožných ochoreniach spôsobených plesňami a kvasinkami.
 • Upozornenia a opatrenia
 • Predtým, ako začnete používať Framykoin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Framykoin dermálna masť sa nemôže používať na rozsiahle mokvajúce plochy a na vredy predkolenia kvôli nebezpečenstvu vstrebania a vzniku precitlivenosti. Liek sa nesmie dostať do styku s očnými spojovkami.

Ak liek náhodne požije dieťa, môže dôjsť k nevoľnosti a vracaniu. Je vhodné vracanie vyvolať alebo podporiť a vyhľadať lekára.

Iné lieky a Framykoin

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Framykoin dermálna masť sa nemá nanášať súčasne s inými prípravkami na miestne použitie, aby nedošlo k rozriedeniu masti, ktoré by viedlo k zníženiu antibakteriálneho účinku. Preto bez súhlasu lekára nepoužívajte súčasne s touto masťou žiadne voľnopredajné lieky na miestne použitie.

 1. Tehotenstvo a dojčenie
 2. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.
 3. Počas tehotenstva a v období dojčenia sa môže Framykoin dermálna masť používať len na malé plochy, nie je vhodné ošetrovať Framykoin masťou popraskané bradavky počas dojčenia.
 4. Vedenie vozidiel a obsluha strojov
 5. Framykoin nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
 6. Framykoin obsahuje lanolín a cetylalkohol

Framykoin obsahuje lanolín a cetylalkohol. Môžu spôsobiť miestnu kožnú reakciu (napr. kontaktná dermatitída).

3. Ako používať Framykoin

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Framykoin masť sa nanáša dospelým a deťom od novorodeneckého veku v malom množstve 1–3-krát denne na postihnuté miesta do zhojenia. Pri hnisaní a tvorbe chrást je nevyhnutné chrasty odstrániť podľa postupu odporučeného lekárom. Podľa potreby je možné ošetrené miesto prekryť ľahkým vzdušným obväzom.

4. Možné vedľajšie účinky

 • Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 • Pri opakovanom a dlhodobom používaní môže dôjsť k podráždeniu kože alebo k alergickej reakcii, častosť výskytu: veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb).
 • Alergická reakcia sa môže prejaviť ako svrbenie, začervenanie, zdurenie kože, pocity pálenia, niekedy aj výsevmi drobných pupienkov.
 • Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Framykoin

Uchovávajte pri teplote 10-25oC, v suchu.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1. Čo Framykoin obsahuje
 2. – Liečivá: 10 g dermálnej masti obsahuje zinočnatý komplex bacitracínu 2 500 IU, neomycíniumsulfát 52 mg, čo zodpovedá 33 mg (1 000 IU/mg ) neomycínu.
 3. Ďalšie zložky sú biela vazelína, cetylalkohol, biely vosk, tuk z ovčej vlny (lanolín), tvrdý parafín.

  Pozrite časť 2 Framykoin obsahuje lanolín a cetylalkohol

 4. Ako vyzerá Framykoin a obsah balenia
 5. Framykoin je suspenzná priesvitná masť žltkastej farby, konzistencie vazelínu.

 6. Veľkosť balenia:
 7. 10 g dermálnej masti
 8. Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s.

 • U kabelovny 130
 • 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy
 • Česká republika
 • Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2017.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector