Bude povolen alkohol za volantem?

Současná právní úprava je ve vztahu k řízení pod vlivem alkoholu velice přísná, v ČR se uplatňuje nulová tolerance alkoholu, a to jak u řidiče motorového vozidla, tak i u cyklisty nebo jezdce na zvířeti. Za alkoholický nápoj se považuje lihovina, víno, pivo, a ostatní nápoje, které obsahují více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

Podle zákona řidič nesmí:

  • požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy – zcela zakázáno je popíjení alkoholických nápojů během jízdy, a to bez ohledu na to, zdali se alkohol stačil během jízdy vstřebat do krve řidiče. Řidič tedy nesmí požít alkoholický nápoj během jízdy, i kdyby měl v plánu ukončit svou jízdu dříve, než by byl požitý alkohol schopen ovlivnit jeho jednání.  Toto jednání netvoří skutkovou podstatu žádného přestupku, nicméně pokud bezprostředně po požití alkoholického nápoje pokračuje řidič v jízdě, dopouští se jednání (a zároveň přestupku) uvedeného v následujícím bodě.
  • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky – platí obdobně to, co bylo uvedeno výše. Řídit nemůže usednout za volant svého vozu ani v případě, kdy sice bezprostředně předtím požil alkoholický nápoj, ale alkohol ještě nezačal působit. V rozporu se zákonem by proto bylo i jednání řidiče, který po požití „panáku“ lihoviny přeparkoval své vozidlo, i kdyby na něj požitý alkohol ještě nezačal působit. Toto jednání tvoří skutkovou podstatu přestupku, jeho prokazování je ale poměrně obtížné, protože by vyžadovalo důkaz o tom, že řidič bezprostředně před jízdou požil alkoholický nápoj.
  • řídit vozidlo nebo jet na zvířeti v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem – porušování tohoto zákazu patří v praxi k nejčastějším, a může založit nejen přestupkovou, ale i trestní odpovědnost. Důvodem jsou především lepší možnosti prokázání takového jednání. K prokázání tohoto jednání stačí, pokud se řidič po zastavení vozidla podrobí zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi s pozitivním výsledkem. Je proto nutné zdůraznit, že alkohol se odbourává poměrně pomalu, a proto je nutné počítat se zbytkovým alkoholem i následující den po intenzivnějším popíjení alkoholu. Policie ČR na svých stránkách zveřejnila orientační tabulku vypracovanou Besipem, která obsahuje čas potřebný k odbourání alkoholu.

Odbourání alkoholu u muže vážícího 80 kg:

Bude povolen alkohol za volantem?

Odbourání alkoholu u ženy vážící 60 kg:

Bude povolen alkohol za volantem?

Přestupek nebo trestný čin?

Řízení pod vlivem návykových látek je jednání, kterým je možné spáchat nejen přestupek, ale i trestný čin. Závisí na tom, nakolik byl řidič návykovou látkou ovlivněn. Pokud byl řidič ovlivněn natolik, že byla vyloučena jeho způsobilost řídit vozidlo, jedná se o trestný čin.

V případě alkoholu je hranice mezi přestupkem a trestným činem poměrně zřejmá – způsobilost řídit vozidlo je u každého řidiče vyloučena při dosažení hladiny 1 promile alkoholu v krvi.

Vyloučení způsobilosti však může nastat i při hladině alkoholu nižší než 1 promile, v takovém případě by však muselo být vyloučení způsobilosti prokázáno svědeckými výpověďmi apod.

 Pokud nedošlo ke spáchání trestného činu, bude se jednat o přestupek.

Bude povolen alkohol za volantem?

Při ovlivnění jinými návykovými látka je situace složitější, vzhledem k velkému množství druhů a různým účinkům jiných návykových látek není stanovena univerzální hranice, od které je vyloučena způsobilost řídit vozidlo.

Proto je v případě pozitivního výsledku kontroly na přítomnost jiných návykových látek nutné vypracovat znalecký posudek z odvětví toxikologie, respektive odvětví psychiatrie, který na základě údajů o přítomnosti jiných návykových látek určí, zdali se jednalo o stav vylučující způsobilost.

Orientační dechová zkouška a lékařské vyšetření

Při policejní kontrole se zpravidla nevyhnete orientační dechové zkoušce, která je na základě závazného pokynu policejního prezidenta standardní součástí dopravní kontroly.

Analyzátory, které se k měření hladiny alkoholu v dechu využívají, vychází z množství alkoholu zachyceného v dechu, podle kterého stanoví jeho hladinu v krvi.

Tato metoda pochopitelně nemůže eliminovat některé vlivy (alkohol obsažený v ústech apod.), které mohou způsobit nesprávnost výsledku měření.

Bude povolen alkohol za volantem?

Z medicínské praxe navíc vyplývá, že člověk může mít (nepatrnou) fyziologickou hladinu alkoholu v krvi, tzn. i bez toho, že by před tím alkohol konzumoval.

Na množství zhruba do 0,2 promile, se při laboratorním vyšetření vzorku krve hledí proto jako na fyziologickou hladinu.

Není-li jiným způsobem zjištěno, že řidič alkohol v době před jízdou konzumoval, nelze toto množství alkoholu přičítat konzumaci.

Naměření nižších hodnot než 0,24 promile alkoholu proto není bez dalšího považováno za dostatečný důkaz, že je řidič ovlivněn alkoholem. To samozřejmě za předpokladu, že se řidič ke konzumaci alkoholu před jízdou nepřizná.

Dechová zkouška je podle nejnovější judikatury dostatečným důkazem nejen pro správní, ale i pro trestní řízení a není proto nutné konat lékařské vyšetření.

  Jestliže se řidič odmítne podrobit orientační dechové zkoušce, dopustí se přestupku, za který mu může být uložena pokuta v rozmezí od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od jednoho do dvou let.

V případě, kdy řídič si není jistý, že „nenadýchá“ více než 1 promile, zdá se být výhodnější dechovou zkoušku odmítnout, a riskovat tím sankci za přestupek a nikoliv trestný čin.

K lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve nebo moči může být řidič vyzván pouze v případě pozitivní dechové zkoušky (s výjimkou trestního řízení). Během lékařského vyšetření je řidiči odebrána krev nebo moč. Zajištěný vzorek je posléze laboratorně analyzován. Pokud řidič toto vyšetření odmítne podstoupit, hrozí mu stejná sankce, jako když odmítne dechovou zkoušku.

Máte otázku?

Alkohol za volantem v evropských zemích

18. 8. 2017

Jaká je tolerance hladiny alkoholu za volantem v jednotlivých evropských zemích?

Ačkoliv se v České republice netoleruje jakákoliv hodnota alkoholu v krvi, tak některé země mají v tomto ohledu mnohem benevolentnější přístup. Pokud tedy vyrazíte na dovolenou, měli byste vědět, co si v které zemi můžete ohledně alkoholu dovolit. My sami však doporučujeme se mu před řízením za každou cenu vyhnout.

Největší toleranci v rámci unie mají státy Velká Británie a Irsko. Zde platí, že za volantem je tolerována hodnota až 0,8 promile. Překročení těchto limitů je však trestáno velmi přísně. Může dojít k odebrání řidičského oprávnění nebo může v krajním případě hrozit i uvěznění.

Bude povolen alkohol za volantem?

Belgii je povolená hodnota až půl promile. Test na alkohol může policie provést u kteréhokoliv účastníka provozu, a to včetně cyklistů. Pokud je test pozitivní, tak je řidiči zakázáno řídit na 3 hodiny. Po tu dobu je řidičský průkaz odebrán.

Jestliže je hodnota vyšší než 0,8 promile, dojde k odebrání řidičského průkazu až na 6 hodin. Pokud je hodnota přes 1,2 promile, je řidičské oprávnění odebráno na jeden měsíc s pokutou 550 euro.

Při dalším šetření policií může být uložena pokuta 1000 – 11 000 euro, odebrán řidičský průkaz na 8 dní – 5 let a hrozí také vězení od 15 dní do 6 měsíců.

Bosna a Hercegovina umožňuje řídit při 0,3 promile v krvi.

Bulharsko toleruje hranici 0,5 promile. To samé platí i v Černé Hoře s výjimkou, že u profesionálních řidičů není přípustný žádný alkohol.

Dánsko má toleranci pro alkohol 0,5 promile. Jsou rozlišovány dvě kategorie pro alkohol: Řízení za přítomnosti alkoholu a Řízení za prokázaného vlivu alkoholu.

Řízení za přítomnosti alkoholu je to v případě, že se hodnota pohybuje mezi 0,51 – 1,2 promile. Řízením za prokázaného vlivu alkoholu se považuje jakákoliv hodnota vyšší než 1,2 promile.

Při překročení 1,2 promile hrozí řidiči zabavení řidičského průkazu a případně i uvěznění.

Estonsko stejně jako Česká republika netoleruje alkohol za volantem. Dost často se tu provádí náhodné zkoušky na jeho přítomnost. Za řízení pod vlivem je možné uložit pokutu a také zabavit řidičský průkaz na 3 měsíce.

Finsko umožňuje až 0,5 promile. V případě překročení do 1,2 promile hrozí šestiměsíční uvěznění a také pokuta. V případě vyšší hodnoty než 1,2 promile rovněž pokuta, ale i dvouletý trest.

Ve Francii je maximální hodnota 0,5 promile, přičemž se to netýká profesionálních řidičů. U nich je tolerována hranice 0,2. Nad hodnotu 0,8 hrozí řidiči vězení na 2 roky.

Chorvatsku je možné usednout za volant s půl promile alkoholu. U profesionálních řidičů a také řidičů mladších než 24 let, není alkohol tolerován.

Irsku jsou tresty za požití alkoholu před jízdou velmi tvrdé, pokud je hodnota vyšší než 0,8 promile, tak je řidiči uložena pokuta 1397 euro a může jít do vězení až na půl roku. Při prvním přestupku je řidičský průkaz odebrán na 1 rok, a pokud se tento přestupek opakuje, tak až na 4 roky.

Budete mít zájem:  Nadměrná fyzická zátěž může vést ke vzniku artritidy

Bude povolen alkohol za volantem?

Na Islandu je tolerance 0,5 promile. V případě překročení této hodnoty hrozí poměrně vysoká pokuta a také odebrání řidičského průkazu na 1 měsíce až na doživotí.

Itálie má rovněž toleranci pro 0,5 promile. V případě překročení, hrozí pokuta 330 – 1300 euro. Řidič může být uvězněn na 1 měsíc. Hrozí také zabavení řidičského průkazu na 15 dní až 3 měsíce. S vyšším podílem alkoholu v krvi se zvyšují sankce.

Litva povoluje hodnotu do 0,4 promile. Pokuta za překročení je 290 – 430 euro a může dojít k odebrání řidičského oprávnění až na 1 – 1,5 roku.

Lotyšsku je to velmi podobné, jen povolená hodnota je 0,5 promile.

Lucembursko povoluje 0,5 promile, u profesionálů je přípustných 0,2 promile. Testy jsou prováděné u řidičů, u nichž je podezření, že požili alkohol a rovněž u řidičů, kteří spáchají nehodu. Pokuty za překročení jsou 25 – 10 000 euro. Vězení hrozí od 7 dnů do 3 let.

Maďarsku není povolen žádný obsah alkoholu v krvi. V případě, že je hodnota do 0,8 promile, tak je řidič pokutován. Pokud jde hodnota 0,8 překročena, tak je proti řidiči zahájeno soudní řízení.

Makedonie povoluje až 0,5 promile alkoholu. Profesionální řidiči se však proviní jakýmkoliv množstvím. Pokuty hrozí ve výši 4 – 12 tisíc denárů a může být zahájeno soudní řízení.

V Německu je povolen stejný obsah alkoholu, jako je tomu v případě Makedonie. U řidičů do 21 let není přípustný žádný alkohol. Platí to i v případě, že starší řidič 21 let má řidičský průkaz méně než 2 roky. Řidičský průkaz může být odebrán až na jeden měsíc, případně jeden rok a rovněž může být uložena vysoká pokuta.

Nizozemsko toleruje hranici půl promile. Řidič může být požádán o dechovou zkoušku či krevní test. U nových řidičů je limit 0,2 promile po dobu 5 let.

U řidičů mopedů to platí v případě, že ještě nedosáhli věku 24 let.

Jízda pod vlivem alkoholu: 0,5 až 0,8 promile – 230 €; 0,8 až 1,0 promile – 320 €, 1,0 – 1,3 promile – 410 €, nad 1,3 promile hrozí vězení a pokuta dle rozhodnutí soudu.

Norsku jsou v tomto ohledu méně tolerantní. Jejich hranice končí na 0,2 promile. Nad 1,5 promile se jedná o velký prohřešek a hrozí vysoká pokuta a rovněž uvěznění. Výše pokuty se odvíjí od výše platu daného občana.

Polští policisté tolerují hranici 0,2 promile. Mohou po řidiči požadovat dechovou či krevní zkoušku v případě, že řidič zaviní nehodu pod vlivem.

Od 0,2 – 0,5 promile hrozí pokuta v právním řízení. Odebrání řidičského průkazu v rozmezí 3 měsíce – 1 rok. Nad půl promile je pokuta stanovena tribunálem a hrozí zde až dva roky vězení.

Řidičský průkaz může být odebrán na rok až 10 let.

Portugalsko má hranici stanovenou na 0,5 promile. Řidiči jsou trestáni pokutou nebo jiným způsobem. Dechové zkoušky se zde příliš neprovádějí, pouze v případě že byla zaviněna nehoda. Nad 0,5 promile do 0,8 – 250 až 1 250 € a možnost odebrání ŘP na jeden rok; nad 0,8 promile- 500 až 2 500 € a odebrání ŘP na 2 měsíce až 2 roky.

Rakousko je všeobecně velmi přísné, co se dodržování zákonů týče. Pokud je hladina vyšší, než 0,5 promile bere se řidič jako nezpůsobilý jízdy.

Jakákoliv jízda nad tuto hladinu může vést k celkovému zákazu řízení na území Rakouska. Pokud řidič odmítne dechovou zkoušku, je mu automaticky vyměřena stejná pokuta jako v případě, že má naměřenou hodnotu 1,6 promile.

Pokuta může být 1 162 – 5 813 €, odebrání ŘP na min. 4 měsíce.

Rumunsko zakazuje jízdu pod vlivem alkoholu a hrozí zde pokuta a odebrání řidičského oprávnění až na 90 dní.

Rusko navzdory své pověsti netoleruje žádný alkohol a jsou zde prováděny dechové zkoušky.

Řecku není alkohol tolerován a jinak tomu není ani v případě toxických látek. Nad 0,5 promile je řízení považováno za kriminální čin a dle toho se k němu také přistupuje. Maximální možná pokuta může být 630 euro a řidičský průkaz může být odebrán až na 6 měsíců.

Na Slovensku stejně jako v České republice není tolerován žádný alkohol. V případě požití alkoholu může být udělen zákaz řízení až na 5 let a pokuta se může vyšplhat až na 1000 euro.

Slovinci tolerují až 0,5 promile. Profesionální řidiči, a také ti kteří vlastní řidičský průkaz méně než 2 roky. Nad 1,1 promile hrozí pokuta 1000 euro a odebrání řidičského oprávnění na dobu jednoho roku.

Srbsko zakazuje požití alkoholu před jízdou. V případě, že je tento fakt porušen, tak může být stanovena pokuta ve výši 15 – 25 RSD.

Španělsko všeobecně toleruje 0,5 promile, avšak u profesionálních řidičů toleruje pouze hranici 0,3 promile. Provádí se dechové zkoušky. Pokud řidič odmítne, tak mu policie může odebrat vozidlo a zabavit řidičský průkaz až na tři měsíce. V případě vážnějšího prohřešku může být řidičské oprávnění odebráno na 3 měsíce až 4 roky. Vězení pak hrozí na 8 týdnů až 8 let.

Švédsko povoluje 0,2 promile. Jakákoliv vyšší hodnota je odměněna pokutou a hrozí zde uvěznění až na jeden měsíc. Řidičský průkaz může být zadržen na 1 – 12 měsíců.

Švýcarsko má v toleranci hodnotu 0,5 promile. V případě, že je hodnota překročena, tak bude uložena pokuta, v krajním případě dojde k uvěznění. Pakliže se jedná o zahraničního řidiče, tak mu je zakázán po určitou dobu pohyb vozidlem na švýcarském území.

Na Ukrajině je to ve stejném duchu jako v Rusku. Není zde tolerován za volantem žádný alkohol. Hrozí zde vysoká pokuta zákaz řízení na 1-2 roky.

Velká Británie a Severní Irsko toleruje až 0,8 promile. Policie má právo vykonat dechovou zkoušku u každého řidiče. Pokuta může dosáhnout výše 5000 GBP. V krajním případě hrozí odebrání řidičského oprávnění či uvěznění až na půl roku.

Kolik alkoholu v krvi tolerují v cizině? Nejběžnější je půl promile

Léto je konečně tady a většina Čechů plánuje strávit svou dovolenou někde v zahraničí. Ať už se chystáte k moři, na hory nebo za památkami, myslete na to, že dopravní předpisy cizích států se mohou oproti těm našim značně lišit. Pojďme si proto raději zrekapitulovat, jakou hladinu alkoholu v krvi tolerují řidičům v jednotlivých evropských zemích.

Pokud si na dovolené rádi dáte skleničku nebo dvě, máme pro vás dobrou zprávu. Téměř všechny evropské státy jsou v tomto ohledu totiž o mnoho shovívavější než naše rodná země.

Česká republika stále zůstává jedním z mála míst našeho kontinentu, kde za volantem platí nulová tolerance alkoholu v krvi.

 Stejně přísné předpisy najdete už pouze na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku, tedy v bývalých socialistických státech, kde dosud přetrvává přesvědčení, že na občany platí hlavně přísnost.

Vše, co byste měli jako řidiči vědět o alkoholu a dechové zkoušce

Napříč Evropou většinou převládá limit 0,5 promile (správné označení je 0,5 g/l neboli 0,5 g alkoholu na litr krve). Nejbenevolentnější jsou pak na Maltě a ve Velké Británii, kde tolerují dokonce 0,8 promile. Některé státy nicméně dále rozlišují různé kategorie řidičů. Mají tedy jiné limity pro řidiče začátečníky a profesionální řidiče.

Jaká je povolená hladina alkoholu v krvi v jednotlivých evropských zemích? To jsme pro vás shrnuli v následující tabulce:

Tolerance alkoholu (g/l) Standardní limit Profesionální řidiči Začátečníci
Belgie 0,5 0,2 0,5
Bulharsko 0,5 0,5 0,5
Česká republika 0,0 0,0 0,0
Dánsko 0,5 0,5 0,5
Estonsko 0,2 0,2 0,2
Finsko 0,5 0,5 0,5
Francie 0,5 0,5 (0,2 řidiči autobusů) 0,2
Chorvatsko 0,5 0,0 0,0
Irsko 0,5 0,2 0,2
Itálie 0,5 0,0 0,0
Kypr 0,5 0,2 0,2
Lichtenštejnsko 0,4 0,0 0,0
Lotyšsko 0,5 0,0 0,0
Lucembursko 0,5 0,2 0,2
Maďarsko 0,0 0,0 0,0
Malta 0,8 0,8 0,8
Německo 0,5 0,0 0,0
Nizozemsko 0,5 0,5 0,5
Polsko 0,2 0,2 0,2
Portugalsko 0,5 0,2 0,2
Rakousko 0,5 0,1 0,1
Rumunsko 0,0 0,0 0,0
Řecko 0,5 0,2 0,2
Skotsko 0,5 0,5 0,5
Slovensko 0,0 0,0 0,0
Španělsko 0,5 0,3 0,3
Švédsko 0,2 0,2 0,2
Švýcarsko 0,5 0,1 0,1
Velká Británie 0,8 0,8 0,8

Zdroj: ETSC, ec.europa.eu

Chcete si vyzkoušet nejnovější vozy Kia? Projeďte se na testovací jízdě zcela zdarma.

Bude povolen alkohol za volantem?

  • TAGY
  • bezpečnost
  • TopZajímavosti

Tolerance alkoholu za volantem v zahraničí: Víte, kde můžete pít?

Alkohol za volant nepatří. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Přesto se najde spousta zemí, které řidičům jistou míru alkoholu v krvi tolerují.

Avšak při jejich nedodržení na vás čekají mnohdy vyšší sankce než u nás – v některých státech jsou dokonce v devastační výši. Pokuty však nejsou tím jediným, co neposlušným řidičům hrozí.

Budete mít zájem:  Proti menstruační chudobě: k MDŽ místo karafiátu menstruační kalhotky

Jak jsou na tom s alkoholem za volantem ostatní země?

Kde je alkohol povolen a kde je výslovně zakázán?

Úplný zákaz alkoholu za volantem je zakázaný hned v 11 evropských zemích: v Albánii, Bělorusku, Estonsku, České republice, Chorvatsku, Moldávii, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, na Ukrajině a na Slovensku.

V dalších zemích Evropy je jistá míra alkoholu v krvi tolerována. Nejčastěji se můžete setkat s hranicí 0,5 promile. A to v těchto státech: v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Dánsku, Finsku, Francii, Holandsku, Islandu, Itálii, Lotyšsku, Makedonii, Maltě, Monaku, Německu, Portugalsku, Rakousku, San Marinu, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku a Turecku.

O něco nižší hranice (0,2 promile) je v Polsku, Norsku a Švédsku. Limit 0,4 promile je v Litvě.

Naopak vyšší tolerance alkoholu v krvi (0,8 promile) je tolerována ve Velké Británii, Irsku, Lichtenštejnsku a Lucembursku. Nejvyšší tolerance (0,9 promile) je na Kypru.

Spousta států však rozlišuje limity pro řidiče začátečníky a ty, kteří se na silnicích nějaký ten rok pohybují.

Jak je na tom Česká republika?

Česká republika sice vyjmula požití alkoholu do hranice 0,3 promile ze systému bodových trestů, to však neznamená, že si před cestou můžete dát skleničku. I nadále zůstává za jakoukoliv míru alkoholu v krvi trest v podobě pokuty, jejíž výše se může pohybovat mezi 2500 až 50 tisíci korunami.

Dále pak trest odnětí svobody až na tři roky a desetiletý zákaz řízení. Odebrání sedmi bodů vám pak hrozí v případě, že překročíte hranici 0,3 promile alkoholu v krvi. Zákaz alkoholu platí i nadále v případě cyklistů a osob na koních. Proto si na svých cyklistických výletech pivo raději odpusťte.

Stejně jako v České republice, i na Slovensku platí nulová tolerance. Řidič vozidla může být požádán o to, aby se podrobil dechové zkoušce, na základě výsledku pak může být vyzván k odevzdání vzorku krve.

Při odmítnutí testu na alkohol hrozí řidiči pokuta ve výši 332 – 1328 euro a zákaz řízení na maximálně 5 let.

Při jízdě pod vlivem alkoholu či omamných látek (drog) je sankce v podobě pokuty ve výši 232 – 996 euro a zákaz řízení na maximálně pět let.

Německo řidičům povoluje obsah alkoholu v krvi až do výše 0,5 promile. U řidičů do 21 let je však tolerance alkoholu nulová.

Stejně tak platí u starších řidičů, kteří mají řidičský průkaz kratší dobu než dva roky. Policie po vás může vyžadovat dechovou zkoušku v případě, že má podezření na alkohol v krvi.

Tu můžete odmítnout, ale poté budete mít povinnost podrobit se krevnímu testu, který ověří přítomnost alkoholu ve vaší krvi.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 1,1 promile) pod pokutou 500 euro, odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc, budou vám strženy 4 body; alkohol v krvi (nad 1,1 promile) pod velmi vysokou pokutou, zahájení soudního řízení, odebrání řidičský průkaz na minimálně 1 rok.

Rakousko řidičům povoluje obsah alkoholu v krvi pod 0,5 promile. Jestliže je hladina alkoholu v krvi vyšší, je řidič pokládán za osobu, která nesmí řídit motorové vozidlo.

Řidičovi vozidla může být zakázáno řízení v Rakousku. A k tomu i vážné následky spolu s vysokou pokutou.

V případě, že řidič odmítne podrobit se testu na alkohol, mu bude udělena stejná pokuta, jako by vám bylo naměřeno 1,6 promile a více.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 0,8 promile) pod pokutou 218 až 3633 euro, odebrání řidičského průkazu až na 3 týdny za přestupek; alkohol v krvi (0,9 až 1,19 promile) pod pokutou 581 až 2622, odebrání řidičského průkazu až na 4 týdny; alkohol v krvi (1,6 promile a více) pod pokutou 1162 až 5813 euro, odebrání řidičského průkazu na minimálně 4 měsíce.


Polsko řidičům toleruje alkohol v krvi do výše 0,2 promile.
Pokud vám bude naměřeno více, jste nezpůsobilí k řízení vozidla. Policie po vás může vyžadovat dechový test, stejně tak jej smí provádět v případě, kdy se dopustíte vážného dopravního přestupku či nehody.

Sankce: Alkohol v krvi (0,2 až 0,5 promile) pod pokutou do 5000 PLN, odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců až tři roky; alkohol v krvi (nad 0,5 promile) pod pokutou stanovenou tribunálem, vězení do dvou let, odebrání řidičského průkazu na 1 rok až 10 let.


Francie řidičům toleruje alkohol do 0,5 promile.
Avšak u řidičů autobusů a autokarů je to pouze 0,2 promile. Řidič, který je zastaven za rychlou jízdu nebo zavinil nehodu, se musí podrobit dechové zkoušce či odběru krve.

Sankce: Alkohol v krvi (od 0,5 do 0,8 promile) pod pokutou 135 euro, budou vám strženy 3 body; alkohol v krvi (nad 0,8 promile) pod pokutou až 4500 euro, zákaz řízení na 72 hodin, zabavení řidičského průkazu až na 3 roky, vězení do 2 let, bude vám strženo 6 bodů a vozidlo zabaveno.


Chorvatsko řidičům toleruje alkohol v krvi do výše 0,5 promile.
Avšak u řidičů vozidel nad tři a půl tuny, profesionálních řidičů a řidičů do 24 let je tolerance alkoholu v krvi nulová.

Sankce: Alkohol v krvi (od 0,5 promile do 1,0 promile) pod pokutou 1000 – 2000 kun; alkohol v krvi (od 1,0 promile do 1,5 promile) pod pokutou 2000 až 5000 kun); alkohol v krvi (nad 1,5 promile) pod pokutou nad 5000 kun, nebo výkon trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dní.

Itálie toleruje řidičům alkohol v krvi do výše 0,5 promile. Pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší, je řidič považován za osobu pod vlivem alkoholu. Čím vyšší obsah alkoholu v krvi řidiče, tím vyšší jsou sankce.

Sankce: Řidiči pod vlivem alkoholu hrozí pokuta ve výši 328 až 1312 euro. V krajním případě může být řidič odsouzen na 1 měsíc do vězení, hrozí také odebrání řidičského průkazu na dobu mezi 15 dny až 3 měsíci.

Nizozemsko toleruje řidičům alkohol v krvi do 0,22 mg alkoholu na litr vydechnutého vzduchu, nebo do 0,5 promile alkoholu v krvi. V případě na podezření, že řidič požil alkohol, může být požádán o vykonání dechového testu. V některých případech vám může být nařízen krevní test. Noví řidiči mají po dobu pěti let toleranci 0,2 promile, u mopedu jde o řidiče do 24 let.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 0,8 promile) pod pokutou 230 euro; alkohol v krvi (0,8 až 1,0 promile) pod pokutou 320 euro; alkohol v krvi (1,0 až 1,3 promile) pod pokutou 410 euro; alkohol v krvi (nad 1,3 promile) pod pokutou, o jejíž výši rozhodne soud, hrozí také vězení.

Portugalsko řidičům toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile. Pokud je naměřená hodnota vyšší, je řidič potrestaný pokutou nebo jiným způsobem – sem patří například odebrání řidičského průkazu. Ačkoliv zde nejsou dechové testy příliš časté, při nehodě jsou prováděny vždy.

Sankce: Alkohol v krvi (0,5 až 0,8 promile) pod pokutou 250 až 1250 euro a možnost odebrání řidičského průkazu na jeden rok; alkohol v krvi (nad 0,8 promile) pod pokutou 500 až 2500 euro a odebrání řidičského průkazu na 2 měsíce až 2 roky.

Řecko řidičům toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile. Hladina nad 0,5 promile je posuzována jako kriminální čin, kdy je řidiči udělena pokuta. U služebních řidičů, začátečníků – ŘP na méně než dva roky) a motocyklistů je limit maximálně 0,2 promile. Pokud mají policisté podezření na to, že řidič konzumoval alkohol, mohou po něm požadovat dechový test.

Sankce: Alkohol v krvi (od 0,50 g/l do 0,80 g/l) pod pokutou 78 euro; alkohol v krvi (od 0,80 g/l do 1,10 g/l) pod pokutou 156 euro, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce; alkohol v krvi (nad 1,10 g/l) pod pokutou 624,5 euro, hrozba až 2 měsíců vězení a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců.

Španělsko řidičům toleruje alkohol v krvi do 0,5 promile, cyklistům taktéž do 0,5 promile, řidiči vozidel nad tři a půl tuny 0,5 promile, řidiči veřejné dopravy a vozidel pro více jak 8 osob nebo vozidel vezoucích nebezpečný náklad 0,3 promile. Policie po vás může vyžadovat dechový test, v případě odmítnutí vám může být zabaveno vozidlo a uložena pokuta ve výši 300 euro. Řidičské oprávnění vám může být odebráno až na 3 měsíce.

Sankce: Alkohol v krvi pod pokutou 302 až 600 euro, odebrání řidičského průkazu na 3 měsíce až 4 roky, vězení na 8 až 12 týdnů – nebo na 3 až 8 měsíců.

Související články

Bude povolen alkohol za volantem?

Řidiči dokážou být velmi vynalézaví, když jde o to, vyhnout se správnímu řízení a také odpovědnosti. A možná právě proto, podle informací České televize, každý druhý řidič, který byl přistižen s alkoholem v krvi, nakonec vyvázl bez trestu. Vždyť v roce 2009 bylo promlčeno nebo odloženo 14 500 případů nezdárných řidičů.

Budete mít zájem:  Syndrom křehkého (fragilního) chromozomu x – příznaky, příčiny a léčba

Že počty přistižených osob s alkoholem v krvi za volantem nesouhlasí s počtem nakonec skutečně potrestaných viníků, je patrné při srovnání registru bodového systému ministerstva dopravy a čísel, které naopak uvádí policejní statistiky.

ČT tak zjistila, že například v roce 2008 bylo přistiženo 27 868 řidičů a přitom potrestáno z nich bylo pouze 13 386 osob.

Otázkou je, zdali se opilým řidičům daří unikat před spravedlností díky vlastní vynalézavosti, jak se vyhnout správnímu řízení, anebo zdali je chyba na straně pomalé práce úředníků.

Opilý řidič, veselý vrah

Přitom alkohol za volantem je stále strašákem v policejních statistikách dopravních nehod. Zvláště letošní měsíc březen se zapsal nesmazatelně do černé kroniky dopravní policie. Největší počet nehod v letošním roce, celkem 81, byl zaznamenán právě v týdnu od 22. do 28. března.

První dva měsíce v roce byla každá dvacátá dopravní nehoda způsobena jen kvůli alkoholu. Přestože čísla jsou stále vysoká, oproti loňskému roku lze vysledovat pozitivní trend. V lednu a únoru roku 2009 se totiž dokonce už každá 16 nehoda stala pod vlivem alkoholu.

Přestože se březen pokazil, leden a únor letošního roku jsou nositeli rekordu, protože v těchto měsících se odehrálo nejméně dopravních nehod za poslední dvacet let.

Policisté si mnou spokojeně ruce, jsou přesvědčeni, že za klesající počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu můžeme být vděčni novému opatření, kdy jsou všichni řidiči povinni se podrobit dechovou zkoušce při každé silniční kontrole.

Policisté skeptici se zase domnívají, že za nízkou nehodovost může sněhová kalamita, která nás ještě v prvních dvou měsících v roce trápila, a kvůli které řada svátečních řidičů nevyjela na silnice.

Přesto alkohol za volantem stále přináší své oběti.

V roce 2009 zemřelo na silnici 839 řidičů. To je 839 zbytečně zmařených životů, které tu zanechaly svoji rodinu, přátelé a blízké. Číslo se sice zdá být vysoké, ale i přesto je to nejmenší počet obětí dopravních nehod od roku 1989.

 V loňském roce při nehodě, za kterou stál přímo alkohol, zemřelo 123 lidí. Toto vysoké číslo mrtvých přinutilo policii ještě více řešit situaci nezodpovědných opilých řidičů.

Proto od ledna letošního roku, se musí každý řidič, který je kontrolován policií, podrobit také dechové zkoušce, jenž odhalí přítomnost alkoholu v krvi.

Ne všichni policisté ale tento nařízený postup dodržují. Vozidlo zastaví, zkontrolují, zdali řidič svítí, je připoután, zkontrolují také doklady, obejdou auto, ale na dechovou zkoušku už ne vždy dojde. Pokud policisté neprovedou povinnou dechovou zkoušku, hrozí jim za nedodržení pracovního postupu dokonce pokuta.

Podobné téma: Pojištění pokut: plnění získáte jen s trochou štěstí

Alkohol? Hašlerka!

Opilí řidiči mají nespočet výmluv na to, proč jim přístroj naměřil promile alkoholu.

Mezi ty nejoblíbenější evergreeny patří nejrůznější výmluvy na sladkosti, jako jsou hašlerky, margotka, pralinky, čokoládová špička s rumem, maková buchta a další. Tyto dobroty jsou však těmi nejslabšími výmluvami na světě.

Po některých z nich žádný alkohol nenadýcháte, a to ani, kdybyste si na nich pochutnali bezprostředně před dechovou zkouškou.

Například, pokud by vám byla měřena hladina alkoholu ihned po konzumaci hašlerky nebo kompotu, nadýcháte 0,00 promile. Jsou sice potraviny, po kterých alkohol nadýcháte, ale to jen tehdy, když dechovou zkoušku podstoupíte okamžitě po pozření těchto potravin. Vy ale můžete požadovat opakování testu po 5 minutách.

Čokoládová tyčinka Margot vám vyšvihne výsledky na 0,59 promile, po dvou rumových pralinkách vám naměří dokonce až 1,01 promile. Nebezpečné nejsou jen některé potraviny ale i léky. Po kapkách na kašel Bromhexin naměříte 1,62 promile, ale když u všech těchto složek test zopakujete po pěti minutách, naměříte zase už 0,00 promile.

Pozor si však dávejte na ústní deodorant Abdent. Okamžitě po použití nadýcháte až 5,59 promile, pro pěti minutách se výška promile razantně sníží, na rozdíl od potravin se však nevyrovná nulové hodnotě, ale můžete i tak nadýchat až 0,16 promile alkoholu.

Přečtěte si také: Kdo určuje, kolik se „vytiskne“ peněz?

V České republice není oficiálně povolena ani sebemenší míra promile alkoholu v krvi.

Přesto v praxi od léta platí, že pokud je řidiči naměřeno například 0,24 promile a k pití alkoholu se nepřizná, přestupkové odbory na úřadech případ odloží.

Toto jim nařizuje interní pokyn ministerstva dopravy na základě vyjádření soudních znalců, podle kterých takto nízká hladina nemusí být jednoznačně způsobena alkoholem.

Přitom 0,24 promile může představovat desetistupňové pivo, které řidič vypije zhruba půl hodiny před jízdou.

Případy s nízkými promile alkoholu v krvi se policistům nejhůře řeší, jsou totiž administrativně nejnáročnější. Když policisté naměří malé množství alkoholu, jsou povinni dechovou zkoušku po pěti minutách zopakovat.

Veškerá administrativa je však zbytečná, pokud se řidič nepřizná. Přestupková komise jeho případ odloží.

Řidič může dokonce požádat o krevní test, v takovém případě ho s ním policisté jsou povinni udělat, a pokud se prokáže, že v krvi alkohol není, pak je to policie, která zaplatí náklady za provedení krevního testu. Pokud by řidič odmítl dechovou zkoušku, může být postihnut pokutou až 50 000 Kč a zákazem řízení vozidla až na dva roky.

Jak tedy vyřešit situaci, kdy jsou policisté povinni vždy zkontrolovat dechovou zkouškou alkohol v krvi řidiče, zároveň při naměření malého množství alkoholu jsou nuceni podstupovat poměrně náročný administrativní proces, který je však ve výsledku k ničemu, pokud se řidič nepřizná?

Policie začala uvažovat, že by hodnotu jako je například 0,24 promile alkoholu v krvi, tolerovala. Toto však nemůže ze své vůle udělat, a proto i nadále vyplňují formuláře, testy opakují, přestože dopředu vědí, že s výsledkem se nikdo zaobírat nebude.

Pomoc by jim chtěl Český metrologický institut, který testuje přístroje na měření alkoholu. Pokud by prokázal, že naměřená promile 0,24 nemá průkazný charakter, mohli by policisté tuto nízkou hladinu alkoholu v krvi sami tolerovat.

Nebylo by to až tak zvláštní, kvůli nespolehlivosti měřících přístrojů bývá tolerováno například překročení rychlosti, a to až o deset procent.

Alkohol za volantem

Aktualizováno 9. 3. 2020 19:00

Kde je alkohol za volantem zcela zakázaný a které evropské země tolerují nějaké množství promile?

Alkohol za volantem je v jedenácti evropských zemích zakázán, konkrétně v Albánii, Bělorusku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Maďarsku, Moldávii, Rumunsku, Rusku, na Slovensku a na Ukrajině. V dalších zemích je určitá míra alkoholu v krvi povolena.

Podrobná grafika a tabulkový přehled, v kterých zemích můžete usednout za volant či skočit na kolo i po skleničce alkoholu

Povolené hranice alkoholu

Nejčastější je hranice 0,5 promile, která platí v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, Dánsku, Finsku, Francii, Holandsku, Islandu, Itálii, Lotyšsku, Makedonii, Maltě, Monaku, Německu, Portugalsku, Rakousku, San Marinu, Slovinsku, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku a Turecku. Nižší hranice je v Norsku, Polsku, Švédsku (vše 0,2 promile) a Litvě (0,4 promile), vyšší naopak v Irsku, Lichtenštejnsku, Lucembursku a Velké Británii (0,8 promile) a na Kypru (0,9 promile).

Pokuty

Pokud některou z hranic v dané zemi překročí, čekají na řidiče různě odstupňované pokuty, zpravidla jsou poměrně vysoké.

Zřejmě nejtvrdší jsou předpisy ve Skandinávii, kde ve třech zemích – Norsku, Finsku a Švédsku – hrozí odebrání řidičského průkazu (ve Finsku až na pět let), ve Švédsku i Finsku dokonce vězení.

Přísné jsou předpisy i ve Francii, Švýcarsku a Rakousku, ve Velké Británii i v Belgii.

V dalších zemích se předpisy liší nejen výší peněžité pokuty, ale i použitím dalších sankcí, zejména zákazu řízení. Ten platí například v Dánsku (až jeden rok), ve Francii (až tři roky), v řádu jednotek měsíců pak v Řecku, Německu nebo Rakousku, kromě výše zmíněných skandinávských zemí pak odebrání řidičského oprávnění hrozí i v Belgii.

Při hrubém porušení zákona hrozí v některých zemích – ve Švédsku, na Islandu, nově pak v Polsku – i doživotní zákaz řízení motorových vozidel. I soud na Slovensku už vynesl tento rozsudek.

Sazebník peněžitých pokut je v každé zemi různý.

Situace v Česku

V Česku došlo v nedávné době k podstatné změně, která vyjmula požití alkoholu do hranice 0,3 promile ze systému bodových trestů, nadále však za jakoukoliv míru alkoholu v krvi při jízdě hrozí trest 2500 až 20 tisíc korun, při překročení hranice i 0,3 promile alkoholu pak odebrání sedmi bodů.

Poslanci odmítli v roce 2019 návrh, aby cyklisté na silnicích třetí třídy a na cyklostezkách směli mít v krvi půl promile alkoholu, nadále tedy pro kolaře platí nulová tolerance.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *