Enterol tobolky – příbalový leták

 • ENTEROL tvrdé tobolky
 • ENTEROL prášek
 • Recenze

Všechny léky – Enterol

ENTEROL tvrdé tobolky

tvrdé tobolky
(Saccharomyces boulardii siccatus)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek ENTEROL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ENTEROL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENTEROL užívat
 3. Jak se přípravek ENTEROL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ENTEROL uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ENTEROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mikroorganismus Saccharomyces boulardii vyrovnává přirozené mikrobiální prostředí střeva. Přípravek Enterol působí také prostřednictvím podpůrného (výživného) účinku na střevní sliznici.

Přípravek je určen

 • k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu,
 • k léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva (kolitidy) provázeného průjmy, který může být spojen s léčbou antibiotiky.
 • k prevenci kojeneckých průjmů (Enterol tobolky)
 • k podpůrné léčbě syndromu dráždivého střeva.

Současně s vankomycinem a metronidazolem se užívá i k léčbě onemocnění vyvolaného Clostridium difficile. O použití přípravku Enterol v této indikaci se však musíte poradit s lékařem.

Přípravek Enterol ve formě tobolek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Dětem do 3 let je třeba podávat pouze obsah tobolek.
Enterol ve formě prášku pro přípravu suspenze se doporučuje podávat dospělým a dětem od 3 let.

Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ENTEROL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ENTEROL

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • jestliže máte zavedenou cévku do krevního oběhu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENTEROL:
Bez porady s lékařem užívejte (podávejte dětem) přípravek Enterol nejdéle po dobu dvou dnů. Pokud nedojde ke zmírnění příznaků, nebo se příznaky naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě se svým ošetřujícím lékařem.

Nemíchejte s velmi studeným nebo teplým (nad 50 oC) nápojem či potravou. Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

Léčba přípravkem ENTEROL nenahrazuje dostatečný příjem tekutin, který je u každého průjmového onemocnění nutný k doplnění ztrát tekutin stolicí.

Pokud užíváte Enterol a lékař Vám bude provádět laboratorní mikrobiologické vyšetření stolice, je potřeba jej na tuto skutečnost upozornit, aby nedošlo ke zkreslení nálezu.
Přípravky ENTEROL tobolky i ENTEROL sáčky obsahují laktosu.

Neužívejte proto tyto přípravky, pokud trpíte vrozenou galaktosémií, glukosovým a galaktosovým malabsorpčním syndromem nebo deficitem enzymu laktázy.

Přípravek ENTEROL sáčky obsahuje fruktosu. Neužívejte proto tento přípravek, pokud trpíte intolerancí fruktosy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Enterol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Není vhodné užívat přípravek Enterol současně se systémovými antimykotiky (přípravky k léčbě plísňových infekcí užívané ústy nebo injekčně).

 • Než začnete současně s užíváním přípravku Enterol užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
 • Užívání přípravku ENTEROL s jídlem a pitím
  Požívání alkoholických nápojů se během léčby přípravkem Enterol nedoporučuje.
 • Nemíchejte s velmi studeným nebo teplým (nad 50 oC) nápojem či potravou.
 • Těhotenství a kojení
  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Vzhledem k nedostatku informací se užívání přípravku ENTEROL nedoporučuje během těhotenství a kojení. Jestliže během dlouhodobé léčby přípravkem Enterol otěhotníte, poraďte se se svým lékařem, zda můžete v léčbě pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ENTEROL neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ENTEROL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ENTEROL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a děti od 4 let 1 nebo 2 tobolky (1 nebo 2 sáčky) jednou nebo 2krát denně (ráno a večer). Děti do 4 let užívají jednu nebo 2 tobolky (1 nebo 2 sáčky) denně.

Přípravek ve formě prášku pro suspenzi je lépe podávat dětem od 3 let věku.

Tobolky polykejte celé a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud podáváte přípravek ve formě tobolek dětem do 3 let nebo pacientům, kteří mají problémy s polykáním, tobolku otevřete a její obsah smíchejte se sladkým nápojem, potravou, nebo nasypte do kojenecké láhve.

Obsah sáčku smíchejte s vodou, jinou tekutinou nebo potravou. Přípravek obsahuje živé bakterie, nemíchejte jej proto s velmi studeným nebo teplým nápojem či potravou! Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

 1. Jestliže jste užil(a) více přípravku ENTEROL, než jste měl(a)
  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
 2. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENTEROL
  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku
 3. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ENTEROL
  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ENTEROL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (bolesti žaludku, plynatost, zácpa), nebo kožní alergické reakce (svědění, zarudnutí, kopřivka), které však nevyžadují přerušení léčby. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK ENTEROL UCHOVÁVAT

Na uchovávání přípravku nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek ENTEROL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ENTEROL obsahuje
Léčivou látkou je Saccharomyces boulardii siccatus 250 mg v jedné tobolce nebo v jednom sáčku s práškem (odpovídá minimálně 1×109 životaschopných bu­něk)

Budete mít zájem:  Musí být nemocní tuberkulózou izolováni v nemocnici? Lékaři chtějí změnu

Pomocnými látkami jsou:

 • Prášek pro přípravu perorální suspenze: monohydrát laktosy, fruktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, ovocné aroma
 • Tobolky: monohydrát laktosy, stearan hořečnatý, želatina, oxid titaničitý
 • Jak přípravek ENTEROL vypadá a co obsahuje toto balení
  Krabička s 10 nebo 50 tobolkami nebo 10 sáčky.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
  Držitel rozhodnutí o registraci: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francie
 • Výrobce: BIOCODEX, 1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
5.5. 2010

ENTEROL prášek

prášek pro přípravu perorální suspenze (Saccharomyces boulardii siccatus)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek ENTEROL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek ENTEROL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENTEROL užívat
 3. Jak se přípravek ENTEROL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ENTEROL uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ENTEROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mikroorganismus Saccharomyces boulardii vyrovnává přirozené mikrobiální prostředí střeva. Přípravek Enterol působí také prostřednictvím podpůrného (výživného) účinku na střevní sliznici.

Přípravek je určen

 • k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu,
 • k léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva (kolitidy) provázeného průjmy, který může být spojen s léčbou antibiotiky.
 • k prevenci kojeneckých průjmů (Enterol tobolky)
 • k podpůrné léčbě syndromu dráždivého střeva.

Současně s vankomycinem a metronidazolem se užívá i k léčbě onemocnění vyvolaného Clostridium difficile. O použití přípravku Enterol v této indikaci se však musíte poradit s lékařem.

Přípravek Enterol ve formě tobolek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Dětem do 3 let je třeba podávat pouze obsah tobolek.
Enterol ve formě prášku pro přípravu suspenze se doporučuje podávat dospělým a dětem od 3 let.

Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ENTEROL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ENTEROL

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
 • jestliže máte zavedenou cévku do krevního oběhu

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENTEROL:
Bez porady s lékařem užívejte (podávejte dětem) přípravek Enterol nejdéle po dobu dvou dnů. Pokud nedojde ke zmírnění příznaků, nebo se příznaky naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě se svým ošetřujícím lékařem.

Nemíchejte s velmi studeným nebo teplým (nad 50 oC) nápojem či potravou. Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

Léčba přípravkem ENTEROL nenahrazuje dostatečný příjem tekutin, který je u každého průjmového onemocnění nutný k doplnění ztrát tekutin stolicí.

Pokud užíváte Enterol a lékař Vám bude provádět laboratorní mikrobiologické vyšetření stolice, je potřeba jej na tuto skutečnost upozornit, aby nedošlo ke zkreslení nálezu.
Přípravky ENTEROL tobolky i ENTEROL sáčky obsahují laktosu.

Neužívejte proto tyto přípravky, pokud trpíte vrozenou galaktosémií, glukosovým a galaktosovým malabsorpčním syndromem nebo deficitem enzymu laktázy.

Přípravek ENTEROL sáčky obsahuje fruktosu. Neužívejte proto tento přípravek, pokud trpíte intolerancí fruktosy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Enterol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Není vhodné užívat přípravek Enterol současně se systémovými antimykotiky (přípravky k léčbě plísňových infekcí užívané ústy nebo injekčně).

 1. Než začnete současně s užíváním přípravku Enterol užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
 2. Užívání přípravku ENTEROL s jídlem a pitím
  Požívání alkoholických nápojů se během léčby přípravkem Enterol nedoporučuje.
 3. Nemíchejte s velmi studeným nebo teplým (nad 50 oC) nápojem či potravou.
 4. Těhotenství a kojení
  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Vzhledem k nedostatku informací se užívání přípravku ENTEROL nedoporučuje během těhotenství a kojení. Jestliže během dlouhodobé léčby přípravkem Enterol otěhotníte, poraďte se se svým lékařem, zda můžete v léčbě pokračovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ENTEROL neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ENTEROL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ENTEROL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a děti od 4 let 1 nebo 2 tobolky (1 nebo 2 sáčky) jednou nebo 2krát denně (ráno a večer). Děti do 4 let užívají jednu nebo 2 tobolky (1 nebo 2 sáčky) denně.

Přípravek ve formě prášku pro suspenzi je lépe podávat dětem od 3 let věku.

Tobolky polykejte celé a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud podáváte přípravek ve formě tobolek dětem do 3 let nebo pacientům, kteří mají problémy s polykáním, tobolku otevřete a její obsah smíchejte se sladkým nápojem, potravou, nebo nasypte do kojenecké láhve.

Obsah sáčku smíchejte s vodou, jinou tekutinou nebo potravou. Přípravek obsahuje živé bakterie, nemíchejte jej proto s velmi studeným nebo teplým nápojem či potravou! Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

 • Jestliže jste užil(a) více přípravku ENTEROL, než jste měl(a)
  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENTEROL
  Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku
 • Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ENTEROL
  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ENTEROL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (bolesti žaludku, plynatost, zácpa), nebo kožní alergické reakce (svědění, zarudnutí, kopřivka), které však nevyžadují přerušení léčby. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK ENTEROL UCHOVÁVAT

Na uchovávání přípravku nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek ENTEROL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Budete mít zájem:  Je dobře brát dítě na pohřeb?

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ENTEROL obsahuje
Léčivou látkou je Saccharomyces boulardii siccatus 250 mg v jedné tobolce nebo v jednom sáčku s práškem (odpovídá minimálně 1×109 životaschopných bu­něk)

Pomocnými látkami jsou:

 • Prášek pro přípravu perorální suspenze: monohydrát laktosy, fruktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, ovocné aroma
 • Tobolky: monohydrát laktosy, stearan hořečnatý, želatina, oxid titaničitý
 1. Jak přípravek ENTEROL vypadá a co obsahuje toto balení
  Krabička s 10 nebo 50 tobolkami nebo 10 sáčky.
 2. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 3. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
  Držitel rozhodnutí o registraci: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francie
 4. Výrobce: BIOCODEX, 1 avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais, Francie

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
5.5. 2010

Recenze

Hodnocení: 78 %

Enterol 250mg 30 tobolek

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. CO JE PŘÍPRAVEK ENTEROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Mikroorganismus Saccharomyces boulardii vyrovnává přirozené mikrobiální prostředí střeva. Přípravek Enterol působí také prostřednictvím podpůrného (výživného) účinku na střevní sliznici.

Přípravek je určen:

 • k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu;
 • k léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva (kolitidy) provázeného průjmy, který může být spojen s léčbou antibiotiky;
 • k prevenci kojeneckých průjmů (Enterol tobolky);
 • k podpůrné léčbě syndromu dráždivého střeva.

Současně s vankomycinem a metronidazolem se užívá i k léčbě onemocnění vyvolaného Clostridium difficile. O použití přípravku Enterol v této indikaci se však musíte poradit s lékařem. Přípravek Enterol ve formě tobolek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Dětem do 3 let je třeba podávat pouze obsah tobolek.

Enterol ve formě prášku pro přípravu suspenze se doporučuje podávat dospělým a dětem od 3 let. Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ENTEROL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ENTEROL

 • Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže máte zavedenou cévku do krevního oběhu.

Bez porady s lékařem užívejte (podávejte dětem) přípravek Enterol nejdéle po dobu dvou dnů.

Pokud nedojde ke zmírnění příznaků, nebo se příznaky naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě se svým ošetřujícím lékařem.

Nemíchejte s velmi studeným nebo teplým (nad 50 °C) nápojem či potravou. Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

Léčba přípravkem Enterol nenahrazuje dostatečný příjem tekutin, který je u každého průjmového onemocnění nutný k doplnění ztrát tekutin stolicí.

Pokud užíváte Enterol a lékař Vám bude provádět laboratorní mikrobiologické vyšetření stolice, je potřeba jej na tuto skutečnost upozornit, aby nedošlo ke zkreslení nálezu.

Přípravky Enterol tobolky i Enterol sáčky obsahují laktosu. Neužívejte proto tyto přípravky, pokud trpíte vrozenou galaktosémií, glukosovým a galaktosovým malabsorpčním syndromem nebo deficitem enzymu laktázy.

Přípravek Enterol sáčky obsahuje fruktosu. Neužívejte proto tento přípravek, pokud trpíte intolerancí fruktosy.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Enterol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Není vhodné užívat přípravek Enterol současně se systémovými antimykotiky (přípravky k léčbě plísňových infekcí užívané ústy nebo injekčně).

Než začnete současně s užíváním přípravku Enterol užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Požívání alkoholických nápojů se během léčby přípravkem Enterol nedoporučuje.

Nemíchejte s velmi studeným nebo teplým (nad 50 °C) nápojem či potravou.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k nedostatku informací se užívání přípravku Enterol nedoporučuje během těhotenství a kojení.

Jestliže během dlouhodobé léčby přípravkem Enterol otěhotníte, poraďte se se svým lékařem, zda můžete v léčbě pokračovat.

Přípravek Enterol neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a děti od 4 let 1 nebo 2 tobolky (1 nebo 2 sáčky) jednou nebo 2krát denně (ráno a večer). Děti do 4 let užívají jednu nebo 2 tobolky (1 nebo 2 sáčky) denně. Přípravek ve formě prášku pro suspenzi je lépe podávat dětem od 3 let věku.

Tobolky polykejte celé a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Pokud podáváte přípravek ve formě tobolek dětem do 3 let nebo pacientům, kteří mají problémy s polykáním, tobolku otevřete a její obsah smíchejte se sladkým nápojem, potravou, nebo nasypte do kojenecké láhve.

Obsah sáčku smíchejte s vodou, jinou tekutinou nebo potravou. Přípravek obsahuje živé bakterie, nemíchejte jej proto s velmi studeným nebo teplým nápojem či potravou! Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (bolesti žaludku, plynatost, zácpa), nebo kožní alergické reakce (svědění, zarudnutí, kopřivka), které však nevyžadují přerušení léčby. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Budete mít zájem:  Jak hubnout zdravě a přitom efektivně?

Léčivou látkou je Saccharomyces boulardii siccatus 250 mg v jedné tobolce nebo v jednom sáčku s práškem (odpovídá minimálně 1×109 životaschopných buněk).

Pomocnými látkami jsou:

Prášek pro přípravu perorální suspenze: monohydrát laktosy, fruktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, ovocné aroma. Tobolky: monohydrát laktosy, stearan hořečnatý, želatina, oxid titaničitý.

Krabička s 10 nebo 50 tobolkami v lahvičce nebo s 30 tobolkami v blistru. Krabička s 10 sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

3583316669309

Důležité upozornění

Často se v lékárně setkáváme, že lidé požadují nevhodný přípravek na jejich typ průjmu. Pokud si nejste jisti, přečtěte si náš článek o průjmech a jejich léčbě.

Enterol por.cps.dur.10x250mg – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

 • SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
 • 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
 • ENTEROL
 • 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
 • Léčivá látka:
 • Saccharomyces boulardii siccatus 250,0 mg
 • (odpovídá minimálně 1×109 životaschopných buněk)
 • Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.
 • 3. LÉKOVÁ FORMA
 • Tvrdé tobolky
 • Bílá neprůhledná tvrdá želatinová tobolka, uvnitř krémově zbarvený prášek s charakteristickým zápachem.
 • 4. KLINICKÉ ÚDAJE
 • 4.1 Terapeutické indikace

Přípravek je indikován k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu u dětí i dospělých, k léčbě i prevenci kolitidy a průjmů způsobených antibiotiky. Současně s vankomycinem a metronidazolem se používá k léčbě kolitidy způsobené Clostridium difficile. Je určen k prevenci kojeneckých průjmů a podpůrné léčbě syndromu dráždivého tračníku.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí a děti od 4 let obvykle užívají 1 nebo 2 tobolky jednou nebo dvakrát denně, děti do 4 let 1 až 2 tobolky denně.

Tobolky se polykají celé a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Při podání kojencům a dětem do 3 let je třeba tobolky otevřít a jejich obsah smíchat s vodou, oblíbeným nápojem, potravou nebo s potravou v kojenecké lahvi.

Obsah tobolky lze smíchat s tekutinou nebo potravou i u pacientů, kteří mají problémy s polykáním celých tobolek.

Pacienti, kteří mají problém s polykáním tobolek či s charakteristickým zápachem obsahu tobolky, a děti od 3 let mohou též užívat Enterol ve formě prášku pro přípravu suspenze.

Přípravek se nesmí zapíjet ani míchat s velmi studeným nebo velmi teplým nápojem ani potravou! Nesmí se míchat s alkoholem!

 1. 4.3 Kontraindikace
 2. Přípravek je kontraindikován při přecitlivělosti na některou složku přípravku a u pacientů s centrálním venózním katetrem.
 3. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 4. Pokud příznaky přetrvávají po více než 2 dny léčby při obvyklém dávkování, způsob léčby by měl být přehodnocen.

Přípravek obsahuje životaschopné buňky, proto se nesmí míchat s velmi teplým (nad 50 oC) ani ledovým nápojem nebo potravou. Nesmí se míchat s alkoholem. 

Léčba přípravkem Enterol nenahrazuje rehydrataci. Množství rehydratace a cesta podání (orální, intravenozní) musí být přizpůsobeny závažnosti průjmového onemocnění, věku a aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Saccharomyces boulardii je životaschopný mikroorganismus spojený s rizikem systémové mykotické infekce gastrointestinálním přenosem nebo kontaminací z rukou. Ojedinělé případy fungémie byly pozorovány u hospitalizovaných pacientů v těžkém stavu, a to velmi často s gastrointestinálním onemocněním nebo s centrálním venózním katetrem.

 • Vzhledem k přítomnosti laktosy je přípravek kontraindikován u pacientů s vrozenou galaktosaemií, s glukosovým a galaktosovým malabsorpčním syndromem nebo s deficitem laktázy.
 • 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
 • Vzhledem k povaze přípravku nesmí být Enterol používán zároveň se systémovými parenterálními i perorálními antimykotiky.
 • 4.6 Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici spolehlivé informace o teratogenitě u zvířat. Klinicky nebyl zaznamenán fetotoxický ani malformační účinek. Vzhledem k nedostatku údajů se nedoporučuje užívání přípravku během těhotenství a kojení.

 1. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
 2. Přípravek neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla.
 3. 4.8 Nežádoucí účinky

Během léčby může dojít k žaludečním a střevním obtížím (bolesti žaludku, plynatost, zácpa) nebo se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (svědění, zarudnutí, kopřivka), které nevyžadují přerušení léčby. Ve výjimečných případech může u hospitalizovaných pacientů s gastrointestinálním onemocněním nebo s centrálním venózním katetrem dojít k fungémii.

 • 4.9 Předávkování
 • Není známo 
 •  Zvláštní opatření pro uchovávání
 • Žádné zvláštní podmínky uchovávání

Změna sortimentu a cen vyhrazena

Enterol por.cps.dur.30x250mg

Přípravek Enterol obsahuje jako léčivou látku mikroorganismus Saccharomyces boulardii kmen CNCM I-745, který patří do skupiny protiprůjmových mikroorganismů.
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 vyrovnává přirozené mikrobiální prostředí střeva. Přípravek Enterol působí také prostřednictvím podpůrného (výživného) a imunostimulačního účinku na střevní sliznici.

Přípravek Enterol je určen:

 • k podpůrné léčbě akutního infekčního průjmu.
 • k léčbě i prevenci zánětu tlustého střeva provázeného průjmy v souvislosti s užíváním antibiotik.
 • pouze na doporučení lékaře se přípravek dále užívá: k prevenci kojeneckých průjmů (pouze přípravek Enterol tobolky).
 • k podpůrné léčbě syndromu dráždivého tračníku (zánětlivé onemocnění tlustého střeva).
 • současně s antibiotiky vankomycinem a metronidazolem k léčbě zánětu tlustého střeva vyvolaného bakterií Clostridium difficile.

Přípravek Enterol tobolky mohou užívat dospělí, dospívající i děti (včetně kojenců). Dětem do 3 let je třeba podávat pouze obsah tobolek.
Přípravek Enterol prášek pro perorální suspenzi suspenze mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let.

Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.

Jak se přípravek Enterol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař nedoporučí jinak, obvyklé dávkování je:

Enterol tobolky

Děti do 4 let (včetně kojenců) užívají jednu nebo 2 tobolky denně. Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.
Děti od 4 let, dospívající a dospělí užívají 1 nebo 2 tobolky jednou nebo 2krát denně (ráno a večer).

Enterol prášek pro perorální suspenzi

Děti od 3 do 4 let užívají 1 až 2 sáčky denně. Dětem do 4 let je možno přípravek podávat pouze po poradě s lékařem.
Děti od 4 let, dospívající a dospělí užívají 1 nebo 2 sáčky jednou nebo dvakrát denně (ráno a večer).

Způsob podání

Tobolky polykejte celé a zapijte dostatečným množstvím tekutiny. Pokud podáváte přípravek ve formě tobolek dětem do 3 let nebo pacientům, kteří mají problémy s polykáním, tobolku otevřete a její obsah smíchejte se sladkým nápojem, potravou, nebo nasypte do kojenecké láhve.
Užíváte-li Enterol prášek pro perorální suspenzi, obsah sáčku smíchejte s vodou, jinou tekutinou nebo potravou.

Přípravek Enterol (tobolky i prášek pro perorální suspenzi) obsahuje živé mikroorganismy, nemíchejte jej proto s velmi studeným nebo velmi teplým nápojem či potravou! Nemíchejte s alkoholickými nápoji.

Co přípravek Enterol obsahuje

Léčivou látkou je Saccharomyces boulardii CNCM I-745 siccatus 250 mg v jedné tobolce nebo v jednom sáčku s práškem (odpovídá minimálně 1 x 109 životaschopných buněk).

Pomocnými látkami jsou:
Prášek pro perorální suspenzi: monohydrát laktosy, fruktosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, ovocné aroma.
Tobolky: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, želatina, oxid titaničitý.

Jak přípravek Enterol vypadá a co obsahuje toto balení

Krabička s 10 nebo 50 tobolkami v lahvičce nebo s 30 tobolkami v blistru.
Krabička s 10 sáčky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector