EU 2021: Internet bude pro děti bezpečnější

aktualizováno 7.4.2021

Návrat do škol 12. 4. 2021

Vážení rodiče, poskytujeme vám Vládou ČR a MŠMT ČR dosud uvolněné informace. Situace se vyvíjí. Děkujeme za pochopení.

Žáci prvních stupňů základních škol se do lavic vrátí 12. dubna 2021. Přidají se k nim i předškoláci v mateřských školách. Návrat ale budou provázet přísná epidemiologická pravidla.

Základní školy

 • Do škol se vrátí první stupeň základních škol. Učit se bude v rotační výuce (střídat se budou třídy po týdnech).

Začínat budou: 12. 04. – 16. 04. 2021 První, druhá a čtvrtá třída.

Následující týden: 19. 04. – 23. 04. 2021 Třetí a páté třídy.

 • Povinné budou roušky.
 • Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák         na PCR test a nebude docházet do školy. Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, tak celá třída počká mimo prezenční výuku na potvrzovací PCR test pozitivního žáka. Pokud se nákaza potvrdí, bude se tím zabývat hygiena.
 • Zatím není jasné, zda se do škol vrátí žáci ve všech okresech, záležet bude na vývoji epidemiologické situace. Klíčovou roli bude hrát kumulativní počet případů za sedm dní na 100 000 obyvatel. V okrese by neměl být vyšší, než je toto číslo za celou ČR. Rozhodnutí padne ve středu.
 • Možné jsou individuální konzultace ve formátu jeden žák, jeden učitel či skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem, či žáků devátých tříd maximálně ve skupině 6 žáků.

Družiny

 • Školní družiny budou otevřeny pro žáky, jichž se týká prezenční výuka.

—————————————————————————————————- 

aktualizováno 7.4.2021

Zápis dětí do první třídy v základní škole, Hořice, Komenského 338  pro školní rok 2021/2022

            V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční

Zápis do 1. třídy proběhne distanční formou bez osobní přítomnosti dětí   

a zákonných zástupců v termínu 19. 4. – 30. 4. 2021.

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit:

 • poštou
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • do datové schránky
 • osobně přímo ve škole (v pracovních dnech 8, 00 – 13, 00 hod.)
 •                                                          777 913 756
  pevná linka v úředních hodinách 493 620 043
  mail: [email protected], zá[email protected]

ředitel: PaedDr. Kamil Vávra, tel. 493 623 640, e-mail: [email protected], www.zshorice.eu

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2015.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí (děti), kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Obecně závazná vyhláška města Hořice č. 3/2017, kterou se stanoví části společných školských obvodů u základních škol zřízených městem Hořice (v příloze).

  Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.   

Rodiče či jiní zákonní zástupci  si přinesou k zápisu  rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

 ——————————————————————————————————

vloženo 28.12.2020

Usnesením  vlády  ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1377

se ode dne 27. prosince od 00:00 hod. do dne 10.ledna 2021 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol.

-zakazuje se osobní přítomnost žáků na základní škole s výjimkou:

žáků 1. a 2. ročníku základní školy, kteří se budou vzdělávat prezenčně

 • výuka   1. třída do 11,30 hodin
 • výuka   2. třída do 11,45 hodin

provozu školní družiny pro tyto žáky,  za podmínky, že v oddělení budou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Rozdělení oddělení:

 • 1. třída – M. Sůvová, A. Ježková
 • 2. třída – J. Krausová

Ráno všichni žáci vstupují do školy přes školní družinu 7,00 – 7,45 hodin.tj. vstupem II. stupně. Vchod do I. stupně bude uzamčen.

 • individuální konzultace (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a popř. zákonný zástupce žáka)
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Všichni žáci a pracovníci jsou ve školní budově a při všech činnostech jsou povinni nosit roušky.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen se souhlasem ředitele školy.
 •  ———————————————————————————————-

9.4.2020

Kontakt na školní metodičku prevence: [email protected]

Situace ve školách po pandemickém přerušení pravidelné školní docházky aneb důležitost primární prevence

https://www.osprch.cz/ nebo https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/ostatni-prevence-rizikoveho-chovani

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení Královéhradeckého kraje 1/2020

Odkazy pro učitele, žáky i rodiče na zopakování pravidel pro bezpečné užívání kybernetického prostoru a jak mluvit s dětmi o koronaviru.

https://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/zpravodaj-prevence-rizikoveho-chovani-1-2020/all

Kontakty na organizace v oblasti prevence působící v Královéhradeckém kraji

https://www.sipkhk.cz/infoportal/prevence-rizikoveho-chovani/adresar-metodiku-prevence-a-sit-sluzeb-dalsich-poskytovatelu-prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Pomůže příručka i komiks!

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Speciálně pro naše české prostředí vznikla příručka „Koroňák není kamarád!“, která pomůže dospělým toto téma s dětmi lépe komunikovat.

http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks

Jak zvítězit na drakem koronavirem

Omalovánková pohádka pro děti o tom, jak můžeme společně porazit draka Korona.

https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf

Ministerstvo vnitra

Koronavirus COVID 19 – Doporučení ve vztahu k dětem

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá?

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 1. Koroňák není kamarád! (brožura pro práci s dětmi)
 2. Co odláká Koroňáka? (komiks)
 3. Jak pomoct dítěti překonat strach z koronaviru.
 4. Jak mluvit s dětmi.
 5. Aktivity dětí se seniory: „Babí, dědo, pojďte si hrát.“
 6. Jak vysvětlit dítěti hospitalizaci blízké osoby.
 7. Jak si poradit se situaci, kdy jeden z rodičů zůstal v zahraničí.
 8. Když má někdo blízký koronavirus.
 9. Doporučení pro učitele .
 10. Strach a obavy u dětí (leták).
 11. Říkanky pro děti.
 12. Mytí rukou s básničkou.
 13. Informace ČT-Déčko (videa a doporučení).

Vše na: https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

Koronavirus COVID 19 – Doporučení pro psychology související s koronavirem

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-psychology-souvisejici-s-koronavirem.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doporučení či odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v období epidemiologické hrozby COVID-19, které MPSV zodpovídá zástupcům krajů či dalším aktérům.

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Ministerstvo zdravotnictví

Linka psychické pomoci

Ministerstvo zdravotnictví spustilo pod číslem 1212 linku první psychické pomoci. Linka je bezplatná a určena všem občanům. Provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové Systému psychosociální intervenční služby (SPIS), vycvičení pro komunikaci

 • s lidmi zasaženými psychicky nadlimitní situací.
 • Koronavirus
 • Aktuálně o koronaviru, důležité kontakty a odkazy, otázky a odpovědi, materiály ke stažení, pro zaměstnance a zaměstnavatele apod.

https://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav

Budete mít zájem:  Autoimunitní Zánět Štítné Žlázy Příznaky?

http://www.szu.cz/tema/prevence/prevence-a-hygienicka-opatreni-proti-sireni-onemocneni-pokud

Ostatní:

Jak hovořit s dětmi o koronaviru – letáky pro děti, i pro pečovatele

http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-i-pro-pecovatele.html

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

Koronavirus: jak s dětmi doma situaci zvládnout?

PROSTOR PRO, o.p.s.

 1. Náměty pro preventivní práci pedagogů.
 2. https://bit.ly/3c4Ip3x
 3. SEMIRAMIS
 4. Spolupracující organizace s naší školou v oblasti prevence rizikového chování

O NÁS

  

Safer Internet CZ

Cílem projektu je propagovat bezpečnější užívání internetu a dalších komunikačních technologií, vzdělávat uživatele – zejména děti, rodiče, pečovatele, učitele a sociální pracovníky v této oblasti a bojovat proti šíření ilegálního obsahu, zejména dětské pornografie a nevhodného chování na internetu.

Projekt je zaměřený na dosažení cílů definovaných Evropskou komisí v programu Safer Internet 2012.

Dalšími výzvami pro realizátory projektu je propagace nedávno přijaté Směrnice Evropské komise o právech spotřebitelů (DIRECTIVE 2011/83/EU on consumer rights) a zejména směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání a vykořisťování dětí a dětské pornografii ( DIRECTIVE 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography).

Projekt se bude zabývat také problematikou ohlášené reformy pravidel ochrany osobních údajů a usilovat o jejich implementaci do českého právního řádu. Projekt bude ve své činnosti reflektovat nové požadavky iniciativy Evropské komise nazvané Connecting Europe Facility.

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je koordinátorem projektu, připravuje a řídí jeho osvětové aktivity. Hlavním komunikačním nástrojem projektu zůstává zavedený webový portál Saferinternet.

cz společně se zábavně-výchovnými stránkami Bezpecne-online.cz, které se zaměřují na mladé lidi ve věku 12-18 let a usilují o zvýšení efektivity osvětových aktivit projektu mezi mládeží.

NCBI je členem mezinárodní sítě osvětových center bezpečnějšího internetu INSAFE.

Projekt SIC CZ II byl připraven ve spolupráci s partnery předchozího projektu Safer Internet CZ (společnost CZI a Sdružení Linka bezpečí), který byl spolufinancován Evropskou komisí v období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012. Projektové konsorcium navazuje na osvědčenou praxi a zkušenosti získané v průběhu realizace předchozího projektu.

V rámci projektu je zřízena internetová linka pomoci (Pomoconline.cz), kterou řídí Sdružení Linka bezpečí. Zde mohou děti, mladí lidé a jejich rodiče získat radu ohledně nebezpečných kontaktů lákajících děti na schůzku (grooming), kyberšikany (cyberbullying), šokujících zážitků spojených s jejich užíváním internetu a online technologií.

Součástí projektu je také horká linka (Horkalinka.cz) řízená společností CZI, kam může veřejnost ohlašovat ilegální obsah. Horká linka je členem mezinárodní sítě INHOPE, spolupracuje s Českou policií na základě podepsaného Memoranda o spolupráci.

NCBI je v kontaktu s řadou významných odborníků a partnerů, se kterými udržuje pravidelnou komunikaci v rámci svého Poradního výboru. Podobně oslovil i kolektiv mladých lidí do 18 let, se kterými konzultuje své aktivity a dopady své práce v rámci Mládežnického panelu.

Projekt je aktivní na evropské úrovni v rámci sítí INSAFE a INHOPE a také díky svému zapojení do tématicky příbuzných projektů SocialWork-SocialWeb, POSCON, spolupráci s výzkumným projektem EU Kids Online, apod.

Safer Internet – Ministerstvo vnitra České republiky

Cílem programu Safer Internet (Bezpečnější internet) je podpořit bezpečné využívání internetu (zejména dětmi a menšinami), boj proti nedovolenému, nechtěnému a škodlivému obsahu a zvyšování všeobecného povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako koncovými uživateli.

Oproti předcházejícímu programu SaferInternet Plus je boj proti nelegálnímu obsahu rozšířen i na škodlivé chování (např. grooming) a rovněž zohledněny nové typy komunikace jako sociální sítě.

V rámci programu jsou pravidelně podporovány rovněž tematické sítě zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází. Celkový rozpočet programu pro léta 2009 – 2013 je 55 mil. €. 

Děti začínají využívat internet ve věku sedmi let, mezi věkem 9 až 16 let je průměrná doba strávená na internetu dětmi 88 minut. Děti potřebují bezpečné prostředí pro webové surfování.

Potřebují také kvalitní obsah pro stimulaci jejich představivosti a pomáhá jim učit se také dovednostem a nástrojům pro využívání internetu bezpečně a odpovědně. Mladí lidé a děti patří v dnešní době mezi největší skupinu uživatelů online a mobilních technologií v Evropě.

Abychom je v tom podporovali a zároveň chránili, je nutné vyvinout vhodnou strategii, která bude odpovídat i jejich potřebám.

Cílem Digitální Agendy pro Evropu je mít digitálního každého Evropana. Děti uplatňují své potřeby na internetu, ale zároveň jsou velmi zranitelné. Internet je místem, které se může stát pro děti příležitostí pro přísun znalostí, komunikaci, rozvoj jejich dovedností a zlepšení své pracovní perspektivy a zaměstnatelnosti.

První program Safer Internet byl spuštěn v roce 1999, aby podpořil projekty a akce, stejně tak jako propagoval samoregulaci a mezinárodní spolupráci průmyslu.

Ve dvou programovacích obdobích do roku 2013 programy Safer Internetu podpořily národní projekty zejména neziskových organizací zaměřených na ochranu dětí či průzkumy týkající se chování dětí a dospívající mládeže na internetu či vytváření znalostních bází.

Následně byla přijata v roce 2012 Evropská strategie pro internet lépe uzpůsobený dětem (.pdf, 285 KB), která se odkazovala na „Lepší internet pro děti (Better Internet for Kids – BIK)“. Strategie navrhuje sérii aktivit, které by měly být převzaty Komisí, členskými státy a celým řetězcem průmyslu. Děti by měly těžit z lepší digitální a mediální gramotnosti, měly by disponovat lepšími dovednostmi, kreativnějším a výukovým online obsahem. Rodiče a děti ocení lepší způsob zajištění online bezpečnosti, například jednoduché a efektivní nástroje pro oznámení zneužívání, věkově přiměřené soukromé nastavení, schéma klasifikace obsahu a rodičovskou kontrolu. Široká veřejnost bude mít užitek z lepších procesů pro identifikaci, oznámení a stažení online materiálu s dětským sexuálním zneužíváním. Za celou tu dobu pokryly aktivity této problematiky zvyšování povědomí, boj proti nelegálnímu obsahu, filtrování a označování obsahu, zahrnuly veřejnost do tématu online bezpečnosti dětí a vytvořila se solidní databáze informací, které souvisely s využíváním nových technologií mladými lidmi. Safer Internet Day a Safer Internet Forum jsou hlavní globální každoroční události, které s programem souvisejí. Pokračování programu Safer Internet je zaštítěno pod programem Connecting Europe Facility v oblasti telekomunikací. První výzva k podávání návrhů na projekt v oblasti digitální služby Safer Internetu byla vypsána v roce 2014 na základě pracovního programu 2014. V pracovním programu 2015 je opět možnost získat grant na další tříletý projekt, čímž se plánuje zajištění financování této služby do prvního kvartálu roku 2019. Poté je financování z programů EU pro Safer Internet značně nejisté. Důležitou roli lepšího internetu pro děti hrají Centra Safer Internetu, která existují v současné době ve 30 evropských zemích. Dávají rady a informace dětem, rodičům, prarodičům, učitelům i sociálním pracovníkům. Centra také organizují mládežnické panely, které konzultují záležitosti online bezpečnosti a vyvíjejí informační materiály. Zároveň centra provozují služby horkých linek, které řeší oznámení na nelegální obsah či různé druhy projevů nenávisti v online světě. V České republice se této problematice věnuje poměrně hodně subjektů z neziskového sektoru, ale i ze soukromého sektoru. Centrum bezpečnějšího internetu v ČR představuje Národní centrum bezpečnějšího internetu, které má mnoho iniciativ, aktivit, českých i evropských projektů apod.

Odbor eGovernmentu, 15.4.2015

Den bezpečnějšího internetu: Do nového pololetí bezpečně

Děti na internetu stráví každý den několik hodin a distanční školou to většinu nekončí. Ví ale, jak být online v bezpečí?

Naše děti žijí ve světě, ve kterém je internet jejich základní potřebou. Narozdíl od svých rodičů ho nevnímají jako novou technologii, pro ně byl internet vždy součástí života, což se ještě prohloubilo v minulém roce, když začala online školní výuka. Čtvrtina českých dětí (26 %) dokonce začala od počátku pandemie trávit na internetu po ukončení výuky přes čtyři hodiny denně.*

Pro děti jsou počítače, telefony, internet nebo třeba herní konzole důvěrně známou technologií. Proto k ní přistupují s daleko menší obezřetností než dospělí lidé. Před sebou vidí jen obrazovku reagující na jejich doteky, neuvědomují si nebezpečí, která za ní mohou číhat. 

„Dospívající generace s chytrými telefony, tablety a počítači vyrostla. Když se chtějí něco naučit, primárním zdrojem je pro ně internet. Často si ale děti neuvědomují, že kromě užitečných informací a nekonečného přísunu zábavy může být online svět také nebezpečný.

Každý člověk se na internetu prakticky denně setkává s nepravdivými zprávami, podvody, phishingem a speciálně pro děti jsou dalším nebezpečím bohužel také sexuální predátoři, kteří jejich neznalost a důvěru zneužívají,” vysvětluje naše expertka na online bezpečnost Julia Szymańska. 

Nechceme tím říct, že byste měli děti děsit a od užívání chytrých zařízení odrazovat. Právě naopak. Měli bychom je do kybersvěta vyslat vyzbrojené správnými vědomostmi a nástroji, aby věděly, jak se efektivně bránit před jeho nástrahami. 

Budete mít zájem:  Jaké Vitamíny Jíst V Těhotenství?

Proto jsme pro vás připravili devět tipů, jak zajistit online bezpečí a soukromí vašeho dítěte a naučit jej, jak se na internetu chovat zodpovědně, ať už svůj čas online nejraději tráví hraním her nebo učením se nových tanečních sestav na TikToku: 

  1. Dítě by nemělo sdílet žádné osobní informace. Ty mohou jeho internetové známé dovést k jeho pravé totožnosti nebo jim prozradit místo bydliště. Proto dítě naučte, že za žádných okolností nemá sdílet své celé jméno, domovní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pozor také na sdílení až příliš osobních fotek, například fotografie vysvědčení nebo sportovních vyznamenání může o dítěti prozradit velké množství citlivých informací. 
  2. Naučte jej, že na sociálních sítích je vždy třeba nastavit soukromí a zabezpečení. Nejlépe projděte nastavení společně a zvolte největší možné soukromí tak, aby dítě neobtěžovali kyberzločinci, predátoři a podvodníci. 
  3. Pamatujte, že vše, co se dostane v prostředí internetu, už v něm zůstane. Navždy. Proto dbejte na to, aby dítě vědělo, co může se svými přáteli na Instagramu nebo Snapchatu sdílet. 
  4. Kromě rodičů by dítě nemělo nikomu sdělovat svá hesla. To platí i pro kamarády a kamarádky. Pokud by někdo od vašeho potomka  chtěl heslo zjistit, naučte jej, ať vždy přijde nejprve za vámi pro radu, jak se se situací vypořádat. 
  5. Zlepšete zabezpečení jeho profilů pomocí dvoufázového ověření. To přidá jeho účtům další vrstvu ochrany. Pro kyberzločince se stane účet daleko nedostupnější a pro spolužáky bude prakticky nemožné se do něj dostat. Při každém pokusu o přihlášení bude totiž uživatel vyzván zadat kromě hesla i kód, který přijde buď do autentifikační aplikace nebo na zvolené telefonní číslo. Když zadáte své vlastní telefonní číslo, budete vždy vědět, zda se někdo zrovna nesnaží dítěti dostat do účtu. 
  6. Vysvětlete dítěti, že ne každý je na internetu tím, za koho se vydává. V online světě je jednoduché předstírat, že jste někdo úplně jiný. Proto by se dítě raději na internetu nemělo přátelit s cizími lidmi, především by si s nimi nemělo domlouvat schůzky na neznámých místech bez doprovodu.
  7. Mluvte spolu otevřeně o problémech kyberšikany. Pokud máte podezření, že má vaše dítě na internetu potíže, situaci aktivně řešte. „S kyberšikanou se děti setkávají stále častěji. Jde o různé urážky, tajně vyfocené nelichotivé fotografie nebo natočená videa, která agresor opakovaně sdílí na internetu. Děti se ale často o takových problémech stydí mluvit. Snažte se s dítětem proto o problémech diskutovat a ujistěte se, že se s vámi o podobných tématech nebojí mluvit. U mladších dětí do 13 let s jejich svolením občas zkontrolujte jejich profily a zprávy,” radí Julia. 
  8. Vysvětlete dítěti, že musí respektovat názory ostatních. Každý z nás má právo na vlastní názor. Je samozřejmě správné jej vyjádřit, ale zároveň tak udělat slušně, bez zbytečných urážek. 
  9. Víte, jak se vaše dítě cítí? Pokud vidíte, že jej některá z aplikací nebo online interakcí rozhodila nebo rozesmutnila, promluvte si spolu o problému a případně se společně domluvte na omezení užívání aplikace.
  10. Buďte dětem vzorem, nepropadněte sharentingu. Sharenting je v poslední době čím dál větším problémem. Rodiče sdílejí roztomilé, vtipné nebo šťastné okamžiky z rodinného života, ale kvanta fotografií mohou ve skutečnosti dítěti uškodit. Kromě toho, že děti mohou jejich vinou čelit posměškům, se k fotografiím může dostat prakticky kdokoli, včetně sexuálních predátorů. Jděte svému dítěti příkladem a na sítích žádné osobní rodinné fotografie nesdílejte.  

Tato témata pravděpodobně jsou (anebo se brzy stanou) denním tématem diskuze s vaším potomkem. Nepolevujte a snažte se s dítětem o jeho online světě mluvit stejně jako spolu každý den mluvíte o jeho školních zážitcích.

Dejte mu najevo, že je pro vás téma důležité, ale zároveň dítě příliš neděste. „Ukažte dítěti, že díky pár základním pravidlům může být na internetu opravdu v bezpečí.

Kdyby si přece jenom nebylo vaše dítě něčím jisté, ujistěte ho, že může přijít za vámi a společně zvládnete jakýkoli problém vyřešit,” doplňuje Julia. 

eTwinning podporuje Den bezpečnějšího internetu 2021!

Den bezpečnějšího internetu, který organizuje síť center pro bezpečnější internet Insafe/INHOPE s podporou Evropské komise*, je od roku 2004 klíčovým únorovým datem kalendáře internetové bezpečnosti ve více než 170 zemích.

Letos Den bezpečnějšího internetu připadne na úterý, 9. února 2021. Budou jej slavit miliony příznivců po celém světě, kteří jsou sdruženi v platformě „Together for a better Internet” [Společně za lepší internet].

Vzhledem k nutnosti přizpůsobit se omezením daným pandemií COVID-19 budou letos oslavy tohoto dne asi vypadat trochu jinak, než je obvyklé.

Přesto doufáme, že i letos bude oslava Dne bezpečnějšího internetu zajímavá a atraktivní a že nám umožní reflektovat to, jak v souvislosti s pandemií stále více využíváme digitální technologie.

Učitelé, pedagogové a sociální pracovníci mohou přispět ke zlepšení internetu tím, že své žáky a studenty povedou k digitální gramotnosti a kritickému myšlení, což jsou dovednosti potřebné k lepší orientaci v online světě,

a to například tím, že:

 • žákům vštípí některé jednoduché návyky, které jim umožní co nejlépe využít příležitostí, které jim online svět nabízí;
 • využijí pozitivního online obsahu ve třídě a budou své žáky nabádat k tomu, aby jej doma využívali také;
 • vybaví žáky znalostmi, aby se mohli online informovaně rozhodovat, čehož se nejlépe dosáhne vzděláváním a zvyšováním povědomí o bežných bezpečnostních hrozbách na internetu; 
 • sami půjdou vlastním pozitivním chováním žákům příkladem.

V tomto úsilí mohou učitelům a pedagogům pomoci webové stránky Safer Internet Day [Den bezpečnějšího internetu], na kterých je k dispozici sekce Resources [Materiály]. Najdete v ní řadu pedagogických materiálů k online bezpečnosti pro různé věkové skupiny, jež lze využít v rámci aktivit zaměřených na zvyšování povědomí v Den bezpečnějšího internetu i po celý školní rok..

eTwinning podporuje Den bezpečnějšího internetu 2021.

Letos se eTwinning zaměřuje na propagaci mediální gramotnosti. Chceme také naznačit, jak mohou učitelé řešit fenomén dezinformací a falešných zpráv, přičemž zdůrazňujeme význam kritického myšlení v tomto směru.

K tomuto tématu proběhne řada různých aktivit a budou k němu k dispozici různé nástroje: kurzy profesního rozvoje, projektové balíčky pro učitele a žáky, konference, komunikační kampaně a články, jež budou publikovány na portálu.

Účastníci eTwinningu, které zajímá online bezpečnost, se také mohou přidat ke skupině Bringing eSafety into eTwinning projects [Začleňování e-bezpečnosti do eTwinningových projeků] a sdílet zde své znalosti o tomto tématu s kolegy.

K tématu je k dispozici i eTwinningový balíček Raději bezpečně na internetu než litovat.

Komise navrhuje opatření na podporu práv dítěte a dětí v nouzi – Czech Republic – European Commission

• Komise představila Strategii EU pro práva dítěte a evropskou záruku pro děti

• Strategie se soustředí mj. na právo dětí na:

 • rozvoj potenciálu bez ohledu na sociální původ
 • život bez násilí
 • justici vstřícnou k dětem
 • bezpečné procházení digitálním prostředím

• Evropská záruka pro děti má dětem umožnit vybřednout z cyklu chudoby a soc. vyloučení

• Státy EU by měly dětem v nouzi zajistit bezplatný a účinný přístup:

 • k předškolnímu vzdělávání a péči
 • ke vzdělávání a školním aktivitám
 • alespoň k jednomu zdravému jídlu každý školní den
 • ke zdravotní péči

• Opatření bude financovat Evropský sociální fond plus (EFS+), Evropský fond pro regionální rozvoj, Programu InvestEU a Nástroj pro oživení a odolnost.

Celé znění tiskové zprávy

Komise dnes přijala první komplexní Strategii EU pro práva dítěte a návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti na podporu rovných příležitostí pro děti ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením. Při přípravě obou iniciativ shromáždila Komise ve spolupráci s předními světovými organizacemi na ochranu práv dítěte názory více než 10 000 dětí.

Budete mít zájem:  Za předání osobních dat pacienta dostává zdravotník dvě stovky za kus

Strategie EU: šest tematických oblastí a navrhované kroky

 1. Děti jako hybná síla změn v demokratickém životě: Komise navrhuje řadu opatření – od vypracování právních textů vstřícných k dětem až po konzultace s dětmi v rámci konference o budoucnosti Evropy a provádění klimatického paktu a Zelené dohody pro Evropu. Účast dětí na občanském a demokratickém životě by měly rovněž umožnit členské státy.
 2. Právo dětí na to, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál bez ohledu na svůj sociální původ: V zájmu boje proti dětské chudobě a sociálnímu vyloučení chce Komise vytvořit evropskou záruku pro děti. Komise bude též kupříkladu řešit problematiku duševního zdraví dětí a podpoří zavádění zdravých a udržitelných potravin ve školách v EU. Komise bude usilovat o lepší normy EU v oblasti předškolního vzdělávání a péče a budovat inkluzivní a kvalitní vzdělávání.
 3. Právo dětí na život bez násilí: Komise navrhne právní předpisy pro boj proti genderově podmíněnému a domácímu násilí a předloží doporučení s cílem předcházet škodlivým praktikám vůči ženám a dívkám. Členské státy se vyzývají k tomu, aby vytvořily integrované systémy ochrany dětí, zlepšily fungování těchto systémů, posílily vnitrostátní reakci na násilí ve školách a přijaly vnitrostátní právní předpisy zakazující tělesné tresty ve všech prostředích.
 4. Právo dětí na justici vstřícnou k dětem jakožto obětem, svědkům, podezřelým, obžalovaným ze spáchání trestného činu nebo účastníkům soudního řízení. Komise bude například přispívat ke specializovanému justičnímu vzdělávání a spolupracovat s Radou Evropy na provádění obecných zásad v oblasti justice vstřícné k dětem z roku 2010.Členské státy se vyzývají k tomu, aby podporovaly například odbornou přípravu a vyvinuly spolehlivé alternativy k soudním opatřením, jako jsou alternativy k zajištění nebo mediace v občanských věcech.
 5. Právo dětí bezpečně procházet digitálním prostředím a využívat jeho příležitostí: Komise aktualizuje evropskou strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem a navrhovaný akt o digitálních službách má za cíl zajistit bezpečnou on-line zkušenost. Komise vyzývá členské státy, aby účinně prováděly pravidla na ochranu dětí obsažená v revidované směrnici o audiovizuálních mediálních službách a aby u dětí podporovaly rozvoj základních digitálních dovedností. Komise rovněž naléhavě vyzývá společnosti působící v oblasti IKT, aby řešily problém škodlivého chování na internetu a odstraňovaly nezákonný obsah.
 6. Práva dětí na celém světě: Práva dětí jsou univerzální a EU posiluje svůj závazek chránit, prosazovat a uplatňovat tato práva na celosvětové úrovni i v mnohostranné oblasti. Bude toho dosaženo například přidělením 10 % finančních prostředků na humanitární pomoc na vzdělávání v mimořádných situacích a vleklých krizích. Komise do roku 2022 připraví akční plán pro mládež na podporu účasti mládeže a dětí v celosvětovém měřítku a na posílení kapacit v oblasti ochrany dětí v rámci delegací EU. Komise rovněž zachovává politiku nulové tolerance, pokud jde o dětskou práci.

Nová evropská záruka pro děti

V roce 2019 žilo v EU téměř 18 milionů dětí (22,2 % dětské populace) v domácnostech ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.

To vede k mezigeneračnímu cyklu znevýhodnění s hlubokými a dlouhodobými dopady na děti.

 Cílem evropské záruky pro děti je prolomit tento cyklus a podpořit rovné příležitosti zaručením přístupu k souboru klíčových služeb pro děti v nouzi (do 18 let – ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením).

V rámci evropské záruky pro děti se členským státům doporučuje, aby dětem v nouzi zajistily bezplatný a účinný přístup k:

 • předškolnímu vzdělávání a péči – které kupříkladu zamezí segregovaným třídám;
 • vzdělávání a školním aktivitám – například prostřednictvím odpovídajícího vybavení pro distanční vzdělávání a školní výlety;
 • alespoň jednomu zdravému jídlu každý školní den a
 • zdravotní péči – například usnadněním přístupu k lékařským vyšetřením a programům zdravotního screeningu.
 • Tyto služby by měly být bezplatné a snadno dostupné dětem v nouzi.
 • Komise rovněž doporučuje, aby členské státy poskytovaly dětem v nouzi účinný přístup ke zdravé výživě a odpovídajícímu bydlení: děti by například měly dostávat zdravou stravu i mimo školní dny a děti bez domova a jejich rodiny by měly mít přístup k odpovídajícímu ubytování.
 • Při určování dětí v nouzi a při navrhování vnitrostátních opatření by členské státy měly zohlednit zvláštní potřeby dětí ze znevýhodněného prostředí, jako jsou děti bez domova, děti se zdravotním postižením, děti žijící v nejisté rodinné situaci, děti z přistěhovaleckého prostředí nebo s menšinovým rasovým nebo etnickým původem či děti v alternativní péči.
 • Finanční prostředky EU na podporu těchto opatření jsou k dispozici v rámci Evropského sociálního fondu plus (EFS+), který financuje projekty podporující sociální začleňování, bojující proti chudobě a investující do lidí, jakož i Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu InvestEU a Nástroje pro oživení a odolnost.
 • Členové sboru komisařů se vyjádřili takto:

Místopředsedkyně pro demokracii a demografii Dubravka Šuica uvedla: „Tato nová komplexní Strategie EU pro práva dítěte je milníkem v naší práci pro děti a s dětmi. Děkujeme všem dětem za jejich příspěvky k této důležité iniciativě.

Vysílá signál naděje a je výzvou jednat v celé EU i mimo ni. Touto strategií obnovujeme náš závazek vybudovat zdravější, odolnější a rovnoprávnější společnost pro všechny, v níž bude každé dítě začleněné, chráněné a bude mít svůj hlas.

 Dnešní i budoucí politika se utváří pro naše děti a za jejich účasti. Právě tak posilujeme demokracii.“

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit uvedl: „I před pandemií bylo 22 % dětí v EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. To by mělo být v Evropě nemyslitelné. Během loňského roku tyto již existující nerovnosti nebývale vzrostly.

Musíme tento nebezpečný cyklus prolomit a zajistit, aby děti v nouzi měly přístup ke zdravému jídlu, vzdělání, zdravotní péči a odpovídajícímu bydlení, a to bez ohledu na svůj původ.

Komise je připravena všemožně podporovat kroky členských států k tomu, aby se život dětí skutečně zlepšil.“

Komisař pro spravedlnost Didier Reynders dodal: „Každé dítě v EU má nárok na stejnou ochranu a přístup ke klíčovým službám bez ohledu na svůj původ a životní situaci.

Přesto se každé třetí dítě v EU setkalo s nějakou formou rozdílného zacházení. Ať už jde o nerovný přístup k digitálním technologiím nebo socioekonomické podpoře či nedostatečnou ochranu před domácím násilím potřebuje, příliš mnoho dětí dodatečnou pomoc.

Nová strategie, kterou dnes předkládáme, představuje plán, jak toho dosáhnout.“

Další kroky

Provádění strategie EU bude monitorováno na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a Komise o dosažených výsledcích podá zprávu na výročním fóru EU o právech dítěte. Na konci roku 2024 bude provedeno hodnocení strategie za účasti dětí.

Komise vyzývá členské státy, aby urychleně přijaly návrh doporučení Rady o zřízení evropské záruky pro děti. Vlády se vyzývají k tomu, aby do šesti měsíců od jeho přijetí předložily Komisi svůj národní akční plán k jeho provádění. Komise bude sledovat pokrok prostřednictvím evropského semestru a v případě potřeby vydá doporučení pro jednotlivé země.

Souvislosti

Jak zdůraznilo více než 10 000 dětí ve svém příspěvku k přípravě dnešního balíčku, děti v EU i mimo ni nadále trpí sociálně-ekonomickým vyloučením a diskriminací z důvodu svého původu, statusu, pohlaví nebo sexuální orientace nebo původu, statusu, pohlaví nebo sexuální orientace jejich rodičů.

Názory dětí nejsou vždy vyslyšeny a zohledňovány v záležitostech, které se jich týkají. Tyto problémy ještě zhoršila pandemie COVID-19. Komise reaguje zastřešující strategií na příští čtyři roky, jejímž cílem je navázat na veškerá opatření EU na ochranu a podporu práv dětí jasnými kroky ke zlepšení.

Měla by rovněž podporovat členské státy při co nejlepším využívání finančních prostředků EU.

Předsedkyně von der Leyenová oznámila ve svých politických směrech na období 2019–2024 evropskou záruku pro děti. Evropská záruka pro děti doplňuje druhý pilíř Strategie EU pro práva dítěte.

Je rovněž klíčovým výstupem akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv, přijatého dne 4. března 2021, a přímou odpovědí na zásadu pilíře číslo 11: péče o děti a podpora dětí.

Akční plán navrhuje pro EU cíl snížit do roku 2030 počet osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením nejméně o 15 milionů, včetně nejméně 5 milionů dětí.

 1. Další informace
 2. Internetové stránky & Informativní přehledy: Strategie EU pro práva dítěte a evropská záruka pro děti
 3. Otázky a odpovědi
 4. Tisková zpráva – „Děti hovoří o právech a budoucnosti, které chtějí“

Naše Evropa. Naše práva. Naše budoucnost. Plné znění zprávy / Shrnutí zprávy zde

Nejnovější informace o akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv

Strategie EU pro práva dítěte: verze pro děti

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector