Claritine sirup – příbalový leták

 • Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie , ev. č: 2012/01657
 • SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
 • Claritine 1 mg/ml sirup
 • Každý ml sirupu obsahuje 1 mg loratadínu.

Každý ml sirupu obsahuje 600 mg sacharózy. Množstvo sacharózy v dávke 5 ml (5 mg) je 3 g.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. Sirup
 2. Číry, bezfarebný až slabožltý roztok bez cudzorodých častíc.
 3. Claritine je indikovaný na symptomatickú liečbu alergickej nádchy a chronickej idiopatickej urtikárie.
 4. Dospelí a deti od 12 rokov:

10 ml (10 mg) sirupu raz denne. Sirup sa môže užívať bez ohľadu na jedlo.

Deti od 2 do 12 rokov dostávajú dávku podľa telesnej hmotnosti:

 • s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg: 10 ml (10 mg) sirupu raz denne;
 • s telesnou hmotnosťou 30 kg alebo menej: 5 ml (5 mg) sirupu raz denne.

Účinnosť a bezpečnosť Claritine u detí mladších ako 2 roky nebola stanovená.

Pacientom so závažným poškodením pečene sa má podať nižšia úvodná dávka, pretože môžu mať znížený klírens loratadínu. U dospelých a detí s telesnou hmotnosťou nad 30 kg sa odporúča úvodná dávka 10 ml (10 mg) každý druhý deň a u detí s telesnou hmotnosťou 30 kg alebo menej sa odporúča úvodná dávka 5 ml (5 mg) každý druhý deň.

U starších pacientov alebo u pacientov s renálnou insuficienciou úprava dávky nie je potrebná.

Claritine je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku.

Claritine sa má podávať opatrne pacientom so závažným poškodením pečene (pozri časť 4.2).

 • Tento liek obsahuje sacharózu; preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózovo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy, nesmú užívať tento liek.
 • Podávanie Claritine sa má prerušiť najmenej 48 hodín pred kožnými testami, nakoľko antihistaminiká môžu brániť reakciám alebo znižovať inak pozitívne reakcie na index kožnej reaktivity.
 • Ako sa zistilo v štúdiách psychomotorickej výkonnosti, Claritine nezosilňuje účinky súčasne požitého alkoholu.

Možné interakcie sa môžu objaviť v súvislosti so všetkými známymi inhibítormi CYP3A4 alebo CYP2D6 a viesť k zvýšeniu hladín loratadínu (pozri časť 5.2), čo môže spôsobiť zvýšený výskyt nežiaducich účinkov.

V štúdiách na zvieratách loratadín nemal teratogénne účinky. Bezpečné používanie loratadínu počas gravidity sa nestanovilo. Užívanie Claritine počas gravidity sa preto neodporúča.

Loratadín sa vylučuje do materského mlieka, preto sa jeho používanie u dojčiacich žien neodporúča.

V klinických štúdiách, ktoré vyhodnocovali schopnosť viesť vozidlá, nedošlo u pacientov užívajúcich loratadín k žiadnemu narušeniu. Pacientov však treba informovať, že veľmi zriedkavo sa u niektorých ľudí vyvinula ospalosť, ktorá mohla ovplyvniť ich schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

V klinických štúdiách na pediatrickej populácii u detí vo veku od 2 do 12 rokov boli časté nežiaduce reakcie, hlásené navyše oproti placebu, bolesti hlavy (2,7 %), nervozita (2,3 %) a únava (1 %).

V klinických štúdiách zahŕňajúcich dospelých a dospievajúcich v rozsahu indikácií zahŕňajúcich alergickú nádchu (AR) a chronickú idiopatickú urtikáriu (CIU) boli, pri používaní odporúčanej dávky 10 mg denne, nežiaduce reakcie spojené s loratadínom hlásené u 2 % pacientov navyše oproti tým, ktorí boli liečení placebom. Najčastejšie nežiaduce reakcie, hlásené navyše oproti placebu, boli somnolencia (1,2 %), bolesť hlavy (0,6 %), zvýšenie chuti do jedla (0,5 %) a nespavosť (0,1 %). Ostatné nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené veľmi zriedkavo po uvedení lieku na trh, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Poruchy imunitného systému Anafylaxia
Poruchy nervového systému Závrat
Poruchy srdca a srdcovej činnosti Tachykardia, palpitácie
Poruchy gastrointestinálneho traktu Nauzea, sucho v ústach, gastritída
Poruchy pečene a žlčových ciest Abnormálna funkcia pečene
Poruchy kože a podkožného tkaniva Kožná vyrážka, alopécia
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Únava

Predávkovanie loratadínom zvyšovalo výskyt anticholinergných príznakov. Pri predávkovaniach boli hlásené somnolencia, tachykardia a bolesť hlavy.

V prípade predávkovania sa má začať so všeobecnými symptomatickými a podpornými opatreniami a má sa v nich pokračovať tak dlho, kým je to potrebné.

Možno skúsiť podať aktívne uhlie vo forme kaše s vodou a možno zvážiť výplach žalúdka. Loratadín nemožno odstrániť hemodialýzou a účinnosť peritoneálnej dialýzy pri odstraňovaní loratadínu nie je známa.

Po akútnej liečbe treba v lekárskom monitorovaní pacienta pokračovať.

 1. Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká – antagonista H.
 2. ATC kód: R06AX13
 3. Loratadín, liečivo v Claritine, je tricyklické antihistaminikum so selektívnym periférnym účinkom na H1–receptory.
 4. U väčšiny populácie loratadín nemá, keď sa používa v odporúčanom dávkovaní, klinicky významné sedatívne ani anticholinergné vlastnosti.
 5. Počas dlhodobej liečby sa nepozorovali žiadne klinicky významné zmeny vitálnych príznakov, hodnôt laboratórnych testov, fyzikálnych vyšetrení alebo elektrokardiogramov.

Loratadín nemá významný účinok na H2–receptory. Neinhibuje vychytávanie noradrenalínu (norepinefrínu) a prakticky nemá účinok na kardiovaskulárnu funkciu ani na vlastnú aktivitu srdcového pacemakera.

Po perorálnom podaní sa loratadín rýchlo a dobre vstrebáva a podlieha extenzívnemu metabolizmu počas prvého prechodu pečeňou, predovšetkým prostredníctvom CYP3A4 a CYP2D6.

Väčšina metabolitov desloratadínu (DL) je farmakologicky účinná a zodpovedá za väčšiu časť klinických účinkov.

Maximálna plazmatická koncentrácia (Tmax) loratadínu sa dosiahne medzi 1 ‑ 1,5 hodinou po podaní a maximálna plazmatická koncentrácia (Tmax) DL sa dosiahne medzi 1,5 ‑ 3,7 hodinami po podaní.

V kontrolovaných skúšaniach bol hlásený vzostup plazmatických koncentrácií loratadínu po súčasnom použití s ketokonazolom, erytromycínom a cimetidínom. Tento však nebol sprevádzaný klinicky významnými zmenami (vrátane elektrokardiografických).

Loratadín sa silno viaže na plazmatické bielkoviny (97 % až 99 %) a jeho aktívny metabolit sa viaže stredne silno (73 % až 76 %).

Polčas distribúcie loratadínu v plazme u zdravých jedincov bol približne 1 hodina, polčas distribúcie jeho aktívneho metabolitu bol asi 2 hodiny. Priemerný polčas eliminácie u zdravých jedincov bol 8,4 hodiny (rozsah = 3 až 20 hodín) pre loratadín a 28 hodín (rozsah = 8,8 až 92 hodín) pre jeho hlavný aktívny metabolit.

Približne 40 % dávky sa vylúči do moču a 42 % do stolice v priebehu 10 dní, a to prevažne vo forme konjugovaných metabolitov. Približne 27 % podanej dávky sa vylúči do moču počas prvých 24 hodín. Menej ako 1 % liečiva sa vylúči nezmenené v účinnej forme, ako loratadín alebo DL.

 • Parametre biologickej dostupnosti loratadínu a jeho aktívneho metabolitu sú úmerné dávke.
 • Farmakokinetický profil loratadínu a jeho metabolitov je porovnateľný u zdravých dospelých dobrovoľníkov a u zdravých dobrovoľníkov vyššieho veku.
 • Súčasný príjem potravy môže mierne spomaliť vstrebávanie loratadínu, ale neovplyvní klinický účinok.
Budete mít zájem:  Chcete se vyhnout artróze? Jak na prevenci?

U pacientov s chronickým poškodením obličiek sa AUC aj maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) loratadínu a jeho metabolitu, oproti AUC a maximálnym plazmatickým koncentráciám (Cmax) u pacientov s normálnou funkciou obličiek, zvýšili.

V porovnaní s normálnymi jedincami sa priemerné polčasy eliminácie loratadínu a jeho metabolitu významne nelíšili. U jedincov s chronickým poškodením obličiek nemá hemodialýza vplyv na farmakokinetiku loratadínu ani jeho aktívneho metabolitu.

U pacientov s chronickým alkoholovým postihnutím pečene boli AUC a maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) loratadínu dvojnásobné, kým farmakokinetický profil aktívneho metabolitu nebol významne odlišný od farmakokinetického profilu pacientov s normálnou funkciou pečene. Polčas eliminácie loratadínu bol 24 hodín, jeho aktívneho metabolitu 37 hodín a stúpal so vzrastajúcou závažnosťou ochorenia pečene.

Loratadín a jeho aktívny metabolit sa vylučujú do materského mlieka dojčiacich žien.

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií bezpečnosti, farmakológie, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách reprodukčnej toxicity sa nepozorovali teratogénne účinky. U potkanov sa však pri plazmatických hladinách (AUC) 10-krát vyšších, ako sú hladiny, ktoré sa dosiahnu po klinických dávkach, pozorovalo predĺženie pôrodu a znížená životaschopnosť potomstva.

 1. Propylénglykol, glycerol, bezvodá kyselina citrónová, benzoan sodný, sacharóza, broskyňová aróma, čistená voda
 2. Neaplikovateľné.
 3. 3 roky
 4. 4 týždne po prvom otvorení
 5. Uchovávajte pri teplote do 25 C.
 6. Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
 7. Fľaška z hnedého skla, detský bezpečnostný uzáver z polypropylénu, 5 ml odmerná lyžička, papierová škatuľka.
 8. Veľkosť balenia: 120 ml.
 9. 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
 10. Žiadne zvláštne požiadavky.

Merck Sharp & Dohme B.V.,

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem,

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem,

Holandsko

24/1061/92-S

30. 12. 1992/ bez časového obmedzenia

Jún 2012

Claritine

sp.zn.sukls40560/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

CLARITINE 10 mg tablety

(loratadinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje

–    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

–    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

–    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

–    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 • 1.    Co je přípravek Claritine a k čemu se používá
 • 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat
 • 3.    Jak se přípravek Claritine užívá
 • 4.    Možné nežádoucí účinky
 • 5.    Jak přípravek Claritine uchovávat
 • 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Claritine a k čemu se používá

Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.

Přípravek Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků přetrvává celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat Neužívejte přípravek Claritine

–    jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Claritine se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

–    jestliže trpíte onemocněním j ater.

Laboratorní testy

Pokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat přípravek Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

Další léčivé přípravky a přípravek Claritine

Nežádoucí účinky Claritinu mohou být zvýšeny, když jsou současně užívány léky, které ovlivňují fungování některých enzymů odpovědných za metabolismus léků v játrech. Přesto nebylo v klinických studiích pozorováno žádné zvýšení nežádoucích účinků loratadinu při současném užívání léků, které ovlivňují fungování těchto enzymů.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Claritine s jídlem a alkoholem

Přípravek Claritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.

Neprokázalo se, že by přípravek Claritine zvyšoval účinek alkoholických nápojů

Těhotenství, kojení a plodnost

 1. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 2. Jako preventivní opatření se užívání přípravku Claritine v těhotenství nedoporučuje.
 3. Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

 4. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během klinických studií zaměřených na posouzení schopnosti řídit vozidla se u pacientů, kteří užívali loratadin, nevyskytlo žádné zhoršení.

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost. Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Claritine obsahuje monohydrát laktózy (mléčný cukr)

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Claritine užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší

Budete mít zájem:  Vztah pediatrů k homeopatii: je to půl na půl

Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.

Použití u dětí

 • Děti ve věku 2 až 12 let
 • –    5 tělesnou hmotností vyšší než 30 kg:
 • Užívat jednu tabletu jednou denně, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
 • –    s tělesnou hmotností 30 kg nebo nižší:
 • Tableta o síle 10 mg není vhodná pro děti s tělesnou hmotností nižší než 30 kg.
 • Pacienti se závažnou poruchou funkce jater
 • Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg
 • Užívat jednu tabletu každý druhý den, zapít vodou, s jídlem nebo bez jídla.
 • Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)

Užívejte Claritine pouze tak, jak bylo pro Vás předepsáno. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy, nicméně můžete pociťovat bolest hlavy, zrychlenou srdeční frekvenci nebo ospalost. Jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Claritine

Jestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a dospívajících zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny reakce z přecitlivělosti (zahrnující závažnou alergickou reakci (anafylaxi) včetně ohraničeného otoku podkožní tkáně na různých místech organismu, například v obličeji), závrať, křeč, zrychlená srdeční frekvence a bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech, zánět žaludku, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Claritine uchovávat

 1. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 2. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
 3. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoliv změny ve vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Claritine obsahuje

–    Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě.

–    Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, magnézium-stearát.

Jak přípravek Claritine vypadá a co obsahuje toto balení

 • Claritine jsou bílé nebo téměř bílé oválné tablety s obrázkem baňky a misky, půlicí rýhou a označením „10“ a na druhé straně hladké.
 • Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv sloužit k dělení na stejné dávky.
 • Tablety jsou baleny v blistrech po 7, 10, 30 nebo 60 tabletách v jednom balení.
 • Pro balení 7, 10 a 30 tablet je výdej možný bez lékařského předpisu.
 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4 155 00 Praha 5 Česká republika

Výrobce

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg,

Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.10.2015

4

Claritine sirup – příbalový leták

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls139136/2011

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CLARITINE – sirup

loratadinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Claritine musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1. Co je Claritine a k čemu se používá

Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím, že zabraňují účinkům látky zvané histamin, která se vytváří v organizmu.

Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení asvědění nosu a očí.

Claritine také pomáhá zmírnit příznaky chronické kopřivky (svědění, zarudnutí a počet a rozsah kopřivkových pupenů), u níž není známa příčina (tzv. chronická idiopatická kopřivka).

Zmírnění těchto příznaků trvá celý den a pomáhá Vám obnovit Vaše normální denní aktivity a spánek.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Claritine užívat

Neužívejte Claritine

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku přípravku Claritine.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Claritine je zapotřebíNež začnete přípravek Claritine užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,

 • jestliže trpíte onemocněním jater

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyVliv přípravku Claritine na efekt alkoholických nápojů nebyl prokázán.Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže užíváte ještě jiné léky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o vhodnosti jejich současného užívání s přípravkem Claritine.

Budete mít zájem:  Léčba myomů a cyst (nezhoubné svalové nádory) – jak na ně?

Užívání přípravku Claritine jídlem a pitímClaritine se může užívat bez ohledu na dobu jídla.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.Jestliže kojíte, užívání přípravku Claritine se nedoporučuje.

 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv lék užívat během těhotenství.
 • Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři doporučené dávce se neočekává, že by přípravek Claritine způsoboval ospalost nebo menší pozornost.
 • Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.
 • Důležitá informace o některých složkách přípravku ClaritineClaritine, sirup, obsahuje sacharosu; proto jestli Vám sdělil Váš lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých
 • cukrů, kontaktuje svého lékaře před použitím tohoto léčivého přípravku.
 • Laboratorní testyPokud máte naplánované provedení kožních testů na alergii, neměl(a) byste užívat Claritine dva dny před provedením těchto testů, protože tento lék může ovlivnit výsledky testu.

3. Jak se Claritine užívá

Vždy užívejte přípravek Claritine přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti starší 12 letUžívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.

Děti ve věku 2 až 12 let

 • s tělesnou hmotností více než 30 kgUžívat dvě odměrky (10 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
 • s tělesnou hmotností 30 kg nebo méněUžívat jednu odměrku (5 ml) jednou denně, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
 1. Pacienti se závažným poškozením jaterDospělí a děti s tělesnou hmotností více než 30 kg:Užívat dvě odměrky (10 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
 2. Děti s tělesnou hmotností méně než 30 kg:Užívat jednu odměrku (5 ml) každý druhý den, s jídlem nebo bez jídla; k polknutí sirupu není nutná voda nebo jiná tekutina.
 3. Claritine se nedoporučuje pro děti mladší 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Claritine, než jste měl(a)Užívejte Claritine pouze tak, jak je uvedeno výše. Při náhodném předávkování se neočekávají vážné problémy. Avšak jestliže užijete více přípravku Claritine, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ClaritineJestliže zapomenete dávku užít včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku tak, jak je předepsáno. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Claritine nežádoucí účinky. Kontaktujte lékaře nebo lékárníka, jestliže máte jakoukoliv reakci na přípravek Claritine, která trvá, je obtížná nebo si myslíte, že je vážná.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku 2 až 12 let zahrnují bolest hlavy, nervozitu a únavu.Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých a mladistvých zahrnují ospalost, bolest hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spaním.

Po uvedení přípravku Claritine na trh byly velmi vzácně hlášeny závažné případy alergické reakce, závrať, nepravidelný nebo rychlý tep srdce, nevolnost, sucho v ústech, žaludeční potíže, problémy s játry, vypadávání vlasů, vyrážka a únava.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Claritine uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

 • Sirup po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku.
 • Jestliže zjistíte jakoukoliv změnu ve vzhledu sirupu, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

6. Další informace

Co Claritine obsahuje

 • Léčivou látkou je loratadin 1 mg v 1 ml sirupu.
 • Pomocné látky jsou: propylenglykol; glycerol; monohydrát kyseliny citronové; natrium-benzoát; sacharosa; broskvové aroma; čištěná voda.
 1. Jak Claritine vypadá a co obsahuje toto balení
 2. Popis přípravku Claritine, sirup: čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prostý cizích částic.
 3. Sirup je ve skleněné lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem; 120 ml sirupu v jednom balení s 5 ml odměrkou.
 4. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 5. Držitel rozhodnutí o registraciSP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgie

VýrobceSchering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Claritine sirup 120ml

Hledám něco na…»Klouby, vazy, šlachy a kosti»Ostatní přírodní produkty»Popáleniny, jizvy, odřeniny a hojení»Srdce, cévy a cholesterolVitamíny, minerályMatka a dítěKosmetikaDentální hygienaČajePotravinyZdravotnické prostředkyVeterina Hledám něco na… Alergii

Claritine sirup 120ml

Krátký popis: Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí. Čtěte pozorně příbalový leták.

 • 0%
 • Expedujeme do 24 hodin
 • Léčivý přípravek
 • Výrobce
 • Kód SÚKL
 • 0216111
 • Farmakoterapeutická skupina
 • Jiná antihistaminika pro systémovou aplikaci – Loratadin
 • Zboží není momentálně k dispozici

Poradíme Vám!

Potřebujete poraditohledně tohoto produktu?

Pošlete nám dotaz

Příbalové informace

Doplňující informace

Podobné položky

Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a…

 1. 113 Kč
 2. 121 Kč
 3. Expedujeme do 24 hodin

Přípravek Claritine tlumí příznaky spojené s alergickou rýmou (např. sennou rýmou), jako jsou kýchání, rýma, pálení a…

 • 243 Kč
 • 265 Kč
 • Expedujeme do 24 hodin

Přípravek Claritine patří do skupiny látek zvaných antihistaminika. Antihistaminika pomáhají zmírňovat alergické příznaky tím,…

 1. 348 Kč
 2. 385 Kč
 3. Expedujeme do 24 hodin

Loratadin-Ratiopharm 10mg 30 tablet

Loratadin-ratiopharm 10 mg je indikován k symptomatické léčbě alergické rinitidy a chronické urtikárie. Čtěte pozorně…

 • 159 Kč
 • 175 Kč
 • Expedujeme do 24 hodin

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector